Handlingar för Förbundsmötet

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
2015-05-07
Samtliga kretsar
Förbundsstyrelsen
Angående kretskonferens och ordinarie Förbundsmöte 2015
Såväl kretskonferensen som Förbundsmötet genomförs på Scandic Grand Central,
Kungsgatan 70 (korsningen Kungsgatan-Vasagatan) i Stockholm.
Kretskonferens
Kretskonferensen genomförs lördagen den 13 juni på Scandic Grand Central och börjar med
lunch klockan. 12.30. Detta för att delegaterna skall kunna resa till konferensen under
lördagen. Konferensen pågår som längst till 18.30. Middag serveras på Grand Central klockan
20.00.
Konferensen innehåller följande moment
 Allmän information
 Information om utredningen angående Hölster och Väska
 Information om vapenlagstiftningsfrågor
 Information om Målsättningsdokumentet
 Översyn av Förbundets långtidsplan för mästerskapstävlingar. Observera: delegaterna
skall ha kretsens mandat att framföra vilka mästerskapstävlingar kretsen kan åta sig att
arrangera.
 Utbildningsfrågor
 Medlemsadministrativt program
Förbundsmötet
Förbundsmötet genomförs söndagen den 14 juni på Scandic Grand Central med start klockan
10.00. Lunch serveras klockan 12.30. Handlingar för Förbundsmötet bifogas.
Kostnadsfördelning
Förbundet svarar som vanligt för kostnaderna för en representant per krets (resa, mat och
eventuell övernattning). Kretsar som anmält fler representanter faktureras kostnaderna för
dessa. Förbundsmöteslunchen faktureras kretsarna för samtliga representanter.
Icke avbeställda måltider och hotellbokningar kommer att faktureras respektive krets.
Avbeställning sker på följande telefonnummer
Scandic Grand Central
08-512 520 00
Resor
Deltagarna bokar själv sina resor.
Om ni åker tåg ringer ni 0771-75 75 55 och uppger kundnummer 677-427
Om ni flyger ringer ni 0770-727 727 och uppger kundnummer 36148656009466
Billigaste färdsätt gäller
Parkering
Andra alternativ enligt bilaga
Scandic Grand Central har vissa parkeringsmöjligheter men är ett dyrt alternativ som om
möjligt bör undvikas.
Det är såväl brukligt som önskvärt att delegaterna bär eventuella skytterelaterade
förtjänsttecken vid Förbundsmötet. Dock skall den som kommer att motta medalj hedra
medaljen med en ”ren” bringa.
Handlingar avseende Förbundsmötet enligt nedan bifogas
1. Förslag föredragningslista
2. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014
3. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016
4. Förslag till budget för verksamhetsåret 2016
5. Styrelsens förslag till förbundsavgift 2016
6. Styrelsens propositioner
7. Motioner och styrelsens förslag till beslut
8. Valberedningens förslag
Med vänliga hälsningar
Nils-Anders Ekberg
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
FÖREDRAGNINGSLISTA
vid Svenska Pistolskytteförbundets ordinarie förbundsmöte söndagen den 14
juni 2015 klockan 10.00.
1
Sammanträdet öppnas
2 Utdelning av förtjänsttecken
3 Val av ordförande för mötet
4 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5 Upprop samt justering av röstlängd
6 Fråga om mötet behörigen har utlysts
7 Information från Förbundsstyrelsen
8 Föredragning av styrelsens berättelse
9 Föredragning av revisorernas berättelse, samt beslut angående ansvarsfrihet för
styrelsen och fastställande av balansräkningen
10 Redovisning uppdrag till styrelsen från Förbundsmötet
11 Frågor som styrelsen hänskjutit till Förbundsmötet (propositioner)
12 Behandling av motioner
13 Behandling av verksamhetsplan och budget, samt beslut om förenings- och
förbundsavgift för år 2016 samt när den senast skall betalas.
14 Val av förbundsordförande och styrelseordförande för ett år
15 Val av ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
16 Val av två revisorer och två suppleanter för dessa
17 Val av ordförande för valnämnden
18 Val av kretsar att utse ledamöter i valnämnden
19 Övriga frågor.
20 Avslutning
Avbrott för lunch klockan 12.30 – 13.30.
SVENSKA
PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR
2014
1
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014
Verksamhetsutveckling
Förbundsstyrelsen inledde 2012 ett arbete med att ta fram ett måldokument för
förbundet, där övergripande mål bryts ner i delmål med ökad konkretiseringsgrad.
Dokumentet skall svara på frågan ”var vill SPSF vara om tio år”. Syftet är förbättra
kvalitén i det dagliga beslutsfattandet genom att betona det långsiktiga perspektivet.
Förbundsstyrelsen konfererar
Ett annat projekt som pågår är framtagande av ”Handbok Kretsstyrelse”, som syftar
till att bryta ner en kretsstyrelses stadgeenliga uppgifter till konkreta åtgärder och
vara ett stöd för handläggningen.
Ett funktionellt tävlingsreglemente är av fundamental betydelse. Därför infördes med
upplaga 13 av SHB en ny och mer rationell struktur av regelverket. Konceptet
innebär att beslutade ändringar införs i en ny upplaga vartannat år. På så sätt har
Förbundet alltid ett aktuellt regelverk där editionsförvecklingar undviks. Under året
har Regelkommittén ägnat den mesta tiden till att utveckla ett antal principiella
frågeställningar inför upplaga 16 som träder i kraft den 1/1 2016. En av de viktigare
frågeställningarna har varit ett eventuellt krav på att vapen skall förvaras i hölster
eller väska när det inte används för skjutning eller i övrigt måste hanteras.
2
Liksom tidigare år har stor vikt lagts på informationsinsatser. Förbundsstyrelsen
konstaterar att de landsdelskonferenser som infördes 2006 med anledning av
organisationsfrågan fyller en funktion i sammanhanget. Detta då direktkontakt mellan
Förbundsledningen och kretsarna möjliggör kommunikation. Föreningar och
medlemmar har liksom tidigare år fått information via NP, föreningsutskick, hemsidan
och e-postbaserade Nyhetsbrev som når 501 ”abonnenter”.
Arbetet med att ta fram ett medlemsadministrativt program (MAP) har under året
kommit igång med full kraft. Programmet skall ersätta dagens kanslisystem,
årsrapporteringssystem och andra småsystem samt möjliggöra framtida utveckling.
MAP skall vara Web-baserat, hålla en relevant säkerhetsnivå, kräva rimliga
utbildningsinsatser och vara attraktivt för föreningarna att använda även för den
löpande medlemsadministrationen under året.
Den ursprungliga ambitionen, att MAP skulle vara operativt vid årsskiftet 2014/2015
har tyvärr inte uppnåtts. Planerat ibruktagande datum är nu december 2015. Medel
är avsatta för ändamålet.
Arbetet med hemsidan har under året präglats av kontinuerligt förbättringsarbete
såväl vad avser layout som funktioner.
Förbundsledningen har liksom tidigare år lagt stor vikt vid ”extern information”.
Således har samtliga riksdagsmän och samtliga polismyndigheter funnits med på
sändlistan för ”Nationellt pistolskytte”. Vidare var Förbundet för åttonde året i rad
representerat med fanvakt vid nationaldagsfirandet på Skansen. En medverkan av
stort symbolvärde.
På förekommen anledning har Förbundet antagit en policy med följande lydelse; Det
är inte förenligt med medlemskap i förening tillhörande Svenska Pistolskytteförbundet
att samtidigt vara medlem i organisation som associeras med organiserad brottslig
verksamhet. Med organisation som associeras med organiserad brottslig verksamhet
avser SPSF en organisation som uppfyller av Europeiska Unionen uppställda kriterier
för detta.
Miljöfrågor
Förbundet har en lång tradition vad avser hantering av miljöfrågorna. Ett konsekvent
och långsiktigt arbete inleddes 2003 då Förbundet tog initiativet till ett utökat
samarbete rörande dessa frågor inom ramen för Skytteorganisationernas
Samarbetsdelegation (SOS). I SOS ingår Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska
Skyttesportförbundet, Svenska Skidskytteförbundet och Svenska Svartkruts Skytte
Federationen. Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet - IPSC Sverige adjungeras
när frågor av gemensamt intresse står på dagordningen. Detta resulterade i att
organisationerna sedan dess standardmässigt skriver gemensamma remissvar. De
båda vitböckerna ”Om bly och alternativ till bly i ammunition vid skytte” och ”Om bly i
kulfång” har tillkommit på gemensamt initiativ. Publikationerna, liksom Förbundets
Miljövetenskapliga råd, bidrog i hög grad till att det totalförbud mot bly i ammunition
som enligt plan skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2008 hävdes. Förbundet har
sedermera kompletterat dessa publikationer med ett kontrollprogram och ett
informationsblad om hantering av hälsorisker relaterade till användning av bly vid
utomhusskytte.
