En dag av livet

En dag
av livet
ÅRSBERÄTTELSE 2014
FÖR ETT FRISKARE LIV 24/7
Varje dag görs tusentals diagnoser inom HNS: någon kanske får dåliga nyheter medan en annan får höra
att hen är frisk. Under 2014 har man inom HNS satsat på många olika sätt på att utveckla arbetssätten.
I denna publikation berättar vi om resultaten sedda ur fem olika synvinklar: behandling, arbete, vetenskap,
ansvar och ekonomi. Även om synvinklarna varierar står patienten dock alltid i fokus för åtgärderna – hen
erbjuds alltid den bästa och effektivaste vården och stöd och handledning av en yrkesskicklig personal.
SJUKSKÖTARE
RIITTA LOUKO:
SPECIALIST I GERIATRIK
TIINA HARJULEHTO:
NEUROLOG
HANNU LAAKSOVIRTA:
SPECIALISTLÄKARE
EEVA RUOTSALAINEN:
CHEFSÖVERLÄKARE
MARKKU MÄKIJÄRVI:
Jag är stolt över
att jag kan arbeta
självständigt och
organisera min
egen dag.
Det mest värdefulla
i läkarens arbete är
bra interaktiva möten
med människor.
Vi var bland de
första som hade av
de stamceller som
är nödvändiga för
forskning i genfelet i
samband med ALS.
Varje arbetstagare
som tar influensa­
vaccinet främjar
patientsäkerheten.
Grundandet av
resultatenheter
betjänar patientens
bästa på många sätt.
SIDA 38
SIDA 46
SIDA 8
SIDA 22
SIDA 32
2
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014
Vård
Arbete
Vetenskap
Ansvar
Ekonomi
4 Verkställande direktörens översikt 6 Styrelseordförandens översikt
Bättre
behandlingsresultat
Mentorskap och
Lean-metoden
Med i toppen av
vetenskapsvärlden
Kompetens som
gynnar hela Finland
Ett år av
reformer
8 Sjukskötare Riitta Louko
9 Expert Petri Bono
10 Toppkompetens enligt
principen med ett vårdställe
11 Vårdstigen är till stöd under
cancerbehandlingar
15 Övergripande cancerterapi
16 Roboten blev urologens
hjälpreda
18 Den första torakoskopiska för-
maksflimmeroperationen i Finland
18 Dödligheten bland hjärtinfarkt­-
patienter har minskat
19 Förlossningar vid HNS
20 Effektivare ledprotesoperationer
21 Konst som en del av
sjukhusvardagen
22 Specialist i geriatrik
Tiina Harjulehto
23 Expert Pia Keijonen
24 Integration ger effektivare
patientorienterat arbete
25 Lean-tänkandet ska bli
en del av vardagen
26 Mentorn hjälper till att
hitta den egna stilen
27 Europeiskt samarbete
genom HOPE-utbyte
28HNS-anställda
28 Resultat av arbetsbarome-
tern och tävlingsframgångar
30 Den förnyade
hybridoperationssalen
32 Neurologerna Pentti Tienari och Hannu Laaksovirta
33 Expert Kari Eklund
34 Mot en optimal vårdkedja
35 HNS-anställda med bland världens toppforskare
35 Rekord i organ­transplantationer
35 Forskarnas upptäckt kan leda
till ett läkemedel som för hindrar hjärtinfarkt och stroke
36 Hemligheten bakom ALS öppnar sig
37 Stipendier för undersökning av selektiva cancerbehand-
lingar och av Parkinsons sjukdom
38 Specialistläkare
Eeva Ruotsalainen
39 Expert Lasse Lehtonen
40 Strömlinjeformade vårdhelheter
41 HNS blir delägare i Seure
41 Ny logistikcentral
42 IT-förvaltningen förnyade apparater
42 Patientdata till Omakanta
43 IT-förvaltningen övade
för en katastrof
44 HNS sparar energi
45 Samtransporter till Lojo
45 Föräldrarna deltar i planeringen av det nya barnsjukhuset
45 Soppi är avsett för
människorna
46Chefsöverläkare
Markku Mäkijärvi
47 Expert Merja Mäkitalo
48 Friktionsfritt samarbete
över specialområdenas
gränser
49Arbetsmiljöbarometer
49 HNS utvärderings berättelse fick ett pris
50 Behärskad tillväxt
56Resultaträkning,
investeringar och
balansräkning
60 Stora byggnadsprojekt
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014
3
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
ste
Det viktiga
rden –
å
v
t
n
e
i
t
a
p
–
ra,
fungerade b
trots många
.
utmaningar
k tör
ande dire
, verkställ
n
é
d
in
L
i
Ak
4
KONCERNFÖRVALTNING
Chefs­
överläkare
HNS
ORGANISATION
ÅR 2015
Forskning,
undervisning
och utveckling
IT-förvaltning
Övervakning, styrning och
koordinering av sjukvård
Förvaltnings- Förvaltnings­
överskötare
överläkare
Diagnostiska
tjänster
HUSLAB
HNS-Bilddiagnostik
HNS-Apoteket
HUCS Ab
Förvaltningsdirektör
Dotterbolag
Västra Nyland
Kommuni- Ekonomikationsdirektör
direktör
HNSFöretagshälsovård
HNS-Desiko
Uudenmaan
Sairaalapesula Oy
HNS-Logistik
Bostads- och
fastighetsaktiebolag
Revisionsdirektör
Stödtjänster
HNS-Fastigheter Ab
HNS-Servis
HNS-Lokalcentralen
Ravioli
SJUKVÅRDSOMRÅDEN
Borgå
Personaldirektör
Lojo
Hyvinge
HUCS
Psykiatriska resultatenheten
Akuten, Psykiatri, Gastrocentrum, Cancercentrum,
Medicinska resultatenheten
Inflammationscentrum, Huvud- och halscentrum, Internmedicin och rehabilitering, Hjärt- och lungcentrum
Operativa resultatenheten
Barn- och ungdomssjukdomar, Kvinnosjukdomar och förlossningar, Muskuloskeletal- och plastikkirurgi,
Gynekologiska och pediatriska resultatenheten
Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Vård
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR AKI LINDÉN
PATIENTER, EKONOMI OCH SOCIALOCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN
År 2014 var ett händelserikt
verksamhetsår för Helsingfors
och Nylands sjukvårdsdistrikt. Det
viktigaste – patientvården – fungerade
bra, trots många utmaningar. HNS
serviceproduktion ökade med
4,5 procent från året innan.
Antalet jourbesök inom den specialiserade sjukvården
uppgick till över 600 besök per dygn och under året mottog HNS sjukhus mer än tusen remisser per vardag. Vårdköerna blev avsevärt kortare mot slutet av året. Antalet
patientskador som ledde till ersättningar var det minsta
i Finland i förhållande till antalet invånare.
Verksamhetskostnaderna ökade med 3,2 procent jämfört med 2013. Utöver detta orsakade omvärderingen av
ansvarsskulden för den riksomfattande patientförsäkringen en extra ökning av utgifterna med en halv procent.
Under året samlades ett ekonomiskt överskott av vilket
ungefär 33 miljoner euro kanaliserades tillbaka till medlemskommunerna. Kostnaderna för hälso- och sjukvården
samt den specialiserade sjukvården som uträknats per
kommuninvånare är i kommunerna inom HNS område
de lägsta i hela Finland. Lönsamheten utvecklades i en
positiv riktning inom HNS mätt med tre olika mätare.
Det har varit nödvändigt att öka investeringarna på
grund av det skick som sjukhusbyggnaderna befinner
sig i. Ombyggnaden av Mejlans tornsjukhus avslutades
vid årsskiftet. Till de stora investeringarna 2014 hörde utbyggnaden av Jorv sjukhus, saneringen av Kvinnokliniken,
vilken omfattar bland annat byggandet av en intensivvårdsavdelning för nyfödda, och HUSLAB:s nya lokaliteter. När det nya barnsjukhuset började byggas var det på
många sätt en kronjuvel bland HNS sjukhusinvesteringar.
Mer än 30 miljoner euro av dess finansiering är ett resultat
av företags- och medborgarinsamlingar och 40 miljoner
euro är statsunderstöd.
HNS är en sjukhussammanslutning som använder
toppteknologi och gör därför även avsevärda investeringar i strålbehandlings- och bilddiagnostikapparater, utrustning av operationssalarna och intensivvårdsavdelningarna
och i datateknik.
År 2014 förnyades forskningsstrategin och intensifierades samarbetet med Helsingfors universitets medicinska fakultet under Academic Medical Center Helsinki,
dvs. AMCH- paraplyet.
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
I fråga om HNS interna ärenden var förnyandet av
HUCS organisation den mest betydande händelsen. Den
tidigare organisationsstrukturen som baserade sig på fyra
resultatenheter och 18 klinikgrupper underställda dem ersattes med 12 resultatenheter. Det viktigaste syftet med
detta var att administrativt samla ihop specialområden
som vårdar samma eller nästan samma patientgrupper.
Detta ledde även till att HNS organisationshierarki blev
lägre. För resultatenheterna valdes i en extern sökning
nya direktörer, och deras förnyade underorganisation
bemannades på basis av val i en intern sökning. Vård­
arbetet bildar ett särskilt ansvarsområde som leds av
en egen ledande översköterska vid varje resultatenhet.
Den viktigaste händelsen i HNS externa verksamhetsmiljö var när den långvariga beredningen av organiseringslagstiftningen för social- och hälso- och sjukvården
kulminerade i lagpropositionen till riksdagen i december
2014. I mars 2015 ansåg riksdagens grundlagsutskott
dock att förslaget var problematiskt med tanke på grundlagen och riksdagen fick inte möjlighet att besluta om
saken. Reformen sköts upp till följande valperiod. År 2014
utfärdades en ny jourförordning utifrån vilken organiseringen av dygnet runt-vård på sjukhusen inom HNS ska
utvärderas.
5
4.
3.
na
Medborgar
cial­litar på spe
sjukvården
inom HNS.
förande
lseord
Urho, styre
Ulla-Marja
Enligt en färsk europeisk rapport har
Finland den fjärde bästa hälso- och
sjukvården i Europa och den näst bästa
i EU: Finland förbättrade sin ställning i
jämförelsen tack vare kortare vårdköer.
1.
2.
6
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | AV STYRELSEORDFÖRANDEN
Vård
STYRELSEORDFÖRANDE ULLA-MARJA URHO
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I
FINLAND ÄR AV TOPPKLASS
År 2014 var ett livligt och ekonomiskt
positivt år för HNS. Lönsamheten blev
bättre, vilket kan ses i att kostnaderna
ökade långsammare än antalet
behandlingar.
Patienternas belåtenhet kan utvärderas på många olika
sätt. Patientenkäterna som utförs varje år pekar på att patienterna är nöjda med behandlingarna på HNS sjukhus.
Vårdköerna har skötts smidigt till och med under semesterperioderna. Jag har fått ta del av färre klagomål än
under tidigare år. Under jultiden kom det inte nämnvärt
många klagomål från HNS patienter i motsats till jourerna
inom primärhälsovården. Det är svårt att bevisa belåtenheten, men medborgarna litar på specialsjukvården inom HNS.
HNS andel av specialsjukvården i Finland är nästan en
tredjedel. Enligt en bedömning är vår hälso- och sjukvård
den fjärde bästa i Europa efter Holland, Schweiz och Norge. Detta framgår av en färsk EHCI-rapport.
Finland klättrade inte mindre än sex placeringar jämfört med året innan. Den bättre placeringen beror i första
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | AV STYRELSEORDFÖRANDEN
hand på att vårdköerna har blivit kortare. Även patientinformationen och patienternas ­påverkningsmöjligheter
har enligt jämförelsen blivit bättre i Finland. Som ­helhet
­betraktat är förhållandet mellan pris och kvalitet på
­hälso- och sjukvården i Finland mycket bra i en europeisk
­jämförelse.
Vad gjorde vi på HNS? Personalen har deltagit aktivt
i beredningen av HUCS resultatenheter. Verksamheten
­inleddes i alla 12 enheter vid årsskiftet. I motsats till
­tidigare år har organisationsreformen inte bromsats upp.
Föregångare i saken var hjärt- och lungcentrum samt
­Cancercentrum som inledde sin verksamhet vid början av
fjolåret.
Sjukhusbyggnadernas svaga skick har varit och är
fortfarande den största risken i HNS verksamhet. Till all
lycka har Tornsjukhuset fått komma fram under byggpresenningarna och det finns hopp om att de nya lokaliteterna
kan tas i bruk. Gropen för det nya barnsjukhuset vid Stenbäcksgatan inger tro om att huset snabbt kommer att stå
färdigt. Planeringen och budgetfinansieringen av traumaoch cancersjukhuset framskrider enligt planerna. Till all
lycka har det varit möjligt att använda Lojos och de övriga
kretssjukhusens kapacitet som reservventil. Medborgarna
litar på vårdkvaliteten på HNS samtliga sjukhus.
Samarbetet mellan primärhälsovården och specialsjukvården syns allra mest i HNS affärsverks verksamhet.
HUSLAB svarar på ett berömligt sätt för laboratorieproverna inom hälso- och sjukvården i nästan alla kommuner
i HNS-området. Fördelarna med ett harmonisrat servicesystem återspeglas i detta arbete. Även utbudet hos de
övriga stödtjänsternas affärsverk har spridit sig till medlemskommunerna.
HNS är summan av kunnandet i alla dess fem
­regionala sjukhus. Jag vill att HNS ska förbli en helhet
i de framtida lösningarna för social- och hälsovårdsom­
rådena. Det viktigaste för mig är att alla nyländska patienter ska få jämlik vård. Om hälso- och sjukvårdssystemet
inte samarbetar med mentalvårdsarbetet, socialväsendet,
barnskyddet och skolsystemet, kommer vården inte att
ges vid rätt tidpunkt. Vi har inte råd med kommunspecifik
sjukvård. Det ökar ojämlikheten ännu mer.
7
över
Jag är stolt
arbeta
att jag kan
t och
självständig
min
organisera
egen dag.
re
öta
ko, sjuksk
Riitta Lou
8
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
Riitta Louko, sjukskötare
Jag har arbetat på kliniken för cancersjukdomar ända sedan 1982. Under denna tid har de polikliniska behandlingarna
ökat avsevärt: nu går patienterna på behandling under dagen och får sedan åka hem då de tidigare ibland var tvungna att
stanna flera dagar på avdelningen på grund av behandlingar. Detta hjälper patienterna att leva ett normalare vardagsliv.
Tack vare det går det också snabbare att få vård. Vårt mål är att patienterna ska få komma till en bekant sjukskötares
och läkares mottagning. Vi sjukskötare arbetar självständigt på kliniken – vi kontrollerar resultatet av blodprov, beställer
läkemedel och ger behandlingar i enlighet med läkarens anvisningar. Cancervården utvecklas hela tiden, exempelvis
behandlingar med antikroppar används parallellt med cytostater. Moderna och effektiva läkemedel som förhindrar illa­
mående får i sin tur patienterna att känna sig lite bättre. Vårt arbete inkluderar stora mängder krävande handledning av
och rådgivning för patienter. Jag är stolt över att jag kan arbeta självständigt och organisera min egen dag. Det är också
mycket viktigt med stöd från en bra arbetsgemenskap. Detta är ett fint arbete.
Vård
VID HNS 23 SJUKHUS
VÅRDADES SAMMANLAGT
Petri Bono
Direktör,
HUCS Cancercentrum
495 828
PATIENTER
ÅR 2014 FICK
24
FINLÄNDARE ETT
NYTT HJÄRTA
184 686 psykiatriska vårddagar
17 975 förlossningar
228 981 jourbesök
HNS vision är att vara en internationellt högklassig, kun-
av 2016 ingår att årligen förkorta väntetiden för ­patienter
skapsgenererande sjukhusorganisation, där undersök-
som köar till vård och undersökning. Medianmålet för
ningen och vården av patienterna är av hög kvalitet, rät-
2014 var 42 dagar. Målet uppfylldes eftersom median­
tidig, trygg och patientorienterad. HNS tjänsteproduktion
väntetiden till polikliniken var 34 dagar och till vårdav­
är konkurrenskraftig och dess sjukhus och enheter er-
delningarna 41 dagar.
bjuder eftertraktade arbetsplatser. I HNS får man vård vid
rätt tidpunkt och på jämlika grunder. Bättre vård eftersträ-
säker och effektiv vård för patienten. Uppfyllandet av
vas även genom att göra samarbetet mellan specialsjuk-
löftet följs upp kontinuerligt med hjälp av en elektronisk
vården och primärhälsovården friktionsfritt och smidigt.
­klientenkät. År 2014 svarade 10 255 patienter på enkäten.
Målen för 2014 inkluderade bland annat tillämpning
HNS löfte till patienten är att tillhandahålla ­högklassig,
År 2014 behandlades 495 828 olika personer inom
av de harmoniserade handlingsmodellerna på minst fyra
HNS specialsjukvård. HNS vårdade 44 423 hälsocentral-
sjukdomsrelaterade patientgrupper inom hela HNS. Detta
patienter. Sammanlagt vårdades 519 295 olika personer.
förverkligades i fråga om blodcirkulationsstörningar i hjär-
Patientmängden ökade med två procent jämfört med
nan, hjärtinfarkt, bröstcancer och höftprotesbehandlingar.
året innan. Av vårdkostnaderna hänför sig 80 procent
till 20 procent av patienterna.
I målen för strategin som sträcker sig till utgången
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
DEN BÄSTA CANCERVÅRDEN
I EUROPA
HUCS Cancercentrum inledde sin verksamhet 1.1.2014 som
en ny resultatenhet. Till centralen har koncentrerats de onkologiska behandlingarna vid HUCS. I likhet med tidigare år
har verksamheten varit livlig och år 2014 behandlades fler
patienter än någonsin tidigare vid centralen – sammanlagt
21 548 patienter. Cancercentrum är ett cancerhus med full
service som har fortsatt att utveckla stödfunktionerna i syfte
att garantera vård av hög kvalitet.
Forskningen och vården vid cancercentrum är av toppklass vid en global jämförelse. Centralen slutförde i maj 2014
en treårig kvalitetsrevision som resulterade i att Cancercentrum och hela sjukhuset, inklusive kirurgerna, radiologerna
och patologerna, fick tre C-certifikatet, dvs. Comprehensive
Cancer Center, som det första sjukhuset i Nordeuropa. Certifikatet som beviljas av organisationen för cancerinstituten
i Europa OECI stärker Mejlans kampus rykte som ett center
för medicinsk vård och forskning av hög kvalitet.
Samtidigt som CCC-certifikatet beviljades lyckades centralens stamcellenhet förnya erkännandet till en högklassig
enhet som beviljas av internationella JACIE. På motsvarande
sätt konstaterades enheten för koagulationsstörningar uppfylla kriterierna för en högklassig central för koagulationsstörningar i en internationell utvärdering. Vid Social- och
hälsovårdsministeriet färdigställdes våren 2014 en utredning
av Nationella cancercentret (FICAN) i vilken planer ingår om
att tilldela HUCS cancercentral uppgiften som ett nationellt
koordineringscenter.
9
HUCS organisationsreform:
TOPPKOMPETENS ENLIGT
PRINCIPEN MED ETT VÅRDSTÄLLE
HUCS Cancercentrum och HUCS Hjärtoch lungcentrum är en koncentration av
toppkompetens inom de egna specialområdena såväl på nationell som på internationell nivå. Hjärt- och lungcentrum
inledde sin verksamhet i början av 2013,
cancercentrum ett år senare.
– Vi är nu en cancerenhet som kan erbjuda
full service, vilket betyder att patienterna får
all cancervård som de behöver enligt principen med ett vårdställe.
Samtidigt går det snabbare att få vård. Personalen
ser i sin tur förändringen i en harmonisering av anvisningarna, rutinerna och arbetskulturen, berättar direktören
för ­cancercentrum Petri Bono.
Koncentreringen av verksamheten har bidragit till att
ytterligare stärka kompetensen vid Hjärt- och lungcentrum.
– Ur patienternas synvinkel sett är rutinerna i många
hänseenden oförändrade trots organisationsreformen,
eftersom patienterna hänvisas till oss med remisser på
samma sätt som tidigare. Internt kan vi dock arbeta
effektivare än tidigare, säger direktören för Hjärt- och
lungcentrum Markku S. Nieminen.
10
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
År 2014 förbereddes framtida förändringar i bägge
områdena eftersom organisationsreformen som ­trädde
i kraft vid början av 2015 har utvidgat bägge centrens
­verksamhet.
– Hjärt- och lungcentrum svarar för behandlingen av
både kardiovaskulära patienter och sjukdomar i brösthålan, inklusive lungsjukdomar och allmän thorax-kirurgi.
I början av året flyttade även den hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen och hjärtövervakningen till vårt centrum,
berättar Nieminen.
– Cancercentrums verksamhet omfattar o
­ nkologiska
cancerbehandlingar, inklusive läkemedelsbehandlingar,
strålbehandling och palliativ vård. Till Cancercentrum har
nu anslutits bröstkörtelkirurgi som en ny funktion, konstaterar Bono.
Bono säger att den nya organisationen är mer överskådlig och centraliserad än den tidigare och att den ger
bättre förutsättningar för utveckling av verksamheten.
– Cancercentrum försöker på lång sikt utveckla nya
strålbehandlingsmetoder som är unika även globalt. De
nya lokalerna kommer även att bidra till att höja kvaliteten
på vårdprocesserna och patientsäkerheten och vi eftersträvar som bäst statusen för ett magnetsjukhus, dvs.
ett sjukhus som lockar till sig kompetent arbetskraft och
som utvecklar vårdarbetet.
