TRÄNA FÖR LIvET

Tidningen för dig som är medlem
KUNSKAP OCH INSPIRATION SEDAN 1994 NR 2/2015
Allt du
behöver
veta om
idrottsskador
NUTYGESBI AOPRKIL
AST
SVARA SEN
27 MARS
TRÄNA FÖR
LIVET
AKTUELL
DEBATT OM
BARNIDROTT
Ät enkelt
– inte
så svårt
1
Figur 8.21. Injektionsteknik vid lateral epikondylit:
Lokalanestetikum injiceras
under senorna vid extensor
longus och extensor brevis.
Vätskan injiceras utan
motstånd.
PERIODENS BOK
• Läkarbehandling: Tillståndet är i de flesta fall självbegränsande och 90 procent av patienterna återhämtar sig inom loppet av ett år. Ingen särskild behandlingsmetod har visat sig vara effektivare än övriga metoder. Behandlingen utgörs till en början av vila från
aktiviteten som ger upphov till besvären och kylbehandling med is. Den inledande
smärtbehandlingen kan kompletteras med paracetamol eller NSAID. Frånvaron av inflammatoriska celler i den patologiska vävnaden har emellertid gjort att bruket av antiinflammatoriska medel och kortikosteroider varit omdebatterat. Perifer vävnad kan
emellertid uppvisa associerad inflammation, vilket innebär att de antiinflammatoriska
medlen kan lindra smärta och göra det möjligt för patienten att genomföra ett excentriskt träningsprogram. I vissa fall har avlastande band, stretchövningar för extensormusklerna och djup friktionsmassage gett positiva resultat. Dock finns inga bevis för
goda resultat av alternativa behandlingsmetoder vid tendinopati, till exempel stötvågsbehandling (ESWT), autologa blodinjektioner eller injektioner med trombocytberikad
plasma. I svårbehandlade fall kan ett kirurgiskt ingrepp vara motiverat. Studier har visat
positiva resultat av perkutan, artroskopisk och öppen debridering av extensorn carpi
radialis brevis.
© Medicinsk illustratör Tommy
Bolic, Sverige.
• Behandling av sjukgymnast: Program med excentriska styrketräningsövningar och stretching visar lovande resultat. Patienten ska undervisas i aktiv träning (som inte får göra
ont), stretching och styrketräning. Idrottsutövarens teknik ska utvärderas och en speci-
Akuta knäskador
t) – Tennisarmbåge
(b)
(a)
(a)
SupraspinatusSupraspinatussenan
senan
Långa
Långa bicepssenan
bicepssenan
Figur 8.22. Medial
epikondylit, vanligen
orsakad av repetitiv och
långvarig belastning. Hyalin
degeneration av flexorerna
och/eller pronatorsenan syns
makroskopiskt.
Normalfrämre
Normal
främre kapsel
kapsel
(c)
(c)
© Medicinsk illustratör Tommy Bolic,
Sverige.
Axel
Impingement inuti leden
Överarmsbenet
Lårbenet
ARMBÅGE OCH UNDERARM
ion/supination av handrung (figur 8.20). Histo(b)
mationsorsakande celler.
dialis brevis, som är mer
carpi radialis longus och
ndinopati. Förekomsten i
ekomsten i befolkningen
na 35–54 år. Tennisarme med omoget skelett. I
r bollen träffas sent med
de racketar. Spelare med
Menisken
r vid hög ålder
och efter
. Även utövare av andra
, kastidrottare, simmare,
förknippat med de krav
rotter. Lateral smärta är
(b)
testas med utsträckt armbåge och med belastning vid tredje mellanhandsbenet. Carpi
ulnaris kan skilja ut sig genom att inte uppvisa några ulnara avvikelser alls. En ultraljudsundersökning kan ge information om hur svåra sjukdomstillstånden är och kan visa
på ett fokalt hypoekoiskt område, kalcifikation eller ytterligare en ruptur.
Uttänjd främre kapsel
Figur 7.25. Axelinstabilitet
och kaströrelse. Vid
kaströrelser spänns armen
i en kraftig utåtrotation (a).
Upprepade kast kan leda till
utmattning av rotatorkuffen,
en stram bakre kapsel och
uttöjning av främre/nedre
kapseln med instabilitet
som följd. Friktion mellan
supraspinatussenan och
bakre labrum kan skada
dessa strukturer (b och c).
© Medicinsk illustratör Tommy Bolic,
Sverige.
9 • Handled, hand och fingrar
Armbågsnerven
mbågens lateralsida och
er i underarmen till finger gradvis påkommande.
and eller hålla i en kopp
Karpalbensfraktur
Pronatorsenan
Främre
korsbandet
istoria, ömhet vid palpahandledsextension med
med armbågen böjd i 30
net. Carpi radialis brevis
Om en patient har ont i handleden efter ett trauma kan han eller hon ha drabbats av en
karapalbensfraktur. De vanligaste frakturerna har redan avhandlats. Det mest ömmande
området kan påvisas genom en klinisk undersökning, eventuella områden med kontusionsmärken och svullnad likaså. Denna information kan vara viktig för att radiologen
ska kunna avgöra vilka bilder som ska tas för att påvisa en fraktur. Isolerade frakturer i Flexorsenan
Armbågsbenet
karpalben (förutom båtbenet) är ovanligt. Evulsionsfrakturer vid dorsala radiotrikvetrala eller lunotrikvetrala ligamentskador, eller en tvärfraktur i os triquetrums kropp kan
förekomma. Om så är fallet ömmar patientens handled mest på dorsal- och ulnarsidan.
Golfspelare och andra idrottare (till exempel slagmän i baseboll) som slår hårt med en
Figur 9.8. Skafolunära
racket eller en klubba kan skada hakbenets hakformiga utskott (som sticker ut i handflaoch lunotrikvetrala
tan). Det yttrar sig i en distinkt ömhet i handflatans ulnarsida. Direkta slag mot handens
ligamentskador. När båda
ligamenten skadas blir
ulnarsida kan orsaka en ärtbensfraktur. Vid påvisad karpalbensfraktur ska patienten remånbenet instabilt, vilket
mitteras till en specialist för ytterligare diagnostik och behandling.
Figur 12.1. Mekanism vid
skada på främre korsbandet
utan kontakt. Detta är den
vanligaste mekanismen vid
skador på främre korsbandet
i handboll, fotboll och
basket. Foten är på marken
(a) medan underbenet
roterar i valgusställning (b)
med knäet i princip rakt vid
markkontakt.
• Symptom och indikationer: Symptomen är smärta, ömhet och svullnad, möjligen i kombination med nedsatt funktion.
© Medicinsk illustratör Tommy
Bolic, Sverige.
KNÄ
• Diagnos: När den kliniska undersökningen påvisar lokaliserad ömhet, svullnad och
eventuellt områden med blåmärken finns det anledning att misstänka en fraktur. Diagnosen bekräftas radiografiskt. Vid misstänkt handledsfraktur krävs flera typer av bilder.
