Protokoll kommunstyrelsen 0528

TJÖRNS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-05-28
Kommunstyrelsen
Plats och tid
Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15:00 – 18:45
Utses att justera
Benny Andersson (S)
Justeringens plats och tid
Kommunhuset
Paragrafer
130-153
Underskrifter Sekreterare
_____________________________________________________________
Kajsa Cardevik
Ordförande
_____________________________________________________________
Martin Johansen (FP)
Justerare
_____________________________________________________________
Benny Andersson (S)
ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-05-28
Anslaget sätts upp
2015-06-02
Anslaget tas ner
2015-06-24
Protokollets förvaring
Kommunstyrelsens expedition
Underskrift
_______________________________________________________________
Kajsa Cardevik
Utdragsbestyrkande
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Beslutande
Martin Johansen (FP)
Bo Bertelsen (M), ej § 147
Lars Carlsson (M), ej §§ 139-140
Mike Hansson (M)
Björn Möller (M)
Lennart Rosén (M), endast §§ 139-140 och § 147
Anders Wernesten (FP)
Jörgen Myrberg (KD)
Robert Johansson (MP)
Emelie Holgersson (C)
Benny Andersson (S)
Jeanette Lagervall (S)
Benny Halldin (S)
Gunilla Nordberg (S)
Nils Lackfors (S)
Gert Kjellberg (TP), ej § 145
Magnus Gullbrandsson (TP), endast § 145
Thord Jansson (SD)
Övriga närvarande
Alma Nilsson (S)
Leif Göbel (S)
Teresa Meneses Vergara (V)
Johan Fritz, kommunchef
Mats Mikulić, kommunjurist
Göran Engblom, IT-chef
Conny Johansson, mark- och exploateringschef
Katarina Hillberg, ekonomichef
Jenny Broberg Kudryk, utvecklingschef
Anna Orvefors, processledare barn och unga
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§130
Fastställande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen följande ändringar:
Tillägg:
Remiss angående förslag till plan för EU-medborgare i socialt och ekonomiskt
utsatta situationer
Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen om att inte meddela prövningstillstånd i
mål om prissättning av arrendetomter på Klädesholmen
Utgår:
Antagande av avfallstaxa 2016 lyfts ut för kompletterande av formalia i
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts beslut
Antagande av VA-taxa 2016 lyfts ut för kompletterande av formalia i
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts beslut
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 15:10-15:17.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§131
Svar på motion från Martin Johansson (SD) om att skänka pengar
till UNHCR
2015/169
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Martin Johansson (SD) har väckt en motion gällande att skänka pengar till UNHCR
enligt följande:
”FN bedömer att cirka 50 miljoner människor lever på flykt från krig och förföljelse
i världen.
UNHCR är kanske den organisation som är mest betydelsefull för dem då de hjälper
majoriteten av dem.
Sverigedemokraterna tror inte att Sveriges del i det viktiga humanitära arbetet är att
ta emot så många som möjligt i Sverige. Vi tycker att Sverige ska hjälpa så många
som möjligt i krisens närområde, där till exempel UNCHR redan idag gör ett
enormt och viktigt jobb. Precis som I riksdagen och ute i regionerna vill vi att
Tjörns kommun riktar bistånd till UNHCR.
Hallsbergs och Kumlas kommuner har visat vägen på ett gott sätt, de har valt att
skänka 1 kr per invånare till den medicinska organisationen ”läkare utan gränser”,
vilka också gör en viktig insats.
Situationen i världen och den oroliga utvecklingen i mellanöstern har de senaste
åren förvärrats, -alltjämt medan den flyende civila populationen skriker alarmerat
efter hjälp.
UNHCR’s egna ord om b.l.a Syrienkrisen:
”Det över tre år långa kriget i Syrien har tvingat 3,8 miljoner människor att lämna
sitt hemland för att söka skydd hos UNHCR i grannländerna. Hälften av dem är
barn. Tusentals familjer flyr över gränserna varje dag - det är den värsta
flyktingkrisen i modern tid.
Många av dem som har flytt från kriget har förlorat allt de äger. De har sett sina hus
förstöras av bomber och anhöriga dödas. Många är traumatiserade.
UNHCR ansvarar för att alla människor som är på flykt från Syrien får skydd, att de
är trygga och har tak över huvudet, samt får nödhjälp som mat och vatten.
