Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning 2015-06

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-06-08
Plats och tid
Gottskärs hotell
Klockan 16.00–17.50
Beslutande
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Ulrika Landergren (FP), ordförande
Marianne Pleijel (M), förste vice
ordförande
Börje Börjesson (S), andre vice
ordförande
Helen Billström (M)
Gunilla Apler (M)
Marianne Hultén (M)
Annika Hedman (C)
Susann Petrusson (S)
Mikaela Zackrisson (KB) §§ 66-69
Violet Dunér (V)
Mats Lian (M) ersätts av Håkan
Löfgren (M)
Mikaela Zackrisson (KB) ersätts av
Lisbeth Larsson (S) §§ 70-77
Ersättare
Tjänstemän
Love Barkman (C) §§ 70-77
Birgitta Grundell (FP)
Honore Lulendo (S)
Lisbeth Larsson (S) §§ 66-69
Tommy Bech (SD)
Thomas Lundberg (MP)
Karin Zetterman, tf förvaltningschef
Carin Johansson, sekreterare
Lotta Nord, controller
Andreas Mårtensson,
utvecklingsledare
Karl-Gunnar Lindman,
utvecklingsledare
Camilla Lindberg, samordnare för
nyanlända § 67-68
Carina Björk, chef för enheten för
Arbetsliv § 67
Kerstin Uddenberg, rektor
Yrkeshögskolan § 71
Personalföreträdare
Övriga
Övriga närvarande
Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund
Protokollsjusterare
Plats och tid
Lena Salomonsson, utvecklingsledare
§ 69
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2 (17)
Datum
2015-06-08
Underskrifter
Sekreterare
______________________________
Carin Johansson
Ordförande
______________________________
Ulrika Landergren (FP)
Protokolljusterare
______________________________
Marianne Hultén (M)
Paragrafer
66-77
______________________________
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2015-06-08
ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
Sammanträdesdatum
2015-06-08
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Expeditionen för Gymnasie & Vuxenutbildning
_______________________________________
3 (17)
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
4 (17)
Datum
2015-06-08
Innehåll
Justerare
Arbetsmiljöverket, inspektionsmeddelande
5
Sommaraktiviteter för nyanlända barn och ungdomar
6
Remissvar på Departementspromemoria: Avskaffande av systement
med etableringslotsar
7
Nuläge och tidsplan för REELL Innovation
8
Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn
9
Ansökningar Yrkeshögskolan
10
Elevenkät – gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
12
Plug In 2.0 – EU-projekt för elever som riskerar att hoppa av
gymnasiet
13
Delegeringsförteckning
14
Förvaltningschefen informerar
15
Rapporter från ledamöter
16
Redovisning av delegeringsbeslut
17
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
5 (17)
Datum
2015-06-08
§ 66
GV/2015:65
Arbetsmiljöverket, inspektionsmeddelande
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolan i Sveriges alla kommuner
under åren 2013-2016. Fram till 2016 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera 30
procent av landets skolor och alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor.
Kungsbacka kommun är en av de kommuner som ingår i arbetet 2015 och
inspektionen har genomförts under våren. Inspektion har gjorts både på övergripande
skolhuvudmannanivån samt på Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium.
Fokus för inspektionen var det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den 25 maj
översände de ett inspektionsmeddelande med krav ställda till förvaltningen. En
handlingsplan håller på att tas fram och den kommer att presenteras för nämnden i
september.
Karin Zetterman, tf förvaltningschef, redogör för inspektionsmeddelandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Arbetsmiljöverkets tillsyn inom förvaltningen för Gymnasie &
Vuxenutbildning under maj 2015, 2015-06-02
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket, 2015-05-25
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
6 (17)
Datum
2015-06-08
§ 67
GV/2015:43
Sommaraktiviteter för nyanlända barn och ungdomar
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag, 2015-04-15 § 47, att utöver de befintliga
ferieplatserna/sommarskola undersöka möjligheten att erbjuda ensamkommande barn
och unga praktikplats, sommarjobb, feriejobb eller sommarskola under minst fyra
veckor. Bakgrunden till förslaget är att ensamkommande ungdomar som är nya i
kommunen behöver få hjälp med sysselsättning, bland annat under sommaren. Dessa
barn och ungdomar har inte hunnit få ett socialt nätverk och de har få egna
möjligheter att hitta på aktiviteter under sommaren.
