Strategi för det kommunala aktivitetsansvaret

KA - Det kommunala
aktivitetsansvaret
Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12
Varför behöver vi ha en strategi för KA
– det kommunala aktivitetsansvaret?
Syfte:
Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas
återgång till utbildning eller etablering på arbetsmarknaden. Utbildning först ska vara utgångspunkten.
De unga som väljer bort det alternativet eller saknar
behörighet ska ha möjlighet att få stöd till en meningsfull sysselsättning. Unga som inte fullföljt sin gymnasieutbildning löper hög risk att hamna i ett långvarigt
utanförskap. Därför är det avgörande för både individ
och samhälle att det finns fungerande verktyg för att
nå denna grupp.
• Att säkerställa kommunens ansvar, samverkan,
beredskap och rutiner för det kommunala
aktivitetsansvaret.
• Att säkra övergångarna mellan grundskolan,
gymnasieskolan och arbetsmarknaden.
• Att se till att det finns verktyg som
underlättar detta.
Mål:
• Att minska andelen unga som varken
arbetar eller studerar.
Enligt skollagen är varje kommun skyldig att hålla sig
informerad om hur deras ungdomar är sysselsatta.
Det gäller de unga som:
• är mellan 16-20 år och
Så här gör vi i Östersunds kommun
• gått klart grundskolan och
Arbetet är indelat i tre områden och fokuserar
på samarbetet mellan olika aktörer utifrån KA.
• inte går nationellt program på gymnasiet och
• inte redan har en gymnasieexamen.
Regleringen kallas för det kommunala aktivitetsansvaret och syftet är att förhindra att ungdomar hamnar
utanför både arbete och studier. Politiskt förankrade
mål, liksom en väl fungerande samverkan inom kommunen samt mellan kommunen och andra aktörer till
exempel Arbetsförmedlingen, är framgångsfaktorer
för det här arbetet.
• Tidiga och förebyggande insatser.
• Det här händer om en ungdom inte påbörjar
gymnasiet eller hoppar av.
• Individuella åtgärder för ungdomar.
2
Tidiga och förebyggande insatser
Ansvarig
När
Tydliga rutiner i skolan för tidig identifiering av elever som
riskerar att inte påbörja gymnasieutbildning av olika anledningar.
Rektor grundskola/
grundsärskola
Löpande
Tidiga stödinsatser, specifikt vad gäller elever som riskerar att
inte nå utbildningens mål, ej få gymnasiebehörighet, har stor
frånvaroproblematik eller där det på annat sätt finns oro/risk
att eleven inte kommer att påbörja någon gymnasieutbildning.
Rektor grundskola/
grundsärskola
Löpande
Tydliga rutiner för studie- och yrkesvägledares funktion och
ansvar i samarbetet med gymnasieskola och Navigatorcentrum då elev riskerar att inte påbörja gymnasieutbildning av
olika anledningar.
Rektor grundskola/
grundsärskola
Årskurs 7-9
Tydliga rutiner och tidigt samarbete mellan skola och socialtjänst så att elever som går i skola i annan kommun men
som faller under Östersunds kommuns ansvar identifieras och
aktualiseras hos ansvarig aktör.
Barn- och utbildnings­
förvaltningen
Löpande
Rutin för kontakt mellan skola och Navigatorcentrum om elev
ej sökt gymnasieutbildning eller av annan orsak riskerar att
inte påbörja någon utbildning.
Rektor grundskola/
grundsärskola
Årskurs 9
Rutin för samkörning mot folkbokföringen för att bevaka
inflytt.
Barn- och utbildnings­
förvaltningen
Löpande
Tydliga rutiner i gymnasiet för tidig identifiering av elever
som riskerar att hoppa av gymnasieutbildningen av olika
anledningar.
Rektor gymnasiet
Löpande
Tidiga stödinsatser, specifikt vad gäller elever som riskerar att
inte klara en gymnasieexamen.
Rektor gymnasiet
Löpande
Tydliga rutiner för studie- och yrkesvägledares funktion och
ansvar i samarbetet med Navigatorcentrum då elev riskerar
att hoppa av gymnasiet av olika anledningar.
Rektor gymnasiet
Löpande
Barn- och utbildnings­
förvaltningen
Löpande
Tidig samverkan mellan skola, socialtjänst och landsting där
detta är aktuellt. Riktlinjer för detta samarbete finns bland
annat i samverkansdokumentet Jämtbus.
Överlämning, där så är påbjudet, från grundskola/grundsärskola till gymnasiet sker med överlämnandeblankett och enligt
fastställd policy. http://jgy.se/elevinformation/overlamningar/
3
Socialförvaltningen
Jämtlands Gymnasie­
förbund
Socialförvaltningen
Landstinget
Antagningskansliet
Jämtlands Gymnasie­
förbund förmedlar till
rektor grundskola/grundsärskola
Antagnings­
kansliet tillhanda senast
31/5.
Det här händer när en ungdom inte påbörjar gymnasiet, hoppar av eller inte
har en gymnasieexamen
Ansvarig
När
Navigatorcentrum har ansvaret för att
hitta, ta kontakt med och erbjuda aktiviteter till de unga som faller under KA.
Enhetschef Navigatorcentrum
Löpande
Navigatorcentrum tillhandahåller register
med uppgifter över målgruppen och bistår
med relevant statistik till kommunstyrelsen 2 ggr/år och till statliga myndigheter
vid efterfrågan.
Enhetschef Navigatorcentrum
Löpande
Om en elev sökt men inte antagits till
gymnasiestudier läggs uppgiften in i
Extens.
Antagningskansliet Jämtlands
Gymnasieförbund
I juli
Obehörig elev erbjuds introduktions­
program.
Rektor för introduktionsprogram
I juli
Behörig elev som inte kommit in på grund
av otillräckliga betyg, meddelas tillbaka
till grundskolan.
Antagningskanslitet Jämtlands
Gymnasieförbund
1 juli
Om en elev sökt men inte påbörjat gymnasiestudier läggs uppgiften in i Extens.
Gymnasierektor via administratör
på respektive skola
Efter höstterminens
upprop cirka 31 augusti
Om en elev hoppar av gymnasiet läggs
uppgiften in i Extens.
Gymnasierektor via administratör
på respektive skola
Löpande
Navigatorcentrum inhämtar uppgifter
från Extens.
Enhetschef Navigatorcentrum
Löpande
När externa utbildare (fristående skolor
samt kommunala skolor utanför Jämtlands Gymnasieförbund) skriver ut elever
blir elever inom Östersundskommun
rapporterade till Jämtlands Gymnasieförbunds kansli, som därmed tar över
det administrativa ansvaret och lägger
uppgiften i Extens.
Jämtlands Gymnasieförbund
Löpande
Individuella åtgärder för ungdomar
I Östersunds kommun är det Navigatorcentrum som erbjuder ungdomar i KA lämpliga individuella åtgärder.
Mer information om Navigatorcentrums verksamhet finns på: www.ostersund.se/navigatorcentrum
4
Hur arbetar vi med strategin
Ansvarig
När
Information av strategin erbjuds
till rektorer
Verksamhetscontroller
Våren
Översyn och eventuell revidering
av strategin
Verksamhetscontroller
Hösten
Träffar med representanter från
kommunledningsförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och
Jämtlands Gymnasieförbund
Verksamhetscontroller
Våren
Hösten
5
Östersunds kommun
Östersunds kommun, 831 82 Östersund.
Telefon: 063- 14 30 00. www.ostersund.se