Hjärt- och lungcentrums direktör Nieminen är inne på
samma linjer beträffande verksamhetsförutsättningarna.
– Hos oss är verksamheten organiserad i tydliga linjer
som vårdar patienter och samarbetet mellan dem är friktionsfritt. Efter att hjärt- och lungcentrum inledde sin verksamhet är det lättare att utveckla verksamheten eftersom
de administrativa gränserna är enkla och det är möjligt
att fatta beslut utan separata avtal. Vi har flera utvecklingsperspektiv som vi tillsammans utvecklar. Vi vill bland
annat utveckla poliklinikverksamheten för ärftliga hjärtoch blodkärlssjukdomar.
Utifrån verksamheten 2014 ser båda positivt på framtiden.
– Fjolåret var utmärkt. Resultatet av arbetsbarometern
var bra och antalet remisser ökade med åtta procent.
Vi hoppas naturligtvis att uppgången i efterfrågan ska
­noteras och att poliklinikverksamheten vid Hjärt- och
lungcentrum kan utvecklas i syfte att göra vården
­smidigare och effektivare.
– Cancercentrum har redan under sitt första verk­
samhetsår bevisat att patienterna upplever att de får bra
vård i ett bra kompetenscentrum och personalen har en
god ­anledning att vara stolt över den högklassiga behandlingen som ges, berättar Bono.
Petri
Bono,
direktör,
HUCS
Cancercentrum
Markku S.
Nieminen,
direktör, HUCS
Hjärt- och
lungcentrum
Vård
VÅRDSTIGAR
ÄR TILL STÖD
UNDER CANCERBEHANDLINGAR
Bröstcancer och prostatacancer hör till de vanligaste
cancerformerna hos finländarna. Vid HNS finns egna vårdstigar
för båda sjukdomarna som ger patienten information om hur
behandlingen framskrider och om olika stödmöjligheter.
– Det var lätt att godkänna det eftersom det
hörde till behandlingen. Jag tänkte att det är
nödvändigt att lida lite för att klara sig.
Esko Hietanen, 69, tänker tillbaka på den
svåraste tiden av sin cancerbehandling, veckan
Esko Hietanen, 69,
led i ett tjugotal år av prostatabesvär
som är typiska för åldrande män. Hans
fem månader långa stig tillbaka till att
vara frisk inleddes i augusti 2014.
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
efter operationen där prostatan avlägsnades, då han
var tvungen att gå med stygn och en kateter. Han återhämtade sig dock snabbt och i januari 2015, ungefär
en månad efter operationen och fem månader efter att
cancern upptäcktes, fick Hietanen höra att han är frisk.
2015
2014
AUGUSTI
SEPTEMBER
Provbitar tas och Remiss till Pejas sjukhus för en
prostatacancer
prostataoperation.
konstateras vid
en undersökning.
OKTOBER
DECEMBER
Kallelse till
Robotassisterad
operationen operation för
att avlägsna
prostatan
JANUARI
Hietanen får
höra att han
är frisk.
VÅREN
Kontroll. PSA-värdena
följs upp åtminstone
fram till slutkontrollen
om ett år.
11
På våren ska han ännu gå på en kontroll. Efter detta
följs PSA-värdena upp åtminstone fram till slutkontrollen
om ett år.
När han fick höra att han tillfrisknat från cancern var
det svårt att på ordning på tankarna.
– Tillfrisknandet är en tuff process. Men det skulle
vara ännu tuffare, om man inte blev frisk. Nu finns det
­orsak att fira lite.
Hietanens väg till prostataoperationen började med de
typiska besvären. Han hade redan i ett tjugotal år lidit av
prostatabesvär som är typiska för åldrande män. Vägen till
cancerundersökningar inleddes på kretssjukhuset i Kuusankoski. Där berättade urologen för Hietanen att han har
för mycket resturin och föreslog att prostatan ska slipas.
VÅRDSTIGEN FÖR EN
PROSTATACANCERPATIENT
A
Om det inom primärhälsovården, företagshälso­
vården eller på en privat läkarstation har uppstått en
misstanke om prostatacancer, skriver läkaren en remiss
till HUCS urologiska klinik för vidare undersökningar.
En misstanke om prostatacancer vaknar i allmänhet på grund av förhöjd PSA, dvs. en prostataspecifik
antigen i plasmat. PSA-halten i plasmat ökar vid prostatacancer när det läcker PSA från cancercellerna till blodcirkulationen, men också godartad prostataförstoring
och infektioner kan höja värdet. Prostatacancerdiagnosen grundar sig på nålprover som tas från prostatan och
som undersöks av en patolog. Aggressivitetsgraden hos
cancern bedöms med hjälp av den internationella Gleason-poängsättningen.
B
12
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
Därefter upptäcktes att även PSA-värdena var höga. Ett
högt PSA-värde kan vara ett tecken på prostatacancer.
Provbitar togs i augusti 2014 och av dem framgick att
Hietanen hade cancer.
– Det kändes förskräckligt eftersom vi har haft cancer
i familjen, berättar Hietanen.
Urologen på centralsjukhuset i Kuusankoski skrev i
september 2014 en remiss till Pejas sjukhus för en prostataoperation. I oktober kom kallelsen till operationen. I december låg Hietanen i operationssalen där hans prostata
avlägsnades genom en robotassisterad operation.
– Jag visste att ingreppet är mindre smärtsamt och
snabbare när det utförs med en operationsrobot. Jag var
verkligen glad och nöjd att jag erbjöds en möjlighet till
C
Lokal prostatacancer betyder cancer som är
be­gränsad till prostatan. Behandlingsalternativen
är aktiv uppföljning, operation eller strålbehandling
kombinerad med hormonbehandling vid behov.
Om det konstateras att prostatacancern har ­bildat
metastaser talar man om spridd prostatacancer.
Inom HNS-området är det en urolog och en ­cancerläkare
som tillsammans svarar för behandlingen av spridd
­prostatacancer.
Undersökningar visar att prognosen för ­prostata­
cancer med liten risk är utmärkt till och med utan
behandling och därför är aktiv uppföljning det primära
­valet för dessa patienter. Vid aktiv uppföljning följs patienten upp utan direkt operations- eller strålbehandling
v­­arvid man undviker biverkningarna i samband med
dessa behandlingar.
D
E
det, berättar Hietanen.
Före operationen upplystes Hietanen om vad operationen handlar om. Prostatan skulle avlägsnas helt och
hållet. Det var fråga om en läkande behandling, dvs. det
fanns en möjlighet att helt bli kvitt cancern.
– Jag var inte rädd för operationen även om apparaten
såg ganska respektingivande ut. Det var som en bläckfisk
och en stol som påminde om en förlossningsstol, skrattar
Hietanen.
Hietanen berömmer yrkesskickligheten hos personalen på Pejas och hela processens smidighet.
– Jag kan inte annat än respektera och beundra
­läkarna. Det gäller att låta proffsen ta hand om behandlingen. Det gäller att lita på dem.
F
Det har bevisats att en operation för borttagning av prostatan förlänger patientens förväntade livslängd
vid lokal cancer med måttlig eller stor risk. Samma nytta
ser inte ut att existera vid prostatacancer med liten risk.
Prostatan avlägsnas helt och hållet vid operationen.
I allmänhet skickas patienten med en remiss av en urolog för strålbehandling till HUCS klinik för cancersjukdomar. Vid det första besöket bedömer cancerläkaren
om patienten är lämplig för strålbehandling, berättar om
nyttan och eventuella biverkningar av behandlingen och
om möjliga sätt att genomföra behandlingen.
Uppföljning ingår i ändamålsenlig vård av en ­pa-
tient med prostatacancer. Patienten följs upp antingen inom specialsjukvården eller inom primärhälso­
vården. PSA-uppföljning kan även delvis automatiseras
genom mobiluppföljning. Den aktiva uppföljningen utförs
på ­urologiska polikliniken.
G
H
Vård
Care
AKTIV UPPFÖLJNING
LÄMPAR SIG FÖR
PROSTATACANCER
MED EN GOD PROGNOS
I Finland konstateras årligen cirka 4 600
fall av prostatacancer, och av dessa
omkring 1 500 fall enbart inom HNS
område. Av dessa är omkring hälften
cancerfall med så kallad liten risk för
framskridande som inte nödvändigtvis
någonsin utvecklas till en allvarlig sjukdom.
Aktiv uppföljning har konstaterats vara ett bra alternativ till
operations- och strålningsbehandlingar vid behandlingen
av cancer av denna typ, eftersom behandlingarna ofta
orsakar biverkningar som försämrar livskvaliteten och
som är större än den nytta som behandlingen ger.
– Vi satsar nu ännu mer på att fastställa riskklassen
för cancern i den första fasen så att det är tryggt att
­hänvisa patienten till aktiv uppföljning, berättar överläkare
Mika Matikainen.
Aktiv uppföljning för patienter med p
­ rostatacancer
med låg risk för framskridande har tillämpats inom
HNS redan i mer än 10 år. HUCS urologiska klinik är ett
av de största centren som deltar i den internationella
­PRIAS-multicenterundersökningen som omfattar mer än
4 000 prostatacancerpatienter som är med i aktiv upp­
följning.
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
EN KNÖL
I BRÖSTET
LEDDE TILL
BEHANDLINGAR
Marja Suvinen, 50, kan åter
njuta av att vara frisk. Hennes
bröstcancer opererades på
Kvinnokliniken 2012. Efter
operationen samt strål- och
cytostatikabehandlingar
konstaterades Suvinen vara
frisk våren 2014.
13
Marja Suvinens liv förändrades för tre år sedan.
När hon stod i duschen en vecka efter solsemestern
­kände hon i högra bröstet en knöl som var lika stor som
ett halvt vinbär.
– Knölen var styv, som om det skulle ha funnits modellera under huden. Det var solklart för mig vad ­knölen var.
Efter detta gick allt väldigt snabbt. Efter en snabb remiss av en privat gynekolog och röntgenläkare togs Suvinen in på Kvinnokliniken för operation. Operationen gjordes två veckor efter att hon i duschen upptäckt knölen.
Operation och eftervård
Efter operationen som gjordes snabbt efter att bröstcancern upptäcktes gavs Suvinen både strålbehandling och
cytostatikabehandling. Suvinens man var med henne på
alla besöken. Det var viktigt för Suvinen att det fanns en
annan människa som också lyssnade för att de säkert
skulle höra all den viktiga informationen.
VÅRDSTIGEN FÖR EN
BRÖSTCANCERPATIENT
Bröstcancer diagnostiseras antingen på en hälso-
central, inom företagshälsovården eller på en privat
läkarstation. När misstanken om bröstcancer har bekräftats får patienten en remiss till HUCS Enhet för bröstkörtelkirurgi.
Patienten träffar före operationen en kirurg, en bröst-
cancerskötare och en anestesiläkare eller -skötare.
Patienten anländer för operationen på morgonen på operationsdagen och får i allmänhet åka hem följande dag.
A
B
14
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
C
D
Efter operationens efterkontroll får patienten kallelse till cancerläkarens mottagning i allmänhet 3–4
veckor efter operationen, när operationssåren har läkt.
På cancerläkarens mottagning planeras individuell fortsatt vård för varje patient. Som adjuvant behandling till den valda fortsatta vården används ofta cytostatikabehandling eller hormonbehandling. Många patienter
får även strålbehandling.
Efter bröstcancerbehandlingarna i början ­­fortsätter
uppföljningen av eventuellt återfall och biverkningar på Kliniken för cancersjukdomar i 5–10 år enligt en
uppföljningsplan som beaktar de individuella behoven.
­Patienterna kallas årligen till undersökningar och/eller
E
Cytostatikabehandlingarna var trevliga besök även
om de ledde till illamående. Suvinen var inte rädd för behandlingarna: hon kände sig trygg tack vare den glada,
empatiska och kompetenta personalen.
– Skötarna är diskreta och överväger noggrant vad
de säger för att inte bli missförstådda. Vården här är individuell och helhetsinriktad. Det finns ingen bättre vårdplats, säger Suvinen.
Friskförklarad
När Suvinen fick höra att hon är officiellt frisk hade hon
orsak att le. Nu, ungefär ett år senare, funderar Suvinen
på vad följande tvåårskontroll ska föra med sig.
Suvinen tänker inte på cancer som en sak som
man måste kämpa emot.
– Ibland uppstår det uppehåll i livet. Cancer är som ­
ett resesällskap som följer med dig och i något skede
­reglerar ditt liv, funderar Suvinen.
­ ottagningar. Under övriga tider kan patienten vid behov
m
alltid ringa symtomtelefonen i frågor som gäller bröst­
cancer.
Vårdstigen innehåller mycket information vars syfte
är att stöda patienten, bland annat om f­ysioterapi,
socialarbetare, psykosocialt stöd, näring, palliativ vård
och behandling av ålderstigna cancerpatienter. Stigen
innehåller även information om bland annat personliga
hjälpredskap, patientorganisationer, ärftlighet hos bröstcancer och om hur bröstcancer inverkar på fertiliteten.
Alla undersökningar som är öppna för patienterna
läggs ut på Cancercentrums webbplats och likaså
behandlings­tiderna för de största patientgrupperna.
F
Vård
HELHETSINRIKTAD
CANCERVÅRD
Cancercentrum och hela sjukhuset, in-
klusive kirurgerna, radiologerna och pa-
ORGANISATION OF EUROPEAN CANCER INSTITUTES
tologerna, beviljades av organisationen EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUPING
för cancerinstituten i Europa tre C-certifikatet, dvs. Comprehensive Cancer Center, som det första sjukhuset i Nordeuropa. Även vården som ges på Enheten för koagulationsstörningar som hör till Cancercentrum har konstaterats ligga
på bästa möjliga nivå i Europa: europeiska Haemophilia Network
(EUHANET) beviljade enheten utmärkelsen European Haemophilia
Comprehensive Care Center (EHCCC) på våren.
Fem år efter
diagnosen
är ungefär
90%
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
av bröstcancer­patienterna
vid liv.
Enligt direktören för verksamhetsom­
rådet för HUCS cancercentral Petri
Bono är hörnstenen för att klara sig
genom cancer inte bara patientens goda
allmänkondition utan även rättidig behandling. För närvarande arbetar över
hundra läkare vid cancercentrum.
– Genom att använda specialundersökningar på ett noga
övervägt sätt kan vi garantera alla patienter den bästa
möjliga medicinska lösningen.
Vid cancercentrum arbetar omkring 15 tvärprofessionella team som bildats kring olika tumörtyper. I teamen samarbetar cancerläkare med kirurger, radiologer och patologer.
– Jag upplever att vi får ut den maximala nyttan av
detta för närvarande när teamen med 4–5 läkare tillsammans funderar på lösningar.
Allt måste betraktas som en helhet och inte bara ur det
egna specialområdets synvinkel. Behandlingen av cancer
kräver gott samarbete med de bästa inom nästan samt­
liga specialområden.
Till exempel resultatet av behandlingen av ­hjärntumörer
inom HNS är mycket bra vid en internationell jämförelse.
Enligt Bono är en bidragande orsak uttryckligen en välfungerande tvärprofessionell tumörgrupp och en snabb operation.
Resultat med nya behandlingar
Det finns även olika alternativ för behandling av prostatacancer: strålbehandling, robotkirurgi och aktiv uppföljning.
Med hjälp av ett tvärprofessionellt vårdmöte är det möjligt
att skräddarsy bästa möjliga behandling för patienten.
Andra nya behandlingsformer är strålbehandling av
bröstcancer på vänstra sidan i takt med andningen, varvid
minsta möjliga stråldos går in i hjärtat.
– Detta minskar på riskerna eftersom strålbehandling
kan orsaka långvariga biverkningar i hjärtat. Sådana verkningar är dock sällsynta, säger Bono.
Till de nya behandlingsteknikerna hör även hypofraktionering av strålbehandling, dvs. att behandlingen utförs
med större engångsdoser och färre behandlingsgånger.
Stora patientgrupper, exempelvis patienter med bröst­eller prostatacancer kan behandlas kortare perioder utan
att riskera behandlingsresultatet.
Med hjälp av nya slags läkemedelsbehandlingar är
det i sin tur möjligt att undvika att håret hos bröstcancerpatienter lossnar vilket är en typisk biverkning av cytostatikabehandling efter en operation.
– Läkemedel av denna typ har nyligen kommit ut för
HER-2-positiv undertyp av metastaserad bröstcancer.
­Cytostaten är länkad till en antikropp som för den endast
till cancercellen varvid de friska cellerna runtomkring inte
­lider.
15
Konsol
Skärm
Kirurg
Laparoskopitorn
Dator
Skötare
Skärm
Assisterande
kirurg
Anestesi
16
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
ROBOTEN BLEV
UROLOGENS HJÄLPREDA
Robotassisterade operationer har snabbast blivit vanligare inom
urologin. På Pejas sjukhus utförs operationer redan på rutin.
På monitorn visas en närbild inifrån patientens höft.
Den lilla saxen och tången röjer vägen genom gulaktig,
fluffig materia. Målet är patientens urinblåsa och prostatan
som ligger bakom den.
Verktygen dirigeras av specialist Anssi Petas från
Da Vinci-styrkonsolen som står några meter från patienten.
Bredvid patienten står operationsroboten vars fyra ­armar
har förts in i patienten genom hål som gjorts i u
­ nderlivet.
I operationssalen på Pejas dagkirurgi utförs från måndag till torsdag dagligen två robotassisterade borttagning-
Vård
Även om en enskild
operation är dyr uppstår
det inbesparingar eftersom
patienten vårdas en
kortare tid på sjukhuset.
ar av prostatan, dvs. radikala prostektomier. Behandling
av prostatacancer genom operation är den vanligaste
robotassisterade operations såväl på HUCS, i Finland
som i hela världen. Inom HNS-området diagnostiseras
årligen omkring 1 500 nya fall av prostatacancer.
Över 350 robotassisterade
operationer om året
En av orsakerna för att använda roboten uttryckligen
för prostatacancer är att sjukdomen förekommer så
allmänt: det är den vanligaste cancerformen hos män.
Koncentration av operationerna gör robotinvesteringen lönsam. Genom att det görs tillräckligt många operationer uppnås även en bra kompetensnivå.
– Om mer än 300 operationer utförs om året blir
roboten lönsam, säger överläkaren på urologiska
­kliniken Mika Matikainen.
En robotassisterad operation kostar 1 000–2 000
euro mer än en öppen operation. På Pejas assisteras
kirurgen vid operationen av en annan specialistläkare
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
och operationerna utförs turvis vilket gör inlärningen
snabbare. När båda läkarna har erfarenhet såväl av
att operera med konsolen som av att assistera, flyter
operationen smidigt.
– I bästa fall löper allt smidigt utan att man säger
ett ord. Om assistenten är oerfaren kan operationen
ta en timme längre, säger Petas.
Även om en enskild operation är dyr uppstår det
inbesparingar eftersom patienten vårdas en kortare tid
på sjukhuset. Efter en robotoperation får patienten i de
flesta fall åka hem redan följande dag. Efter en öppen
operation stannar patienten kvar för vård i 3–6 dagar.
Det uppstår inbesparingar även tack vare att
­patienten inte behöver en blodtransfusion vid en
robot­operation: patienten förlorar i genomsnitt 200
milliliter blod vid en operation, dvs. mindre än vid en
bloddonation. I en öppen operation behövs i genomsnitt 1,5 liter blod.
– Det är inte ens nödvändigt att reservera blod för
operationerna. Det skulle också kosta, säger Petas.
FÖREGÅNGARE INOM
ROBOTASSISTERAD
HJÄRTKIRURGI
I EUROPA
De första robotassisterade
mitralklaffsingreppen utfördes
redan våren 2011. Kliniken för
hjärtkirurgi inledde robotassisterade
bypassoperationer 2014.
I april besöktes kliniken av utländska professorer som är
specialiserade på robotkirurgi av hjärtat och som utförde
den första robotassisterade koronara bypassoperationen.
Operationen som utfördes av professorerna Johannes
Bonatti, Eric J. Lehr och Nicolaos Bonaros lyckades
­utmärkt och patienten återhämtade sig väl.
– Robotassisterad hjärtkirurgi har många fördelar
­jämfört med öppen hjärtoperation. Patientens bröst förblir orört och skadorna i samband med operationen är
­mindre. Patienten återhämtar sig snabbare och undviker
infektioner i såret, säger professor Bonatti.
Patienter som opererats med robotassisterad
hjärt­kirurgi kan återgå till ett normalt liv inom 2–3 veckor
­medan det tar omkring tre månader för patienter som behandlats med en öppen operation att återhämta sig. Även
om det är dyrare att använda roboten kompenseras priset
av den snabbare återhämtningen och färre infektioner.
17
Vård
BÄTTRE RESULTAT
FÖR VÅRD AV
HJÄRTINFARKT
VID HJÄRT- OCH LUNGCENTRUM UTFÖRDES
DEN FÖRSTA TORAKOSKOPISKA
OPERATIONEN AV FÖRMAKSFLIMMER
Kirurgisk behandling av förmaksflimmer i samband med
en öppen hjärtoperation har varit rutin på Mejlans sjukhus
redan i många år, men ibruktagningen av titthålstekniken
och kirurgisk behandling av förmaksflimmer utan andra
korrigerande ingrepp inom öppen hjärtkirurgi är nytt i Finland. Den första torakoskopiska förmaksflimmeroperationen i Finland gjordes i HNS i maj 2014.
