SÃ¥ styrs Sverige (powerpoint)

Så styrs Sverige
8 a och c
Demokrati - Diktatur
• Demokrati
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Allmän och lika rösträtt
Maktdelning
Fria val
Parlamentarism
Offentlighetsprincip
Åsikts-, yttrande- och
religionsfrihet
Tryckfrihet
Rätt att resa och till ägande
Jämlikhet
Rättssäkerhet
• Diktatur
–
–
–
–
–
–
–
–
Ej allmän och lika rösträtt
Ofta samlad makt
Ej fria val
Ej åsikts-, yttrande- och
religionsfrihet
Ingen tryckfrihet
Ingen äganderätt och
begränsade reserättigheter
Ingen jämlikhet
Ingen rättsäkerhet
Allmän och lika rösträtt
• Alla har rätt att rösta
• Alla har samma rösträtt och
varje röst är lika mycket
värd, ingens röst är värd mer
än någon annans
• (ofta är det någon form av
begränsning ändå för vem
som får rösta,
medborgarskap, ålder, eller
att man måste bott i landet
en viss tid!)
• Alla har rättighet att delta i
fria val som ordnas med
jämna mellanrum – i Sverige
var fjärde år
Maktdelning
• Är olika principer hur man delar upp makt inom ett
land eller mellan länder
• Det kan ske mellan olika delar som har olika former av
makt på samma nivå
• Det kan ske mellan olika delar inom ett land – att
staten ger mindre delar inom staten makt att
bestämma själva
• I Sverige använder vi oss av folksuveränitetsprincipen –
vilken innebär att alla egentlig makt ligger hos
riksdagen – den lagstiftande makten – men att
arbetsuppgifterna skiftar.
Hur delas maktens arbete upp i
Sverige?
• Beslutande
makten/lagstiftande
makten?
– Riksdagen
• Verkställande
makten/utförande
makten?
– Regeringen
• Dömande
makten/efterföljande
makten?
– Domstolarna / HD
Beslutsnivåer
• EU – (Europaparlamentet
– Kommissionen –
Ministerrådet)
• Sverige (Riksdag –
Regering)
• Landsting
(Landstingsfullmäktige –
Landstingsstyrelsen)
• Kommuner
(Kommunfullmäktige –
Kommunstyrelsen)
Parlamentarism
• Innebär att den styrande
makten måste ha stöd av
den lagstiftande makten
för att kunna regera
• I Sverige handlar detta
om att regeringen måste
ha riksdagens stöd för att
kunna bestämma i
Sverige
Offentlighetsprincipen
• Innebär att alla medborgare har som rätt att
ta del av all offentlig makts (Stat, kommuner,
landsting, myndigheter, etc) beslut och vad
som ligger till grund för det!
• Enkelt innebär det att man har rättighet att få
läsa de papper som finns angående beslut
som har fattats inom (Stat, kommuner,
landsting, myndigheter, etc).
Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet
• Detta innebär att du har
rätt att ha vilka åsikter du
vill, att du har rätt att
framföra dem och att du
har rätt att ha vilken
religion du vill.
• Begränsningarna i detta
är att det du säger inte
får vara kränkande eller
hets mot folkgrupp.
Tryckfrihet
• Innebär att man inom samhället har rättighet
att ta fram och trycka skrifter och annat utan
att någon censur sker
• Censur är de begräsningar som finns i detta
och att man inte heller här får kränka eller
utsätta någon folkgrupp.
Rätt till ägande och resande
• Det är de rättigheter som anger att du har rätt
att äga saker och att de då är dina och inte en
del av något större eller tillhör någon annan
• Dessutom att du själv får bestämma om ditt
eget resande (inom landet, men också
huruvida du vill resa ut från landet!)
Jämlikhet
• Är förutsättningarna
inom ett land att alla
människor har lika värde
• Att alla människor har
samma skyldigheter och
rättigheter
• Gällande att män och
kvinnor ska ha samma
förutsättningar talar man
om jämställdhet
Rättssäkerhet
• Är det skydd inom en demokrati som ska se
till att alla får samma behandling inför lagen
och att det sker effektivt och förutsägbart
• Dessutom att ingen ska bli utsatt av någon
annan, vare sig av staten eller enskild
Att träna på!