Förutom röntgen används ofta även datortomografi, magnetkameraundersökning eller
andra undersökningsmetoder. Om hakbenets hakformiga utskott är skadat krävs an-
© Medicinsk illustratör Tommy
Bolic, Sverige.
(b)
Strålbenet
Strålbenet
Månbenet
371
Båtbenet
249
Hand- och handledsskador
• Prognos: Prognosen avgörs helt av vilken typ av fraktur det rör sig om, när skadan diagnosticerades och behandlades, och framför allt av vilken typ av behandling som ges. De
flesta patienter tillfrisknar helt, medan vissa drabbas av långvarig smärta och måste utredas för eventuella uteblivna frakturläkningar eller posttraumatisk artrit till följd av dislokerade handledsben, som slutligen kan göra det nödvändigt med någon typ av artrodes.
Vid vilken tidpunkt idrottaren kan återgå till aktivitet måste patienten, sjukgymnasten
och läkaren gemensamt komma fram till i varje individuellt fall.
Ligamentskada i handleden
Benen i handleden stabiliseras av ett antal olika ligament, dels i förhållande till varandra,
dels i förhållande till strålbenet, armbågsbenet och metakarpalbenet. Vissa av ligamenten
i mellanbenen är starkast på palmarsidan, medan andra har större dorsal styrka. Vid ett
hårt slag mot handen, vanligen efter ett fall på översträckt, ulnardevierad och aningen
roterad hand, kan en fraktur, en ligamentskada eller en kombination av båda delar förekomma. Ligamentskador med eller utan dislokation av handledsben kan vara svåra att
diagnosticera. Mest skadedrabbade är skafolunära ligamentet och lunotrikvetrala ligamentet (figur 9.8a och 9.8b).
• Symptom och indikationer: Smärta, svullnad, ömhet och nedsatt rörlighet är symptom på
ligamentskador i handleden.
Figur 9.9. Genom att be
patienten knyta händerna
och jämföra den skadade
handleden (till vänster)
med den friska (till höger)
syns en ökning (pilen) av
avståndet mellan båtbenet
och månbenet, vilket tyder
på en skada på skafolunära
ligamentet.
Återgiven med tillstånd av Norsk
förening för idrottsmedicin och
fysisk aktivitet.
Armbågsbenet
HANDLED, HAND OCH FINGRAR
(a)
kan leda till en luxation. Det
vanliga är att endast ett
av ligamenten rupturerar.
Handleden och handloven
syns här från dorsalsidan,
med intakta ligament (a). Om
en idrottare faller på utsträckt
hand kan ligamenten i
handloven rupturera (visas
här från palmarsidan) (b).
• Behandling av fysioterapeut: Ett långvarigt och målinriktat rehabiliteringsprogram är
den primära behandlingen vid multidirektionell laxitet och sekundär rotatorkuffsmärta.
Patienten bör avstå från den aktivitet eller idrott som orsakade tillståndet och istället
vila. Det är viktigt med en god kommunikation mellan vårdgivaren, idrottaren och trätingen en karpaltunnelbild för att visa på en fritt utstickande hamulus (krok) eller datortnaren eftersom en rehabiliteringsprocess kan innebära att det dröjer tre till sex månader
omografi för att undersöka det aktuella karpalbenet (eller samtliga ben i handleden).
innan idrottaren kan återgå till idrottsträning. Alla som är involverade i rehabiliterings• Behandling:
Enmycket
isolerad,
icke-dislokerad
fraktur i bör
os triquetrum,
hakbenet
processen behöver
därför vara
motiverade.
Behandlingen
koordineras
av en eller ärtbenet
kan
behandlas med gipsförband
eller
skena iRehabiliteringsprogrammet
fyra–sex veckor. Patienter med dislokerade
fysioterapeut med
specialistkompetens
inom detta
område.
frakturer
eller frakturer
i andra handledsben
ska av
remitteras
för lämplig
baseras på töjning
av de strama
bakre strukturerna,
styrketräning
rotatorkuffen
och undersökning
och
behandling.
Vissa
frakturer
utgör
en
del
av
en
allvarlig
skada
med
både frakturer och
skulderbladsstabiliserande muskulatur samt förbättring av den neuromuskulära
luxationer. Behandlingsalternativen är då öppen reponering av dislokerade ben, reparation av ligament, osteosyntes med stift eller skruvar och gipsförband i åtta–tolv veckor.
204
Vid sena symptom efter en hak- eller ärtbensfraktur kan hakbenets hakformiga utskott
eller ärtbenet avlägsnas kirurgiskt utan märkbar funktionsnedsättning.
Os triquetrum
Skafolunär
ligamentruptur
Lunotrikvetral
ligamentruptur
Månbenet
Båtbenet
Båtbenet
Luxerat månben
278
279
500 sidor – kunskap, fakta
och fantastiska bilder
Den här boken är nödvändig för dig
som är intresserad av den senaste
kunskapen om idrottsskador. Boken
är framtagen i samverkan med ett
70-tal världsledande experter inom
idrottsskadeområdet.
Bokens redaktör, idrottsmedicinaren Roald
Bahr, har engagerat världsledande experter för att ta fram de absolut senaste rönen inom idrottsskadeområdet. I boken
beskriver de hur de undersöker, behandlar och rehabiliterar både akuta skador
2
”Roald Bahr har genom sitt solida,
globala idrottsmedicinska nätverk
presterat en internationell lärobok i
elitdivisionen.”
Ove Talsnes,
Overlege i ortopedi SIHF Elverum –
universitetslektor UiO inst. for Helse og
Samfunn-lege i Norges Friidrettsforbund
och belastningsskador. Även den Internationella olympiska kommittén (IOK)
har via sin medicinska kommitté deltagit
i bokens tillblivande, därav de olympiska
ringarna på omslaget.
Illustrationerna och bilderna beskriver pedagogiskt olika slags skador, deras
behandling och rehabilitering. Tommy
Bolic, som är medicinsk illustratör, har
tecknat de över 300 unika anatomiska
illustrationerna i färg. De visar olika skadetyper, skademekanismer och behandlingsmetoder ur nya pedagogiska vinklar,
vilket gör dem mycket intressanta och
användbara.
Den kliniska processen, från patientens problem via symptom och klinisk
PERIODENS BOK
NY!
SVARA
SENAST
27 MARS
EXTRA LÅGT
MEDLEMSPRIS
DENNA PERIO
D:
349:-
ORDINARIE PR
IS: 399:-
UTGIVEN: 2015, mjukband, ca 500 sidor
ARTNR: 1359
MEDLEMSPRIS: 369:-
Om författarna
undersökning till diagnos, behandling
och rehabilitering, beskrivs på ett logiskt
och strukturerat sätt.
Den första upplagan av idrottsskadeboken, som kom ut år 2000, var skriven
på norska. Den har sedan översatts till
ett antal språk: engelska, svenska, spanska, grekiska och kinesiska. Bara i Sverige, hos SISU Idrottsböcker, har boken
sålts i över 16 000 exemplar.