Under processens gång har Förbundet skaffat sig en för skytterörelsen viktig
kompetens avseende miljöfrågor. Dessutom har Förbundsledningen skapat
ytterligare resurser i form av det Miljövetenskapliga rådet och vår, med
3
Skyttesportförbundet gemensamma miljöhandläggare Janne Kjellsson. Den senare
utgör en viktig resurs för föreningarna när de råkar ut för miljörelaterade problem.
Förbundsledningen bevakar kontinuerligt utvecklingen vad gäller miljöfrågorna.
En oroande trend är att frågan om bly i kulammunition börjar få förnyad aktualitet.
Inom och runt FN och EU finns starka krafter som vill klassa bly som ett gift som
snarast måste fasas ut. Diskussionen om skadligheten med bly i viltkött är naturligtvis
inte relevant för oss, men risken för ”samlade grepp” från politiskt håll är oroande.
Vapenlagstiftningsfrågor
Förbundsledningen har under året, liksom föregående år, ägnat mest tid och kraft åt
att försöka lösa problemet med polismyndigheternas licenshantering. Med stöd av
Vapenlagens bestämmelse att det fordras synnerliga skäl för tillstånd att inneha
enhandsvapen införde polismyndigheten i Västra Götaland år 2010 en ny praxis.
Denna praxis, som dessvärre spritt sig till fler polisdistrikt, innebär att föreningsintyget
inte bedöms vara tillfyllest för att styrka aktivitetskravet. I stället kräver man in
tävlingsresultat. Detta har lett till ett flertal godtyckliga bedömningar varför
Förbundsledningen under året tvingats bistå ett stort antal medlemmar i
överklagandeärenden. Förbundets inställning är att begreppet synnerliga skäl, som
inte är tillämpligt på folksporten pistolskytte, måste ersättas med begreppet särskilda
skäl samt att det av lagstiftningen klart måste framgå vad som krävs för att få tillstånd
att inneha enhandsvapen. Detta har Förbundsledningen konsekvent framfört i sina
kontakter med berörda myndigheter.
Förbundet har under året i samverkan med SvSF, SSSF och IPSC Sverige träffat
representanter för RPS i syfte att föreningsintygets värde skall återställas.
Relationer Försvarsmakten
Förbundsstyrelsen har fortsatt sina ansträngningar att stärka Förbundets status som
Frivillig försvarsorganisation. Grunden lades när Förbundet 2005 fick i uppdrag att
utbilda ett antal Försvarsmakts-instruktörer (FMI) att ställas till Försvarsmaktens
förfogande. Förbundets status höjdes avsevärt genom Försvarsmaktsinstruktörernas
goda insatser. Under året har FMI vid 24 tillfällen medverkat i GU-F (Grundutbildning
frivillig avtalspersonal) och då utbildat sammanlagt 88 elever i vapentjänst pistol.
Våra FMI har genomgående erhållit goda vitsord för sina insatser. Då GU-F
utbildningen kommer att öka avsevärt i framtiden har under året ytterligare tre FMI
utbildats. Vidare har 20 FMI genomgått repetitionsutbildning. Totalt disponerar
Förbundet sammanlagt 35 högt kvalificerade FMI. Dessa har kvalitetssäkrats genom
Markstridsskolans försorg.
4
Utbildning av Försvarsmaktsintruktörer
Förbundet har också, tillsammans med Skyttesportförbundet, ett uppdrag att utbilda
ammunitionsmän för Hemvärnets behov. Intresset har varit stort och sammanlagt 25
aspiranter har rekryterats för uppgiften. Ur denna kader har under året sex
ammunitionsmän utbildats till instruktörer.
Liksom de två senaste åren har SPSF 2014 fått Rikshemvärnschefens uppdrag att
stödja hans ”utbildningskontroll pistol”. I år uppdrog styrelsen åt Stockholmskretsen
att stödja Livgardet i Kungsängen. Tävlingsgrenarna var Militär Snabbmatch samt en
tillämpad form av fältskjutning. 46 Hv-soldater deltog i pistolgrenarna.
Förbundet stödde också Försvarsmaktens Idrotts- och Friskvårdsenhet (FMIF)
genom att uppdra åt Uppsalakretsen att genomföra Försvarsmaktsmästerskap
(FMM) Pistolfältskjutning, vilket genomfördes tillsammans med en nationell
fältskjutning i Uppsala.
Förbundsledningen har målmedvetet arbetat för att stärka Förbundets roll som frivillig
försvarsorganisation. Dessa ansträngningar har således krönts med framgång vilket
innebär att Förbundets status som frivillig försvarsorganisation höjts markant. Vidare
kan noteras att Förbundet från och med år 2011 erhåller organisationsstöd fullt ut i
likhet med övriga frivilliga försvarsorganisationer.
Förbundet har liksom tidigare år varit representerat vid Folk & Försvars traditionella
konferens i Sälen. Försvarsinformationen bedrivs liksom tidigare främst genom
medlemstidningen NP.
Medlemsutveckling
Förbundet rapporterade den 31/12 2014 totalt 16 904 aktiva skyttar1. Detta innebär
en ökning jämfört med motsvarande tidpunkt föregående verksamhetsår.
1
Inrapporterade t.o.m. 2015-05-05. Cirka 50 föreningar har ännu ej rapporterat.
5
Rekrytering
Under den senaste sjuårsperioden har Förbundet kunnat glädja sig åt en nettoökning
på drygt 2 700 aktiva medlemmar. Detta är helt föreningarnas förtjänst. All rekrytering
sker och måste ske lokalt. Nyrekryteringen är av direkt avgörande betydelse för
Förbundets framtid. Förbundsledningen kommer därför att göra vad den kan för att
stöda föreningarnas rekrytering. Uppmärksamhet behöver ägnas
ungdomsverksamheten och rekryteringen av kvinnor
Den största utmaningen för nyrekryteringen, främst i de mer tätbefolkade delarna av
landet, är inte att hitta nya intresserade som vill grundutbilda sig utan att motivera
dessa att stanna och övervinna de trösklar som finns i utvecklingen som skytt. Allt för
många hoppar av när guldmärkesserierna inte kommer så snabbt som individen
förväntar sig. Ett närliggande problem är också de som tröttnar på grund av
svårigheterna inom licensområdet.
Det är det som händer ute i föreningarna som är den verkliga verksamheten
En rekryteringsfrämjande åtgärd är att säkerställa att föreningarna har tillgång till
utbildade instruktörer. De under året vidtagna åtgärderna inom utbildningsområdet
ger möjlighet till utbildning av föreningsinstruktörer på bred front.
En annan viktig faktor är att föreningarna har möjlighet att belöna sina
föreningsfunktionärer och instruktörer för det avgörande ideella arbete dessa lägger
ner. Det var därför Förbundsledningen till jubileumsåret 2011 instiftade
Jubileumsmedaljen.
Ekonomi
Förbundets ekonomi är stabil och styrelsen är fast besluten att bibehålla denna
stabilitet.
Samarbete
Förbundet har under året samarbetat med övriga skytteorganisationer främst inom
ramen för Skytteorganisationernas samarbetsdelegation (SOS). Samarbetet, som
kännetecknats av en konstruktiv anda, har huvudsakligen haft inriktning mot miljö- &
vapenlagstiftningsfrågor.
Ett annat viktigt samarbetsorgan utgör nätverket Svenskt Forum för Jakt, Skytte och
Vapenfrågor som bildades år 2008. Nätverket består av företrädare för
6
skytteorganisationerna, jägarorganisationerna, handeln och industrin och har visat
sig vara ett effektivt instrument för samfällt agerande i gemensamma frågor.
Samarbetet med övriga frivilliga försvarsorganisationer sker inom ramen för
Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté (FOS). Inom FOS hanteras frågor av
gemensamt intresse för medlemsorganisationerna och informationsutbyte mellan
dessa. Bland annat har FOS under året utarbetat och lämnat underlag till
Försvarsutredningen inför försvarsbeslutet, vilket lämnade tydliga avtryck.
På det internationella planet är förbundet engagerat i The World Forum on Shooting
Activities (WFSA). Forumet samlar jakt- skytte- och näringslivsorganisationer från
hela världen, och representerar över 100 miljoner utövare. Faktainsamlande,
informationsutbyte och medverkan på internationella konferenser organiserade av
Från WFSA årsmöte
FN och EU är hörnstenar i WFSA verksamhet. Då hoten mot vår verksamhet ofta har
internationellt ursprung anser förbundsstyrelsen att vårt arbete också måste vara det.
