Vad är liv?

Vad är liv?
Det finns ingen enkel förklaring på vad liv är, men det finns
egenskaper som alla levande varelser har och dessa kommer vi att
titta närmare på i det här avsnittet i biologi. Biologi betyder läran
om livet och handlar om allt som är levande.
Förmågor:
 Procedurförmåga: Genomföra systematiska undersökningar i
biologi
 Begreppsförmåga: Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att
beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och
samhället
 Kommunikativ förmåga: Delta i diskussioner där du använder och tolkar begrepp
inom området.
Centralt innehåll:
 Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och
utveckling.
 Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering.
 Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald
utifrån evolutionsteorin.
Målet med undervisningen är att du ska förstå:

Vad som kännetecknar liv (organismer)

Hur en växtcell och djurcell är uppbyggd och skillnaden mellan dem

Kunna tillverka ett preparat och hantera/använda mikroskopet

Organismernas indelning i familjer, släkten och arter och kunna använda
flora/fauna

Kunna planera, genomföra och utvärdera en fältstudie

Ha insikt i hur organismernas stamträd är uppbyggt i stora drag

Skillnaden mellan lavar, mossor och ormbunkar

Varför Charles Darwin blivit så berömd (evolutionsteorin)
Arbetsformer:
 genomgångar
 fältstudier
 praktiskt arbete: mikroskopiering
 arbete i faktaböcker och annat material
Bedömning:
Läxförhör om begrepp, klassrumsdiskussioner, fältstudier ute och praktiska
arbeten i klassrummet
Preliminär planering
Vecka Måndag
Tisdag
34
35
Växtcell
Fältstudie:
Onsdag
Torsdag
Vad är liv?
Organismer
Sorterings
(egenskaper)
övning
Djurcell
Mikroskopet
Art-
Mikroskopets
bestämning
delar +
Mossor och
djurcellens +
lavar
växtcellens
mossor/lavar
Läxa:
delar
36
37
Forts.
Svampar
artbestämning
Höinfusion
Fältstudie
Bakterier
Anteckningar
och virus
Organismernas Charles Darwin Mikroskopiering
indelning i
Evolutionsteorin
släktträd
Prov på
begreppen
Repetera
begreppen!
Betygskrav
E
C
A
Eleven kan genomföra
undersökningar utifrån givna
planeringar. I
undersökningarna använder
eleven utrustning på ett
säkert och i huvudsak
fungerande sätt. Eleven kan
jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då
enkla slutsatser med viss
koppling till fysikaliska
modeller och teorier.
Eleven kan genomföra
undersökningar utifrån givna
planeringar. I
undersökningarna använder
eleven utrustning på ett
säkert och ändamålsenligt
sätt. Eleven kan jämföra
resultaten med
frågeställningarna och drar då
utvecklade slutsatser med
relativt god koppling till
fysikaliska modeller och
teorier.
Eleven kan genomföra
Eleven har grundläggande
Eleven har goda kunskaper om
Eleven har mycket goda
kunskaper om evolutionsteorin
evolutionsteorin och andra
kunskaper om evolutionsteorin
och andra biologiska
biologiska sammanhang och
och andra biologiska
sammanhang och visar det
visar det genom att förklara
sammanhang och visar det
genom att ge exempel och
och visa på samband inom
genom att förklara och visa
beskriva dessa med viss
dessa med relativt god
på samband inom dessa och
användning av biologins
användning av biologins
något generellt drag med god
begrepp, modeller och teorier
begrepp, modeller och teorier
användning av biologins
undersökningar utifrån givna
planeringar. I
undersökningarna använder
eleven utrustning på ett
säkert, ändamålsenligt och
effektivt sätt. Eleven kan
jämföra resultaten med
frågeställningarna och drar då
välutvecklade slutsatser med
god koppling till fysikaliska
modeller och teorier.
begrepp, modeller och teorier.