Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE
1(1)
Datum
Referens
2015-03-18
Diarienummer 150187
Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten
Landstingsstyrelsen
Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor –
Blekinge - Småland
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor – Blekinge – Småland.
Bakgrund
Följande organisationer har beslutat att etablera samarbete kring ett gemensamt representationskontor i Bryssel: Regionförbundet i Kalmar län, Region
Blekinge, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Blekinge Tekniska
Högskola, Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, Landstinget i Blekinge samt Landstinget i Kalmar län.
Verksamheten omfattar i huvudsak samverkan, informations- och kunskapsspridning, intressebevakning och påverkan samt marknadsföring av regionen
Småland-Blekinge inklusive lärosätena. Representationskontoret är lokaliserat i Bryssel och det administrativa ansvaret för kontoret är Regionförbundet i Kalmar län.
Landstingets i Kalmar län representant i styrgruppen är Anders Henriksson
(S).
Samarbetsavtalet gäller för perioden 1 januari 2015 till och med
31 december 2018.
Marie Nilsson
Sekreterare
Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Protokollsutdrag från Regionförbundet daterad den 16 januari
2015.
Samarbetsavtal daterat den 11 december 2014.
Webbplats
E-post
Organisationsnr
Landstinget i Kalmar län
Ltkalmar.se
[email protected]
232100-0073
Postadress
Besöksadress
Telefon
Bankgiro
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
Strömgatan 13
391 26 Kalmar
0480-810 00 vx
833-3007
REGION FÖRBUNDET
1 KALMAR LÄN
§ 18
Protokollsutdrag
2015-01-16
Styrelsen
D 2009/764-309
Sydsveriges Europakontor — Blekinge-Småland
Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor — Blekinge-Småland
För styrelsens behandling föreligger Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor — Blekinge-Småland.
Följande organisationer har beslutat att etablera samarbete kring ett gemensamt
representationskontor i Bryssel — Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge,
Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Blekinge Tekniska Högskola,
Högskolan i Jönköping, Linn&iniversitetet, Landstinget i Blekinge län samt
Landstinget i Kalmar län.
Samarbetet skall betecknas Sydsveriges Europakontor — Blekinge-Småland.
Verksamheten skall i huvudsak omfatta samverkan, informations- och kunskapsspridning, intressebevakning och påverkan samt marknadsföring av regionen
Småland-Blekinge inklusive lärosätena.
Representationskontoret skall vara lokaliserat i Bryssel. Det administrativa
ansvaret för Europakontoret har Regionförbundet i Kalmar län. Vidare är
personalen vid kontoret anställd av Regionförbundet i Kalmar län.
Organisationen i Sverige skall ha följande struktur
• Styrgrupp — Varje län är representerat med tre ledamöter varav två representerar regional utveckling och en hälso- och sjukvårdsfrågor. Styrgruppen
fastställer budget.
• Chefsgrupp — Utgörs av en företrädare för respektive lärosäte, en som företräder regional utveckling och en som företräder hälso- och sjukvårdsfrågor.
• Kontaktpersongrupp — Kontaktperson utses av respektive part i chefsgruppen
och ansvarar för löpande kontakt med Brysselkontoret samt mellan Brysselkontoret och hemmaorganisationen och för förankring i respektive hemmaorganisation.
Årsavgiften för 2016 och åren därefter beräknas enligt en modell med en fast
respektive en rörlig del av avgiften. För 2015 beräknas årsavgiften enligt särskild
modell.
Samarbetsavtalet avser tiden 1 januari 2015 t o m 31 december 2018.
Om huvudman önskar bryta samarbetet skall skriftlig uppsägning av samarbetsavtalet ske senast sex månader innan avtalet skall upphöra.
I samband härmed önskar Henrik Yngvesson (M) få framfört till styrgruppen för
Europakontoret att även Öland bör inkluderas i namnet på kontoret eftersom
varumärket bygger på landskapsnamnen.
Protokoll från styrgruppsmöte
Protokollsutdrag
2015-01-16
Styrelsen
REGION FÖRBUNDET
1 KALMAR LAN
Anmäls protokoll från styrgruppsmöte den 17 december 2014.
Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna Samarbetsavtal för Sydsveriges Europakontor
— Blekinge-Småland.
Styrelsen beslutar vidare att framföra till styrgruppen för Sydsveriges Europakontor — Blekinge-Småland att även Öland bör nämnas i kontorets namn.
Styrelsen tar slutligen anmälan om protokoll från styrgruppsmöte den 17 december 2014 till protokollet.
Ulf Nilsson
ordförande
Bestyrkes
«C(' t1(\
Bilaga 1
Förslag 2014-12-11
Samarbetsavtal
Följande organisationer har beslutat att etablera ett samarbete kring ett gemensamt
representationskontor i Bryssel. Samarbetet ska betecknas Sydsveriges Europakontor
– Blekinge-Småland. De organisationer som är parter i samarbetet är följande.
Regionförbundet i Kalmar län
Region Blekinge
Region Jönköpings Län
Region Kronoberg
Blekinge Tekniska Högskola
Högskolan i Jönköping
Linnéuniversitetet
Landstinget Blekinge Län
Landstinget Kalmar Län
1. Allmänna utgångspunkter för verksamheten
EU är en viktig del av Småland-Blekinge och Småland-Blekinge är en aktiv part i Bryssel.
Genom att vara på plats i Bryssel och olika sammanhang lyfta fram Småland-Blekinges
ståndpunkter och möjligheter kan beslutsfattare få en ökad förståelse för regionen och därmed
ökar möjligheten till påverkan och att politiska beslut och finansieringsmöjligheter utformas
på ett sådant sätt att detta gynnar regionens utveckling.
Syftet med Småland- Blekinges samarbete är att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i
regionen Småland-Blekinge. Med en tydlig och stark närvaro i Bryssel vill vi öka vår
konkurrenskraft på en internationell arena. Samarbetets övergripande mål är att främja
medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse i Europeiska unionen liksom Samverkan
mellan parterna.
Verksamhetens skall i huvudsak omfatta
1.
Samverkan
2.
Informations- och kunskapsspridning
3.
Intressebevakning och påverkan
4.
Marknadsföring av regionen Småland-Blekinge inklusive lärosätena
2. Kontoret
Representationskontoret ska vara lokaliserat till Bryssel (benämns nedan som
Brysselkontoret).
Bilaga 1
3. Organisationen i Bryssel
Kontoret föreslås bemannas i enlighet med verksamhetsplan och budget, där en är kontorschef. I dennes uppdrag ingår ansvar för såväl löpande verksamhet och kvalité som det
administrativa arbetet i Bryssel.
Utöver den fast anställda personalen ska kontoret kunna ta emot en eller ett par praktikanter.
Lärosätena ansvarar för sin egen bemanning efter behov, verksamhetsplanering och budget.
Det är angeläget att lärosätena är närvarande vid kontoret i god utsträckning.
Det är viktigt att medarbetarna på kontoret i Bryssel har god kännedom och goda kunskaper
om aktuella frågor på hemmaplan. Personalen på kontoret ska regelbundet besöka parterna
och hemmaregionen.
4. Organisationen i Sverige
Verksamheten i Bryssel är beroende av en väl fungerande beställar- och mottagarorganisation
på hemmaplan. Alla parter inklusive samtliga lärosäten ska vara delaktiga i arbetet.
Hemmaorganisation ska ha följande struktur