Den internationella ledningen och samordningen av PPC sker genom World
Association PPC 1500 (WA 1500). Här fastställs det internationella regelverket och
tävlingsprogrammet, inklusive fördelning av VM och EM.
Utbildning
Den 2012 inledda rekonstruktionen av Förbundets utbildningsorganisation har under
året följts upp i enlighet med den plan som antogs år 2011.
Riksinstruktörerna har samlats för att utbyta erfarenheter och utveckla verksamheten.
Under året har två särtryck ur Kretsinstruktörspärmen producerats. Dessa har rönt
stor uppskattning i medlemsleden.
7
Tävlingsverksamhet
Under året har Förbundet genomfört mästerskapstävlingar och Rikstävlingen på
hemortens banor i enlighet med bilaga.)
Särskjutning från ett Fältskytte-SM, var som helst, vilket år som helst
Internationell tävlingsverksamhet
Under året har Nordiskt mästerskap i fältskjutning (med deltagande av Sverige,
Norge och Danmark) genomförts varvid vårt landslag skördat stora framgångar (se
bilaga) Vidare har ett antal svenska skyttar, även här med framgång, deltagit i
Europamästerskapen i PPC i Norge.
Svenska skyttar på PPC-EM i Norge 2014
8
Styrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning
Vald av
Förbundsmötet
Mandattid
till Förbundsmötet
2014
2015
2014
2015
2014
2016
Förbundsordförande
Stefan Kristiansson, Stockholm
Styrelseordförande
Mike Winnerstig, Stockholm
Ordinarie ledamöter
Anders Khemi, Boden
9
Bertil Johansson, Åsa
2014
2016
John-Åke Andersson, Mariannelund 2014
2016
Peter Hjortstam, Alingsås
2014
2016
Lars T. Andersson, V:a Frölunda
2014
2016
10
Claes-Håkan Carlsson, Karlstad
2013
2015
Bertil Johansson, Bjuv
2013
2015
Nils-Anders Ekberg, Huddinge
2013
2015
Lena Sjögren, Borlänge
2013
2015
11
Göran Lindskog, Härnösand
2013
2015
Suppleanter
Susanne Svensson, Falköping
2014
2016
Per-Anders Svensson, Vinslöv
2014
2016
12
Bengt Flodin, Boden
2013
2015
Jim Eriksson, Ilsbo
2013
2015
Förbundsordförande
Förbundsordförande har varit
Stefan Kristiansson
Styrelsen
Ordförande i styrelsen har varit Mike
Winnerstig. Sekreterare och
huvudföredragande har varit Mats
Stoltz. Adjungerad har varit Bo Walger.
Styrelsen har under året sammanträtt
sex gånger.
Verkställande utskottet har bestått av
Lars T Andersson, Claes- Håkan
Carlsson, Nils-Anders Ekberg, Anders
Khemi och Mike Winnerstig.
Ordförande i VU har varit Nils-Anders
Ekberg (9/6-31/12) I utskottets
sammanträden har Bo Walger
(adjungerad) och Mats Stoltz
(sekreterare) deltagit. Verkställande
utskottet har under året sammanträtt
fyra gånger.
Tävlingskommittén har bestått av NilsAnders Ekberg (ordförande), Bengt
Flodin, John-Åke Andersson och Björn
Svensson.
Regelkommittén har bestått av Bo
Walger (ordförande), Nils-Anders
Ekberg, Anders Khemi och Lena
Sjögren.
Utbildningskommittén har bestått av
Claes-Håkan Carlsson (ordförande),
Peter Hjortstam och Bertil Johansson
(Bjuv)
Förvaltningskommittén har bestått av
Mats Stoltz (ordförande), Gunnar Tysk
och Lars-Eric Plantin.
Teknisk expert har varit Bertil
Johansson (Åsa)
Presstalesman har varit Mike
Winnerstig
13
Förbundets överklagandenämnd har
bestått av Claes Linder (ordförande),
Gunnar Tysk och Birgitta Rundberg.
Revisorer
Revisorer har varit auktoriserade
revisorn Lars Lundkvist och revisorn
Peter Ohlsson med auktoriserade
revisorn Bo Ceder och revisorn Eija
Andersson som suppleanter.
Representanter i andra
organisationers styrelser
Under verksamhetsåret har Förbundet
varit representerat enligt följande;
Skytteorganisationernas
samarbetsdelegation (SOS): Stefan
Kristiansson, Mike Winnerstig och
Mats Stoltz. Centralförbundet Folk och
Försvars Representantförsamling;
Mats Stoltz. World Association PPC
1500 (WA 1500): Nils-Anders Ekberg
och Björn Svensson.
Förbundets kansli
Vid förbundskansliet tjänstgjorde under
året generalsekreterare Mats Stoltz,
biträdande generalsekreterare Bo
Walger, kansliföreståndare Teresa
Engström och kansliassistent Yvonne
Ericsson. Under december tjänstgjorde
även Nils-Anders Ekberg, med avsikt
att han från 1/1 2015 skall tjänstgöra
som generalsekreterare.
Tidningen Nationellt Pistolskytte
(NP)
Medlemstidningen Nationellt
Pistolskytte (NP). Tidningen kom under
2013 ut med fyra nummer och sändes
ut till samtliga aktiva skyttar. På
sändlistan står även samtliga
riksdagsmän och polismyndigheter.
Med en upplaga på 18 000 exemplar
är NP Sveriges största skyttetidning.
Andra viktiga informationskanaler är
Förbundets hemsida, kansliets kretsoch föreningsutskick samt Generalsekreterarens nyhetsbrev.
Anslutna föreningar
Antalet anslutna föreningar den 31
december 2014 var 500.
Årsavgift
Enligt Förbundsmötesbeslut betalade
varje förening en grundavgift om 600 kr
samt därutöver 260 kr för varje aktiv
medlem (baserat på årsrapport 2013).
Detta belopp inkluderar
årsprenumeration på NP och premie
för ansvars- och olycksfallsförsäkringar
Pistolskyttekortet
1
TÄVLINGSVERKSAMHETEN 2014
1. Rikstävlingen på hemortens banor
2014 års rikstävling genomfördes 10 maj till 8 juni.
Totalt deltog 307 (284) föreningar med 5460 (5124) starter.
1709 plaketter och 1357 hederspriser delades ut i den individuella tävlingen.
183 lag deltog vilket var en ökning jämfört med föregående år (173).
I lagtävlingen har 93 plaketter och 21 hederspriser delats ut.
Totalt har priser till ett värde av 152 873 kr delats ut.
2. Rikstävlingen med luftpistol
Årets rikstävling för ungdomar genomfördes under 1 december 2014 - 28 februari 2015.
Antalet starter var 72 (80) en minskning med 8 starter jämfört med föregående år.
Klass
Antal
11
9
17
11
24
13
12
15
4
17
3
20
1
25
Totalt
72
3. Svenskt mästerskap i precisions- och fältskjutning
Östergötlands pistolskyttekrets stod som arrangör för SM i precisions- och fältskjutning.
Tävlingarna genomfördes i Västra Husby och 3 - 6 juli.
Antal starter i precisionstävlingen var 682 (ökning med 184) och i fältskjutning 1498
(ökning med 501). Totalt 2180 starter, vilket innebar en ökning med 685 jämfört med
fjolåret.
Antalet deltagande lag var i precision 68 (68) och i fält 209 (150), 277 218 (218) vilket
innebar en ökning med 59.
