Eskilstuna Parkfestival 2015 - Eskilstuna.nu

1
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
2
RAPPORT ESKILSTUNA PARKFESTIVAL 2015
Innehållsförteckning
1.0 Sammanfattning och bakgrund
1.1 Redovisning av programmet
1.2 Redovisning av miljödiplomeringen av Parkfestivalen
1.3 Turistekonomiska effekter
1.4 Besökarnas upplevelser av Parkfestivalen
1.5 Markupplåtelser och sponsorer
1.6 Marknadsföring
1.7 Personal
1.8 Säkerhet, trygghet & renhållning
1.9 Epilog
Bilagor
Miljöpolicy
Diplom Miljödiplomering
Marknadsföring, urval
Fotodokumentation, urval
Pressklipp, urval
Programtidning bifogas separat
3
3
3
4
4-5
6
6
6
7
7
8
9
10-11
12-17
18-25
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
3
1.0 Sammanfattning och bakgrund
I augusti 2013 genomfördes Eskilstuna kommuns nya stadsfestival efter beslut i
Kommunstyrelsen. Den grundläggande tanken med festivalen var att den skulle ha något för alla
medborgare och inte exkludera besökare genom entréavgifter eller genom avgiftsbelagda
aktiviteter. Festivalen pågick i 3 dagar och hade 5 olika scenområden. Totalt besöktes festivalen
av ca 13 500 besökare.
2014 planerades att en ny stadsfestival skulle genomföras med samma intentioner som 2013 års
festival, men ha en än tydligare inriktning på miljö enligt det framtagna konceptet ”Eskilstuna
Parkfestival”. 7-9 augusti arrangerades Eskilstuna Parkfestival med Hamngatan som
utgångspunkt för tre scenområden i Eskilstunas stadsnära parker. Festivalen var en succé och
antalet besökare uppgick till 18 000.
Den 6-8 augusti 2015 arrangerade Destination Eskilstuna, med evenemangschef Micke Lönngren
som projektledare, för tredje gången Eskilstuna Parkfestival. Denna gång i ett förfinat koncept
med fokus på Strömsholmen och dess närområden – Eskilstunaån, Hamngatan och
Nybroparken. Strömsholmen hade i årets festival två scener som alternerade mot varandra för att
maximera upplevelserna för besökarna. Antalet besökare under 2015 års festival beräknas till
19 000. Budgeten är i balans.
1.1 Redovisning av programmet
Torsdag 6 augusti inleddes med RIX FM Festival med artisterna Molly Sandén, Albin, Dinah Nah,
Isa, Ulf Nilsson, Simon Erics och Anton Ewald. Programledare för RIX FM Festival var Adam
Alsing, Markoolio och Laila Bagge.
Årets huvudartister på Parkfestivalen Zara Larsson, Tove Styrke och Markus Krunegård.
I övrigt gästades de två scenerna på Strömsholmen av artisterna Jonathan Johansson, Elin Ruth,
Solen, Mariette, Hurricane Love, Linnea Olsson, Bröderna Lindgren, Mike Beat & His Hopeless
Strummers, Milad Bahi & Hanin Band, Monarken, Key Town Harmony, Volvo Musikkår med
gäster, en latinamerikansk festival och två eftermiddagar för de allra yngsta i regi av
Scenföreningen Loppan.
Under Parkfestivalen arrangerades även en kappsegling, seglarskola och möjlighet att prova-på
segling på Eskilstunaån. Vid Hamngatan och Nybroparken etablerades ett utställar-, och
aktivitetsområde där föreningslivet och organisationer visade upp sin verksamhet. Det bjöds även
på bakluckeloppis, en fordonsträff för veteranfordon och street basket och andra aktiviteter i Ung
Fritids sommarsatsning Street Fun.
I anslutning till Parkfestivalen arrangerades även Munktellstadskalaset i Munktellstaden där man
bland annat kunde prova på roliga idrotter, springa Munktellstadsloppet, teknikpyssla och testa
sina kunskaper i en kulturtipspromenad.
1.2 Redovisning av miljödiplomeringen
Parkfestivalen miljödiplomerades enligt Svensk Miljöbas kravstandard för event och på lördagen
den 8 augusti genomfördes en revision av festivalens Miljödiplomering.
”Upplevelsen är att Eskilstuna Parkfestival 2015 är ett event som mycket väl uppfyller det krav
som ställs för ett miljödiplomerat event. Arrangören har gjort ett mycket bra arbete och har
genomfört ett event som genomsyras av miljötänk.”
