Rapport över försöksverksamheten 2014

”
Kulturbryggan har under 2014 återigen visat att den ger
Kulturbryggan
2014
KU2010:04/2015/1
konstnärer och kulturellt verksamma i hela landet frihet
att skapa nytt och att testa gränser. Friheten att skapa
nytt och att testa gränser är en av grundpelarna för ett
levande konst- och kulturliv. Ett levande konst- och kulturliv
är nödvändigt för att upprätthålla och utveckla ett demokratiskt och öppet samhälle. Ett demokratiskt och öppet
samhälle är nödvändigt för en dräglig och utvecklande
tillvaro för oss alla. Vi är stolta över den roll en fri och
oberoende Kulturbrygga spelar i allt detta!
– Bo-Erik Gyberg, ordförande
SEMINARIUM, IDEON LUND
NORRBOTTENSTEATERN, LULEÅ
KULTURSTÖDSMÄSSA, STOCKHOLM
KONSULTATIONSDAG, KIRUNA
PITCHVERKSTAD, MALMÖ
KONSULTATIONSDAG, SKOGSMUSEET, LYCKSELE
OPERA SHOWROOM
Folkoperan
SEMINARIUM, GERLESBORGS KONSTSKOLA
INFOTRÄFF, KULTURENS HUS LULEÅ
KULTURBRYGGEDAGEN, STOCKHOLM
KULTURBRYGGAN IN RESIDENCE: VÄSTERBOTTEN
PROJEKTÄGARTRÄFF, GUITARS THE MUSEUM, UMEÅ
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
KULTURBRYGGANS
ORDFÖRANDE HAR
ORDET
I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv 2013:99 och
2014:151) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten
i form av en delrapport avseende 2014. Slutrapport kommer att lämnas
den 31 december 2015.
En av Kulturbryggans grundtankar är att vara oberoende och ett
alternativ till andra etablerade bidragsgivare. Det har med tiden blivit
tydligt att denna ambition inte är helt lätt att förena med ett krav på
samfinansiering från annan part. Ett krav på minst 50 procent sam­
finansiering har funnits för de så kallade Genomförandestöden, men
inte för Startstöden. I en inte oväsentlig grad har samfinansieringen
kommit från andra etablerade bidragsgivare inom det offentliga, vilket
inneburit att Kulturbryggan riskerat att framstå, inte som ett alterna­
tiv, utan mer som en finansiär bland andra. Därför tog Kulturbryggan
inför hösten 2014 bort kravet på minst 50 procents medfinansiering
för Genomförandestöden. Denna åtgärd stärkte påtagligt Kultur­
bryggans ställning som alternativ finansiär, något som framgår av
statistiken som redovisas. Åtgärdens riktighet bekräftades i den
analys som Myndigheten för Kulturanalys presenterade i oktober 2014
(”Att bidra till (ny)skapande kultur”, rapport 2014:4). Genom en
justering av Kulturbryggans bidragsförordning har regeringen bejakat
denna utveckling (Förordning 2014:1417, ändring i förordning
2011:317).
En alltmer framträdande kvalitet i Kulturbryggans arbete är
dess förmåga att attrahera och uppmuntra nya sökanden inom det
professionella kulturlivet. Trenden är tydlig och stigande; över hälften
av de sökande är alltjämt förstagångssökande. Sannolikt finns här
ett samband med Kulturbryggans aktiviteter i hela landet. Genom
den så kallade residensverksamheten har Kulturbryggan nått utanför
Stockholmsområdet och det har satt spår i sökandeströmmen.
Här återstår dock mycket arbete och kontinuerliga insatser utanför
de etablerade kanalerna. Kulturbryggans oberoende ställning som
alternativ till de etablerade bidragsgivarna kommer att vara en
avgörande faktor för den fortsatta framgången.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
Trots Regeringens uttalade ambitioner att permanenta Kultur­bryggan
är verksamheten 2015 inne på sitt femte år, som försöksverksamhet
i formen av en statlig kommitté. Kulturbryggans eget förslag till permanentning kom redan 2012 i delbetänkandet ”Att angöra en kulturbrygga” (SOU 2012:16). Regeringen har där­efter förlängt kommittén i
två omgångar, i det goda syftet att finna en ändamålsenlig form för permanentningen. Dröjsmålet med att finna en sådan form har till en del
sannolikt haft att göra med svårigheten att förena behovet av en tillräcklig
grad av autonomi för Kulturbryggans verksamhet, med Regeringens
önskan att av olika skäl dra nytta av befintliga myndighetsstrukturer.
Kommittén har ställt sig kritisk till det förslag om permanentning inom
Konstnärsnämnden som lagts fram under den förra regeringen 2014,
och välkomnat den nya regeringens ambition att se över frågan och
återkomma med förslag. (Prop 2014 15:1, Utgiftsområde 17, sid 43.)
Kommittén har bestått av filmregissören Osmond Karim, författaren
Johan Kling, kulturkonsulten Annika Levin och kulturföretagaren
Rebecka Nolmark. Under hösten 2014 har Rebecka Nolmark och
Annika Levin lämnat kommittén och från januari 2015 ersatts av
kulturchefen Jytte Rüdiger och projektledaren Anna Furumark.
Vid årsskiftet lämnade kanslichefen Magnus Kirchhoff sitt uppdrag
utan att efterträdare hade utsetts.
Stockholm i februari 2015
Bo-Erik Gyberg, Ordförande
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
INNEHÅLL
Kulturbryggans ordförande har ordet
4
1. Styrdokument
Diskussion om permanentande
Myndigheten för kulturanalys utvärdering Kommitté och kansli
8
11
12
13
2. Verksamheten 2014
14
Utlysningar och stödformer
16
Startstöd16
Genomförandestöd
17
Tematiskt stöd 2014 – Kultur & Politik
17
Ansökningsförfarande17
Formella krav
18
Val av kompetenser
19
Beredning och bedömning
19
Bedömarpoolen och dess uppdrag
19
Matchning och tillämpning av kompetenser
20
Bedömningsgrunder20
Utvärdering och dialog med bedömarpoolen
22
Kansliets granskning av ekonomin
23
Prioriteringsordning23
Kommitténs beslut
24
Besked om beslut
24
Utbetalning24
Redovisning24
Redovisning av genomförda projekt
25
Bidragsgivningen 2014 – en översikt
26
Medfinansiering 2014
27
Projektägarnas valda kompetenser
29
Nya sökande
29
Geografisk spridning
30
Jämställdhet30
Kommunikationen30
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
3. Kulturbryggan in Residence
32
Bakgrund34
Målsättningar34
Vad har vi gjort?