– Operationen gjordes på en ung patient som hade
förmaksflimmer med starka symtom som avsevärt försämrade den fysiska prestationsförmågan och livskvaliteten. Operationen tog tre timmar och lyckades väl, berättar
hjärtkirurg Janne Jokinen.
18
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
Det är relativt lätt att ta den nya tekniken i bruk på enheter
i stil med HUCS hjärt- och lungcentrum. En väsentlig del
av ingreppet är exakta mätningar som utförs under operationen och med vilka det är möjligt att omedelbart bekräfta att ingreppet har lyckats, och vid behov fortsätta med
operationen. Tekniken förbättrar patientens livskvalitet.
– Förmaksflimmer kan vara mycket invalidiserande
för patienten. Denna teknik kompletterar arsenalen för
­behandling av förmaksflimmer och utgör ett bra tillägg i
situationer där de primära kardiologiska behandlingsalternativen av någon orsak inte kommer på fråga eller inte
ger önskat resultat.
DÖDLIGHETEN BLAND
HJÄRTINFARKTPATIENTER
SOM VÅRDATS PÅ HUCS
HAR MINSKAT MED NÄSTAN
EN TREDJEDEL.
På basis av THL:s nyaste statistik
var dödligheten under året 8,8
procent då motsvarande siffra
var 12,2 procent år 2009.
– Resultatet har förbättrats tack vare att hela vårdkedjan fungerar utmärkt, säger avdelningsöverläkare Mika Laine på HUCS hjärt- och lungcentrum.
Infarktpatienter med hög risk koncentreras till
Mejlans sjukhus som har kardiolog- och hjärtkirurgjour dygnet runt.
Vård
VID HNS FÖDDES
SAMMANLAGT
18 234 BABYER
– NÄSTAN LIKA MÅNGA SOM
DET FINNS INVÅNARE I SIBBO
År 2014 sköttes vid HNS förlossningssjukhus på Kvinno­
kliniken, Barnmorskeinstitutet, Jorv, Hyvinge, Lojo och
Borgå sammanlagt 17 975 förlossningar vid vilka föddes
totalt 18 234 babyer. Antalet förlossningar sjönk med
86 jämfört med året innan.
De flesta förlossningarna sköttes på Barnmorske­
institutets sjukhus, 8 024 (8 078 barn). På Kvinnokliniken
var antalet förlossningar 2 427 (2 585 barn) och på Jorv
3 843 (3 869 barn).
På Hyvinge var antalet förlossningar 1 842 ( 1 861
barn), på Lojo sjukhus 972 (972 barn) och på Borgå
­sjukhus 867 (869 barn).
Renoveringen av Kvinnokliniken som inleddes våren
2013 har gett upphov till specialarrangemang för förlossningar inom HNS område 2014. I samband med renoveringen byggs lokaler för intensivvårdsavdelningen som
nu finns på Barnkliniken, där alla nyfödda som behöver
intensivvård inom HNS område vårdas. De nya lokalerna
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
49
Vid HNS sex förlossningssjukhus föds dagligen i genomsnitt 49 babyer.
byggs i anslutning till Kvinnokliniken. Samtidigt saneras
förlossnings- och jouravdelningens samt operations- och
anestesiavdelningens lokaler och byggs nya lokaler för
magnetavbildningsenheten.
Under renoveringen har antalet förlossningar på
Kvinno­kliniken minskats. Riskgraviditeter och -förlossningar har fortfarande skötts på Kvinnokliniken. ­Antalet
förlossningssalar, barnsängsplatser och anställda har
ökats på Barnmorskeinstitutets sjukhus och Jorv sjukhus.
På grund av Social- och hälsovårdsministeriets förordning övervägde man att lägga ned förlossningsverksamheten i Borgå. I förordningen nämns att ett sjukhus som
sköter förlossningar bör ha omkring tusen förlossningar om
året. I Borgå är antalet förlossningar ungefär 900 om året.
HNS ansökte om undantagstillstånd av Social- och
hälsovårdsministeriet för en fortsättning av förlossningsverksamheten i Borgå. Utan undantagstillståndet skulle
förlossningsverksamheten på Borgå sjukhus ha lagts ned
från och med juni 2015. Beslutet om undantagstillstånd
motiverades såväl med språkliga som regionala orsaker.
Svenskspråkiga föderskor hänvisas i allt högre grad till
Borgå sjukhus.
KVINNOKLINIKEN 80 ÅR
När Kvinnokliniken blev färdig den 3 oktober 1934 var kliniken den första sjukhusbyggnaden på Mejlans sjukhusom­
råde och det första sjukhuset i Helsingfors som byggts med
tanke på undervisning. När byggnaden blev färdig samman­
slogs kvinnosjukdomar och förlossningar under samma tak.
Kvinnokliniken har under sin historia fått uppleva många förändringar i vårdrutiner och metoder och vårdtiderna
har som helhet betraktat blivit kortare. På kliniken har även
utförts mångsidig forskning, till exempel gällande cancer i
livmoderhalsen och prevention av graviditet. Tack vare sin
stora patientvolym erbjuder Kvinnokliniken en bra inlärnings­
miljö. På Kvinnokliniken utbildas en stor del av specialist­
läkarna på kvinnosjukdomar och förlossningar i Finland.
19
EFFEKTIVARE
LEDPROTES­OPERATIONER
Lean-metoden har tillämpats vid
flera tiotals enheter inom HNS.
Lean-metoden innebär att arbets­
tagarna själv får finslipa och för­
bättra sina arbetsprocesser under
handledning av en coach. Pejas
sjukhus är ett av sjukhusen som
tillämpat Lean-metoden.
På Pejas sjukhus görs årligen omkring 2 300 knäoch höftprotesoperationer. Med hjälp av Lean har
man letat efter flaskhalsar, onödiga arbetsfaser och
föråldrade rutiner i processen.
Vid Lean-behandling av processen för en ledprotespatient eftersträvas inte fler operationer eller
att patienten får snabbare komma till en poliklinisk
utvärdering eller en operation. Målet är att frigöra
­arbetstid för förnuftiga åtgärder, öka patientens belåtenhet under välorganiserade sjukhusbesök och
förbättra personalens belåtenhet.
20
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
Projektet har hittat både små och lite större mål
för utveckling som inverkar på patienten och personalens arbetsbeskrivning. Överlappande registreringar har avlägsnats, man har övergått till en pappersfri
verksamhet och avlägsnat onödiga mellanfaser.
Med hjälp av Lean-projektet har proteskirurgiska
enheten bland annat lyckats halvera längden på besöket före en operation. Lean-projektet har gett upphov till vissa förändringar även på operations- och
anestesiavdelningen.
– Vår process fungerar i regel mycket väl. Ett bevis på detta är bland annat att vi inte har behövt annullera planerade ledprotesoperationer på en lång tid,
säger avdelningsöverläkare Mikko Rantasalo.
På basis av de goda erfarenheterna ska metoden
börja tillämpas gradvis inom hela HNS. Kurspaket
för Lean-träning har köpts för cheferna och arbets­
tagarna. Största delen av träningen sker i enlighet
med ­Lean-principerna i samband med det praktiska
arbetet.
Överläkare Jarkko Leskinen går på sin preoperativa mottagning genom de
­viktigaste frågorna i samband med en ledprotesoperation och berättar hur
­ledprotesen fungerar.
Sjukskötare Anu Konttila kontrollerar
­patientens bakgrundsuppgifter och ger
råd om förberedelserna inför operationen. Samtidigt mäter hon blodtrycket,
pulsen och syresaturationen.
Fysioterapeut Ulla Aaltonen träffar
­patienten före operationen och går tillsammans med hen redan då genom
rörelseövningarna efter operationen.
Vård
KONST SOM EN DEL AV
SJUKHUSVARDAGEN
”Det är svårt att bevisa att bildkonst de facto botar sjukdomar.
Den kan dock göra mediciner lättare att tåla, operationer mindre
skrämmande och den vårdande handen ännu mänskligare.”
Detta konstateras i häftet 10 000 taideteosta sairaaloihin
(10 000 konstverk till sjukhusen) som utgavs för några år
sedan. I enlighet med denna princip har HNS konstkommitté i två års tid aktivt upphandlat bildkonst till sjukhusen, uppmanat enheterna vid sjukhusen att se på vårdmiljön med nya ögon och även främjat integrering av konst
i bygg- och saneringsprojekt redan i investeringsfasen.
I syfte att väcka en diskussion ordnades 2014 HNS
första konstseminarium, delades ut anslag via en tävling
till sjukhusens enheter för genomförande av egna konstprojekt. Till avdelningarna och arbetsenheterna köptes
en avsevärd mängd grafik och konstverk skaffades även
genom att ta erkända konstnärers verk till förvaring i sjukhuslokalerna så att allmänheten får se dem. Detta var
startskottet bland annat för skulpturparken i Kvinnoklinikens park i vilken placerats tio verk av bildhuggaren
­Veikko Nuutinen Till HNS samling av konstverk bidrog
även det beslut som arvingarna till konstnären Mauri
­Favén fattade om att placera verket Sininen portti i
aulan i Mejlans triangelsjukhus.
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VÅRD
HNS styrelse fattade på hösten beslut om att ­ordna
en tävling för att låta uppföra ett miljökonstverk på ­berget
i mitten av Mejlans sjukhusområde. Tävlingen för tio
­inbjudna konstnärer offentliggjordes i januari 2015 och
­avsikten är att verket ska utföras under 2017–2018.
I budgeten för 2014 reserverades sammanlagt
200 000 euro för konst. Hälften av summan riktades till
byggnads- och saneringsinvesteringar, vilket utgjorde det
första steget i konstkommitténs mål att i enlighet med
procentprincipen integrera konst i sjukhuslokaliteterna
­redan i planeringsskedet.
Textilverket Väristä voimaa
(Kraft ur färg), som designats av
konstnär Kaarina Heikinheimo
för personalrestaurangen på
Mejlansområdet, är ett exempel på de
verk som HNS enheter har kommit med
idén till för sina lokaliteter.
21
rdefulla
ä
v
t
s
e
m
t
e
D
bete är
r
a
s
n
e
r
a
k
ä
il
a möten
v
i
t
k
a
r
e
t
n
i
bra
skor.
med männi
ecialist
ulehto, sp
Tiina Harj
22
i geriatri
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ARBETE
Tiina Harjulehto, specialist i geriatri
Jag är privilegierad eftersom jag vid HNS har en möjlighet att ge patienterna övergripande vård och på en mottagning som
är en timme lång sätta mig in i patientens livssituation: diskutera med patienten och de anhöriga om cancersjukdomen – om
dess typ och behandlingarna som helhet – och sätta mig in i patientens svåraste åkomma och hur det är möjligt att underlätta den. Vidare funderar vi på om vardagen flyter smidigt där hemma. En onkolog är ofta tvungen att fokusera på behandling av cancertumören, i egenskap av geriatriker kan jag sköta olika sjukdomar i samband med samma mottagning.
Jag anser att det värdefullaste i en läkares arbete är bra interaktiva möten – att mottagningen inte bara är det att läkaren
dikterar och patienten nickar. Det är viktigt att attityden gentemot patienterna och livet är lämpligt ödmjuk och även förmågan att lyssna på människor är viktig. Jag uppskattar även intuition. Att man kan förnimma en uppfattning om människan
under mottagningen, om hen kommer att klara av behandlingarna eller om är de alltför tuffa. Intuitionen träffar ofta rätt.
Det är också viktigt att inte underskatta betydelsen av patientens egen åsikt och önskemål när behandlingarna planeras.
Arbete
Vård
HNS ÄR FINLANDS NÄST STÖRSTA ARBETSGIVARE
22 364
ANSTÄLLDA
79 %
av de anställda
vid HNS har fast
anställning.
17 454
vårdpersonal 12 519
övrig personal 5 894
läkare 2 891
specialarbetare 1 060
fast anställda
56 %
26 %
13 %
visstidsanställda
5%
År 2014 var händelserikt: både lagreformerna och de
­interna organisationsförändringarna ändrade HNS. Men
vardagen rullade ändå vidare med hjälp av mer än 22 000
HNS-anställda från morgon till kväll.
Trots många förändringar lyckades HNS väl i sin verksamhet. Vården som patienterna fick, det ekonomiska resultatet och personalens bedömning av organisationens
verksamhet, ledarskapet, interaktionen och det egna välbefinnandet låg på en god nivå.
HNS har utarbetat ett program för arbetshälsa för åren
2014–2017 vars mål är bland annat en välfungerande arbetsgemenskap och kvaliteten på chefsarbetet. Under
året fick HNS i olika sammanhang god respons på arbetet
som gjorts för arbetshälsan och arbetsförmågan.
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ARBETE
4 910
De goda resultaten återspeglas till exempel i avsevärt
färre invalidpensioner och kostnadsbesparingar tack vare
det.
Utvecklingssamtalen var fortfarande i fokus under
2014 i både chefscoachningarna och under aktualitetsdagarna för chefer. Inom resultatområdena fästes särskild
uppmärksamhet vid utvecklingssamtal som ett verktyg
för ledning.
I syfte att utveckla arbetet tog HNS ett jättekliv mot
övergripande utnyttjande av Lean-metoden. Med hjälp av
Lean vill man hitta ändringar i rutinerna och frigöra personalens tid för viktigt arbete som ger bättre vård och ökar
patienternas belåtenhet. Lean-metoden gav bra resultat i
de olika resultatenheterna under året.
Pia Keijonen
Personalresurschef
VAR OCH EN KAN BIDRA
TILL UPPFATTNINGEN
HNS är en attraktiv arbetsgivare: antalet sökande till
­öppna arbetsuppgifter ökar för varje år. Utåt har vi en på
många sätt stark arbetsgivarbild även om det finns saker
som kan bli bättre. Sättet på vilket vi själva talar om vårt
arbete och vår arbetsplats inverkar mycket på uppfattningarna. Hälso- och sjukvårdsbranschen anses vara samhällsmässigt och etiskt viktig och arbetsuppgifterna både
intressanta och mångsidiga. Bland ungdomarna lever
dock en oro för att arbetet är tungt och jäktande och lönen dålig. På grund av nyheterna i tidningarna för flera år
sedan råder en uppfattning om att vi har ledarskaps- och
arbetsklimatproblem. Dessa uppfattningar är färgade och
mycket ensidiga – de ger inte en rätt bild av vad det innebär att arbeta vid HNS och av HNS som arbetsplats.
Hur kan vi istället för nyhetsscoop få till stånd stora
rubriker om den goda arbetsandan som vi har inom HNS?
Det är uttryckligen den som leder till utmärkt respons från
klienterna, vårdprocesser av världskvalitet och en personal
som är stolt över sitt arbete och sitt team, upplever att de
orkar väl och har en bra arbetsförmåga och njuter av det
fungerande samarbetet och berömmer sina chefer – och
allt detta på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Tillsammans kan
vi alla bidra till att följande stora rubrik lyder: ”De anställda
vid HNS gillar sitt arbete! – Mitt arbete ger mig unika upplevelser och jag får dela framgången i arbetet med mina
bästa arbetskompisar, berättar en sjukskötare vid HNS.”
23
HUCS organisationsreform:
INTEGRATION SKAPAR EFFEKTIVITET
I DET PATIENTORIENTERADE ARBETET
Den nya organisationsstrukturen som
trädde i kraft från och med början av
2015 för med sig förändringar i många
medarbetares vardag. Det förekommer
dock stora skillnader i effekterna av den
nya organisationen mellan de olika enheterna: till exempel de fem vårdlinjerna vid
HUCS huvud- och halscentrum motsvarar de tidigare klinikerna medan linjerna
vid HUCS gastrocentrum inkluderar
funktioner från de tidigare klinikerna.
– Ur medarbetarnas perspektiv betraktat är
den största förändringen sammanslagningen
av de tre medicinska och fyra kirurgiska klini
kerna till en organisation. För en stor del av
medarbetarna ändrades den närmaste chefen och chefskedjan, berättar direktören för HUCS gastrocentrum Esko
Kemppainen.
Vid Huvud- och halscentret som leds av Hans
24
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ARBETE
­Ramsay förde reformen med sig ett ännu mer patientorienterat verksamhetssätt, medan medarbetarnas vardag
ändras bara lite: en del medarbetare får en ny närmaste
chef och för vissa specialmedarbetare ändras resultatenheten.
– Med hjälp av närmare samarbete mellan specialområdena kan vi genom vårt arbete vara till ännu större nytta
för patienten, när specialområdena är placerade i samma
resultatenhet. Samtidigt ger omorganiseringen processoch rationeringsfördelar, berättar Ramsay.
Även på Gastrocentrum lyfts patientorienterad vård
fram allt mer.
– Vid centret ska bildas enheter av Integrated ­Practice
Unit -typ vid vilka det runt patienten samlas kompetens
från nödvändiga specialområden utgående från patienten,
konstaterar Kemppainen.
Fördomsfritt utvecklingsarbete
Enligt Kemppainen ser Gastrocentrums framtid positiv ut.
– Vi har med en utmärkt gemenskapsanda fördomsfritt börjat utveckla och organisera vår verksamhet. Tack
vare omorganiseringen är det möjligt för oss att producera enhetliga vårdprocesser och -kedjor i hela HUCS. I
fortsättningen gäller det att sörja för att samarbetet mellan
de olika centren flyter smidigt. Samarbetet mellan specialsjukvården och primärhälsovården ska också aktivt
­effektiviseras, säger Kemppainen.
Huvud- och halscentret har liknande mål.
– Under den närmaste framtiden har vi siktet inställt
på en allt tätare integration mellan specialområdena och
mellan specialsjukvården och primärhälsovården. På längre sikt bör enheten fokusera bland annat på de förändringar som social- och hälsovårdsreformen och Apotti-­
datasystemet samt de stora byggnadsprojekten för med
sig, konstaterar Ramsay.
Både Ramsay och Kemppainen är överens om att
­organisationsreformen ger effektivare ledning av arbetet.
– En enhet som är mindre än tidigare möjliggör ett
­lägre och effektivare ledningssystem.
Hans
Ramsay,
direktör,
HUCS
Huvud- och
halscentrum
Esko
Kemppainen,
direktör,
HUCS
Gastrocentrum
Arbete
Vård
LEAN-TÄNKANDET SKA
BLI EN DEL AV VARDAGEN
VAD SKA VI UTVECKLA DEN HÄR VECKAN?
HNS satsar på utveckling av sin verksamhet med hjälp av Lean-metoden.
Målet är att det inom huset ska finnas så mycket kunskap om Lean-metoden
att utomstående hjälp inte alls behöver anlitas.
Lean-metoden presenterades vid HNS för ungefär tre år
sedan. Därefter har man uppnått utmärkta resultat vid
­flera resultatenheter med hjälp av metoden.
– Lean lämpar sig egentligen för utveckling av vilken
verksamhet som helst, men den lämpar sig speciellt bra
för en expertmiljö eftersom i Lean-modellen utförs utvecklingsarbetet av samma personer som utför själva arbetet.
Lean-ideologin lämpar sig väl för HNS, säger utvecklingsdirektör Visa Honkanen.
HNS är en organisation med en invecklad struktur.
­Lean-modellen startar alltid med att alla som arbetar med
verksamheten som ska utvecklas samlas för ett möte.
– Man utreder tillsammans vad som sker i verkligheten. Därefter överväger man vilka steg som ger klienten
mervärde och allt det övriga försöker man göra sig av
med. Det blir mindre bråttom och trots det åstadkommer
man mer.
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ARBETE
Resultatet syns
Lean är ett mycket systematiskt och konkret verksamhetssätt som alltid svarar på fem frågor: vad eftersträvas,
vad är problemet, vad man ämnar göra, hur förändringen
ska mätas och när är resultatet färdigt.
– Avdelningen kan varje vecka ta en ny synvinkel i
­Lean-modellen, exempelvis ett arbetssätt eller användningen av ett redskap, och sedan ställa upp ett mål för det.
­Efter en vecka ser man om några resultat har åstadkommits i saken och om de är betydande. Om resultaten är betydande tas det nya verksamhetssättet i bruk, förklarar han.
I större Lean-projekt granskas exempelvis en hel
kundservicekedja. I projekt av alla storlekar letar man efter
en lösning tillsammans – utvecklingsarbetet är öppet för
alla och inte bara för dem som svarar för projektet.
– Det väsentliga i arbetet är fastställandet av ­mätare.
Först ser man hur sakerna är, sedan gör man förbättringar och mäter på nytt. Jag tror att ett positivt ­intresse
för ­Lean-modellen kommer att sprida sig genom goda
­erfarenheter till hela organisationen, säger Honkanen.
Utbildning förser huset med Lean-experter
HNS tog ett stort kliv framåt i början av hösten 2014 när
HNS styrelse beslutade att tillsammans med Aalto EE
­inleda Lean-utbildning för personalen.
– Vårt mål är att vi ska få så mycket Lean-expertis till
huset att vi i fortsättningen klarar oss utan utomstående
hjälp.
Direktörerna för kompetenscentren valde 28 personer
som ska utbildas till Lean-ledare. Vidare ska 1 000 personer delta i en endagskurs och hela personalen ska få ta
del av ett informationsinslag som är en timme långt.
– Den högsta ledningen har förbundit sig vid Lean-­
tänkandet och -modellen och vid principen att en
bra ledare är ödmjuk och modig. Vi är redan nu det
­ledande sjukhuset i Finland vad beträffar användning av
­Lean-verksamhetsmodellen och för varje dag utvidgas
verksamhetsmodellen hos oss både på bredden och på
djupet, säger Honkanen.