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
4
1.3 Turistekonomiska effekter
Vår bedömning är att besökare till Eskilstuna Parkfestival främst är Eskilstunabor. Hotellen har
inte noterat någon större mängd hitresta besökare. Dock har restaurangerna i Eskilstuna
innerstad haft gott om besökare under samtliga kvällar. Här får man nog dra slutsatsen att
kombinationen av ”att det händer något” och det fina vädret verkligen bidrog till att fylla stadens
restauranger.
Enligt den enkät som genomfördes var 91 % av besökarna på festivalen Eskilstunabor, övriga
9 % från Sörmland och Mälardalen. 9 % av det totala antalet festivalbesökare motsvarar cirka
1700 personer. En dagsbesökare på evenemang brukar generellt omsätta ca 400-600 kr per
dygn. Om vi lägger oss i det lägre spannet motsvarar de 9 % besökarna utifrån ca 850 000 kr i
turistkonsumtion.
Hotell till festivalen upphandlades och tilldelades Comfort Hotell Eskilstuna. Totalt 103 gästnätter
bokades till festivalens artister och tekniska personal.
1.4 Besökarnas upplevelser av Parkfestivalen
Torsdag 6 augusti uppskattas antalet besökare till ca 5 500, fredag 7 augusti ca 4 500 och lördag
9 augusti ca 9 000. Totalt uppskattas antalet besökare till 19 000 (att jämföra med 13 500
besökare på festivalen 2013 och 18 000 på festivalen 2014). Ordningsvakter och polis uppger att
festivalen avlöpt utan incidenter och problem.
Den 6-17 augusti genomfördes en enkät via festivalens hemsida där eskilstunabor och besökare
fick möjlighet att komma med synpunkter, tankar och idéer. Antal respondenter i enkäten var 201.
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
5
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
6
1.5 Markupplåtelser och sponsorer
Ett anbudsförfarande om markupplåtelse gick ut till alla restauratörer i Eskilstuna. I anbudet
ställdes obligatoriskt krav att restauratör skulle följa den miljöpolicy och miljödiplomering
festivalen antagit.
Markupplåtelse för servering på Strömsholmen tilldelades Calles Kök. I anbudet ingick även att
stå för artisters mat och dryck. Två foodtrucks deltog också under Parkfestivalen med placering
vid Nybrorondellen. I övrigt såldes markupplåtelser för 45 500 kr.
Destination Eskilstuna AB tecknade en samverkansöverenskommelse (barter) med EskilstunaKuriren om att vara officiell mediepartner till festivalen. Parkfestivalen huvudsponsor var
Eskilstuna kommunföretag vilkens insats var 300 000 kr.
1.6 Marknadsföring
Eskilstuna-Kuriren var officiell mediepartner till festivalen och marknadsförde Parkfestivalen i
Eskilstuna-Kuriren och via ekuriren.se enligt överenskommen marknadsplan samt producerade
och distribuerade Parkfestivalens programtidning. Programtidningen kunde även laddas ner
digitalt.
I övrigt marknadsfördes festivalen via eskilstuna.nu/festival, stortavlor, infartsflaggor och
kampanjer i sociala medier. Vi noterar en kraftig ökning på Parkfestivalens Facebooksida som i
dagsläget har över 2000 ”gilla” och även Twitter har ökat till 620 följare.
Festivalens hemsida byggdes upp utifrån Destinations Eskilstunas befintliga hemsida,
eskilstuna.nu och programmerades av projektledaren och marknadskommunikatör.
•
•
•
Festivalens hemsida eskilstuna.nu/festival hade under perioden 1 juli till och med 10
augusti 37 810 besökare,
(48 534 besökare år 2014, 33 319 besökare år 2013).
Festivalens twitterkonto @EtunaFestival: 620 följare (491 år 2014)
Eskilstuna Parkfestivals sida på Facebook: 2028 ”gilla” (1255 är 2014)
Parkfestivalen annonserade även i Springprides programtidning, Sundbyholm 75 år samt
programbladet för Vilsta Marknad.