Styrgrupp. Varje län är representerade med tre ledamöter i styrgruppen varav två
representerar regional utveckling och en som rör hälso- och sjukvårdsfrågor. Lärosätena
företräds av rektorerna.

Chefsgrupp som utgörs av en företrädare för respektive lärosäte, en som företräder
regional utveckling och en som företräder hälso- och sjukvårdsfrågor. Gruppen har ett
gemensamt ansvar för den övergripande verksamheten och kontakter med Europakontoret.

Kontaktpersongrupp. Kontaktperson utses av respektive part i chefsgruppen och
ansvarar för löpande kontakt med Brysselkontoret samt mellan Brysselkontoret och
hemmaorganisationen och för förankring i respektive hemmaorganisation.
5. Parternas ansvar
Regionförbundet i Kalmar län har det administrativa ansvaret för Europakontoret och ersätts
för det administrativa arbetet enligt självkostnadsprincipen.
6. Personal
Personalen i Bryssel ska vara anställd av Regionförbundet i Kalmar län. Rekrytering/lönesättning beslutas av Regionförbundet i Kalmar län efter avstämning i chefsgruppen.
Lärosätena ansvar för sin gemensamma bemanning av kontoret i enlighet med p.3 ovan.
Bilaga 1
7. Budget
Styrgruppen ska inför varje kalenderår fastställa en budget för verksamheten. Förslag till
budget ska tas fram av chefsgruppen. Budget ska fastställas senast under november/december
året före verksamhetsåret.
8. Finansiering
Årsavgiften för regionkommun/regionförbund ska för budgetåret 2015 beräknas enligt en
modell baserad på ett procenttal multiplicerat med det justerade prisbasbeloppet och
invånarantalet hos respektive part.
För 2016 och åren därefter ska årsavgiften för regionkommuner/landsting och regionförbund
beräknas enligt en modell med en fast respektive en rörlig del av avgiften.
Lärosätenas avgift regleras i ett särskilt avtal.
9. Verksamhetsinriktning
Verksamhetsinriktning omfattar 4 år.
Styrgruppen ska inför varje kalenderår se över verksamhetsinriktning tillsammans med
budget, som ska vara förankrad hos parterna.
10. Avtalstid
Detta samarbetsavtal träder i kraft 2015-01-01 och ska gälla till och med 2018-12-31
11. Uppsägning
Önskar en huvudman avbryta samarbetet ska skriftlig uppsägning av samarbetsavtalet ske
senast 6 månader innan avtalet ska upphöra.
12. Avveckling
Om parterna beslutat att samarbetet ska upphöra ska eventuella tillgångar fördelas enligt
principen angiven under pkt 7. Eventuell egendom ska förvandlas till pengar genom offentlig
försäljning. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.
När styrgruppen fullgjort sitt uppdrag ska den avge slutredovisning.