25
MENTORN
HJÄLPER
TILL ATT HITTA DEN
EGNA STILEN
HNS utvecklar chefernas
kompetens genom mentorverksamhet. Vid mentorverksamhet
ger en erfaren kollega såväl
handledning i praktiska
frågor som utmanar till att tänka
genom det egna arbetssättet.
26
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ARBETE
Avdelningsskötarna
Pia Ralli (t.v.) och
Kiki Metsäranta.
Arbete
Vård
psykiatriska rehabiliteringsenheten. Metsäranta
ville delta i mentorverksamheten eftersom hon ville
fördjupa sin kompetens som chef och som avdelningsskötare i förvaltningsfrågor. Avdelningsskötarens arbete består inte enbart av att göra upp
arbetslistor, det omfattar även till exempel personalförvaltning och ekonomiskt ansvar.
– Vi har olika arbetsmiljöer i fråga om patienternas diagnoser och behandling och därför är det
nödvändigt att skapa egna rutiner. Om vi skulle ha
ett likadant arbete skulle vi bara kopiera varandras
arbete, berättar Metsäranta.
Överläkaren för reumatologi Riitta Luosujärvi (t.h.) är mentor för
avdelningsöverläkare Anne Räisänen-Sokolowski (t.v.) på transplantationspatologiska laboratoriet och för ledande psykolog för
barnneurologi Susanna Huju.
– När vi är tre samtidigt på plats är det svårt att få tiden att
räcka till. Fördelen är att vi får till stånd en fruktbar diskussion.
Vi har i förväg kommit överens om vilket ämnesområde som vi
ska diskutera. På det sättet sparar vi tid eftersom vi kan direkt
gå in på frågan, säger Luosujärvi.
Parmentorering är det vanligaste sättet för mentorverksamhet i HNS program för chefsarbete. I de
flesta fall handleder en erfaren kollega utifrån egna
erfarenheter adepten i chefsuppgifter, men inte till
exempel i medicinskt arbete. Därför är mentorn ofta
från ett annat verksamhetsområde än adepten.
Avdelningsskötare Pia Ralli på Hud- och allergi­
sjukhusets barnenhet är mentor för avdelningsskötare Kiki Metsäranta som arbetar på den ungdoms-
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ARBETE
Ekonomiska frågor ofta aktuella
Mentorskapet utgår från adeptens behov. Vid mentorskap ska adepten fundera på vad hen vill ha av
mentoreringen och mentorn väljs utifrån detta. I
HNS experiment sökte adepterna till programmen,
men mentorer har även kallats.
Mentorn ska hjälpa adepten att själva inse
sina egna starka sidor och komma underfund med
­vilket ledarskapssätt som lämpar sig för hen. Processen är även ett lämpligt tillfälle för mentorn att
lära sig nytt, få nya krafter i arbetet och granska
sitt eget ledarskap från en ny nivå.
På mötena som hålls en gång om månaden går
man först genom olika akuta frågor eftersom avsikten är att saker som man lärt sig ska omedelbart förverkligas i praktiken. Enligt Ralli och Metsäranta är
mentorering inte längre inskolning utan fördjupning.
– Inom psykiatrin finns en stark tradition inom
arbetshandledning, men detta är annorlunda. Jag
vill få nya dimensioner för mitt eget arbete och
dessutom gå genom knutpunkter och hitta egna
lösningar för dem, säger Metsäranta.
EUROPEISKT SAMARBETE
GENOM HOPE-UTBYTE
I fjol mottog HNS via HOPE-programmet Judith Ratledge (t.v.)
från England och Nicole Coquin från Frankrike, som bekantade sig med HNS under fyra veckor. Båda arbetar i sina respektive hemländer i ledande uppgifter inom hälso- och sjukvården.
– Jag kom till Finland för jag anser att de nordiska länderna
har lyckats allra bäst med att organisera en hälso- och sjukvård
av hög kvalitet, säger Coquin.
Kvinnorna bekantade sig med HNS verksamhet på bred
bas och besökte flera olika enheter. De träffade bland annat finländska tjänstemän inom hälso- och sjukvården och bekantade
sig med patientsäkerheten och kvalitetshanteringen inom HNS.
– Det var intressant att se hur Jorv sjukhus satsar på vård
av hög kvalitet. Detta kan till exempel ses i vårdprocessen för
höftoperationspatienter. Med hjälp av friktionsfritt samarbete
och åtgärder efter operationen förkortas patientens återhämtningstid, berättar Ratledge.
• HOPE, dvs. European Hospital and Healthcare Federation är förbundet
för representanterna för de nationella sjukhusorganisationerna i Europeiska
unionen. Förbundet organiserar varje år ett utbytesprogram med vars hjälp
det är möjligt att bekanta sig med sjukhusorganisationer utomlands.
År 2014 var vårdkvaliteten temat för HOPE-programmet.
27
Specialistläkare Outi Lapatto-Reiniluoto:
Sjukskötare Salome Matheri:
Bioanalytiker Risto Hilla:
– Jag är specialist både i farmakologi
och i internmedicin – i detta arbete
kombineras båda mina specialområden.
– Det är motiverande att se hur
patienten blir frisk under vårdperioden.
Det är belöningen för mitt arbete!
– Vi upplever intressanta tider
beträffande laboratoriediagnostiken
inom klinisk mikrobiologi. Det är
fantastiskt att få vara med!
GIVANDET AV
RESPONS FÖRBLIR ETT
UTVECKLINGSOBJEKT
I arbetsmiljöbarometern är indexet för chefsarbetet på
HNS-nivå 3,67 (på skalan 1–5). Indexet omfattar frågor
­relaterade till chefernas målinriktning, rättvishet, motivering, stöd och respons till medarbetare samt hur enheten tar hand om medarbetarnas hälsa och säkerhet. Mål­
värdet (3,9) uppnåddes inte och alla frågor visade en liten
nedgång jämfört med året innan. Chefernas målinriktning
och rättvishet fick fortfarande bästa betyg. Ett klart utvecklingsobjekt var responsgivningen igen.
Arbetstagarnas upplevelse av möjligheten att få delta i planeringen av ändringar i det egna arbetet låg på en
oförändrad nivå, dvs. 3,34. Även nyttan med utvecklingssamtal var samma: 71 procent av svararna upplevde att
utvecklingssamtal är nyttiga.
Personalens arbetsförmåga har hållit sig på en god
nivå. Enligt enkäten ansåg medarbetarna i genomsnitt
att de hade god arbetsförmåga, indexet för arbetsför­
mågan var 4,13 (2013: 4,14). Känslan av överbelastning
som ­orsakats av arbetet har ökat något, 3,52 (2013: 3,54).
De centrala metoderna för ledningen av arbetsförmågan,
såsom tidigt stöd och samarbete med cheferna, har för
sin del bidragit till den förbättrade arbetsförmågan. Enligt
personalbarometern anser medarbetarna att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att sköta arbets-uppgifterna (medeltal 4,26).
Vid HNS har man från och med 2006 med hjälp av Arbets­
miljöbarometern kartlagt personalens åsikter om organisationens funktion, ledning, växelverkan och det egna
välbefinnandet. Nu svarade 14 103 personer på enkäten,
dvs. 63 procent av personalen (2013: 72 procent). Ut­
gående från enkäten 2013 valdes till utvecklingsobjekt
nyttan av utvecklingssamtal, stöd för chefsarbetet och
personalens deltagande särskilt när förändringar inträffar.
28
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ARBETE
Arbete
Vård
Stimulatorskötare Taina Lahti
Instrumentvårdare Oskar Töhönen:
– Smärtpatienter anses ofta vara krävande,
men mina patienter är välmotiverade och
intresserade av att få hjälp.
– Det rörliga arbetet och de
varierande uppgifterna gör
mitt arbete angenämt.
HEDERSOMNÄMNANDE I TÄVLINGEN
BÄSTA RÖKFRIA ARBETSPLATS 2014
Tävlingen ingår i projektet Ett rökfritt Finland 2040. EU har utfärdat ett nytt tobaksdirektiv vars mål är att göra tobaksrökning
mindre lockande för ungdomar.
– HNS har visat berömlig aktivitet då det gäller att främja
rökfrihet. Vid HNS har man insett hur stor inverkan det ­exempel
som hälso- och sjukvården föregår med har på ändringen av
­patienternas och klienternas attityd. Förändringen har krävt
och kommer att kräva både tid och en stark vilja som inte har
blivit svagare i något skede även om det har funnits många
­utmaningar, sade ekonomikommissarie Olli Rehn som över­
räckte priset.
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ARBETE
Medicintekniker Jarkko Karjalainen:
– När medicinteknikern får ett samtal
från en avdelning eller operationssal
om att en apparat inte fungerar, vet hen
genast om det är bråttom eller inte.
HUCS Psykiatri fick ett diplom
FÖR TVÅSPRÅKIG
VERKSAMHET
HNS nämnd för den språkliga
minoriteten beviljade psykiatriska
resultatenheten ett diplom i mars
2014 som erkänsla för utmärkt verk­
samhet på både finska och svenska.
Nämnden har sedan våren 2010
sam­arbetat med den psykiatriska
resultaten­heten. Vid tidpunkten hade
resultatenheten stora svårigheter att
rekrytera svenskspråkiga medarbetare, men nu har den ­svensksspråkiga
verksamheten koncentrerats till en
­avdelning där hela personalen är
svensk- eller tvåspråkig.
Den psykiatriska resultatenhetens
virtuella psykiatriska portal, Psykporten, som fått mycket beröm innehåller
för närvarande avsnittet för vuxna på
svenska.
29
HYBRIDSALEN
FICK EN TILL­ÄGGS­
ARM SOM HAR
UTVECKLATS INOM
BILINDUSTRIN
30
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ARBETE
Den förnyade hybridsalen på operations­
avdelningen i Mejlans tornsjukhus har slagits
samman av två operationssalar. Nu är det möjligt
att utföra flera ingrepp i salen samtidigt och
utföra operationer intravenöst vilket förkortar
patientens återhämtningstid.
Arbete
Vård
Det finns gott om utrymme bredvid det tomma operationsbordet i mitten av den nya hybridsalen. I närheten
av operationsbordet hänger en stor skärm från taket.
I hörnet av rummet står en stor robot av samma typ som
man ­vanliger ser i fabriker.
– När salen är tom ser den rymlig ut, men under
en operation kan här arbeta mer än tio personer, säger
­specialistläkare Leo Ihlberg på Hjärt- och lungcentrum.
Hybridsalen är en operationssal där man utöver kirurgiska öppna operationer även i samband med dem kan
göra angiografiassisterade intravenösa ingrepp. Den första hybridsalen i Finland, som även var en av de första i
Europa, byggdes här i Mejlans 2001.
Under årens lopp har tekniken utvecklats fort och den
förnyade hybridsalen är utrustad med en inom bilindustrin
utvecklad stor industrirobotarm i ändan på vilken finns en
angiografiapparat i en C-båge. Med hjälp av robotarmen
går det enkelt att föra apparaten till patienten och flytta
den runt patientens kropp. När den inte längre används
går det snabbt att flytta den bort ur vägen.
Hybridsalen är till hjälp i nödsituationer
Utan hybridsalen och de nya bilddiagnostikmöjligheterna
skulle det vara nödvändigt att utföra en del av ingreppen
separat eller att flytta patienten från ett rum till ett annat.
– Nu kan vi utföra en datortomografisk förundersökning och operera patienten direkt, säger överläkare
­Anders Albäck på HUCS klinik för kärlkirurgi.
Den enkla tillgången till bilddiagnostikapparaten är till
stor fördel speciellt i nödsituationer. Albäck nämner som
exempel bristningar i aortabråck i buken vars behandling
kan kräva en snabb operation. Om patienten är i så dåligt
skick att bilddiagnostiken inte kan göras på röntgenav­
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ARBETE
Anders Albäck:
Den enkla tillgången till bild­
diagnostikapparaten är till stor ­
fördel speciellt i nödsituationer.
Kvaliteten blir bättre när vi vet
i förväg vad vi ska göra.
delningen innan patienten hämtas till operationssalen,
måste kirurgen göra en öppen operation och reparera
bristningen utifrån vad som kommer emot.
Med hjälp av bilddiagnostikapparaten kan samma
­situation skötas intravenöst vilket minskar operations­
dödligheten och förkortar patientens återhämtningstid.
– Kvaliteten blir bättre när vi vet i förväg vad vi ska
göra, säger Albäck.
Mångsidigare ingrepp i samarbete
Enligt Albäck är det för tillfället tillräckligt med en hybrid­
sal, men när patientmängderna växer är det nödvändigt
att förlänga turerna till kvällen. Följande hybridsal behövs
senast omkring 2020.
En av fördelarna med salen är att det är möjligt att
­utföra flera ingrepp samtidigt. Mångsidigare funktioner
kräver multikompetens. I hybridsalen arbetar läkare och
skötare från olika områden ofta samtidigt.
– Ingreppen är allt mer sällan solouppvisningar.
Det kan finnas läkare och skötare från två eller tre specialområden på plats.
31
de
Vi var bland e av
had
första som
r som
de stamcelle för
iga
är nödvänd
enfelet i
g
i
g
n
i
n
k
s
r
fo
ALS.
d
e
m
d
n
a
b
sam
i Tienari
och Pentt
ta
aksovir
Hannu La
32 32
HUS
HNS | ANNUAL
ÅRSBERÄTTELSE
REPORT 2014
2014 || VETENSKAP
???
Avdelningsöverläkare, professorn i neuroimmunologi Pentti Tienari
och specialisten i neurologi Hannu Laaksovirta
I Finland insjuknar 2–3 personer varje vecka i ALS-sjukdomen som förstör motorneuronerna. I hela 20 procent
av fallen orsakas sjukdomen av en mutation av genen C9ORF72. Den amerikanska professorn i neurologi Jeff
­Rothstein (i mitten på bilden) föreläste våren 2014 på HNS om nya forskningsrön och avslöjade mekanismen hos
ALS-sjukdomen som beror på en mutation. Upptäckten baserar sig på finländska stamcellsprover som R
­ othsteins
forskningsgrupp använde vid celltester som utfördes vid Johns Hopkins universitetet. Vi var bland de första som
kunde producera av de stamceller som är nödvändiga för forskning i genfelet i samband med ALS. Med hjälp av
dem var det möjligt att bevisa mekanismen i genfelet redan två år efter att felet hade upptäckts. Vår forskning var
möjlig tack vare Mejlans Biomedicum-stamcellscentrum, det unikt stora patientmaterialet och den forsknings­
finansiering som vi erhöll. Detta revolutionerar undersökningen av degenerativa sjukdomar i nervsystemet. För tio
år ­sedan hade ingen trott att det är möjligt att utnyttja stamceller på detta sätt i undersökningen av nervceller.
VetensVård
kap
HNS NYA FORSKNINGSSTRATEGI
MÅLET INSTÄLLT
PÅ NOBELPRISET
5 procent av de anställda vid HNS har avlagt forskarutbildning
112 doktorsavhandlingar
22,2 miljoner euro extern forskningsfinansiering
Enligt HNS strategi ska sjukvårdsdistriktets forskning inriktas så att den vid framgång leder till grundläggande ny
kunskap och därigenom till förbättrad diagnostik och vård.
Forskningsstrategin, vars nya version godkändes
­under 2014, spjälkar upp det huvudsakliga målet i sex
undermål och lägger fram metoder för att uppnå dessa.
De nuvarande starka områdena stöds, men man strävar
även efter att identifiera nya områden på uppgång och
att sprida forskningen till sådana teman utanför de traditionella forskningsområdena som är viktiga med ­tanke
på patienterna. Dessa omfattar forskning på universitets­
nivå om till exempel genomslagskraft, förbättring av
­patientsäkerheten, servicesystemets funktion samt den
­helhet som ­hälso- och sjukvården och socialvården b
­ ildar.
Forsknings­strategin beaktar insatsområdena för hälsoforskning på universitetsnivå som fastställts av Social-
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VETENSKAP
och hälsovårdsministeriet.
HNS och i synnerhet dess universitetssjukhus HUCS
har ett mycket nära samarbete med medicinska ­fakulteten
vid Helsingfors universitet. Tillsammans med de ­övriga
forskningsorganisationerna som är verksamma på
­Mejlans campus, till exempel Institutet för molekylärmedicin i Finland och Institutet för hälsa och välfärd, bildar de
ett internationellt viktigt forskningssamfund som går under ­namnet Academic Medical Center Helsinki (AMCH).
Vid AMCH arbetar basforskare inom olika områden,
forskare inom kliniskteoretiska områden, kliniska forskare och forskare i hälsovetenskap i nära samarbete. Vidare har finländarna en positiv inställning till forskning, och
därför är grundförutsättningarna för forskning så goda
att man som ett mål för forskningsstrategin vågade ställa
ett Nobelpris före 2030.
Kari Eklund
Avdelningsöverläkare,
HUCS Inflammationscentrum
BIOLOGISKA LÄKEMEDEL
FÖR BEHANDLING AV REUMA
De biologiska reumaläkemedlen har inneburit stora förändringar i behandlingen av reumasjukdomar på 2000-talet. De biologiska reumaläkemedlen är komplexa läkemedel bestående av celler som minskar antalet föreningar
som orsakar inflammation eller immuncellernas aktivitet.
Vi använder för närvarande nio olika biologiska
­reumaläkemedel. Omkring 20 procent av alla fi
­ nländare
som lider av reumasjukdomar använder ett ­biologiskt
reumaläkemedel. År 2014 ökade antalet ­biologiska
­reumaläkemedel med två när två biosimilarer av TNFhämmaren togs i bruk.
Vid HNS reumaenhet undersöks de biologiska
­reumaläkemedlens effekt och säkerhet. I Finland samlar
man hela tiden in information till det finländska registret
över biologiska läkemedel om personer som använder
biologiska reumaläkemedel.
Flera undersökningar har publicerats utgående
från den information som samlats i registret och den
­första doktorsavhandlingen utgavs 2014 och den andra
­kommer sannolikt att utges 2015. Även andra under­
sökningar om biologiska reumaläkemedel gavs ut 2014.
HNS reumaenhet utbildade läkare inom primär­
hälso­vården 2014. Vid reumaenheten utvecklades ett
kvalitetsregister för enhetens bruk. Med hjälp av det
är det möjligt att följa upp effekten hos behandlingen
av reumapatienter och göra vetenskaplig forskning om
­behandlingen av reumasjukdomar.
33
HUCS organisationsreform:
MOT EN OPTIMAL
VÅRDKEDJA
Den nya organisationen skapar nya
möjligheter för resultatenheternas
forsknings- och utvecklingsarbete.
Direktören för HUCS internmedicin och rehabilitering Jukka Louhija räknar upp en lång
lista med mål för den närmaste fram­tiden:
Helsingfors s.k. höftrutschkana, avdelningen
för ryggmärgsskador och know how-kedjan i anknytning
till den, vården av multisjuka under jourtid och akut geriatri samt sammanslagningen av fysiatri i Helsingfors med
HUCS fysiatri.
– Inte en enda av dessa är en intern utvecklingsutmaning endast för vår egen resultatenhet, istället kräver
de brett samarbete med de övriga resultatområdena och
kommunerna, säger Louhija.
Utveckling, forskning och praktiska fördelar som uppnås via dem hör naturligtvis även till målen för de övriga
resultatenheterna. Direktören för HUCS kvinnosjukdomar
och förlossningar Seppo Heinonen säger att den nya organisationsmodellen skapar fler möjligheter för utveckling.
– Den hjälper oss att utveckla resultatenheten till ett väl
integrerat kompetenscenter som utför effektiv och modern
patientvård, ger modern utbildning och är en toppenhet
inom forskning. Den nya organisationen erbjuder även me-
34
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VETENSKAP
ningsfulla, tvärprofessionella mål för forskningsarbete och
kombinerar vårdvetenskapliga och medicinska aspekter.
Utöver de egentliga organisationsförändringarna
­bidrar även utvecklingen av informationstekniken till att
­förbättra utvecklingsmöjligheterna internt i de nya resultatenheterna och även mellan dem.
– På längre sikt eftersträvar vi att introducera Inflammationscentrets medicinska kompetens på fältet ­särskilt
genom att utnyttja det kommande Apotti-­datasystemet
och övriga möjligheter som digitaliseringen erbjuder till
exempel inom fjärrdiagnostik och fjärruppföljning av
behandlingar, konstaterar direktören för inflammations­
centret Antti Lauerma.
Forskning för patienternas bästa
Målet för resultatenheternas forsknings- och utvecklingsarbete är enkelt: att främja vården av patienterna och
­deras återhämtning till vardagen. Inom internmedicin och
rehabilitering är målet på lång sikt att få vårdkedjan att
”glida” snabbt och effektivt.
– Vår resultatenhet arbetar aktivt tillsammans med de
övriga resultatområdena i syfte att uppnå ­förändringarna.
Vi hoppas att när en patient insjuknar ska hen uppleva
att hen glider snabbt och yrkeskunnigt från hemmet och
tillbaka till hemmet frisk och rehabiliterad, sammanfattar
Louhija.
Samtidigt försöker man optimera patienternas service
såväl ur patientens synvinkel som ur en ekonomisk aspekt.
– Den nya organisationen ger oss möjlighet att förbättra vården av multisjuka när vi kan utveckla verktyg för att
optimera servicen för dyra patienter, konstaterar Heinonen.
