Studiehandledning H15 - ISV - Department of Social and Welfare

Socionomprogrammet
Filosofiska fakulteten
Linköpings universitet
HT2015
Studiehandledning
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik II, 7.5 hp
Scientific Methods II, 7.5 ECTS Credits
745A51
Kursansvarig: [email protected]
Examinator: [email protected]
Kursadministration: [email protected]
1
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik II, 7.5 hp
745A51
Inledning
Välkommen till kursen Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik II!
Studiehandledningen hjälper dig att orientera dig genom denna kurs. Kursen ger fördjupade
kunskaper om vetenskapsteoretiska inriktningar och metodologiska ansatser av betydelse
för fortsatta studier och profession. Den avser att inspirera till kritisk reflektion och erbjuda
förutsättningar för lärande inom ramen för uppställda mål.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- kritiskt värdera olika vetenskapsteoretiska traditioner och inriktningars möjligheter och
begränsningar för användning och utvecklandet av metodologiska ansatser för forskning i
socialt arbete,
- reflektera kring villkoren för kunskap, makt och etik,
- värdera betydelsen av reflexiva och kreativa metodologiska ansatser,
- självständigt utforma och skriftligt presentera en forskningsdesign för en empirisk studie i
socialt arbete.
Kursens innehåll
I kursen behandlas kunskapens villkor och metodologiska utmaningar för forskning i socialt
arbete. Särskild uppmärksamhet riktas mot relationen mellan makt, etik och kunskap. I
kursen studeras på ett fördjupat sätt vetenskapsteoretiska perspektivs och
forskningsmetoders betydelse för forskning i socialt arbete. Kursen ska ge den studerande
redskap att värdera de möjligheter och begränsningar som metoder och
vetenskapsteoretiska perspektiv kan innebära för kunskapssyn och kunskapsproduktion
samt redskap att utveckla sin kunskap om och förståelse för de metodologiska överväganden
som måste göras före och under en vetenskaplig studie. Det akademiska författarskapet,
läsandets och skrivandets praktiker behandlas och diskuteras. Individuellt väljer den
studerande en metodologisk ansats att självständigt fördjupa sig i och som redovisas
skriftligt.
Examination
Examinationen av kursen grundar sig på aktivt deltagande i seminarier, genomförande av
obligatoriska uppgifter samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns
i studiehandledningen.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en
annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
2
Mer information om examinationsformer och betygskriterier återfinns under särskilda
rubriker senare i studiehandledningen.
Uppgifterna examineras alltid individuellt även om de sker i arbetsgruppen. Examinationerna
ska även ses som lärtillfällen.
Information om undervisning/arbetsformer
Introduktion
Kursens introduktion är ett viktigt tillfälle för det fortsatta arbetet i kursen. Där görs en
närmare genomgång av kursens innehåll, arbets- och examinationsformer samt av
litteraturen, allt med koppling till lärandemålen. Där ges också information om tidigare
kursvärdering och eventuella förändringar i kursen.
Glöm inte att ta med studiehandledningen och litteraturlistan till introduktionstillfället.
Föreläsningar och litteratur
Föreläsningarna är viktiga för kunskap, överblick och reflektion och ger dig möjlighet att
ställa fördjupade frågor. Vissa föreläsningar ges i direkt anslutning till seminarium och
workshop. Kurslitteraturen och det egna läsandet och analytiska kritiska tänkandet utgör en
viktig grund i kursen (se särskild rubrik kurslitteratur). Du uppmanas att komma till
föreläsningarna och att förbereda dig genom att läsa den angivna litteraturen.
Följande föreläsningar ingår i kursen. Till dessa anges vilken litteratur som är mest aktuell,
även om litteraturen aktualiseras återkommande och ska även användas enligt instruktioner
inför seminarier/workshops och individuella uppgifter enligt särskilda instruktioner:




Socialt arbete som kunskapsområde: Vetenskapsteoretiska traditioner, inriktningar
och utmaningar (Chambon, 2011; Dellegran och Höjer, 2012; Shaw m fl 2010; British
Journal of Social Work 2010: 41(4))
Kunskap, makt och etik samt Reflexiva och kreativa metodologiska ansatser
Symposium: se särskilt program för följande föreläsningar eftermiddagen 16/9: Emergent Methods: Creating Spaces for De-Hegemonising and Decolonising
Knowledge in a Glocalised World (Connell, 2011); - Critical, Creative and Reflexive
Methods for Social Research and Professional Development; - The RAW Dialogue
Chair: Jeff Hearn in a Publicly Staged Interview with Mona Livholts
Creative and Reflexive Research Methodologies in Social Work Research (Bryant Ed.,
2015)
Forskningsdesign: Introduktion och diskussion (Creswell, 2011)
Seminarier/Workshops
Vid seminarier ges tillfälle att bearbeta, diskutera och redovisa aktuellt kursinnehåll utifrån
valda frågeområden kopplade till lärandemålen. Workshopformen innebär ett mer aktivt
laborativt arbete med att utforska och problematisera valda frågor Seminarier och workshop
3
i kursen är kopplade dels till föreläsningarna, dels till obligatorisk litteratur. Nedanstående
seminarier ingår i kursen:
 Vetenskapligt författarskap, läsande och skrivande (workshop) (Livholts &
Tamboukou, 2015)
 Forskningsdesign (seminarium) (Baseras på individuell skriftlig uppgift om
forskningsdesign, presentationer och granskning av varandras arbeten)
En mer detaljerad presentation av förberedelser inför seminariet och workshop återfinns i
mappen KURSDOKUMENT på kursens webbplats i Lisam.