Inne i Syrien har 7 miljoner människor tvingats lämna sina hem. Många av dem
befinner sig i konfliktzoner där det är svårt att nå fram med hjälp.
UNHCR jobbar dygnet runt för att ge människorna skydd. Det är en humanitär
katastrof och behoven är enorma!”
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Sverigedemokraterna yrkar:
Att Tjörns kommun årligen ska skänka 2 kr per Tjörninvånare till UNHCR.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 68 den 26 mars 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 102 den 13 maj 2015
Beslutsunderlag
Motion den 20 mars 2015
Tjänsteutlåtande den 29 april 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) och Nils Lackfors (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Thord Janssons (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons (MP) och Nils
Lackfors (S) förslag väljs.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§132
Svar på motion från Gunilla Nordberg (S) om ständiga förbättringar
av säkerhetsarbetet
2013/392
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då
kommunstyrelsens säker- och tryggutskott konstaterat att det motionen behandlar
ryms inom utskottets uppgifter.
Sammanfattning
Gunilla Nordberg (S) har väckt en motion gällande ständiga förbättringar av
säkerhetsarbetet, enligt följande:
”Tjörns kommun har certifierat sig som en Säker och trygg kommun något som vi
Socialdemokrater aktivt har bidraget till. En förutsättning för att arbetet skall bli
framgångsrikt är att vi ständigt utvecklar och förbättrar vårt säkerhetsarbete.
Ett antal områden upplever våra medborgare som otrygga och där mer behöver
göras för att höja ribban i vårt säkerhetsarbete. GC-vägar, otrygga skolskjutsar, en
dålig reservfärja ”Hakefjord”, avsaknad av nattvandrare på Tjörn är bara några av
de punkter som omgående måste utreddas och åtgärder vidtas.
Samtidigt upplevs en del av vårt säkerhetsarbete lite för byråkratiskt och snarare
drar ett löjes skimmer över verksamheten. Ett sådant område är det låsta
kommunhuset med de onödigt krångliga inpasseringsreglerna.
Med bakgrund av ovanstående vill vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vilka GC-vägar
som har högst prioritet ur en säkerhetssynpunkt.
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att Tjörn skall
kunna bli en drogfri kommun.
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som kan göras
för att höja säkerheten vid våra skolbarns resor till och från skolan.
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en utredning över vad som kan göras
för att höja säkerheten i kommunens färjetrafik.
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag genomföra åtgärder för att få igång en
”Nattvandrare” verksamhet på Tjörn.
Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att snarast se över lås och inpasseringsrutiner i
kommunhuset i syfte att skapa ett för alla medborgare ”öppet” hus.
Att till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av sina åtgärder och utredningar
senast under september månad 2014”
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 236 den 21 november 2013
Kommunstyrelsens beslut, § 232 den 27 november 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 3 den 15 januari 2015
Kommunfullmäktiges beslut, § 8 den 29 januari 2015
Kommunstyrelsens säker- och tryggutskotts beslut, § 13 den 2 mars 2015
Kommunstyrelsens säker- och tryggutskotts beslut, § 19 den 9 april 2015
Beslutsunderlag
Motion den 7 november 2013
Tjänsteutlåtande den 13 februari 2014
Politiskt svar den 27 november 2014
Politiskt svar den 18 maj 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP), Anders Wernesten (FP) och Gunilla Nordberg (S) yrkar
bifall till det politiska svarets förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§133
Svar på motion från Benny Andersson (S) om anställning av
kommunekolog för förbättrad miljöplanering
2015/38
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskott för att kompletteras med politiskt svar.
Sammanfattning
Benny Andersson (S) har väckt en motion enligt följande:
”Bakgrund
I socialdemokraternas budget de senaste åren har vi tillfört extra resurser för att
förstärka kommunens miljöarbete samt kompetens. Vi tar nu ytterligare steg i den
riktning som vi anser att framtiden kräver av en modern och framsynt kommun, att
tillföra en kommunekolog.
En kommunekologs kunskaper behövs inom den kommunala framtidsplaneringen.
Det gäller förutom kompetensförstärkning av miljöarbetet främst inom
samhällsbyggnadsfrågor som behöver en ekologs kompetens för att kunna avgöra
om en strandskyddsdispens ska kunna ges eller om ett bygglov ska beviljas.
