28 maj - Kalmar kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
82
Närvarande ledamöter
Närvarande tjänstemän
Mattias Adolfson, (S)
Jonas Lövgren, (M)
Lars Holmberg, (V)
Roland Peterson, (S)
Anne-Cathrine Lindh, (S)
Gunnar Olsson, (C)
Anita Wollin, (C), tom § 92, 15.30
Rolf Wallergård, (M)
Kent Pettersson, (FP)
Thoralf Alfsson, (SD)
Rebecka Persson, förvaltningschef
Victoria Schön Månsson, administrativ chef, tom § 93
Björn Strimfors, stadsarkitekt
Monica Helgesson, sekreterare
Tomas Burén, naturvårdshandläggare, § 88 o § 100
Jan G Nilsson, stadsingenjör
Emil Stille, planarkitekt, § 91-92
Eleonor Karlsson, planarkitekt, § 94
Carl-Fredrik Nelson, enhetschef
Eva Jansson, enhetschef
Eva-Lena Larsdotter, projektledare, § 93
Johanna Kindqvist, exploateringsingenjör, § 93
Erik Mejer, planeringsarkitekt, § 93
Josef Bjerlin, plantekniker, § 89
Mattias Andersson, huvudprojektledare, § 93
Roberto Cattaneo, bygglovsarkitekt, § 97-99
Anna Carnelius, miljöskyddsinspektör, § 101
Närvarande ersättare
Kajsa Johansson, (S), tjänstgörande from § 93
Peter Olofsson, (S), tjänstgörande
Cecilia Edholm, (V)
Samuel Watanen (KD), tom § 91, 14.55
Protokollet har justerats 2015-06-
Monica Helgesson
sekreterare
Justerande:
Mattias Adolfson
ordförande
Anita Wollin
protokollsjusterare, § 85-92
Gunnar Olsson
protokollsjusterare, § 93-
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd
Sammanträdesdatum
Tid:
Samhällsbyggnadsnämnden
2015-05-28
Paragraf: 85 - 103
13.00 – 15.45
Ajournering: 13.05-13.10
Justeringen har anslagits
2015-06-
Anslaget tas ned 2015-06-
Protokollet förvaras på samhällsbyggnadskontoret
Ansvarig för anslagstavlan: ……………………………………………………………………………
underskrift
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
83
§ 85
Ärende:
Ändring och godkännande av föredragningslista
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns.
§ 86
Ärende:
Val av protokollsjusterare
BESLUT:
Anita Wollin (C) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll § 85 - § 92, Gunnar Olsson (C) utses att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll § 93 - § 103.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
84
§ 87
Handläggare: Björn Strimfors
Dnr: 2015-2478
Ärende:
Medborgarförslag om lokalisering av simhallen
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-04-24, BILAGA § 87.
BESLUT:
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande och
översänder det som svar på medborgarförslaget om lokalisering av framtida
bad- och friskvårdsanläggning till Kalmar Dämme.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
85
§ 88
Handläggare: Tomas Burén
Dnr: 2015-2686
Ärende:
Medborgarförslag – Inga hästar i Prästgårdsängens
naturreservat
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-05-12, BILAGA § 88.
BESLUT:
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till
samhällsbyggnadskontorets yttrande.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
86
§ 89
Ärende:
Information om aktuella ärenden m m
a) Projektredovisning ”Hårfärgskoll 2014”.
b) Förvaltningschefen informerar.
- Enhetschef Carl-Fredrik Nelson informerade om pågående projekt på
Park och Infrastrukturenheten .
- Enhetschef Eva Jansson visade Miljöenhetens nya film.
- Plantekniker Josef Bjerlin informerade om kontorets nya 3D-skrivare.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
87
§ 90
Handläggare: Victoria Schön Månsson
Ärende:
Ekonomisk redovisning, jan – april 2015
Måluppföljning 2015, jan - april
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets redovisning 2015-05-12, BILAGA A § 90.
Verksamhetsplan 2015 – måluppföljning jan-april 2015, BILAGA B § 90.
