InbjudanPlugIn_slutkonferens_hi

Plug In
Inbjudan till slutkonferensen för Plug in Västerbotten
Ungdomar, skola och forskning
Plug in avslutades den 31 december 2014. Norsjö, Lycksele, Skellefteå,
Storuman, Vilhelmina, Vännäs och Umeå kommuner har i olika omfattning deltagit i Plug in Västerboten.
SYFTE: Syftet med slutkonferensen är att redovisa resultat i form av hur
kommunerna arbetat och vad verkstäderna kommit fram till. Förutom
det kommer erfarenheter från hela Plug in att redovisas genom medverkan från Anna Liljeström, forskare som är knuten till Plug-innovation
MEDVERKANDE: Anna Liljeström, Ph.D, ansvarig för metod och
forskning inom Pluginnovation. Anna har arbetat med att sammanställa forskning inom avhopp samt arbetat med resultatrn i Plug in
genom bl.a. 10 fallstudier. I de workshops som kommer att genomföras
medverkar lokala medarbetare som arbetat i de olika verkstäder som
genomförts i Plug in Västerbotten samt elever/ deltagare.
MÅLGRUPP: Politiker och tjänstemän som arbetar på den systempåverkande nivån (skolchefer, rektorer, utvecklingsledare, förste lärare, elevhälsa m.fl.) i grund- och gymnasieskola, Landstinget, statliga myndigheter och samordningsförbund.
TID:
Onsdag 15 april 2015, kl. 8.45-16.00
PLATS:
Hotell Lappland, Lycksele
FAKTA
lug in har SKL som
• Phuvudman
5 regioner och
• 55
kommuner deltar
Målet med Plug in är
• att
halvera andelen
ungdomar som lämnar
gymnasieskolan utan
gymnasieexamen
Arbetet i kommunerna
• bedrivs
i verkstäder
7
kommuner
i
• Västerbotten deltar
1 verkstäder arbetar
• 1med:
Stöd till elever med
hög frånvaro
Språkstöd till elever
med utländsk härkomst
Uppföljande
vägledningssamtal
Betygsuppföljning och
stöd i främst årskurs 1
i gymnasiet
KOSTNADER: Slutkonferensen är avgiftsfri.
ANMÄLAN: Anmälan sker via nedanstående länk
LÄS MER
www.pluginnovation.se
www.regionvasterbotten.se
Klicka här för att anmäla dig
Sista annmälningsdag 31 mars 2015
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Bertil Almgren, regional projektledare Plug in. [email protected], 070-658 8304
Tobias Thomson, strateg Region Västerbotten, [email protected], 070-636 2931
Plug In
Program
08.45
Kaffe och registrering
09.20
Inledning, praktiska frågor och presentation av Plug in, Tobias Thomson
09.30
Presentation av Plug In, Bertil Almgren
Resultat på individ- och organisationsnivå 10.00 Kan alla elever klara skolan om rätt förutsättningar ges? Anna Liljeström
Exempel på utvecklingsarbete som gjort skillnad för både individ och organisation
11.30
Workshops kring framgångsfaktorer i Plug in
1) Koll och uppföljning, Mikael Rombe
2)Samverkan, Veronica Söderlund
3)Flexibilitet, Jan Midlert
4)Bemötande och förhållningssätt, Ylva Rune
12.30
Lunch
13.30 Transnationellt utbyte inom Plug in, Peter Fellbrink
13.50
Workshops kring framgångsfaktorer i Plug in
1) Koll och uppföljning, Mikael Rombe
2) Samverkan, Veronica Söderlund
3) Flexibilitet, Jan Midlert
4) Bemötande och förhållningssätt, Ylva Rune
14.50 Kaffe
15.20
Sammanfattning av workshops, Tobias Thomson
Vad händer 2015-2020, Bertil Almgren
Presentation av Plug in 2.0 samt andra nätverk för samverkan i länet, Tobias Thomson
16.00
Avslutning
Inför val av workshops:
WORKSHOPS KRING FRAMGÅNGSFAKTORER I PLUG IN
Plug in har utvecklat Pluginnovation vars syfte är att samla kunskap om
metoder, forskning mm i arbetet med ungdomar som riskerar hoppa
av, eller hoppat av gymnasieskolan. Bl.a. har 8 djupstudier genomförts
av Anna Liljeström som är forskare och knuten till Pluginnovation. Den
sammanfattande bild Anna ser är att det är speciellt fyra olika områden
som tillsammans bidragit till och varit viktiga för verkstädernas resultat implementering av metoderna. Läs mer på www.pluginnovation.se.