Även på Inflammationscentret är organisationsförändringarna tydliga.
– Organisationen har blivit lägre vilket gör det möjligt
att utveckla mer flexibel verksamhet. Vid sidan av en utveckling av verksamhetsmodellerna för triangelsjuk­husets
gemensamma poliklinik och de övriga poliklinikerna för­
söker vi fördjupa samarbetet med primärhälsovården
­särskilt beträffande vården av allmänna kroniska sjuk­
domar.
Jukka
Louhija,
direktör,
HUCS Internmedicin och
rehabilitering
Antti
Lauerma,
direktör,
HUCS
Inflammationcentrum
Seppo
Heinonen,
direktör, HUCS
Kvinnosjuk­
domar och
förlossningar
VetensVård
kap
HNS-ANSTÄLLDA
BLAND TOPP­FORSKARNA I VÄRLDEN
Thomson Reuters har kartlagt författarna
till de högklassigaste och oftast citerade
vetenskapliga artiklarna under åren
2002–2013. Av läkarna vid HNS togs
med på listan HUSLAB:s överläkare
Mikko Niemi och direktören för Hjärtoch lungcentrum Markku S. Nieminen.
Personerna som nämns har påverkat framtiden inom sin
egen bransch på en global nivå.
– Erkännandet baserar sig på min 40 år långa karriär inom klinisk forskning och möjligheten att få vara med
om att utveckla det kardiologiska specialområdet. En del
av meriterna kommer från stora internationella forskningar och en del är egna innovationer och samarbete med
våra kolleger här på HUCS. I min nuvarande tjänst har
jag redan i många års tid överfört anbuden om internationella tvärforskningsprojekt till mina yngre kolleger, säger
­Nieminen.
– Jag kom med på listan som ett resultat av det ­hårda
arbete som jag i tio års tid har fått utföra i en fantastisk
arbetsmiljö på HUSLAB och vid Helsingfors universitets
Enhet för klinisk farmakologi. I vår forskning påträffade vi
bland annat en genmutation i transportproteinet som ökar
risken för muskelbiverkningar orsakade av statiner. Resultatet övertygade forskarsamhället, läkemedelsmyndig­
heterna och läkemedelsindustrin, säger Niemi.
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VETENSKAP
240
njure
59
lever
24
hjärta
15
lunga
15
bukspottskörtel
2
hjärta & lunga
REKORD I ORGANTRANSPLANTATIONER
HNS utför alla organtransplantationer i Finland i Mejlans. År 2014 genomfördes rekordantalet 355 trans­
plantationer, vilket är 70 fler än 2013. Antalet organdonatorer var 120. Bakom rekordet ligger aktivt arbete för
att identifiera potentiella organdonatorer. Donatorer kom inte bara från HUCS och traditionella donatorsjukhus,
såsom Mejlans och Tölö, utan även från alla HNS sjukvårdsområden. Trots det aktiva transplantationsåret fanns
det vid årsskiftet 417 patienter som väntade på transplantat. Njurpatienterna är den största gruppen,
den ­näststörsta hjärt- och leverpatienterna.
FORSKARNAS
UPPTÄCKT KAN
LEDA TILL ETT
LÄKEMEDEL SOM
FÖRHINDRAR
HJÄRTINFARKT
OCH STROKE
Finländsk forskning kan öppna en ny väg till förebyggande av
­cirkulationsstörningar i hjärtat och hjärnan till följd av åderför­
kalkningssjukdom.
Forskarna har upptäckt att en mindre aktiv genform av protein
4 som binder fettsyror (FABP4) skyddar mot hjärtinfarkt och stroke.
Denna genförändring är exceptionellt allmän finländarna.
– Resultatet pekar på att FABP4 är ett nytt potentiellt mål för
utveckling av ett läkemedel för förebyggande av livsfarliga och invalidiserande hjärtinfarkter och stroke som orsakas av åderförkalkningssjukdom, säger forskare Jani Saksi vid Helsingfors universitets molekylneurologiska forskningsprogram.
• Det gemensamma forskningsprojektet mellan Helsingfors universitet och
universitetets centralsjukhus samt Wihuris forskningsinstitut och Institutet för
hälsa och välfärd (THL) leddes av professor Perttu Lindsberg. Det handlar om
HNS neurologiska kliniks långvariga forskningsprojekt som fokuserar på sjukdom
i halspulsådern.
35
Professorn i neurologi Jeff Rothstein,
Johns Hopkins universitet:
”Det vetenskapliga arbetet
håller en hög nivå här.”
– Forskningen kring ALS-sjukdomen har framskridit
förvånansvärt snabbt. För några år sedan hade man inte
ens kunnat drömma om en liknande utveckling, berättar
avdelningsöverläkaren och professorn i neuroimmunologi
Pentti Tienari från HNS neurologiska klinik och Helsingfors universitets molekylneurologiska forskningsprogram.
HEMLIGHETEN BAKOM
ALS ÖPPNAR SIG
Orsakerna till den dödande ALS-sjukdomen som förstör motorneuronerna
har länge varit höljda i dunkel. Nu har
forskarna funnit det vanligaste genfelet
som ligger bakom sjukdomen. Stam­
celler som producerats vid HNS bidrog
till forskningen.
36
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VETENSKAP
ALS-forskningen har framskridit med en hisnande fart
­under de senaste åren och nu har det vanligaste ­genetiska
felet som ligger bakom sjukdomen utretts. Den amerikanska forskaren och professorn i neurologi Jeff ­Rothstein
från Johns Hopkins universitetet besökte Finland i maj 2014
för att berätta om de senaste vändningarna i forskningen.
En mutation som hänför sig till ALS påträffades för några
år sedan och man har fått mycket information om den.
Genombrott för stamceller
Ny bioteknologi påskyndar forskningen kring de ­ärftliga
orsakerna till ALS-sjukdomen. Användningen av iPSstamceller är speciellt viktig för forskningen. Stamcellerna produceras från celler som tas från en hudremsa från
patienten.
– Tidigare undersökte man ALS-sjukdomen på möss.
De är nyttiga försöksdjur men lämpar sig inte särskilt väl
för letandet efter behandlingsformer. För att vi ska kunna
bättre förstå ALS-sjukdomen behöver vi mänskliga celler
och detta är möjligt med hjälp av iPS-stamcellerna, be­
rättar Rothstein.
Ett genombrott i forskningen med hjälp av ­stamceller
skedde 2011 när genfelet C9ORF72 i anslutning till
ALS-sjukdomen avslöjades. Felet påträffades inom en
kort period på två olika laboratorier och resultatet publicerades i två vetenskapliga artiklar. HNS neurologer Pentti
Tienari och Hannu Laaksovirta deltog i forskningen och
HNS är delaktig i C9ORF72-patentet.
VetensVård
kap
HNS-anställda i avgörande roll
Efter att mutationen påträffades har man snabbt fått
mer information. I slutet av fjolåret publicerades en
­viktig vetenskaplig artikel i tidningen Neuron. I artikeln
beskrivs hur mutationen inverkar på nervcellernas död.
Resultatet som presenteras i artikeln baserar sig
på tester som utförts på Rothsteins laboratorium. Han
använde iPS-stamceller som hade producerats vid
­Mejlans Biomedicum-forskningscentrum.
– Bra medicinsk forskning kräver teamarbete. Vi har
haft stor nytta av samarbetet med finländarna. Det vetenskapliga arbetet håller en hög nivå här, säger Rothstein.
Forskarna på HNS var bland de första som hade av
de stamceller som är nödvändiga för forskning i mutationen C9ORF72.
Behandling utifrån genomet
Man har förgäves försökt hitta fungerande be­
handlingsformer för ALS-sjukdomen.
– Forskarna trodde tidigare att de kan utveckla
en behandlingsform som biter på alla ALS-patienter.
Nu har man dock blivit medveten om att behandlingarna bör vara skräddarsydda och utgå från patientens
genom, berättar Rothstein.
Rothstein tror att man i framtiden kommer att
finna effektiva behandlingsformer för ALS-sjukdomen
men att detta kan ta en lång tid.
– Vi har nu mycket information om mutationen
som kan leda till upptäckten av nya b
­ ehandlings­former. Påträffandet av mutationen var ett viktigt
steg för ALS-forskningen.
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | VETENSKAP
MILJONSTIPENDIUM FÖR FORSKNING
I SELEKTIV CANCERTERAPI
Sigrid Juselius stiftelse beviljade ett femårigt stipendium
på totalt 1,25 miljoner euro till HUCS cancercentrums
forskningsdirektör Heikki Joensuu.
Joensuu forskar i selektiv cancerterapi (tyrosinkinashämmande terapi) som ges till exempel mot bröstcancer och
gastrointestinal stromacellstumör, dvs. GIST. Med hjälp av dessa behandlingar har man redan nu kunnat avsevärt
­förbättra prognosen för cancerformer som tidigare hade en dålig prognos.
– De nyaste resultaten exempelvis för GIST visar att även om GIST redan innan behandlingen inleddes hade ­
hunnit göra metastatser, framskrider omkring 30 procent av dessa cancerformer inte alls under den 10 år långa
imatinibbehandlingen. Innan de selektiva behandlingarna inleddes var den genomsnittliga överlevnadstiden vid
spridd GIST endast cirka 18 månader, berättar Joensuu.
STORT STIPENDIUM
FÖR FORSKNING
I PARKINSONS
SJUKDOM
Den utlösande faktorn för Parkinsons sjukdom kan
­finnas i mikrobfloran i tarmsystemet eller i övre luftvägarna. ­Michael J. Fox stiftelse har beviljat 394 000 dollar i
­fortsatt finansiering till en finländsk forskningsgrupp.
Forskaren vid HUCS neurologiska klinik, med. dr Filip
Scheperjans och Petri Auvinen på Helsingfors universitets Biotekniska institut leder ett forskningsprojekt som
utreder mikrobflorans roll i uppkomsten av Parkinsons
sjukdom. Forskningen analyserar mikrobfloran i nässvalget och tarmsystemet. Till forskningsprojektet rekrytera-
des 75 patienter med Parkinsons sjukdom och samma
antal friska referenspatienter.
– Om vi upptäcker skillnader i sammansättningen av
mikrobfloran hos patient- och referensgruppen har vi ­tagit
ett viktigt steg på vägen mot att förstå hur Parkinsons
sjukdom uppstår. Detta kan i framtiden erbjuda ett medel
för att identifiera personer med Parkinsons sjukdom i ett
tidigare skede, uppskattar Scheperjans.
Redan nu känner man relativt väl till mekanismen
­bakom uppkomsten av skador på nervcellerna som hör till
Parkinsons sjukdom, men vi vet inte vad som sätter igång
och underhåller sjukdomen.
– De första nervcellskadorna i samband med Parkinsons sjukdom sker i de delar av hjärnan som hänför sig
till luktsinnet och i tarmsystemets nervsystem. Orsaken är
inte nödvändigtvis en mikrob, istället kan det avgörande
vara en förändring i mikrobflorans sammansättning.
I forskningen tillämpas den nya generationens sekvenseringsmetoder.
37
Ledningen, arje
h ­v
cheferna oc
e som
­arbetstagar
accinet
v
a
s
n
e
u
fl
n
­
i
ta r
ient­
främjar pat
säkerheten.
re
äka
listl
en, specia
tsalain
Eeva Ruo
38
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ANSVAR
Eeva Ruotsalainen med. dr., specialist i internmedicin och infektionssjukdomar
Risken för influensasmitta är nästan dubbelt större på ett sjukhus än i det övriga samhället vid samma tidpunkt.
HNS mål är att vaccinera alla anställda mot influensa. Det finns tre viktiga aspekter beträffande vaccinering av
de ­anställda inom hälso- och sjukvården: patientsäkerheten, arbetsgivarens ansvar för arbetstagarnas säkerhet
och hälsa i arbetet och skyddet som den som vaccineras och hens närkrets får. Vi arbetar aktivt för att förbättra
täckningsgraden för vaccineringar. I år har vi skapat ett elektroniskt registreringssystem som gör det möjligt att
följa uppgången i täckningsgraden i realtid. Det aktiverar cheferna att satsa på vaccineringar i den egna enheten.
Vaccineringstäckningsgraden för de anställda som arbetar vid HNS är under årets influensaperiod den bästa under
detta årtionde, dvs. 74 procent, då den ännu i början av 2000-talet var 15–30 procent. HNS är en föregångare
beträffande influensavaccinering av personalen såväl i Finland som i Europa. Vaccineringar är en betydande
åtgärd för att förebygga att patienter insjuknar eller att patienter dör.
Ansvar
Vård
DEN STORA AKTÖREN BÄR ÄVEN ETT STORT ANSVAR
Lasse Lehtonen
Förvaltningsöverläkare
EFFEKTIVARE
OCH SÄKRARE
PATIENTSÄKERHETEN INOM HNS
DEN BÄSTA I FINLAND
Förändring jämfört med 2013
Energikostnader
• 18,9 Mn € hela HNS
besparing 2,3 %
• 9,4 Mn € elektricitet
• 6,9 Mn € köpt värme
besparing 7,5 %
• 0,93 Mn € naturgas
Högen med
kopieringspapper
för en HNSanställd har blivit
26 mm lägre.
(2014, exklusive dotterbolag)
(jämförelse 2011–2014)
HSN har en viktig roll inom säkerställandet och utvecklandet av medicinsk forskning, organtransplantationer
och specialsjukvård i Finland. HNS sysselsätter mer än
22 000 finländare och vårdar årligen en halv miljon patienter. Fungerande hälso- och sjukvård kräver finslipade
­processer och satsningar på personalens arbetshälsa.
Det är även av väsentlig vikt att kontinuerligt utveckla
patientsäkerheten och informationssäkerheten. HNS
fortsatte att förbättra alla dessa under 2014.
Vid HNS arbetar man också mycket bland annat för
miljön. De mest centrala målen för miljöarbetet vid HNS
omfattade 2014 att förbättra effektiviteten i användningen
av energi och material, sammanställa anvisningar för avfallshanteringen samt höja personalens miljömedvetenhet.
Grunden för HNS miljöarbete är nätverket av nästan
800 miljöansvariga som löper genom hela organisationen.
Dessa HNS-anställda sköter inte bara sitt eget arbete
utan svarar även för miljöfrågorna i sin enhet: de utvecklar, genomför och informerar i sina gemenskaper. År 2014
deltog 77 personer på en kurs för miljöansvarspersoner.
De viktigaste målen beträffande energieffektivitet var
utveckling av kommunikationen och utbildningen kring
energieffektivitet samt stödjande av verksamhetsenheternas handlingsplaner för energieffektivitet. Kommunikationen och introduktionen utvecklades som en helhet med
beaktande av alla miljöfrågor och energieffektiviteten.
År 2014 inleddes även utvecklingen av en sida på intra­
nätet som är avsedd för de miljöansvariga. En kontrollista
gjordes upp över miljöfrågorna i enheten och den testades vid några av HNS anvarsenheter.
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ANSVAR
2 800
ARK
28 cm
vanligt
kopieringspapper/
årsverke, 2014
Enligt en redogörelse som Yleisradio gav ut hösten 2014 inträffade det minsta antalet avgjorda och ersatta patientskador
i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Vid jämförelsen
användes Patientförsäkringscentralens avgjorda och ersatta
patientskador 2013 i proporton till mängden vårdåtgärder.
HNS följer upp riskerna i samband med patientvården
med hjälp av systemet för rapportering av farliga händelser
(HaiPro). Vidare iakttas OECD:s indikatorer för patientsäkerhet. Den viktigaste av dem är sjukhusdödlighet. HNS är fort­
farande det enda sjukhuset i Finland som systematiskt följer
upp OECD-indikatorerna. Offentliga indikatoruppgifter är en
förutsättning för inbördes jämförelse av sjukhusen och valet
av vårdplats.
De största riskerna i anslutning till patientvården anknyter
enligt HaiPro-materialet till läkemedels- och vätskebehandling
samt informationshanteringen och informationsgången. Av
samtliga farliga incidenter som rapporterades 2014 anknöt 37
procent till läkemedels- och vätskebehandling, medan motsvarande andel var 42 procent 2013. Spridandet av standardprocedurerna för läkemedelsbehandling som togs i bruk inom
HNS 2013 och fortsättningen av kurser i säker läkemedelsbehandling har tydligt minskat andelen incidenter i samband
med läkemedels- och infusionsbehandlingar.
Planen för patientsäkerhet som godkänts av HNS ­styrelse
fastställer årligen insatsområden för utveckling av patient­
säkerheten. Det viktigaste i förbättrandet av patientsäkerhetskulturen är att hela personalen deltar i arbetet.
39
HUCS organisationsreform:
STRÖMLINJEFORMADE
VÅRDHELHETER
Ett tillstånd av positiv synergi råder i resultatenheterna till följd av organisationsreformen: helheten är större än summan
av delarna. De nya resultatenheterna är
allt enhetligare och mer strömlinjeformade
betraktat ur såväl patienternas, arbetstagarnas som förvaltningens synvinkel.
Maaret Castrén, direktör för HUCS akuten
som täcker akutsjukvården, jourverksamheten och Giftinformationscentralen, karaktäriserar resultatenhetens struktur som mer patientfokuserad än tidigare. När enheter slås samman koncentreras
även ansvaret.
– Vårdkedjan för akutpatienter är nu i sin helhet under­
ställd en enhet vilket gör det ännu lättare att finna den
­optimala vårdhelheten för respektive patient. Utmaningen
består naturligtvis i att harmonisera rutinerna hos enheterna som tidigare varit underställda olika resultatenheter
och finna administrativ konsensus.
De ändringar som sker i ATeK, dvs. HUCS operationssalar, intensivvård och smärtlindring, som leds av Olli
­Kirvelä, har inte någon synlig inverkan på vården av enskilda patienter, men de nya rutinerna kan leda till ännu
mer heltäckande behandlingsmöjligheter.
40
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ANSVAR
– Till skillnad från de övriga resultatenheterna är
ATeK till sin karaktär en intern serviceproducent. Vi för­
söker fortfarande effektivisera utnyttjandet av operationssaltiderna i samarbete med alla specialområden som
utför operationer. Om detta lyckas möjliggör det fler
­operationer med samma resurser.
Det sker inte heller några synliga förändringar i
patient­vården inom HUCS muskuloskeletal- och plastikkirurgi som täcker specialområdena ortopedi och traumatologi, handkirurgi och plastikkirurgi. Reformen ger dock rätlinjigare administrativa förfaranden.
– Umgänget är nu mer direkt, konstaterar direktören
för Muskuloskeletal- och plastikkirurgi Markku Härmä.
Effektivare verksamhet
Organisationsreformen som innehåller de nya resultatenheterna och som trädde i kraft vid början av 2015, förbereddes under översiktsperioden. Även resultatenheternas
första verksamhetsår kommer att innehålla mycket beredning eftersom betydande förändringar som ger ­bättre
verksamhetsförutsättningar är att förvänta inom den
­närmaste framtiden.
– På Jorv ska den nya enheten som svarar för
intensiv­vård av brännskador tas i bruk i januari 2016 och
utbyggnaden är Mejlans nya intensivvårds- och intensiv­
övervakningsavdelning tas gradvis i bruk från och med
hösten 2015. Tillgången till intensivvård blir bättre när
­ ntalet patientplatser på HUCS stiger till den nationella
a
och internationella medelnivån om ett år, berättar Kirvelä.
– Som bäst förbereder vi oss för de integrerade servicehelheterna inom social- och hälsovården och för Apottiprojektet. I början av 2016 genomförs många reformer som
vi håller på och förbereder som bäst, räknar Härmä upp.
Utvecklingsmålen för Akuten sammanfattas i de nya
verksamhetssätten och tankemodellerna.
– Akutsjukvården kommer att betjäna allt mer enligt
principen för närmaste enheten och vi försöker riva gränserna för områdena med beaktande av hela HNS-området.
I fortsättningen ska patienter även oftare föras direkt till o
­ lika
enheter vid sjukhuset utifrån en bedömning som gjorts inom
den prehospitala akutvården. Belastningen på jourerna
minskar när patienter styrs snabbare till avdelningar vilket
bidrar till att höja patientsäkerheten, konstaterar C
­ astrén.
Maaret
Castrén,
direktör,
HUCS
Akuten
Olli
Kirvelä,
direktör,
HUCS
Operationssalar,
intensivvård och
smärtbehandling
Markku
Härmä,
direktör,
HUCS
Muskuloskeletal- och
plastikkirurgi
Ansvar
Vård
I en arbetsgemenskap
av HNS storlek är även
sjukledighetsvolymen stor:
Till exempel 1.12.2014
VAR 892 HNSANSTÄLLDA SJUKA
HSN BLIR DELÄGARE I SEURE
HENKILÖSTÖPALVELUT OY
HNS är ny delägare i Seure Henkilöstöpalvelut Oy och har ända sedan september koncentrerat skaffandet av inhyrd
vårdpersonal till Seure.
Seure är ett kommunalt bemanningsföretag, vars övriga
ägare är bland annat städerna Helsingfors, Esbo, Vanda
och Grankulla. HNS har samarbetat med Seure i många år.
– Tillgången till yrkesskickliga vikarier är en mycket
viktig förutsättning för oss. Genom samarbetet med ­Seure
kan vi säkerställa kontinuiteten i vår dagliga verksamhet
även om arbetstagare oväntat blir sjuka eller i andra frånvarosituationer, motiverar HNS personaldirektör Outi Sonkeri.