Se nedan utdrag ur Plan och Bygglagen kap 1 och 2.
1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i
dagens samhälle och för kommande generationer.
2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt denna lag.
2 kap. Allmänna och enskilda intressen
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och
enskilda intressen.
2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en
god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3
kap. och 4 kap. 1–8 §§miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden,
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden
främja
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla
samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i
första stycket 1–5. Lag (2013:867).
4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna
lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt
är lämplig för ändamålet.
Även i översiktsplanearbetet som ska göras varje mandatperiod behövs en
kommunekologs kompetens. I många ärenden som har passerat är vi övertygade om
att en ekologs kompetens hade varit av godo. Privatisering av kommunens mark och
vattenområden i känsliga kommundelar är ett av många exempel där en
kommunekologs värdering är av vikt för framtiden. Detaljplaneringen i våra
hamnområden, Malagaområdet, Klädesholmen som exempel,
småbåtshamnsutbyggnad, Goviken, är andra exempel som behöver klok planering.
Även inom kommunstyrelsen finns ärenden där en ekologs unika kompetens vore
önskvärd. I en framtid med allt större problem pga. klimatförändringar och förlust
av biologisk mångfald är vi övertygade om att tillgång till denna kompetens
kommer att förstärka kommunens varumärke. Vi föreslår att ekologen placeras på
kommunstyrelseförvaltningen för att kunna användas kommunövergripande, främst
inom samhällsbyggnadsplanering.
Begreppet Sveriges lustgård förpliktar. I en lustgård är de biologiska värdena
bevarade med kunskap och aktiv medvetenhet som riktmärke för all planering.
Vi är medvetna om att en liten kommun som Tjörn kan ha svårt att tillföra en ny
tjänst om som kommunekolog på egen hand och att vi därmed anser att en
heltidstjänst som kommunekolog med fördel kan göras i samarbete med t.ex. Orust.
Med ovan beskriven bakgrund yrkar socialdemokraterna
• Att kommunen tillför kompetensen kommunekolog till kommunstyrelsens
förvaltning.
• Att kontakt tas med Orust kommun för samarbete om ny tjänst kommunekolog.”
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 23 den 29 januari 2015
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, § 99 den 12 maj 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 april 2015
Motion den 19 januari 2015
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsens miljöoch samhällsbyggnadsutskott för att kompletteras med politiskt svar.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§134
Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för Vård och
omsorg kvartal 1, 2015
2015/245
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att noterar till protokollet att
information om rapporten lämnats.
Barnkonventionen
Kommunstyrelsen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till
att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Redovisning av kvartalsrapport 1, 2015 av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap 1§ SoL och 9 § LSS.
Inom Vård- och äldreomsorgsavdelningen hade kommunen inga ej verkställda
beslut att rapportera.
Inom Individ- och familjeavdelningen hade kommunen 2 ej verkställda beslut
gällande bostad med särskild service 9:9 LSS att rapportera in. Beslutsdatum för
båda besluten 2014-10-31.
Fördelning över kön: 2 man
0 kvinnor
Tidigare beslut
Socialnämndens beslut, § 58 den 15 april 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 103 den 13 maj 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 30 mars 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§135
Antagande av budget 2016 och preliminär budget 2017-2018 samt
antagande av investeringsbudget 2016 samt plan 2017-2020.
Fastställande av skattesats
2015/303
Beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna majoritetens förslag till budget 2016 och preliminär budget 20172018 samt investeringsbudget 2016 och plan 2017-2020.
2. Fördelning av totalanslag mellan åren i investeringsbudgeten är preliminära
och tidsförskjutning kan ske på investeringarnas totalanslag mellan åren.
3. Inom ramen för nämnd/styrelses totala investeringsbudget för året kan
nämnd/styrelse göra omdisponeringar av de årliga anslagen per projekt.
Detta förutsätter att nämnd/styrelse håller sig inom sin totala
investeringsbudget för året.
4. Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att nyupplåna totalt 112,5 miljoner
kronor.
5. Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att nyupplåna totalt 100,3 miljoner
kronor.
6. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning.
7. Skattesats för 2016 ska vara oförändrad, det vill säga 21,21.
Sammanfattning
Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige
fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före
sommaruppehållet.
Majoritetsgruppen, bestående av Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna,
Miljöpartiet och Centerpartiet, har upprättat ett gemensamt budgetförslag för
perioden 2016-2018.