1.7 Personal
Under festivalen arbetade 13 huvudansvariga med genomförandet av evenemanget.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projektledare: Micke Lönngren
Teknikansvarig: Johan Lindgren, Techen
Ljud- och ljusleverantör: Live Media Group, MoreTec
Scenchef Scen 1: Thomas Eijerstam
Scenchef Scen 2: Mårten Larsson, Andreas Carlsson
Hotell/catering/backstage: Karin Eklind, Rebecka Melin, Cecilia Mörnhed
Runners: Marcus Persson, Eddie Lundgren
Etableringsansvariga : Kristina Berggren, Kjell-Ove Arvidsson, KOKI Event
Ordningsvaktschef: Åke Nielsen
Att etablera festivalområdet och bemanna scener med personal krävde 977 arbetstimmar (en
ökning från 677 timmar) vilket främst beror på en större scenproduktion samt att vi valde att
etablera elförsörjning i egen regi. Totalt arbetade ca 100 pers. med genomförandet av festivalen.
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
7
1.8 Säkerhet, trygghet & renhållning
Festivalen engagerade ungdomslag från TNIS för att genomföra extra städning på samtliga
områden för att säkerställa ett snyggt och rent festivalområde.
•
•
•
•
Polisen beslutade om ordningsvakter under festivalen med 140 arbetstimmar.
6 ordningsvakter tjänstgjorde under torsdagen, 8 ordningsvakter fredag och lördag.
Röda Korset hade under festivalen två grupper med första-hjälpen-personal på plats.
Inga allvarliga incidenter har rapporterats.
1.9 Epilog
Parkfestivalen 2015 får anses som ett lyckat evenemang. Det nya konceptet med två scener på
Strömsholmen som alternerar föll väl ut. Årets festival slog publikrekord med 19 000 besökare.
Budgeten är i balans.
Nu har tre stadsfestivaler arrangerats och om Parkfestivalen på sikt ska bli en reseanledning så
krävs en ekonomisk satsning på att boka större artister som i sin tur drar besökare utifrån.
Parkfestivalen stärker Eskilstunas varumärkesarbete och har bäring på de strategiska målen
Attraktiv stad och Fler jobb. Ett exempel är Koki’s Event (Årets nyföretagare 2014) vilka har
etablerat sig som den främsta leverantören av personal till den svenska livemusikbranschen.
Ur ett besöksnäringsperspektiv (se punkt 1.3 Turistekonomiska effekter) är det svårt att motivera
den stora insatsen som görs från Destination Eskilstuna med finansiering, planering och
genomförande av festivalen.
Destination Eskilstuna kommer under hösten 2015 inleda en dialog med näringslivet om framtida
festivalers genomförande och huvudmannaskap.
Micke Lönngren
Evenemangschef
Destination Eskilstuna AB
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
8
MILJÖPOLICY 2015
Eskilstuna kommun blev utsedd till årets Miljöbästa kommun 2012 och arbetar aktivt för förnybar
energi, ekologisk mat och hållbara transporter. Eskilstuna kommuns inköp av ekologiska livsmedel
ska utgöras till 50 % år 2020. Eskilstuna kommun är diplomerat som en fairtrade city och arbetar
aktivt för etisk konsumtion.
•
Eskilstuna Parkfestival miljödiplomeras enligt Svensk Miljöbas kravstandard för Event.
Samarbetspartners och medverkande aktörer ska följa de riktlinjer som festivalen fastställt i
sin certifiering. Information om miljöarbetet finns tillgänglig via www.eskilstuna.nu/festival
•
Festivalen ska aktivt arbeta för att skapa rätt förutsättningar så att besökarna kan agera
miljömedvetet. Det ska finnas tydliga anslag om källsortering och information om festivalens
miljöarbete kommuniceras via festivalens hemsida, programtidning och sociala medier.
•
Besökare till Eskilstuna Parkfestival ska inspireras till en hållbar livsstil.
•
Ekologiska livsmedelsprodukter och förbrukningsvaror ska premieras. Kaffe som serveras ska
vara ekologiskt och rättvisemärkt eller likvärdigt. Fisk och skaldjur som serveras ska komma
från hållbara bestånd (KRAV, MSC-, ASC-märkning eller grönmarkerad i WWF:s fisklista).
Minst en vegetarisk rätt ska finnas på menyn. Servering, catering eller annan försäljning av
livsmedel under festivalen ska var och en erbjuda livsmedel som är miljömärkt. Andelen ska
vara minst 30 %.
•
Eskilstuna Parkfestival erbjuder kostnadsfritt dricksvatten på festivalområdet.
•
El som förbrukas på festivalområdet ska vara grön el.
•
Mängden avfall ska minimeras och icke återvinningsbara produkter ska undvikas. Festivalens
samarbetspartners kan till exempel välja bort engångsmaterial och att dela ut reklamblad.