Sammanfattningsvis bedömer dock förvaltningen att ensamkommande barn och
unga, boendeplacerade inom kommunen, har relativt goda möjligheter till
sysselsättning under sommaren med hjälp av sina kontaktpersoner. Arbete pågår för
att information om aktuella aktiviteter når målgruppen och personal, för att barnen
ska kunna ta del av befintligt utbud. Förvaltingen har för avsikt att följa upp frågan
efter sommaren för att inventera behov inför nästa sommar. Förvaltningen föreslår att
resultatet av sommaraktiviteterna redovisas för nämnden efter sommaren.
Camilla Lindberg, samordnare för nyanlända och Carina Björk, chef för enheten för
Arbetsliv, redovisar de sommaraktiviteter som ensamkommande barn och unga kan
deltaga i.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sysselsättning för ensamkommande barn och unga sommaren 2015,
2015-05-13
Beslutsexpediering
Enheten för Arbetsliv och samordnaren nyanlända
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
7 (17)
Datum
2015-06-08
§ 68
GV/2015:70
Remissvar på Departementspromemoria: Avskaffande av
systemet med etableringslotsar
Beslut
Nämnden avstår från att yttra sig.
Sammanfattning
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning har getts möjlighet att yttra sig om
departementspromemorian förslag till lag om ändring i lagen (2010: 197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Sammantaget innebär förslagen i promemorian att etableringslotsarna avskaffas och
att inga behov av särskilda insatser som ersätter tjänsten etableringslots. Det är inte
nödvändigt med ytterligare lagstiftningsändring i samband med avskaffandet av
etableringslotsar.
Camilla Lindberg, samordnare för nyanlända, redogör för vad etableringslotsar är
samt för förvaltningens remissvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss Avskaffande av systemet med etableringslotsar
A2015/1383/IU, 2015-05-28
Departementspromemorian Avskaffande av systemet med etableringslotsar från
Regeringskansliet, 2015-04-28
Förslag
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildningen godkänner förvaltningen remissvar
rörande departementspromemorian Avskaffande av systemet med etableringslotsar.
Förslag under sammanträdet
Ulrika Landergren (FP) föreslår att nämnden avstår från att yttra sig.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner det bifallet.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsens förvaltning
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
8 (17)
Datum
2015-06-08
§ 69
GV/2015:69
Nuläge och tidsplan för REELL Innovation
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Förskola & Grundskola och vår förvaltning har gemensamt drivit två olika EUförprojekt inom områdena entreprenöriellt tänkande och innovation. Dessa två
projekt ska nu slås samman till ett och kommunen ska ansökan om nya EU-medel för
att skapa ett nytt utvecklingsprojekt med namnet REELL innovation. Kungsbacka
kommun planerar att starta ett innovationscenter och vi kommer att lämna in en EUansökan.
Lena Salomonsson, utvecklingsledare Förskola & Grundskola, presenterar tankarna
bakom projektet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
9 (17)
Datum
2015-06-08
§ 70
GV/2014:94
Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn
Beslut
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning översänder förvaltningens svar till
Skolinspektionen.