Socialdemokraterna har inkommit med ett eget budgetförslag för perioden 20162019.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 104 den 13 maj 2015
Samverkan
CSG den 27 maj 2015
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Beslutsunderlag
Majoritetens förslag till budget 2016, Preliminära ramar 2017-2018,
Investeringsbudget 2016 samt plan för investeringar 2017-2020
Socialdemokraternas förslag till budget 2016 för Tjörns kommun, Preliminära ramar
2016-2019, Mål & verksamhetsinriktning
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:48-16:52.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna majoritetens förslag till budget 2016 och preliminär budget 20172018 samt investeringsbudget 2016 och plan 2017-2020.
2. Fördelning av totalanslag mellan åren i investeringsbudgeten är preliminära
och tidsförskjutning kan ske på investeringarnas totalanslag mellan åren.
3. Inom ramen för nämnd/styrelses totala investeringsbudget för året kan
nämnd/styrelse göra omdisponeringar av de årliga anslagen per projekt. Detta
förutsätter att nämnd/styrelse håller sig inom sin totala investeringsbudget för
året.
4. Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att nyupplåna totalt 112,5 miljoner
kronor.
5. Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att nyupplåna totalt 100,3 miljoner
kronor.
6. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning.
7. Skattesats för 2016 ska vara oförändrad, det vill säga 21,21.
Benny Andersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budget samt ställer sig
bakom att skattesatsen för 2016 ska vara 21,21.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§136
Tjörns kommuns delårsbokslut per sista april 2015
2015/304
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta godkänna Tjörns kommuns
delårsbokslut per sista april 2015.
Barnkonventionen
Delårsbokslutet återrapporterar verksamhet och ekonomi utifrån
kommunfullmäktiges beslutade budget. Enligt budgetbeslutet ska barnkonventionen
genom barn- och ungdomsplanen implementeras i all verksamhet.
Sammanfattning
Delårsbokslut per april månad och prognos på helårsavvikelse presenteras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 105 den 13 maj 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 20 maj 2015
Delårsbokslut per 30 april 2015
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:03-17:10.
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) yrkar att Kommunstyrelsen ska föreslå Kommunfullmäktige
att besluta godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per sista april 2015.
Benny Halldin (S) och Nils Lackfors (S) yrkar att Kommunstyrelsen ska föreslå
Kommunfullmäktige att besluta:
1. Godkänna delårsbokslutet per den 30 april.
2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att avsluta Vårdnadsbidraget
senast 2015-07-01.
3. Socialnämnden medges överdrag av sin budget med 3,7 miljoner kronor.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan
för att under 2015 prestera ett överskott mot budget inom Kommunstyrelsens
och Samhällsbyggnadsförvaltningens område på minst 5 miljoner kronor.
Handlingsplanen skall presenteras på ett extra Kommunstyrelsemöte under
juni månad.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att se över våra upphandlingar
med målet att spara.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
6. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att se över antalet
deltidstjänster med målet att spara pengar genom att istället skapa
heltidstjänster.
7. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att se över pågående projekt
och aktuella upphandlingar i syfte att kvalitetssäkra såväl avtalen som
utförandet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons (MP) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Robert Johanssons (MP) förslag
Nej- röst för Benny Halldins (S) och Nils Lackfors (S) förslag
Omröstningsresultat
9 ja-röster, Martin Johansen (FP), Anders Wernesten (FP), Bo Bertelsen (M),
Lars Carlsson (M), Mike Hansson (M), Björn Möller (M),
Jörgen Myrberg (KD), Robert Johansson (MP), Emelie Holgersson (C)
6 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S),
Gunilla Nordberg (S), Nils Lackfors (S), Gert Kjellberg (TP)
1 avstår, Thord Jansson (SD)
Robert Johanssons (MP)förslag väljs.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§137
Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente
avseende konsument- budget- och skuldrådgivning m.m.
2015/305
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta revidera Kommunstyrelsens
och socialnämndens reglementen enligt upprättade förslag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2014 (KF § 181, p. 5) att överföra
ansvaret för konsument- budget- och skuldrådgivning från kommunstyrelsen till
socialnämnden. Tidigare har även beslutats att ansvaret för kontrollen av receptfria
läkemedel överflyttas från socialnämnden till dåvarande
samhällsbyggnadsnämnden.