Den stora skillnaden, om man jämför
den nya upplagan med den föregående,
är att tack vare de många världsledande
experterna är kunskapsnivån och därmed
kvaliteten genomgående betydligt högre.
På ett stort antal områden finns nya rön
kring både förebyggande av idrottsskador, samt behandling och rehabilitering.
Boken är först och främst skriven för
läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal inom primärvården. Men även
tränare och idrottsutövare har stor glädje
av den, inte minst som uppslagsverk.
Roald Bahr
är professor i
idrottsmedicin,
föreståndare
för Oslo Sports
Trauma Research
Center vid
Norges idrettshøgskole. Han är
också chefsläkare vid Olympiatoppen
och sedan 2008 ledamot av Internationella olympiska kommitténs
(IOK) medicinska kommitté. Roald
har publicerat mer än 200 forskningsartiklar och ett flertal böcker. Hans
huvudsakliga forskningsområde är
förebyggande av idrottsskador.
Tommy Bolic har
varit medicinsk
illustratör i mer
än 30 år. Han har
varit elitaktiv
och tränare på
landslagsnivå
och har många
års erfarenhet
av att undervisa
om idrottsskador. Han har också läst
medicin.
3
IDROTTSSKADOR
De gör det svåra enkelt
Att göra det svåra enkelt är en
konst. Men två personer som behärskar den konsten är idrottsmedicinaren Roald Bahr och medicinske
illustratören Tommy Bolic. Båda är
aktuella med boken Idrottsskador
– Roald som redaktör och Tommy
som illustratör.
Roald Bahr har en lång meritlista. Hans
beskrivning av sig själv är dock betydligt
mera blygsam:
– Jag är en man som har fått förmånen
att kombinera mina två största intressen i
livet – idrott och medicin.
Roald är uppvuxen i den lilla orten
Bjerkvik, nära Narvik. Där sysslade han
med ”alla idrotter som fanns tillgängliga”. När han började gymnasiet flyttade
familjen till Oppegård utanför Oslo och
vid samma tid började han spela volleyboll. Så småningom
blev han också
landslagsspelare.
– Vi förlorade
alltid mot Sverige,
konstaterar Roald.
I sin roll som
idrottsläkare ser Roald att han har haft
stor nytta av att själv
ha varit elitidrottare.
– Det är nyttigt
på flera sätt och gör
att man vet vad det vill säga att träna. Vad
det innebär att sätta upp mål och att ha
ett stort hjärta för vad du håller på med.
Det gör det lättare att sätta sig in i idrottarens situation. Dessutom förstår man
sig på ”garderobskulturen” och pratar
samma språk som utövarna. Det underlättar kommunikationen.
En specifik händelse i mitten av 70talet bidrog till att väcka Roalds intresse
för att använda träning i behandlingen av
skador.
– Jag stukade foten och blev gipsad i
sex veckor. På den tiden var behandlingen inriktad på att vara passiv och jag ordinerades att inte röra foten. Sex veckor
senare hade benmuskulaturen närmast
4
Roald Bahr
försvunnit och det tog ett halvår att träna
upp sig igen. Idag vet vi mycket mer om
aktiv behandling, det vill säga att använda träning som rehabilitering.
Den nya boken Idrottsskador – en illustrerad guide är enligt Roald ett viktigt
bidrag för att förmedla denna kunskap
till en bredare grupp och inte bara till
idrottare.
– Det är viktigt att vi kan bidra till att
dessa skador behandlas bra och att folk
inte ger upp. På så sätt har min bakgrund
som idrottare fått mig att förstå att det
kan gå fortare att komma tillbaka vid
skada. Jag hoppas att det inte längre finns
någon med fotstukning som tvingas gå
med gips i sex veckor som jag gjorde.
För att göra boken tillgänglig för en så
bred målgrupp som möjligt har stor vikt
lagts vid att illustrationerna ska bidra till
att förklara de anatomiska begreppen.
Det är här Tommy Bolic kommer in i
bilden.
– Jag har arbetat tillsammans med Roald i 12 år. Det var han som kontaktade
mig om den här boken. Det är helt otroligt att jag fick möjlighet att göra illustrationerna helt från scratch och välja mina
egna förlagor, berättar han.
För att få till optimala illustrationer
startade Tommy från grunden. Han
gjorde detaljerade skisser, förde ingående
diskussioner och monterade sedan upp
Tommy
Bolic
de olika modellerna i olika belysningar.
Därefter gjorde han själva originalen.
– Jag gjorde massor med skisser och
förslag för att få fram tydligheten i de
bakomliggande krafterna bakom skadorna. Sedan hade jag en idé om att
välja anatomins karikatyrtecknande, som
innebär att man ibland överdriver eller
underdriver illustrationerna.
En annan inspirationskälla var osteologen Ebba During.
– Hon hade varit med och gjort utgrävningar vid skeppet Kronan och där
tagit upp 100 skelett med olika skador.
Hon lånade ut olika delar till mig och
det gjorde att jag kunde utgå från riktiga
preparat i mina skisser. Det gjorde att jag
kunde göra mycket mer detaljerade skisser än om jag hade använt plastmodeller.
Dessutom var det kul att få hennes synpunkter, avslutar han.
MASSAGE, ANATOMI OCH BIOMEKANIK
NJ
KAMPA
PÅ TVÅ
ITER
FAVOR
Extra lågt medlemspris 129:-/st (ord pris: 175:-)
Muskler – anatomi
och funktion
Muskler – anatomi och funktion illustrerar
våra större muskelgrupper med fokusering på ursprung, fäste och funktion.
Boken har en pedagogisk layout och
informativa illustrationer samt består av
text på både svenska och latin. Ett perfekt
hjälpmedel för dig som vill lära in, eller
kunna visa andra, musklernas anatomi
och funktion.
FÖRFATTARE: Marcus Eng
ART NR: 1331
Biomekanik
En bok för dig som vill lära dig att analysera kroppens olika rörelser. Boken har en
pedagogisk layout och innehåller många
informativa illustrationer och exempel.
Efter att ha läst den kommer du förhoppningsvis att förstå varför vi gör som vi gör
när vi rör på oss – när vi springer, hoppar,
sparkar, kastar, slår på bollar och gör
volter.
FÖRFATTARE: Rolf Wirhed
ART NR: 1352
Massagens anatomi
Sportmassera själv med redskap
Massagens anatomi är
en bok om avslappning och välbefinnande. Du får först en
inblick i masserandets
grunder och därefter
lär du dig sätta ihop
ett fullständigt massageprogram. Bilder
och illustrationer visar
vilka muskler som
masseras och mjukas
upp. Steg för steginstruktioner lär dig
hur du kombinerar de
bästa greppen och rörelserna för att få den
som du masserar att
känna sig avslappnad
och uppiggad.
Self-Myofascial Release
(SMR) är en teknik
för idrottsmassage
som har fått ett starkt
uppsving både bland
idrottare och vanliga
motionärer. Med redskap som tennisbollar, skumplastrullar
och stänger rullar
du igenom utvalda
muskelgrupper för att
släppa spänningar och
förbättra din rörlighet.
