Agenda Kommunfullmäktige 2015-11-12 kl. 17:00

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Plats och tid
Beslutande
2015-11-12
1 (5)
Sessionssalen, Stadshuset, kl. 21:00-21:05
Kerstin Petersson (FP)
Pia Gillerstedt (S)
Benny Strandberg (KD)
Miguel Odhner (S)
Ingela Rossi (S)
Johan Holmberg (S)
Mohamed Hama Ali (S)
Fredrik Schandorff (S)
Tobias Andersson (S)
Glenn Ljunggren (S)
Mona Haugland (S)
Billy Kaldemark (S)
Jonas Andersson (S)
Erika Sjöblom (S)
Bernt Lundborg (S)
Ulla Johansson (S)
Ulrika Winblad (S)
Linda Åshamre (S)
Linnea Stevander (S)
Ulrika Brogren (S)
Anders Holmensköld (M)
Anna Vedin (M)
Malin Ringblad (M)
Robert Syrén (M)
Ann-Marie Zachrisson (M)
Monica Haraldsson (M)
Patrik Ryberg (M)
Charlotta Windeman (M)
Roberth Österman (M)
Emma Gustafsson (M)
Marcus Adiels (M)
Ersättare för Elisabeth Mattsson (FP)
Ersättare för Tomas Emanuelsson (S)
Ersättare för Emil Höglund (S)
Ersättare för Thomas Alpner (M)
Ersättare för Amanda Windeman (M)
Bevis/Anslag
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-11-12
Datum då anslag
sätts upp
2015-11-13
Datum då anslag tas
ner
2015-12-07
Förvaringsplats för
protokollet
Enheten för kommunkansli, juridik
Underskrift
Clara Engstrand
ADRESS
KOMMUNFULLMÄKTIGE
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
[email protected]
www.kungalv.se
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Lennart Jonsson (M)
Morgan Persson (UP)
Heine Nielsen (UP)
Mats Weidel (UP)
Ancy Wahlgren (UP)
Kjell Andersson (UP)
Alexandra Stenlund (UP)
Thomas Loong (FP)
Cecilia Olsson (FP)
Pierre Rehnlund (FP)
Jan Tollesson (FP)
Sven Niklasson (SD)
Bertil Augustsson (SD)
Niklas Andersson (SD)
Rolf Vadström (SD)
Göran Södersved (SD)
Carl Adiels (MP)
Maria Kjellberg (MP)
Lottie Lord (MP)
Lennart Wennerblom (MP)
Lena Bjurström (C)
Hans Torwald (C)
Patrik Renström (C)
Gun-Marie Daun (KD)
Anton Nyblom (KD)
Knut Nordin (V)
Björn Saletti (V)
Ellen Källvik (V)
Ersättare
2015-11-12
2 (5)
Ersättare för Carl-Johan Lerjefors (M)
Ersättare för Martin Högstedt (UP)
Ersättare för Lars Wallberg (FP)
Ersättare för Robert Kinhult (SD)
Ersättare för Ove Wiktorsson (C)
Ulrica Brogren (S)
Nils Carlson (S)
Yvonne Byberg (S)
Ulf Widell (S)
Susanne Jönsson (S)
Mats Frisell (S)
A Therése Gustafsson (S)
Lars-Gunnar Andersson (S)
Björn Hernius (M)
Peter Harrysson (M)
Jessica Nordin (UP)
Patrik Hedin (UP)
Joa Ivarsson (MP)
Erik Martinsson (MP)
Rose-Marie Stenman (C)
Anne-Christin Engwall (KD)
Stig Jarlby (KD)
Ingemar Thorsson (V)
Justeras sign
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-11-12
3 (5)
Harriet Blomqvist (V)
Sekreterare
Paragraf 302 – Omedelbar justering
Clara Engstrand
Ordförande
Pia Gillerstedt (S)
Justerande
Jan Tollesson (FP)
Ej närvarande
Övriga deltagare
Benny Strandberg (KD)
Elisabeth Mattsson (FP)
Tomas Emanuelsson (S)
Thomas Alpner (M)
Amanda Windeman (M)
Ove Wiktorsson (C)
Carl-Johan Lerjefors (M)
Lars Wallberg (FP)
Robert Kinhult (SD)
Marie-Louise Thor (M)
Anna Rudholm (FP)
Sylvia Strid (SD)
Christina Martinsson (SD)
Martin Högstedt (UP)
Clara Engstrand
Jonatan Engström
Kommunledningssektorn
Kommunledningssektorn
Justeras sign
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-11-12
4 (5)
Innehållsförteckning
Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige samt Kungälvsbostäders styrelse - Emil
Höglund (S) - och fyllnadsval till vakant uppdrag (Dnr KS2015/2179) ................................................................. 5
Justeras sign
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
2015-11-12
5 (5)
§ 302/2015
Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige samt
Kungälvsbostäders styrelse - Emil Höglund (S) - och fyllnadsval till vakant
uppdrag (Dnr KS2015/2179)
Emil Höglund (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt som ledamot i Kungälvsbostäders styrelse. Kommunfullmäktige
skall behandla avsägelserna och om avsägelserna beviljas begära en ny röstsammanräkning från
Länsstyrelsen för platsen som ledamot i kommunfullmäktige samt utse en ny ledamot i
stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse.
Socialdemokraterna föreslår Mike Höglund (S) som ny ledamot i Kungälvsbostäders styrelse.
Beslutsunderlag
Avsägelse från uppdrag – 2015-11-09
Beslut
1. Emil Höglunds (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige beviljas.
2. Beslutet översänds till länsstyrelsen med begäran om röstsammanräkning
för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige.
3. Emil Höglunds (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i
Kungälvsbostäders styrelse beviljas.
4. Till ny ledamot i Kungälvsbostäders styrelse utses Mike Höglund (S).
__________
I ärendet yttrar sig: Susanne Jönsson (S)
Expedieras till
Länsstyrelsen, Lönenheten
För kännedom till
Renate Danielsson, Registrator
Justeras sign
KOMMUNFULLMÄKTIGE