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har förslag till reviderat
reglemente för kommunstyrelsen respektive socialnämnden upprättats.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 106 den 13 maj 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 28 april 2015
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§138
Passersystem samt avgifter, Heås återvinningscentral
2015/285
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till
begränsade besök på Heås återvinningscentral i samband med införandet av nya
återvinningscentralskort och inpasseringssystem. Obegränsade besök per år ingår för
de hushåll som betalar grundavgift (6 st besök/år för lägenheter som betalar en lägre
grundavgift). För företag föreslås Kommunfullmäktige besluta att avgift ska uttas på
400kr/inpassering.
Sammanfattning
Ökade mängder avfall från hushåll och företag leder till ökade kostnader som ger
underskott i budget. De senaste åren har avfallsmängderna stigit drastiskt, under
2014 lämnades 8373 ton avfall i Tjörns kommun jämfört med 2013 års 6974 ton.
Detta motsvarar en 20 % ökning. Säck- och kärlavfall ökade enbart 72 ton; den
resterande ökningen kom alltså från återvinningscentralen.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, § 264 den 8 oktober 2014
Kommunstyrelsens beslut, § 66 den 12 mars 2015
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 76 den 21 april
2015
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 94 den 12 maj
2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 23 april 2015
Informationstext till hushållen
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens miljö- och
samhällsbyggnadsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§139
Förslag om ändrat arvode för tillförordnad ordförande i
Kommunfullmäktige
2014/316
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Under ordinarie ordförande i Kommunfullmäktiges frånvaro utgår
ordförandearvodet till förste vice ordförande i Kommunfullmäktige.
2. Ordförandearvodet ska utgå till förste vice ordförande från 2015-03-01.
Sammanfattning
Fråga om ordförandearvodet i Kommunfullmäktige ska utgå till förste vice
ordförande under ordinarie ordförandes frånvaro.
Tidigare beslut
Arvodesberedningens beslut, § 3 den 18 maj 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (M), Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till
Arvodesberedningens förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§140
Budgetjustering, politikerkostnader
2015/255
Beslut
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta fördela budgeterade
politikerkostnader på nämndnivå enligt följande:
Kommunfullmäktige inklusive kommunrevision 2,655 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden
0,610 Mkr
Barn- och utbildningsnämnden
0,850 Mkr
Socialnämnden
1,035 Mkr
Kommunstyrelsen och dess utskott,
samt Myndighetsnämnden
3,450 Mkr
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om en total budget för politikerkostnader 2015 om
8,6 Mkr. Den har inte fördelats på nämndnivå.
Arvodesberedningen har nu tagit fram ett förslag på fördelning.
Tidigare beslut
Arvodesberedningens beslut, § 4 den 18 maj 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Arvodesberedningens förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§141
Kommunstyrelsens delårsbokslut per april
2015/324
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsens delårsbokslut per april
månad.
Barnkonventionen
Delårsbokslutet återrapporterar kommunfullmäktiges budget. Hänsyn till
barnperspektivet är taget i budgeten.
Sammanfattning
Delårsbokslut för kommunstyrelsen är upprättat.
Uppdrag givna generellt för alla nämnder och kommunstyrelsens egna uppdrag
återrapporteras.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 110 den 13 maj 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 11 maj 2015
Kommunstyrelsens delårsbokslut per 2015-04-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§142
Ansökan om verksamhetsbidrag från Kvinnojouren i Stenungsunds
kommun
2015/306
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kvinnojouren i Stenungsunds ansökan på
35 000 kronor i verksamhetsbidrag.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Barnkonventionen
Tjörns kommuns barnchecklista har beaktats och man anser att barnets bästa sätts i
centrum då ökade möjligheter för skydd till de som lever med våld gagnar barnen.
Barn har dock inte getts möjlighet att uttrycka sin åsikt då detta inte ses som en
nödvändighet i ärendet.
Sammanfattning
Tjörns kommun gav genom kommunstyrelsen bidrag till kvinnojouren i
Stenungsund under 2011. Därefter har Kvinnojourens arbete legat nere men
återupptogs under 2014.
En ansökan gällande verksamhetsbidrag har inkommit till Tjörns kommun från
Kvinnojouren i Stenungsund.