Delägarskapet i Seure möjliggör planmässigt sam­
arbete vilket är nödvändigt när man vill försäkra sig om en
tillräcklig mängd vikarier och kompetensen hos de inhyrda
skötarna.
– Genom koncentrering sparar vi på kostnaderna och
cheferna får arbetstid över från vikarieanskaffning. Det är
också av betydelse för oss att Seure är ett kommunalt,
icke-vinstsyftande företag.
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ANSVAR
DEN NYA LOGISTIKCENTRALEN BETJÄNAR
ÄVEN NÄR DET INTRÄFFAR EN STOROLYCKA
HNS logistikcentral i Mårtensdal i Vanda
är den största offentliga förvaltningens
logistikcentral i Finland. Den bidrar till
moderniseringen av logistikrutinerna.
Till byggnaden koncentrerades kontors- och lagerlokalerna för affärsverket HNS-Logistik som svarar för sjukvårdsdistriktets upphandling och helhetslogistik. Tidigare
fanns utrustningslagren på sex olika ställen, exempelvis
i ­Mejlans, Lojo och Borgå. HNS förberedde i flera år en
koncentrering av den spridda logistiken.
– Detta är den största logistikcentralen för den offentliga förvaltningen i Finland. Byggnadens areal är över 6 000
kvadratmeter och i lagret används modern transportauto­
matik som inkluderar trådlös insamling och sortering in
på hyllor som styrs av en terminal, berättar HUS-Logistiks
verkställande direktör Markku Laakso
Den nya logistikcentralen har en stor verksamhets­
volym: HNS har närmare hundra stora varuleverantörer.
På vardagar tar centralen emot över 50 distributionsbilar
och från centralen transporteras över 200 rullpallar med
varor till samarbetsparter inom den offentliga hälso- och
sjukvården.
– Logistikcentralen har en viktig roll även i eventuella situationer med en storolycka eller katastrof. I centralen lagras största delen av medicineringsmaterial för försörjningssäkerhet och undantagsförhållanden, berättar
Laakso.
Omsättningen för HNS-logistik uppgår till 150 miljoner
euro om året och det kostade ungefär tio miljoner euro att
bygga centralen.
– Tack vare den nya centralen kan vi modernisera
­logistikverksamheten inom hälso- och sjukvården bland
annat med hjälp av automatik och röststyrning. När verksamheten är i full gång kommer inbesparingarna i personal-, lokalitets- och upphandlingskostnader att vara ungefär tre miljoner euro om året, säger Laakso.
41
IT-utvecklingsdirektör
Mikko Rotonen
5 000 NYA
ARBETS­
STATIONER
Det skedde mycket inom informationstekniken vid HNS 2014.
De största förändringarna var de nya operativsystemen i arbets­
stationerna och uppdateringarna av patientdata­systemet.
Ändringar utlovas även i fortsättningen.
Operativsystemet Windows 7 installerades i HNS
arbetsstationer vilket var en omfattande operation
eftersom hela arbetsstationen för uppskattningsvis
5 000 användare byttes ut samtidigt. Även programvaran Office 2013 togs i bruk
De flesta datoranvändarna inom HNS använde
ännu i början av året det gamla Windows XP-operativsystemet. Programvarubolaget Microsoft upphörde att understöda XP-operativsystemet i april och
efter det var det inte längre möjligt att få uppdateringar av dataskyddet för programvaran. Av den
­orsaken var XP mottagligt för dataintrång.
Övergången till det nya operativsystemet drog
ut på tiden eftersom de nyare Office-programvarorna
inte stödde patientdatasystemet Uranus. Nu är Office
2013 kompatibel med Uranus. En ny version även av
Uranus togs i bruk på hösten.
– I kundbelåtenhetsenkäten hade läkarna uttryckt
missnöje över programmets användarsnitt som nu
har förbättrats i den nya versionen, berättar IT-utvecklingsdirektör Mikko Rotonen.
Användarna av HNS olika program kan förbereda
sig inom den närmaste framtiden på att när organisationen förändras kommer även verktygen som används att förändras – i en bättre riktning utifrån önskemål och målsättningar.
OMAKANTA
PATIENTDATAARKIVET SAMLAR IHOP
HÄLSOUPPGIFTER
Det håller på att ske en stor omvälvning i
hanteringen av finländska hälsouppgifter
när leverantörerna av hälso- och sjuk­vårds­
tjänster har anslutit sig till patient­dataarkivet
(Kanta). HNS ansluter sig i etapper till
tjänsten under våren 2015.
Hälso- och sjukvårdspersonalen kan från patientdataarkivet se
de viktigaste hälsouppgifterna som används i vården av patienten, exempelvis diagnoser, riskinformation, medicineringsuppgifter, recept, vaccineringar, berättelsetexter, sammanfattning
av vårdarbetet samt laboratorie- och röntgenundersökningar.
I tjänsten visas även samtycken, förbud och viljeförklaringar.
Det är tillsvidare inte möjligt att i tjänsten titta på uppgifter för
minderåriga barn.
Omakanta är en tjänst som förverkligats och administreras
av FPA i vilken medborgare kan kontrollera sina egna patientuppgifter. Det är även möjligt för en medborgare att ge sitt samtycke till överlåtelse av patientdata eller begränsa överlåtelse
av data via webtjänsten Omakanta.fi. Användaren ska logga in
i tjänsten med antingen personliga bankkoder, ett elektroniskt
identitetskort eller ett mobilcertifikat.
• Mer information om tjänsten: www.kanta.fi
42
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ANSVAR
Ansvar
Vård
IT-FÖRVALTNINGEN
ÖVADE INFÖR EN
KATASTROF
Utvecklingschef Noora von Fieandt på
HNS IT-förvaltning och Försvarsmaktens
förbindelseofficer för statsförvaltningen
Perttu Huhtakanta.
I början av sommaren 2014 övade sig
HNS IT-förvaltning för en stor katastrof.
Med hjälp av en välplanerad övning är
det möjligt att vara förberedd även på
överraskande situationer.
Tillsammans med försvarsmakten och Kommunikationsverket ordnade HNS-IT-förvaltning en beredskapsövning
i början av juni. Vid övningen utvecklades IT-tjänsternas
funktion i undantagsförhållanden och kontrollerades hur
situationen påverkar den kliniska verksamheten på sjukhuset.
Övningen genomfördes i form av grupparbeten i
IT-förvaltningens lokaliteter. I övningen deltog ungefär 70
personer från IT-förvaltningen, HNS sjukvårdsenheter,
myndighetsorganisationer och IT-förvaltningens viktigaste
leverantör- och samarbetsorganisationer.
Utgångspunkten för övningen var de globalt ökade
nätattackerna till följd av vilka ett inbrott i HNS datasystem
hade gjorts. Följden var att patientinformation läckte ut och
även mycket allvarliga fel i datasystemen. På eftermiddagen orsakade en flygolycka på Helsingfors-Vanda flygplats
ytterligare oreda i situationen. Nu fanns det olycksoffer som
krävde vård och det gick inte att lita på datasystemen.
– En beredskapsövning måste verkligen avvika från
det normala. Därför lade vi till en olycka, berättar IT-för-
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ANSVAR
valtningens produktionschef Risto Laakkonen.
Övningen gjordes så verklig som möjligt och det ord-
nades även en presskonferens med direktsända intervjuer.
Skillnaden till en riktig situation var det strama tidsschemat: övningen skulle slutföras före slutpalavern.
Enligt överläkare Eero Hirvensalo var det en god idé
att ordna övningen eftersom systemens funktion utgör en
friktionsyta mellan dem som utför kliniskt arbete och datateknikfolket.
– I en verklig situation får man inte ge ungefärlig infor-
mation. Det gäller att berätta vad man kan och inte kan
göra, säger Hirvensalo, som ledde det kliniska arbetet
­under övningen.
Enligt en responsenkät som gjordes efter
övningen har mer än hälften av svararna inte
tidigare deltagit i en motsvarande övning.
80 PROCENT
av dem som svarade sade att
övningen hjälpt dem att förstå
de uppgifter som HNS har vid
undantagsförhållanden.
43
HNS SPARAR
ENERGI
Energieffektivitet och inbesparingar åstadkoms
vid HNS inom fastighetsförvaltning, byggande
och sjukhusens dagliga rutiner. Det finns
möjligheter i alla HNS-medarbetares vardag.
Miljöfrågorna har i många arbetsenheter blivit en naturlig
del av arbetskulturen utan att man separat behöver fundera på dem vid sidan av arbetet. Inom HNS har ordnats olika
slags kurser i energieffektivitet och miljöfora. Till exempel i
Hyvinge ordnades en kursdag för de miljöansvariga i sjukvårdsområdet på energisparveckan.
Utifrån responsen gällande dagen inleddes möten för
de miljöansvariga på nytt i Hyvinge och organiserades ett
eget miljöseminarium våren 2014.
Utveckling av idéer tillsammans
HUSLAB ordnade i maj 2013 en miljöutbildningseftermiddag för sina miljöansvariga under vilken HNS-Miljöcentralen och miljöexpert Riina Känkänen från Ramboll Finland
Oy höll en inledning om teman kring miljöansvar. De miljöansvariga fick i grupparbeten utveckla idéer och ge kommentarer om sin arbetsbeskrivning och enhetens kontrol­
lista för miljöfrågor.
– De mest konkreta och effektiva idéerna uppstod när
experterna tillsammans fick fundera över miljöaspekter i
sitt arbete och alternativa sätt att arbeta ännu effektivare,
44
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ANSVAR
DEN UPPNÅDDA
ENERGIBESPARINGEN PÅ
21 700 MWH MOTSVARAR
UNGEFÄR DEN ÅRLIGA
FÖRBRUKNINGEN FÖR
868
EGNAHEMSHUS
(Uppskattad förbrukning 25 MWh/hus)
berättar Känkänen.
Idéer togs med på kontrollistan som togs i bruk hösten 2014 och som är avsedd för alla enheter inom HNS.
Inbesparingar genom reparationer
Även byggnadernas energieffektivitet är föremål för kontinuerliga förbättringar som utförs i samarbete mellan
HNS-Lokalcentralen och HNS-fastigheter Ab. Till exempel
övervakning, inspektion, inställning och förbättringar av
byggnadsautomationen bidrar till energiinbesparingar.
– Som exempel kan nämnas inbesparingar som gjorts
genom besiktningar av värmeupptagningssystemen på
sjukhusen, berättar Jukka Hakkila chef för fastighetsskötsel på HNS-Fastigheter Ab.
HNS överskred med bred marginal sitt mellanmål för
energiinbesparingar om 16 800 MWh och uppnådde inbesparingar om 21 700 MWh efter 2013. Målet är en kalkyl­
mässig inbesparing om 25 100 MWh före utgången av
2016. Till exempel genom reparationer och inställningar
av värmeupptagningssystemen sparades cirka 300 MWh
2013.
Arbetsledare för utomhusarbeten
Jorma Hirvonen, HNS-Fastigheter:
Den nya underjordiska
avfallsstationen på Mejlans
sjukhusområde möjliggör
effektivare och noggrannare
avfallshantering. Enbart på
Mejlans sjukhusområde uppstår
det över 2 800 ton avfall om året.
Ansvar
Vård
=
SAMTRANSPORT TILL LOJO
MINSKAR ARBETSRESANS UTSLÄPP
Vardagar kan man åka från Helsingfors med samtransport
till jobbet på Lojo sjukhus. Bussen avgår från hållplatsen
framför Kiasma och man kan även kliva på från Åboleden.
Busstransporten är gratis för de anställda.
– Beträffande arbetsplatstransporterna utgår vi från att
alla inte bor i närheten av arbetsplatsen, och Lojo sjukhus
vill räcka en hjälpande hand till de anställda i frågan om
FÖRÄLDRARNA DELTAR I
PLANERINGEN AV DET NYA
BARNSJUKHUSET
Föräldrarnas behov och förväntningar beträffande det
nya barnsjukhuset kartlades genom två enkäter. ­Största
delen av utvecklingsobjekten som togs upp i enkäterna
hänförde sig till lokallösningar, men nästan en tredjedel
av utvecklingsobjekten hänför sig till vårdpraxis.
Enligt föräldrarna hör barnens lekplatser, paus- och
viloutrymmen för föräldrarna och parkeringsplatser till de
viktiga lokalerna i det nya barnsjukhuset. Ett av de största utvecklingsobjekten i det nya sjukhuset ansågs vara
respekt för integriteten som kan förbättras både genom
lokallösningar och genom utveckling av vårdpraxis. Det
väsentligaste såväl för patienten som föräldern är att för-
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | ANSVAR
– Syftet med Soppi är att ge stöd och information till patienter
som vårdas inom specialområdena och till deras närstående om
hälsa och sjukdomar, servicesystemet och kamratstöd, berättar de
ansvariga arbetstagarna på Soppi, sjukskötarna Outi Nurminen (t.v.)
och Hanna-Maarit Soliman.
arbetsresor, berättar sjukvårdsområdets ledande läkare
Tom Löfstedt, som även själv utnyttjar busstransporten.
Utöver de fastanställda arbetstagarna utnyttjas transporterna även till exempel av personer som håller på att
specialisera sig och inte planerar att flytta till Lojo åtminstone genast. – Busstransporterna underlättar våra medarbetares liv och bidrar också till att göra vårt sjukhus en intressantare arbetsplats – det är trevligt för nya medarbetare att
komma och arbeta hos oss när transporten är i ordning.
Samtransporterna har ekologiska verkningar, om till
exempel 25–30 personer åker med bussen istället för
med egna bilar. Detta lämnar även parkeringsplatser
­lediga vilket är till fördel för alla som besöker sjukhuset.
äldern har möjlighet att övernatta i en säng bredvid sitt
barn – 97 procent av svararna ansåg detta vara mycket
viktigt eller ganska viktigt.
Den första delen av undersökningen, det kvalitativa avsnittet, genomfördes i form av en gruppdiskussion på nätet
i december 2013. Den andra delen, den kvantitativa enkäten,
genomfördes som en blankettenkät på nätet i februari 2014.
Kati Nurminen kundförståelsebyrån Kopla:
– Det händer inte ofta att en under­
sökning av denna typ utförs inom
den offentliga sektorn. Det är fint att
patientaspekten tas med i planeringen
i ett sådant skede när det är möjligt
att på riktigt inverka på sakerna.
SOPPI ÄR FÖR MÄNNISKORNA
Patientinfocentret i aulan i Hyvinge
sjukhus fungerar i samarbete med de
­övriga enheterna som serviceställe för
dem som besöker sjukhuset.
År 2014 besöktes Soppi av 2 300 kunder. Inom ramen för
nätverkssamarbetet, i samband med besök från patient­
organisationer och på olika temadagar mötte man omkring
tusen personer.
Soppi som inledde sin verksamhet som det första
­patientinfocentret i Finland år 2000 idkar utöver kundservice även omfattande nätverksarbete. År 2014 har Soppi
haft nära samarbete med bl.a. Patientrådgivningen OLKA.
OLKA som finns i aulan i Mejlans tornsjukhus hade över
7 000 besök år 2014.
Soppi inledde nätverksarbete med Hyvinge stad,
­Patientrådgivningen OLKA, den tredje sektorn och församlingen i syfte att inleda frivilligverksamhet på Hyvinge sjukhus. Soppi och OLKA fick gemensam finansiering för ett
projekt för utveckling av verksamheten 2015.
45
t av
Grundande
eter
resultatenh
ntens
e
i
t
a
p
r
a
n
ä
j
bet
a sätt.
g
n
å
m
å
p
a
bäst
are
äkijärvi,
Markku M
46
äk
chefsöverl
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare, specialist i internmedicin och kardiologi, docent
När resultatenheterna är mindre och har en lägre organisation är de närmare patienterna. I dem ser och förstår l­edningen
det vardagliga arbetet avsevärt tydligare än tidigare. På resultatenheterna samlas kring patienten och hens problem den
personal som bäst känner till ärendet, och på en kort tid är det möjligt att åstadkomma fler viktiga saker. Det är till e
­ xempel
möjligt att med hjälp av de nya resultatenheterna förkorta en ledprotespatients behandlingsperiod från operationen till dess
att patienten återvänder till arbetet från nuvarande 60 dygn till 20 dygn. I de små resultatenheterna är samarbetet med
­producenterna av stödtjänster för sjukvården mera praktiskt och verkningsfullt. Jag tror att användningen av personal­
resurserna kommer att bli ändamålsenligare och kostnadseffektivare genom de nya resultatenheterna. Smidig, kostnads­
effektiv verksamhet som håller hög kvalitet och är säker är identisk med konkurrenskraft.
Ekonomi
Vård
KONCENTRERING AV KOMPETENSEN GER
KVALITET OCH
KOSTNADS­
EFFEKTIVITET
•495 828 patienter som vårdades inom
den specialiserade sjukvården
•44 423 samjourernas hälsocentralpatienter
•2,6 miljoner fakturerade patienthändelser
•1,9 miljarder euro i verksamhetsintäkter
Under åren 2013–2014 inledde två nya typer av resultatenheter vid HUCS: hjärt- och lungcentrum och cancercentrum. I början av 2015 grundades tio enheter till.
Centralerna är toppkompetensenheter vid vilka all möjlig
medicinsk kompetens slås samman kring bestämda patientgrupper och medicinska problem. Målet är att behandla varje sjukdom på ett så säkert, högklassigt och
kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Små enheter med en låg organisation bidrar till kostnadseffektiviteten på många olika sätt. När ledningen är
närmare patienten är ledarskap och utveckling lättare.
En låg organisation gör även fattandet och genomföran-
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
Merja Mäkitalo
Koncernekonomichef
STYRNING AV EKONOMIN STÖDER
DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN
2 654
reskontra- och kassa­
betalningshändelser
på en dag.
På exempeldagen 1.12.2014.
det av beslut smidigare. Vårdtiderna blir kortare när
de experter som bäst känner till patientens fall är
grupperade kring patienten.
Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna om 1,8 miljarder euro är omkring 62 procent.
Användningen av personalresurserna kommer att bli
ändamålsenligare och effektivare genom de nya enheterna. En viktig del av detta är Lean-metoden vars
princip går ut på kontinuerlig utveckling av verksamheten. De nya resultatenheterna kommer att genomföra tiotals Lean-projekt vars mål är att effektivisera
verksamheten för ett värde av flera miljoner euro.
Organisationen bör betjäna den grundläggande uppgiften på bästa möjliga sätt. Det är sjukhusets grundläggande uppgift att vårda patienterna och patienten
är sjukhusets kund. Inom den offentliga hälso- och
sjukvården betalas merparten av kostnaderna för vården av patientens kommun, försäkringsbolaget eller
någon annan part som sålunda också på sätt och vis
är sjukhusets klient. En kundorienterad organisation
uppfyller kundernas behov på bästa möjliga sätt.
Organisationsstrukturens ändamålsenlighet bör
­utvärderas regelbundet. Syftet med ändringen av HNS
organisationsstruktur som planerats under 2013–2014,
och som trädde i kraft från och med början av 2015
är att öka flexibiliteten i hälso- och sjukvårdens övergångsperiod och att ännu bättre uppfylla behoven
inom vården av patienterna. Styrning av ekonomin
bör stöda den operativa verksamheten.
Hierarkin med ansvariga enheter och konton för­
nyades så att den motsvarar uppföljningen av den omorganiserade verksamheten och ekonomin. Genom
den nya kontostrukturen kan vi ännu noggrannare följa
upp förändringar i olika kundgruppers användning av
tjänster och svara på den allt hårdare konkurrensen.
Numreringen av ansvarsenheterna konstruerades på
ett sådant sätt att det är lätt att utifrån koden känna
igen organisationsenheten samt producent- och faktureringsenheten enligt patientens vårdhelhet. Kodsystemet stöder det nya verksamhetsområdebaserade
sättet att agera genom vilket eftersträvas helhetsbe­
tonad vård av patienten.
47
HUCS organisationsreform:
FRIKTIONSFRITT SAMARBETE ÖVER
GRÄNSERNA FÖR SPECIALOMRÅDENA
Direktörerna för resultatenheterna är överens
om att den förnyade organisationsstrukturen
bidrar även till en effektivare ekonomi.
Resultatenheten HUCS Barn- och ungdomssjukdomar svarar i HNS för alla tjänster för
barn och ungdomar med undantag av ungdomspsykiatrin som hör till HUCS Psykiatris
ansvarsområde.
– Friktionsfritt samarbete över gränserna för specialområdena är ett livsvillkor, konstaterar direktören för resultatenheten Barn- och ungdomssjukdomar Jari Petäjä.
Målet med den nya organisationsstrukturen är att
­ytterligare förbättra patientorienteringen.
– Nästan allt ledarskap i resultatenheten, beträffande
alla yrkesgrupper och även universitetssamarbetet, utgår
från patientgruppens behov, säger direktören för Psykiatri
Matti Holi.
Den nya organisationsmodellen som trädde i kraft
vid början av 2015 förde med sig förändringar i båda
­resultatenheternas verksamhet.
– Psykiatriska resultatenheten svarar för vuxen- och
ungdomspsykiatriska tjänster i huvudstadsregionen med
undantag av vuxenpsykiatrin i Helsingfors, samt för funktioner på HNS-och specialansvarsområdenas nivå för
bestämda patientgrupper. I samband med organisationsreformen övergick största delen av avdelningarna på
48
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
Kellokoski sjukhus till Psykiatriska resultatenheten och
förvaltningen ändrades från regional till patientgrupps­
specifik, berättar Holi.
