Program i PDF - Framtidens Läromedel

2016
SYD
2
3
Konkretatipsförmeningsfull
användning av IT
John Steinberg
Sara Bruun
Patricia Diaz
Edward Jensinger
STEINBERGS
UTBILDNING
FURUTORPSKOLAN
MIKAEL ELIAS
GYMNASIUM
MALMÖ STAD
Håkan Fleischer
Hülya Basaran
Helena Kvarnsell
Åke Grönlund
FLEISCHER
KOMPETENS­
UTVECKLING
TROLLHÄTTANS
KOMMUN
BJÖRKNÄSSKOLAN
HANDELSHÖGSKOLAN
ÖREBRO UNIVERSITET
Öka måluppfyllelsen med rätt
digitala läromedel
Trendspaning – verktygen &
metoderna som faktiskt fungerar
Foto:HögskolanVäst
1
MEDVERKANDE TALARE
Foto:KristinaAlexandersson
HUR FÅR DU RÄTT
DIGITAL KOMPETENS?
MALMÖ
16-17 MARS 2016
och många fler…
4
100%digitalinlärningbåde
i & utanför klassrummet
5
Digitala verktyg som främjar
nyanländas inlärning
UTSTÄLLARE
www.framtidenslaromedel.se
SAMARBETSPARTNER
#framtidenslaromedel
2016
SYD
DIGITALA VERKTYG PÅ ETT MENINGSFULLT SÄTT
Tillgången till digitala verktyg är på många håll god, men kompetensen har inte alltid fått möjlighet att utvecklas i samma takt som
verktygen vilket gör att de positiva effekterna av skolans digitalisering begränsas eller till och med helt uteblir.
Har du den digitala kompetens som krävs?
För att lyfta skolans resultat och elevernas inlärning krävs nya metoder för att anpassa och utveckla pedagogiken. Det krävs ny
kunskap för att använda de tekniska verktygen på rätt sätt – för att därigenom få önskad effekt. På konferensen får du konkreta råd
och arbetssätt för hur du med hjälp av digitala verktyg höjer måluppfyllelsen och stimulerar elevernas inlärning såväl i som utanför
klassrummet.
Du får bl.a. lära dig:
• Utvecklaochanpassapedagogikentilldennyatekniken
• Kombineratraditionellaläromedelmednyadigitalaverktyg
• Utvecklaochspridadendigitalakompetensenidinskola
Varmt välkommen till Framtidens Läromedel Syd 2016!
FÖLJ OSS & NÄTVERKA I SOCIALA MEDIER
KatjaKardeskog
Projektledare
#framtidenslaromedel
@ConductiveAB
Framtidenslaromedel
Conductive AB
OM FRAMTIDENS LÄROMEDEL
Framtidens läromedel är Conductives största konferens och görs i samarbete med Lärarnas Riksförbund.
Konferensengår2gångerperår,påvåreniMalmöochpåhösteniStockholm.Denvändersigtilldigsomär
lärare,IKT-pedagogellerskolledareigrund-ellergymnasieskola.Konferensenerbjuderfleraspårförattdet
ska finnas något som passar just dig och det är fritt fram att hoppa mellan talarpassen på de olika spåren.
www.framtidenslaromedel.se
#framtidenslaromedel
SYD 2016
DAG 1
Registrering
09:00
Projektledare, Conductive, hälsar välkommen
09:50
Nya krav på lärarrollen i det digitala klassrummet
• Rätt kompetens för att hantera de digitala resurserna?
• KlassrummetsomutgångspunktförskolansIT-utveckling
• VadkrävsavlärarenförattIT-verktygenskageeffekt?
John Steinberg, fil. dr pedagogik, Steinbergs Utbildning
John Steinberg är fil. dr i pedagogik och en mycket engagerad och uppskattad
utbildare och föreläsare inom inlärning, inte minst när det handlar om att lyfta
relevantafrågeställningaromITiskolan.Hanärbl.a.författaretill“Lyckasmed
digitalaverktygiskolan”och“Lärarskicklighet”.