34
Resultat36
4. Förteckning över beviljade projekt
Startstöd omgång 7
Genomförandestöd omgång 5
Tema 2014: Kultur & Politik
Startstöd omgång 8
Startstöd omgång 9
Genomförandestöd omgång 6
38
40
41
41
42
43
44
5. Projektpresentation – ett urval
Projekt 1: The Economic Body
Projekt 2: Brain/computerinterface och kvantfysik i föreställning
Projekt 3: Curatron
Projekt 4: Fatalistiska Historier Norden/Kroatien
Projekt 5: Memory Sphere
Projekt 6: Modernismens Monument
46
48
50
52
54
56
58
Bilagor60
Bilaga 1: Kommittédirektiv och aktuellt tilläggsdirektiv
62
Bilaga 2: Bidragsförordning
66
Bilaga 3: Statistik från projektens redovisningar 68
Bilaga 4: Kulturbryggans bedömarpool
76
Bilaga 5: Exempel på utvärdering av bedömare
78
Bilaga 6: Förteckning över Kulturbryggans kompetenser
86
Bilaga 7: Evenemang som Kulturbryggan arrangerat
eller deltagit vid
92
Bilaga 8: Statistik 2014
94
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
1
STYRDOKUMENT
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
10
KAPITEL 1 STYRDOKUMENT
Regeringen beslutade den 8 juli 2010 om direktiv till en kommitté med uppdrag att utreda
vissa frågor, Kulturbryggan – en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet.1
Enligt direktivet ska kommittén:
†† lämna förslag på vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidrags­
givning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet,
†† etablera försöksverksamhet som under 2011–2012 fördelar avsatta medel som bidrag till
nyskapande kulturprojekt.
Det första av dess uppdrag verkställdes genom att Kulturbryggan i mars 2012 överlämnade
delbetänkandet Att angöra en kulturbrygga – till stöd för förnyelse och utveckling inom kultur­
området2.
Utredningen har sedan kommit att förlängas genom tre tilläggsdirektiv, i samtliga fall
med ett år i taget.3 De tre tilläggsdirektiven har inte i någon avgörande grad förändrat kom­
mitténs uppdrag. Det senaste tilläggsdirektivet anger att uppdraget ska slutredovisas senast
den 31 december 2015.
Enligt direktiven är uppdraget att skapa en ny bidragsgivande statlig verksamhet, som
ska vara en efterföljare till Stiftelsen framtidens kultur och som ska ha i uppgift att stödja
förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Av särskild vikt är att den bidragsgivande
verksamheten ska ha en oberoende ställning som alternativ bidragsgivare och kunna hantera
och främja kulturområdets hela omfattning. Detta ställer särskilda krav på såväl dialog­
former som uppföljning. Uppdraget med att etablera en försöksverksamhet har tidigare
rapporterats i två omgångar genom Kulturbryggan 2011–20124 och Kulturbryggan 20135.
Direktiven föreskriver att det är en angelägen uppgift att hitta nya och alternativa
finansieringsmöjligheter för att stödja förnyelse och utveckling inom kulturområdet.
En fungerande ”riskkapitalförsörjning” är viktig för att ge förutsättningar för innovativt
och gränsöverskridande kulturskapande. Det ger också möjligheter att hitta nya former för
att organisera kulturskapande verksamhet och för breddad samverkan. Kommittén ska sträva
efter att etablera samverkan med andra finansiärer. Kommittén ska också särskilt överväga
hur de nya kulturpolitiska målen kan få genomslag, såväl i försöksverksamheten som i
förslagen om en långsiktig verksamhet. I det uppdraget är det av särskild vikt att kommittén
kontinuerligt samråder med berörda myndigheter och aktörer inom såväl kulturlivet som
näringslivet.
För bidragsgivningen under försöksverksamheten har regeringen utfärdat förordningen
om statsbidrag till nyskapande kultur.6 Den har förlängts parallellt med tilläggsdirektiven så
att den gäller till den 31 december 2015.
1 Dir. 2010:77.
2 SOU 2012:16.
3 Dir. 2012:71, Dir. 2013:99 & Dir. 2014:151.
4 Ku 2010:04/2013/2.
5 Ku 2010:04/2014/9.
6 2011:317.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
11
Diskussion om permanentande
I februari 2014 fattade dåvarande regeringen beslut om att uppdra åt Konstnärsnämnden att
förbereda för att Kulturbryggans uppdrag från och med 1 januari 2015 skulle permanentas
som ett särskilt organ inom myndigheten.7
I slutet av april överlämnade Konstnärsnämnden en delrapport till Kulturdepartementet
om hur inrättandet skulle kunna gå till.8 Delrapporten bestod av tre delar: ett förslag till ny
instruktion, förslag till ny bidragsförordning samt en kalkyl över Konstnärsnämndens beräk­
nade kostnader vid ett inrättande.
Den nya regeringen gjorde en försiktigare bedömning i frågan om Kulturbryggan och
Konstnärsnämnden, då man i budgetpropositionen aviserade att kommittén bör förlängas
t.o.m. utgången av 2015 för att ge tid för en fördjupad diskussion. Detta följdes upp den 27
november då regeringen vid sitt ordinarie sammanträde fattade beslut om tilläggsdirektiv för
utredningen fram till 31 december 20159. När Alliansens budgetmotion antogs av Riksdagen
den 3 december 2014 innebar det emellertid att Konstnärsnämnden åter blev förstahands­
alternativet för permanentning av Kulturbryggan. Kulturutskottet var dock försiktigt i sitt
uttalande, genom att skriva att Kulturbryggan ”bör” överföras till Konstnärsnämnden, inte
”skall” överföras. Regeringen har som en följd av Riksdagens beslut om Alliansens budget, i
regleringsbrev till Konstnärsnämnden angivit att man vill att myndigheten tar över Kultur­
bryggans verksamhet.
I och med den så kallade decemberöverenskommelsen blev det möjligt för Regeringen
att om den så önskar, i vårpropositionen återta sin ursprungliga skrivning från budgetpropo­
sitionen, nämligen att frågan om Kulturbryggans permanentning bör ges tid för ytterligare
överväganden. Några finansiella konsekvenser av en sådan ändring finns inte. Det är när
denna rapport skrivs oklart hur Regeringen kommer att agera i frågan.