– De största förändringarna beträffande HUCS Barnoch ungdomssjukdomar var övergången av patientarbetet
inom klinisk genetik till resultatenheten och omorganiseringen av överskötarnas ansvarsområden så att de bättre betjänar flera linjer. Den tidigare pediatriska klinikgruppen delades upp i linjerna för specialpediatrik och allmän
­pediatrik. Förändringarna har den tydligaste inverkan i
­resultatenheten Barn- och ungdomssjukdomar på ledarskapet, säger Petäjä.
I samband med reformen inledde även en ny enhet
sin verksamhet vid resultatenheten Barn- och ungdomssjukdomar.
– Enheten för sällsynta sjukdomar förväntas i fram­
tiden förbättra patientvården, konstaterar Petäjä.
Ännu effektivare ekonomi
Både Holi och Petäjä nämner kostnadseffektiviteten när
den nya organisationen diskuteras.
– Vi fortsätter på linjen med sträng kontroll av utgifterna och ekonomi underställd ledningen. Jag tror att hanteringen av ekonomin kommer att bli ännu bättre med hjälp
av ledningen för det omorganiserade vårdarbetet och de
nya överskötarområdena, berättar Petäjä.
– Genom patientgruppsspecifika processer och en
komprimering av vårdkedjorna åstadkommer vi mer verkningsfulla och kostnadseffektivare behandlingar, fortsätter
Holi.
Samarbetet med aktörerna inom primärhälsovården
nämns i diskussionen om båda resultatenheterna.
– Vi har ett mycket nära samarbete med bland annat
hälsocentralerna, företagshälsovården och mentalvårdsoch drogenheterna. Under de senaste åren har vi genom­
gått en massiv strukturomvandling som återspeglas i
minskad användning av sjukhusen och ökade tjänster
inom öppenvården, berättar Holi.
Inom Barn- och ungdomssjukdomar är målet inställt på
lönsammare samarbete genom omorganisering av arbetet.
– Genom arbetsfördelningen mellan linjerna för allmän
pediatrik och specialpediatrik eftersträvas bättre sam­
arbete med primärhälsovården. Patientarbetet fortsätter till största delen i oförändrad form eftersom vi alltid
har ­arbetat på samma sätt som ett kompetenscentrum
och rört oss smidigt över gränslinjerna för de pediatriska
­specialområdena, konstaterar Petäjä.
Jari Petäjä,
direktör,
HUCS
Barn- och
ungdomssjukdomar
Matti Holi,
direktör,
HUCS
Psykiatri
Ekonomi
Vård
VÄLMÅENDE
ANSTÄLLDA
UTFÖR ETT
GOTT ARBETE
Grunden för HNS arbetshälsoverksamhet
är det program för arbetshälsan som sattes
upp för 2014–2017 och vars mål bland annat
är en fungerande arbetsgemenskap och ett
högklassigt chefsarbete.
Under året fick HNS i olika sammanhang god respons på
arbetet som gjorts för arbetshälsan och arbetsförmågan.
De goda resultaten återspeglas till exempel i avsevärt färre
invalidpensioner och kostnadsbesparingar tack vare det.
Utgångspunkten i arbetshälsoverksamheten är att
­arbetshälsan kräver ledning. Arbetshälsoverksamheten
omfattar arbetarsäkerhet, fysisk och psykisk arbetsför­
måga samt mål och åtgärder för arbetshälsan.
Olycksfallen både i arbetet och under arbetsresor
minskade under 2014. Antalet ersatta arbetsolyckor minskade med 10,4 procent jämfört med året innan. Under
året inträffade sammanlagt 843 arbetsolyckor, varav 321
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
HNS sjukfrånvarokostnader
var 1,74 procentenheter mindre
än för jämförelseobjekten
(HNS: 2,83 %/jämförelseobjekten 2011: 4,57 %)
HNS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE
BELÖNADES
HNS revisionsnämnds utvärderingsberättelse för 2013
vann serien för samkommuner i PwC Julkistarkastus
Oy:s tävling Vuoden Arviointikertomus. HNS utvärderingsberättelse beskrevs på följande sätt:
NÄSTAN
16 MILJONER EURO
MINDRE KOSTNADER
JÄMFÖRT MED
JÄMFÖRELSEOBJEKTEN
skedde på vägen till eller från arbetet. Mest arbetsolycksfall orsakas av fall och halkningar både på arbetsplatsen
och under arbetsresorna.
I arbetet med att utveckla arbetarsäkerheten fokuserade man på att klarlägga och effektivisera säkerhetsprocesserna. Riskbedömning, arbetssäkerhetsronder, kurser
i personlig säkerhet, brandsäkerhet och första hjälpen
samt olika arbetarskyddskampanjer var centrala olycks­
förebyggande åtgärder. Dessutom publicerades en uppdaterad version av guiden för bekämpning av arbetsplatsvåld Trygg arbetsdag, och HNS animation blodsolycksfall
uppdaterades.
”Den vinnande berättelsen lockar
läsaren med ett fräscht utseende och
bra läsbarhet. Rapporten innehåller
mycket åskådliga tabeller, grafik
och färger. Revisionsnämndens
viktigaste observationer och
rekommendationer har rapporterats
på ett koncist sätt. Även jämförelsen
med övriga samkommuner inom
samma verksamhetsområde ger
utvärderingen styrka”.
Revisionsnämndens ordförande Markku Pyykkölä
och utvärderingschef Reijo Salmela tog emot priset
1.10.2014 på Utvärderingsseminariet som ordnats
av PwC.
49
BEHÄRSKAD TILLVÄXT
+ 8,2 %
228 981
jourbesök
VÅRDTJÄNSTER
Volymerna ökade
Efterfrågan på HNS tjänster fortsatte att öka år 2014.
Antalet elektiva, dvs. icke akuta remisser, ökade med
0,6 procent jämfört med året innan. Andelarna elektiva remisser var nästintill oförändrade jämfört med året
innan: 59,9 procent av remisserna kom från hälso­
centralerna, 30,9 procent från privatläkare och 9,1
procent från de andra sjukhusen.
På grund av förändringen av verksamheten på
Jorv samjour ökade mängden jourbesök med 8,2
procent. Antalet jämförbara jourbesök ökade dock
endast med 1,8 procent.
Volymen vägd med tjänsteproduktionens faktureringsandel ökade med 4,5 % jämfört med året innan
och överskred budgeten med 4,3 %. Förändringen
av tjänstestrukturen och vårdpraxis fortsatte i en riktning med betoning på öppen vård. Det totala antalet
­NordDRG-produkter ökade med 6,2 procent jämfört
med 2013 och det totala antalet besök ökade med
3,2 procent. Antalet psykiatriska vårddagar sjönk
däre­mot enligt målet med 6,2 procent, dvs. 70 mer
än året innan. Antalet organdonatorer var 120.
ANTALET ELEKTIVA (I FÖRVÄG PLANERAD BEHANDLING)
REMISSER ÅREN 2012–2014 OCH ANTALET INKLUSIVE
ÄNDRINGSPROCENT JÄMFÖRT MED ÅRET INNAN.
280 000
+ 5,5 % + 0,6 %
275 000
277 593
270 000
265 000
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
ANTALET JOURBESÖK
ÅREN 2012–2014
SAMT FÖRÄNDRINGSPROCENTEN JÄMFÖRT
MED ÅRET INNAN.
– 2,3 %
+ 1,1 %
210 000
200 000
190 000
180 000
260 000
170 000
255 000
160 000
250 000
150 000
245 000
2012
2013
2012
2014
2013
2014
VÅRDTJÄNSTER
Tjänsteproduktion inom sjukvård
Bokslut
2014
Budget
2014
Bokslut
2013
Volymförändring vägd enligt faktureringsandel
Avvikelse-%
bok­slutet 2014/
budgeten 2014
4,3 %
Vårddagar inom psykiatri, st.
184 686
NordDRG-produkter, st.
• varav klassiska DRG-produkter, %
• varav DRG-produkter inom öppenvården, %
664 401
23,5 %
76,5 %
632 281
24,3 %
75,7 %
625 672
24,0 %
76,0 %
5,1 %
196 814
Förändrings-%
bokslut 2014/
budget 2013
4,5 %
-6,2 %
6,2 %
Besöksprodukter
1 710 712
1 638 920
1 657 421
4,4 %
3,2 %
Hc-jourbesök, st.
63 057
58 997
75 637
6,9 %
-16,6 %
Tot. fördröjningsvårddagar, st.
21 583
27 980
-22,9 %
1 346
6 294
-78,6 %
antal fakturerade fördröjningsvårddagar, st.
50
220 000
2014: jämförbar
förändring + 1,8
procent
elektiva
remisser
+ 1,7 %
230 000
Ekonomi
Vård
BEHANDLADE PATIENTER
ANDELEN PATIENTER SOM FÅTT VÅRD ENLIGT MEDLEMSKOMMUN
AV DEN TOTALA BEFOLKNINGEN 2013 OCH 2014.
En halv miljon patienter
Helsingfors producerar själv en del av specialsjukvårdstjänsterna för sin befolkning.
Under året behandlades vid HNS 495 828 olika patienter
inom specialsjukvården (ökning 2,9 procent jämfört med
2013). Det sammanlagda antalet olika personer, inklusive
patienter vid hälsovårdscentralernas samjour, som vårdades vid HNS uppgick till 519 295 personer (+2,0 procent).
Antalet invånare i medlemskommunerna som använde
specialsjukvårdstjänster ökade med 12 293 personer till
470 393 (2,7 procent). Samtidigt ökade befolkningsmängden i HNS-området med 1,2 procent. Nästan var tredje
invånare i medlemskommunerna använde således under
året de specialsjukvårdstjänster som HNS producerar eller
ordnar, men det förekommer stora skillnader mellan kommunerna beträffande användningen av tjänsterna i för­
hållande till den totala befolkningen.
I slutet av året minskade det totala antalet patienter
som köar till icke akut poliklinisk undersökning och vård
med 7,0 procent och antalet som köat över tre månader
med 35,7 procent. Antalet patienter som köar till vård
på en vårdavdelning ökade däremot med 3,6 % jämfört
med året innan och antalet patienter som väntat i över
6 ­månader sjönk till 158 (–46,8 %).
Annan specialsjukvård
Annan hc-jour
Hangö
Lojo
Borgå
Ingå
Askola
Sjundeå
Högfors
Lappträsk
Vichtis
Hyvinge
Borgnäs
495 828
kunder
Sibbo
Lovisa
Grankulla
fick specialsjukvård vid
HNS 2014. Det totala antalet
vårdade personer ökade
med 2,9 procent.
Kervo
Esbo
Nurmijärvi
Mäntsälä
BEHANDLADE PATIENTER
Tjänsteproduktion
inom sjukvård
Raseborg
Vanda
Bokslut
2014
Bokslut
2013
Förändrings-%
bokslut 2014/
budget 2013
Träskända
495 828
481 749
2,9 %
Kyrkslätt
44 423
53 252
-16,6 %
Tusby
Vårdtid i snitt (vårdavdelning)
2014
2013
Helsingfors*
• somatik, dygn
3,9
4,0
-2,5 %
• psykiatri, dygn
20,2
18,3
10,4 %
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
Medlems-​
kommuner mt
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38 * En förklaring till att
Helsingfors har en
lägre andel än de
­övriga kommunerna är att Helsingfors
producerade själv en
del av specialsjukvårdstjänsterna för
sin befolkning.
40 %
51
PRODUKTIVITET
HNS:S MEDLEMSKOMMUNERS BETALNINGSANDELAR
OCH ÄNDRINGSPROCENT JÄMFÖRT MED ÅRET INNAN
Produktivt arbete
Mn €
Utvecklingen av produktiviteten i personarbetet och den
totala produktiviteten inom den somatiska tjänsteproduktionen mäts med Nord-DRG-baserade produktivitetsmätare (DRG-poäng/årsverke och euro/DRG-poäng).
Produktiviteten i personarbetet ökade med 2,1 % från
året innan medan den totala produktiviteten (deflaterad
DRG-poängkostnad) sjönk med 0,1 %. Den genomsnittliga kostnaden för ett DRG-poäng var 712,4 euro (2013:
711,8 euro). Produktivitetsmålet på 1,5 procent enligt
budgeten uppnåddes inte.
Uppgången av den totala produktiviteten har blivit
långsammare ända sedan 2010 och utvecklingen stannade upp 2014 medan verksamhetskostnaderna ökade
proportionellt lite mer än DRG-poängen. När den extra
kostnaden om 8,9 M€ för patientförsäkringen elimineras
från produktivitetskalkylen ökade den totala produktiviteten med 0,6 procent. Produktivitetsmätaren som HNS
­til­l­ämpar, kostnad per DRG-poäng, beaktar inte förändringen av produktionsstrukturen i riktning mot betoning
på öppen vård till fullt belopp.
PRODUKTIVITET
Investeringar ökar
produktiviteten.
Till exempel robot­assisterad kirurgi
förkortar patienternas
sjukhusvårdperioder.
%
4,5
3,5
* Deflaterat, prisindexet för offentliga utgifter,
förändringskoefficient 1,006 (29.10.2014)
Produktivitet av
personarbete
2,1%
Total
produktivitet
1450
1400
1350
1,7 %
5,7 %
2,6 %
1300
1250
1200
1150
2,2 %
1100
1050
2010
2011
2012
2013
2014
UTVECKLINGEN AV PRISINDEXET FÖR OFFENTLIGA UTGIFTER,
MEDLEMSKOMMUNERNAS SAMMANRÄKNADE BETALNINGSANDELAR
I EURO OCH DE INVÅNARSPECIFIKA BETALNINGSANDELARNA
FörändringIndex 2009 = 100
Medlems­
kommunernas
betalningsandel
(defl.)
115
Prisindexet för offentliga
utgifter (29.10.2014)
105
100
0
-0,5
200920102011201220132014
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
1,2 %
Avvikelse-%,
utfall/TA
-0,1%
0,5
52
Utfall, odeflaterat
110
2,5
1,5
Budget
1500
Euro/invånare (defl.)
95
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Bokslut
Ekonomi
Vård
VÅRDTILLGÅNG OCH VÄNTETIDER
FÖRDELNINGEN AV HNS:S VERKSAMHETSINTÄKTER 2014
Användningen av tjänsterna överskred
uppskattningarna
1,6 % statens
undervisnings- och
forskningsbidrag
Betalningsandelsfaktureringen som täcker medlemskommunernas specialsjukvårdstjänster var före överskottsåterföring
1 475,3 M€. Den sammanlagda ­betalningsandelsfaktureringen
ökade jämfört med året innan med 53,6 milj. euro (3,8 procent) och överskred budgeten med 31,5 milj. euro (2,2 procent). När man beaktar medlemskommunernas tillväxt med
4,3 procent av den faktiska produktionsvolymen inom den
specialiserade sjukvården, kan budgetöverskridningen betraktas som mycket rimlig.
Användningen av mängden tjänster överskred den nivå
som planerats i budgeten. Jämfört med ett år tidigare förorsakades ökningen i betalningsandelsfaktureringen för den egna
tjänsteproduktionen 4,2 % av den volymmässiga ökningen av
användningen av tjänster och 1,7 % av ökningen av genomsnittspriset på anlitade tjänster. Överskottsåterföringen be­
aktas inte i pris-volymdifferensanalyser.
Kostnaderna per invånare för specialsjukvård i HNS medlemskommuner var i genomsnitt 922 € (+1,9 procent) år 2014.
2,2 % ö­ vriga
försäljnings­
intäkter
3,3 % 1,0 % övriga
betalningsintäkter
rörelseintäkter och
bidrag
14,6 %
övriga
service
intäkter
77,4 %
medlemskommunernas
betalningsandel
FÖRDELNINGEN AV HNS:S
VERKSAMHETSKOSTNADER 2014
11,3 %
köp av andra
tjänster
3,1 % övriga
material, förnödenheter och
varor
3,2 % övriga
rörelsekostnader
och bidrag
Bokslut Bokslut
2014
2013
6 048
Handläggningstid för remisser
> 21 dygn, st.
8 378
*
-27,8 %
Patienter som väntar på vård på vårdavdelning
158
297
-46,8 %
16 909
16 321
3,6 %
• > 6 mån.
• alla
• alla
läkemedel
och vårdförnödenheter
1 406
2 187
-35,7 %
24 986
26 875
-7,0 %
* Förändrings-% TP 2014/ TP 2013
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
HNS verksamhetsutgifter hölls väl under kontroll under hela
året. Verksamhetsutgifterna för berättelseåret inkluderar til�läggskostnaderna för omvärdering av patientförsäkringsstocken som Patientförsäkringscentralen lät göra. De förverkligade
jämförbara verksamhetskostnaderna, före den ovan nämnda
tilläggskostnaden på 8,9 miljoner euro för patientförsäkringen, överskred budgeten med 1,0 procent. Verksamhetsvolymen
överskred dock planen som ingår i budgeten med. 4,3 procent.
Samkommunen HNS operativa resultat visade ett överskott på 35,8 miljoner euro, inklusive patientförsäkringens extra
kostnad på 8,9 miljoner euro för reserveringarna i enlighet med
lagen om service och stöd på grund av handikapp. Medlemskommunernas fakturering av betalningsandelarna i enlighet
med den förverkligade serviceanvändningen överskred budgeten med 4,5 procent (64,6 miljoner euro) på helhetsnivå, och
därför inkluderades i samkommunen HNS bokslut en återföring av det operativa överskottet med avdrag för de föregående
­räkenskapsperiodernas upplupna underskott (2,7 miljoner euro)
till medlemskommunerna. Återföringen till medlemskommunerna var 33,1 miljoner euro, och med denna minskades medlemskommunernas fakturering av betalningsandelarna.
900
- 1,7 % - 0,2 %
+ 1,9 %
922
- 2,0 %
880
61,7 %
sjukvårdstjänster
Patienter som väntade på poliklinisk vård
• > 3 mån.
16,0 %
4,7 %
Utgifterna under kontroll
HNS:S MEDLEMSKOMMUNERS DEFLATERADE BETALNINGSANDELAR
OCH FÖRÄNDRING JÄMFÖRT MED ÅRET INNAN
+ 1,9 %
920
VÅRDTILLGÅNG OCH VÄNTETIDER
Tjänsteproduktion inom sjukvård
HNS EKONOMI
personal­
kostnader
€/invånare
860
840
820
euro/invånare 800
2010
2011
2012
2013
2014
53
Bokslut
2014
Budget
2014
Avvikelse-%
bokslut 2014/
budget 2014
Bokslut 2013
1 906 951
1 878 404
1,5 %
1 848 008
3,2 %
1 826 403
1 803 293
1,3 %
1 772 983
3,0 %
1 475 306
1 443 800
2,2 %
1 421 720
3,8 %
278 867
290 778
-4,1 %
285 017
-2,2 %
Övriga försäljningsintäkter
41 433
37 662
10,0 %
36 984
12,0 %
Statens utbildnings- och
forskningsanslag
30 796
31 053
-0,8 %
29 262
5,2 %
Avgiftsintäkter
62 287
59 586
4,5 %
58 626
6,2 %
Understöd och bidrag
10 268
8 171
25,7 %
8 206
25,1 %
7 993
7 354
8,7 %
8 193
-2,4 %
1 784 232
1 757 285
1,5 %
1 721 116
3,7 %
1 101 698
1 112 904
-1,0 %
1 074 048
2,6 %
Köp av tjänster
285 970
269 658
6,0 %
267 868
6,8 %
Material, förbrukningsartiklar
och varor
339 981
318 495
6,7 %
326 060
4,3 %
Understöd sammanlagt
893
930
-4,0 %
903
-1,1 %
Övriga rörelsekostnader
55 691
55 297
0,7 %
52 237
6,6 %
122 719
121 119
1,3 %
126 892
-3,3 %
13 171
14 555
-9,5 %
13 047
1,0 %
109 548
106 564
2,8 %
113 845
-3,8 %
106 853
106 564
0,3 %
103 280
3,5 %
RESULTATRÄKNING
1 000 euro
Verksamhetsintäkter totalt
Försäljningsintäkter
Medlemskommunernas
betalningsandelar
Övriga serviceintäkter
Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader totalt
Personalkostnader
Driftsbidrag
Finansiella intäkter och kostnader
Årsbidrag
Avskrivningar och nedskrivningar
sammanlagt
Räkenskapsperiodens resultat
54
2 694
0
Verksamhetskostnader och
avskrivningar totalt
1 891 085
1 863 849
Bindande nettokostnader
1 472 612
1 443 800
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
Förändrings-%
bokslut 2014/
budget 2013
10 566
-74,5 %
1,5 %
1 824 396
3,7 %
2,0 %
1 411 154
4,4 %
PERSONAL
Över 22 000 yrkesutbildade
inom hälso- och sjukvård
Den ordinarie personalens årsverken ökade med 143
(0,8 %) från året innan till 17 611 och utfallet överskred
budgeten med 0,9 procent (154 åv). Medelpriset per
årsverke ökade med 1,6 procent från året innan och
var 62 123 euro.
Vid årets slut arbetade sammanlagt 22 364
­personer (+2,8 procent) vid HNS. Andelen ordinarie
personal var relativt hög (78,9 procent) trots att den
sjönk något jämfört med året innan. Målnivån om
81 procent för verksamhetsåret uppnåddes inte.