•
Sopor och avfall ska källsorteras. Vid serveringsområden ska det finnas märkta kärl för
komposterbart, plast, metall, glas, tidningar, PET/burkar och brännbart.
•
Ansvariga för renhållning och städning ska övervaka festivalområdet. Kärl ska tömmas
regelbundet och städpatruller återställer festivalområdet varje dag.
•
Besökare ska upplysas om att färdas kollektivt och med miljövänliga transportmedel.
Parkfestivalen verkar aktivt för att besökaren tar sig till och från festivalen med cykel.
•
Eskilstuna Parkfestival följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande ljudnivåer.
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
9
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
10
Helsida Eskilstuna-Kuriren, omslag programtidning, Eurosize JCDecaux
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
11
Staketbanderoll
Annons Sundbyholm 75 år
Halvsidesannons Eskilstuna-Kuriren
Översiktskarta by Hue
Programbanderoll
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
12
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
13
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
14
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
15
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
16
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
17
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
18
48
LÖRDAG 9 maj 2015
Redaktör: Catarina Nitz, 016-15 62 20, [email protected] Eva Axelsson, 016-15 61 72, [email protected] Anne-Lie Andersson, 016-15 61 83, [email protected]
Markus Krunegård njuter av Sommarsverige i bland annat Eskilstuna i
år och spelar på Strömsholmen 7 augusti. FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT
Tove Styrke som just nu turnerar i USA kommer till Eskilstuna 7 augusti.
Zara Larsson pendlar mellan USA och Sverige, och har bokat in e!
stopp i Eskilstuna den 8 augusti. FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT
FOTO: ADAM IHSE/TT
Stjärnglans över Parkfestivalen
Zarah Larsson, Markus Krunegård och Tove Styrke.
Där har ni de tre stora dragplåstren till årets stora
gratisfest; Eskilstuna Parkfestival 2015.
Den 6-8 augusti är det dags igen.
Då fylls Eskilstunas gröna centrum med musik och annan
kultur samt en rad miljösmarta
upplevelser. Festivalens fokus
kommer att hamna i området
runt Strömsholmen, där det i år
inte ska byggas en utan två scener.
Men även i Nybroparken
och längs Hamngatan – och på
Eskilstunaån – kommer det att
hända grejer.
I slutet av juni presenteras
hela programmet för de tre festivaldagarna, men redan nu kan
vi avslöja årets huvudakter; tre
unga popartister varav två är på
väg att erövra världen.
Tove Styrke presenterade sig för
Sverige i Idol 2009, där hon slutade trea. Hon släpper sitt andra
album ”Kiddo” i juni.
I kväll står Tove på en scen
i Cambridge, Massachusetts,
och har sen ett fullspäckat konsertschema i USA och Canada,
innan sommarfestivalerna tar
vid i Sverige. Fredagen den 7
augusti ser vi henne i Eskilstuna.
Samma kväll kommer Markus
Krunegård till Strömsholmen.
Östgöten Markus, som innan
han gick solo sjöng i banden
Laakso och Hets, släppte första hyllade albumet ”Markusevangeliet” 2008. Ep:n ”Härskarens teknik” heter sjunde plattan och kom i början av året.
Zara Larsson slog först igenom
som elvaåring i Talang 2008,
men genombrottet kom med
singeln ”Uncover” i början av
2013.
Snabbt fick hon också ett
amerikanskt skivkontrakt.
Debutalbumet som sålt platina släpptes i Sverige i höstas.
Just nu är hon på hemmaplan,
och Zara, som stod för underhållningen på Gröna Lund i går
kväll, ser du i Eskilstuna lördagen den 8 augusti.
– Nu har vi ett mycket intres-
sant startfält och jag tycker det
är extra kul att vi lyckats boka
Zara Larsson och Tove Styrke till
årets festival, säger Micke Lönngren, evenemangschef på Destination Eskilstuna.
– Som vanligt är målsättningen att alla Eskilstunabor
ska hitta något i programmet
som de tilltalas av och vi jobbar
vidare för att få till en bredd i
programmet
Jag tycker det är extra kul a! vi lyckats
boka Zara Larsson och Tove Styrke till
årets festival.
Micke Lönngren, festivalgeneral.
I samband med Eskilstunas Park-
Parkfestivalen 2015
Anne-Lie Andersson
När: 6-8 augusti.
Vad: Tre dagars gratisfest, där
kommunen bjuder på konserter,
aktiviteter och evenemang.