KOMMITTÉNS SYN PÅ INRÄTTANDE INOM KONSTNÄRSNÄMNDEN
För såväl kommittén som kansliet har processen kring permanentning av Kulturbryggans
verksamhet tagit omfattande tid och fokus i anspråk. Möten har hållits och annan kommu­
nikation har upprätthållits med såväl departementet som Konstnärsnämnden. De förslag
som lagts har diskuterats och bearbetats. Kommittén har intagit en kritisk hållning till hur
frågan om permanentning landat.
Framgången för Kulturbryggan att nå utanför de redan etablerade professionella
kretsarna inom kultursektorn är nära förbunden med den egna identiteten samt den unika
profilen i kommunikationsarbetet och den uppsökande verksamheten. En koppling till
Konstnärsnämnden (eller Statens Kulturråd) skulle innebära att Kulturbryggan associeras
till en stor etablerad aktör, och att Kulturbryggans självständiga och unika profil skulle ris­
keras. Det skulle äventyra framgången att i hela landet nå ut i vidare och mindre etablerade
kretsar, och därmed minska sannolikheten att hitta överraskande och nyskapande projekt.
7 Ku 2014/351/KO.
8 KN2014/1986:4.
9 Dir. 2014:151.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
12
KAPITEL 1 STYRDOKUMENT
Kulturbryggans framgångsrika strategi bygger alltså inte bara på själva kvaliteten i bedöm­
ningsprocessen utan minst lika mycket på den egna beslutsmakten över resor, hemsida,
konferenser, publikationer och allt sådant som stöder potentiella sökanden att våga agera och
att lyfta kvaliteten i sina ansökningar. Det är Kulturbryggans bedömning att det förslag som
Konstnärsnämnden lämnat till Kulturdepartementet inte på lång väg skapar de nödvändiga
organisatoriska eller ekonomiska förutsättningarna för tillräcklig självständighet för Kultur­
bryggan att fullgöra sitt uppdrag.
KULTURBRYGGANS EGET FÖRSLAG TILL PERMANENTNING
Det är Kulturbryggans uppfattning att verksamhetens bör permanentas på annat sätt än
genom att överföras till någon av de etablerade bidragsgivarna Konstnärsnämnden eller
Statens Kulturråd. I första hand bör Kulturbryggan permanentas i form av en egen myndig­
het vars administration sköts av en etablerad myndighet som inte ger bidrag (”dockning”).
Denna lösning och dess konsekvenser beskrivs ingående i Kulturbryggans delbetänkande.
I andra hand gör Kulturbryggan bedömningen att om den ska överföras som en självständig
del av en befintlig myndighet, så bör det ske till en myndighet vars huvudsakliga uppgift inte
är bidragsgivning. I bägge fallen föreslår Kulturbryggan att värdmyndigheten bör vara Riks­
utställningar i Visby.
Skälen för förslaget är att en placering kopplad till Riksutställningar skulle eliminera
risken för sammanblandning av verksamheterna och för förlust av Kulturbryggans unika
profil och identitet. Därmed skulle Kulturbryggans dokumenterade framgång i att nå utanför
de redan etablerade kretsarna inte äventyras, utan snarare kunna stärkas. Kulturbryggans
bedömning är vidare att Riksutställningar, med sin inriktning på omvärldsbevakning och
god tillgång på lokal administrativ kompetens lämpar sig väl som värdmyndighet, vare sig
Kulturbryggan blir egen myndighet eller en genom instruktion självständig del av Riksut­
ställningar. En faktor som skulle underlätta en överföring eller koppling till Riksutställningar,
är att dess nytillträdda generaldirektör nyligen varit ledamot i Kulturbryggan och därmed är
både kunnig och införstådd med de unika förutsättningarna som behövs för Kulturbryggans
verksamhet. Det skulle ge en god start för en dockning eller överföring.
Myndigheten för kulturanalys utvärdering10
Under 2014 har Kulturbryggans verksamhet utvärderats av Myndigheten för kulturanalys
(MFK), vilket resulterade i en rapport som publicerades under hösten.11 MFK har i ”uppdrag
att bedöma effekterna av den statliga verksamhetsstyrningen och bidrag på kulturområdet”12.
MFK:s utvärdering fokuserade på att undersöka förutsättningarna för nyskapande kultur,
10 Rapporten finns att läsa i sin helhet på Myndigheten för kulturanalys hemsida: http://www.kulturanalys.se/
publikationer/ 2015-01-22, Kl. 15.11.
11 Myndigheten för kulturanalys utvärderar även Musikplattformen i samma rapport. Föreliggande text diskuterar
uteslutande utvärderingen av Kulturbryggan.
12 Myndigheten för kulturanalys, ”Att bidra till (ny)skapande kultur – En utvärdering av Kulturbryggan och Musik­
plattformen” Rapport 2014:4, sid. 6.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
13
snarare än att se på om ”bidragen leder till nyskapande kultur”13, vilket i korthet betyder att
MFK har analyserat hur Kulturbryggans bidragsgivningsprocess fungerar med utgångspunkt
i uppdragsbeskrivning, direktiv och bidragsförordning.
MFK konstaterar att Kulturbryggan är en fungerande verksamhet, som regelbundet
fördelar medel till projekt som av sakkunniga bedöms vara nyskapande och kvalitativa samt
har ett beständigt stort antal sökande.14 Rapporten kastar ett kontextuellt ljus över Kultur­
bryggans tillblivelse och konsekvenser av hur verksamheten bedrivs, med avgränsningen
att den enbart analyserar material taget från 2013. Mycket av det MFK kommer fram till
är användbart för Kulturbryggan i framtida utveckling av verksamheten, särskilt som
rapporten påminner om områden och frågeställningar som rimligen bör vara i åtanke hos
varje bidragsgivare.
En fråga som MFK tar upp i sin rapport rör medfinansieringen. Det är relevant, vilket
återspeglas i att Kulturbryggan redan innan MFK:s analys blev känd, genomfört förändringar
under 2014 som är kopplade till just den farhåga MFK uttrycker. MFK pekar ut Kulturbryggans
medfinansieringskrav på 50 procent som eventuellt problematiskt i förhållande till uppdraget
att verka som en alternativ bidragsgivare till projekt som har svårt att finna stöd på annat
håll.15 Detta var och är just en sådan frågeställning Kulturbryggan arbetat med vilket lett
till att kravgränsen inom Genomförandestödet tagits bort.