UTVECKLINGEN AV MEDELPRISET PÅ ÅRSVERKEN
OCH PÅ ETT ÅRSVERKE
17 611
årsverken
årsv.
t€
17 800
66
17 600
64
17 400
62
17 200
60
17 000
58
16 800
56
16 600
54
16 400
52
16 200
50
16 000
201020112012 201320142014
uppskattad
Årsverken (ordinarie personal)
Pris per årsverke
48
Bokslut
Ekonomi
Vård
INVESTERINGAR
Nya lokaler blev färdiga
De totala investeringarna uppgick till 148 miljoner
euro. I den ursprungliga budgeten reserverades 165
­miljoner euro för investeringar, men på grund av ändringar i kostnadsbedömningar och förseningar för flera
­stora projekt justerades beloppet på fullmäktiges möte
11.12.2014 till cirka 159 miljoner euro. Då ändringarna
bereddes kände man inte ännu till att utbyggnaden av
Kvinnokliniken kommer att avbrytas i början av december till följd av huvudentreprenörens konkurs. Konkursen orsakar en extra fördröjning av projektet och extra
kostnader som fastställs under våren 2015. Hanteringen av tidsscheman och ackumulerade kostnader för de
underjordiska lokalerna i Mejlans och andra stora investeringar har varit krävande och försvårat prognostiseringen av finansieringsbehovet.
Nybyggenas och saneringsbyggenas andel av investeringarna uppgick till 98 miljoner euro. Utöver de
stora byggnadsprojekten som exempelvis Mejlans
tornsjukhus och tilläggsbyggnaden till Jorv sjukhus
gjorde HNS investeringar enligt det godkända projektprogrammet även i ny medicinsk utrustnings- och in-
formationsteknik, system för verksamhetsstyrning,
grundläggande apparater inom patientvården och
även i ombyggnad av sjukhuslokaliteter, reparationer
av fuktskador och övriga reparationer och utveckling
av stödtjänster. Det dåliga skicket på många sjukhusbyggnader, de operativa riskerna och de stora reparationsbehoven som de förorsakar försvårar i synnerhet
tjänsteproduktionen och utvecklingen av produktiviteten inom HUCS-området.
Under året togs två nya strålbehandlingsapparater
i bruk och undersöknings- och vårdutrustning skaffades för sjukvårdsområdet för ett värde över 13 ­miljoner
euro. IT-förvaltningens investeringar var 16 ­miljoner
euro och affärsverkens investeringar var totalt 12
­miljoner euro.
Ombyggnaden av Mejlans tornsjukhus slutfördes i
november 2014. Projektets totala kostnader, varav en
del förfaller till betalning först under 2015, är cirka 100
miljoner euro. Den nya logistikcentralen färdigställdes i
oktober i Vanda och togs framgångsrikt i bruk i början
av 2015. Logistikcentralen och många andra av HNS
byggnads-, utrustnings- och IT-investeringar under de
senaste åren har i hög grad en koppling till samarbetet
med medlemskommunerna både i fråga om kärnverksamheten och i synnerhet stödtjänsterna.
HNS LÅNEBESTÅND OCH SOLIDITET
Mn €
300
%
50
250
Lånestock
204,6 Mn €
40
200
Soliditet
39,1 %
30
150
20
100
10
50
0
2010
2011
2012
FINANSIERING
2013
2014
uppskattad
2014
0
Bokslut
Nya lån lyftes inte.
SAMKOMMUNEN HNS INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
Samkommunen tog inte ett nytt långfristigt lån under räkenskapsperioden trots att en reservering för ett lån om 90 miljoner euro
ingick i budgeten. Lånen amorterades med 10,2 miljoner euro.
Likviditeten var 16,5 dagar och samkommunens soliditet var 39,1
procent vilket var förenligt med det uppställda målet. Nettofinansieringskostnaderna (13,2 milj. euro) var 1,4 miljoner euro lägre
än budgeterat. Medelräntan för samkommunens låneportfölj var
1,3 procent (2013: 1,3 procent) och medelräntan på likvida medel
0,4 procent (2013: 0,3 procent). Vid årets slut uppgick lånebeståndet till 204,6 miljoner euro och de likvida medlen till 88,4 miljoner euro. På bokslutsdagen var 32 procent av ränteriskerna för
samkommunens låneportfölj skyddade. Nettolånen, där samkommunens kortfristiga likvida placeringar beaktas, var till ca 75 %
säkrade mot ränterisken.
140
HNS:S LIKVIDITET
Investeringar
148 Mn €
120
100
80
16,5 dagar
Avskrivningar
60
107 Mn €
40
Minimimål
15 dagar
20
0
2010
2011
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
2012
2013
2014*
2014 Bokslut
*uppskattad
201020112012201320142014Bokslut
uppskattad
55
RESULTATRÄKNING (1 000 euro)
HNS-koncernen
1.1.-31.12.20141.1.-31.12.2013
VerksamhetsintäkterFörsäljningsintäkter
Avgiftsintäkter
Understöd och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
1 835 429
62 287
10 320
15 051
1 780 416
58 626
8 215
14 222
1 826 403
62 287
10 268
7 993
1 772 983
58 626
8 206
8 193
1 923 088
1 861 479
1 906 951
1 848 008
Verksamhets-Personalkostnader
kostnader
Löner och arvoden
-907 028
-890 165
-887 993
Lönebikostnader
Pensionskostnader
-163 109
-158 394
-159 536
Övriga lönebikostnader
-55 219
-48 118
-54 168
Köp av tjänster
-258 454
-240 084
-285 970
Material, förbrukningsartiklar och varor
-351 709
-337 665
-339 981
Understöd
-893
-903
-893
Övriga verksamhetskostnader
-59 013
-55 308
-55 691
Andel av intressesamfundens
vinst (förlust)
-1 795 426
1 782
-1 730 637
64
-1 784 232
0
-13 868
-14 186
-13 171
56
5 901
-1 218
-19
Räkenskapsperiodens underskott
4 664
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
10 621
-938
211
9 894
100 %
107,1
105,4
2010 2
011 2012 2013 2014
-154 990
-47 235
-267 868
-326 060
-903
-52 237
-1 721 116
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %
Årsbidrag / Avskrivningar, %
SAMKOMMUNEN HNS
100 %
106,9
0
-13 047
Årsbidrag
115 575116 720 109 548 113 845
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
-109 674
-106 098
-106 853
-103 280
Extraordinära poster
0
0
0
0
Räkenskapsperiodens resultat
Bokslutsregleringar
Minoritetsandel
HNS-KONCERNEN
-871 824
Driftsbidrag
129 444 130 906 122 719 126 892
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
712
593
1 031
1 365
Övriga finansiella intäkter
316
143
313
140
Räntekostnader
-2 945
-3 035
-2 763
-2 792
Övriga finansiella kostnader
-11 952
-11 887
-11 752
-11 760
RESULTATRÄKNINGENS
NYCKELTAL
Samkommunen HNS
1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
2 694
0
0
10 566
0
0
2 694
10 566
102,5
2010 2
011 2012 2013 2014
Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, %
Årsbidrag / Avskrivning, %
Ekonomi
Vård
FINANSIERINGSANALYS (1 000 euro)
HNS-koncernen
2014
2013
Samkommunen HNS
2014
2013
Kassaflöde från verksamheten
Årsbidrag
115 575
116 720 109 548
Extraordinära poster
0
0
0
Korrektivposter till internt tillförda medel
8 730
7 361
10 515
Kassaflödet för investeringarnas del
Investeringsutgifter
-155 706
-143 860 -147 803
Finansieringsandelar för investeringsutgifter
2
0
2
Försäljningsinkomster av
tillgångar bland bestående aktiva
177
518
167
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -31 221
-19 261
-27 572
Kassaflödet för finansieringens del
Förändringar i utlåningen
Ökning av utlåningen
0
0
0
Minskning av utlåningen
434
8
2 169
Förändringar i lånebestånd
Ökning av långfristiga lån
8 840
370
0
Minskning av långfristiga lån
-11 374
-10 501
-10 238
Förändring av kortfristiga lån
-20
0
0
Förändringar i eget kapital
0
-3 524
0
Förändringar i minoritetsandelen
0
329
0
Övriga förändringar i likviditeten
Förändring av omsättningstillgångar
-4 652
-295
-4 664
Förändring av fordringar
-2 740
4 130
-2 384
Förändring av räntefria skulder till övriga
27 804
13 627
29 727
Kassaflödet för finansieringens del
18 293
Förändring av likvida medel
-12 928
Likvida medel 31.12
88 980
Likvida medel 1.1
101 908
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
113 845
0
6 947
-132 132
0
485
-10 855
FINANSIERINGSANALYSENS
NYCKELTAL
HNS-KONCERNEN
Intern finansiering
av investeringar, %
Kassaflöde från
verksamhet och
investeringar
över fem år,
milj. euro
0
-9 270
0
-3 500
0
-244
2 564
12 679
4 144
14 610
-4 319
-15 117
-12 962
-15 173
101 908
117 025
88 354
101 316
101 316
116 489
74,2 81,152,875,973,2
-158,4 -153,9-140,7
-
-
Täckning för låneskötsel 8,3 8,84,44,75,3
Kassautbetalningar,
Mn €
1 977,4 1 899,91 827,91 727,91 644,7
Likviditet
(dgr)
-8 100
1 553
2014 2013201220112010
16,4 19,623,826,125,6
SAMKOMMUNEN HNS
2014
Intern finansiering
av investeringar, %
Kassaflöde från
verksamhet och
investeringar
över fem år,
milj. euro
2013
2012 20112010
74,1 86,253,681,976,0
-128,2 -126,5-122,6
-
-
Täckning för låneskötsel 8,6 9,74,65,05,4
Kassautbetalningar,
Mn €
1 956,8 1 885,21 819,71 719,01 633,6
Likviditet
(dgr)
16,5 19,623,425,825,4
• Intern finansiering av investeringar, %
= 100*Årsbidrag/Egenanskaffningsutgift för investeringar
• Kassaflöde från verksamhet och investeringar över fem år, Mn €
• Låneskötselbidrag
= (Årsbidrag+Räntekostnader)/(Räntekostnader+Låneamorteringar)
• Kassautbetalningar, Mn €
• Likviditet (dgr)
= 365 dgr x Kassamedel 31.12./Kassautbetalningar under
räkenskapsperioden
57
BALANSRÄKNING (1 000 euro)
AKTIVA HNS-koncernen
Samkommunen HNS
2014 20132014
2013
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
46
46
0
0
Övriga utgifter med lång verkningstid
45 011
44 312
44 874
44 037
Immateriella tillgångar 45 057
44 358
44 874
44 037
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden
14 828
13 833
13 167
12 173
Byggnader
433 704 463 525410 713 439 052
Fasta konstruktioner och anordningar
10 694
11 324
10 694
11 324
Maskiner och inventarier
98 152
82 303
93 739
77 380
Övriga materiella tillgångar
914
933
228
138
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
218 440
161 235
185 349
135 458
Materiella tillgångar
776 731 733 153713 890 675 524
Placeringar
Aktier och andelar i intressesamfund
16 720
14 945
14 942
14 948
Övriga aktier och andelar samt uppskrivning av aktier
4 510
3 042
7 645
6 176
Övriga lånefordringar
74
508
34 354
36 523
Övriga fordringar
254
254
254
254
Placeringar21 558 18 74857 194 57 901
BESTÅENDE AKTIVA
FÖRVALTADE MEDEL
843 346 796 259815 958 777 462
5 093 4 4685 093 4 468
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
23 150 18 49822 955 18 291
Fordringar
Långfristiga fordringar
576
576
576
576
Kortfristiga fordringar
78 964
76 224
77 921
75 537
Fordringar
Finansiella värdepapper
Kassa och bank
RÖRLIGA AKTIVA
AKTIVA TOTALT
58
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
79 540 76 80078 496 76 113
17 003
71 977
191 670
37 378
64 531
197 206
16 995
71 359
189 805
1 040 109
997 933
1 010 856
37 369
63 947
195 719
977 649
Ekonomi
Vård
BALANSRÄKNING (1 000 euro)
PASSIVA
HUS-koncernen
Samkommunen HNS
2014 20132014 2013
EGET KAPITAL
Grundkapital
391 253 391 253391 253
Övriga egna fonder
1 083
1 055
0
Tidigare räkenskapsperioders överskott (underskott)
-2 419
-12 313
-2 694
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)
4 664
9 894
2 694
EGET KAPITAL
MINORITETSANDELAR
394 581
389 889
391 253
3 1673 139
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL
Soliditet 39,3 %
HNS-KONCERNEN
391 253
0
-13 260
10 566
388 559
0
2014201320122011 2010
Soliditet, %
39,340,339,844,7 47,6
Relativ
skuldsättning, %
29,229,030,728,6 27,9
Ackumulerat överskott
(underskott),
1000 euro
2 245 -2 419-12 313 27 025 43 326
Lånebestånd 31.12
0
(1 000 euro)
225 883228 436238 568210 001 193 532
Lånefordringar 31.12
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER
(1 000 euro)
74508516524 623
Avskrivningsdifferens
1 9141 473 0
0
Reserver
5 2294 489 0
0
Soliditet 39,1 %
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH AVSÄTTNINGAR
7 143
5 962
0
0
57 179
46 780
57 179
46 780
5 093
4 468
5 093
4 468
SAMKOMMUNEN HNS 2014201320122011 2010
AVSÄTTNINGAR
Soliditet, %
39,140,139,944,7 47,8
Avsättningar för pensioner
2 480
2 480
2 480
2 480
Relativ
Övriga obligatoriska avsättningar
54 699
44 300
54 699
44 300
skuldsättning, %
OBLIGATORISKA AVSÄTTNINGAR
FÖRVALTADE KAPITAL
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt räntebärande främmande kapital
213 562
217 084
194 409
204 648
Långfristigt räntefritt främmande kapital
1
2
0
0
Kortfristigt räntebärande främmande kapital
12 321
11 352
10 238
10 238
Kortfristigt räntefritt främmande kapital
347 061
319 256
352 683
322 956
FRÄMMANDE KAPITAL
PASSIVA TOTALT
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
572 945
1 040 109
547 695
557 331
537 842
997 933 1 010 856
977 649
Ackumulerat överskott
(underskott),
1000 euro
28,728,730,328,2 27,3
0 -2 694-13 260 25 748 41 847
Lånebestånd 31.12
(1 000 euro)
204 648214 886224 156194 696 177 121
Lånefordringar 31.12
(1 000 euro)
34 35436 52329 97624 376 13 547
• Soliditet, %
= 100*Eget kapital/(Hela kapitalet-Erhållna förskott)
• Relativ skuldsättning, %
= 100*(Främmande kapital – Erhållna förskott)/Driftsinkomster
• Ackumulerat överskott (underskott), 1000 euro
• Lånebestånd 31.12 (1 000 euro)
= Främmande kapital-(Erhållna förskott+Leverantörsskulder+Resultatre
gleringar+Övriga skulder)
• Lånefordringar 31.12 (1 000 euro)
= Övriga lånefordringar som upptagits bland placeringar
• Lånebestånd 31.12 (1 000 euro)
= Främmande kapital-(Erhållna förskott+Leverantörsskulder+Resultatre
gleringar+Övriga skulder)
• Lånefordringar 31.12 (1 000 euro)
= Övriga lånefordringar som upptagits bland placeringar
59
25
Hyvinge:
BYGGNADSPROJEKT
FÖR ATT FRÄMJA
NYLAND
Barnkliniken
• Vattentak, A-delen, 2013–2014
kostnadskalkyl 1,9 milj. euro, utfall 2014: 1,1 Mn €
Mejlans tornsjukhus och områdets infra
• Sanering av patienttornet, 2009–2014
kostnadskalkyl 99 milj. euro, utfall 2014: 26,2 Mn €
• Sanering av p-vån. i TP-vingen, fas 1, 2012–2015
kostnadskalkyl 4,7 milj. euro, utfall 2014: 0,7 Mn €
• Underjordiskt servicegård, 2007–2015
kostnadskalkyl 34 milj. euro, utfall 2014: 7,2 Mn €
• Förstärkning av anslutningen till eldistributionsnätet, 2012–2015
kostnadskalkyl 5,2 milj. euro, utfall 2014: 1,6 Mn €
• Sanering och utbyggnad av rörposten, 2013–2016
kostnadskalkyl 1,3 milj. euro, utfall 2014: 0,3 Mn €
• Reservkraft för tornsjukhuset, 2013–2014
kostnadskalkyl 1,0 milj. euro, utfall 2014: 0,5 M€
• Byggande av Cook&Chill-systemet 2013–2014
kostnadskalkyl 1,2 milj. euro, utfall 2014: 1,0 Mn €
• Utrustning av operationssalarna 14–19, 2014–2015
kostnadskalkyl 3,1 milj. euro, utfall 2014: 0,07 Mn €
60
HNS | ÅRSBERÄTTELSE 2014 | EKONOMI
Mäntsälä
Lappträsk
Högfors
Träskända
Borgnäs
Tusby
Kervo
Askola
Lovisa
Nurmijärvi
Vichtis
Lojo
Esbo
Ingå
Vanda
Grankulla
Sjundeå
Raseborg
Borgå
sjukvårdsområde
projekt
Hyvinge
Lojo
sjukvårdsområde
HUCS
Jorv sjukhus
• Jourtilläggsbyggnad, 2010–2015
kostnadskalkyl 56,9 milj. euro, utfall 2014: 20,4 Mn €
• Sanering av rörposten, 2012–2016
kostnadskalkyl 1,3 milj. euro, utfall 2014: 0,8 Mn €
• Sanering och utbyggnad av centralköket, 2013–2016
kostnadskalkyl 7,2 milj. euro, utfall 2014: 0,3 Mn €
4
Hyvinge
sjukvårdsområde
Helsingfors
Kyrkslätt
Borgå:
HUCS:
18
Hangö
Västra Nylands
sjukvårdsområde
Kvinnokliniken
• Utbyggnad och sanering av tilläggsbyggnaden, 2010–2016
kostnadskalkyl 36,2 milj. euro, utfall 2014: 6,6 Mn €
Kliniken för cancersjukdomar
• Linearacceleratorer 9 och 10 samt lokalerna, 2010–2014
kostnadskalkyl 6 milj. euro, utfall 2014: 2,0 Mn €
• Linearacceleratorer 1 och 2 samt lokalerna, 2014–2015
kostnadskalkyl 1,0 milj. euro, utfall 2014: 0,06 Mn €
Pejas sjukhus
• Reservkraft för E-delen, 2014–2015
kostnadskalkyl 0,8 milj. euro, utfall 2014: 0,5 Mn €
Lojo sjukhus
• Nybyggnad för psykiatrin, 2014–2018
kostnadskalkyl 14,8 milj. euro, utfall 2014: 0,2 Mn €
• Vårdavdelning 2, fas 2, 2014–2017
kostnadskalkyl 3,6 milj. euro, utfall 2014: 0,07 Mn €
Borgå
Sibbo
HUCS
sjukvårdsområde
3
projekt
projekt
HYVINGE SJUKHUS
• Sanering och utbyggnad av centralköket, 2013–2015
kostnadskalkyl 3,8 milj. euro, utfall 2014: 2,2 Mn €
• Transformatorstationsprojektet, 2014–2015
kostnadskalkyl 1,2 milj. euro, utfall 2014: 0,02 Mn €
Kellokoski sjukhus
• Sanering av Ohkola sjukhus, fas 2, 2011–2014
kostnadskalkyl 3,5 milj. euro, utfall 2014: 3,4 Mn €
• Förnyande av transformatorstation, 2013–2014
kostnadskalkyl 0,8 milj. euro, utfall 2014: 0,5 Mn €
BORGÅ SJUKHUS
• Sanering av vårdavdelningarna, fas 1, 2011–2014
kostnadskalkyl 4,3 milj. euro, utfall 2014: 3,4 Mn €
• Byggande av MR-lokal och fysioterapilokaler, 2013–2015
kostnadskalkyl 1,9 milj. euro, utfall 2014: 1,1 Mn €
• Sanering av vårdavdelningarna, fas 2, 2014–2017
kostnadskalkyl 3,6 milj. euro, utfall 2014: 0,1 Mn €
HNS är Finlands största aktör inom specialsjukvård och
den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens
är på internationell toppnivå. Vi producerar tjänster för
­nästan 1,6 miljoner invånare i de 24 medlemskommunerna
och svarar för sjukvården inom många specialområden
på riksnivå. Varje år får omkring en halv miljon patienter
vård på våra 23 sjukhus. HNS:s omsättning uppgår till
cirka 1,9 miljarder euro och vi har över 22 000 yrkes­ut­bildade anställda.
Stenbäcksgatan 9, PB 100, 00029 HNS, tfn 09 4711
www.hus.fi
• www.facebook.com/HUS.fi
• twitter.com/HUS_uutisoi
• www.linkedin.com/company/hospital-district-of-helsinki-and-uusimaa-hus• www.youtube.com/HUSvideot
• www.issuu.com/husjulkaisut
HNS är rökfritt.
ÅRSBERÄTTELSE 2014 • Texter: Paavo Holi, Niina Kauppinen, Marja-Liisa Knuth, Johanna Kojola, Anna Korpi-Kyyny, Jukka Lehtinen, Riitta Lehtonen, Sari Lommerse, Maria Moreno Crespo, Johanna Ritala, Kimmo Räisänen,
Totti Toiskallio • AD, layout: Teija Himberg, Zeeland • Omslagsfoto: Matti Snellman • Foto: Mikko Hinkkanen, Timo Löfgren, Jarmo Nummenpää, Matti Snellman, Markus Sommers • Tryckeri: Kopio Niini, 2015