Verksamhetsbidrag ges också från Orusts och Stenungsunds kommun.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 107 den 13 maj 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 5 maj 2015
Ansökan om verksamhetsbidrag från Kvinnojouren i Stenungsund 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Gunilla Nordberg (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Andersson (S) och Thord
Jansson (SD) yrkar att kommunen ska lämna bidrag med 100 000 kronor.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons (MP)förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsens godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Robert Johanssons (MP) förslag
Nej-röst för Gunilla Nordbergs (S) med fleras förslag
Omröstningsresultat
8 ja-röster, Martin Johansen (FP), Anders Wernesten (FP), Bo Bertelsen (M),
Lars Carlsson (M), Mike Hansson (M), Björn Möller (M),
Robert Johansson (MP), Emelie Holgersson (C)
7 nej-röster Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S),
Gunilla Nordberg (S), Nils Lackfors (S), Gert Kjellberg (TP) och Thord
Jansson (SD)
1 avstod, Jörgen Myrberg (KD)
Robert Johanssons (MP) förslag att bifalla Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut väljs.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§143
Förslag till internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2015
2015/286
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till internkontroll för budgetåret 2015 att genomföra följande
kontroller:
- Kontroll att leverantörsfakturor betalas i tid
- Kontroll att rätt löneutbetalning sker till rätt person
- Kontroll av att regler för traktamente och andra ersättningar i samband med
tjänsteresa följs
- Kontroll att fakturering av VA-avgifter sker till rätt person
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen fastställa områden för
internkontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver styrelsens skyldigheter för
den interna kontrollen. Styrelsen skall upprätta en organisation för den interna
kontrollen samt att anta regler och anvisningar.
Internkontrollplanen fastställs och revideras varje år. Kontroller som inte är
upptagna i internkontrollplanen kan också utföras.
För år 2015 föreslås fyra kontrollområden.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 108 den 13 maj 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 maj 2015
Internkontrollplan 2015 Kommunstyrelsen
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§144
Uppdrag, redovisning av laglighetsprövningar
2015/268
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-23, §91, att ge förvaltningen i
uppdrag att sammanställa rapport över laglighetsprövningar under 2014. Uppdraget
innefattar även överprövningar enligt LOU.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 91 den 23 april 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 109 den 13 maj 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 maj 2015
Sammanställning av laglighetsprövningar från och med 2014
Sammanställning av överprövningar enligt LOU från 2014-01-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar att Kommunstyrelsens ska notera
informationen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§145
Yttrande i mål om laglighetsprövning avseende beslut om
borgensavgift (KF § 62)
2015/53
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Yttra sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2015 (KF § 62) att besluta om
borgensavgift för kommunal borgen för bostadsrättsföreningar enligt följande.
1. Borgensavgift tas ut av bostadsrättsföreningar på den del av lån där
kommunal borgen finns som säkerhet.
2. Borgensavgift motsvarar borgensavgiften till kommunala bolag (för
närvarande 0,35 procent) på låneskuld per 31 december föregående år.
3. Borgensavgift debiteras årligen från och med år 2015.
4. Beslutet ersätter Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-26, § 42.
Av det upphävda beslutet från 2015-02-26 (KF § 42) framgår att avgiften ska
motsvarar borgensavgiften till kommunala bolag med tillkommande marginal på
0,35 procent.
Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att yttra sig över GK:s och LEF:s
överklaganden, bilaga 1. Det anförs bland annat att beslutet inte har tillkommit i
laga ordning.
Förslag till yttrande till förvaltningsrätten har upprättats, bilaga 2, där förvaltningen
anser att överklagan bör avslås eftersom det saknas grund för ett upphävande.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut, § 42 den 26 februari 2015
Kommunfullmäktiges beslut, § 62 den 26 mars 2015
Kommunstyrelsens beslut, § 120 den 7 maj 2015
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 19 maj 2015
Förslag till yttrande den 18 maj 2015
Föreläggande den 12 maj 2015
Jäv
Gert Kjellberg (TP) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets
förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§146
Remissvar, förslag till samverkansplattform för Ren och Attraktiv
kust i Bohuslän
2015/288
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. att ingå i en långsiktigt regional samverkansplattform, Ren och Attraktiv kust
under åren 2015-2017 där Västkuststiftelsen står som huvudman.
2. att bidra med medfinansiering till ändamålet genom en finansiering på 50
000kr/år, finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande 2015 samt
inarbetas i budget 2016 och 2017.