Kommitté och kansli
Dåvarande rektorn vid Nyckelviksskolan Bo-Erik Gyberg förordnades som ordförande i kom­
mittén den 8 juli 2010. Den 10 september 2010 förordnades filmregissören Osmond Karim,
författaren Johan Kling, kulturkonsulten Annika Levin och dåvarande kulturföretagaren
Rebecka Nolmark som ledamöter i kommittén. I december 2014 entledigades Annika Levin
och Rebecka Nolmark från kommittén. De ersattes av projektledaren och & kommunika­
tionsstrategen Anna Furumark samt kulturchefen Jytte Rüdiger. Till kommittén har ett
kansli upprättats. Under 2014 har kansliet bestått av en kanslichef, två handläggare, en
kommunikatör (90 %) samt en administratör (50 %).
13 ibid. sid. 20.
14 ibid. sid. 70.
15 ibid. sid. 71–72.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
3
2
VERKSAMHETEN 2014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
16
KAPITEL 2 VERKSAMHETEN 2014
Kulturbryggans verksamhet under 2014 har genomgående präglats av ett högt tempo i allt
från fler utlysningar till ett mer omfattande kommunikationsarbete. Detta har möjliggjorts
genom att en rad rutiner har skärpts och att de förändringar som införts lett till att effektivi­
teten har ökat. Kapitlet inleds med en beskrivning av bidragsgivningens olika processer där
de förändringar som genomförts under året belyses. Därefter följer en översikt av bidrags­
givningen under året och i de fall förändringar har påverkat bidragsgivningen har detta
kommenterats. Vidare redogörs övergripande för hur kommunikationsarbetet sett ut
under året1.
Utlysningar och stödformer
Under 2014 har Kulturbryggan haft tre separata utlysningar. Samtliga utlysningar har inne­
fattat två olika stödformer vid varje tillfälle. Den första utlysningen innefattade Startstöd
omgång 7 och Genomförandestöd omgång 5 och ägde rum mellan den 13 januari och
3 februari med beslut den 28 april. Den andra utlysningen innefattade Tema 2014: Kultur
& Politik och Startstöd omgång 8 och ägde rum mellan den 17 mars och 7 april med beslut
den 16 juni. Den tredje och sista utlysningen för året innefattade Startstöd omgång 9 och
Genom­förandestöd omgång 6 och ägde rum mellan den 23 juni och 1 september med beslut
den 6 november. Detta innebar det hitintills största antalet utlysningar som Kulturbryggan
har haft sedan verksamheten etablerades.
Under året har Kulturbryggan finansierat projekt genom tre olika stödformer; Startstöd,
Genomförandestöd och en tematisk stödform kring kultur och politik. De två förstnämnda
stödformerna har gett projektägarna möjlighet att betrakta dem som en tvåstegsraket, på
så sätt att Startstödet avser att möjliggöra den initiala förstudiefasen av projektet, medan
Genomförandestödet utgör stöd för att realisera själva projektet. Utformningen av dessa stöd­
former har på ett övergripande plan varit jämförbar med föregående år. Däremot har Kultur­
bryggan blivit tydligare med att förmedla vad som skiljer dem åt.
Startstöd
Syftet med Startstödet har varit att främja framväxten och utvecklingen av innovativa
projektidéer som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst och
kultur samt att på så sätt fylla ett behov som andra offentliga finansiärer inte kan tillgodose.
Utmärkande för Startstödet har varit att det är här Kulturbryggan ofta har tagit de
största konstnärliga och ekonomiska riskerna, eftersom projekten presenterats i form av
idéskisser, förstudier eller projekteringar inför större projekt och därför per definition är
ganska vaga och därmed svårbedömda. Det gör också att det är fullt möjligt att det under den
fas stödet avser, framkommer att det tänkta projektet av något skäl inte är genomförbart.
Det har bland annat av denna anledning varit viktigt för Kulturbryggan att inom Startstödet
kunna helfinansiera projekt. Inom Startstödet har Kulturbryggan under 2014 beviljat finan­
siering på upp till 100 000 kronor per projekt. Det har under året inte funnits några krav på
medfinansiering.
1 Ett helt kapitel ägnas åt satsningen Kulturbryggan in Residence.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
17
Genomförandestöd
Syftet med Genomförandestödet har varit att stödja förverkligande och vidareutveckling av
konstnärligt eller kulturellt nyskapande projekt och att stödja utvecklingen av projekt som
på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur. Utöver det
syftar Genomförandestödet till att skapa incitament för finansiell samverkan.
Utmärkande för Genomförandestödet har varit att Kulturbryggan ställt krav på med­
finansiering från andra parter. Under 2014 förändrades dock detta krav mellan de två utlys­
ningarna av Genomförandestödet. I den första utlysningen av Genomförandestödet fanns,
liksom tidigare år, ett motkrav på att minst 50 procent av projektets intäkter måste komma
från annat håll, där minst en av de andra finansiella källorna skulle vara privat/icke-offentlig.
I den andra utlysningen av Genomförandestödet togs denna kravgräns bort, dock kvarstod
kravet på att minst en privat/icke-offentlig källa måste medfinansiera projektet. Inom Genom­
förandestödet har Kulturbryggan under 2014 beviljat finansiering på upp till 1 000 000 kronor
per projekt.
Tematiskt stöd 2014 – Kultur & Politik
Syftet med den tematiska utlysningen var att uppmuntra projekt där kultur och politik
på ett tydligt nyskapande sätt relaterade och interagerade med varandra. Tanken var att
uppmuntra projekt som på olika sätt behandlade problematiken och möjligheterna i mötet
mellan politik och kultur.
Inom Tema 2014: Kultur & Politik beviljade Kulturbryggan stöd på upp till 300 000 kronor
per projekt utan krav på medfinansiering.
Ansökningsförfarande
Under 2014 har ansökningarna till Kulturbryggan genomförts i och skickats in via en
webbportal. Där har projektägare kunnat registrera en användarprofil och sedermera skapat
ett ramverk kring sin ansökan. Själva ansökans kärna, projektbeskrivningen, har bifogats
separat i en uppladdad fil. Projektbeskrivningen skrivs i en mall som är specifik för respektive
stödform och skapad i ett PDF-format som går att fylla i och spara. Den består av en rad olika
frågor, även dessa specifika för respektive stödform, frågor som bygger på Kulturbryggans
bedömningsgrunder. Dessa bedömningsgrunder har i sin tur haft en direkt koppling till
Kulturbryggans uppdrag.