Förmiddagskaffe & tid att besöka utställarnas montrar
SPÅR 1
Så lyckas du anpassa tekniken till läroplanen
Struktur som digital framgångsfaktor
• Integrera digitala verktyg i läroplanen – så gör du
• Hurfårdumedbådedetdigitalaochanaloga?
• Digitala verktyg som stöttar elever med särskilda behov
Annelie Medoc, central IKT-pedagog & skoldatatekansvarig,
Skurups kommun
• Rätt struktur i undervisningen – hur då?
• Stimuleradjupinlärningenmedrättfrågor
• Konkretatipsför”autentiskalektioner”
Sara Bruun, förstelärare & lärare åk 7-9 i tyska
& engelska, Furutorpskolan
11:00
Bensträckare
11:15
Ökad individanpassning med digitala läromedel
• 3D-verktygförattmötavarjeelevpårättnivå
• Flippa ditt klassrum med 3D Classroom – konkreta tips
• Växlamellantraditionellaochdigitalaundervisningsmetoder
Heikki Sneck, lärare åk 4-9, Högalidsskolan
12:00
Lunch & tid att besöka utställarnas montrar
13:00
Innovativa lärmiljöer & 100% digital inlärning
• Kreativlärmiljöutanskolbänkar–vadkrävsavläraren?
• Huranpassardulärarrollenefterlärmiljöochverktyg?
• Heltdigitaliseradeuppgifter–råd&tips
Ulrika Öqvist, förstelärare & lärare åk 3-4, Skapaskolan
AKTUELL FORSKNING
10:20
SPÅR 2
SPÅR 3
Foto:KristinaAlexandersson
09:05
KEYNOTE SPEAKER
08:30
Lärande i en digitaliserad värld
• Teknikväxlingarochnyamöjligheterförlärande
• Bildning eller utbildning – vad möter framtidens krav?
• Såkankunskapsförmedlingochinlärningsamverka
Louise Ridell Ehinger, kundansvarig, NE Nationalencyklopedin AB
1:1 i klassrummet – analyser av en praktik i förändring
• Hurpåverkasläraresarbetenärallaeleveräruppkopplade?
• I vilka lärsituationer avstår lärare från att använda digitala
verktyg?
• VadgörelevernaegentligenmedIT-verktygenpålektionerna?
Martin Tallvid, forskare, Göteborgs universitet, samt lärare,
Lindholmens Tekniska gymnasium
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
Framtidenslaromedel
Digitala läromedel – hur mycket behöver det kosta?
FÖLJ DIALOGEN PÅ TWITTER
@ConductiveAB
• Utvecklingavflexibelläroplattformtilllågkostnad
• Elevcentreradpedagogikochanpassningsbartmaterial–hur?
• Kunskaps-ochmaterialöverföringmellanlärareochskolor
Sebastian Laxell & William Barman, lärare som driver den
finlandssvenska digitala läromedelsplattformen Matematik.fi
Innovativ digital didaktisk design
• Nya synsätt: styrdokument, innehåll, lärmiljö och undervisning
• Digital didaktisk design – vad ska du tänka på?
• Vilken inverkan har digitaliseringen på eleverna?
Peter Bergström, universitetslektor, Umeå universitet
14:35
Eftermiddagskaffe & tid att besöka utställarnas montrar
15:05
Meningsfull användning av IT
#framtidenslaromedel
• HurkanviintegreraIKTiallvårordinarieundervisning?
• RamverkförIT-användningiundervisningen–oavsettämne
• Hurlärviallalärareattanvändateknikenpåettmeningsfulltsätt?
Daniel Pamp, engagerad IKT-utvecklare samt lärare i Ma, NO & programmering, Gullviksskolan
15:45
Bensträckare
16:00
Kognitiva funktionsnedsättningar – tekniska verktyg som ger bättre stöd
• Inlärning vid kognitiva funktionsnedsättningar
• Individanpassa stödet med digitala verktyg
• Hurkantekniskaverktygökamotivationen?