• Vilka är förutsättningarna för demokrati?
• Beskriv var och en av förutsättningarna för dig
själv, vad den innebär!
• Olikheterna mellan demokrati och diktatur har
jag visat, men finns det några likheter?
OLO
Riksdagen
•
•
•
•
349 medlemmar – riksdagsledamöter
Val var fjärde år – andra söndagen i september
Svenska medborgare över 18 år har rösträtt
Vi väljer in representanter för partierna – och från olika
delar av landet – genom de 29 valkretsarna
• Proportionellt valsystem = 20% av rösterna ger 20% av
platserna i riksdagen, ungefär 70 platser
• För att komma in i riksdagen måste ett parti ha 4% av
rösterna eller mer än 12% i en enskild valkrets, om det
senare sker får det en ledamot i riksdagen.
Riksdagens uppgifter
•
•
•
•
•
Stiftar lagar
Beslutar om statsbudgeten
Kontrollerar regeringen och olika myndigheter
Sverige och EU
Utrikespolitiken ihop med regeringen
Partierna i riksdagen
• Borgerliga blocket: Moderaterna, Folkpartiet,
Centern och Kristdemokraterna (Alliansen)
• Socialistiska blocket: Vänsterpartiet,
Socialdemokraterna och (Miljöpartiet)
(Rödgröna)
• Sverigedemokraterna
Partiledare - Språkrör
•
•
•
•
•
•
•
•
Moderaterna – Fredrik Reinfeldt
Folkpartiet – Jan Björklund
Centern – Annie Lööf
Kristdemokraterna – Göran Hägglund
Socialdemokraterna – Stefan Löfvén
Vänsterpartiet – Jonas Sjöstedt
Miljöpartiet– Gustav Fridolin/Åsa Romson
Sverigedemokraterna – Jimmie Åkesson
Olika typer av regeringen
•
•
•
•
Majoritetsregering
Minoritetsregering
Samlingsregering
Koalitionsregering
Regeringens uppgifter
• Regeringen lämnar förslag till riksdagen –
propositioner
• Regeringen ser till att besluten som riksdagen
fattat genomförs – verkställer
• Regeringen ansvarar för utrikespolitiken
• Regeringen leder förvaltningen
• Regeringen utser höga chefer inom statliga
myndigheter
Kommunerna
• Grundar sig på föreställningen om lokal
självstyrelse – att kommunerna har rättighet
att sköta sig själva gällande vissa saker i
förhållande till staten
• De saker som bestäms inom kommunerna kan
delas in i tre olika nivåer:
– Det kommunerna måste göra
– Det kommunerna bör eller ska göra
– Det kommunerna beslutar om själv
Kommunerna
•
•
•
•
Måste göra: Vård, skola och omsorg
Ska göra: Vatten, avlopp, sophämtning, etc
Väljer att göra: Fritidsaktiviteter, etc
Pengarna kommer från
– Skatter
– Avgifter
– Statsbidrag
Två uppgifter
• Beskriv en kommuns kostnader: dela in dem i
måste, ska och väljer!
• Beskriv en kommuns intäkter: var ifrån
kommer de pengar som finns i en kommun?
Folkomröstningar
• Vissa saker som man anser för svåra eller för
känsliga för att låta politikerna besluta om kan
man anordna folkomröstningar, där hela folket
får säga sitt.
• Det är ofta stora frågor som hela befolkningen
blir direkt berörd av och som de allra flesta har
starka åsikter om
• De vi haft hittills har varit rådgivande
Folkomröstningar
• 1922 – Förbud mot alkohol – 51% röstade nej
• 1955 – Övergång till höger trafik – 83% röstade nej,
genomfördes iaf 1967
• 1957 – Pensionsformer – ATP, var den reform som fick
flest röster och genomfördes, har nu ersatts av en
annan pensionsreform
• 1980 – Kärnkraften – fanns tre linjer, den som fick flest
röster var de som ville avveckla kärnkraften
• 1994 – EU-medlemskap – 52,3% röstade ja, vi gick med
i EU
• 2003 – EMU-medlemskap – en majoritet röstade nej
och vi står nu utanför euron.