Användarmanual Skandia Idéer för livets kalkylmodeller för sociala

Användarmanual
Skandia Idéer för livets kalkylmodeller
för sociala investeringar
Ingvar Nilsson
Anders Wadeskog
Innehållsförteckning
1 Inledning ...................................................................................................... 1 2 Innehåll........................................................................................................ 1 3 Målgrupp & Insatser ....................................................................................... 2 4 Jobb, försörjning & skatter .............................................................................. 5 5 Projekt & Förväntningar .................................................................................. 7 6 Kalkylvärden & Parametrar............................................................................. 9 7 Kronologi ................................................................................................... 10 8 Resultat diagram ..........................................................................................12 9 Resultat tabell .............................................................................................13 10 Barn & Ungdomsdata ................................................................................... 14 11 Mikrodata in ................................................................................................15 12 Mikrodata ut ............................................................................................... 16 13 Annan data ..................................................................................................17 14 Diagram ut ..................................................................................................17 15 Tabell ut ..................................................................................................... 18 16 Parametrar ut ............................................................................................. 18 17 Anteckningar .............................................................................................. 19 18 Kalkylserier ................................................................................................ 19 19 Kronologiserier ........................................................................................... 19 20 Kombimodellen – länka basmodeller ............................................................. 20 21 Kombimodellens kronologi – skillnader mot basmodellen ................................. 20 Bilaga 1. Lathund basmodellen
ANVÄNDARMANUAL
1 Inledning
Det här är en manual för den basmodell och kombimodell som vi utvecklat i samarbete med
Skandia Idéer för livet. Manualen går flik för flik igenom främst basmodellens kalkyl.
Kombimodellens kronologi-, och resultatflikar har inga egna förklaringar, utan fungerar på
samma sätt som basmodellen. Bilaga 1 är en lathund som steg för teg visar hur inmatning av
grundläggande data görs i basmodellens Excelfil. Vill du ha mer information och exempel
rekommenderar vi dig att även läsa publikationen ”Handbok i beräkningar av sociala
investeringar”.
2 Innehåll
På fliken Innehåll finns en innehållsförteckning med länkar till alla flikar. Eftersom kalkylen är
låst kan du inte gå mellan olika flikar med snabbkommandon. Därför är det även en
innehållsförteckning på alla flikar i basmodellens kalkyl.
Överst på varje sida finns dessutom en länk med namnet ”info”. Klickar du på länken visas den
här användarmanualen i din webbläsare, förutsatt att du är uppkopplad mot Internet. Under
Idéer för livets logotyp ser du publiceringsdatum för den modellversion du använder. Det kan
vara bra att veta ifall du behöver support av Skandia Idéer för livet eller oss.
Förutom innehållsförteckningen har innehållssidan en länk till Idéer för livets webbsajt. Där
kan du som medlem i Idéer för livets nätverk ladda ner senaste versioner av både kalkyl och en
rad olika studier. Under version och länk till Idéer för livet står kalkylens specifika beskrivande
namn. Det anger du under fliken Kalkylvärden & Parametrar.
1
ANVÄNDARMANUAL
3 Målgrupp & Insatser
På fliken Målgrupp & Insatser finns en översikt på de schablonkostnader som uppstår när olika
samhällsaktörer gör insatser för att hjälpa en person i utanförskap. Kostnaderna avser endast
reala kostnader såsom läkarbesök, utredningar, polisinsatser, elevvård, rehabiliteringsinsatser, handläggning av sjukpenning eller försörjningsstöd etc. Det inkluderar även
kostnader som kan uppstå i näringslivet (svinn, stölder, försäkringskostnader etc.) eller för
privatpersoner (t.ex. förstörelse och skador). Observera att de enda reala kostnaderna som
finns med är de för utredning, administration, hantering utbetalningar och försörjningsstöd.
Försörjning i dess olika former återkommer under fliken Jobb, Försörjning & Skatter.
Kostnaderna för insatser avser en genomsnittlig individs kostnader under ett representativt år.
Det går även att som utgångspunkt för årskostnaden använda en specifik individ, en känd
grupp individer eller en förväntad fördelning i en årskull. Oavsett hur många individer det är i
gruppen gäller den beräknade årskostnaden en person. Om beräkningen är på en hel grupp så
skall årskostnaden vara en viktad genomsnittsperson i gruppen. Årskostnaden räknas senare i
kalkylen upp till den gruppstorlek du vill beräkna. Det går även räkna om till grupper i den
enkla simulator/kalkylator som finns längre ner på fliken.
Reala årskostnader
Info
Sammansättning
målgrupp(-er)
Årskostnad
målgrupp(-er)
Simulering årskostnad
målgrupp(-er)
Psykiska
funktionshinder
Sjuk/
Arblös
Barn/Unga
viktat
Annat mikro/viktat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Egna årskostnader
Innehåll
Målgrupp & Insatser
Jobb, försörjning & skatter
Projekt & Förväntningar
Kalkylvärden & Parametrar
Kronologi
Resultat diagram
Resultat tabell
Barn & Ungdomsdata
Mikrodata in
Mikrodata ut
Annan data
Diagram ut
Tabell ut
Parametrar ut
Anteckningar
Kalkylserier
Kronologiserier
Missbruk
Arbetsförmedling
Heroin man
Heroin kvinna
Amfetamin man
Amfetamin kvinna
Alkohol man
Alkohol Kvinna
Man psyk lång
Man psyk kort
Kvinna psyk lång
Kvinna psyk kort
Gudrun
Gunnar
Unni
Uffe
Barn/Unga 1
Barn/Unga 2
Barn/Unga 3
Barn/Unga 4
Annan data 1
Annan data 2
Annan data 3
Annan data 4
Annan data 5
Annan data 6
Annan data 7
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
FörsäkringsKommunen Landstinget
kassan
2 000
4 000
2 000
4 000
2 667
4 667
0
0
0
0
10 000
30 000
20 000
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500
4 500
1 500
3 500
4 000
4 000
3 000
2 000
3 000
3 000
60 000
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 167
301 667
144 500
334 917
164 333
191 833
216 133
131 067
166 667
122 000
30 000
0
17 000
90 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rättsväsendet
150 567
159 300
53 400
58 667
115 167
93 000
208 167
88 333
137 500
73 600
77 267
80 000
42 467
15 033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Övriga
955 853
611 185
534 890
523 430
184 583
87 015
9 167
2 500
2 833
0
5 500
0
5 333
4 833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summa
880 000
533 333
800 000
266 667
26 667
0
0
0
0
0
0
0
0
10 667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uteblir
Tillkommer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2 096 087
1 613 985
1 536 290
1 191 180
497 417
380 515
436 467
223 900
310 000
198 600
182 767
140 000
84 800
150 533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SummaVikt
Nivå
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SEE
årskull
0.1
0.05
0.1
0.05
0.75
0.25
0.3
3
0.2
2
1
2
1
2
Antal/Kronor
0
Uteblir
Tillkommer
E1
Reala årskostnader
Arbetsförmedling
FörsäkringsKommunen Landstinget
kassan
Utebliven årskostnad
Tillkommande årskostnad
Netto
0
0
0
0
0
0
ArbetsförmedliFörsäkringsk Kommun
Utebliven årskostnad
0
0
Tillkommande årskostnad
0
0
Netto
0
0
0
0
0
Rättsväsendet
Övriga
0
0
0
0
0
0
Landsting
Rättsväsende Övriga
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
Antal
Diskonto
1
1
4%
Ackumulerat/Diskonterat resultat: 1st/1år/4% ränta
1
Ackumulerat/D
1 st/
1 år/
Ackumulerat/Diskonterat resultat: 1st/1år/4% ränta
1
4 % ränta
1
1
1
1
Utebliven årskostnad
0
Tillkommande årskostnad
0
0
0
0
Väg kvarvarande
kostnader
Arbetsförmedling Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Schablon - snitt
Schablon - per aktör
0%
0%
5%
20%
0%
0%
Schablon - snitt
Schablon - per aktör
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
2
ANVÄNDARMANUAL
Årskostnader är uppdelade på olika målgrupper som i sin tur är indelade i undergrupper. De
första 25 raderna är gråmarkerade och går inte att redigera. Raderna 1-14 är fördefinierade och
innehåller resultat från våra tidigare studier och kalkyler rörande målgrupper med vuxna
personer i utanförskap.
Raderna 15-18 hämtar värden från fliken Barn & ungdomsdata där dessa värden redigeras och
viktas samman från fördefinierade, eller egenkomponerade, kategorier (se Kapitel 10).
Raderna 19-25 hämtar värden från fliken Annan data där även de kan redigeras och viktas
samman. Det är bland annat möjligt att länka in eget kalkylresultat från de fyra separata
kalkylmallarna på fliken Mikrodata in.
De gulmarkerade fälten på raderna 26-40 kan du redigera. Det innebär att du har möjlighet att
lägga in egna årskostnader och använda dessa i beräkningen av en genomsnittsindivids
årskostnad för reala insatser. Det går även att använda de gula raderna för att ange
kvarvarande kostnader - det gör du i tabellen efter det stora diagrammet längst ned på fliken.
Årskostnaderna kan beräknas som Uteblivna eller Tillkommande. I kalkyltermer innebär det att
en utebliven kostnad är en kostnadsminskning, det vill säga en intäkt (+), medan en
tillkommande kostnad representerar en kostnadsökning (-). Observera att övriga kostnadsoch intäktskomponenter på fliken Jobb, Försörjning & Skatter måste följa samma mönster för
Uteblivna/Tillkommande kostnader. Det finns två kolumner i den stora tabellen - en för
årskostnader som uteblir och en för årskostnader som tillkommer.
I kolumnerna Uteblir och Tillkommer fyller du i det antal av en viss kategori (raderna
1-40) som skall ingå i årskostnaden för en genomsnittlig person i den målgrupp du vill räkna
på. Om du vill räkna på effekterna av ett konkret projekt kan du använda den faktiska
sammansättningen i projektgruppen. I annat fall kanske det är naturligare att använda någon
form av procentuell fördelning. Längst till höger om de 14 första kategorierna finns den
fördelningen av utanförskap i en årskull som tagits fram av oss utifrån många olika studier.
Den visar hur de 12,8 procentenheterna fördelas på de 14 första målgrupperna. Även denna
fördelning ger årskostnaden för en genomsnittsperson i utanförskap.
Oavsett vilken fördelning du använder så resulterar viktningen i en potentiellt utebliven eller
tillkommande årskostnad för insatser för en genomsnittsperson. Observera att antalet
personer i kalkylen bestäms på fliken Projekt & förväntningar.