Möjligheten att skapa ett ansökningsförfarande som uppfattas som enkelt, snabbt och
samtidigt kvalitets- och rättssäkert är i hög utsträckning avhängigt de tekniska resurser
Kulturbryggan har till sitt förfogande. Kulturbryggan har ett stort utvecklingsarbete framför
sig när det gäller att förbättra detta. Främst handlar det om att ta fram en för ändamålet
utarbetad IT-plattform, det vill säga ett fullgott ärendehanteringssystem. Det är ett både tid­
krävande, kompetenskrävande och kostsamt arbete. Kulturbryggan gör dock bedömningen
att detta är det enskilt viktigaste utvecklingsarbetet för de kommande åren.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
18
KAPITEL 2 VERKSAMHETEN 2014
ÖNSKEMÅL
OM KOMPETENSER
ANSÖKAN
REDOVISNING
MATCHNING AV
KOMPETENSER
KANSLIETS
EKONOMISKA
GRANSKNING
UTBETALNING
BESKED OM
BESLUT
BEDÖMARNAS
INNEHÅLLSLIGA
BEDÖMNING
REVIDERADE
BUDGETAR
PRIORITERINGSORDNING
KOMMITTÉNS BESLUT
UNDERLAG
FÖR BESLUT
Bild 1
En schematisk beskrivning av de steg en projektansökan går igenom, från ansökan till redovisning.
Formella krav
Kulturbryggans stödformer har under 2014 varit möjliga att söka för i stort sett alla. Alltifrån
enskilda personer med A-skattesedel eller F-skattesedel till ideella föreningar, aktiebolag,
stiftelser, kommuner, landsting eller regioner har sökt stöd hos Kulturbryggan. Den vanligaste
typen av sökande har varit enskilda firmor med F-skatt och ideella föreningar.
Kulturbryggans olika stödformer har sinsemellan haft olika krav som är specifika för
respektive stödform. Samtidigt har dock ett antal formella krav varit desamma för samtliga
stödformer:
†† Endast ansökningar som skickas in via portalen på Kulturbryggans hemsida behandlas.
†† Endast ansökningar vars projektbeskrivning görs i föreskriven mall behandlas.
†† Endast ansökningar för projekt som inte genomförs innan beslutsdatum behandlas.
†† Inga kompletteringar till ansökan kan göras efter sista ansökningsdag, förutom när det
gäller finansieringsplanen som kan revideras fram till cirka två månader efter sista
ansökningsdag.
†† Inga bilagor kan tas emot. Projektägare uppmanas att länka till relevant information
i anvisat fält i projektbeskrivningsmallen.
†† Inga förhandsbesked kan lämnas på ansökan.
†† Projektet ska huvudsakligen äga rum i Sverige.
†† Projekt som fått avslag vid två tidigare tillfällen behandlas inte.
†† Projekt kan bara söka stöd inom en stödform i en och samma utlysning.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
19
Utöver dessa formella krav har det inte varit möjligt att söka stöd för följande:
†† Om projektet endast avser redan prövade element i ordinarie eller löpande verksamhet.
†† Om projektet endast rört personliga stipendier eller kostnader för personlig studieresa
eller personlig utbildning.
Val av kompetenser
En viktig del i att söka stöd hos Kulturbryggan är att välja kompetenser med omsorg.
Med kompetenser avses här dels de konstnärliga, kulturella eller generella discipliner/fält/
områden som projektägaren själv anser att projektet omfattas av, dels den samlade sakkun­
skap som hen efterfrågar hos Kulturbryggans bedömare.
Under 2014 har projektägare kunnat välja upp till fyra olika kompetenser bland tjugosju
förval samt vid behov fritt kunnat ange specifika önskemål om kompetenser som inte rymts
inom förvalen. Kulturbryggan har hela tiden varit mån om att kommunicera till projekt­
ägarna att deras val av bedömarkompetenser är av stor betydelse för hur bedömningen görs.
Beredning och bedömning
Kulturbryggan har sedan starten 2011 tillämpat en bedömningsmodell där två externa bedö­
mare granskar ansökningar individuellt och oberoende av varandra. Det har inneburit att
de inte har haft vetskap om vem den andre bedömaren varit och följaktligen har de inte haft
möjlighet att sinsemellan diskutera ansökan. Bedömarna har granskat projekten utifrån de
val av kompetenser projektägarna har gjort.
Med anledning av att bedömarna gjort enskilda bedömningar har Kulturbryggan haft
som policy att inte lämna ut namnen på bedömare för specifika ansökningar. I de fall projekt­
ägare har haft frågor kring ett omdöme eller en motivering har de istället varit välkomna
att diskutera detta med kansliet som vid behov också fört vidare diskussionen till berörda
bedömare. När en projektägare har begärt att få namnet på en enskild bedömare har Kultur­
bryggan hanterat detta i enlighet med Förvaltningslagens bestämmelser om utlämnande av
offentliga handlingar.2
Bedömarpoolen och dess uppdrag
Kulturbryggans bedömarpool har bestått av personer verksamma inom en mängd olika
områden. De är dels rekommenderade av olika intresseorganisationer, dels av Kulturbryggans
kommitté och kansli samt i vissa fall av andra bedömare. Nomineringsprocessen och tillsätt­
ningen av bedömare är under utveckling bland annat i syfte att bli än mer transparent.
Syftet med att ha bedömare har varit att få ett sakkunnigt omdöme kring projektens
kvalitativa innehåll, att kvalitetssäkra och säkerställa likabehandlingen inom bidragsgivningen
samt att genom detta öka Kulturbryggans förmåga och trovärdighet som bidragsgivare.
Bedömarnas roll har varit rådgivande. Alla beslut har fattats av Kulturbryggans kommitté.
Bedömarna har representerat sig själva i egenskap av sakkunniga inom ett eller flera områden
och inte den verksamhet de eventuellt arbetat vid eller den ort där de är uppväxta eller för
2 16 § i Förvaltningslagen (1986:223), vilken hänvisar till 10 kap. 3 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
20
KAPITEL 2 VERKSAMHETEN 2014
närvarande bor på. Under den period bedömarna varit verksamma har de inte kunnat söka
projektstöd i någon form från Kulturbryggan. Under året har bedömarpoolen bestått av
33 bedömare och en förteckning över dessa finns i bilaga 6.
Om en bedömare uppfattat att denne stått inför en eventuell jävsituation har hen
varit skyldig att omgående informera Kulturbryggans kansli. Kansliet har i dessa fall gjort
en bedömning utifrån Förvaltningslagens föreskrifter om jäv och i förekommande fall har
bedömare bytts.