BESLUT:
Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
88
§ 91
Handläggare: Emil Stille
Dnr: 2012-2738
Ärende:
Upphävande och ändring av del av detaljplan för KarlslundaFagerhult 2:69 och del av Karlslunda-Fagerhult 2:41 och
Påryd 1:282 i Påryd, Kalmar kommun
Beskrivning:
Upphävandet av det aktuella området syftar till att ta bort bestämmelsen om
markanvändningen allmän kvartersmark och säkra framtida möjligheter till ett
rekreationsstråk längs den gamla banvallen.
Handling:
Granskningsutlåtande 2015-05-05.
Förslag till detaljplan senast reviderad 2015-05-05.
BESLUT:
Granskningsutlåtandet godkänns som kommunens.
Planförslaget senast reviderat 2015-05-05 antas av
samhällsbyggnadsnämnden.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
89
§ 92
Handläggare: Emil Stille
Dnr: 2014-3955
Ärende:
Detaljplan för del av fastigheten Berga 10:2, område vid
Svensknabbevägen, Kalmar kommun
Beskrivning:
Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjlighet för ett samlat uppförande av 10
enbostadshus med tillhörande garage i en våning, samt ett område för
återvinningsstation och parkering. Dessutom ingår en kortare sträcka av
Svensknabbevägen och ett mindre område för GC-väg och grönmark i anslutning
till vägen samt en 50 meter bred naturmark öster om kvarteret.
Handling:
Samrådsredogörelse 2015-05-28
Förslag till detaljplan senast reviderad 2015-05-28.
Miljökonsekvensbeskrivning 2015-05-28.
Överläggning:
Under överläggningen framkom att planbestämmelsen lägsta höjd på färdigt golv
är satt till +3,0 m. I denna plan är denna bestämmelse kopplad till dagvatten och
VA-system.
BESLUT:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen som
kommunens och beslutar att ställa ut det 2015-05-28 reviderade
planförslaget och miljökonsekvensbeskrivning för granskning.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
90
§ 93
Handläggare: Eva-Lena Larsdotter
Dnr: 2011-3019
Ärende:
Detaljplan för Södra Fredriksskans Malmen 2:3 (del av) m fl,
Kalmar kommun
Beskrivning:
Detaljplanens syfte är att Fredriksskans ska bli mer tillgängligt och inbjudande för
allmänheten samtidigt som ny bebyggelse kan uppföras i området. Planen ska
därför möjliggöra:
- ett parkstråk längs Malmfjärdens strand. Parken ska bidra till rekreativ och
aktiverande miljö i stadskärnan och utgöra en viktig del i ett övergripande
sammanhängande rekreationsstråk kring hela Malmfjärdens vattenrum. Längs
vattnet skapas gångstråk och brygganläggningar. Parkområdet ska även
innehålla ytor för skolidrott och spontanidrott.
- ny bebyggelse, huvudsakligen bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i
bottenvåningar. I angränsning till läktaren möjliggörs idrott och förskola
utöver bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska ha hög kvalitet i
gestaltning och arkitektur och utformas utifrån respekt för befästningsstaden
Kvarnholmen och förstärka upplevelsen av den.
- att Fredriksskansgatan ska behålla sin karaktär av paradgata med allé och
tydliga entréer till Fredriksskans bebyggelseområden och park.
Handling:
Förslag till detaljplan 2015-05-28.
Miljökonsekvensbeskrivning 2015-05-28.
Överläggning:
Thoralf Alfsson (SD) anser att Fredriksskansområdet skall bevaras enligt den
tidigare detaljplanens syfte, för idrott och yrkar avslag på kontorets förslag till
detaljplan.
Mattias Adolfson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till detaljplan.
Häri instämmer Jonas Lövgren (M) och Kent Pettersson (FP).
Omröstning:
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill bifalla
respektive avslå kontorets förslag till detaljplan. Han förklarar sig ha hört
övervägande bifall.
BESLUT:
Förslaget till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning godkänns för
samråd.
Reservation:
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet och framför:
” Sverigedemokraterna anser att Fredriksskans området skall bevaras enligt den
tidigare detaljplanens syfte, för idrott. Fredriksskansområdet kan öppnas upp och
utvecklas för att göra området mer attraktivt för rekreation. Området kan också
förändras till att få en mer parkliknande karaktär genom att trädridåer skapas mellan
de öppna ytorna och att en mer attraktiv miljö skapas vid strandytorna.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
91
Vi anser att det är av stor vikt att gröna lungor och grönområden bevaras i de
centrala delarna av Kalmar stad. I den liggande översiktsplanen (sid 129) utpekas
området som ”kultur, natur och rekreationsstråk med höga värden”. Enligt vårt
synsätt är det en avvikelse med översiktsplanen att bebygga området med bostäder.