Boken består av en
kort introducerande
text, 50 effektiva och
noggrant beskrivna
övningar samt programförslag för hur du
kan anpassa SMR för
specifika idrotter och träningsformer.
FÖRFATTARE: Abby
Ellsworth, Peggy Altman
UTGIVEN: 2014, mjukband, 160 sidor
ART NR: 7578
MEDLEMSPRIS: 139:-
FÖRFATTARE: Erik Börjesson
UTGIVEN: 2012, mjukband, 40 sidor
ART NR: 7393
MEDLEMSPRIS: 189:-
5
BODIL JÖNSSON
Det nya åldrandet
Det säger fysikern, professorn, talaren
och författaren Bodil Jönsson, 72, som
har skrivit förordet till den svenska upplagan av den amerikanske psykiatrikern
Gene D. Cohens Den mogna människan
– kraften hos den åldrande hjärnan.
Gene D. Cohen (1944-2009) var chef
över The Center on Aging vid the National Institute of Mental Health och var
först med att studera äldres mentala hälsa.
– Före år 2000 betraktade vi åldrandet
mer i termer av uppgång och fall. Det vi
nu vet är att en del saker blir bättre, somligt sämre. Nu vet vi att människor i min
ålder kommer att bidra till utvecklingen
i större grad än tidigare, förklarar Bodil
Jönsson, som menar att fysisk aktivitet
kan bidra till att hålla hjärnan i form.
– Det som är bra för kroppen är bra
för hjärnan. Jag har själv alltid haft ett
rörelsebehov och många av mina bästa
idéer har jag fått när jag har varit ute och
sprungit. De stora genomgripande sakerna sker ofta när man gör något annat.
Bodil Jönsson har sin bakgrund inom
fysiken. Ända sedan hon var fyra år har
hon funderat över begreppet tid.
– Under en skidtur träffade jag en
skogsarbetare som berättade om trädens
årsringar. Han berättade så bra att jag
trodde att också människor hade årsringar. Jag trodde att om man sågade av
huvudsvålen på mig skulle man se fyra
årsringar. Det här pratade jag aldrig med
någon om och först när jag var åtta år
förstod jag att jag fattat fel. Jag skämdes,
men tänkte inte på det. Sedan, när jag
var 30 träffade jag en kvinna som var 50.
Hon sa ”jag känner mig så ung, men när
jag ser mig i spegeln ser jag att jag inte
är det längre”. Då fick jag höra mig själv
säga, men du är ju det också och började
6
berätta för henne om hennes årsringar.
Då kom det tillbaka till mig, att vi inom
oss har kvar alla årsringar.
Bodil Jönssons första bok Tio tankar
om tid, kom ut för 15 år sedan. Den har
sålts i cirka 650 000 exemplar i Sverige
och har översatts till 20 språk. Idag är antalet boktitlar uppe i 17 och tre av dem
handlar om åldrandet. Den senaste, Silver (2014), har hon skrivit tillsammans
med tecknaren Robert Nyberg och den
innehåller 60 tankar och teckningar om
att bli gammal i vår tid.
Under sitt liv har hon betraktat det
faktum att det sker drastiska förändringar
när man blir gammal. Att livets förutsättning har ändrats.
– Det är stor skillnad mellan när min
mamma blev gammal och jag själv har
blivit gammal. Det har skett en tioårsförskjutning på 30 år. Men det är inte bara
det att man blir tio år yngre, utan att man
inte längre blir gammal i ett vakuum
utan gammal i sin samtid. Det behöver
inte vara ett helvete att bli gammal.
Att röra på sig har alltid varit viktigt för
Bodil. Hon vistas mycket i naturen och
går även på gym.
– Det påverkar mig humörmässigt. De
flesta njuter av att röra sig. Likadant kan
man njuta av sina vänner. Eller så kan
man dansa eller spela bridge. Det viktiga
är att göra saker som gör så att du inte
drar dig tillbaka i dig själv. Hjärnan mår
väl av att användas. Sedan behöver man
inte hänga med i senaste modenycken.
Det viktiga är att vara noga med vad som
är meningsfullt, avslutar Bodil Jönsson.
Foto: Håkan E Bengtsson
– Sedan 15 år tillbaka vet vi att vi
får nya hjärnceller även när vi blir
äldre. Vi vet att hjärnan fortsätter att
vara plastisk* och att den påverkas
av vad vi gör. Vi blir sämre på att
minnas lösryckta detaljer, men vi
blir bättre på att se och upptäcka
sammanhang. Vi blir också bättre
på kontakten mellan kunskap och
känslor.
Den mogna människan
– Kraften i den åldrande
hjärnan
Boken utmanar
på allvar uppfattningen om att
vår hjärnkapacitet avtar med
tiden. Baserat
på de senaste
forskningsrönen
och berörande
intervjuer med
människor som
befinner sig i den
senare delen av
livet visar Cohen
hur vi kan fortsätta att växa och utvecklas. Förord av Bodil Jönsson.
ART NR: 7585
MEDLEMSPRIS: 189:-
Böcker av
Bodil Jönsson
Silver
ART NR: 7587
MEDLEMSPRIS: 177:-
Tio år senare
– tio tankar om tid
ART NR: 7586
MEDLEMSPRIS: 44:-
*Att hjärnan är plastisk betyder att den formas
och byggs om allt eftersom vi lever, och att det
går att träna upp den likt en muskel.
TRÄNA FÖR LIVET
Sittande/stående gympaprogram
– Träning för en bättre vardag
Du sätter igång med hjälp av programmets affisch och
cd. Cd:n innehåller 13 spår med musik och speakerröst,
och enbart musik. Programmet som är 37 minuter långt
innehåller uppvärmning, pulshöjning, rörlighet och
styrka, nedvarvning och avslappning.
Du kan byta ut några av övningarna och använda gummiband
till lite tuffare styrketräning. Det går att korta ner programmet
till cirka 20 minuter. Programmet fungerar bra för personer
som är äldre, personer med andra begränsningar som inte kan
stå upp ett helt gympaprogram, eller för personer som hellre
tränar hemma.
UTGIVEN: 2014, folder, affisch, cd
ART NR: 7588
MEDLEMSPRIS: 250:-
Författare: Ingbritt Ekman och Irene Samuelsson
Senior Power
– Styrketräning för äldre
Glädje i rörelse
- Träning för kropp och sinne hela livet
Ny forskning har visat att styrketräning
är minst lika viktigt som konditionsträning för att äldre personer ska hålla
både kropp och hjärna i trim. Faktum
är att åldrandet kan fördröjas med
hjälp av fysisk aktivitet. Musklerna
slutar aldrig att svara på träning. Till
boken hör en dvd samt en webbplats med filmade övningar som är
beskrivna i boken. Det finns övningar
för såväl hemmaträning som träning
på gymmet.
www.sisuidrottsbocker.se/seniorpower
Glädje i rörelse handlar om medicinsk
träning i vardagen, oavsett ålder. Enkla,
effektiva övningar för alla, men framför
allt för personer med rygg- och nackproblem, ledbesvär, långvarig smärta,
huvudvärk, stressrelaterade besvär
och spänning. Bokens övningar består
av fyra program som är inlästa på 2 cd
skivor: Mjuk och rörlig, Stark och stabil,
Stående yoga och Mindful walking.