Sammanfattning
I Kungsbacka kommun pågår sedan vårterminen 2014 Skolinspektionens tillsyn och
kommunen har redovisat vilka åtgärder man har eller avser att vidta för att avhjälpa
de brister som framgår av respektive tillsynsbeslut. För att Skolinspektionen ska
kunna slutföra bedömningen av om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga krävs att
kommunen kompletterar sitt svar. Skolinspektionen har därför begärt kompletterande
uppgifter från nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning:
Andréas Mårtensson, utvecklingsledare, redogör för kompletteringarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-05-15
Uppföljningsprotokoll Skolinspektionen, 2015-04-29 Dnr 43-2013:6113
Analysgrupper för uppföljningen av systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014/2015,
2015-04-15
Kvalitetshjul Studion
Åtgärder med anledning av identifierade förändringsområden/utmaningar från
Årsredovisningen 2014
Beslutsexpediering
Skolinspektionen
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
10 (17)
Datum
2015-06-08
§ 71
GV/2015:27
Ansökningar Yrkeshögskolan
Beslut
Nämnden godkänner att Yrkeshögskolan ansöker om följande utbildningar hos
Myndigheten för Yrkeshögskolan i september 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Virtualiseringsspecialist
Kvalitetssäkrare inom IT
Linux-utbildning
Underhållstekniker - Automation/Robot
CAD-konstruktör – mekanik
Rörkonstruktör
Plastkonstruktör
Elektronikkonstruktör,
BIM-projektör Anläggning
BIM-projektör Bygg
Projektcertifierad B2B säljare
Inköpare
Specialistundersköterska - psykisk ohälsa
Specialistundersköterska - hemsjukvård
Kvalificerad Redovisningsekonom
Sammanfattning
Yrkeshögskolan Kungsbacka är mitt uppe i ett mycket aktivt ansökningsarbete. De
tänker utöka antalet ansökningar från sju ansökningar september 2014 till minst 12
ansökningar 2015.
I det pågående arbetet finns några ansökningar som de troligtvis inte kommer att
kunna få sådan kvalitet på att de kan skickas in som ansökan i september 2015. Detta
arbete är dock inte förgäves då de kommer att arbeta vidare med dem för att ansöka
nästkommande år. Enligt Myndigheten för Yrkeshögskolan tillhör Yrkeshögskolan i
Kungsbacka Hallands län, men närheten till Göteborg och Västra Götalandsregionen
gör att de i det regionala perspektivet också i lika hög grad beskrivet behovet av
utbildningen utifrån det perspektivet.
Kerstin Uddenberg, rektor för Yrkeshögskolan, meddelar att fordonsbranschen under
veckan har meddelat att det inte finns efterfrågan på inom områdena Servicetekniker
Fordon och Bilskadereglerare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ansökan YH-utbildningar september 2016, 2015-05-28
Yrkeshögskolan Kungsbacka, Plan ansökningar september 2015
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
11 (17)
Datum
2015-06-08
Förslag
Nämnden godkänner att Yrkeshögskolan ansöker om följande utbildningar hos
Myndigheten för Yrkeshögskolan i september 2015: Virtualiseringsspecialist,
Kvalitetssäkrare inom IT, Linux-utbildning, Underhållstekniker - Automation/Robot,
CAD-konstruktör – mekanik, Rörkonstruktör, Plastkonstruktör, Servicetekniker
Fordon, Bilskadereglerare, Elektronikkonstruktör, BIM-projektör Anläggning, BIMprojektör Bygg, Projektcertifierad B2B säljare, Inköpare, Specialistundersköterska psykisk ohälsa, Specialistundersköterska – hemsjukvård samt Kvalificerad
Redovisningsekonom.
Förslag under sammanträdet
Ulrika Landergren (FP) föreslår att Servicetekniker Fordon samt Bilskadereglerare
utgår från beslutet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner det bifallet.
Beslutsexpediering
YH
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
12 (17)
Datum
2015-06-08
§ 72
GV/2015:52
Elevenkät – gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med analys och åtgärder med anledning
av resultaten från gymnasieskolans elevenkät 2015. Åtgärderna skall redovisas senast
vid nämndens sammanträde i september 2015.
Sammanfattning
Sedan fem år tillbaka deltar Kungsbacka i ett samarbete med övriga kommuner i
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, kring brukarenkäter. Samarbetet
möjliggör att våra resultat är jämförbara. Ett annat syfte är en ökad kvalitet på frågor
och genomförandeprocess samt effektivare och billigare hantering. Kommunerna
som deltar har förbundit sig att omfatta elever i åk 2, 5 och 8 i grundskola samt åk 2
på gymnasieskolan. I Kungsbacka har vi dessutom valt att delta med år 1 och 3 på
gymnasieskolorna. Gymnasiesärskolan genomför egna elevenkäter.
Den sammantagna bilden av hur eleverna uppfattar sin skolsituation 2015
överensstämmer ganska väl med resultaten från tidigare år. De allra flesta eleverna
trivs och är trygga i skolan. I jämförelse med övriga kommunala gymnasieskolor i
Göteborgsregionen har Kungsbacka generellt nöjdare och tryggare elever än övriga.