Svenska Mästare
Precisionsskjutning
Vapengrupp A
Ind
Lag
(152 deltagare)
Mattias Hällgren, Psk Svea Ing 1
Lövsta Skf
Vapengrupp B
Ind
Lag
(166 deltagare)
Ralf Linder, Arvidsjaurs Psk
Atlas Copco Psk
Vapengrupp Dam C
Ind
Lag
(39 deltagare)
Maria Prandl-Norrgård, Salems Pk
Lidköpings Psf
2
Vapengrupp C
Ind
Lag
(225 deltagare)
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk
Torna Hällestads Psk
Vapengrupp Jun C
Ind
Lag
(11 deltagare)
Pontus Schmidt, Örebro Pistol-och Sportskytteklubb
Gagnef-Mockfjärds Psk
Vapengrupp Vet Y C
(45 deltagare)
Ind
Lennart Rehnström, Stockholmspolisens Skf
Vapengrupp Vet Ä C
(44 deltagare)
Ind
Bengt Pettersson, Kullens Psk
Veteraner Lag
SAAB Pk
Fältskjutning
Vapengrupp A
Ind
Lag
(297 deltagare)
Johan Ahlbeck, Torna Hällestads Psk
Torna Hällestads Psk
Vapengrupp B
Ind
Lag
(254 deltagare)
Fredrik Stenström, Visby Nationalbeväring
Lidköpings Psf
Vapengrupp Dam C
Ind
Lag
(52 deltagare)
Linda Svensson, Råsbo Psk
Salems Pk
Vapengrupp C
Ind
Lag
(470 deltagare)
Patrik Månsson, Eslövs Skyttegilles Pk
Lidköpings Psf
Vapengrupp R
Ind
Lag
(288 deltagare)
Mattias Thomsson, Johannishus Psk
Atlas Copco Psk Lag
Vapengrupp Jun C
Ind
Lag
(13 deltagare)
Pontus Schmidt, Örebro Pistol-och Sportskytteklubb
Örebro Pistol-och Sportskytteklubb
Vapengrupp Vet Y C
(63 deltagare)
Ind
Våge Strålin, Arvika Psk
Vapengrupp Vet Ä C
(61 deltagare)
Ind
Ragnar Olsson, Fjugesta Psk
Veteraner Lag
Fjugesta Psk
3
Antal starter i precision
838
837
744
740
696
730
737
715
732
680
705
682
563
Västra Husby
Skillingaryd
Göteborg
Stockholm
Skövde
Kristianstad
Sunne
Bollnäs
Luleå
Jönköping
Skövde
Stockholm
Östersund
Ravlunda
Boden
498
493
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antal starter i fält
1829
1632
1584
1536
1483 1455 1523
1406
1498
1383
1313 1355
1154
Västra Husby
Boden
Skillingaryd
Göteborg
Stockholm
Skövde
Kristianstad
Sunne
997
Bollnäs
Luleå
Jönköping
Skövde
Stockholm
Östersund
Ravlunda
1028
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4
4. Svenskt mästerskap i Magnumfältskjutning
SM i magnumfältskjutning arrangerades av Hagfors-Uddeholms Psk, Torsby Psk och
Storfors Psk 9 – 10 augusti. Antalet individuella starter var 448 (403), en ökning med 45
jämfört med fjolåret. Antalet lag var 70 (63).
Svenska Mästare
Vapengrupp M1, SA .41 - .44
Ind
Gunnar Karlsson, Eskilstuna HeVF
Lag
Borås Ps, lag 1
(55 deltagare)
Vapengrupp M2, DA .41 - .44
Ind
Jano Mikaj, Katrineholms Pk
Lag
Eskilstuna HeVF
(56 deltagare)
Vapengrupp M3, SA .357
Ind
Jano Mikaj, Katrineholms Pk
Lag
Skurups Psf
(52 deltagare)
Vapengrupp M4, DA .357
Ind
Andreas Johansson, Eskilstuna HeVF
Lag
Lidingö Ssk
(87 deltagare)
Vapengrupp M5, Frigrupp 9 mm - .455
Ind
David Annertorn, Borås Ps
Lag
Hällefors Psk
(70 deltagare)
Vapengrupp M6, 9 mm - .455 Auto
Ind
Conny Olsson, Eskilstuna HeVF
Lag
Eskilstuna HeVF
(58 deltagare)
Vapengrupp M7, .357-.44
Ind
Conny Olsson, Eskilstuna HeVF
Lag
Lidingö Ssk
(70 deltagare) OBS! RM
5. Svenskt mästerskap i Militär snabbmatch
Östergötlands pistolskyttekrets stod som arrangör för SM i Militär snabbmatch. Tävlingen
genomfördes i Linköping 2 juli.
Vapengrupp A
Ind
Pär Hylander, Laholms Psk
Lag
Piteå Pk
(65 deltagare)
Vapengrupp B
Ind
Jonas Fyrpihl, Sp Ljungby
Lag
Atlas Copco Psk
(81 deltagare)
Vapengrupp C
Ind
Pär Hylander, Laholms Psk
Lag
Atlas Copco Psk
(125 deltagare)
Vapengrupp Dam C
Ind
Jenny Thomsson, Johannishus Psk
(21 deltagare)
5
Lag
Ingen tävling
Vapengrupp Jun C
(7 deltagare)
Ind
Pontus Schmidt, Örebro Pistol-och Sportskytteklubb
Lag
Örebro Pistol-och Sportskytteklubb
Vapengrupp Vet Y C
Ind
Torben Rundqvist, Vårgårda Psk
(22 deltagare)
Vapengrupp Vet Ä C
Ind
Claes Johansson, SAAB Pk
(13 deltagare)
Veteraner Lag
Kalmar Pk
6. Svenskt mästerskap i skidskytte
Förbundsstyrelsen har beslutat att tävlingen tills vidare inte genomförs. Detta på grund av
lågt deltagarantal och svårighet att hitta arrangörer.
7. Svenskt mästerskap i springskytte
Springskytte-SM arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet av I2
skytteförening i samarbete med Karlstadspolisens idrotts- och skytteförening och gick av
stapeln 13 september på Sörmons skjutbana. 50 skyttar, 7 lagtävlingslag och 8 stafettlag
deltog.
Svenska Mästare
Individuellt
D 21/35 3 deltagare
HJ
4 deltagare
H 21
6 deltagare
H 35
20 deltagare
H 50
9 deltagare
H 65
1 deltagare
H 70
5 deltagare
Tina Molin
Sebastian Råsbo
Lars-Olof Gävert
Anders Beckman
Lars Persson
Owe Salomonsson
Kent Borlid
Västbo Pk
Råsbo Psk
I 2 Skf
Stockholmspolisens Skf
I 2 Skf
Norrköpings Pk
Rotebergs Sportklubb
Lagtävling
I 2 Skf lag 1(Robert Drottz, Lars Persson, Lars Palmgren)
Stafett
H 21 I 2 Skf lag 1(Robert Drottz, Lars Persson, Lars Palmgren)
D J/H J Pk Picken (Robert Pollack, Magnus Pollack)
8. Svenskt mästerskap i PPC
Tävlingen arrangerades på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet av HagforsUddeholms Pistolskytteklubb 25 juli – 27 juli med 384 (399) starter i 8 vapengrupper.
Svenska mästare
Revolver 1500
Jens O´Konor, Atlas Copco Psk
(64 deltagare)
6
Pistol 1500
George Ekström, Linköpings Skf
(70 deltagare)
Open Match
Jens O´Konor, Atlas Copco Psk
(51 deltagare)
Standard revolver 3”
Erik Evebrink, Hagfors-Uddeholms Psk
(34 deltagare)
Standard revolver 6”
Thomas Svensson, Linköpings Skf
(23 deltagare)
Standard revolver 4”
Lennart Löfgren, Umeå Psk
(44 deltagare)
Standard pistol 5”
Jens O´Konor, Atlas Copco Psk
(42 deltagare)
Standard pistol 5” Fasta riktmedel.
Rundqvist, Vårgårda Psk
(56 deltagare)
9. EM i PPC Svartskog, Norge 28-31 augusti
Revolver 1500
2:a plats Jens O´Konor, Atlas Copco Psk
3:e plats Rundqvist, Vårgårda Psk
Pistol 1500
2:a plats Jens O´Konor, Atlas Copco Psk
3:e plats Thomas Beck, Salems Pk
Open Match
1: a plats Johan Nilsson, Hagfors-Uddeholms Psk, Europamästare
2:a plats Jonas Sjöberg, Linköpings Skf
Distinguished Revolver
3:e plats Torben Rundqvist, Vårgårda Psk
Distinguished pistol
2:a plats Jens O´Konor, Atlas Copco Psk
Standard revolver 4”
3:e plats Andreas Granberg, Piteå Pk
Standard revolver 3”
2: a plats Thomas Svensson, Linköpings Skf
Föreningslag Revolver
1:a plats Linköpings Skf (Jonas Sjöberg, Thomas Svensson)
Föreningslag Pistol
2:a plats Linköpings Skf (Thomas Svensson, George Ekström)
7
Landslag Pistol
3:e plats Torben Rundqvist, Johan Östlund
Landslag Revolver
2:a plats Torben Rundqvist, Jens O´Konor
10. Nordiskt mästerskap i fältskjutning
Nordiska mästerskapet i fältskjutning genomfördes i Döderhult (Sverige), den 13
september.