Kolumnen Nivå, som även den gäller de första 14 raderna, används för att skala upp eller ner
årskostnaderna för olika målgrupper. Våra reala årskostnader avser Stockholm och kan därför
behöva justeras i de fall du vet, eller anar, att kostnaderna på den egna orten ligger lägre eller
högre (100% står för 100 % av Stockholms kostnad).
Den viktade årspersonens uteblivna eller tillkommande årskostnader summeras upp och
presenteras i den övre delen av tabellen som finns under den stora viktningstabellen.
Uteblivna årskostnader visas som intäkt (svart) medan tillkommande visas som kostnad (rött).
Dessutom ges ett netto mellan dessa. Hur dessa årskostnader/-intäkter i praktiken påverkar
t.ex. en investeringskalkyl över 10 år, avgörs senare i kalkylen. Det beror bland annat på
förväntningarna kring framgång i en preventiv/rehabiliterande insats (Projekt & Förväntningar)
och hur mycket av de olika kostnaderna/intäkterna som faller ut under årens lopp (Kronologi).
Men du kan även här på fliken göra enkla simuleringar enbart för tillkommande och uteblivna
årskostnader. Tabellen under årsresultaten visar dessa årsresultat för ett valfritt antal
personer, över ett valfritt antal år, med en valfri diskontering. Tabellen gör det enkelt att svara
på enklare frågor såsom t.ex. vad en insats för manliga alkoholister kostar för kommunen
under 12 år.
3
ANVÄNDARMANUAL
Tabellen längst ner på sidan använder årsvärdena för de uteblivna insatskostnaderna som bas
för att kunna beräkna eventuella kvarvarande insatskostnader som en andel av de uteblivna.
Du kan t.ex. låta 10 % av alla insatskostnader ligga kvar eller 20 % av en enskild aktörs.
Värdena kopieras och klistras in (special/värden) på någon av de 15 nedre raderna, där du
även kan ge den ett namn. Sedan sätter du t.ex. en 1:a i kolumnen Tillkommande. Då har du en
kvarvarande kostnad som ofta ger en tämligen realistisk nettointäkt (uteblivna –
tillkommande).
Diagrammen nedan illustrerar resultaten i simuleringstabellen. De bägge diagrammen längre
upp på fliken illustrerar sammansättningen av kategorier i de uteblivna respektive
tillkommande insatskostnaderna.
Antal/Kronor
1
Antal/Kronor
Uteblir
Uteblir
Heroin
man Heroin
kvinna
Amfetam
in man
Alkohol
Kvinna
0
Alkohol
Kvinna
Heroin
man
Amfetam
in kvinna
Heroin
kvinna
Alkohol
man
Alkohol
man
Amfetam
in kvinna
Amfetam
in man
Här är de sex missbrukskategorierna sammanvägda med de 6 första raderna av vikter från vår
schablon på 12,8 %. I det vänstra diagrammet, där vi har satt en etta (1) i cellen över, visas
fördelningen mellan grupperna i form av det antal personer som ingår, dvs. de siffror vi
matade in i kolumnen (1 = antal). I det högra diagrammet har vi angivit en nolla (0) , och då
visas de olika gruppernas andelar av den årskostnad som genererats (0 = Kronor).
Här ser du hur fördelningar kan skilja sig när årskostnaderna för de ingående kategorierna
avviker stort. Skillnaden mellan den manliga heroinistens andel av antal personer och andelen
av den genomsnittliga årskostnaden är slående. Det är viktigt att ha koll på vad det är i en
fördelning som dominerar. Det är inte ovanligt att vissa aktörers kostnader dominerar i en
målgrupp medan de inte alls är lika framträdande hos andra målgrupper.
4
ANVÄNDARMANUAL
4 Jobb, försörjning & skatter
Denna flik handlar om olika typer av kostnader/intäkter som har med arbetsmarknad och
försörjning att göra. Det uppkommer både reala och finansiella kostnader/intäkter:
1.
Reala kostnader/intäkter skapas genom att en person kommer in på, lämnar eller ändrar
status på arbetsmarknaden. Vi antar att månadslönen + tillhörande lönekostnadspåslag
utgör ett rimligt mått på en persons produktionsvärde. Uteblir, eller minskar, det så är den
en real kostnad. Tillkommer, eller ökar, det så är det en real intäkt.
2. Finansiella kostnader/intäkter kommer från brist på försörjningsmöjlighet från ett
lönearbete. Tillkommer, eller ökar, den så är det en finansiell kostnad. Minskar eller
uteblir den så är det en finansiell intäkt.
3. Finansiella kostnader/intäkter som kommer från behovet av att subventionera en
lönekostnad för att personer med (faktisk eller fiktiv) reducerad produktivitet skall kunna
upprätthålla ett lönearbete. Tillkommer eller ökar lönesubventionen så är det en finansiell
kostnad för den aktör som står för den. Minskar eller uteblir den så är det en finansiell
intäkt för den samhällsaktör som slipper utbetalningen.
Tillkommande
Lön, försörjning,
subventioner
Lön*LKP
Uteblivet
Lönesubventioner är dessutom direkt kopplade till produktionsvärdet och de reala
kostnader/intäkter som följer av förändringar i detta. Det går att reglera via den procentsats
som anges i rutan Lönesubventionsgrad. 100 % innebär att produktionsvärdet reduceras med
lika stort belopp som lönesubventionen. 0 % innebär att lönesubventionen inte påverkar
produktionsvärdet över huvud taget. Lönesubventionen i sig skrivs in som ett absolutbelopp
per månad.
Lönearbete
Lönesubvention
Försörjning
Lönearbete
Lönesubvention
Försörjning
Lön*LKP
Kr/Mån
%
Lön
LKP
17 000
23 800
0
Simulering dito
40%
0
Produktionsvärde
Realt
285 600
0
285 600
Ackumulerat:
Tillkommande
Uteblivet
Netto
Realt
10 899 283
0
10 899 283
Kommunalskatt
Ackumulerat netto
Kommunen
Landstinget
Rättsväsendet
Brutto kr/år
Kommunal- LandstingsMoms
skatt
skatt
Övriga
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
0
0
0
10%
40 800
20 400
0
Socialförsäkring
25%
0
40%
28 560
0
81 600
0
100%
Årligt:
Tillkommande
Uteblivet
Netto
Per år netto
Kr/Månad
Försäkringskassan
20%
40%
Lönesubventionsgrad:
Årsvärden - produktionsvärde,
försörjning & subventioner
Arbetsförmedling
Arbetsförmedling
Försäkringskassan
0
0
0
0
0
0
Landstingsskatt
Kommunen
Landstinget
Rättsväsendet
Övriga
År
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finansiellt
0
3 663 625
3 663 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Moms
Socialförsäkring
Antal
6
Finansiellt
0
96 000
96 000
Diskonto
7
4%
Skatter/Avgifter
Summa
40 800
20 400
28 560
81 600
171 360
1 557 040
778 520
1 089 928
3 114 081
6 539 570
I den grå cellen under månadslönen beräknas kostnaden för lön + lönekostnadspåslag. Det är
detta belopp som lönesubventionen skall reducera. En månadslön på 17 000 kr och ett
lönekostnadspålägg (LKP) på 40 %, ger en månadskostnad på 23 800 kr. En 50 %
lönesubvention hamnar då på 11 900 kr/månad. Med en 100-procentig lönesubventionsgrad
halveras det årliga produktionsvärdetillskottet (intäkten) från 285 000 kr till 142 500 kr.
Längst ut till höger går det att göra enkla kalkyler av effekterna på skatter/avgifter. Du kan
ange de specifika skattesatserna för kommun/landsting samt moms. Avgifterna till
socialförsäkringen är kopplad till LKP och följer det värde du angivit bredvid månadslönen.
5
ANVÄNDARMANUAL
Skatte-/avgiftskalkylerna skall tolkas med stor försiktighet. Det är ytterst enkla beräkningar av
tillkommande och uteblivna skatteintäkter baserat på lön, försörjning och skatte/avgiftssatser. Skatter/avgifter finns inte med i bas- eller kombikalkylen via kronologin. De bör
användas för enklare simuleringar och för att ge en känsla för storleksordningar och samband.
Tillkommande
Kr Månad
LöneVikt
subvention
Ut
Kr Månad
Försörjning Vikt
Ut
Uteblivet
Kr Månad
LöneVikt
subvention
Ut
Kr Månad
Försörjning Vikt
Ut
Vägning av försörjnings/subventionskostnad
Arbetsförmedling
Arbetsförmedling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Försäkringskassan
Försäkringskassan
25%
50%
75%
100%
0%
0%
0%
Ut
0%
Arbetsförmedling
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
Försäkringskassan
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
25%
50%
75%
100%
0%
0%
0%
Ut
0%
Arbetsförmedling
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
Försäkringskassan
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
Tillkommande
Uteblivet
Kommunen
0
0
0
0
0
0
Landstinget
0
0
0
0
0
0
Kommunen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Landstinget
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kommunen
Landstinget
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
Kommunen
Landstinget
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
Rättsväsendet
0
0
0
0
0
0
Rättsväsendet
0
0
0
0
0
0
Rättsväsendet
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
Rättsväsendet
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
Övriga
0
0
0
0
0
0
0
0
Övriga
0
0
0
0
0
0
Övriga
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
Övriga
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
Inget
0
0
Inget
0
0
Längst ned på fliken finns två tabeller som hjälper till att beräkna månatliga försörjnings/subventionsbelopp. Den första är tänkt att användas när en grupp har flera olika kända
stöd/subventioner. Här skriver du in stödets storlek per månad för rätt aktör. Därefter viktas
den genomsnittliga stödtagaren fram.
Det görs på samma sätt som med insatskostnader i andra delar, det vill säga genom att ange
hur många (eller hur stor andel) som har varje typ av stöd. Det ger ett resultat som kan
kopieras och klistras in (som special -> värden) i den övre tabellen på tillkommande eller
uteblivande försörjning/lönesubvention.
Den andra tabellen är tänkt att användas när du istället vill beräkna en genomsnittlig absolut
subvention per aktör för en genomsnittlig deltagare utifrån subventionsgraden för olika
deltagare eller grupper av deltagare. Du skriver in subventionen i procent av lönekostnaden
(lön + LKP) i den första kolumnen och skriver sedan in antalet personer med denna
procentsats i kolumnen för respektive aktör. Du kan göra det utifrån för olika procentsatser
som du själv anger.
Avslutningsvis fyller du i antalet icke subventionerade i gruppen på den nedersta gula raden i
kolumnen Inget. För att den genomsnittliga subventionen skall beräknas korrekt, skall
summan av personer på olika stöd och de som inte har stöd, bli lika många som i den totala
gruppen. Oavsett vilken beräkningsmetod som används, är det därefter lätt att kopiera
resultatet på raden Ut (för de 6 kolumnerna med aktörer) och sedan klistra in det
(special/värden) på motsvarande rader i den övre tabellen för tillkommande eller utebliven
subvention.