Våra mätningar visar även att eleverna får ett gott bemötande.
För de olika gymnasieprogrammen kan man dock utläsa en del skillnader som
behöver analyseras närmare. Andréas Mårtensson, utvecklingsledare, redogör för
enkätresultatet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Elevenkäter gymnasieskolan 2015, 2015-05-29
Regiongemensam elevenkät 2015, GR, Totalrapport
Elevenkät Gymnasiesärskolan 2015
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
13 (17)
Datum
2015-06-08
§ 73
GV/2015:72
Plug In 2.0 – EU-projekt för elever som riskerar att hoppa av
gymnasiet
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
För ett år sedan avslutade förvaltningen ett stort EU-projekt med namnet Plug-In.
Projektet ägdes av SKL och det var många kommuner involverade. Plug-In hade som
mål att få en högre andel av gymnasieeleverna att ta sig igenom hela skolan med
avslutad examen.
Det nya Plug-In 2.0 som startar hösten 2015 är mindre i omfattningen. Syftet är
fortfarande att minska avhoppen från gymnasiet. Gymnasie & Vuxenutbildning har
blivit beviljade att vara med.
Karl-Gunnar Lindman, utvecklingsledare, redogör för ärendet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
14 (17)
Datum
2015-06-08
§ 74
GV/2015:49
Delegeringsförteckning
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Nämnden kan överlåta sin rätt att besluta i olika ärenden till någon enskild person
eller grupp i förvaltningen. Nämndens delegerade ärenden måste tas upp i en så
kallad delegeringsförteckning, som beskriver vilka typer av beslut den/de delegerade
kan fatta självständigt. Beslutanderätten kan överlämnas till utskott, ledamot eller
ersättare samt till anställd i förvaltningen.
Kommunstyrelsens förvaltning har den 2015-03-17 § 64 tagit fram en mall för
delegeringsförteckning. Mallen ska vara ett stöd för förvaltningarna när dessa tar
fram ett underlag inför nämndens beslut om delegering av beslutanderätt. Mallen ska
andvändas av alla nämnder. Nämnden uppdaterade senast i december 2014 § 115 sin
delegeringsförteckning, men arbetar med att uppdatera den i enlighet med den nya
mallen.
Nämndsekreterare Carin Johansson redogör för ärendet.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
15 (17)
Datum
2015-06-08
§ 75
Förvaltningschefen informerar
a) Kommunstyrelsen har beslutat att från och med höstterminen 2015 tilldela
samtliga gymnasieelever som är skrivna i Kungsbacka kommun skolkort inom
Kungsbacka med giltighetstid mellan klockan 4-19 samt fritidskort vardagar klockan
19-22.
b) Förvaltningschefen har pratat med konsulterna som ska genomföra översynen av
förvaltningen.
c) Det är inte klart ännu när under hösten Staffan Hallström kommer tillbaka som
förvaltningschef, men tf förvaltningschef Karin Zettermans förordnande kommer
förlängas tills han kommer tillbaka.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
16 (17)
Datum
2015-06-08
§ 76
Rapporter från ledamöter
a) Violet Dunér (V) rapporter från programrådet för Barn- och Fritidsprogrammet.
b) Ulrika Landergren (FP) och Börje Börjesson (S) har tillsammans med Camilla
Lindberg, samordnare för nyanlända, varit på ett seminarium om kvotflyktingar i
Halmstad.
c) Ulrika Landergren (FP) meddelar att kommunstyrelsens förvaltning har fått i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa fria kollektivtrafikresor på fritiden
även för högstadieelever.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
17 (17)
Datum
2015-06-08
§ 77
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Redovisning av beslut som fattats på nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildnings
vägnar, enligt bilagor till detta protokoll, godkänns.
Sammanfattning
Vid sammanträdet redovisas beslut, som fattats på nämndens vägnar med stöd av
nämndens delegeringsförteckning från december 2014.
Sammanställningen omfattar beslut fattade eller inkomna till förvaltningen under
perioden 2015-05-20–2015-06-08.
Beslut:
Kulturskolan, Anställningar
Kulturskolan, Ledighet
Justerare
Expedierat/bestyrkt