ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA ÖVERSVÄMNINGAR

ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA ÖVERSVÄMNINGAR
Översvämningar kan orsakas av extrema nederbördstillfällen, höga flöden, dammbrott, höga havsnivåer och brister i befintliga avledningssystem. Exploatering av nya områden medför ofta ökad avrinning och förändrade vattenvägar. Detta kräver
planering i ett tidigt skede för att skapa en hållbar vattenavledning.
WSP har bistått ett flertal kommuner och andra aktörer i offentlig- och
Fysisk planering och beredskapsplanering
privat sektor i hela landet med översvämningsstudier och strategier för
•
Verktyg för politiska beslut.
att hantera och skydda sig mot höga flöden och nivåer, både för befint-
•
Vattenstrategi.
liga och framtida scenarier.
•
Underlag för översiktsplaner och detaljplaner.
•
Digitalt underlag för beredskapsplanering och skarpt läge.
•
Riktlinjer för vattenplanering och planering av åtgärder på
Översvämningskarteringar
VA-system.
•
Beräkning av flödesbelastning i vattendrag och dagvattensystem.
•
Utredning och kartering av höga nivåer i hav och sjöar.
•
Simulering och kartering av höga flöden i vattendrag.
•
Instängda områden och alternativa vattenvägar i urbana miljöer.
•
Detaljerad dynamisk beräkning och animering av flödes- och översvämningsförlopp.
Åtgärder och anpassning
•
•
Effekter av åtgärder i vattendrag, dimensionering.
Utredning och projektering av översvämning skydd – från
backventiler till vallar.
•
Effekter av åtgärder vid till exempel brobyggen.
•
Framtagande och bedömning av effekter av regleringsstra-
Konsekvensanalys
tegier.
•
Kartering och inventering av skyddsvärda objekt.
•
Påverkan på VA-system och andra tekniska försörjningssystem.
•
Konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och infrastruktur.
•
Påverkan på förorenad mark och miljöfarlig verksamhet.
•
Utredning av vandringshinder, restaurering av vattendrag.
Klimatförändringar
•
Vad händer med flöden, nederbörd och havsnivå?
•
Klimat- och sårbarhetsanalyser.
KONTAKT
Anna Risberg
08-6887041
[email protected]
Ida Torstensson
08-6886093
[email protected]
Stina Åstrand
08-6886678
[email protected]
REFERENSPROJEKT
•
Vattenstrategi
för Staffanstorps kommun
Översvämningsanalys, Södertälje kommun
WSP har tillsammans med en projektgrupp från kommunen
tagit fram en strategi för dagvattenhanteringen i
Staffanstorp. Strategin bygger på simulering av marköversvämning/vattenvägar vid skyfall, matchning av översvämningsskikt mot exploateringsområden samt befintliga
och planerade samhällsviktiga och miljöfarliga objekt.
Kommunens översiktsplanerade områden kategoriserades
sedan efter lämplighet att bebygga samt risk för översvämning av objekt som kan orsaka skada vid översvämning. En
idékatalog för anpassningsåtgärder och hantering av dagvatten togs även fram.
WSP har på uppdrag av Södertälje kommun utfört en
fördjupad analys av översvämningsrisker i kommunens
centrala delar vid olika scenarier med förhöjt vattenstånd i Mälaren och i Östersjön, samt med extrem nederbörd, skyfall. Utredningen ska utgöra underlag för
framtida samhälls- och beredskapsplanering för att öka
kommunens robusthet mot översvämningar. Projektet
omfattar terrängmodellering, hydraulisk modellering i
HEC-RAS, modellering av ytavrinning i MIKE SHE
och kartering av översvämmade områden, ledningsnät
och riskobjekt, i GIS. Påverkan av höga vattennivåer på
tekniska försörjningssystem, samhällsviktig verksamhet
och infrastruktur har studerats och risker för spridning
av föroreningar från förorenad mark och miljöfarliga
verksamheter har bedömts. Slutligen har åtgärder och
rekommendationer för att förhindra eller minska konsekvenserna vid översvämning tagits fram som diskuterats
i fokusgrupper med representanter från olika kommunala förvaltningar och bolag.
Översvämningsskydd, Arvika kommun
Ljungan - underlag för beredskapsplanering
För att kunna samordna beredskapsplaneringen för
dammbrott och höga flöden längs Ljungan har WSP tagit
fram ett planeringsunderlag som utgörs av GIS-skikt och
kartor som visar vattenutbredningen längs älven samt flodvågens egenskaper. Uppdraget omfattar terrängmodellering,
hydraulisk modellering (MIKE 11), dammbrottsberäkningar
och översvämningskartering/GIS. Sammanlagt har över 80
olika kombinationer av dammbrott och höga flöden modellerats för hela älvsträckan (ca 300 km).
WSP har studerat olika alternativ för översvämningsskydd för staden Arvika. De föreslagna alternativen
inkluderar permanenta och temporära dammar för att
hindra översvämning från den närliggande sjön Vänern.
Tillrinning kommer att pumpas över dammarna. Förslagen utreds nu av miljödomstolen. Konstruktion är planerad till 2012.
Vikingshillsvägen-lämpliga grundläggingsnivåer
Syftet med uppdraget är att ta fram underlag för lämpliga
grundläggningsnivåer i utbyggnadsområdet vid Vikingshillsvägen i Nacka kommun. Området tillhör ett stort avrinningsområde främst innehållande naturmark. Utredningen
innefattar att undersöka vilka hydrauliska och hydrologiska
förlopp som är dimensionerande för dagvattensystemet och
utifrån detta identifiera vilka grundläggningsnivåer som är
lämpliga för bebyggelsen.
Hydrologisk och hydraulisk modellering av
Rönne Å
Uppströmsänden av Rönne å, Ringsjön, fungerar idag
som reservvattentäkt om det skulle ske en olycka som
hindrar Bolmenvattnet att nå Ringsjöverket. WSP har
tagit fram resultat för hur en ny regleringav Ringsjön
påverkar Rönne å under en torrperiod, ett normalår och
ett högflöde. Uppdraget omfattar hydrologisk och hydrauliska modellering i MIKE 11. Terrängmodellen, som
utgjorde underlag för modelleringen, upprättades utifrån
ekolodning och laserskanning av Rönne å och dess omgivning.