Lagsammansättning:
Ledning: Marie Brunsson
Överledare Bo Walger
John-Åke Andersson
Ann-Marie Blomér
Damer
Seniorer
Christian Johansson
Thomas Hämäläinen
Hans Granath
Åke Nordin
Juniorer
Alexander Johansson
Pelle Falk-Hedberg
Josefine Johansson
Thomas Friberg
Norge 239 träff
Danmark 216 träff
Danmark 259 träff
Norge 256 träff
Norge 232 träff
Danmark 186 träff
Ann-Kristin Jansson
Liselott Såmark
Jennie Dahlberg
Veronika Ferdén
Resultat
Damer
Sverige 252 träff
Seniorer
Sverige 272 träff
Juniorer
Sverige 235 träff
Individuella segrare
Damer
Veronika Ferden
Sverige
Seniorer
Christian Johansson Sverige
Juniorer
Espen Magnussen
Norge
86 träff
93 träff
86 träff
11. Förbundets förtjänstmedaljer och förtjänstplaketter
För mångårigt förtjänstfullt arbete för pistolskyttets främjande och för framstående
medverkan vid genomförandet av SM-tävlingar m.m. har förbundets förtjänsttecken utdelats
till följande personer:
Förtjänstmedalj i guld
Ulf Hansson, Vällingby
Gunnar Andersson, Härnösand
Mats Stoltz, Stockholm
Förtjänstmedalj i silver
Björn Ericson, Uppsala
Lars T Andersson, Västra Frölunda
Jubileumsmedalj
Bengt-Anders Johansson, Smålandsstenar
Olof Granander, Bromma
Bengt Svensson, Tyresö
8
Förtjänstplaketter
SM i precisions- och fältskjutning samt Militär snabbmatch i Västra Husby/Linköping
Silverplakett
Bronsplakett
Elmer Jansson
Mikael Nilsson
Claes Johansson
Anita Anderberg
Öje Malmqvist
Markku Korsberg
Joachim Törnfeldt
Claes Nilsson
Rolf Carlsson
SM i springskytte i Karlstad
Silverplakett
Hans Törnevik
Lars Persson
Ingeborg Palmgren
Bronsplakett
Lars-Erik Dahlman
Jonny Jonsson
Håkan Eriksson
Henrik Jemtelius
SM i Magnumfältskjutning i Hagfors
Silverplakett
Bronsplakett
Gunnar Björk
Alf Olsson
Åke Johansson
Folke Weinholt
Peter Piscator
Göte Zetterlund
Anita Olsson
SM i PPC i Hagfors
Silverplakett
Roland Pettersson
Johan Nilsson
Anders Eriksson
Bronsplakett
Bo Johansson
Gunnar Gustavsson
Göte Zetterlund
Årets Ungdomsledare
Ingen utmärkelse utdelades.
12. Rikstävlingen på hemortens banor 2014
Antal starter m.m.
Vgrp/Klass
A1
A2
A3
B
C
Dam C
Jun C
1
2
3
32
17
137
122
599
75
35
119
81
443
421
1052
141
6
59
44
261
284
383
45
0
Vet y
Vet ä
34
25
106
134
317
11
29
27
93
110
208
10
Totalt
Standardmedalj i silver 650
Standardmedalj i brons 1210
Totalt 2014
273
194
1040
1071
2559
282
41
5460
Totalt 2013
265
192
981
998
2372
276
40
5124
1
Svenska Pistolskytteförbundets verksamhetsplan 2016
Viktiga hållpunkter för verksamhetsåret 2016:







Genomföra förbundets centrala tävlingar.
Delta i EM i PPC och NM i Fältskytte.
Vidmakthålla Medlemsadministrativt Program.
Implementera kommunikationsutredningens förslag.
Genomföra planlagd utbildningsverksamhet.
Utveckla relationen med försvarsmakten till ömsesidig nytta.
Vidmakthålla goda relationer med andra frivilliga
försvarsorganisationer, andra nationella
skytteorganisationer/motsvarande och de internationella organ
förbundet är medlem i.
Den verksamhet som Svenska Pistolskytteförbundet (Förbundet, SPSF) bedriver centralt,
styrs av de behov och krav som uppkommer genom rörelsens tillväxt och utveckling.
Dessa behov och krav framförs av kretsar och pistolskytteföreningar, men också av
myndigheter och samhället i övrigt.
Det som skiljer vår verksamhet från övriga idrotter är att vi använder pistoler och
revolvrar som idrottsredskap. Detta ställer särskilda krav på ansvar när det gäller
säkerhet, miljö och hantering av licenser och vapen. Förtroendet för SPSF, dess ställning
i vapenlagstiftningen och dess goda namn ute i samhället är en förutsättning för att
styrelsen med framgång skall kunna tillvarata medlemmarnas intressen och får därför
inte äventyras.
Behoven analyseras och vägs mot den grundläggande målsättningen, återspeglad i
stadgar och policydokument samt befintliga ekonomiska resurser. Resultatet av dessa
överväganden manifesteras i verksamhetsplanen.
Verksamhetsutveckling
Ansträngningarna att utveckla SPSF till en organisation i samklang med 2000-talets krav
fortsätter enligt plan. Kommunikationen mellan Förbundet och kretsarna är av vital
betydelse. Av den anledningen fortsätter systemet med årliga kretskonferenser i
anslutning till Förbundsmötet. Landsdelskonferenser kommer att genomföras även 2016,
på fasta positioner.
Förbundsledningens ambition är att underlätta administrationen på central, regional och
lokal nivå. Förbundsledningen kommer under 2015 att avsluta pågående anskaffning av
ett medlemsadministrativt program. Detta program skall vara operativt till årsskiftet
2015/2016. Det digitala rapporteringssystemet för Hemortens banor kommer successivt
att inarbetas i det medlemsadministrativa programmet.
Förbundsstyrelsen avser att under 2016 ta om hand det målsättningsdokument som
färdigställs under 2015, och börja initiera de åtgärder som erfordras för att nå målen.
2
Styrelse, VU och kommittéer
Styrelsen planeras under 2016 ha sex ordinarie sammanträden. Mellan
styrelsesammanträdena sköts den löpande verksamheten av verkställande utskottet
(VU). Vissa viktiga ärenden handläggs, under styrelsen av fasta kommittéer
(Förvaltningskommittén, Tävlingskommittén, Regelkommittén och Utbildningskommittén).
Förbundet disponerar även en Teknisk Expert, en Förbundsjurist och en Presstalesman.
Kanslifunktionen
Kansliet, som leds av generalsekreteraren, är, under styrelsen, Förbundets verkställande
organ. Dessutom är kansliet ett serviceorgan, varför information och annan service till
kretsar och pistolskytteföreningar har fortsatt hög prioritet.
Kansliet utvärderar och tar i bruk de metoder och tekniska hjälpmedel, de lokaler samt
den kompetensutveckling som behövs för att säkerställa ett fullgott och effektivt stöd till
kretsar och föreningar samt en god arbetsmiljö, allt inom gällande lagar och avtal.
Ekonomi
Ekonomin bygger på självfinansieringens grund och är därför inte beroende av bidrag,
vilket är en styrka. Att Förbundet från och med 2011 erhåller organisationsbidrag från
Försvarsmakten i likhet med övriga frivilliga försvarsorganisationer innebär däremot ett
ökat utrymme för offensiva satsningar. Dock är en fortsatt stram finanspolitik nödvändig.
Denna verksamhetsplan bygger på antagandet att Förbundsmötet 2015 fastställer den av
styrelsen föreslagna, oförändrade förbundsavgiften. Något utrymme för sänkning av
förbundsavgiften finns inte om de av Förbundsmötet fastställda målsättningarna skall
kunna uppnås. Inte heller bedömer Förbundsstyrelsen att en höjning av densamma är
nödvändig under överskådlig tid. Förbundets ekonomi är i balans och stabil.
Förbundsstyrelsen är fast besluten att behålla den stabiliteten. För att hålla kostnaderna
nere kommer medel även i fortsättningen att sökas ur olika fonder för den utbildningsoch ungdomsverksamhet som kan bedrivas i projektform.
Rekrytering
Förbundets medlemstock har de senaste åren stadigt. Basen utgörs av en god
vuxenrekrytering. Däremot skulle ungdomsrekryteringen kunna vara bättre.