6
ANVÄNDARMANUAL
5 Projekt & Förväntningar
På fliken Projekt & Förväntningar matas främst följande information in:
1.
Hur många personer som är i målgruppen för projektet/insatsen.
2. Hur många av dessa personer som förväntas klara sig ur utanförskap (rehabilitering), eller
undvika att hamna i utanförskap (prevention). Dessa personer skall finansiera hela
projektet med sina uteblivna kostnader och sitt tillkommande produktionsvärde.
3. Ange vad projektet kostar för de olika samhällsaktörer som är medfinansiärer. Aktörernas
projektkostnader skall ju senare kunna finansieras av de personer som tar sig ur eller
undviker utanförskap (se punkt 2).
Projektets finansiering skall vara uttömmande - all finansiering bör redovisas. Därför finns det
två kolumner: Synliga och Osynliga. På så vis ökar öka sannolikheten att du kommer ihåg att
även ange sådan som upplevs ”gratis” i projektet, t.ex. lokaler och datorer som finns till
förfogande.
Projektets
finansiering
AdHoc årskostnader
eller -intäkter
Kallas:
AdHoc
Antal personer Framgång i absoluta tal
Dagar till payoff givet inmatade
årsvärden
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Summa
Platskostnad
Effektiv platskostnad
Antal i Målgrupp/Projekt
Förväntad spontanrehab
Projektframgång
1
Manuellt antal lyckade
0
Kostnad
Summa
Intäkt
Netto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0%
100.0%
Förväntat antal i kalkyl
Stock*
AdHoc
Osynliga
Andel, antal eller
simulering
Andel
Totalt
881 235
Kommun:
Befolkning i årsgrupper
per kommun + riket
Kommun:
Stockholm
0-6
11 661
0-18
9 411
22
11 779
Stockholm (2012)
Stockholm
(2012)
Stockholm
20,000 (2012)
18,000
Netto (exkl AdHoc )
Netto16,000
(exkl
AdHoc
14,000
)
12,000
Antal
Målgrupp - storlek och
projektframgång i %
Synliga
Bef/Årsgrupp
10,000
8,000
0-6
6,000
0-18
4,000
2,000
0
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
Projekt
Aktör
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Årgrupp
Antal år:
1
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Summa aktörer
Produktionsvärde
Kommunalskatt
Landstingsskatt
Moms
Socialförsäkring
Summa Skatter/Avgifter
Diskonto
0%
Netto (exkl AdHoc )
Realt
Finansiellt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285 600
Projekt
0
0
0
Dagar till Break Even
Real
Real+Fin
*
*
*
*
*
*
0
0
0
0
*
*
*
*
0
40 800
20 400
28 560
81 600
171 360
*
*
*
*
Andel
Per årskull
Summa
12.8%
1 493
10 448
12.8%
1 205
22 888
0.0%
0
Andel av årsgrupper
0
0
I vissa fall kan klassificeringen av aktörer vara problematisk. Vi använder samma 6 aktörer i
alla våra kalkyler: Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kommun, Landsting, Rättsväsende och
Övriga På så vis blir det möjligt att återanvända tidigare resultat på det sätt vi gör i
basmodellen. Men i vissa projekt (insatser) finns behov av att ta fram mer anpassade
lösningar. Exempelvis så kan ett samordningsförbund vara involverad i projektet (insatsen),
som du i kalkyltermer får dela upp på ingående partners. Vissa projekt finansieras med ESFpengar (Europeiska Socialfonden) som hamnar under aktörsbenämningen Övriga. Denna post
kan döpas om senare i resultatredovisningen.
Antalet personer i mål- eller projektgruppen är det antal som deltar verksamheten under ett
kalenderår. Vissa projekt har deltagare under kortare projekttid än så och måste därför räknas
om till helårspersoner så att deltagarsiffrorna (och därmed projektkostnaden) är jämförbara
med kalkylens övriga årsvärden.
Sedan är det dags att ange förväntningar på projektets framgång. Här är det viktigt att
verkligen ange framgångens resultatnetto. Det görs på följande sätt utifrån en bruttomålgrupp
på 20 personer:
1.
Bestäm andel spontan rehabilitering. Ange hur många i den totala målgruppen som du/ni
tror skulle ha klarat sig på annat sätt utan insatsen Om du anger en andel på 50 %
försvinner 10 personer som vi inte kan räkna in i insatsens framgång.
7
ANVÄNDARMANUAL
2.
3. Bestäm andel som tack vare insatsen kommer klara sig ur utanförskap. Kvar är nu 10
personer. Om du anser att det 40 % av dessa personer kommer att kunna ta sig ur sitt
utanförskap tack vare insatsen så är netto målgruppen som skall täcka finansieringen
endast 4 personer: 0,4 x (bruttomålgrupp 20 – 10 st spontanrehabiliterade). De 6
återstående projektdeltagarna klarar sig följaktligen inte ur sitt utanförskap.
Den fortsatta projektkalkylen baseras enbart på de 4 personer som klarar sig från utanförskap
på grund av insatsen(projektet). De 4 skall finansiera projektkostnaden för alla 20. Det tack
vare de 4 personernas tillkommande produktionsvärde, insatskostnader som uteblir och
försörjning eller subventioner som inte längre behövs.
Ibland kan det vara enklare att ange hur många personer du vill räkna på direkt. Det gör du i
cellen bredvid Manuellt antal lyckade. Den används även för att göra känslighetsanalyser av
resultatet, t.ex. för att ta reda på hur lönsamt projektet är om enbart en person klarar att bryta
sitt utanförskap.
Du kan även ändra antalet personer (känslighetsanalys) direkt på fliken Resultat diagram. Om
du ändrar där kommer det att ta över kalkylberäkningen. Hierarkin mellan de olika sätten att
ange framgång eller antal personer framgår av tabellen nedan. Antal avser det manuella antal
du för in på denna flik (Projekt & förväntning) medan Simulering avser det antal du för in fliken
Resultat diagram (se kapitel 8).
Antal
=0
>0
Simulering
=0
>0
%
Antal
Simulering
Simulering
Om Antal och Simulering är 0 så används resultatet baserat på antalet deltagare och
antaganden om projektframgång och spontanrehabilitering. Om Antal är större än 0 och
Simulering (på fliken Projekt & förväntning) är 0, används Antalet oavsett vad du matat in för
deltagarantal, projektframgång och spontanrehabilitering. Om Simulering är större än 0, så tar
den över, oavsett vad som matats in i de andra. Tänk på att alltid kontrollera så att det är rätt
kombination av de tre sätten i den slutliga kalkylen – det är denna som återkommer i alla
resultatredovisningar.
Tabellen till höger om projektfinansieringen hanterar Ad hoc-värden. Dessa kan vara såväl
kostnader som intäkter. Även dessa är aktörsuppdelade. Tanken är att du här skall kunna
lägga in kostnader/intäkter som…
… endast förekommer någon/några enstaka gånger under en kalkylperiod.
… är komplement till värden som förekommer som årsvärden på försörjning, insatser,
subventioner el dyl. Du kan t.ex. låta försörjningen växla mellan aktörer över år genom att
ha kommunalt försörjningsstöd som bas men skifta in A-kassa eller sjukpenning vissa år
eller perioder om ett sådant scenario skall kalkyleras och du inte vill bygga en
kombimodell.
Fördelen med Ad hoc-värdena är att de styrs per aktör i kronologin. De kan även döpas till
något annat än Ad hoc. Till höger på denna flik finns även ett diagram som kan visa
befolkningen i alla kommuner uppdelat i årsgrupper. Du kan söka på en del av namnet (följt av
*) eller skriva in hela namnet. Det finns tre sifferuppgifter knutna till årskullarnas storlek;
genomsnittlig årskull 0-6 år eller 0-18 år samt för en egen definierad årskull. Vi använder ofta
dessa genomsnittliga årskullar tillsammans med olika andelsmått, t.ex. att 2-4 % av en årskull
har ADHD, eller att 12,8 % av en genomsnittlig årskull hamnar i någon form av utanförskap.
8
ANVÄNDARMANUAL
Här kan du hämta information om storleken på årskullar i den egna kommunen för att få en
känsla för olika målgruppers absoluta storlek. Under diagrammet kan du skriva in egna
procenttal för en viss målgrupp och får på det viset ut det faktiska antalet personer totalt,
respektive per årskull (i de två åldersintervallen och i den årskull som valts).
Den sista komponenten på denna flik är en enkel simuleringsmodul. Med den går det att med
hjälp av de årsvärden som sammanställts, få en indikation på hur snabbt projektet betalar sig.
Där beräknas antalet dagar till pay-off hierarkiskt för de olika kostnadsposterna, uppdelat på
reala och reala + finansiella, produktionsvärde och skatteeffekter. Observera att vi inte
använder kronologin i denna del. Den bygger på att alla kostnader/intäkter infaller fullt ut och
från första dagen. Det är inte realistiskt men det ger en fingervisning om nivån på
finansieringsförmågan. Du kan även jämföra olika kostnads/intäktsposter med
projektkostnaden genom att ackumulera dessa över flera år. Det påverkar inte dagarna till
pay-off men ger en känsla för om, och i så fall när, olika aktörer uppnår break-even.