I den aktuella Grönstrukturplanen (sid 37) finns förslag till utveckling och åtgärder
enligt följande. ”I stadsdelar där parktillgången är liten i förhållande till folkmängden
(Tegelviken, Malmen, Kvarnholmen och Funkabo) bör befintliga parker och
naturområden ses som mycket värdefulla. De bör bevaras och utvecklas för att
erbjuda hög kvalitet. Vid utveckling av stadsdelarna bör man också utreda
möjligheterna att skapa nya park- och naturområden samt stärka förbindelserna till
närliggande parker och naturområden.”
Sverigedemokraterna anser att den nya detaljplanen för Södra Fredriksskans strider
både mot den gällande översiktsplanen och grönstrukturplanen, även om dessa inte
är juridiskt bindande. Därför är vi kritiska mot förslaget och yrkar avslag på
detaljplanen för Södra Fredriksskans.
Vi anser istället att området skall utvecklas till att bli ett stadsnära grönt och blått
stadsrum i samverkan med Lindö och Malmfjärden. Ett område som skulle kunna
fungera som ett mycket attraktivt rekreationsområde för de boende på
Kvarnholmen, Varvsholmen, Ängö, Getingen och Malmen.”
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
92
§ 94
Handläggare: Eleonor Karlsson
Dnr: 2015-2043
Ärende:
Detaljplan för kvarteret Rapsen 4 Bergagården, Kalmar
kommun
Beskrivning:
Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i parkmiljö som
tillför fler bostäder, i variationsrika miljöer till norra Kalmars kärnområde.
Detaljplanen upprättas för att möjliggöra en ändrad utformning av bebyggelsen på
fastigheten Rapsen 4 jämfört med gällande detaljplan.
Handling:
Samrådsredogörelse 2015-05-28.
Förslag till detaljplan senast reviderad 2015-05-28.
BESLUT:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen som
kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till detaljplan
senast reviderad 2015-05-28.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
93
§ 95
Handläggare: Catrin Thörnvall
Dnr: 2015-2459
Fastighet:
Fastighetens adr:
Sökande:
Ärende:
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Olovlig byggnation
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-04-24, BILAGA A § 95.
Sökandens bemötande inkommet 2015-05-18, BILAGA B § 95.
Överläggning:
Roland Peterson (S) yrkar att byggsanktionsavgiften sätts ner till 50 %.
Häri instämmer Jonas Lövgren (M).
BESLUT:
Med hänvisning till 11 kap. 53 § sätts byggsanktionsavgiften ner till hälften
eftersom överträdelsen inte har skett uppsåtligen.
Med anledning av den bygglovspliktiga åtgärden som vidtagits
(bygglovspliktigt enligt 9 kap. 2 § 2 plan- och bygglagen, PBL) beslutar
samhällsbyggnadsnämnden:
- att påföra den som begick överträdelsen, fastighetsägarna
XXXXXXXXXXXX ochXXXXXXXXXXXXXXX, en
byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § PBL (2010:900) och 9 kap.
7 § 1 pkt PBF (2011:238) på 11 125 kr.
Enligt 11 kap. 60 § PBL är, om två eller flera är avgiftskyldiga för samma
överträdelse, de solidariskt ansvariga för betalningen.
Enligt 11 kap. 61 § PBL (2010:900) ska avgifterna betalas till
samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun senast två månader från det att
beslutet delgivits den avgiftsskyldige.
Överklagande:
Detta beslut kan överklagas, se beslut ”Hur man överklagar
samhällsbyggnadsnämndens beslut”.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
94
§ 96
Handläggare: Catrin Thörnvall
Dnr: 2015-1895
Fastighet:
Fastighetens adr:
Sökande:
Ärende:
Dunö 1:109
Knipuddevägen 15
Erik Yderland och Madeleine Sjöholm
Tillbyggnad av enbostadshus
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-05-18, BILAGA § 96
BESLUT:
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § 1 punkten plan- och bygglagen.