Träningen är evidensbaserad, följer
vetenskap och beprövad erfarenhet.
FÖRFATTARE: Helena Bellardini, Michail Tonkonogi
UTGIVEN: 2013, mjukband, 228 sidor, dvd, webbplats
ART NR: 1345
MEDLEMSPRIS: 249:-
FÖRFATTARE: Monica van der Pals
UTGIVEN: 2014, mjukband, 96 sidor, 2 cd
ART NR: 7589
MEDLEMSPRIS: 269:-
7
IDROTTSUTVECKLING
Perspektiv på barnidrotten
För tre år sedan fick Klas Östberg
i sin roll som ansvarig läkare för
Sveriges Olympiska Kommittés
(SOK) topp- och talanggrupp
i uppdrag att studera en grupp
unga idrottare som skulle satsa
inför OS i Rio.
Klas Östberg
– Det var 13-åringar som
tränade 30 timmar i veckan och som
knappt åt någonting. Det jag såg gjorde
att jag ifrågasatte hur vi kunde låta barn
träna så fruktansvärt hårt, utan att någon
tog ansvar för deras fysiska och psykiska
hälsa, säger Klas Östberg, som därefter
började titta på hur det förhöll sig inom
andra idrotter.
Det han upptäckte var att det såg likadant ut i flera andra idrotter. Detta fick
honom att engagera sig än mer i frågan
och snart hade en omfattande mediedebatt rullat igång.
Vad är problemet utifrån ditt perspektiv
som läkare?
– Att barnidrotten inte bedrivs ur
barnperspektiv utan ur ett vuxenperspektiv. Barn tycker det är kul att till exempel
spela fotboll medan föräldrar ofta tänker
att ”nu ska vi satsa på kvalitet och se till
att de lär sig så mycket som möjligt”. Frågan är hur man mäter vad som är bra. De
vuxna säger vem som ska spela vad och
delar in barnen utifrån ett vuxenperspektiv. För barn är det viktigast att ha kul.
För vuxna är det att prestera.
Klas Östberg menar att barn inte är
små vuxna men att de ofta behandlas
som om de vore det. Och att föräldrarna
bekräftas genom barnen.
– Jag tror många föräldrar driver på det
här. Deras barn ska lära sig att prestera tidigt för att komma långt i samhället. Det
är status att ha ett duktigt barn. Men till
min klinik kommer det otroligt många
8
Foto: BILDBYRÅN
Barnen i fokus. Det är utgångspunkten för idrottsläkaren och den flitige
debattören Klas Östberg, som tillsammans med sin son, frilansjournalisten Tobias Östberg, är aktuell
med boken Barnidrott – ingen lek.
– Vi behöver göra mer än att bara
diskutera de här frågorna. Jag vill
att det ska hända något bland barnen, säger han.
I bokens slutord lyfter författarna fram innebandyn som “en idrott med modernare kultur och som tagit steg för
en idrott på barns villkor”.
skadade barn. Många vill sluta, men känner lojalitet mot föräldrarna.
Vilken roll tycker du att föräldrar ska ha?
– De bör tagga ner och tänka efter. De
bör fråga sig själva varför de vill att deras
barn ska idrotta. De flesta svarar att det
är för att de ska må bra, men då är det
viktigt att fråga sig själva vilken roll de
har. Tror de att det blir bra om de står
och skriker på sitt barn? En del föräldrar
måste man lugna ner helt enkelt. Kanske
ska de börja idrotta själva istället.
För att skapa ett forum för debatt har
Klas startat nätverket ”Svensk barn- och
ungdomsidrott”, en Facebookgrupp med
över 1 100 medlemmar. Hösten 2013
delade nätverket för första gången ut
”Svenska Barnidrottspriset”. Barnidrott –
ingen lek, är det senaste bidraget för att få
debatten att fortgå.
– Tanken är att det ska vara en bok med
innehåll att reflektera över. Vi vill belysa
idrotten från många håll och få läsaren
att fundera över varför det är som det är.
I boken berättar flera framstående
idrottare – bland andra Carolina Klüft,
Therese Alshammar och Sergej Bubka –
om hur de ser på barnidrott och hur de
själva tränade som barn. Boken innehåller också tio punkter ”för en bättre barnidrott”.
– Vi försöker vara konkreta och ge förslag på vad man ska göra. Det handlar till
exempel om att lyfta fram en värdegrund
för hur föreningen ska arbeta. Men det
räcker inte bara med utbildning, utan
man måste kunna sätta ner foten när någon bryter mot detta.
Målet med idrotten menar Klas är att
så många barn som möjligt ska idrotta så
länge som möjligt och att folkhälsan ska
stå i fokus.
– Då får man också en elit. De som har
blivit bäst har inte specialiserat sig tidigt.
Tidigare elitsatsningar har inget stöd i
forskning utan drivs ofta av en oreflekterad magkänsla att det är rätt.
Slutligen, vad hoppas du att boken ska
bidra med?
– Vi menar att det här är en samhällsfråga och vill nå ut till föräldrar och få
dem att ställa sig frågan varför de vill att
deras barn ska idrotta. Vi tycker barnen
är viktigast. Därför driver vi också frågan om att barnkonventionen ska bli lag.
Min förhoppning är att den nuvarande
regeringen ska se till att det blir så, säger
Klas Östberg.
