STADSBYGGNADS KONTORET P2t0Ë-08048-54

Ì
P2t0Ë-08048-54
STADSBYGGNADS
KONTORET
GENOMFOnAT.IDEBESKRIVNING l(3)
Dp 2006-08048-54
2007-tI-06
Ytterstadsavdelningen
Anna,Â,sell
Tfn 508 28245
Marie-Louise Öberg
Tfn 508 27380
Detaljplan för område vid
kv Tebrödet,
delar av Sköndal l:9,1:7 och 1:1,2
i stadsdelen Sköndal
i Stockholm
Dp 2006-08048-54
HANDLINGAR
Planen består av en plankarta med bestämmelser.
beskrivning samt en planbeskrivning.
Till
planen hör denna
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planen är att möjliggöra ett område för ny bostadsbebyggelse.
Exploateringen består av cirka 150 markbostäder i form av friliggande
enfamiljshus, kedjehus och radhus samt 55 lägenheter i flerfamiljshus.
Området föreslås innehålla blandade upplåtelseformer med bostadsrätt,
ägandeätt och hyresrätt. Vid Pepparkaksgränd placeras en barnstuga. En ny
elnätstation placeras mellan två av flerbostadshusen.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Ansvarsfördelning
-
-
Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid granskning av bygglov.
Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder.
Genomförandet och dess konsekvenser för staden ska regleras i avtal med
Stiftelsen Stora Sköndal samt i exploateringsavtal mellan staden och byggherrarna.
Avtal
Förutom avtal med Stiftelsen Stora Sköndal och byggherrarna kommer avtal
att upprättas med Vägverket med anledning av det bullerskydd som behövs
utefter Tyresövägen med anledning av planen.
Genomförandetid
Planens genomförandetid slutar
l0 år efter att planen vunnit laga kraft.
P200Ë-08t48-54
2(3)
Dp 2006-08048-54
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet utgörs av delar av fastigheterna Sköndal l:7 och
1:9, vilka ägs av staden samt del av fastigheten Sköndal l:1,2 som ägs av
Stiftelsen Stora Sköndal.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Av staden ägd mark kommer efter fastighetsbildning att upplåtas med tomträtt
alternativt säljas till Stockholmshem samt säljas till Småa.
Gemensamhetsanläggnin g, servitut
Om radhusfastigheter delas i flera fastigheter ska område för väg, parkering
och gemensam naturmark inrättas som gemensamhetsanläggning.
Rätten till allmän gångtrafik på vissa gångytor på kvartersmark s?ikras genom
x1-områden och servitutsavtal. Inom med xl betecknat område ska det finnas
passagemöjlighet för gående genom området inom ett minst 1,5 m brett
område. Skötseln handhas antingen av staden eller av en samfällighetsförening
med vilken separat avtal skrivits.
Rätt till allmänna ledningar inom kvartersmark säkras genom ledningsrätt eller
servitut.
Tillfarter till de nya villafastigheterna i kanten av Skogsbyn skall säkras genom
gemensamhetsanläggning innehållande Sköndal l: I och de nya fastigheterna.
EKONOMISKA FR.Â.GOR
Byggherren står för kostnaden för exploateringen.
TEKNISKA FRÅGOR
Projektet förutsätter att ett bullerskydd uppförs utmed Tyresövägen.
Bullerskyddet, i form av vall i kombination med plank, bekostas av
exploateringen enligt separat avtal med Vägverket.
Ledningsdragning för va inför utbyggnaden av etapp I behöver anläggas till
anslutningspunkt vid Stora Sköndals väg öster om planomr'ådet innan övrig
exploatering inom planområdet kan påbörjas. Avledning av dagvatten mot
Drevviken behöver också byggas ut vid utbyggnaden av etapp l.
MEDVERKANDE
Planen har upprättats av plansektionen på stadsbyggnadskontorets ytterstadsavdelning i Jamråd med Þer Olof Jägbeck och Inger Åberg, exploateringskontoret. Ärendet handläggs av Anna Åsell och Marie-Louise Öberg.
þn*o- ín
Anna.Â.sell
Planarkitekt
¿
P200Ë-08048-54
3 (3)
Dp 2006-08048-54
)
\
't\Jc¿
'\ za::]t'
ù
W
'-r- ìì$#jÉz#
,tl.'tl\..
t \,
\--\t'', -\
$,1,.)
ç*Y-{')
i'fl\
\
'.ì*e¡¿,U1
\
\
l
. z''
ùffi
j
i
C---ì
"---;,
I
,\lw¡ùí '-,1(-l
___) .o /
\k^i . -,2*r,"
/I
t
tll'ì
---
ot
,.-ÉJ i
|....
.\
\o'r
M
'¿/'-y'''-''--.- )
///
v-'-r\ -==-r¡'-...i
I i- -¿
\,
,//
û
t
(
t..
*. \,\
)4.\
-'.)
'\*_,2
Nl-
ár$ t.') \")
..
¿--;1
rì
/t\
Tillfarter från Sköndalsvcigen till de nya víllorna norr och öster om Skogsbyn via Stíftelsens område