SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
Kulturnämnden
2015-09-16
Plats och tid
Kultur o Utbildning kl 14:00-16.30. Ajournering kl 16.05-16.10
Beslutande
Se sidan 2
Övriga
närvarande
Christer Olofsson, förvaltningschef
Charlotta Blom, kulturchef
Saranda Vejseli, ekonom
Lena Persson, förvaltningssekreterare
Utses att justera
Cecilia Fahlborg
Justeringens
plats och tid
Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad
Onsdagen den 23 september 2015 kl 07.00
Paragrafer:
47-57
Underskrifter
Sekreterare
…………………………………………………………………
Lena Persson
Ordförande
…………………………………………………………………
Mårten Mårtensson (S)
Justerare
…………………………………………………………………
Cecilia Fahlborg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kulturnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Datum då anslaget sätts upp
2015-09-22
Datum när anslaget tas ned
2015-10-15
Förvaringsplats för protokollet
Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad
Underskrift
...........................................................................................................
Lena Persson
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Kulturnämnden
Beslutande
Mårten Mårtensson (S)
Shukrije Rama-Pllashniku (S)
Cecilia Fahlborg (M)
Lars Tibell (S)
Madeleine Hägg (C)
Paula Larsson Jarl (M)
Saga Bitkover-Norman (MP)
Ingrid Persson (S)
Mike Enocksson (S)
Curt Hansson (M)
Justerares signatur
2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-09-16
Kulturnämnden
Ärenden vid dagens sammanträde med Kulturnämnden
Paragraf
Ärende
Diarienr
Sida 3
Upprop
Val av protokolljusterare
Föredragningslista
§ 47
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2015
2015/87
4
§ 48
Tertialuppföljning 2015
2015/88
5
§ 49
Ändring av attesträtt för Kulturnämnden
2014/95
6
§ 50
Ystads kommuns miljöprogram-handlingsplan för
Kultur o Utbildning
2015/91
7
§ 51
Fördjupad översiktsplan och
miljökonsekvensbeskrivning för staden Ystad 2030,
Ystads kommun
2015/89
8
§ 52
Information
2015/83
9
§ 53
Samverkan och remisshantering Ystads
tillgänglighetsråd och Ystads Pensionärsråd
2015/90
10
§ 54
Rapportering av intern kontrollplan-Kulturnämnden
2015/101
11
§ 55
Inkomna skrivelser o protokoll
2015/85
12
§ 56
Redovisning av delegeringsbeslut
2015/86
13
§ 57
Övrigt
14
Justerares signatur
3
YSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kulturnämnden
2015-09-16
KN § 47
Dnr 2015/87
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2015
Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden beslutar godkänna budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Förslag till beslut
Godkänna budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Sammanfattning av ärendet
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Justerares signatur
4
YSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kulturnämnden
2015-09-16
KN § 48
Dnr 2015/88
Tertialuppföljning 2015
Kulturnämnden beslutar
Godkänna tertialuppföljning per den 31 augusti 2015.
Förslag till beslut
Godkänna tertialuppföljning per den 31 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Tertialuppföljning per den 31 augusti 2015.
Sammanfattning av ärendet
Under 2015 kommer antalet uppföljningar att uppgå till sex stycken, varav två är
tertialuppföljningar som kommer att behandlas av kommunfullmäktige. Övriga fyra är
mindre uppföljningar som enbart behandlas av kommunstyrelsen. Tertialuppföljningarna
är utökade versioner som bland annat innehåller ekonomisk redovisning uppdelat på de
olika verksamhetsområdena samt avstämning av verksamhetsmått.
Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Justerares signatur
5
YSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kulturnämnden
2015-09-16
KN § 49
Dnr 2014/95
Ändring av attesträtt för Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden godkänner ändringar av attesträtt för ansvar 861-867.
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner ändringar av attesträtt för ansvar 861- 867.
Beslutsunderlag
Attestreglemente antaget av Kommunfullmäktige den 18 juni 2014. KN dnr 2014.95.
Attesträtt Kulturnämndens referensnummer 101861-101867.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är
korrekta vad gäller prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, bokföringstidpunkt,
kontering och beslut.
Kommunfullmäktige fastställer attestreglementet och Kommunstyrelsen ansvarar för
övergripande uppföljning och utvärdering. Ekonomiavdelningen ansvarar för att vid
behov ta initiativ till förändring av reglementet med tillämpningsanvisningar.
Kommunens nämnder ansvarar bland annat för beslut attest reglemente som antogs av
Kommunfullmäktige den 18 juni 2014.
Attestförteckning för Kulturnämnden behöver justeras. Ändringarna i attestförteckningen
börjar gälla från den 17 september 2015.
Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Justerares signatur
6
YSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kulturnämnden
2015-09-16
KN § 50
Dnr 2015/91
Ystads kommuns miljöprogram-handlingsplan för Kultur o Utbildning
Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden besluta godkänna handlingsplan för Kultur o Utbildning avseende Ystads
kommuns miljöprogram.
Förslag till beslut
Godkänna handlingsplan för Kultur o Utbildning avseende Ystads kommuns
miljöprogram
Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan för Kultur o Utbildning avseende Ystads kommuns
miljöprogram
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 21 augusti 2014 § 108 miljöprogram för Ystads kommun.
Miljöutskottet fick därefter i uppdrag att ta fram arbetsformer för att gå vidare med
miljöarbetet. En arbetsgrupp inom Kultur o Utbildning har arbetar fram förslag till
handlingsplan.
