2015-04-14 Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

2015-04-14
Kommunstyrelsen
Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde
Ärende 2
Överskott i bokslutet går till framtidssatsningar
Linköpings kommuns bokslut för 2014 innebar ett överskott på 296 miljoner kronor. En
del av dessa pengar avsätts för satsningar på barns och ungas miljö, mänskliga
rättigheter och infrastruktur.
Det finns regler för hur kommunen ska hantera resultatet i budgeten. Om det har blivit ett
överskott får intäktsfinansierade verksamheter behålla sitt överskott i tre år. Andra delar av
överskottet kan avsättas som så kallade markeringar, vilket betyder att pengarna är
öronmärkta för särskilda satsningar.
10 miljoner kronor ska satsas på barns och ungas miljö.
– De miljöer Linköpingsbarn vistas i är delvis eftersatta. Nu ser vi därför till att satsa på
hälsosamma och pedagogiska inom- och utomhusmiljöer i förskolor och skolor, där första
steget blir att säkerställa att de miljöer som barn vistas i är giftfria, säger kommunalråd Jakob
Björneke (S).
Bakgrunden till satsningen är delvis kommunens kartläggning som visar att inte alla miljöer
barnen vistas i är giftfria. Ett annat motiv är att ute- och innemiljöerna i förskolan och skolan
ska vara pedagogiska och kreativa, och självklart fortsatt hälsosamma.
10 miljoner kronor ska satsas på kommunens arbete med mänskliga rättigheter och tolerans.
– De fruktansvärda terrordåden mot yttrandefrihet och mot judar i Paris och Köpenhamn, och
attentaten mot moskéer i Sverige, visar på ett smärtsamt sätt vilken lång resa som återstår
innan vi har ett tolerant samhälle. Koalition för Linköping avsätter därför tio miljoner kronor
till insatser för mänskliga rättigheter och tolerans under de närmaste åren. Det kan till
exempel handla om skolresor till förintelseläger, säger kommunalråd Daniel Andersson (FP).
För åtgärder i infrastrukturen kring nya resecentrum avsätts 135 miljoner kronor.
– Vi har ett fortsatt stort behov av att säkra finansieringen av ett av Linköpings kanske största
infrastrukturprojekt genom tiderna, byggandet av nya resecentrum. Med ett nytt resecentrum
tar kommunen krafttag för ett långsiktigt hållbart resande i dag och i framtiden, med ett
betydligt större resandeunderlag, säger kommunalråd Nils Hillerbrand (MP).
För ytterligare information kontakta kommunalråd Jakob Björneke (S), telefon 0702-43 8145,
kommunalråd Nils Hillerbrand (MP), telefon 0703-62 62 40, kommunalråd Daniel Andersson
(FP), telefon 0722-40 07 71.
Ärende 10
Särskilt ägardirektiv Tekniska verken i Linköping AB
Tekniska verken ska minimera utsläpp som påverkar klimatet i enlighet med
kommunens mål om koldioxidneutralitet år 2025.
– Kommunens energibolag har en betydande roll i klimatarbetet och vi slår fast och förstärker
det arbete som bolaget redan framgångsrikt bedriver, säger kommunalråd Nils Hillerbrand
(MP).
– Vi slår även fast att kommunen genom Tekniska verken ska vara en fortsatt ledande
biogasstad och även bli en aktör inom infrastrukturen för elfordon. Vi ger även ett uppdrag
om biologisk mångfald som handlar om att understödja kommunens arbete för att återställa
miljön i de reglerade vattendragen, framförallt när det gäller olika fiskarter.
Bland förändringarna i ägardirektiv för Tekniska verken och dotterbolag finns bland annat
följande uppdrag:





taxor och priser ska vara utformade så att de bidrar till effektiv energi- och
resurshushållning
bolaget ska vara en intressant och attraktiv samarbets- och samverkansparter för
regionens företag och kommuner
bolaget ska vara en aktiv aktör inom biogasområdet och samverka med universitet och
högskolor i syfte att fortsatt positionera Linköping som en ledande biogasstad
bolaget ska understödja kommunens ambitioner om att utveckla och bevara den
biologiska mångfalden i reglerade vattendrag
bolaget ska understödja utveckling av infrastruktur för elfordon
Efter beslut i kommunfullmäktige ska ägardirektiven överlämnas på bolagsstämman den 4
maj 2015.