Förbundsstyrelsen kommer även under 2016 att ägna ungdomsrekryteringen speciell
uppmärksamhet (se avsnitt Ungdomsverksamhet) Det skall dock understrykas att
rekrytering ytterst är föreningarnas ansvar. Förbundsledningens primära uppgift är att
tillhandahålla slagkraftigt rekryteringsmaterial av modernt snitt. Förbundets utbud av
rekryteringsmaterial kommer att kompletteras under 2016
PR och information
Allmän information till föreningar och medlemmar ges genom medlemstidningen
”Nationellt pistolskytte” (Sveriges största skyttetidning), de e-postbaserade nyhetsbreven
samt via Förbundets hemsida. Föreningarna tillsänds dessutom information i form av
regelbundna föreningsutskick och kretsarna genom kretsutskick. Den allmänna
informationen skall dessutom kompletteras med riktad information till aktuella
nyckelgrupper (exempelvis kretsinstruktörer och FMI). Härvid skall modern IT teknik
utnyttjas.
Ambitionen är att successivt förbättra hemsidan ytterligare. Under året påbörjas också
implementationen av de förslag som tas fram av 2015 års kommunikationsutredning.
3
Det är av största vikt att Förbundet bedriver en effektiv extern informationsverksamhet.
Därför distribueras NP till bl.a. samtliga polisdistrikt och samtliga riksdagsledamöter.
Vidare skall Förbundet, liksom tidigare år, 2016 vara representerat vid Folk & Försvar
konferens i Sälen. Framgångarna från tidigare år då Förbundet PR mässigt dominerat
konferensen skall fullföljas.
Relationer till Försvarsmakten
Förbundsledningen har konsekvent strävat efter att stärka Förbundets roll som Frivillig
försvarsorganisation. Försvarsmakten har behov av pistolskytteinstruktörer och
Förbundet har resursen i form av Försvarsmaktsinstruktörerna (FMI). Dessa är
kvalitetssäkrade av Markstridsskolan (MSS) och har de senaste åren huvudsakligen
medverkat i Grundutbildning frivillig avtalspersonal (GU-F) med genomgående goda
vitsord. Under år 2016 kommer repetitionsutbildning att genomföras och vid behov
ytterligare Försvarsmaktsinstruktörer att utbildas. Sedan 2011 får Förbundet
organisationsstöd på samma villkor som övriga frivilliga försvarsorganisationer. Det
försämrade omvärldsläget gör det sannolikt att Försvarsmaktens och övriga
frivilligorganisationers efterfrågan på Förbundets tjänster kommer att öka.
Det är av största vikt, av såväl ideella som ekonomiska skäl, att Förbundets roll som
frivillig försvarsorganisation stärks ytterligare. Ett viktigt steg i den riktningen är det
uppdrag Förbundet, tillsammans med Skyttesportförbundet, fått att utbilda
ammunitionsmän för Hemvärnets behov vilket kommer att slutföras under året.
Förbundet stödjer på FM begäran Försvarsmaktsmästerskap i fältskjutning samt
Rikshemvärnschefens Utbildningskontroll Pistol.
Förbundet tilldelades under 2015 en kontaktperson på hög nivå i Försvarsmakten.
Förbundsledningen avser att söka utveckla detta till ömsesidig nytta för såväl förbundet
som Försvarsmakten. Härvid är det av stor vikt att båda parter tydliggör vad nyttan är och
vad den skulle kunna vara/utvecklas till.
Relationer till andra myndigheter och organisationer
Goda relationer till berörda myndigheter är en förutsättning för att Förbundsstyrelsen
skall kunna tillvarata medlemmarnas intressen. Förbundsledningen kommer därför att
verka för fortsatta goda kontakter med departement, Polismyndigheten och andra
myndigheter i syfte att nå för medlemmarna godtagbara lösningar i främst miljö- och
vapenlagstiftningsärenden.
Fortsatt samarbete med övriga relevanta skytteorganisationer kommer bedrivas inom
ramen för Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation och/eller bilateralt. Förbundet
kommer även framdeles spela en aktiv roll inom ramen för nätverket Svenskt Forum för
Jakt, Skytte och Vapenfrågor.
Samarbetet med övriga frivilliga försvarsorganisationer i frågor av gemensamt intresse
och för ömsesidigt informationsutbyte skall även fortsättningsvis ske såväl bilateralt som
inom ramen för Frivilligorganisationernas Samarbetskommitté.
Internationellt samarbete mellan organisationer som sysslar med skytte och vapen sker
inom World Forum on Sports Shooting Activities (WFSA), där SPSF är medlem. WFSA
4
arbetar främst med extern och intern information samt medverkan i FN-aktiviteter som
påverkar skytte, jakt och vapenlagstiftning.
För utvecklingen av grenen PPC i världen tar förbundet en aktiv del i arbetet inom World
Association PPC 1500.
Ungdomsverksamhet
Förbundet skall se över sin rekryterings- utbildnings- och tävlingsverksamhet i syfte att
attrahera och engagera fler ungdomar.
Utbildning
Förbundets utbildning omfattar instruktörs/skytteutbildning, GU-F amman,
funktionärsutbildning och administrativ utbildning och genomförs i enlighet med bilagd
utbildningsplan.
Förbundets utbildningsorganisation består av instruktörer på tre nivåer (riksinstruktörer,
kretsinstruktörer och föreningsinstruktörer). Målsättningen är minst två instruktörer per
krets respektive förening. Riksinstruktörerna kommer att kallas till
riksinstruktörskonferens.
Central kretsinstruktörsutbildning genomförs vid behov. Ambitionen är att
kretsinstruktörerna skall kallas till central kretsinstruktörskonferens vart femte år för
erfarenhetsutbyte och kompletteringsutbildning. Under mellanliggande år skall regionala
kretsinstruktörsutbildningar genomföras genom respektive Riksinstruktörs försorg. Under
året skall åtgärder vidtas för att fylla behovet av licensierade banläggare och
vapenkontrollanter.
Internationell verksamhet
Landskampsutbytet med Danmark och Norge (Nordiskt Mästerskap) fortsätter i enlighet
med de under 2004 överenskomna principerna. I detta ingår bland annat
landslagsuttagning, träningsläger och deltagande landskamp.
På senare år har också det internationella utbytet inom ramen för PPC ökat successivt
vilket tillfört det internationella utbytet en ny dimension. Under 2016 genomförs
Europamästerskap i PPC, där förbundet deltar med representationslag i lagmatcherna.
Miljö
Miljöfrågorna är av vital betydelse för Förbundets verksamhet. Förbundsledningen
prioriterar därför dessa frågor och har de senaste åren byggt upp avsevärd kompetens
på området. Förbundets Miljövetenskapliga råd och de två vitböcker och det
kontrollprogram för kulfång som tillkommit på Förbundets initiativ utgör viktiga resurser,
liksom den ”Miljöfond” som byggdes upp under jubileumsåret 2006. Förbundet bevakar
kontinuerligt utvecklingen inom miljösektorn. Förbundets ambition är att tillvarata
medlemmarnas intressen i miljöfrågorna samt att tillhandahålla konkret hjälp åt
föreningarna i miljöärenden. Det senare sker genom vår, med Skyttesportförbundet
gemensamma, miljöhandläggare.
5
Tävlingar
Under årets genomförs centralt:
Svenskt mästerskap i Precisions- och fältskjutning
Svenskt mästerskap i Militär Snabbmatch
Svenskt mästerskap i Magnumfältskjutning
Svenskt mästerskap i PPC
Svenskt mästerskap i Springskytte
I respektive landsdel genomförs:
Landsdelsmästerskap i fältskjutning
Landsdelsmästerskap i precisionsskjutning
Landsdelsmästerskap i övrigt enligt respektive landsdels beslut
I respektive pistolskyttekrets genomförs:
Kretsmästerskap i fältskjutning
Kretsmästerskap i precisionsskjutning
Kretsmästerskap i övrigt enligt respektive kretsstyrelses beslut
Utbildningsplan 2013-2016
Aktivitet
Riksinstruktörskonferens
2013
x
Central Kretsinstruktörsutbildning
2014
x
2015
x
2016
x
x
Regional Kretsinstruktörsutbildning Regional utbildning vid behov genom respektive
Riksinstruktörs försorg.