Var: Eskilstunas centrum, med
fokus på Strömsholmen, Hamngatan, Nybroparken och Eskilstu-
festival dundrar också Rix FM
Festival in i stan och inleder den
stora festen på torsdagen. Än så
länge har inga av årets artister
avslöjats i Rixfestivalens sommarturné.
naån. Också i år stängs Hamngatan av för biltrafik mellan Nybron
och Dro!ninggatan för e! sammanhängande festivalområde.
Läs mer: På www.eskilstuna.nu/
festival uppdateras programmet
kontinuerligt.
Studie petar ned Beatles från tronen
The Beatles och Rolling Stones
revolutionerade pop- och rockmusiken och skakade ny! liv i en
döende genre – så lyder den
gängse historieskrivningen. Men
en ny bri!isk studie ifrågasä!er
om dessa band egentligen var
särskilt nyskapande.
Beatles skapade inget revolutionerande
utan imiterade bara andra, enligt bri!isk
musikstudie. FOTO: AP
Forskare från två Londonuniversitet
har analyserat de amerikanska topplistorna från 1960 till 2010, och undersökt exakt när olika musikaliska trender först dök upp på topplistorna. Det
handlar exempelvis om att identifiera mönster i ackord- och tonföljder
genom avancerad dataanalys, skriver
brittiska medier.
– Vi kan gå bortom vad musikexperterna säger och titta direkt på låtarna,
säger studiens huvudförfattare Matthias Mauch vid Queen Mary University till The Guardian.
Studien hävdar att det inte finns några
musikaliska bevis för att någon ”british
invasion” ägde rum över huvud taget,
eftersom stilen hos Beatles och Rolling Stones kunde ses på de amerikan-
ska topplistorna redan ett par år innan
nämnda band slog igenom. Som exempel nämns The Beach boys ”Surfin’ USA”
och The Top notes ”Shake it up baby”.
Den största förändringen på topplistorna kom i stället med hiphopens
genombrott i början av 90-talet. Den
förändrade det musikaliska landskapet mer än något annat vare sig förr
eller senare, enligt studien som också
pekar ut 1986 som det enskilt sämsta
året i pophistorien när det gäller musikalisk variation – något som skylls på
tidens fäbless för trummaskiner.
Men att Beatles och Rolling Stones
petas ned från poptronen accepteras inte av alla. Mike Brocken, lektor i
musik vid Liverpool Hope University,
avfärdar slutsatserna.
– Populärmusik kan inte ”mätas” på
det här sättet. Beatles kommunicerade
saker till människor, och om de gjorde
det med ett durackord eller ett mollackord gör ingen som helst skillnad,
säger han.
Studien publiceras i tidskriften Royal
Society Open Science.
Daniel Martinsson/TT
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
19
27
MÅNDAG 15 juni 2015
Redaktör: Catarina Nitz, 016-15 62 20, [email protected] Eva Axelsson, 016-15 61 72, [email protected] Anne-Lie Andersson, 016-15 61 83, [email protected]
Molly Sandén kommer till Eskilstuna den 6 augusti.
Marie!e deltog i årets Melodifestival och har skrivit årets Pridelåt, ”My revolution” som släpptes i fredags, tillsammans med cellisten och
sångerskan Linnea Olsson. Båda kommer till Eskilstuna Parkfestival. FOTO: NORA LOREK / TT
FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT
Albin ingår i sommarens Rix FM Festival och lär
bjuda på bland annat ”Min soldat”.
Singer songwritern Elin Ruth gästar
Parkfestivalen.
FOTO: PONTUS LUNDAHL / TT
FOTO: MARKO SÄÄVÄLÄ / TT
Här är artisterna på Parkfestivalen
Molly Sandén, Elin Ruth, Jonathan Johansson,
Marie!e, Albin, Hurricane Love och Linnea Olsson.
Key Town Harmony, Volvo musikkår, en latinamerikansk festival och Scenföreningen Loppan. Nu kan
vi presentera hela uppställningen artister på Eskilstuna Parkfestival i augusti.
Huvudakterna på årets stora
gratisfestival, Tove Styrke, Zara
Larsson och Markus Krunegård,
är kända sedan tidigare. De får
sällskap av en rad rikskända och
lokala artister i olika genrer.
Rix FM Festival drar in i
Eskils tuna på torsdagskvällen och inleder festivalen med
sin artistspäckade show. Ytterligare något namn kan tillkomma, men klara i dag är
Molly Sandén, Albin, Isa, Simon
Erics, Dina Nah och Anton
Ewald.