6 Kalkylvärden & Parametrar
2 104 654
-454 000
1 152 000
0
0
0
-1 600 000
0
1 300 800
-619 600
0
0
0
0
-250 000
0
3 378 428
-41 000
0
0
0
0
0
0
8,000,000
Övriga
Rättsväsende
Landsting
Kommun
44 308
-240 000
0
0
0
0
-500 000
0
2 104 615
-42 667
0
0
0
0
0
0
Kommunalskatt
Landstingsskatt
Moms
Socialförsäkring
0
3 427 200
Finansiellt+ Finansiellt-
Realt+
Realt-
Projekt
AdHoc
Kostnad/Intäkt
Kalkylbeskrivning/
-namn
Kalkylvärden
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
AdHoc
Projekt
0
Realt-1,000,000
Realt+
Finansiellt-
-2,000,000
Finansiellt+
a
e
rd
vä
ns
de
vr
ig
en
äs
Pr
od
uk
tio
sv
ätt
R
Aktör
Ö
ng
m
lin
ss
a
ed
gs
ka
rs
äk
Fö
16.7%
33.3%
16.7%
33.3%
rin
rm
1
2
1
2
un
-3,000,000
sti
Skalning
g
Målgrupp - sammansättning
Antal
Andel
Uteblir
Tillkommer
Uteblir
Tillkommer
0.1
7.7%
0.05
3.8%
0.1
7.7%
0.05
3.8%
0.75
57.7%
0.25
19.2%
ts
fö
Heroin man
Heroin kvinna
Amfetamin man
Amfetamin kvinna
Alkohol man
Alkohol Kvinna
Man psyk lång
Man psyk kort
Kvinna psyk lång
Kvinna psyk kort
Gudrun
Gunnar
Unni
Uffe
Barn/Unga 1
Barn/Unga 2
Barn/Unga 3
Barn/Unga 4
Annan data 1
Annan data 2
Annan data 3
Annan data 4
Annan data 5
Annan data 6
Annan data 7
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
-4,000,000
m
BasKalkyl ver 3
Försäkringskassa
nd
Kalkylbeskrivning
Kommun
Ko
Population/Projektgrupp
Antal framgång
Andel spontanreha
Andel projektframgång
Andel framgång population
Landsting
Arbetsförmedling
Brutto
Årskostnad/-intäkt Kr
0
3 427 200
Projekt &
Grupp
20
12
Ej använt
Ej använt
60.0%
Rättsväsende
-2,000,000
be
Uteblivet produktionsvärde
Tillkommande produktionsvärde
Övriga
2,000,000
Ar
Gruppstorlek
Framgång
Produktionsvärde
4,000,000
0
Produktionsvärde
Netto
6,000,000
La
36 615
-300 000
0
0
0
0
0
0
10,000,000
Årskostnad/-intäkt Kr
Uteblivna insatser
Tillkommande insatser
Utebliven försörjning
Tillkommande försörjning
Uteblivna lönesubvention
Tillkommande lönesubvention
Projektkostnad
AdHoc
Kalkylvärden
Försäkringskassa
Årsvärden
Arbetsförmedling
På denna flik samlas alla inmatade kalkylvärden och parametrar. Dessa årsvärden ligger
senare till grund för den kalkyl som görs på fliken Kronologin (i befintlig kalkylfil, eller i en ny
kombimodell om en sådan används). Det enda fält på fliken som går att ändra på är
Kalkylbeskrivning. Den informationen syns sedan i kalkylfilens inledande flik Innehåll.
Beskrivningen följer även med i det fall baskalkylen senare länkas till en kombimodell. Kom
därför ihåg att ge kalkylen ett bra beskrivande namn.
Målgrupper (Antal/Andel)
489 600
244 800
342 720
979 200
Skatter & Avgifter
Uppgifterna på fliken är låsta och går inte att kopiera. Samma information finns emellertid på
fliken Parametrar ut tillsammans med annan information. Där är den möjlig att kopiera.
9
ANVÄNDARMANUAL
7 Kronologi
Kronologifliken anses ofta vara besvärlig. Det beror antagligen på att det är en utmaning att
göra utfästelser kring något som är svårt att fastställa från ren fakta. Det är viktigt att inte se
kronologin som en prognos, utan som ett räkneexempel och ett scenario över en möjlig
utveckling, Kronologin är ett enkelt sätt att pröva hur olika antaganden slår på
projektresultatet. Du bör, framför allt i investeringskalkyler, testa ett antal möjliga scenarier
och analysera skillnaderna i utfall.
Kronologifliken används för att ta fram scenarier med hjälp av de årsvärden som skapats på de
tidigare flikarna. Varje årsvärde som visas på fliken Kalkylvärden & parametrar skall fördelas ut
över åren i kalkylperioden. Andelen för varje år varierar i normalfallet mellan 0 och 100 %.
Siffran 1 anger att 100 % av årsvärdet skall registreras på det året.
Längst till vänster finns en kolumn där du skriver en etta (1) ifall radens årsvärde skall visas i
diagrammet nedanför tabellen. En nolla (0) gör att serien inte visas alls. Diagrammet
presenterar årsvärdena separata och odiskonterade. I resultatdiagram/-tabeller på senare
flikar redovisas däremot resultaten ackumulerat och diskonterat, vilket ibland gör det svårt att
se hur enskilda årsvärden bidrar till totalresultatet.
Andel av årsvärde
till kalkylen detta år
Visa årsvärden
i diagram
Info
Ålder:
Kalkylår:
Målgrupp & Insatser
0
Jobb, försörjning & skatter
0
Projekt & Förväntningar
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
Reala insatser
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lönesubvention
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sysselsättning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tillkommer
0
Försörjning
Kronologi
Resultat diagram
0
Reala insatser
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Försörjning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultat tabell
0
Lönesubvention
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Barn & Ungdomsdata
0
Uteblir
Innehåll
Sysselsättning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Projektkostnad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kalkylvärden & Parametrar
Mikrodata in
0
Diagram ut
Tabell ut
0
Arbetsförmedling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Försäkringskassa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Parametrar ut
0
Kommun
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anteckningar
0
Landsting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kalkylserier
0
Kronologiserier
0
Startålder
1
Diskonto
Visa antal år
Projekt
AdHoc
Mikrodata ut
Annan data
Rättsväsende
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Övriga
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
10
1
1
- Startålder
- Ev diskontering
i diagram,
- Antal år i
diagram
Kr
1
1
Produktionsvärde
1
Övriga
1
Rättsväsende
Valda
årsvärden
Landsting
0
Kommun
0
Försäkringskassa
0
Arbetsförmedling
0
Netto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
År/Ålder
Ålder:
Kalkylår:
Skapa
årsförändringar
1
1
SlutÅr
Startvärde
% förändring
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
1
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0
Under kronologitabellen till vänster går det att ange:
Kalkylens startår. Om det är ett projekt som riktar sig till 15-åringar är det bra att kunna
ställa startåret till 15 och sedan referera till år i kalkylen utifrån målgruppens ålder.
Årsvärdena diskonterade. Det görs genom att ange en diskonteringsränta som är större än
0 %. Det kan vara bra att se hur mycket kostnader/intäkter som infaller längre fram i
kalkylperioden påverkas av den diskontering som görs i den sammanlagda kalkylen. OBS!
Diskonteringsräntan som anges här styr enbart över värdena på kronologifliken – den finns
inte med i den riktiga kalkylen. Den diskonteringsränta som används i den faktiska kalkylen
anges på fliken Resultat diagram.
Antal år i diagram. Det vill säga hur många år som skall visas i diagrammet på denna flik.
10
ANVÄNDARMANUAL
Under diagrammet finns en ”kalkylhjälp” för att översätta årliga förändringar till vikter för
kronologin. Tanken är att du skall kunna arbeta med årlig tillväxt i stället för årliga absoluta
tal. Exempelvis att produktionsvärdet antas öka med 2 % per år, att insatskostnaderna kring
missbruk ökar 3 % per år under en period eller att insatskostnaderna kring psykiska besvär
avtar med -1 % per år under 20 år. Förändringarna är ackumulerade, det vill säga att varje år
bygger på värdet från det föregående.
Kalkylhjälpen ger en brygga mellan årliga förändringar och kronologins absoluta förväntade
årsvikter. En 10-procentig ökning över 3 år ger en årlig tillväxt på 10 %, men de absoluta vikter
för dessa tre år som skall matas in i kronologin är: 1.1, 1.21 och 1.331.
I fälten för % förändring anges den årliga procentuella tillväxten/krympningen i form av
procentenheter (t.ex. 2 eller -1). Om du sätter noll (0) blir årets värde konstant – har samma
värde som föregående år. Om du enbart anger ett värde används det i resten av serien.
Förutom den årliga förändringen skall startvärde och slutår anges. Om du inte anger slutår
beräknas värden för alla år i kronologin. Slutåret kan anges med vilket tecken som helst, så
avslutas tillväxtserien året innan.
När beräkningen är gjord kopierar du helt enkelt in de vikter som anges i den grönaktiga
radens celler och klistrar in (special -> värden) på rätt rad i kronologin. De siffror du kopierar
är formaterade för två decimaler och kronologin (där du klistrar in det kopierade) för en
decimal, men du får med alla decimaler i kalkylen.
Ålder:
Kalkylår:
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.13
1.15
1.17
1.20
1.22
1.24
1.27
1.29
1.32
1.35
1.37
1.40
1.43
1.46
SlutÅr
Startvärde
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
s
1
% förändring
2
Här visas ett exempel där vi skapat en serie för de 20 första åren, med slutår satt till Kalkylår
21. Startvärdet är 1.
Ålder:
Kalkylår:
1
1
SlutÅr
Startvärde
% förändring
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
s
1
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.98
0.98
0.98
1.00
1.00
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.09
1.10
1.12
1.13
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.14
1.11
1.09
1.07
1.07
1.07
2
1
0
-2
0
Här har vi satt en 2 procentig tillväxt för de 5 första åren (år 2-6). Därefter är tillväxten noll, dvs
värdena är konstanta följande 5 åren. Därefter faller de årligen med 2 % under ett par år för att
sedan återigen bli konstanta. Om vi inte har med Slutåret så hade resten av serien haft vikt 1.07
(den gröna raden).
11
ANVÄNDARMANUAL
8 Resultat diagram
På denna flik visas kalkylresultaten i form av diagram. Diagrammen går inte kopieras, utan det
görs på fliken Diagram ut. Till vänster om det översta diagrammet kan du ange den
diskonteringsränta som skall gälla för kalkylen.
OBS! Det här är enda fältet i hela Excel-filen där den är möjlig att anges. Om du förändrar
diskonteringsränta här räknas alla resultat om. Det är endast de kalkylvärden i kronologin som
fördelats ut för år 2 och framåt, som påverkas av diskonteringsräntan.
Du kan ställa in antalet år som skall visas i diagrammen på denna flik och om X-axeln skall
ange kalkylår eller kronologisk ålder (med bas i ett startår från fliken Kronologi). Du kan även
göra Simuleringar/Känslighetsanalyser direkt från denna flik.
Det görs genom att du anger olika värden på antalet personer som kalkylen avser i Sim antalet.
En siffra större än noll (> 0) gör att flikens data kör över de antaganden som gjorts tidigare i
kalkylen. Om det står 0 så gäller det värde (baserat på andel eller manuellt antal) som angivits
på fliken Projekt & förväntningar.
I ekonomiska kalkyler, där vi beräknar intäkter och kostnader, måste nettoresultatet kallas för
något. Vi har tidigare ofta använt begreppen Vinst eller Summa men inser att det kan leda till
tankefel – särskilt om man summerar över såväl reala som finansiella värden. Nu kan du själv
ange vad det skall kallas i fältet Summa/Vinst kallas. Vi har lagt in Netto som ett förslag.
Diskonteringsränta för hela kalkylen!!!