Matchning och tillämpning av kompetenser
När projektägarna har gjort sina val av kompetenser som de vill ska tillämpas vid bedöm­
ningen av ansökan, har dessa matchats mot bedömarnas kompetenser. Tillämpningen av
valda kompetenser har gått till på så sätt att bedömarna har gett graderade omdömen
i bedömningsgrunderna med utgångspunkt i de val projektägarna har gjort.
Har projektägaren exempelvis valt ”Genus/HBTQ” som önskad kompetens är det alltså
utifrån den kompetensen bedömaren beaktat vad som exempelvis är nyskapande eller
kvalitativt i projektet. Har projektägaren önskat flera kompetenser och dess motsvarigheter
funnits hos en och samma bedömare, har denne bedömare beaktat projektet utifrån de valda
kompetenserna och angett sammanvägda omdömen i bedömningsgrunderna, samt i motive­
ringen differentierat mellan kompetenserna och förtydligat respektive omdömen utifrån
de valda kompetenserna.
Viktigt att notera är att varje kompetens innefattat en internationell kontext. Bedöm­
ningen har alltså vägt in hur pass väl ett projekt står sig i ett internationellt sammanhang.
Att ett projekt varit nyskapande för en specifik projektägare och/eller ort har med andra ord
inte nödvändigtvis varit av betydelse i sammanhanget.
Bedömningsgrunder
De bedömningsgrunder Kulturbryggan använt sig av under 2014 innefattar begrepp som på
flera sätt kan sägas vara mångtydiga och svåra att avgränsa gentemot varandra. Bedömnings­
grunderna har varit Nyskapande, Kvalitet, Kompetens och genomförbarhet, Samverkan och
Rekommendation för stöd och det är Kulturbryggans bedömare som avlagt omdömen inom
dessa bedömningsgrunder.
Under året har ett par viktiga förändringar införts i syfte att öka ändamålsenligheten för
beviljade stöd med avseende på Kulturbryggans uppdrag och respektive stödforms syfte.
För det första har innebörden av respektive bedömningsgrund väsentligt förtydligats
så att det blivit lättare för projektägare såväl som för bedömare att förstå vad varje enskild
bedömningsgrund innefattar och vad som krävs för att få stöd från Kulturbryggan. Tanken
har varit att öka samsynen mellan i första hand sökande och bedömare och därigenom även
öka transparensen i bedömningsprocessen.
För det andra har en distinktion mellan form och innehåll införts som refererar till
bedömningsgrunderna Nyskapande respektive Kvalitet. Tanken har varit att i högre utsträck­
ning än tidigare hitta de projekt som är nyskapande till formen och som samtidigt har ett
kvalitativt innehåll.
För det tredje har en tydligare gränsdragning införts gällande utgångspunkten för
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
21
bedömningsgrunden Rekommendation för stöd och övriga bedömningsgrunder. Bedömnings­
grunden Rekommendation för stöd har bedömts utifrån ändamålsenligheten med avseende på
Kulturbryggans uppdrag och respektive stödforms syfte, medan övriga bedömningsgrunder
har bedömts utifrån de kompetenser projektägarna har valt.
Nedan anges vilka aspekter inom respektive bedömningsgrund som Kulturbryggan
ansett vara de mest tongivande och det är dessa aspekter som även bedömarna fäst särskild
vikt vid när de gett sina omdömen och utlåtanden.
NYSKAPANDE
Nyskapande har sedan Kulturbryggan etablerades varit ett övergripande mål för verksam­
heten, vilket betonats i både Kulturbryggans direktiv och bidragsförordning. Nyskapande
och synonymer som förnyelse och utveckling återfinns även som mål och urvalskriterium
hos flera andra offentliga finansiärer inom kulturområdet.
För att Kulturbryggan ska utgöra ett oberoende alternativ, har tolkningen och tillämp­
ningen av nyskapande som urvalskriterium behövt bli mer kärnfull och specifik, så att det
tydligt framgått vad som skiljt Kulturbryggan från andra instanser. Kulturbryggans bidrags­
förordning betonar att bidrag ska ges till projekt som syftar till att utveckla nya former för
att bedriva kulturell verksamhet.
Bedömningsgrunden Nyskapande har förtydligats som ett projekts strävan att vara
potentiellt banbrytande till formen. Med detta avses något som är fundamentalt nytt eller
som radikalt avviker från rådande konventioner eller normer.
Har projektet varit att betrakta som ett pionjärarbete? Har projektets genreöverskridande/
interdisciplinära utformning i sig varit så pass unik att det varit tal om en potentiellt ny
konstnärlig eller kulturell estetik/praktik?
Nyskapande – i termer av potentiellt banbrytande till formen – har således omfattat dels
ett projekts metoder, processer eller tillvägagångssätt, dels ett projekts konstnärliga eller
kulturella uttryck – det vill säga det faktiska resultatet av projektet såsom unika format,
genrer eller stilar.
KVALITET
Att Kulturbryggans bidragsgivning ska ge stöd till projekt med hög kvalitet betonas i Kultur­
bryggans bidragsförordning. Kvalitet är sannolikt även det mest vanligt förekommande
målet och urvalskriteriet för de flesta andra offentliga finansiärer inom kulturområdet.
Det är ett erkänt omtvistat och svårfångat begrepp, även om det avgränsats till att omfatta
endast konst och kultur.
Bedömningsgrunden Kvalitet har avsett ett projekts innehåll och innefattats av följande
aspekter:
†† Aktualitet: ett projekts samtida och/eller framtida relevans, dess angelägenhet för sin
omgivning och dess strävan att lämna ett bestående avtryck.
†† Komplexitet: ett projekts abstraktionsnivå och/eller grad av kritiskt förhållningssätt,
komplexiteten i dess analys eller tillvägagångssätt att urskilja, formulera och lösa problem.
†† Perspektivförskjutning: viljan att ta upp normbrytande eller obekväma perspektiv i syfte
att påverka eller utveckla.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
22
KAPITEL 2 VERKSAMHETEN 2014
††
Risktagande: modet att våga riskera prestige och anseende. Har projektet präglats av att
verkligen vågat ta risker eller har projektet varit mer av ett ”säkert kort”?
KOMPETENS OCH GENOMFÖRBARHET
Kompetens och genomförbarhet är en viktig förutsättning för att ett projekts kvalitet ska
kunna uppnås. Dock har det varit angeläget för Kulturbryggan att betona att begreppen
i egenskap av bedömningsgrund inte varit att betrakta som synonyma med kvalitet.