Central Kretsinstruktörskonferens
x
Regional Kretsinstruktörskonferens Regionala konferenser genom respektive
Riksinstruktörs försorg
Föreningsinstruktörsutbildning
Kontinuerlig utbildning på kretsnivå
Banläggarutbildning
Regional utbildning (kretsvis) vid behov
Vapenkontrollantutbildning
Regional utbildning (kretsvis) vid behov
Administrativ utbildning
Studiecirkeln ”Föreningsboken” på förenings- och
kretsnivå
Pistolskyttekortet
Kontinuerlig utbildning på krets- och föreningsnivå
Grundutbildning FMI
X
X
X
X
Vidareutbildning FMI
X
X
X
X
Repetitionsutbildning FMI
X
X
X
X
Utbildning Ammän
Behovsstyrt, enligt särskild plan
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
BUDGET 2016
Intäkter
Statsbidrag
Årsavgifter
Försäljning SHB
Försäljning märken/priser/tolkar
Annonser NP
Utbildning
Rikstävlingen
1424
4250
260
600
210
360
300
Summa intäkter
7404
Kostnader
Personal
Hyra kanslilokaler
Data & IT
Kontorskostnader
Sammanträden/konferenser
Mästerskapstävlingar
Internationellt utbyte
Rikstävlingen
Försäkringar
Revision & bank
Extern verksamhet
Kretsbidrag
NP
Märken/priser mm
Utbildning
Rekrytering, PR & ungdom
Miljö
Juridiska kostnader
Avskrivning
2700
500
300
435
520
120
210
220
100
75
40
222
1425
450
100
50
175
300
30
Summa kostnader
7972
Resultat
-568
Räntor/utdelningar
200
Beräknat resultat
-368
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR 2015
Styrelsen föreslår oförändrad avgift för föreningarna avseende 2016, att erläggas till
förbundskansliet senast 2016-03-31
Föreningsavgift
Avgift per aktiv medlem
Avgift per aktiv familjemedlem
600 kr per förening
260 kr per aktiv medlem
200 kr per aktiv familjemedlem
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen
PROPOSITION
2015-02-12
Bilaga 1 till Dnr 102:005/15
Proposition till Forbundsmotet om krav
pa holster eller vaska.
Förbundsstyrelsen föreslår att:





I Skjuthandboken, under mom B.1.2.1 Allmänt tillförs en ny underrubrik B.1.2.1.1 Hölster
eller väska.
Mom B.1.2.1.1 skall lyda
o Mellan kommandot ”PATRON UR” och ”LADDA” skall vapnet alltid vara försett med
propp eller bricka.
o Vapnet skall alltid bäras i hölster eller väska, förutom enligt följande:
 När skytten befinner sig på skjutplatsen får vapnet tas upp ur hölstret eller
väskan.
 Skytt kan utöver detta ta upp sitt vapen exempelvis vid vapenkontroll,
sotning, justering och byte av växelsats.
o När vapnet tas upp ur hölster eller väska skall pipans mynning peka i säker riktning.
Mom B.1.1
o Sista meningen utgår (då detta är obligatoriskt enligt ovan).
Mom B.1.2.1,
o 7:e stycket (som inleds med Hölstrat/ohölstrat eller…) utgår i sin helhet (överlappar
första stycket i samma moment).
Mom C.4.1.6 Krav på hölster eller väska
o Hela moment C.4.1.6 utgår, då förhållandet är reglerat i B.1.2.1.1
Överväganden
Se konsekvensutredning.
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen
Yttrande
2015-02-12
Bilaga 2 till Dnr 102:005/15
Motioner till Forbundsmotet och
Forbundsstyrelsens forslag till beslut.
På Förbundsmötet 2014 bordlagda motioner
Motion 1/2014
Ändrad åldersgräns för att skjuta kaliber .32
Malmöhus Pistolskyttekrets
Övervägande: Idag får skyttar skjuta med vapen med grövre kaliber än
.22 från och med det år de fyller 18. Åldersgränsen för att alls få skjuta
krutvapen är i regel den dag de fyller 15 år. Förslaget avser alltså en
period på minst 2 och högst 3 år.
FS anser att denna period är relativt kort och att särskilda anordningar
inte bör vidtas vad gäller åldersgränser för skytte utöver vapengrupp C.
Vidare är det tveksamt att särskilja just .32. FS antar att motionären
avser patronen .32 S&W L (skulle även kunna avse exempelvis .32 ACP i
vapengrupp A eller .32 H&R Magnum, .327 Federal Magnum alternativt
.32-20 i vapengrupp R).
FS anser inte att det finns något skäl att särbehandla .32. Ungefär
motsvarande rekyl, energi och Dmax uppnås med en wadcutterpatron i
.38 Special och en .32 S&W Long kan och andra sidan i en revolver
laddas till värden motsvarande .38 Special fabriksladdning.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.
Motion 2/2014
Hölster- och väskkrav vid fältskytte
Uppsala läns Pistolskyttekrets
Övervägande: Se konsekvensutredning.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Styrelsen anser att motionens
förslag är inarbetat i propositionen om krav på hölster eller väska, och
att motionen därmed är besvarad.
Motion 6/2014
Komplettering bestämmelser springskyttemärket
Kalmar läns södra Pistolskyttekrets
Övervägande: FS bejakar att vapen i vapengrupp A skall kunna användas
för tagande av springskyttemärket. FS bedömer även att det är
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen
Yttrande
2015-02-12
Bilaga 2 till Dnr 102:005/15
utvecklingsbart att kunna tävla enligt ovanstående och avser därför att
komplettera SHB upplaga 16 med regler för detta. Detaljerade regler för
mål och tilläggstider för tävling och märkesprov bör tas fram som en
enhet.
Motionären yrkar även att springskyttemärket i guld skall kunna erövras
så fort fordringarna uppfyllts. Idag krävs att skytten under ett
föregående år ha erövrat silvermärket. Detta syftar till att skytten skall
stimuleras att delta under flera år. Vidare registreras och hanteras
springskyttemärket i guld i likhet med övriga motsvarande guldmärken
enligt med ”gula-kortetrutinen”, vilket FS anser ha betydelse för
märkets exklusivitet.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Uppdras åt Förbundsstyrelsen att
utforma regler för tävling och märkestagning i springskytte vapengrupp
A, att tillföra i SHB utgåva 16, och att motionens yrkande 1, 2 och 3
därmed är besvarade. FS föreslår vidare att yrkande 4 avslås.
Motioner till Förbundsmötet 2015
Motion 1/2015
Samma mått på revolver
Jämtlands läns Pistolskyttekrets
Övervägande: Den befintliga regeln om minimimått baserade sig på tidigare
bedömningar av vapens lämplighet och på regler i FAP. Idag har förutsättningarna
ändrats.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen bifalles, vilket av FS tolkas så att SHB
C.2.2 ändras så minimimåttet för piplängd generellt kommer att vara 63,5 mm (2,5”).
Motion 2/2015
Ovala hål i fasta figurer
Uppsala läns Pistolskyttekrets
Övervägande: Som motionären skriver finns det flera orsaker till att det blir ett avlångt
hål. Kan vara ett sent/tidigt avlossat skott, vält kula, rikoschett osv. Att olika
bedömningar av ett långt hål beroende på hur figuren visas, där allt är godkänt om
figuren är fast, är orimligt och gör det svårt att få förståelse för både hos den skytt
som drabbas och av den som skall ta beslutet.
En figur som vikt sig av vätan eller en figur som inte sitter rätt riktad mot skytten får
heller aldrig innebära att en träff inte räknas oavsett om det är ett rörlig eller fast mål.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen
Motion 3/2015
Yttrande
2015-02-12
Bilaga 2 till Dnr 102:005/15
Visning av rörliga mål i fältskytte
Uppsala läns Pistolskyttekrets
Övervägande: Dagens reglementerade skjutkommando för fältskjutning anger
kommandot ”Jag visar målen” efter att skyttarna intagit sina platser men före
kommandot ”Ladda” vilket ska ges ca 30 sek. före ”Eld”.
Det är snarare regel än undantag att skytten idag använder tiden från kommandot
”ladda” till ”Alla klara” till att provrikta mot målen. Dagens reglementerade
skjutkommando minskar till en del risken för att före ”Eld” avlossat skott träffar figur
med därav följande konsekvenser och säkerhetsmässiga aspekter.
I begreppet fältskjutning ingår skjutning under fältmässiga förhållanden och i det ingår
förmågan att memorera målets plats i terrängen.
Det är arrangerande förening och dess skjutledare som ska tillse att tillräcklig tid för
visning av målen ges.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.
Motion 4/2015
Tidiga skott i vridmålsskytte
Uppsala läns Pistolskyttekrets
Övervägande: De grenar som omnämns i motionen har sitt ursprung i ISSF grenar;
Militär Snabbmatch är anpassad av CISM och när det gäller Nationell Helmatch med
tillägg av figurdelen. FS anser att i de fall det finns ett internationellt vedertaget
regelverk för procedurer vid skjutningens genomförande är det eftersträvansvärt att
detta följs.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.
Motion 5/2015
Omskjutning på MilSnabbtävlingar vid godkänt
vapenfel.
Uppsala läns Pistolskyttekrets
Övervägande: Se motion 4.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.