Barnidrott – ingen lek
UTGIVEN:
2014,
hårdband,
167 sidor
ART NR: 7590
MEDLEMSPRIS: 259:-
UTBILDNING
KURSER OCH KONFERENSER
KURSER NÄRA DIG
BLEKINGE
Grundtränarutbildning nivå 2:
18-19/4, 9/5 Karlskrona
Plattformen: 24-25/4 Karlskrona
Åldersanpassad fysisk träning
för barn & ungdom: 25/4
Karlskrona
sisuidrottsutbildarna.se/
blekinge
DALARNA
Idrottens Föreningslära grund:
23/3 Falun
IdrottOnline Klubb, Hemsida
forts: 22/4 Mora
Plattformen barn och ungdom:
25-26/4 Falun
sisuidrottsutbildarna.se/dalarna
GOTLAND
Idrottens Föreningslära Grund:
31/3 Visby
Sponsring: 13/4 Visby
sisuidrottsutbildarna.se/gotland
GÄSTRIKLAND
Idrottens Föreningslära –
grund: 8/4 Gävle
IdrottOnline – Hemsida fortsättning: 21/4 Gävle
Plattformen: 25-26/4 Sandviken
sisuidrottsutbildarna.se/
gastrikland
HALLAND
IdrottOnline Klubb Hemsida –
Fortsättning: 15/4 Halmstad
Workshop: Överträning ur ett
fysiologiskt och idrottspsykologiskt perspektiv: 21/4 Halmstad
IdrottOnline Klubb – Administration – Fortsättning: 29/4
Halmstad
sisuidrottsutbildarna.se/halland
JÄMTLAND/HÄRJEDALEN
Grundtränarutbildning 2: 2426/4 Östersund
Plattformen: 25-26/4 Östersund
Grundtränarutbildning 1: 2324/5 Östersund
sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen
SMÅLAND
Ledarutbildning i mental
träning för barn och ungdomar:
8/4 Vetlanda
IdrottOnline Klubb administration grund: 9/4 Alvesta
Grundläggande kinesiologytaping: 11/4 Jönköping
sisuidrottsutbildarna.se/smaland
NORRBOTTEN
Plattformen Idrottens barnoch ungdomsledarutbildning:
21/3-22/3 Luleå
Idrottens Föreningslära grund –
för nyanställda i styrelsen: 24/3
Gällivare
IdrottOnline Klubb – gruppansvarig tränare/ledare: 7/5
Boden
sisuidrottsutbildarna.se/norrbotten
VÄRMLAND
Grundtränarutbildning, GTU 1:
28-29/3 Karlstad
Uthållighet: 13/4 Hammarö
Att skapa motiverande idrottsmiljöer för barn och ungdom:
21/4 Kil
Knäskador: 23/4 Sunne
sisuidrottsutbildarna.se/varmland
VÄSTERBOTTEN
Åldersanpassad fysisk träning:
30/3 Lycksele
Pulsträning: 14/4 Umeå
Grundtränarutbildning (GTU 1):
18-19/4 Umeå
sisuidrottsutbildarna.se/vasterbotten
VÄSTERGÖTLAND
Löpteknik och kost för prestation: 28/4 Skövde
Åldersanpassad fysisk träning
för barn och ungdom: 11/4,
26/4 Skövde
Åldersanpassad fysisk träning
för barn och ungdom: 12/4,
25/4 Borås
sisuidrottsutbildarna.se/vastergotland
VÄSTERNORRLAND
Hemsida-grund: 9/4 Ånge, 16/4
Kramfors, 23/4 Örnsköldsvik, 7/5
Sundsvall
Arbetsgivarutbildning: 14/4
Sundsvall, 16/4 Örnsköldsvik
Idrottsskadeutbildning: 14/4
Sundsvall, 21/4 Sollefteå, 22/4
Örnsköldsvik
sisuidrottsutbildarna.se/vasternorrland
VÄST
Idrottsmassage 2: 21-22/3
Göteborg
Kinesiotejpning: 18/4 Göteborg
Åldersanpassad fysisk träning
för barn och ungdom: 25/4, 9/5
Göteborg
Inspirationsföreläsning i ledarskap: 14/4 Göteborg
sisuidrottsutbildarna.se/vast
TIPS PÅ FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER
Möt SISU Idrottsböcker!
OMT/IM kongress med tema ”Fysisk aktivitet och Overuse”
20-21 mars, Täby Park Hotell
www.omtsweden.se
FoMM 2015
Tema: Manuell medicin idag – vetenskap och klinik
17-18 april, Quality Hotel Friends, Stockholm
www.naprapater.se
Skolidrottsforum 2015, 24-26 april, Fyrishov, Uppsala
Slutspel i skol-SM, Idrottsmässa och föreläsningar med bland andra
Michail Tonkonogi om åldersanpassad fysisk träning för
barn och ungdomar.
www.skolidrottsforum.se
Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom
ARTNR: 1328
MEDLEMSPRIS: 219:-
Ny säsong av Idrottens
himmel och helvete
Den hyllade tv-serien Idrottens
himmel och helvete fortsätter att undersöka barn- och
ungdomsidrotten och lyfta
exempel från denna. Alla åtta
program finns tillgängliga på:
sisuidrottsutbildarna.se eller ur.se.
LADDA
HEM!
Samtalsunderlag för att ta diskussionen
i din förening.
Ladda hem samtalsunderlaget på:
www.sisuidrottsutbildarna.se
Skapa trygga idrottsmiljöer
– för barn och ungdomar
Med trygga idrottsmiljöer menar vi att verksamheten
bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och i linje med
barnkonventionen.
ARTNR: 1363
MEDLEMSPRIS: 25:-
Målvaktstränarutbildning B
Boken vänder sig till tränare för ungdomar i
15-årsåldern och fram till starten av seniorverksamheten. Boken har en tillhörande webbplats:
fogis.se/mvb
ARTNR: 22003
MEDLEMSPRIS: 399:-
Basutbildning för ridsportens ledare
Denna basutbildning vänder sig till nuvarande och blivande ledare inom ridsporten.
Boken har en tillhörande webbplats:
www.ridsport.se/basutbildning
ARTNR: 17027
MEDLEMSPRIS: 159:-
NY!
NY!
9
IDROTT OCH POLITIK
Gabriel Wikström, idrottsminister:
”Idrotten viktig för folkhälsan”
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Med en ny regering fick Sverige
en ny idrottsminister. Gabriel
Wikström, 30, har även sjukvårds- och folkhälsofrågor i
portföljen. ”Det blir en tydlig
koppling mellan mina tre
ansvarsområden; att investera i
en bred idrottsrörelse bidrar till
bättre folkhälsa och minskade
sjukvårdskostnader”, säger
han.
Du har sagt att ”det är viktigt att
lyfta upp idrottsfrågorna och få
dem mer profilerade i den politiska
debatten” (SVD 3/10 2014). Vilka
frågor ser du som mest angelägna?
– Idrottspolitiken har tyvärr varit
nedprioriterad de två senaste mandatperioderna. För mig är det viktigt att lyfta idrottens viktiga samhällsuppdrag som folkrörelse och
dess stora påverkan på folkhälsan.
Sedan står idrotten inför flera utmaningar – hur inkluderar vi fler och
gör idrotten mer tillgänglig för barn
och unga, hur kan idrottsrörelsen
nå ut i områden där den traditionellt inte är stark, såsom de växande
förortsområdena, och hur jobbar vi med
en jämställd och jämlik idrott?
Här gäller det för mig att jobba tillsammans med idrottsrörelsen men också
med kommuner och landsting. Frågan
om anläggningar och ytor för spontanidrott är en sådan som avgörs på kommunal nivå men där vi – stat, kommun
och idrottsrörelse – kan ha en dialog för
att nå gemensamma mål.
Hur ser du på motion som hälsoprevention och idrotten som en del av folkhälsan? Finns det kopplingar att göra till
folkhälso- och sjukvårdsområdet?
– Idrotten är en viktig del i att upprätthålla en god folkhälsa och inom detta område tror jag att vi kan göra mer.
Kombinationen i min portfölj med såväl
idrott som folkhälsa gör att det blir na-
10
Idrottsrörelsen i Sverige är unik
eftersom den står fri och självständigt från staten. Vi kan och
har heller inte ambitionen att gå
in från statens sida och försöka
styra idrotten eller lösa idrottsrörelsens interna angelägenheter. Men det finns många utmaningar som idrotten inte kan
lösa själva där staten kan hjälpa.