Dessa fyra perspektiv ligger till grund för vår slutredovisning av Plug in
där de verkstäder vi arbetat med på olika sätt kommer att presenteras.
20 februari 2014 redovisade vi var Plug in Västerbottens verkstäder stod i
de olika verkstäderna. För att underlätt valen av workshops följer en kort
presentation av verktädernas innehåll:
PRESENTATION AV DE VERKSTÄDER SOM GENOMFÖRTS
Första rummet:
Målet är att möta Ungdomar i behov av stöd inom motivation, ökad närvaro etc för att därigenom se en återgång till studier.
Målgrupp: Elever från introduktions- och nationella program i gymnasieskolan
Nyckelord: Bemötande, Individuella lösningar, Alternativa lärmiljöer
Resultat: Högre närvaro, tryggare elever, återgång till sitt program på
hel/deltid
Deltagande kommuner: Skellefteå, Storuman, Vilhemina, Vännäs, Umeå
Samspråka:
Målet är att öka andelen elever med förbättrade språkkunskaper i svenska genom språkstöd, språkhandledning och integrerad svenska
Målgrupp: Nyanlända elever i språkintroduktionsprogram och nationella
program
Nyckelord: Vikten av att: all personal förstår elevernas lärandesituation –
alla elever förstår orden
Resultat:
• Tannbergsskolan: Färre F-varningar, inga betyg F på för elever som varit med i verkstaden.
• Liljaskolan fokuserar på studieteknik för elever på/ från spark. Integrerad svenska utökas till att omfatta fler gymnasiegemensamma ämnen.
• Norsjö; handledning på modersmål syns direkt I klassrummet enligt
ämneslärarna.
Deltagande kommuner: Norsjö, Lycksele, Vännäs
750:
Mål: Utgår ifrån att eleverna ska klara 750 poäng/årskurs
Målgrupp: Elever med F-varning eller som löper risk att få betyget E i
årskurs 1
Nyckelord: Dynamisk matematik, ett flexibelt stöd
Resultat: Svårt att dra slutsatser av vilka insatser som ger vad?! I gruppen
återfinns både de som klarar minst E och de som inte gör det utan att det
finns tydliga förklaringar. Eleverna erbjuds MI, i både matte och engelska
Deltagande skola: Anderstorpsskolan, Skellefteå.
Uppföljande vägledningssamtal
Mål: Tidiga insatser i årskurs 1 gymnasiet för förbättrad måluppfyllelse.
Målgrupp: Elever i årskurs 1 där det finns ett identifierat behov från åk 9
i grundskolan.
Nyckelord: Vägledning i tidig ålder , mer av professionell vägledning åk
8-9, tidiga samtal I årskurs 1, gymnasiet.
Reslutat: –Behovet av ett tidigt samtal kan fyllas av andra personalkategorier än studie- och yrkesvägledare. Trots ett litet antal elever blev
verkstaden så lyckad att arbetssättet är implementerat för hela årskurs 1
där elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och mentorer möter eleverna.
Deltagande skola och kommun: Tannbergsskolan, Lycksele.
PRESENTATION AV FYRA VALBARA WORKSHOPS
1) Koll och uppföljning
Vikten av uppföljning och utvärdering kommer att vara huvudfråga för
denna workshop. Området har funnits med i Plug in under hela projektperioden. För Västerbottens del kan vi konstatera att varje huvudman har
sitt eget sätt att göra uppföljningar mm, men det är inte alltid enkelt att
sammanställa informationen.
Medverkande:
Anna Liljeström, Pluginnovation, kommer att ge praktiska råd för hur ett
framgångsrikt arbete med uppföljning av eleverna kan bidra till ökad
måluppfyllelse.
