tYleddela Bärg. leva. ff,t{

*
$i:r
27 Tisdag
H ö rr.s &rfr
ses
från
en ånnån ,sl:npn,rtt cieh ilenna även
äga situ b,;rättiganile, torde ej heller :';rra
r-är'pa flitigai'* och ge kraftigare ägg on:i de pteslutet, varför urrlei:tecknad känner sig
' dagligen få STRONG Bone-Food, som, iir nöjd ii'ver alt man fått ett uppslag för atr
rlet krafti.saste och rnest lättsmälta fodcrfosfatet" Den lilla kostnaden i'oelalar -ci.r{ viclare diskutera förhåliandena"
rikligen. 3egär STRONG.
Den besvärligc,
ho-s E4er
@t
h.ancllanrie.
Brev från Tyfors"
('r'r1 Bär'gs;lgsposi,en.)
Några sär'*ikla nyheier är'ej att nämna,
allt ilar gå'rt
oci"r går"
i
c'n
varclaglig "hrlk""
,Dår skaldeminnen
ff,t{
i",4gsg leva.
Htt
besök hos
fru
Olga Dan-
Andersson.
Lockouten för'stås -<atte ju P för cellulosaf):n ctl be.;ök hos skalclen Dan Ånclersfabrikema i l:redrik"*bärg', nleil stoppnin- sons änka och -liLla dotier berältar ea förf.
gcn blev ej iåLngvarig, endasl, som någr:a i Iriu,, 1.;t1rn.1*'
fabriksarbetare sa.rie: "en jiten välbehör.iig
I Slötbärgets lilia samhäile e'"r par sta*
r-ila".
tir:nshali fr'ån Ludvika ligger en rys.r {ärTybanans tåg ocb per,<o-nal fick även ge* digby'ggtl folk- och srnå,skola, IIär har skalnorn lockouteri en ti(is vila, enär vedkörninsorn är de.t bur"utisakliga meci cleita
tåg, blev sfoppad. Skogs!örsiorna ha oa';-
: g:en,
brutet lninndt
for.+.gå genom
riet siabjia
clen Da-n Andelssons änka fru Oiga DanAntlersson ,sift, hem. Här for:-lsätler hon tlet
arbbi'e, han valt ti]l sitt kail. in*an ho.n ännu heit ung möt'u ciiktaren oeh knuiit siit
öde viil, !is1-r, och sorn hon för ilvrigt inte
rinten'äder, sotn r.zlri1 råtlan.Je, VårJluria-rr:i
gen fr ;l en
noc' "snörapl''. så dei bält- heller lämnade som gift.
, rr+d* " -.",
rail-å*p$ fitsel, men iål ej trlls r-jci blidr'äder
Flemkånsla cch stiila, ro prägla.r detta
,-'urii-fti, iå"'l)'ii /;:t ir;i j.i .i.{ip_u.
errkia, rned såL*:v stn:rk ii'rr:eilia iici'n. EckIngen jä.r:rmer cch klngan biir för rlef, trv hyliornas rika skatier 4.,' li'ensk och .;l-
":ölliena rra s.iälva
:n;,'cken kö:-ning tör' 'ländsk litteraiur
{rån upani,sltarlerna o,
- r,'oro
e.sei beho',', såsom görisei oeh hemreci m. r-a. Bhagavacl. Giia, som
honom kärare ån
r:'r'':;<f .
aLl annan ieki-r.';', I,iil Brörierna Kar:rmasota'
Import ocir export ar- allehanlia -slag ä1. och Fleg'urs rlu ma1, iulan som nu ligg+:r'
.
jq nödr'ändigi och ej irelier ovanligt. Mer stum, träsnitten och tavlor.na 1gåvol från
clet häncier understundom, att är'ea nrän:d- konstnärerna Bernhard och Åberg) tala
skor så att säga kornma i clen iariffen.
sitt tysta språk om den geniale, i födid
i t T1'16t,,
.ha
.
p'-'1'L-, ,sKeIr".