3. att bidra med medfinansiering genom att operativa städinsatser motsvarande
minst 150 000 kr/år och kommun.
4. att bidra med en kontaktperson till en arbetsgrupp, en kontakt person för den
operativa gruppen samt en politisk representant till en politisk styrgrupp.
5. att skicka beslutet för kännedom till kontaktpersoner för Orust och
Strömstads kommuner
Sammanfattning
Elva kustkommuner i Göteborg och Bohuslän, Tjörn inkluderat, samarbetar sedan
2012 i det gemensamma projektet Ren kust i Bohuslän. Projektet har bland annat
syftat till att utveckla en hållbart finansierad miljö- och naturvårdsförvaltning för
kust och skärgård i Bohuslän. En regional samverkansplattform bidrar till en mer
effektiv strandstädning.
Under 2014 har HaV (Havs- och vattenmyndigheten) diskuterat ett treårigt
ekonomiskt stöd på 2 miljoner kronor/år till samverkansplattformen Ren och
Attraktiv kust. Västra Götalandsregionen kommer att bidra med en delfinansiering
på 1 miljon kronor/år. Förslaget innebär en årlig kontant medfinansiering från de
elva kustkommunerna på totalt 550 000kr, dessutom medfinansiering i form av
arbetstid om totalt 1 650 000 kr. Arbetstidsdelen direktfinansieras genom operativa
städinsatser.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 100 den 12 maj
2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 29 april 2015
Förslag till samverkansplattform för en Ren och Attraktiv kust i Bohuslän
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§147
Godkännande av exploateringsavtal avseende detaljplan för
Tubberöd 1:201 mfl "Buskär"
2015/277
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna exploateringsavtal avseende detaljplan för Tubberöd 1:201 m.fl.
”Buskär”.
2. Avtalet föreslås undertecknas av kommunalråd, Martin Johansen och
kommunchef, Johan Fritz.
Sammanfattning
Det pågår ett detaljplanearbete avseende centrala delar i Skärhamn i ett område
kallat Buskär.
Planen syftar till att ge befintliga bostadshus överensstämmande byggrätter samt
pröva möjligheten att i befintliga magasin anordna bostäder i övervåningen och
verksamheter på det nedre planet, inom den norra delen av planområdet. Planen
syftar även till att pröva en större nybyggnation i planområdets västra del.
Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan exploatör,
Skärhamns vägförening och Tjörns kommun som bland annat reglerar utbyggnad av
allmän plats.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts beslut, § 104 den 12 maj
2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med bilagor den 28 april 2015
Förslag till exploateringsavtal
Jäv
Bo Bertelsen (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling.
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:27-18:32
Förslag till beslut på sammanträdet
Mike Hansson (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
miljö- och samhällsbyggnadsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Benny Halldin (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för inarbetande av kommunens
kostnader gällande vad man tar på sig för VA-investeringar.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Mike Hansons (M) och Robert
Johanssons (MP) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Mike Hanssons (M) och Robert Johanssons (MP) förslag
Nej- röst för Benny Halldins (S) förslag
Omröstningsresultat
10 ja-röster, Martin Johansen (FP), Anders Wernesten (FP), Lars Carlsson (M), Mike
Hansson (M), Björn Möller (M), Lennart Rosén (M),
Jörgen Myrberg (KD), Robert Johansson (MP), Emelie Holgersson (C),
Thord Jansson (SD)
5 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S),
Gunilla Nordberg (S), Nils Lackfors (S)
1 avstod, Gert Kjellberg (TP)
Mike Hanssons (M) och Robert Johanssons (MP) förslag om att bifalla
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts förslag väljs.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
30
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§148
Rapport från GR – Sociala utskottet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet eftersom föredragande inte är
närvarande.
Sammanfattning
Azar Hedemalm (MP) ska informera om arbetet i Göteborgsregionens
kommunalförbunds sociala utskott.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
31
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§149
Svar på remiss, Bredbandstrategiförslag" Bredband där du bor,
verkar och vistas"
2015/222
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge det föreslagna yttrandet som Tjörns kommuns
svar på remissen från Västra Götalands län angående regional bredbandsstrategi.
Sammanfattning
Västra Götalands kommuner har fått Västra Götalands läns regionala
bredbandsstrategi på remiss. Remissvaret ska vara Max Falk på
regionutvecklingssekretariatet tillhanda senast den 12 juni.