Innehåll
Målgrupp & Insatser
1
Projekt & Förväntningar
Kalkylvärden & Parametrar
1
Kronologi
1
Kr, Ackumulerat/Diskonterat (4%)
Jobb, försörjning & skatter
Resultat diagram
Resultat tabell
Barn & Ungdomsdata
Mikrodata in
Mikrodata ut
Annan data
Diagram ut
Tabell ut
Parametrar ut
1
Ålder/Kalkylår
Sim antalet
Summor/Vinst kallas:
Försörjning/Subvention
0
Produktionsvärde
Reala insatser/Projektkostnad
0
Netto
0
1
0
9
10
8
7
6
5
3
0
4
4%
10
2
0
1
Diskonteringsränta
Visa antal år
AdHoc
1
Ålder
Kalla summa/netto/vinst?
Netto
Visa:
Kommun
Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun
1
1
4
Ålder
Kr, Ackumulerat/Diskonterat (4%)
AdHoc
Projektkostnad
1
Tillkommande lönesubvention
1
Tillkommande försörjning
0
Tillkommande insats
Utebliven lönesubvention
0
Utebliven försörjning
10
9
8
7
6
5
4
Netto
0
3
Utebliven insats
0
2
0
1
%)
Ålder
Resultat - per aktör
1
1
1
Produktionsvärde
1
Övriga
1
Rättsväsende
1
Landsting
0
Kommun
Försäkringskassa
0
Arbetsförmedling
0
Netto
10
9
8
7
6
5
4
0
3
0
2
Visa värden
för aktör...
Uteblivna/Tillkommande
kostnader 1
Uteblivna/Tillkommande kostnader - Kommun
1
Kr, Ackumulerat/Diskonterat
(
1
Ändra
antal i
kalkyl
1
Kronologiserier
Kr, Ackumulerat/Diskonterat (4%)
År/Ålder
i diagram
Kalkylserier
Kr, Ackumulerat/Diskonterat (4%)
Antal år
i diagram
Anteckningar
Resultat - per komponent
Ålder
12
ANVÄNDARMANUAL
De tre diagrammen visar upp resultatet ur några olika aspekter eller för olika aggregat.
Det första visar de tre huvudsakliga kostnads-/intäktskomponenterna –
Försörjning/subvention (finansiella), Produktionsvärde respektive Reala
insatser/Projektkostnad. Här läggs eventuella ad hoc-värden separat eftersom de inte är
grupperade som reala eller finansiella. Det andra diagrammet visar samtliga kostnads/intäktsposter per aktör. Du väljer den aktör du vill studera via en drop down-lista till vänster
om diagrammet.
I det tredje diagrammet har alla kostnader-/intäkter summerats upp per aktör. Här blandas
således reala och finansiella värden, vilket är ofta är naturligt för de flesta aktörer som
hanterar försörjnings-/eller subventionskostnader parallellt med olika insatser. För de som
inte ser de finansiella kostnaderna som relevanta för kalkylen går det att hämta ut enbart de
kostnadskomponenter som önskas.
Om du vill se på allt som ingår i den ackumulerade och diskonterade kalkylen finns den
informationen på fliken Kalkylserier. Om du vill ha de årliga, icke diskonterade värdena för alla
komponenter kan du hämta dessa på fliken Kronologiserier.
9 Resultat tabell
Här redovisas alla ingående kostnadskomponenter både separat och summerade på olika sätt,
allt för att tillgodose olika behov och intressen. Du bestämmer själv vilka kalkylår som skall
visas. Varje sådant år (ålder) visar de ackumulerade och diskonterade värdena fram till och
med detta år (ålder).
Visa ackumulerade resultat för dessa år..
Ålder
År
Info
Innehåll
Målgrupp & Insatser
Jobb, försörjning & skatter
Projekt & Förväntningar
Kalkylvärden & Parametrar
Kronologi
Resultat diagram
Resultat tabell
Barn & Ungdomsdata
Mikrodata in
Mikrodata ut
Annan data
Diagram ut
Tabell ut
Parametrar ut
Anteckningar
Kalkylserier
Kronologiserier
Visa (Ålder/År)
Diskonteringsränta
År/Ålder
i tabeller
1
4%
1
1
2
2
Tillkommande reala
1 Arbetsförmedling
2 Försäkringskassa
3 Kommun
4 Landsting
5 Rättsväsende
6 Övriga
Summa
1
Uteblivande reala
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Summa
1
36 615
44 308
2 104 654
1 300 800
3 378 428
2 104 615
8 969 420
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
4
6
6
0
0
0
0
0
0
0
2
3
4
71 822
105 675
138 226
86 911
127 876
167 266
4 128 359 6 074 230 7 945 260
2 551 569 3 754 232 4 910 638
6 626 916 9 750 462 12 753 872
4 128 284 6 074 119 7 945 115
######## 25 886 595 33 860 377
6
8
8
0
0
0
0
0
0
0
8
10
10
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
6
199 621
241 558
11 474 199
7 091 730
18 418 588
11 473 989
48 899 684
8
256 383
310 245
14 736 901
9 108 273
23 655 935
14 736 632
62 804 369
10
308 863
373 750
17 753 453
10 972 679
28 498 158
17 753 129
75 660 032
6
8
10
Tillkommande försörjning
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Summa
1
Uteblivande försörjning
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Summa
1
0
0
1 152 000
0
0
0
1 152 000
2
0
0
2 259 692
0
0
0
2 259 692
3
0
0
3 324 781
0
0
0
3 324 781
Produktionsvärde
Tillkommande
Uteblivande
1
3 427 200
0
2
6 722 585
0
3
4
6
8
10
9 891 224 12 937 992 18 684 485 23 997 442 28 909 568
0
0
0
0
0
Tillkommande lönesubv.
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Summa
1
2
Uteblivande lönesubv.
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Summa
1
Projektkostnad
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Summa
AdHoc
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Summa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
-500 000
-500 000
-1 600 000 -1 600 000
-250 000
-250 000
0
0
0
0
-2 350 000 -2 350 000
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
4 348 905
0
0
0
4 348 905
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6 280 499
0
0
0
6 280 499
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
8 066 367
0
0
0
8 066 367
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
9 717 502
0
0
0
9 717 502
10
10
6
0
-500 000
-1 600 000
-250 000
0
0
-2 350 000
8
0
-500 000
-1 600 000
-250 000
0
0
-2 350 000
10
0
-500 000
-1 600 000
-250 000
0
0
-2 350 000
3
4
6
8
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
199 621
-258 442
16 154 698
6 841 730
18 418 588
11 473 989
18 684 485
71 514 669
8
256 383
-189 755
21 203 268
8 858 273
23 655 935
14 736 632
23 997 442
92 518 178
10
308 863
-126 250
25 870 955
10 722 679
28 498 158
17 753 129
28 909 568
#########
Netto realt
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Produktionsvärde
Summa
1
2
3
4
6
36 615
71 822
105 675
138 226
199 621
-455 692
-413 089
-372 124
-332 734
-258 442
504 654 2 528 359 4 474 230 6 345 260 9 874 199
1 050 800 2 301 569 3 504 232 4 660 638 6 841 730
3 378 428 6 626 916 9 750 462 12 753 872 18 418 588
2 104 615 4 128 284 6 074 119 7 945 115 11 473 989
3 427 200 6 722 585 9 891 224 12 937 992 18 684 485
10 046 620 21 966 447 33 427 819 44 448 369 65 234 170
8
256 383
-189 755
13 136 901
8 858 273
23 655 935
14 736 632
23 997 442
84 451 811
10
308 863
-126 250
16 153 453
10 722 679
28 498 158
17 753 129
28 909 568
#########
8
0
0
8 066 367
0
0
0
8 066 367
10
0
0
9 717 502
0
0
0
9 717 502
Netto finansiellt
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Summa
1
0
0
1 152 000
0
0
0
1 152 000
2
0
0
2 259 692
0
0
0
2 259 692
3
0
0
3 324 781
0
0
0
3 324 781
4
138 226
-332 734
10 694 165
4 660 638
12 753 872
7 945 115
12 937 992
48 797 274
4
0
0
4 348 905
0
0
0
4 348 905
6
0
0
6 280 499
0
0
0
6 280 499
1
2
3
4
6
8
10
Komponenter
Reala insatser/Projektkostnad 6 619 420 15 243 862 23 536 595 31 510 377 46 549 684 60 454 369 73 310 032
Produktionsvärde
3 427 200 6 722 585 9 891 224 12 937 992 18 684 485 23 997 442 28 909 568
Försörjning/Subvention
1 152 000 2 259 692 3 324 781 4 348 905 6 280 499 8 066 367 9 717 502
AdHoc
0
0
0
0
0
0
0
Netto
11 198 620 24 226 139 36 752 600 48 797 274 71 514 669 92 518 178 #########
Summerade
resultat
OBS!!! - Ej beräknat via kronologin. Enbart ackumulerade och diskonterade värden från "Kalkylvärden & Parametrar".
Skatter/Avgifter
Kommunalskatt
Landstingsskatt
Moms
Socialförsäkring
1
489 600
244 800
342 720
979 200
2
960 369
480 185
672 258
1 920 738
3
1 413 032
706 516
989 122
2 826 064
4
1 848 285
924 142
1 293 799
3 696 569
6
2 669 212
1 334 606
1 868 449
5 338 424
8
3 428 206
1 714 103
2 399 744
6 856 412
10
4 129 938
2 064 969
2 890 957
8 259 877
Skatter/Avgifter
räkneexempel
0
0
0
0
0
0
0
4
0
-500 000
-1 600 000
-250 000
0
0
-2 350 000
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
36 615
71 822
105 675
-455 692
-413 089
-372 124
1 656 654 4 788 052 7 799 011
1 050 800 2 301 569 3 504 232
3 378 428 6 626 916 9 750 462
2 104 615 4 128 284 6 074 119
3 427 200 6 722 585 9 891 224
11 198 620 24 226 139 36 752 600
0
0
0
0
0
0
0
3
0
-500 000
-1 600 000
-250 000
0
0
-2 350 000
0
0
0
0
0
0
0
Netto allt
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Produktionsvärde
Summa
Resultat per
kostnads-/intäktskomponent
0
0
0
0
0
0
0
13
ANVÄNDARMANUAL
Till vänster om de översta tabellerna kan du se vilken diskonteringsränta som använts i
kalkylen. Den kan endast ändras från fliken Resultat diagram. Du kan även här välja om
årskategorierna skall avspegla kalkylår eller kronologisk ålder från fliken Kronologi.
Vi har också inkluderat en tabell med effekter på skatter/avgifter över kalkylperioden. Dessa är
inte beräknade via kronologin, dvs. datan tar ingen hänsyn till fördelningen av lönearbete och
annan försörjning mellan åren. Vi har tagit antalet personer som förväntas klara sig via
projektet och ackumulerat/diskonterat årligen över kalkylperioden. Resultaten går inte att
kopiera på denna flik. Förutom skattekalkylen, finns de för kopiering på fliken Tabell ut.
