TEKNISKA KONTORET

Sektor
service
Enhet/Handläggare
Datum
2015-09-29
Beteckning
PM till byggherren
VA-Avdelningen
Sektor service krav på VA-installationens utförande
•
Servisanmälan och anmälan, inklusive ritning, ska lämnas till
sektor samhällsbyggnad i god tid före anslutning.
•
Vid frågor om projekteringsunderlaget, nybyggnadskartan m.m. kontakta
VA-avdelningen på sector service.
•
Anslutningsavgifter och avgift för byggvatten tas ut av sector service,
enligt gällande taxa. Vid större entreprenader finns möjligheten att ha
vattenmätare av byggvattnet, vid önskan om detta kontakta sektor
service.
•
Vattenmätaren placeras enligt anvisning i publikationen ”P100” som Svenskt
Vatten har givit ut, se utdrag på baksidan. Senast tre veckor före inflyttning
ska anmälan och tidsbokning göras till vattenmätartekniker för
uppsättning av vattenmätaren. När abonnemanget upphör ex. vid rivning,
ska vattenmätaren snarast återlämnas till VA-avdelningen. Vid frågor ang.
uppsättning och nedtagning av vattenmätare ring 0500 – 49 87 53 eller maila
på [email protected]
•
Vattenmätarbrunn krävs normalt om längden på fastighetens servisledning
överstiger 100 m. För frågor i dessa ärenden kontakta sektor service.
•
Vattenmätaren är huvudmannens egendom och fastighetsägaren ska sköta
och underhålla installationen väl. Vattenmätarens plats ska godkännas av
huvudmannen. Mätaren ska vara placerad så att den är skyddad mot frysning,
värmepåverkan och yttre påverkan. Vägg och golv bör tåla spill och läckage
av vatten.
•
Vid alla schaktarbeten i anslutning till den kommunala delen av servisen
ska ansvarig på sektor service eller sektor samhällsbyggnad kontaktas.
•
Vid risk för återströmning förses vatteninstallationen med
återströmningsskydd enligt SS-EN 1717. Byggherren/fastighetsägaren utför
själv riskanalys och monterar därefter rätt klass av återströmningsskydd.
Vid direktuttag från ledningsnätet, utan skyddsdon eller skyddsmodul,
föreligger alltid risk för återströmning.
•
Sprinklerinstallation regleras genom avtal med sektor service.
•
Innehåller vattnet i spill – eller dagvatteninsallationen mer slam, fett,
oljeprodukter eller andra ämnen än normalt hushållspillvatten ska
avskiljaranläggning anordnas enligt standard SS-EN 1825-1 och SSEN 1825-2(fett) eller SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 (slam/olja).
• Samtliga avloppsinstallationer ska förses med lättåtkomliga
rensanordningar eller spolbrunnar. Dagvattenledning förses med brunn
med sandfång, före ledningens anslutning till dagvattenservisen. Stuprör
förses med lövsamlare. I övrigt ska kommunens dagvattenriktlinjer följas.
\\srv-cl02-fs01\hemmakatalog\kaca1124\desktop\pm till byggherren 2011.doc
Vattenmätarplats. Utrymmesbehov för en mätare med qn
2,5 , 6 eller 10m3/h
qn2,5 m3 = 190 mm
qn 6,0 m3 = 260 mm
qn 10,0 m3 = 300 mm
Vattenmätaren(L): huvudmannens egendom
Avstängningsventil A, B, koppningshylsa och
mätarkonsol: fastighetsägarens egendom
Återströmningsskydd:
Vatteninstallationen skall utformas så att återsugning och backströmning av
förorenat vatten och andra vätskor förhindras och så att inträngning av
gaser och inläckning av vätskor inte kan ske.
Val av Skyddsdon och skyddsmodul ska väljas enligt SS-EN1717.
Vätskekategorierna styr valet av skyddsdon och skyddsmodul.
Exempel på vätskekategorier:
Allmänt: Mätaren är huvudmannens egendom, backventil installeras
alltid. Mätarnas plats skall vara godkänd av va-anläggningens huvudman.
Mätarna anordnas så att de skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre påverkan.
Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten.
Vid mätare ≥ 50 mm bör golvbrunn anordnas.
Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fuktoch mögelskador.
Övrigt, se vid varje tidpunkt gällande ABVA