Syftet med bredbandsstrategin är att den ska stimulera den fortsatta
bredbandsutbyggnaden i länet. Målet för Västra Götalands län är att uppnå de
nationella målen att bl.a. 90% av hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s
senast år 2020.
I syftet beskrivs att strategin kan bidra till att:
1. Verka för ökat samarbete mellan bredbandsaktörer
2. Förtydliga och samordna de offentliga aktörernas agerande för att stimulera och
underlätta både utbyggnad och nyttjande av bredbandstjänster hos företag och
hushåll
3. Beskriva åtaganden och aktiviteter som är lämpliga för att nå de framtagna
målen.
I dagsläget har Västra Götalands län en något lägre andel hushåll och företag med
tillgång till snabbt bredband än Sverige som helhet. Denna regionala
bredbandsstrategi och dess bilagor ska peka ut vägen mot at nå målen för regionen.
Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott (KSFU) har vid sitt sammanträde
den 22 april, § 21 beslutat att remittera
Bredbandsstrategin till IT-avdelningen med remissvar inför deras nästa
sammanträde som är den 12 maj.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskotts beslut, § 27 den 12 maj 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 4 maj 2015
Missiv den 20 februari 2015
Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län, med bilagor den 12 mars 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
32
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
Robert Johansson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens strategi- och
framtidsutskotts förslag till beslut.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
33
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§150
Remiss angående förslag till plan för EU-medborgare i socialt och
ekonomiskt utsatta situationer
2015/362
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar delegera remissen till Kommunstyrelsens arbetsutskott
för besvarande.
Sammanfattning
Det har inkommit en remiss från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
gällande förslag till plan för EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta
situationer.
GR-kommunerna ombeds nu inkomma med synpunkter på förslaget till plan.
Beslutsunderlag
Missiv den 25 maj 2015
Protokollsutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde, § 41 den 8 maj 2015
Förslag till plan, EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer den 15
maj 2015
Skrivelse till förbundsstyrelsen den 8 maj 2015
Sammanställning av inkomna remissvar den 5 maj 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Wernesten (FP), Robert Johansson (MP) och Nils Lackfors yrkar att
Kommunstyrelsen ska delegera remissen till Kommunstyrelsens arbetsutskott för
besvarande.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
34
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§151
Anmälan av delegeringsbeslut
2015/9
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de redovisade delegeringsbesluten.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
ska redovisas till Kommunstyrelsen
Redovisningen innebär inte att Kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
Kommunchef
Yttrande till polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för penninginsamling
Yttrande över ansökan om penninginsamling med bössa, Stiftelsen Radiohjälpen
Yttrande till polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande av
"Sillens dag"
Yttrande till polismyndigheten rörande ansökan om tillstånd för genomförande av
Frivolt - familjefestival i Skärhamn 8-9 augusti
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförandebeslut - Rekvisition avseende medfinansiering för Fiskekommunerna
2015
Tf Räddningschef
Tillsynsprotokoll Magasinet Härön
Tillsynsprotokoll Wallhamn AB
Brandinspektör
Tillsynsprotokoll Valåsens äldreboende
Tillsynsprotokoll Tjörns nöjespark. Gamla Fagerfjällsparken
Tillsynsprotokoll Runntångens Fritidsanläggning
Mark- och exploateringschef
Beslut angående friköp av mark under bod nr 22 nordhamnen, Stora Dyrön 1:21
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
35
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§152
Information: Barnkonventionen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
Sammanfattning
Processledare barn och unga, Anna Orvefors, informerar om arbetet med att
inkorporera Barnkonventionen i kommunens arbete och beslutsfattande.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
36
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-05-28
§153
Information: Digitala politiker
2015/373
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ge Kommunstyrelsens ordförande, Martin Johansen (FP), i uppdrag att utse
en parlamentarisk grupp med uppgift att arbeta med frågor kring de digitala
utskicken.
2. Varje parti representerat i Kommunfullmäktige ska, till kansliet, skicka in
namn på en representant till gruppen.
Sammanfattning
Utvecklingschef, Jenny Broberg Kudryk, och IT-chef, Göran Engblom, informerar
om införandet av det nya systemet med digitala utskick samt svarar på frågor från
Kommunstyrelsen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
37