i
l:essa
l)-agar-,
en :å.Jan "im- bortryekte tliktaren,
Ailt tycks här ler.a lidarer krrng
I
hans
lroiagets ladugårcl har i {lera år.var.it minne, "Mina böcker och mina minnen,
anstälid en i cl,etta hänseende l<uanig kvin- det är näsl lVlonika, min 1i1ia flicka' initl
da, som föreståit båcle mjölkninglen och me- bästa och så gotb som enda säl1skap", säjeriet. Nu har hon blivit, uppsagcl från ger fru Olga Dan-Andersson, rnen tie äro
sysslan ocl' en rninst jika ga.mmal kvinla, också nog att fylia a.ll dan tid, jag får över
som ciärt'.l har 2 pajkar tili släplåg, blivir från mitt arbete. Hushåliet tar ju också
o'importeracl" från Linde. Llliggare
titira sin rid och intresserar rnig mycket, år.'eu
r-äl b,ätti'e omhuida-s och iiro mera i be-hov om jag inle sköter de'l så uteslutande sjäir.'
av tbrtjärst och inkomsf än iremb.vgdens Ru, scm jag gjorde. metlan rnin man lel-riöner: och rlöitrar, säger man här.
d.e, Ii::r beundracle gärna mina små taSedan ,ie garnia, mot sina underhavande iangcl i rrcl r'äi4en, "r\l:rL kan tltr r'äl äit'irumana brukspai.tonerna li'alk och Sunciidå inle irga", lr-.åg*t,Llc han en gång i bö:'r-rer släppte taget och r'år'den om "Sär-sar- jan av våi bekantskap. Vi hade tiå retian
na", blcv också Sär-snä.s' befo-kning mera talai om. <le sto:;a, tljupa lir',cfrågorna *.
st).rrnode rli gt behanciiatl,
och
det börjarie'r,i mecl galska snall
- utI fiera fali har såclan "impori.," av arbets- kort r1årpå fick jag eit bler', ciäri han
k:'afr r-i;at rig r'å.r,ä rji! skada och ingaiun- tr-vckte sln glärljc öi'ei alt har;, tr'äffat "el
ria 'uill i-aie ;ig bolagets eiler kornmirnens rnänniska", sou han lillukade säga, nn
f;'omma"
Pelle.
lEfml
tYleddela Bärg.
".l,:.,,+,'. ,".ti..-, -,t_
'.'"
.';; L..-
1,.r,..:
.,::l
L:i-.o#;:
s/agsp osten
;@ågot
y
*a.
iutiesse händer pa 'Edei oi-i.
R;rg upp eiler skljv.
B1-gdebrev och inlägg i dagens frågor äro också välkomna. Ingen behör.er. låtn å1--:kr'äck:r sig för att han eller.
hon "skrii'el så daligt". llu-
rrär:risi<a, scm .for,s'.oii honorn" Och när vi
i:u-nnit så 1ångt, r'a.r" iei bara alr räkna ut,
h.ur:i skr"r1ie få ,,iel;itt gå ihop Få min lä"
rarinnelön oci-r hans hoiroiirl i:ån för]ägoch tiiilinga:, ilal Laclc e:^, :tark
ans',-arskä.n':l:r c'ch vi.ie ,:.ie biltla eti hen
uiarl at+, vela tiet trl'ggat och säkert, hr"ii
l.ran än längiadc efter eti så',lant.
gare
c.i rl'a
. :,. lJIl:j,-.,i':'
'l' S!'l
iiil vårt
bo, Och
' ;.-',' t gl ,ii
..rre:le:'ritl. Ji,.icler köpte '.'r, iör hor:orarel.
för "Dc tte hl'rnlösr", tlul,:oi)'^arre:r blev
irörnstenen
geffing
ri
behör-tlc in-
sakna.
Så stora ekolomi-"ka svårigheter, sonl en
ciei folk föreställer -sig, hacie Darr egertligen aldrig haft, Farlern lar jn sko1lärarc
1,a.1. .,.-.
.i,.lo;.
:ir
:äLre
här.vnir<r