Kursplan

Kursplan
DELKURS 5: Kyrka och samhälle i historisk belysning, 7,5 hp
Church and Society in Historical Perspectives, 7,5 ECTS
Dk5
Program
Kandidatprogram i teologi
Program hp
180
Utbildningsnivå
Grund
Ladokkod
TKGG22
Kursens hp
7,5
Nivåklassificering
G1N
Huvudområde
Teologi
Ämnesområde
Kyrkovetenskap
Betygsskala
Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd
Kursansvarig institution
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi
Beslutande organ
Institutionsstyrelen
Datum för fastställande
2010-05-14
Reviderad
2015-09-22
Kursplan gäller från
Vårterminen 2016
Gällande utbildningsplan
2012-03-16
1 (3)
DELKURS 5: Kyrka och samhälle i historisk belysning, 7,5 hp
Church and Society in Historical Perspectives, 7,5 ECTS
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet. Särskild behörighet innebär
gymnasiekunskaper i historia, samhällskunskap och religionskunskap.
Förkunskapskraven kan även uppfyllas av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
Regler för prövning av sådana kunskaper fastställes av högskolans nämnd för utbildning och forskning.
Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen ingår i Baskurs i teologi, 60 hp som utgör inledning till de teologiska studierna samt ingår i kandidatexamen
180 hp
Kursens lärandemål
Studenten skall efter avslutad kurs kunna
-
ge en övergripande redogörelse för huvudlinjerna i den kristna kyrkans historia under
2000 år
-
identifiera förhållandet mellan kyrklig och politisk makt i en given historisk kontext
-
analysera och förstå kyrkliga uttrycksformer mot bakgrund av historisk och kulturell
kontext
Kursens uppläggning
Kursen går på halvfart, kvällstid.
Kursens innehåll
I kursen studeras kyrkohistorien med fokus på frågan hur kyrka och samhälle interagerar i olika tider, skeden
och i olika politiska kontexter. Viss tonvikt läggs vid reformationen. I kursen diskuteras makt- och
genusperspektiv i relation till ämnet.
Undervisningsformer
Arbetsformer inom kursen växlar mellan föreläsningar, seminarieövningar, litteraturstudier och olika slag av
problemorienterade arbeten, fältstudier mm (enskilt eller i grupp) som redovisas skriftligt eller på annat sätt.
Obligatorisk närvaro gäller. Den som varit frånvarande mer än 20 % kan kompensera detta med arbetsuppgifter
efter överenskommelse med kursansvarig lärare. Den som har varit frånvarande mer än 35 % får inte betyg på
kursen.
Examination och betygssättning
Examination sker på hela kursen i form av redovisning av fältstudieuppgift och en individuell muntlig eller
skriftlig tentamen. Betygsskalan består av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran i enlighet med Högskoleförordningen (SFS 2006: 1053) 6 kap. 20 §.
Kurslitteratur
Se separat litteraturlista.
2 (3)
DELKURS 5: Kyrka och samhälle i historisk belysning, 7,5 hp
Church and Society in Historical Perspectives, 7,5 ECTS
Litteraturlista
Kurslitteratur fastställd av Institutionsstyrelsen för diakoni, kyrkomusik och teologi, 2015-09-22
Andrén, Åke (1999) Sveriges kyrkohistoria 3, Reformationstid. Stockholm: Verbum (urval)
Borgehammar, Stephan (red) (2007) Kyrkans liv. Uppsala: Universitetstryckeriet (urval)
MacHaffie, Barbara J. (1986) Her Story. Women in Christian Tradition. Philadelphia: Fortress Press
McManners, John (1992) The Oxford illustrated history of Christianity. Oxford: Oxford Univ. Press
Artiklar tillkommer.
3 (3)