Under den fortsa!a festivalen
kommer artisterna att avlösa
varandra på Strömsholmens
två scener. Eskilstuna bjuds
på konserter med Elin Ruth,
Mariette, Linnea Olsson, Solen,
Jonathan Johansson, Bröderna
Lindgren, Monarken, Hurricane Love, lokale men internationellt uppmärksammade
Eskilstuna Parkfestival är kommunens officiella stadsfestival med fokus på musik, kultur och miljösmarta upplevel-
ser. Hela festivalen miljödiplomeras enligt Svensk Miljöbas
kravstandard för event, förklarar festivalgeneral Micke Lönngren, evenemangschef på Destination Eskilstuna, som tror på
rekordpublik och håller tummarna för magiska sommarkvällar.
– Målsättningen har varit
att alla Eskilstunabor ska hitta
något i programmet som de
tilltalas av och vi har jobbat hårt
för att få till en bredd och kvalité i programmet. Jag är nöjd
med årets upplägg och det ska
bli intressant att samla alla
aktiviteter på ett område kring
Strömsholmen.
Samtidigt som Parkfestivalen pågår arrangeras Munktellstadskalaset, där unga besökare kan prova på idrotter och
Alla Eskilstunabor
ska hi!a något
i programmet som
de tilltalas av
teknikpyssel, kolla in museets
maskinparad och springa
Munktellstadsloppet.
Anne-Lie Andersson
Eskilstuna
Parkfestival
■ När: 6–8 augusti.
■ Vad: Tre dagars gratisfest, där
kommunen bjuder på konserter,
aktiviteter och evenemang.
■ Var: Eskilstunas centrum,
med fokus på Strömsholmen,
Hamngatan, Nybroparken och
Eskilstunaån. Också i år stängs
Hamngatan av för biltrafik mellan
Nybron och Dro!ninggatan för
e! sammanhängande festivalområde.
Läs mer: På www.eskilstuna.nu/
festival uppdateras programmet
kontinuerligt.
[email protected]
016 - 15 61 83
Stockholm får vikingamuseum
Jim Morrison-dikt
säljs på auktion
En handskriven dikt av The Doorssångaren Jim Morrison ska gå under
klubban på en auktion i New York
den 25 juni. Dikten hi!ades bland
sångarens tillhörigheter e"er hans
död och avslutas med de olycksbådande raderna ”Last words, last
words, out”.
Papperet med de korta raderna,
där Morrison också skriver ”jag har
druckit glömskans drog”, väntas
inbringa mellan 500 000 och
660 000 kronor. Jim Morrison var
sångare och frontfigur i rockbandet
The Doors. TT
oudspelaren Milad Bahi &
Hanin Band, Café Norrs stoltheter Mike Beat and his Hopeless Strummers, Eskils tunas
barbershopkör Key Town Harmony samt Volvo musikkår.
En latinamerikansk festival och två eftermiddagsprogram för de allra yngsta får
också plats i programmet, liksom en bakluckeloppis, en träff
för veteranfordon, street basket
och en hel del annat.
På ån händer det också grejer
under festivaldagarna. Det blir
kappsegling, seglarskola och
prova på-segling, samt turer
med ångslupen Gerda.
Det har talats om det
många gånger tidigare men
nu tycks allt gå i lås för e!
vikingamuseum i Stockholm.
Upplevelsecentret ”Vikingaliv”
Jim Morrison.
FOTO: AP
ska öppna på Djurgården 2017,
beläget mellan Gröna Lund och
Vasamuseet, skriver Svenska
Dagbladet.
– Det ska bli en ny permanent världsattraktion. Läget
på Djurgården med så många
publikmagneter samlade på ett
begränsat område är helt unikt,
säger vd Ulf Larsson.
Museet, som ska omfatta 2 000
kvadratmeter utställningsyta
i en gammal båthall, ska ge
besökaren både informativa
utställningar och en resa med
ett vikingaskepp, i samma stil
som Junibackens tåg. Enligt
finansiären har man redan
100 miljoner kronor i kapital
och hyreskontraktet är påskrivet. TT
E! vikingamuseum planeras på Djurgården i Stockholm.
FOTO: LUDVIG THUNMAN / TT
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
20
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
21
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
22
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
23
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
24
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu
25
Destination Eskilstuna AB
Tullgatan 4, 63186 Eskilstuna
www.eskilstuna.nu