10 Barn & Ungdomsdata
Den här fliken innehåller ett antal fördefinierade årskostnader för reala insatser kring barnoch ungdomsgrupper. Precis som på fliken Målgrupp & insatser avses här årskostnaden för en
genomsnittlig individ. En del av underlaget till de fördefinierade årskostnaderna på denna flik
har tagits fram av olika grupper under Idéer för livets utbildningar.
En tanke med att lägga in dessa årskostnader på en separat flik är att du enkelt ska kunna
skapa olika viktade genomsnittsindivider. Observera att det är först när de viktade
årskostnaderna länkats över till fliken Målgrupp & insatser de går att använda i kalkylen.
Vägningen av barn- och ungdomsdata sker på samma sätt som för andra målgrupper.
Skillnaden här är att de 9 fördefinierade och de övriga 11 kan vägas samman i 4 barn-/- och
ungdomskategorier, vilka sedan länkas direkt till motsvarande 4 rader i fliken Målgrupp &
insatser. Där kan årskostnaderna användas på egen hand eller tillsammans med andra
målgrupper.
Egna
årsvärden
Ge årsvärden
ett namn
15
16
17
18
Väg årsvärden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
13-20 svår
13-20 mellan
13-20 lätt
7-13 svår
7-13 mellan
7-13 lätt
0-6 svår
0-6 mellan
0-6 lätt
BU1
BU2
BU3
BU4
Tonår svår
Barn/Unga 2
Barn/Unga 3
Barn/Unga 4
Barn/Unga
viktat
Fördefinierade
årsvärden
Tonår svår
Barn/Unga 2
Barn/Unga 3
Barn/Unga 4
ArbetsFörsäkringsKommun
Landsting
förmedling
kassan
0
90 000 1 245 000
70 000
0
30 000
520 000
90 000
0
15 000
285 000
40 000
0
34 780
856 790
56 700
0
18 700
106 500
34 500
0
13 600
43 200
7 800
0
45 600
134 600
45 600
0
21 000
65 300
22 100
0
10 200
32 500
14 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 385
0
0
0
431 154
0
0
0
0
0
0
0
25 385
0
0
0
431 154
0
0
0
57 692
0
0
0
57 692
0
0
0
Rättsväsendet
56 800
32 000
13 500
23 000
3 500
560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 523
0
0
0
22 523
0
0
0
Övriga
Summa
67 400
23 600
6 700
46 000
8 900
560
4 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 529 200
695 600
360 200
1 017 270
172 100
65 720
230 300
108 400
57 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 569
0
0
0
553 323
0
0
0
16 569
0
0
0
553 323
0
0
0
BU1 BU2 BU3 BU4
1
4
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Flik: Målgrupp & insatser
De fyra barn- och ungdomsgrupperna vägs samman i den större tabellens fyra kolumnerna till
höger. Vikterna i varje kolumn ger en summerad årskostnad på en egen rad i tabellen under.
Varje rad med en genomsnittspersonens årskostnad skall döpas till ett namn. Denna
årskostnad länkas över till en av raderna 15-19 på fliken Målgrupp & insatser där sedan
årskostnaderna går användas i kalkylen.
14
ANVÄNDARMANUAL
Du kan naturligtvis mata in egna årskostnader för barn-/ungdomsgrupper på andra sätt än via
denna sida, till exempel om de fyra grupperna inte räcker till. Du antingen göra det direkt på
lediga rader på fliken Målgrupp & insatser, eller via mikrodatakalkyler på flikarna med
Mikrodata in & ut, som i sin tur går via fliken Annan data till fliken Målgrupp & insatser.
11 Mikrodata in
De tre flikarna Mikrodata in, Mikrodata Ut och Annan data hänger ihop och används lämpligen
i sekvens. Resultatet av de data som matas in och vägs samman på dessa flikar går sedan
direkt över till fliken Målgrupp & insatser där årskostnaderna kan användas i en kalkyl.
På fliken Mikrodata in har vi en bantad version av det kalkylunderlag vi själva använt i de flesta
av våra egna utvärderingsstudier. Det är i praktiken ett traditionellt samhällsekonomiskt
tillvägagångssätt där du identifierar, värderar och kvantifierar de relevanta effekterna kring en
viss förändring. I det här faller handlar det oftast om årskostnaden för en person ur en viss
målgrupp som är i utanförskap.
Ge namn
Person 1
Namn:
Ung vuxen arbetslös
LopNrAktör
1 Kommun
2 Landsting
3 Landsting
4 Kommun
5 Kommun
6 Kommun
7 Rättsväsende
8 Rättsväsende
9 Rättsväsende
10 Övriga
11 Övriga
12 Arbetsförmedling
13 Försäkringskassa
14 Kommun
15 Landsting
16 Landsting
17 Kommun
18 Kommun
19 Kommun
20 Landsting
21 Landsting
22 Landsting
23 Landsting
24 Landsting
25 Landsting
26 Landsting
27 Landsting
28 Landsting
29 Landsting
30 Landsting
31 Kommun
32 Kommun
33 Kommun
34 Kommun
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Enhet
Socialtjänsten
BUP
BUP
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Kronofogde
Kronofogde
Polisen
Allmänhet
Försäkringsbolag
Af
Fk
Socialtjänsten
Primärvård
Psykiatri
Socialtjänst
Socialtjänst
Socialtjänsten
Psykiatri
Psykiatri
Psykiatri
Akutsjukvård
Akutsjukvård
Akutsjukvård
Primärvård
Primärvård
Specialistsjukvård
Specialistsjukvård
Specialistsjukvård
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Identifiera
Enbart reala kostnader
Välj aktör från lista i cellen
Aktivitet
BarnUtredKom
Terapi
Utredning BUP
Behandlingshem
Funktionsbedömning
Utredning boende
Inkassoärende
Utredning Kf
Polisingr
InbrottKostnAllm
InbrottSkadaReglÖvr
Utredning Af
Utredning Fk
Utredning barn
Medicin Primv
Medicin Psyk
Utredning Omhändertagande
Utredning Soc
Öppenvård
Psykakut
Psykiatrisk öppenvård
Utredning
Akutmottagning
Operation Lätt
Operation Medel
Läkarbesök
Sköterskebesök
Läkarbesök
Specialistvård lätt
Specialistvård tung
Arbetsträning
Rehabplan
Sysselsättningprojekt
Utredning
Sort
Tillfälle
Månad
Tillfälle
Månad
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Månad
Månad
Tillfälle
Tillfälle
Månad
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Månad
Tillfälle
Månad
Tillfälle
Värdera
Pris
Antal
42 000
2 000
10 000
60 000
3 000
2 000
500
5 000
4 000
2 000
14 000
30 000
45 000
20 000
1 000
1 000
20 000
10 000
10 000
12 000
1 500
5 000
5 000
10 000
20 000
1 500
800
2 000
4 000
8 000
9 000
3 000
5 000
5 000
Enbart reala kostnader
Välj aktör från lista i cellen
Person 2
Namn:
Närmare arbetsm.
1
1
1
1
6
1
3
2
0
Kostnad
0
0
0
60 000
0
0
0
0
0
0
0
30 000
0
20 000
0
0
0
0
0
12 000
9 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
27 000
6 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kvantifiera
LopNr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Aktör
Kommun
Landsting
Landsting
Kommun
Kommun
Kommun
Rättsväsende
Rättsväsende
Rättsväsende
Övriga
Övriga
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Landsting
Kommun
Kommun
Kommun
Landsting
Landsting
Landsting
Landsting
Landsting
Landsting
Landsting
Landsting
Landsting
Landsting
Landsting
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Enhet
Socialtjänsten
BUP
BUP
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Kronofogde
Kronofogde
Polisen
Allmänhet
Försäkringsbolag
Af
Fk
Socialtjänsten
Primärvård
Psykiatri
Socialtjänst
Socialtjänst
Socialtjänsten
Psykiatri
Psykiatri
Psykiatri
Akutsjukvård
Akutsjukvård
Akutsjukvård
Primärvård
Primärvård
Specialistsjukvård
Specialistsjukvård
Specialistsjukvård
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Socialtjänsten
Aktivitet
BarnUtredKom
Terapi
Utredning BUP
Behandlingshem
Funktionsbedömning
Utredning boende
Inkassoärende
Utredning Kf
Polisingr
InbrottKostnAllm
InbrottSkadaReglÖvr
Utredning Af
Utredning Fk
Utredning barn
Medicin Primv
Medicin Psyk
Utredning Omhändertagande
Utredning Soc
Öppenvård
Psykakut
Psykiatrisk öppenvård
Utredning
Akutmottagning
Operation Lätt
Operation Medel
Läkarbesök
Sköterskebesök
Läkarbesök
Specialistvård lätt
Specialistvård tung
Arbetsträning
Rehabplan
Sysselsättningprojekt
Utredning
Sort
Tillfälle
Månad
Tillfälle
Månad
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Månad
Månad
Tillfälle
Tillfälle
Månad
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Tillfälle
Månad
Tillfälle
Månad
Tillfälle
Pris
Antal Kostnad
42 000
0
2 000
0
10 000
0
60 000
0
3 000
0
2 000
0
500
0
5 000
0
4 000
0
2 000
0
14 000
0
30 000
1 30 000
45 000
0
20 000
0
0
1 000
0
1 000
0
20 000
0
10 000
0
10 000
1 10 000
12 000
1 12 000
1 500
6 9 000
5 000
1 5 000
5 000
0
10 000
0
20 000
0
1 500
5 7 500
800
0
2 000
0
4 000
0
8 000
0
9 000
3 27 000
3 000
2 6 000
5 000
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Person 3
Namn:
Person 3
LopNr Aktör
1 Kommun
2 Landsting
3 Landsting
4 Kommun
5 Kommun
6 Kommun
7 Rättsväsende
8 Rättsväsende
9 Rättsväsende
10 Övriga
11 Övriga
12 Arbetsförmedling
13 Försäkringskassa
14 Kommun
15 Landsting
16 Landsting
17 Kommun
18 Kommun
19 Kommun
20 Landsting
21 Landsting
22 Landsting
23 Landsting
24 Landsting
25 Landsting
26 Landsting
27 Landsting
28 Landsting
29 Landsting
30 Landsting
31 Kommun
32 Kommun
33 Kommun
34 Kommun
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
För ytterligare information om hur du kan tänka kring dessa årskostnader rekommenderar vi
dig läsa de exempel som finns i ”Handbok i beräkningar av sociala investeringar”.