Johanna Björk, pedagog, konsult & handledare, Ulvesound Communication
16:45
AKTUELL FORSKNING
13:55
Bensträckare
AKTUELL FORSKNING
13:40
Effektivt nyttjande av de digitala pedagogiska resurserna
• Förändrade roller och kunskapsbehov – rätt stöd till lärarna
• Spridpedagogiskanvändningavtekniken
• StrategierförutveckladsatsningpåITiskolan
Åke Grönlund, professor, Handelshögskolan vid Örebro
universitet
Daniel Pampfick2015ettstipendiumfrånenavWallenbergsstiftelsernaoch
fördjupadesigisomrasinomIKTpåhögtanseddaStanfordUniversity.Idag
är han aktiv i att integrera IT som ett verktyg i hela skolan samt via kollegialt
lärande kompetensutveckla skolans lärare i hur man använder IT på rätt sätt.
Johanna Björk är en mycket uppskattad föreläsare och inspiratör inom
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På det här talarpasset får du lära
dig att individanpassa stödet med hjälp av digitala verktyg.
Konferensens första dag avslutas
DAG 2
09:00
Programmering & datalogiskt tänkande i skolan
Förtydligat förhållningssätt till kunskap
Dialog som didaktisk & digital design
• Programmering i undervisningen – varför?
• Hurkanprogrammeringgörastillgängligtiskolan?
• Hurkanlärarentainprogrammeringeniklassrummet?
Sandra Nilsson, universitetsadjunkt datavetenskap, Lunds
Tekniska Högskola
• Mytochsanningomlärandeprocessoch
digitala verktyg
• Gemensamt förhållningssätt – lättare
implementeringavIT-verktyg
• ÖkadmåluppfyllelsemedväxlingmellanIT
och mänsklig interaktion
Håkan Fleischer, fil. dr i pedagogik, Fleischer
Kompetensutveckling
• Lärandepotential och kunskapssyn i digital tid
• Ämnesövergripande didaktik för digitalt lärande
Hannah Kaihovirta, fil. dr, & Charlotta Hilli,
fil. mag. och doktorand, Åbo Akademi
09:40
Förmiddagsfika & tid att besöka utställarnas montrar
AKTUELL FORSKNING
Registrering för nya deltagare
AKTUELL FORSKNING
08:30
10:10
MEDLEM?
10% RABATT!
ANGE LR10
Strategisk satsning på IT för bättre lärande i skolan
• Råd för att utveckla din digitala kompetens
• Hurtardutillvarapåteknikensmöjligheteri
klassrummet?
• Anpassning av pedagogiken till digitala verktyg
Helena Kvarnsell, lärare åk 7-9, Björknässkolan
• Vad måste våra lärare och elever lära sig om IT?
• Unikaskolormedunikabehov–hurskaITgerättstöd?
• Konkretaexempelpåprojekt,aktiviteterochinitiativ
Petter Hallman, operativ chef gymnasium, AcadeMedia
Bensträckare
11:05
Boka senast torsdag 17 december
för bästa pris!
11:45
Bensträckare
12:00
Skolans fortsatta digitalisering – viktiga steg
AKTUELLT PROJEKT
Digitala verktyg för aktivt lärande
Digitalisering ur ett kvalitetsperspektiv
• Forskningsbaserad modell för interaktiva klassrum
• Digitalt lärmaterial – från produktion ➜ uppföljning
• Flexibelplattformförkollegialtlärandemellanskolor
Mathias Andersson, lärare, Rekarnegymnasiet
• Systematiskutvecklingavskolansdigitalisering
• Hursäkerställerduattnigörrättsaker?
• Mätochföljuppdinskolasdigitalisering
Edward Jensinger, områdeschef gymnasiet,
Malmö stad
Johanna Karlén harsinbassomIKT-samordnareiLund,menarbetarjustnu
ocksåsomprojektledarepåSverigesKommunerochLandsting(SKL)medfokus
påskolansdigitalisering.PåSKLdriverJohannablandannatarbetetmedLIKAverktyget(lika.skl.se),ettverktygframtagetsomstödförutvecklingenavskolans
och förskolans digitalisering.