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillåten byggnadsarea för
huvudbyggnad. Avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med planens syfte.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
95
§ 97
Handläggare: Roberto Cattaneo
Dnr: 2015-2056
Fastighet:
Fastighetens adr:
Sökande:
Ärende:
Ljungby 16:92
Mörevägen 22
Anders Larsson
Om- och tillbyggnad av butik
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-05-04, BILAGA § 97.
BESLUT:
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § 1 punkt plan- och bygglagen för
om- och tillbyggnad av butik.
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillåten byggnadsarea.
Avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med planens syfte.
Se bilaga till beslut 2015-05-28.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
96
§ 98
Handläggare: Roberto Cattaneo
Dnr: 2015-2134
Fastighet:
Fastighetens adr:
Sökande:
Ärende:
Runtorp 4:2
Runtorp 401
Olofsson, Sebastian
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-05-05, BILAGA § 98.
BESLUT:
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen för nybyggnad
av enbostadshus och komplementbyggnad.
Se bilaga till beslut 2015-05-28.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
97
§ 99
Handläggare: Roberto Cattaneo
Dnr: 2015-1801
Fastighet:
Sökande:
Ärende:
Långhelgen 5 o Kalaset 1
Kärnhem Bostadsproduktion AB
Nybyggnad av 10 parhus med förråd och carportar
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-05-04, BILAGA § 99.
BESLUT:
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen för nybyggnad
av parhus med carport och förråd.
Se bilaga till beslut 2015-05-28.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
98
§ 100
Handläggare: Tomas Burén
Dnr: 2015-2763
Sökande:
Ärende:
Svenska Kraftnät
Remiss, ansökan om ankringsförbud vid Hagby udde
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-05-12, BILAGA § 100.
BESLUT:
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker att länsstyrelsen beslutar om
ankringsförbud och ger tillstånd till uppsättande av sjövägmärke enligt
ansökan.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
99
§ 101
Handläggare: Anna Carnelius
Dnr: 2015-2521
Ärende:
Anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Kvarnholmen 2:25
Handling:
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2015-05-19, BILAGA § 101.
BESLUT:
Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun har följande synpunkter på
anmälan om utfyllnad av 600-700 m2 vattenyta i Tjärhovsbågen:
- Säkerställ att bara tillräckligt grovkorniga massor som inte kan driva iväg
med vattenströmmarna används till utfyllnaden.
- Säkerställ att grumling i kringliggande vatten förhindras.
- Säkerställ att de massor som används inte innehåller föroreningar som via
utlakning kan påverka vatten- och sedimentkvalitén negativt.
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-05-28
100
§ 102
Ärende:
Beslut från länsstyrelsen, länsrätten m fl
Handling:
Vitsippan 24, bygglov för plank, länsstyrelsens beslut, länsstyrelsen upphäver
samhällsbyggnadsnämndens beslut och återförvisar ärendet för fortsatt handläggning,
2014-6501.
Sjövillan 2, bygglov för nybyggnad av enbostadshus, länsstyrelsens beslut, länstyrelsen
upphäver samhällsbyggnadsnämnden i Kalmars beslut gm delegation 2013-05-20, dnr
2013-1300.
Sjövillan 3, bygglov för nybyggnad av enbostadshus, länsstyrelsens beslut, länstyrelsen
upphäver samhällsbyggnadsnämnden i Kalmars beslut gm delegation 2013-05-21, dnr
2013-1299.
§ 103
Ärende:
a)
b)
c)
d)
e)
Anmälan av avslutade förrättningar och beslut från lantmäterimyndigheten.
Anmälan av delegationsbeslut under tiden 2015-04-13--2015-05-18.
Anmälan om beslut om bostadsanpassningsbidrag.
Anmälan av tillsyner på serviceförvaltningen.
Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner m m.
Detaljplan för Dörby 1:9 och del av Dörby 1:8 i Kalmar, lagakraft 2015-04-21.
Detaljplan för Bergagården, Rapsen 4, samrådsbeslut av ordföranden 2015-04-28.
Anmälningslista med diarienummer: 2015-0202
G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2015\20150528\Protokoll 150528MASKAT.docx
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokollet har anslagits på kommunens
anslagstavla 2015-06-