I denna version av basmodellen är det möjligt att göra fyra kalkyler med maximalt 65 olika
insatser från de sex samhällsaktörerna. Varje kalkyl summeras upp till en årskostnad per aktör
för denna typ av målgrupp. Det finns ett grundexempel för de fyra personer i basmodellens
kalkylfil. Det kommer från en studie av årskostnaderna för personer som befinner sig relativt
långt utanför arbetsmarknaden.
15
ANVÄNDARMANUAL
Tanken är att du skall kunna lägga in egna exempel på insatser som bättre passar den
målgrupp du arbetar med. Du kan utgå ifrån de exempel vi lagt in eller så tar du bort allt som
finns i tabellerna och för in egna insatser, priser eller sortenheter. Den enda restriktionen är
att du kopplar insatsen till en av de 6 aktörer vi använder i resten av modellen:
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kommun, Landsting, Rättsväsende eller Övriga. För att
göra det lättare att välja är kolumnen Aktör skrivskyddad. Istället väljer du aktör genom att
klicka på cellens högra kant och välja önskad aktör i den rullista som då öppnar sig (se nedan).
Därutöver kan du välja att koppla insatsen till valfri underenhet hos varje aktör (fritext i
kolumnen enhet).
I vissa fall kan du vilja kunna redovisa kostnaderna på enhetsnivå. Det är inte alls ovanligt att
insatser leder till omfördelningar inte bara mellan utan även inom en och samma aktör,
exempelvis mellan skolan och socialtjänsten i kommunen. Basmodellen medger inte möjlighet
att redovisa sådana interna omfördelningar i kalkylens standardiserade diagram och tabeller.
Men är du lite kunnig i Excel så kan du kopiera över de detaljerade kalkylerna till en egen
arbetsbok och där bygga upp en egen kalkylmodell i vilken resultatet visas på enhetsnivå.
12 Mikrodata ut
Här sammanställs de årsvärden som byggs upp på fliken Mikrodata in. Detta görs med hjälp av
fyra stycken Pivot-tabeller. Vid alla förändringar på fliken Mikrodata in måste du gå till den
pivot-tabell som hör till denna person/grupp (syns i huvudet på tabellen) och högerklicka på
tabellen och sedan välja uppdatera data. Då beräknas tabellen om, och de aktuella
summerade årsvärdena visas.
Person1
Ung vuxen arbetslös
Sum of Kostnad
Row Labels
Total
Arbetsförmedling
30 000
Försäkringskassa
0
Kommun
113 000
Landsting
26 000
Rättsväsende
0
Övriga
0
Grand Total
169 000
Person 2
Närmare arbetsm.
Sum of Kostnad
Row Labels
Total
Arbetsförmedling
30 000
Försäkringskassa
0
Kommun
43 000
Landsting
33 500
Rättsväsende
0
Övriga
0
Grand Total
106 500
180 000
Ung vuxen aNärmare arbPerson 3 Person 4
Arbetsförme
30 000
30 000
30 000
30 000
Försäkrings
0
0
0
0
Kommun
113 000
43 000
43 000
93 000
140 000
Landsting
26 000
33 500
28 000
26 000
Rättsväsend
0
0
500
5 000
120 000
Övriga
0
0
0
0
Summa
169 000
106 500
101 500
154 000
160 000
Övriga
Rättsväsende
100 000
Landsting
Kommun
80 000
Försäkringskassa
60 000
Arbetsförmedling
40 000
20 000
0
Ung vuxen arbetslös
Närmare arbetsm.
Person 3
Person 4
Person 3
Person 3
Sum of Kostnad
Row Labels
Total
Arbetsförmedling
30 000
Försäkringskassa
0
Kommun
43 000
Landsting
28 000
Rättsväsende
500
Övriga
0
Grand Total
101 500
Pivottabeller
Flik: Annan data
Person 4
Person 4
Sum of Kostnad
Row Labels
Total
Arbetsförmedling
30 000
Försäkringskassa
0
Kommun
93 000
Landsting
26 000
Rättsväsende
5 000
Övriga
0
Grand Total
154 000
Ung vuxen arbetslös
Närmare arbetsm.
Person 3
Person 4
ArbetsFörsäkringsKommun
kassan
förmedling
30 000
0
113 000
30 000
0
43 000
30 000
0
43 000
30 000
0
93 000
Landsting
26 000
33 500
28 000
26 000
Rättsväsendet
0
0
500
5 000
Övriga
Summa
0
0
0
0
169 000
106 500
101 500
154 000
16
ANVÄNDARMANUAL
Du kan även ändra på de befintliga Pivot-tabellerna för att få med enhetsnivån i de
personer/grupper du gjort på fliken innan. Om du vill göra det så högerklickar du på den tabell
du vill redigera och använder den Pivot-Redigerare som dyker upp. I den kan du lägga till
Enhet till rad- eller kolumnfältet. Men då fungerar inte längre summeringen på fliken Annan
data, som utgår från att varje rad i den andra kolumnen ger ett årsvärde för en av de sex
aktörerna.
13 Annan data
De fyra kalkylerna på Mikrodata in och Mikrodata ut går direkt in på de fyra första raderna på
flik Annan data. På samma sätt som på fliken Barn & ungdomsdata kan du här väga samman
flera årsdataberäkningar till genomsnittliga årskostnader (max sju på denna flik). De länkas
direkt över till raderna 19-25 på fliken Målgrupp & insatser. Du kan naturligtvis även skapa 7
ovägda årskostnader, till exempel årskostnader för specifika individer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
Ung vuxen arbetslös
Närmare arbetsm.
Person 3
Person 4
ArbetsFörsäkringsKommun
förmedling
kassan
30 000
0
113 000
30 000
0
43 000
30 000
0
43 000
30 000
0
93 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ung vuxen arbetslös
Ung närmare arbetsm.
Annan data 3
Annan data 4
Annan data 5
Annan data 6
Annan data 7
30 000
30 000
0
0
0
0
0
Ung vuxen arbetslös
Ung närmare arbetsm.
Annan data 3
Annan data 4
Annan data 5
Annan data 6
Annan data 7
30 000
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 000
43 000
0
0
0
0
0
26 000
33 500
28 000
26 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rättsväsendet
0
0
500
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 000
33 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Landsting
Övriga
Summa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169 000
106 500
101 500
154 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169 000
106 500
0
0
0
0
0
AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Annat mikro/viktat
Flik: Målgrupp & insatser
19
20
21
22
23
24
25
0
0
0
0
0
0
0
113 000
43 000
0
0
0
0
0
26 000
33 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169 000
106 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Förutom de fyra första raderna som hämtas från Mikrodata Ut, kan du lägga till 20 egna
resultat. Förutom vägningen av de olika ingående värdena, skall du ge den nya årskostnaden
ett namn. Även namnet länkas till fliken Målgrupp & insatser.
14 Diagram ut
Diagram ut är en länkad kopia av fliken Resultat diagram. Fliken är oskyddad, vilket gör att det
går att kopiera ut diagrammen till egna presentationer. Kopiera och klistra in som special ->
värden, så undviker du att det av misstag uppstår nya länkar som kan ställa till problem. Du
kan även kopiera ut alla värden som producerats i kalkylen från de två flikarna Kalkylserier och
Kronologiserier och använda dessa som underlag för att skapa egna diagram. Undvik att bryta
eller skriva över länkar som finns på flik Diagram ut. Då finns risken att flikens diagram blir
felaktiga.
17
ANVÄNDARMANUAL
15 Tabell ut
Fliken är en länkad kopia av Resultat tabell. Men den är fliken är oskyddad, vilket gör att det
går att kopiera ut diagrammen till egna presentationer. Kopiera och klistra in som special ->
värden, så undviker du att skapa nya länkar som kan ställa till problem. Kopiera och klistra in
(special/värden) så att det inte uppstår nya länkar som kan ställa till problem. Se dessutom till
att inte bryta eller skriva över de länkar som finns på denna flik. Då fungerar de inte längre.
Även här kan du alternativt kopiera ut alla värden som producerats i kalkylen från de två
flikarna Kalkylserier och Kronologiserier och använda dessa som underlag för egna tabeller och
diagram.
Utebliven årskostnad
Tillkommande årskostnad
Netto
Utebliven årskostnad
Tillkommande årskostnad
Netto
Arbetsförmedling
141 271
-1 157 474
-1 016 203
Reala årskostnader
FörsäkringsRättskassan
Kommunen Landstinget väsendet
Övriga
Summa
3 692
175 388
108 400
281 536
175 385
747 452
-20 000
-37 833
-51 633
-3 417
-3 556
-141 439
-16 308
137 554
56 767
278 119
171 829
606 013
FörsäkringsRättskassan
Kommunen Landstinget väsendet
Övriga
Summa
170 950
8 120 272 5 018 806 13 034 805 8 120 124 34 606 229
-925 979 -1 751 644 -2 390 569
-158 188
-164 618 -6 548 472
-755 029
6 368 629 2 628 237 12 876 617 7 955 505 28 057 757
Produktionsvärde
Produktionsvärden, försörjning och subventioner
ArbetsFörsäkringsRättsförmedling kassan
Kommunen Landstinget väsendet
Arbetsförmedling
3 051
-25 000
-21 949
Årligt:
Tillkommande
Uteblivet
Netto
Realt
285 600
0
285 600
0
0
0
Ackumulerat:
Tillkommande
Uteblivet
Netto
Realt
10 899 283
0
10 899 283
0
0
0
Antal år:
1
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Summa aktörer
Produktionsvärde
Kommunalskatt
Landstingsskatt
Moms
Socialförsäkring
Summa Skatter/Avgifter
Realt
Övriga
0
0
0
Finansiellt
0
96 000
96 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finansiellt
0
3 663 625
3 663 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
År
Antal
Diskonto
5
10
0.04
År
6
Antal
7
Diskonto
0.04
Diskonto
0%
Netto (exkl AdHoc )
Dagar till Break Even
Finansiellt Projekt
Real
Real+Fin
-263 385
0
0 *
*
-195 692
0
-500 000 *
*
1 650 654
1 152 000 -1 600 000
354
208
681 200
0
-250 000
134
134
3 337 428
0
0
0
0
2 061 949
0
0
0
0
7 272 153
1 152 000 -2 350 000
118
102
3 427 200
80
489 600
244 800
342 720
979 200
2 056 320
72
62
Till skillnad från fliken Resultat tabell visas på denna flik även de simuleringsresultat som
eventuellt gjorts på flikarna Målgrupp & insats, Jobb, försörjning & skatter eller Projekt &
förväntningar. De ersätter tabellen med skatter/avgifter.
