Välkomna till Ale kommun!

Välkomna till Ale kommun!
http://youtu.be/vCY1T1lF9kA?list=PLW5kfChT8giuwYYGok4Nq2AVJ13qHTLPF
Ale-Lätt att leva
Introduktion Ale kommun
Urbana Stationssamhällen
FÖP Nödinge
Detaljplan Stenkil/Södra Backa
Detaljplan Nol Norra
Trafikbuller längs E45 och Norge/Vänerbanan
Ale-Lätt att leva
Trollhättan
Lilla Edet
Alvhem
Skepplanda
Alingsås
Älvängen
Alafors
Nol
Nödinge
Lerum
Kungälv
Bohus
Surte
Ale-Lätt att leva
Göteborg
Mistra urban futures
Det urbana stationssamhället
- vägen mot ett resurssnålt resande
Ale-Lätt att leva
Delprojekt i Ale kommun:
Hållbara och attraktiva stationssamhällen
• innovationer för en mer effektiv användning av
värdefull stationsnära mark
• innovationer som skapar möjligheter och incitament att
välja ett hållbart resande till och från stationen
• innovationer som stöttar tjänstesamhället, det lokala
näringssamhället och social sammanhållning
Ale-Lätt att leva
Idéutveckling
Klart!
Fas 2 under 2015/16/17
Fas 3
Genomförande
Intervjuer pågår Vidareutveckling
Besked i maj
Bidrar till:
Fas 1 under 2014
• Liv utan bil
• Minskar klimatpåverkan, ger
renare luft, mindre buller,
bättre hälsa och ekonomi.
• Attraktivare
stationssamhällen med
ökade fastighetsvärden och
möjlighet till
bostadsbyggande
• Hållbara
varutransporttjänster och
lösningar på en nationell och
internationell marknad
Ale-Lätt att leva
i ALE
Ale-Lätt att leva
FÖP Nödinge
• Fördubblad befolkning
• Långsiktigt hållbar utveckling
• Långsiktigt hållbar trafiklösning
• Integrera älvdalen
Ale-Lätt att leva
Utvecklingsstrategi för
bostäder
Ale-Lätt att leva
FÖP Nödinge
Bilder nuläge
Ale-Lätt att leva
Ale-Lätt att leva
Projektledning
Planenheten
Historia & kulturmiljö
Geoteknik
Buller, vibrationer, risk & föroreningar
Delprojekt
Social hållbarhet
Gestaltning & bebyggelseprinciper
Trafik, vägar & parkering
Dagvatten, VA, el & bredband
MKB
Del av projektet Utveckla Ale
-
Grönstruktur
pilotprojekt
utveckla principer, t ex dialog
Ale-Lätt att leva
Stenkil / Södra Backa
http://www.stenkil.nu/blog/video/
Ale-Lätt att leva
Ale-Lätt att leva
Detaljplan för Nol Norra
Ale-Lätt att leva
Nol Norra
Ale-Lätt att leva
Ale-Lätt att leva
Trafikbuller längs E45 och Norge/Vänerbanan
• .
Ale-Lätt att leva
• .
Ale-Lätt att leva
Ale-Lätt att leva
• .
Ale-Lätt att leva
Ale-Lätt att leva
Ale-Lätt att leva
• .
Ale-Lätt att leva
Ale-Lätt att leva
Ale-Lätt att leva