Bedömningsgrunden Kompetens och genomförbarhet har innefattat följande aspekter:
†† Kunskapsnivå: kombinationen av initiativtagarnas och nyckelpersonernas teoretiska
kompetens, hantverksskicklighet, och/eller förmåga att omsätta sina kunskaper på ett
klokt sätt i praktisk verksamhet.
†† Kommunikativ förmåga: initiativtagarnas och nyckelpersonernas förmåga att förmedla
projektets bärande idéer på ett tydligt och adekvat sätt.
†† Rollfördelning: har initiativtagarna och nyckelpersonerna kunnat representera en kombi­
nation av kunskaper som varit relevanta för att projektet ska ha kunnat genomföras och
nå de resultat man hade för avsikt att uppnå.
†† Tidplan: har tidplanens aktiviteter varit rimliga i förhållande vad projektägaren sagt sig
vilja åstadkomma inom ramen för ansökan.
SAMVERKAN
Bedömningsgrunden Samverkan har innefattat ett projekts befintliga och/eller möjliga
samverkansparter och huruvida de varit intressanta och/eller relevanta för projektets genom­
förande och resultat. Samarbeten kan ha varit med rent konstnärliga eller kulturella parter,
men även med andra parter som varit relevanta för projektets genomförande och resultat.
Tonvikten har legat vid de befintliga parterna men de möjliga parterna har också varit av
intresse.
REKOMMENDATION FÖR STÖD
Bedömningsgrunden Rekommendation för stöd har avsett ett projekts ändamålsenlighet i
förhållande till Kulturbryggans uppdrag och aktuell stödforms syfte. Denna innebörd står
i kontrast mot föregående år då bedömningsgrunden var ett sammanfattande omdöme
motsvarande ett förslag till bifall eller avslag.
Eftersom det varit angeläget att de projekt som beviljats stöd även bedömts som intres­
santa och relevanta utifrån projektägarnas valda kompetenser finns en relation mellan
Rekommendation för stöd och bedömningsgrunderna Nyskapande och Kvalitet:
För att kunna få en stark Rekommendation för stöd måste projektet ha fått minst det
näst högsta omdömet i både Nyskapande och Kvalitet. För att kunna få en mycket stark
Rekommendation för stöd måste projektet ha fått det högsta omdömet i både Nyskapande
och Kvalitet.
Utvärdering och dialog med bedömarpoolen
En viktig del av bedömningsprocessen har varit den kontinuerliga dialog kansliet har haft
med bedömarpoolen. Efter varje utlysning har varje bedömare fått en personlig utvärdering
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
23
av de bedömningar hen har gjort. I dessa utvärderingar presenteras dels statistik kring hur
bedömarnas bedömningar förhåller sig till övriga bedömares bedömningar, dels kommentarer
kring vad som är bra och vad som kan förbättras. Utvärderingarna har legat till grund för
de diskussioner kring förbättringar av bedömningsprocessen som Kulturbryggan haft med
bedömarpoolen under tre separata möten 2014. Syftet med detta har varit att öka kvaliteten
i bedömarnas insats för Kulturbryggan.
Kansliets granskning av ekonomin
Parallellt med att bedömarna bedömt ansökningar, har kansliet granskat redogörelsen för
projektens ekonomiska situation. Denna granskning har redovisats som en del av det under­
lag som kommittén tagit del av inför beslut. Kortfattat har den bestått av en presentation av
respektive projekts intäktsfördelning, vilken innefattat nyckeltal som andelen sökt stöd från
Kulturbryggan, andelen övrig beviljad offentlig finansiering samt andelen säkrad egenfinan­
siering respektive andelen säkrad extern privat/icke-offentlig finansiering.
Prioriteringsordning
Inför beslut har kommittén tagit del av ett omfattande underlag som kansliet har samman­
ställt. Detta underlag har bestått av listor3 som baserats på en prioriteringsordning som
utgått från bedömarnas sammanvägda omdömen. Därtill har underlaget bestått av samtliga
projektbeskrivningar och beslutsunderlag för de projekt som varit aktuella för bifall, vilka
innehöll såväl bedömarnas omdömen och motiveringar som information om projektens
ekonomi.
Prioriteringsordningen bygger på en samlad bedömning bestående av respektive bedö­
mares omdömen i Kulturbryggans olika bedömningsgrunder. Omdömena ges i form av ett
numeriska värden mellan ett och fyra, där ett är lägst och fyra högst. Varje numeriskt värde
har ett motsvarande schablonomdöme som är specifikt för respektive värdering och bedöm­
ningsgrund.
I bidragsförordningen betonas att Kulturbryggan ska stödja nyskapande kultur av hög
kvalitet. Därför har bedömningsgrunderna Nyskapande och Kvalitet tillmätts större vikt än
övriga bedömningsgrunder när Kulturbryggan fastställt prioriteringsordningen. I tabellen
nedan redogörs för hur det numeriska värdet för respektive bedömningsgrund har viktats.
Bedömarnas sammanvägda omdömen i:
Viktning
Nyskapande
x3
Kvalitet
x2
Kompetens och genomförbarhet
x1
Samverkan
x1
Rekommendation för stöd
x1
3 Här avses de projekt som varit aktuella för bifall, dvs. de projekt som befunnit sig inom ramen för 130–150 procent
av anslaget belopp för respektive utlysning.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
24
KAPITEL 2 VERKSAMHETEN 2014
Vid sammanräkningen av de två bedömarnas sammanvägda omdömen, i enlighet med vikt­
ningarna ovan, har totalpoängen för ett projekt varierat mellan 16 och 64. Denna totalpoäng
har sedan utgjort det redskap som använts för att fastställa prioriteringsordningen. Ju högre
totalpoäng ett projekt har haft, desto större har chansen varit att projektet har kommit att
tilldelas stöd.
Kommitténs beslut
Den på bedömarnas omdömen baserade prioriteringsordningen är vägledande för de beslut
som kommittén fattar. Kommittén har det fulla ansvaret för de beslut som fattas vilket
innebär frihet att stödja andra projekt än de av bedömarna högst rekommenderade, något
som skett vid några olika tillfällen under året.