För ytterligare information kontakta kommunalråd Nils Hillerbrand (MP), telefon 0703-62 62
40
Ärende 12
Linköping ska bli starkare som besöksstad
Linköping har som mål att bli Sveriges tredje bästa stad på event. De nya
ägardirektiven för Arenabolaget växlar upp ambitionen för nationella och
internationella arrangemang. Arenabolaget får ett större uppdrag än man haft tidigare.
Arenabolaget ska vara kommunens bolag för besöksnäringen, med ansvar för marknadsföring,
samordning och utveckling av besöksnäringen. Bolaget har också ansvar för att genomföra
kommunens nya eventstrategi.
– Nu höjer vi ambitionerna för att stärka Linköpings position som besöksstad. Linköping
ska ta större plats med ett tydligt mål om att bli Sveriges tredje bästa stad på event och
Arenabolaget får i uppdrag att gå i bräschen för det, genom att skapa nya upplevelser för
Linköpingsborna och besökare, med både nationella och internationella evenemang.
Besöksnäringen i Linköping har stor potential att växa och utvecklas och skapa tillväxt som är
av stor betydelse, säger kommunalråd Jakob Björneke (S).
Av det nya ägardirektivet framgår att Arenabolaget ska stärka Linköpings attraktionskraft
genom marknadsföring och utveckling av Linköping som evenemangs-, mötes- och
besöksstad.
Tillsammans med fastighetsägare, kommunen, föreningsliv och olika arrangörer ska
Arenabolaget vara drivande för att Linköpings arenor i stor omfattning används för event av
internationell och nationell lyskraft som kommer medborgarna till godo. Vidare ska
Arenabolaget aktivt arbeta för ett regionalt och nationellt samarbete inom kultur-, mötes- och
besöksnäring.
Efter beslut i kommunfullmäktige ska ägardirektiven överlämnas på bolagsstämman den 7
maj.
För ytterligare information kontakta kommunalråd Jakob Björneke (S), telefon 0702-43 8145
Ärende 17
Kommunen behöver rekrytera för framtiden
Liksom många andra kommuner har Linköping stora behov av att rekrytera personal
fortlöpande under många år framåt. Samtidigt som medarbetare går i pension råder det
brist på olika yrken. Kommunens kompetensförsörjningsprogram syftar till att skapa
en långsiktig planering för alla verksamheter.
Personalbehovet i Linköpings kommunala verksamheter beräknas öka från cirka 7 700
individer år 2013 till knappt 9 300 individer år 2025. De verksamhetsområden som beräknas
öka mest procentuellt sett är områdena grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg och
omsorg om personer med funktionsnedsättning. Linköpings kommuns rekryteringsbehov
beräknas under 2013-2025 ligga mellan cirka 900 och 1 060 medarbetare per år.
– Sveriges kommuner står inför en stor utmaning. Många lärare, undersköterskor och annan
välfärdspersonal kommer att gå i pension under de närmaste åren. Samtidigt är det alltför få
som utbildar sig och såväl barnen som de riktigt gamla blir fler. Det är en ekvation som idag
inte går ihop, men som Koalition för Linköping har satt högt på sin agenda att lösa, säger
Daniel Andersson (FP), personalansvarigt kommunalråd.
I det nya kompetensförsörjningsprogrammet beslutas de övergripande dragen för hur den
utmaningen ska mötas. Nu får alla kommunens förvaltningar bara några månader på sig att
utarbeta handlingsplaner med konkreta förslag.
– Redan under sommaren ska alla förvaltningschefer redovisa sina handlingsplaner för
politiken, säger Daniel Andersson.
För ytterligare information kontakta kommunalråd Daniel Andersson (FP), telefon 0722-40
07 71