Färdighetsträningar
Färdighetsträning i denna kurs avser övning att stärka den kritiska och reflexiva förmågan vid
utformningen av en forskningsdesign i socialt arbete med särskilt fokus på kunskap, makt
och etik. Föreläsningar om kritiska, kreativa och reflexiva metoder, läsandets och skrivandets
praktiker övar förmågan till analytisk och kritisk reflexivitet i studier och socialt arbete som
profession.
LISAM
Den utbildningsplattform som används under kursen är LISAM http://lisam.liu.se. All
kursinformation, olika kursdokument samt kurskommunikation läggs ut där.
Schema
Aktuellt schema med lokaler publiceras i Time Edit
https://se.timeedit.net/web/liu/db1/schema/. Var uppmärksam på uppdateringar och
förändringar av schemat som kan ske, ibland med kort varsel, under kursens gång.
Lärare som medverkar i kursen
Namn och kontaktuppgifter till kursansvarig/examinator:
Docent Mona Livholts
Avdelning socialt arbete
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Linköpings universitet
Adress: Campus Norrköping
601 74 NORRKÖPING
Tel växel: 011-36 30 00
Direkttelefon: 011-36 36 67
Gästlärare
Associate Professor Lia Bryant
University of South Australia, Adelaide
4
Examination och obligatoriska moment
Kursens examineras genom aktivt deltagande i seminarier, genomförande av obligatoriska
uppgifter samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information och anvisningar om
förberedelser inför föreläsningar, seminarier och skriftliga individuella uppgifter återfinns på
Lisam.
Anonym examination skriftliga individuella uppgifter
Skriftliga individuella uppgifter administreras via inlämningsfunktionen på Lisam för att du
som student ska vara anonym under rättningen av din examinationsuppgift. Du lämnar in din
skriftliga uppgift via inlämningsfunktionen och där är ditt namn inte synligt för varken lärare
eller administrativ personal. Först efter att uppgiften är granskad och bedömd så upphävs
anonymiteten. Genom inlämningsfunktionen kan inskickade dokument även gå vidare till
urkund (mer information om Urkund nedan) utan att du som student behöver göra något
extra.
Utförliga instruktioner om hur du genomför en inlämning kommer att finnas i kursrummet
på Lisam.
Urkund
Urkund erbjuder möjlighet att jämföra texter med varandra för att söka efter likheter. I
korthet fungerar det så att studenternas dokument skickas till Urkund. Dokumenten
kontrolleras mot tre centrala källområden: Internet, förlagsmaterial och studentmaterial.
Om något dokument uppvisar likheter med innehållet i källorna så flaggar systemet för dessa
likheter. En analysöversikt genereras och distribueras till berörd lärare.
Urkund via Lisam: I inlämningsfunktionen i Lisam har läraren en "Skicka till Urkund"-knapp
som kan användas för att skicka valda texter vidare till Urkund. Används Urkund via Lisam
behövs inget speciellt Urkund-konto.
Sammanställning av moment, provkoder, poäng och betygsnivåer
Moment
(Här anges provkod,
som rapporteras till
Ladok)
Uppgift
Poäng
(vilka uppgifter som
(Antal hp)
ingår i
momentet/provkoden)
INL(1)
Individuell
inlämningsuppgift:
vetenskapsteoretiska
traditioner
Individuell
inlämningsuppgift:
Forskningsdesign
Vetenskapligt
skrivande och läsande
Forskningsdesign
INL(2)
SEM(1)
SEM(2)
1.5 hp
Betyg
(Uppgiftens
betygsnivåer, ex U
el G, alternativ D,
alternativt U, G el
VG)
U, G eller VG
4 hp
U, G eller VG
1 hp
G
1 hp
G
5
Kriterier för betygssättning
För betyget godkänd på seminarium/workshop krävs förberedelser enligt instruktioner,
närvaro och aktivt deltagande under seminariet/workshop. Studenten ska visa kunskap om
och reflektion kring den litteratur som anvisats inför seminariet/workshopen och komma väl
förberedd.