Jag förväntar mig att vi har en
fortsatt god dialog och att vi
tillsammans jobbar för att lösa
just dessa utmaningar. Sen är
det självklart viktigt att idrottsrörelsen fortsätter jobba för att
inkludera fler, att de jobbar för
en jämställd och jämlik idrott.
Hur ser ditt eget idrottsintresse
ut?
turligt att jobba mer med idrott som hälsoprevention. Återigen är det här viktigt
att lyfta idrotten som folkrörelse. Idag är
cirka tre miljoner människor organiserade i idrottsrörelsen.
– Om vi kan inkludera fler, få fler att
motionera och röra på sig, och behålla
dem aktiva längre så bidrar det till bättre
folkhälsa. Barnfetma är till exempel ett
växande problem där bland annat idrotten kan bidra. Jag är också sjukvårdsminister – att fler motionerar är inte bara
bra för den enskilda människan, det är
också bra för samhället eftersom det
minskar sjukvårdskostnaderna.
Vilka är dina främsta förväntningar på
idrottsrörelsen den kommande mandatperioden?
– Jag tycker redan att vi har fått en
god dialog och att vi förstår varandra väl.
– Jag har en ganska vanlig
idrottsbakgrund skulle jag vilja
påstå. Jag spelade fotboll till
jag var 15. Jag är från ett litet
samhälle i Bergslagen och jag
slutade spela för att vi inte fick
ihop ett lag. Idag springer jag
och tränar på gym, så mycket
jag hinner med. Jag är väl heller
ingen sportnörd i den mening att jag har
de senaste resultaten i huvudet. Men jag
följer idrottsrapportering och framför allt
mästerskap. Boktips
för bättre
hälsa
Motivation för motion
ART NR: 1357
MEDLEMSPRIS: 239:-
Hälsa på recept
ART NR: 7538
MEDLEMSPRIS: 179:-
BLANDAT
Hela bokklubbens sortiment
hittar du på
www.sisuidrottsbocker.se
TRÄNING
Olga Rönnbergs träningsoch kostdagbok
Författaren peppar dig och menar
att det är viktigt att föra dagbok för
att du ska nå ditt mål. I boken finns
ett uppslag för varje dag med både
tränings- och kostdagbok. Här kan
du anteckna vikt och antal repetitioner från styrketräningen, distans och
intensitet i cardiopassen, samt skriva
ned det du äter under dagen.
FÖRFATTARE: Olga Rönnberg
ART NR: 7592
MEDLEMSPRIS: 89:-
Anatomi för funktionell träning
Boken innehåller tydliga steginstruktioner. Till varje övning finns
detaljerade anatomiska illustrationer som visar vilka muskler som
tränas. Oavsett vilken form du är i
ger boken dig det du behöver för
att bli starkare och smidigare så att
du kan prestera bättre i de idrotter
och aktiviteter som du gillar att
ägna dig åt.
FÖRFATTARE: Katarina Spilio, Erica
Gordon-Mallin
ART NR: 7591
MEDLEMSPRIS: 149:-
Den kompletta löparoch maratonboken
Så springer du snabbare, längre
och smartare. Välj bland olika
träningsprogram med olika mål,
från 5 km till ett maraton. Förstå
löpningens biomekanik, bygg
styrka anpassad för löpning och
fullända din löpteknik. Dessutom
tips på träningskläder, kosthållning och hur du undviker vanliga
löparskador.
NY!
FÖRFATTARE: Catherine Saunders,
Hannah Bowen
ART NR: 7597
MEDLEMSPRIS: 149:-
Golfens fysiska träning
Teori och mer än 100 praktiska
övningar! Inledningsvis får du en
målbild av hur flera av de bästa
spelarna genomför sin golfsving
och vilka fysiska egenskaper som
krävs för att kunna svinga så. Lär
dig vilken koordinationsträning
som utvecklar svingen, samt
vilken styrka och rörlighet som ger
dig bättre förutsättningar för en
optimal sving.
FÖRFATTARE: John Hellström
ART NR: 14036
MEDLEMSPRIS: 249:-
Det lönar sig att vara medlem!
4 Noga utvalt
Idrottens bokklubb är en del av förlaget SISU Idrottsböcker. Vi producerar böcker med utgångspunkt i idrottens behov, för din och idrottens utveckling. I medlemstidningen som kommer 6 gånger per år
kompletterar vi SISU Idrottsböckers egna produktioner med aktuella
böcker från andra förlag.
4 Förmånliga priser
Som medlem får du upp till 25 % rabatt på SISU Idrottsböckers
produktioner. Dessutom förmånliga priser på utvalda titlar från andra
förlag.
4 en enda regel
I varje medlemstidning presenteras ”periodens bok”. Om du inte vill ha
den måste du avbeställa den före angivet datum.
Bra att veta
• Har du mottagit en bokleverans bekostar du själv eventuell retur.
• Oavsett hur många böcker/produkter du beställer är pack och porto för
närvarande 39:- inkl moms/paket inom Sverige. Fakturan bifogas i din
leverans.
• Uppsägning av medlemskapet kan ske via e-post, telefon eller post.
Kontaktuppgifter till vår medlemsservice hittar du på tidningens baksida.
11
TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR
MEDLEM I IDROTTENS BOKKLUBB
SVARA SENAST
27 MARS
* 1 1 03 4 4 7 0 0 *
FRÄSCHT, GOTT OCH NYTTIGT
Eat Clean
NY!
– Mer näring och mindre skräp i maten
Näringsfysiolog Kristina Andersson vill inspirera dig till bättre
matvanor. Lär dig att göra ditt eget halvfabrikat, vilka ekoval som
är viktigast för din kropp, hur du tillagar maten smartast och vilka
insatser som är värda att lägga krut på. Du får dessutom recept på
frukostar, huvudrätter, mellanmål och snacks.
– Vi gör det onödigt komplicerat för oss själva genom att stirra oss blinda på detaljer i maten som
man antingen ska undvika eller jaga. Lyft istället
blicken och se helheten, tipsar Kristina. Välj rena
råvaror, hantera dem varsamt, variera för att uppnå
balans mellan näringsämnen, smak och tillfredsställelse. Och glöm inte att njuta!
UTGIVEN: 2014, hårdband, 125 sidor
ART NR: 7594
MEDLEMSPRIS: 179:-
Mat för dig som tränar
Lär dig anpassa en näringstät kost
efter dina träningsmål. De cirka 90
recepten är näringsberäknade och
GI-märkta, och tydliga portionsstorlekar anger rätt mängd mat för
din träningsprofil. Dessutom kapitel
om måltidsplanering och en utförlig
näringslära.
FÖRFATTARE: Camilla Porsman
Reimhult, Niclas Ericsson
UTGIVEN: 2014, mjukband, 192
sidor
ART NR: 7595
MEDLEMSPRIS: 63:-
Mätt & smal
I den här boken berättar Fredrik Paulún
om hur våra hunger- och mättnadssignaler fungerar. Du får även ett mättnadsindex och råvarulistor så att du kan göra
de allra bästa valen. Och så ett rejält gäng
recept som gör att du kan börja äta mättande mat redan idag.