16 Parametrar ut
Denna flik är en länkad kopia av fliken Kalkylvärden & parametrar. Här kan du kopiera värden
till den egna dokument och presentationen. Fliken innehåller även en tabell med de
grundvärden som matas in på fliken Jobb, försörjning & skatter. Dessa kan vara lättare att
använda i egna presentationer än de produktionsvärden för hela målgruppen som finns i den
ursprungliga tabellen. Även här är det viktigt att inte av misstag skriva över några av flikens
alla länkar.
18
Uteblivna insatser
Tillkommande insatser
Utebliven försörjning
Tillkommande försörjning
Uteblivna lönesubvention
Tillkommande lönesubvention
Uteblivet produktionsvärde
Tillkommande produktionsvärde
Projektkostnad
AdHoc
36 615
-300 000
0
0
0
0
0
0
44 308 2 104 654 1 300 800 3 378 428 2 104 615
-240 000 -454 000 -619 600
-41 000
-42 667
0 1 152 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500 000 ########
0
0
-250 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 427 200
0
0
Utebliven försörjning
Tillkommande försörjning
Uteblivna lönesubvention
Tillkommande lönesubvention
Tillkommande
Utebliven
0
0
0
0
0
0
0
0
Lön
17 000
0
LKP
40%
40%
8 000
0
0
0
0
0
0
0
Summa
Övriga
Rättsväsende
Landsting
Kommun
Försäkringskassa
Arbetsförmedling
Produktionsvärde
Övriga
Rättsväsende
Landsting
Kommun
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
ANVÄNDARMANUAL
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
17 Anteckningar
Fliken är till för dina egna anteckningar. Här kan du göra noteringar om kalkylen i takt med att
den byggs upp, kanske använda lite som en loggbok. Du kan även utnyttja fliken för att göra
underkalkyler som länkas in på flikarna Barn & ungdomsdata, Annan data eller direkt in på
fliken Målgrupp & insatser. Givetvis kan du dessutom skapa ytterligare tomma flikar för att
dokumentera den aktuella kalkylen.
18 Kalkylserier
Här finns alla de resultat som använts till flikarna Resultat diagram och Resultat tabell. Det är
hela serierna år för år, inte de kategoriserade tabeller som är till grund för Resultat diagram
och Resultat tabell. Tanken är att du skall kunna kopiera ut dessa ackumulerade och
diskonterade resultatserier för att:
Göra egna diagram med annan layout eller för delar av aktörer eller serier.
Kombinera med resultaten från kalkyler på andra målgrupper i en eftermodell för vertikalt
kedjade basmodeller (läs mer i ”Handbok i beräkningar av sociala investeringar”).
Kom ihåg att även här undvika att av misstag skriva över några av flikens länkar.
19 Kronologiserier
På denna flik finns alla resultat som presenteras i diagrammet på fliken Kronologi. För att vara
synliga i kronologins diagram med måste de ha en etta (1) längst till vänster på
kronologitabellen.
Till skillnad från serierna på fliken Kalkylserier, är det här de årliga värdena som varken
diskonterats eller ackumuleras. Tanken med dessa serier är att de skall kunna kopieras ut och
användas för att bygga upp nya kalkyler med andra baskalkyler. Till exempel är det möjligt att
med hög flexibilitet länka resultat från flera olika basmodeller och skala upp eller ner de årliga
värdena, ackumulera och diskontera dem till en egen kombimodell (läs mer i ”Handbok i
beräkningar av sociala investeringar”). Kom även här ihåg att inte skriva över några av de
länkar som finns på fliken.
19
ANVÄNDARMANUAL
20 Kombimodellen – länka
basmodeller
När filer skall länkas in i en kombimodell så måste alla kalkylfiler vara öppna samtidigt. När de
väl är öppna så skall de anges med hela filnamnet på fliken Baskalkyler i kombimodellen. De
filer som anges där och är öppna kommer att läsas in i kombimodellen och går då att användas
i kombimodellens kronologi.
Skriv in filnamn (inkl .xlsx)
Laddades basmodell?
Filer
Ej OK Fil1.xlsx
OK BasMod3_131203.xlsx
1
2 BasKalkyl ver 3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Beskrivning
Grupp/
Population
20
Antal
lyckade
12
12
Andel av
grp/Pop
Spontan
rehab
60.0% Ej använt
Proj
framgång
Ej använt
Beskrivning av laddad baskalkyl
Genomsnittligt förväntat antal framgångsrika
Länken mellan basmodell och kombimodell fungerar ifall du får ett OK i vänstra kolumnen när
du skriver in filnamnet. Om det står Ej OK så är det ett tecken på att det inte finns en
fungerande länk. Det kan bero på att filen med baskalkylen är stängd, eller att du stavat fel på
namnet. Kalkylfilens namn måste skrivas exakt inklusive även ändelserna ”.xls” eller “.xlsx”
Till höger om filnamn och radnummer finns den beskrivning som du eller någon annan skrivit in
på fliken Kalkylvärden & parametrar i respektive baskalkyl. Tänk på att en bra beskrivning gör
det lättare att välja rätt baskalkyl/version för de olika perioderna i kombimodellen.
Kombimodellen utgår från att det är ett sammanhållet projekt som skall hanteras i kalkylen.
Det gör att vi utgår från att samma antagande om framgång gäller för alla baskalkyler som
ingår. Om det inte är samma värde hela vägen så syns det direkt i det genomsnitt som
redovisas för kolumnen Antal lyckade; det visas med röd bakgrund. Det är detta genomsnitt
som används i kombimodellen.
21 Kombimodellens kronologi –
skillnader mot basmodellen
Kronologin i kombimodellen fungerar på samma sätt som den i basmodellen förutom att du i
kombimodellen…
… anger att du ett visst år skall hämta årsvärden från en viss basmodell.
… kan du ställa om antalet framgångsrika direkt i kronologin så att du kan prova med ett
annat antagande än det genomsnitt som följer med från basmodellen.
20
ANVÄNDARMANUAL
Vilken baskalkyl för detta år?
Baskalkyl:
Tillkommer
0
0
0
1
1
1
0
0
Reala insatser
Försörjning
Lönesubvention
Sysselsättning
1
Projekt
Projektkostnad
0
0
0
0
0
0
1
0%
5
Antal
Manuellt
12
0
2
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
2
5
5
2
6
6
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
Kr/År
Startålder
Diskonto
Visa antal år
Ad Hoc
m
Reala insatser
Försörjning
Lönesubvention
Sysselsättning
Uteblir
Ålder:
Kalkylår:
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
3
2
Baskalkylens antal
eller simulering?
1
0
-2,000,000
År/Ålder
Val av baskalkyl för varje enskilt år i kronologin anges högst upp i tabellen ovanför raderna
ålder och kalkylår. Du väljer baskalkyl genom att ange det nummer som står till höger om
respektive baskalkyls namn (siffra med grå bakgrund) på fliken Baskalkyler.
Alla kombimodellens baskalkyler bör ha samma antagande om antalet personer som klarar sig
från utanförskap. Då är det möjligt att simulera utfall med olika antaganden om framgång
direkt i kombimodellen. Annars krävs att du redigerar framgångstalen i varje enskild baskalkyl,
vilket är en väldigt omständlig procedur. Det är viktigt att pröva det egna resultatet på så
många sätt som möjligt innan du presenterar resultaten.
21
BILAGA I
Lathund basmodellen
Nedan är en översikt hur du steg för steg matar in grundläggande data i basmodellens
kalkylfil. Dessutom finns det en översikt på möjligheterna till analys på de olika kalkylflikarna.
Inmatning grundläggande data
1. Namn (beskrivning) kalkyl
Innehåll/Kalkylvärden & parametrar
Ange kalkylnamnet på Kalkylvärden &
parametrar, syns på Innehåll (se kap 2 och 6)
2. En genomsnittlig deltagares
kostnad per år.
Målgrupp & Insatser (kap 3 och ev. 10)
ü Fördefinierade årskostnader
ü Uteblir vs Tillkommer
ü Barn/Unga (se kap 10 Barn & Ungdomsdata)
ü Egna årskostnader
3. Hur en genomsnittlig deltagare
finansierar sitt uppehälle per
månad.
Jobb, Försörjning & Skatter (kap 4)
4. Antal deltagare och hur det
kommer att gå för dem.
Projekt & Förväntningar (kap 5)
ü Antal i Målgrupp/projekt
ü Förväntad spontanrehab
ü Projektframgång (% eller antal)
5. Vad projektet (insatsen) kostar
fördelat på olika aktörer.
ü Synliga och osynliga kostnader
ü Adhoc-kostnader
6. Kostnad/Intäkt fördelad över
önskat antal år.
Kronologi (kap 7)
ü Startålder
ü Antal år
ü Fördelning mellan år
ü Kalkylhjälp
ü
ü
ü
ü
ü
Lönearbete
Lönesubvention
Försörjning
Skatter/avgifter
Real vs Finansiell kostnad/intäkt
Möjlig analys på basmodellens kalkylflikar
Målgrupp & Insatser. Diagram/tabell med fördelning
resultat mellan olika samhällsaktörer. Mata in år, antal
deltagare och ev. diskontering.*
Jobb, Försörjning & Skatter. Tabell med fördelning
resultat mellan olika samhällsaktörer. Mata in år, antal
deltagare och ev. diskontering.*
Projekt & Förväntningar. Diagram/tabell årsgrupper
per kommun, baserat på databas (går att justera
manuellt). Beräkna tid till pay-off genom att ange antal
år och ev. diskonto.*
Kalkylvärden & Parametrar/Parametrar ut. Översikt
på alla inmatade värden som används under flikar med
resultat. Vill du kopiera tabeller till egna dokument gör
du det på flik Parametrar ut.
Resultat Diagram. Här finns möjlighet att ändra
variabler som påverkar vad som visas på flikens
diagram. OBS! Enda stället du kan ange en diskonteringsränta som påverkar kalkylens slutresultat.
Resultat Tabell. Visar alla inmatade värden
separat och summerade på olika sätt.
Möjlighet att ange om tabellerna skall visa
kalkylår eller ålder.
Tabell Ut/Diagram Ut. Här kan du kopiera
tabeller/diagram till egna dokument. OBS!
Undvik att ändra fältens länkar.
Mikrodata in/ut och Annan data. På
Mikrodata in och Annan data kan avancerade
användare ändra de grunddata som schablonkostnaderna är baserade på. På fliken
Mikrodata ut går det att kopiera tabeller och
diagram från data under Mikrodata in.
Övriga flikar. Anteckningar är till för att göra
egna noteringar. Kalkylserier visar den data
som används på flik Resultat Diagram/Tabell.
Kronologiserier visas det detaljresultat som
ligger till grund för fliken Kronologi.
* OBS! Inmatning påverkar endast diagram/tabell på fliken, inte hela kalkylens resultat.