För betyget godkänd på seminariet om forskningsdesign krävs närvaro samt muntlig och
skriftlig redovisning.
Examinationerna betraktas som lärtillfällen men de har även en kontrollfunktion. Syftet med
detta är att du som student, tillsammans med andra i gruppen, ska ha möjlighet att lyssna
och reflektera kring hur andra löst sina uppgifter, vilka olika perspektiv som kan tas och hur
olika författare genom att använda skilda uttryckssätt kan redovisa hur hen tänker. Vid
skriftliga individuella uppgifter bygger lärandeidén på att varje student ska lösa uppgifter
utifrån tidigare studier och redovisade resultat av relevans för kursen. Främst avses den
obligatoriska litteraturen för kursen samt egna analytiska kritiska reflektioner.
Den individuella uppgiften om vetenskapsteoretiska traditioner bedöms enligt följande
kriterier:
 Metodologisk och kritisk medvetenhet
 Struktur och helhet
 Skriftlig framställning och referenser
Sammanlagt antal poäng: 10
För godkänd krävs: 6
För väl godkänd krävs: 8
Den individuella uppgiften om forskningsdesign bedöms enligt följande kriterier:
 Klarhet, konsekvens och originalitet i syfte, problemformulering och frågeställningar
 Relevans och problematiserande diskussion kopplat till socialt arbete som
forskningsfält
 Anknytning till svensk och internationell forskning
 Teoretisk förankring
 Metodologisk medvetenhet och fördjupning
 Struktur och helhet
 Skriftlig framställning och referenser
Sammanlagt antal poäng: 15
För godkänd krävs: 8
För väl godkänd krävs: 12
Fusk och plagiat
Med fusk menas att med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda
examinator när en studieprestation ska bedömas. Om en examinator misstänker att en
6
student fuskat ska hon/han anmäla det till Linköpings universitets disciplinnämnd
(www.student.liu.se/regler/disciplinarenden/atgard ), som sedan utreder ärendet och fattar
beslut om eventuella disciplinära åtgärder. En form av fusk är så kallat plagiat. Plagiat är när
man på ett otillåtet sätt använder sig av andras texter. Det är därför viktigt att man som
student försäkrar sig om vilka regler och normer som gäller när man skriver referat av andras
texter och när man citerar. Mer information om vad plagiat innebär finns här:
www.urkund.se/SE/support_handboken.asp. För att kunna upptäcka plagiat kan en
examinator med hjälp av Urkund jämföra en students text med andra texter som ligger
lagrade i Urkunds databas.
Återkoppling
Återkoppling vad gäller seminarierna (innehåll och aktivitet) kommer att ske muntligt i
anslutning till respektive seminarium.
Återkoppling vad gäller skriftliga individuella inlämningsuppgifter sker skriftligt utifrån
bedömningskriterierna i samband med återlämning. Viss muntlig återkoppling kommer att
ske i samband seminarierna kring de individuella inlämningsuppgifterna.
Kursutvärdering
Utvärdering av kurser på Linköpings universitet sker via KURT. Utvärderingen skickas ut i
samband med kursavslut och ligger öppen i 14 dagar.
Kursen utvärderas också formativt i dialogisk form. Detta genomförs genom en inledande
dokumentation av kursdeltagarnas förväntningar och behov kopplat till egna aktuella
kunskaper och lärandemålen samt själv-värderingar av uppnådda kunskapsmål i mitten och
slutet av kursen.
Kursråd/kursdialog
I mitten på varje kurs ska kursråd/kursdialog äga rum. Tid och sal finns anslaget på schemat. På
kursrådet har du som student tillsammans med dina kurskamrater möjlighet att diskutera
kursupplägg, kursinnehåll och på vilket sätt kursen genomförs i förhållande till lärandemålen. I varje
årskurs utses en kursrådsrepresentant som för fram årskursens synpunkter vid studentrådet.
Respektive kursrådsmöte dokumenteras i minnesanteckningar. Studentråd organiseras minst två
gånger per termin.
Kurslitteratur
En sammanställd lista med den obligatoriska kurslitteraturen finns på hemsidan för
socionomutbildningen: http://www.isv.liu.se/avd/soc/masterutbildning/745A51?l=sv
7