Beslut skickas till:
Utvecklingschef Katarina Anker Kofoed
Justerares signatur
7
YSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kulturnämnden
2015-09-16
KN § 51
Dnr 2015/89
Fördjupad översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning för staden
Ystad 2030, Ystads kommun
Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden har tagit del av den fördjupade översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivning för staden Ystad 2030 och har inget att invända utifrån nämndens
verksamhetsperspektiv.
Förslag till beslut
Kulturnämnden har tagit del av den fördjupade översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivning för Staden Ystad 2030 och har inget att invända utifrån nämndens
verksamhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
Information om utställning av fördjupad översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning
för Staden Ystad 2030, Ystads kommun.
Utställningshandlingar – Fördjupad översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning för
Staden Ystad 2030, Ystads kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har upprättat förslag till fördjupad översiktsplan och
miljökonsekvensbeskrivning för Staden Ystad 2030, Ystads kommun. Staden Ystad 2030
är en plan som ska visa vägen för hur Ystad kan utvecklas fram till år 2030.
Syftet med planen är att belysa hela stadens utveckling i ett sammanhang.
Översiktsplanen finns utställd under tiden 4 juli – 14 september 2015. Senast den 14
september 2015 ska Kulturnämndens synpunkter ha inkommit till
Stadsbyggnadsavdelningen.
Beslut skickas till:
Stadsbyggnadsavdelningen
Justerares signatur
8
YSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kulturnämnden
2015-09-16
KN § 52
Dnr 2015/83
Information
Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden beslutar godkänna informationen.
Förslag till beslut
Godkänna informationen
Allsång Norra Promenaden
Operetten Läderlappen
Carmen
La Giocondoa
Madame Butterfly
EMAP - Klostret
Invigning den 6 juni 2016
Klostrets 750 – årsjubileum
Rekrytering av museichef
Vikarierande kulturutvecklare
Biblioteket
Biljetter till Top Hat den 3 oktober 2015
Kulturnämndens sammanträde den 14 oktober 2015 med början kl 10.00
Kulturnämndens sammanträde den 15 december 2015 är inställt
Studiebesök på Klostret under våren 2016
Justerares signatur
9
YSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kulturnämnden
2015-09-16
KN § 53
Dnr 2015/90
Samverkan och remisshantering Ystads tillgänglighetsråd och Ystads
Pensionärsråd
Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att remittera ärenden till råden när
ärendet bedöms beröra rådens verksamhetsområden.
Förslag till beslut
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att remittera ärenden till råden när ärendet
bedöms beröra rådens verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-19 § 42
Socialnämndens beslut 2014-03-27 § 29
Skrivelse från Ystads Pensionärsråd 2015-06-08
Sammanfattning av ärendet
Ystads Pensionärs råd har skickat en skrivelse till Kulturnämnden och vill veta hur
nämnden kommer samverka med Ystads Pensionärsråd och tillgänglighet i enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2015.
Beslut skickas till:
Ystads Tillgänglighetsråd – HSO
Ystads Pensionärsråd
Justerares signatur
10
YSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kulturnämnden
2015-09-16
KN § 54
Dnr 2015/101
Rapportering av intern kontrollplan-Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden beslutar godkänna rapportering av intern kontrollplan för Kulturnämnden
2015.
Förslag till beslut
Godkänna rapportering av intern kontrollplan för Kulturnämnden 2015.
Beslutsunderlag
Rapportering av intern kontrollplan 2015.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunfullmäktiges reglemente och tillämpningsanvisningar för den interna
kontrollen i Ystads kommun skall respektive nämnd årligen, anta en plan för intern
kontroll. Förvaltningschefen ska minst en gång per år rapportera till nämnden hur den
interna kontrollen fungerar.
Förvaltningschefen informerar vid tertial 2 om rutiner kring inventarier och
föreningsbidrag.
Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Justerares signatur
11
YSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kulturnämnden
2015-09-16
KN § 55
Dnr 2015/85
Inkomna skrivelser o protokoll
Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden beslutar godkänna informationen.
Förslag till beslut
Godkänna informationen
Sammanfattning av ärendet
Genomförd granskning av kommunens arbete med bemötande, tillgänglighet och
värdegrund- Ystads Kommun Revision
Yttrande över remissversion av regional kulturplan 2016-2019 – Kultur Skåne
KF beslut 150820 § 110 – Budget 2016 samt ekonomiplan för 2017, 2018 och 2019
Nyinvigning av Löderups Bibliotek
Utemiljö för alla – Tillgänglighetsrådet
Justerares signatur
12
YSTADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kulturnämnden
2015-09-16
KN § 56
Dnr 2015/86
Redovisning av delegeringsbeslut
Kulturnämnden beslutar
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt nämndens delegeringsordning 201501-27 § 6.
Förslag till beslut
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt nämndens delegeringsordning 201501-27 § 6.
Beslutsunderlag
Kultur o Utbildnings redovisning av delegeringsbeslut enligt följande under perioden
2015-06-2015-08:
Bevilja bidrag från Ungdomspotten till studiecirkel Cosplay-ABF
Bevilja bidrag från Ungdomspotten till konstproduktion på Kulturskolan
Bevilja bidrag från Ungdomspotten till att utveckla musikkulturen och musikskapandet på
Ungdomens Hus.
Bevilja arrangemangs- och projektbidrag för att synliggöra kvinnliga blues artister – Juke
Joint Blues, Ystad
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt nämndens delegeringsordning 201501-27 § 6.
Justerares signatur
13
STADS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kulturnämnden
2015-09-16
KN § 57
Dnr Dnr
Övrigt
Ordförande Mårten Mårtensson (S) inbjuder kulturnämnden till kulturfesten den 29
oktober 2015 kl 18.00. Plats: Ystads Teater.
Anmälan skall göras till Lena Persson.
Justerares signatur
14