Karoline Holmgren, lärare i svenska som andraspråk, vid Tannbergsskolan i Lycksele kommer med utgångspunkt av arbetet i verkstaden Samspråka att visa hur Tannbergsskolan arbetat med uppföljning av både
elevernas utveckling och de lärare som medverkat i Samspråka.
Mikael Rombe, gymnasiechef vid Tannbergsskolan, kommer att ge sin
bild av tidiga utvecklingssamtal för eleverna i årskurs ur ett ledare- och
pedagogiskt- och elevstödjande perspektiv. Umeå kommun redovisar
arbetet med aktivitetsansvaret.
Karin Karlsson, specialpedagog vid Anderstorpsskolan i Skellefteå, arbetar med betygsuppföljning i årskurs 1 och tidiga insatser för elever som
riskerar att får betyget F.
Moderator: Mikael Rombe, gymnasieschef, Tannbergsskolan Lycksele
2) Samverkan
En god samverkan kring elever som riskerar hoppa av gymnasieskolan
är en viktig faktor för att eleven ska återfå studiemotivation. Samverkan
handlar både om det som sker inom den egna organisationen och tillsammans med andra.
Medverkande:
Peter Brännström, Urkraft, kommer att berätta om hur olika yrkeskategorier kan utveckla elevernas självkänsla genom att utarbeta strategier i
multikompetenta team.
Susanne Waara, Umeå kommun, visar hur en elevcoach och gymnasielärare tillsammans kan motivera eleverna till ny studielust.
Peter Fellbrink, Luspengymnasiet Storuman, har i arbetet med elever
med neuropsykiatriska funktionshinder sett vikten av en god samverkan
inom kommunen och med andra myndigheter, bl.a. specialpedagogiska
myndigheten SPSM.
Moderator: Veronica Söderlund, rektor, Liljaskolan Vännäs
3)Flexibilitet Hoppar eleverna av, eller erbjuder vi en gymnasieskola som knuffar ut
eleverna? Flexibilitet i tid och rum samt planering av elevens lärande är
viktiga faktorer som påverkar om en elev blir kvar i gymnasieskolan eller
hoppar av.
Medverkande:
Mats Bång, Malgomajskolan Vilhelmina, berättar om hur en liten kommun löst undervisningen för elever med hög frånvaro.
Johanna Storfält, fritidsgårdsföreståndare Skellefteå, visar på erfarenheter av att använda olika miljöer för att stärka ungdomars självkänsla
och självförtroende
Thomas Andersson, Liljaskolan Vännäs, berättar om hur ett flexibelt
synsätt på lärandet utifrån elevperspektivet möjliggör ökad närvaro och
återgång till studier i gymnasieskolan
Moderator: Jan Midlert, gymnasiechef, Skellefteå kommun
4) Bemötande och förhållningssätt
Bemötande framhålls som allt viktigare av både eleverna själva och personal i skolan för att lyckas med studierna. Ett bra bemötande är också
en viktig del i att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna. I Plug
in har vi sett att det handlar både om det fysiska bemötandet genom
att se och bekräfta eleverna, men också att möta eleverna där de själva
befinner sig i den språkliga utvecklingen.
Medverkande:
Carita Green Granström, lärare vid Balderskolan i Skellefteå, har stor erfarenhet av att arbeta med relationell pedagogik och bemötande i sina
kontakter med elever med låg självkänsla och lågt självförtroende.
Evy-Ann Wikström, förste lärare i svenska vid Liljaskolan i Vännäs och
Jenny Lindmark, lärare vid Norsjö gymnasium, berättar om hur bemötandet av nyanlända förändras då lärarna känner sig tryggare med hur
de ska hantera undervisningen genom att anpassa undervisningen efter
elevernas språkliga förutsättningar.
Inger Karlsson och Lena Granberg, Luspengymnasiet Storuman, delar
erfarenheter kring att coacha elever som saknar motivation för studier.
Moderator: Ylva Rune, utvecklingschef för gymnasieskolan i Umeå kommun.