Motion 6/2015
Ändring av kommandon för skyttegrenar på
skjutbana
Västernorrlands läns Pistolskyttekrets
Övervägande: Det är logiskt att visitation sker av vapen som sedan personer skall
passera framför, och analogt med övriga skyttegrenar inom SPSF.
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen
Yttrande
2015-02-12
Bilaga 2 till Dnr 102:005/15
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen bifalles.
Motion 7/2015
Hölster/väskkrav (portabel skjutbänk) vid
fältskytte
Stockholms Pistolskyttekrets
Övervägande: Förbundsstyrelsen har i konsekvensutredningen tittat på olika
alternativa lösningar i hölsterfrågan. En stor del av detta förslag täcks av
propositionen.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.
Motion 8/2015
Ändring av moment SHB B.1.1 till sin förra lydelse
Stockholms Pistolskyttekrets
Övervägande: Ändringarna som skedde i senaste utgåvan berodde på att ett vapen i
många lägen de facto är riktade mot något eller någon, exempelvis liggande i väskan,
på skjutbänken och så vidare. Detta efter att man förvissat sig om att de är oladdade.
En sådan hantering stämde inte överens med den gamla skrivningen. Med anledning
av detta anser förbundsstyrelsen att motionen avslås att den nuvarande skrivningen
bör bibehållas.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.
Motion 9/2015
Plats för hantering av vapen
Hallands Pistolskyttekrets
Övervägande: Genom förbundsstyrelsens proposition om krav på hölster och väska
har, enligt förbundsstyrelsens mening, motionärens farhågor vad gäller bristfällig
säkerhet vid Förbundets tävlingar hanterats. Säkerhetsarbetet vid dessa bygger på att
vapen är kontrollerade och/eller försedda med propp eller bricka, samt att siktande
med vapen i farlig riktning inte förekommer. Detta är redan reglerat i SHB och
överträdelser mot de bestämmelserna ska anmälas och beivras. Det förslag till
säkerhetszon (motsvarande) som motionären föreslår skulle inte i nämnvärd
utsträckning öka säkerheten och kan dessutom vara problematiskt för
tävlingsarrangörer att införa.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen
Motion 10/2015
Yttrande
2015-02-12
Bilaga 2 till Dnr 102:005/15
Bestämmelser för mästerskapstävlingar,
särskilda bestämmelser för SM C.3.5.3,
LandsdelsM C.3.5.4 samt KretsM C.3.5.5.
Uppsala läns Pistolskyttekrets
Övervägande: Förbundsstyrelsen vill främja skyttet men vill inte att det ska ske genom
defensiva åtgärder. Vi vill i stället vara offensiva i så motto att vi ska försöka höja
deltagarantalet vid våra mästerskap.
Om vi tar bort regeln om minst 5 deltagare så sänker vi också de krav som finns och
det blir tvärt emot vad motionärerna anser, att sänka statusen på mästerskapstitlarna.
Det finns dock redan enligt gällande reglemente möjlighet att vid Landsdelsmästerskap
och Kretsmästerskap göra undantag från regeln om minst 5 startande.
Enligt skjuthandboken C 3.5.4 Särskilda bestämmelser för Landsdelsmästerskap kan
man medge att göra undantag från regeln om minst 5 startande. Det är då respektive
styrelse som tar detta beslut.
Kretsstyrelse kan enl. C 3.5.5 ta beslut om att medge undantag från regeln om minst 5
startande vid Kretsmästerskap.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.
Motion 11/2015
Utdelande av medaljer vid mästerskap
Uppsala läns och Dalarnas Pistolskyttekretsar
Övervägande: Förbundsstyrelsen har förståelse för motionärernas synpunkt att
deltagande skyttar inte ska behöva ”straffas” för att det inte kom fler skyttar och
tävlade i klassen. FS anser dock att det behöver tas fram en policy för hur det ska
förfaras vid de tillfällen då klass inte har minst 5 startande. Det kan annars bli så att
olika arrangörer gör på olika sätt. Förbundsstyrelsen bör få i uppdrag att se över frågan
och ta fram en policy så att det finns något för arrangörerna att rätta sig efter i de fall
då frågan blir aktuell.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås. FS får i uppdrag att utreda
frågan och införa eventuella förändringar i SHB upplaga 16 (gäller från 2016).
Motion 12/2015
Åldersklasser i springskytte
Uppsala läns Pistolskyttekrets
Övervägande: Förslag 1, Om skyttarna inte medges att starta i en annan klass än sin
egen omöjliggör det för de som eftersträvar konkurrens och inte hittar det i sin egen
klass, vilket påverkar deras motivation att träna och tävla. Det omöjliggör också en bra
lösning på hur skyttar som är ensamma eller få i sin klass skall kunna erbjudas att
starta i en annan, ”yngre” klass.
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen
Yttrande
2015-02-12
Bilaga 2 till Dnr 102:005/15
Förslag 2, hederspriser; om arrangör vill dela ut hederspriser till bästa skytt i
respektive kön är och bör det vara upp till arrangören.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionens yrkande 1 och 2 avslås.
Motion 13/2015
Klassindelning i fält- och precisionsskjutning
Göteborgs och Bohus läns Pistolskyttekrets
Övervägande: Klassindelningen är en central del av Förbundets regelverk, som
förtjänar kontinuerlig uppmärksamhet. Förbundsstyrelsen bejakar motionärens idé om
en förutsättningslös utredning av denna, men vänder sig emot föreställningen att en
sådan utredning måste komma fram till ett nytt regelverk. Däremot avser
Förbundsstyrelsen att förutsättningslöst utreda frågan.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.
Motion 14/2015
Ändrade förutsättningar för kompetenskrav för
att erhålla pistolskyttemärket i guld för skytt som
ej innehar vapenlicens.
Kristianstads Pistolskyttekrets
Övervägande: Sportens huvudsyfte är att träffa en bestämd yta. I precision gäller det
att träffa så nära mitten som möjligt. Detta är själva grunden i skyttet.
5 dåliga avfyrningar kan bli en bra träffbild någon annanstans än mitten på tavlan.
Skytten har då gjort något fel (5 gånger). Detta fel skall läras bort med träning. Med
träning lär man sig också relativt snabbt att justera sikte på ett klubbvapen. Det ingår
också i utbildningen för att bli en god skytt.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås.
Motion 15/2015
Standardmedaljer i Militär Snabbmatch
Gävleborgs Pistolskyttekrets
Övervägande: Styrelsen håller med om motionärens resonemang och ser likheterna i
förutsättningar hos precision och militär snabbmatch. Med fasta gränser är resultatet
(med avseende på standardmedaljer) lika mycket värt oavsett antal och nivå på
medtävlare.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen bifalles.
Motion 16/2015
Villkor för uppflyttning till klass 3 i Militär
Snabbmatch
Dalarnas Pistolskyttekrets
SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Förbundsstyrelsen
Yttrande
2015-02-12
Bilaga 2 till Dnr 102:005/15
Övervägande: Motionerna 16-18 tar upp ett problem och i och med att dessa
dessutom har olika lösningar visar på att problemet inte är så enkelt att lösa. Frågan
behöver därför utredas.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås, men förbundsmötet uppdrar till
förbundsstyrelsen att utreda frågan med inriktning att en eventuell ändring skall vara
införd i Skjuthandboken upplaga 16.
Motion 17/2015
Ändring av Klassindelning i Militär Snabbmatch
Hallands Pistolskyttekrets
Övervägande: Se motion 16.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås, men förbundsmötet uppdrar till
förbundsstyrelsen att utreda frågan med inriktning att en eventuell ändring skall vara
införd i Skjuthandboken upplaga 16.
Motion 18/2015
Klassindelning Militär Snabbmatch
Uppsala läns Pistolskyttekrets
Övervägande: Se motion 16.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut: Motionen avslås, men förbundsmötet uppdrar till
förbundsstyrelsen att utreda frågan med inriktning att en eventuell ändring skall vara
införd i Skjuthandboken upplaga 16.
Valberedningens förslag vid Förbundsmötet 2015
Förbundsordförande
Stefan Kristiansson
Omval
Styrelseordförande
Mike Winnerstig
Omval
Ordinarie ledamöter
Bertil Johansson (Bjuv)
(Syd)
Omval
Claes-Håkan Carlsson
(Väst)
Omval
Göran Lindskog
(Norr)
Omval
Lena Sjögren
(Öst)
Omval
Jim Eriksson
(Öst)
Nyval
Bengt Flodin
(Norr)
Omval
Jens O´konor
(Öst)
Nyval
Suppleanter
För valberedningen
Sonny Svensson