• Nuläge utifrån ett nationellt perspektiv
• Förbättringar som behövs för ökad kvalitet och resultat
• Framgångsrikt strategiskt samarbete med konkreta handlingsplaner
Johanna Karlén, IKT-samordnare, Lunds kommun & projektledare, SKL
12:45
SEPARAT BOKNINGSBARA
WORKSHOPS
13:45
16:15
Lunch för workshopens deltagare
1
2
ARBETA FORMATIVT MED DIGITALA VERKTYG
Vill du lära dig mer om hur du rent konkret kan förbättra och effektivisera ditt formativa arbete?
Underdennainteraktivaworkshopfårdutadelavnågrapraktiskaverktygsamtsjälvtestadessai
praktiken.
Du får:
• Tadelavexempelpåhurdumeddigitalaresurserkaneffektiviseradetformativaarbetet
• Lära dig hur du kan synliggöra lärande och ge återkoppling med digitala verktyg
• Diskutera hur du kan hantera möjligheter och utmaningar kopplade till det formativa arbetet
Workshopen leds av Patricia Diaz, förstelärare och arbetsledare på Mikael Elias
Gymnasium samt föreläsare och författare. Patricia är mycket uppskattad som
föreläsare och hennes böcker ”Arbeta formativt med digitala verktyg” och ”Webben
i undervisningen” har båda fått många positiva omdömen.
NYANLÄNDA ELEVER – SPRÅKUTVECKLING MED DIGITALA VERKTYG
På denna inspirerande workshop får du konkreta klassrumstips på hur du med hjälp av digitala
verktyg stärker språkutvecklingen och stimulerar inlärningen hos nyanlända elever.
Du får bl.a. metoder för att:
• Motiveraochaktiveraelevernaideraslärande
• Arbeta språkutvecklande med hjälp av webbresurser och appar
• Kombineraövningarmedflerakommunikativauttrycksformer
• Individanpassa stöd och undervisning med modern teknik
Workshopen leds av Hülya Basaran, lärare som arbetar med att undervisa,
inkludera och öka måluppfyllelsen för nyanlända elever i Trollhättans stad. Hülya
arbetar dagligen med språk- och kunskapsutveckling med hjälp av digitala resurser
och kommer under denna eftermiddag att dela med sig av sina egna metoder och
arbetssätt.
Konferensen avslutas
WWW.FRAMTIDENSLAROMEDEL.SE
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
10:50
Ny teknik = nya krav på din pedagogik
B
Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen104
11526Stockholm
SYD
2016
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.
16-17 MARS 2016 MALMÖ
VÄLJ MELLAN TVÅ
WORKSHOPS!
ANMÄLAN
Konferens 16-17mars2016
Workshop 17mars2016
Telefon
Bokningslinje08-6708480
Hemsida
www.framtidenslaromedel.se
Mail
[email protected]
Malmömässan
Mässgatan6
21532Malmö
Arbeta formativt med
digitala verktyg
Patricia Diaz, Mikael Elias gymnasium
PRIS
Du får lära dig:
• Exempelpåhurdumeddigitalaresurser
kan effektivisera det formativa arbetet
Konferens
Workshop
Hotell*
Enkelrum
Dubbelrum
• Hurdukansynliggöralärandeochge
återkoppling med digitala verktyg
2
995kr
1345kr
Påförfrågan
Påförfrågan
MEDLEM I LÄRARNAS RIKSFÖRBUND?
Uppge bokningskod LR10 för 10% rabatt
på konferens- och workshop.
Hülya Basaran, Trollhättans stad
Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och
utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi
för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.
Du får metoder för att:
• Arbetaspråkutvecklandemedhjälpav
webbresurser och appar
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på
workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms.
Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista.
Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens.
• Individanpassastödochundervisning
med modern teknik
Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats och hotell förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda
senast 4 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se.
SOCIALA NÄTVERK
Framtidenslaromedel
Fr.o.m. 6 feb
2995kr
1595kr
* Avser pris per natt på Best Western Malmö Arena Hotel i direkt anslutning till konferensen.
Nyanlända elever
– språkutveckling med
digitala verktyg
#framtidenslaromedel
T.o.m. 5 feb
2495kr
1295kr
@ConductiveAB
Conductive AB
www.framtidenslaromedel.se
i
a
k
r
e
v
t
ä
n
&
Följ oss medier!
sociala
#framtidenslaromedel
Sol034
1
T I D & P L AT S