FÖRFATTARE: Fredrik Paulún
UTGIVEN: 2014, hårdband, 144 sidor
ART NR: 7596
MEDLEMSPRIS: 182:-
NY!
KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅR Medlemsservice
Talsvar - dygnet runt: 08-441 34 83
E-post: [email protected]
Telefon: 08-737 86 40
Öppettider: Måndag – torsdag: kl. 09.00-11.00
och 13.00-15.00. Fredag: 09.00-11.00
Adress vid retur:
Idrottens bokklubb
Holmbergs i Malmö AB
Box 16045
200 25 Malmö
Pg: 477 49 02-3
Bg: 5956-1761
www.sisuidrottsbocker.se
Ansvarig utgivare: Ing-Marie Leidhammar Bokklubbsansvarig: Lena Skärhult Adress: Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Formgivning: Pär Lodin Omslagsfoto: Matton
Nästa medlemstidning: 8 maj
Idrottens bokklubb
c/o SISU Idrottsböcker
Frankeras ej!
Idrottens bokklubb
betalar portot.
Svarspost
Kundnummer 120 168 801
110 30 STOCKHOLM
Böcker av Peter Hassmén
KAMPAN
J
Nystart!
EXTR L
ÅGT
MEDLEA
MSPRIS:
179:-
(ord med
lemspris
195:-)
– Din väg till ett bättre liv
Funderar du över vad som är viktigt i livet och värt att prioritera?
Varför du valt att göra vissa saker,
men valt bort andra? Känner du
dig ibland som ett offer för omständigheter bortom din kontroll?
Ett riktigt gott nytt år med mindre
stress och mer passion och motivation
kan börja precis nu – gör en nystart genom att lära känna dina drivkrafter och
identifiera de motkrafter som hindrar
dig från att göra det du brinner för.
Surfa på medkrafterna, sätt upp tydliga
mål, identifiera spökena som stör och
distraherar.
Nystart! är en forskningsbaserad bok
som hjälper dig att hitta balans mellan
vilja och vila, mellan ansträngning och
avspänning.
UTGIVEN: 2014, hårdband, 240 sidor
ART NR: 7593
Peter Hassmén är professor i psykologi vid universitetet i Umeå.
Hans specialområde är idrottspsykologi. Nystart! skrevs under
en längre vistelse i Australien då han forskade vid University of
Canberra.
NY!
Mer av Peter Hassmén
Hälsosam
motion
– Lindrar nedstämdhet och
depression
ART NR: 1236
MEDLEMSPRIS:
215:-
Praktisk
idrottspsykologi
ART NR: 1273
MEDLEMSPRIS:
239:-
Idrottsvetenskapliga
forskningsmetoder
ART NR: 1244
MEDLEMSPRIS: 303:-
Tränarpasset är ett
kunskapsbrev från SISU
Idrottsböcker och SISU
Idrottsutbildarna.
Om du inte redan får det,
anmäl dig på
www.sisuidrottsbocker.se
www.sisuidrottsbocker.se
Idrottsskador – en illustrerad guide
art nr: 1359
MEDLEMS NU MMER
Du får din beställning i mitten av april.
Vill du bara ha periodens utvalda bok behöver du inte göra något. Om du vill avbeställa
periodens bok och/eller beställa andra
böcker:
• Logga in på www.sisuidrottsbocker.se med e-post och
medlemsnummer eller
• Sms:a till 72456 eller ring vårt
talsvar tel 08-441 34 83,
eller
• Posta svarstalongen nedan.
Enklast och snabbast beställer
och avbeställer du på
www.sisuidrottsbocker.se.
Där hittar du också hela bokklubbens sortiment
och aktuella kampanjer.
SVARA SENAST DEN
27 MARS
Om du har frågor kontakta vår medlemsservice.
Kontaktuppgifter hittar du på tidningens baksida.
Svars- och beställningstalong
ANTAL
ART NR
BOKTITEL
PRIS
ART NR
BOKTITEL
PRIS
7591
Anatomi för funktionell träning
149 kr
7588
Sittande/stående gympaprogram
250 kr
7590
Barnidrott – ingen lek
259 kr
7587
Silver
177 kr
17027
Basutbildning för ridsportens ledare
159 kr
1363
Skapa trygga idrottsmiljöer
1352
Biomekanik
EXTRA LÅ
MEDLEM GT
SPRIS!
129 kr
7393
Sportmassera själv med redskap
189 kr
7597
Den kompletta löpar- och maratonboken
149 kr
7586
Tio år senare – tio tankar om tid
44 kr
7585
Den mogna människan
189 kr
1328
Åldersanpassad fysisk träning
7594
Eat Clean
179 kr
7589
Glädje i rörelse
269 kr
14036
Golfens fysiska träning
249 kr
7538
Hälsa på recept
179 kr
1236
Hälsosam motion
215 kr
1244
Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder
303 kr
7578
Massagens anatomi
139 kr
Mobilnummer: ....................................................................................................................................
7595
Mat för dig som tränar
63 kr
E-post: ....................................................................................................................................................
1357
Motivation för motion
239 kr
EXTRA LÅ
MEDLEM GT
SPRIS!
1331
Muskler – anatomi och funktion
22003
Målvaktstränarutbildning B
399 kr
7596
Mätt & smal
182 kr
7593
Nystart! – Din väg till ett bättre liv
7592
Olga Rönnbergs tränings- och kostdagbok
1273
Praktisk idrottspsykologi
239 kr
1345
Senior Power
249 kr
Jag avbeställer periodens
utvalda bok art nr: 1359
EXTRA LÅ
MEDLEM GT
SPRIS!
129 kr
179 kr
89 kr
ANTAL
25 kr
219 kr
Fyll i övriga beställningar här!
Ange ditt mobilnummer och e-post här eller via
[email protected] så får du kostnadsfri sms- eller e-postavisering.
Paket som aviseras med brev kostar 22 kr (postens avgift).
Sms:a din beställning eller avbeställning till nummer
72456 – och du får direkt ett bekräftelse-sms tillbaka
Avbeställ periodens bok: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) nej (t ex: Bok 12345678 nej)
Beställning: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) artikelnummer på boken eller böckerna du vill ha. Vill du beställa flera titlar behövs
mellanslag mellan varje artikelnummer. (t ex: Bok 12345678 2200)
Avbeställning och beställning: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) nej (mellanslag) artikelnummer på boken eller böckerna du vill ha.
Vill du beställa flera titlar behövs mellanslag mellan varje artikelnummer.
(t ex: Bok 12345678 nej 2200)
FAKTURAN SKA SKICKAS TILL FÖLJANDE ADRESS (OM EJ SOM OVAN)
Förening/organisation/företag .....................................................................................................
Ref. person ............................................................................................................................................
Adress .....................................................................................................................................................
Postnr/Ort .............................................................................................................................................
OBS! Var vänlig och tejpa inte ihop svarskortet!
14