Vid fördelningen av stöd har kommittén inte prioriterat projekt på grundval av dess
konst- eller kulturform, dess geografiska hemvist eller projektledarens kön. Däremot har
kommittén säkerställt att majoriteten av de projekt som beviljats stöd är en del av det fria
kulturlivet, något som Kulturbryggans bidragsförordning stipulerar. För de projekt inom
Startstödet som varit aktuella för bifall har kommittén haft som huvudregel att följa den
prioriteringsordning som bygger på bedömarnas sammanvägda omdömen. För de projekt
inom Genomförandestödet som varit aktuella för bifall och vars sökta belopp överstigit
500 000 kronor har kommittén i varje enskilt fall även gjort en särskild granskning av
budgeten.
Besked om beslut
Besked om beslut har meddelats samtliga projektägare samma dag som beslut fattats. En lista
över beviljade stöd har publicerats på Kulturbryggans hemsida och e-post har skickats till
samtliga sökande. Inom cirka två veckor efter beslut har även samtliga sökande fått ett
beslutsunderlag innehållandes detaljer och villkor kring beslutet, kansliets utlåtande samt
respektive bedömares omdömen och motiveringar. I beslutsunderlaget återfanns även en
beskrivning av Kulturbryggans bedömningsmodell och prioriteringsordning.
Utbetalning
De projekt som har beviljats stöd har behövt rekvirera medlen från Kammarkollegiet. Efter­
som detta är en relativt ovanlig process för majoriteten av de sökande har det krävt en omfat­
tande korrespondens för att säkerställa att rekvisitionerna når Kammarkollegiet. Här måste
också poängteras att Kammarkollegiet har varit en mycket bra samarbetspart, framförallt
med tanke på att det ligger utanför deras huvudsakliga uppdrag att betala ut bidrag av detta
slag till mindre aktörer.
Redovisning
För de projekt som beviljats stöd gäller att de ska redovisa projektet till Kulturbryggan på
anvisad blankett senast två månader efter avslutat projekt. Dessa villkor återfinns i det
formella beslutsunderlag som delgivits sökanden efter fattat beslut. Redovisningsblanketten
innehåller, utöver en ekonomisk kalkyl där projektägarna ska redogöra för utfallet i projektet,
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
25
även ett par frågor om projektet.4 Den kunskap som utvinns ur projektägarnas egna bedöm­
ningar är viktig, men behöver fördjupas genom extern granskning och utvärdering, innan
långtgående slutsatser kan dras.
Redovisning av genomförda projekt
Mellan den 28 november 2013 och 12 december 2014 har Kulturbryggan mottagit samman­
lagt 135 redovisningar fördelade på 94 Startstöd, 25 Genomförandestöd samt 16 tematiska
stöd5. Projekten som har redovistats har fått stöd under perioden 16 juni 2011–16 juni 2014
och representerar 13 utlysningar, 8 inom Startstöd och 5 inom Genomförandestöd. Eftersom
materialet inte kan ses som tillräckligt omfattande kan inte en grundligare analys av svaren
göras i detta skede. Vidare information om både pågående samt genomförda projekt finns
att läsa i Projektrummet på Kulturbryggans hemsida6.
BIDRAG TILL FÖRÄNDRING
På frågan I vilken omfattning har projektet medverkat till att etablera eller utveckla nyskapande
former för kultur svarade hela 66 projektägare av totalt 717, att deras projekt i ”stor” eller i
”mycket stor” omfattning bidragit till en generell förändring. En övervägande del av projekt­
ägarna, totalt 95 av 119, ansåg att deras projekt bidragit till att påverka eller utveckla det
huvudsakliga området projektet verkar inom. Något färre, 34 av 71, ansåg även att deras
projekt bidragit till att påverka områden utanför deras huvudsakliga område.
SAMVERKAN
64 av 71 projektägare var överens om att projektets samarbeten varit relevanta för projektets
genomförande och slutgiltiga resultat. 68 av 119 projektägare, alltså lite mer än hälften, ansåg
att stödet har hjälpt dem att få privata finansiärer intresserade av projektet, medan hela 85 av
119 menade att stödet haft ”stor” eller ”avgörande” betydelse för att få intresse från offentliga
finansiärer.
KULTURBRYGGANS BETYDELSE
En klar majoritet, totalt 115 av 119 projektägare, har på frågan om Kulturbryggans betydelse
för genomförandet av projektet svarat att Kulturbryggans stöd haft ”stor” eller ”avgörande”
betydelse för projektet. När det kommer till frågan om Kulturbryggans betydelse för att sprida
kunskap och kännedom om projektet menade 79 av 119 att stödet haft ”stor” eller ”avgörande”
betydelse för projektets kommunikationsmöjligheter.
4 Inkomna svar på dessa frågor återfinns i Bilaga 4 – Statistik från projektens redovisningar.
5 På grund av det låga antalet redovisade tematiska stöd under 2014, kommer svaren istället redovisas i slutrapporten 2015.
6 www.kulturbryggan.se/projektrummet [Hämtad 2014-01-22].
7 2013 uppdaterades redovisningsblanketten vilket innebär att de som fått stöd från 2013 och framåt har använt sig av
en senare redovisningsblankett än de som fått stöd mellan 2011–2012. Detta förklarar den något lägre svarsfrekvensen i
en del av svaren, då delar av frågorna besvarats av 71 projektägare.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
26
KAPITEL 2 VERKSAMHETEN 2014
KULTURPOLITISKA MÅLEN
Mer än hälften, totalt 68 av 119, menade att deras projekt i ”stor” eller i ”mycket stor” omfatt­
ning främjat allas möjligheter till kulturupplevelser. En betydande del, 108 av 119, ansåg att deras
projekt till ”stor” eller ”mycket stor” omfattning främjat kvalitet och konstnärlig förnyelse.
När det gäller frågan om hur projektet främjat ett levande kulturarv svarade 51 av totalt 119
projektägarna att projektet i ”stor” eller ”mycket stor omfattning” uppnått målet. 66 av 199
ansåg att de uppfyllt det kulturpolitiska målet att främja internationell och interkulturell sam­
verkan i ”stor” eller ”mycket stor” omfattning. Lite mindre än hälften, 51 av 119, svarade att de
till ”stor” eller ”mycket stor” omfattning genom sitt projekt uppmärksammat barn och ungas
rätt till kultur.
KONSTNÄRLIG AMBITION OCH UTVECKLING
Majoriteten, 67 av 71, menade att projektet i ”stor” eller ” mycket stor” omfattning varit
relevant i termer av konstnärlig eller kulturell aktualitet ambition och integritet. När det
handlar om kompetensutveckling av nyckelaktörer inom projektet, ansåg hela 101 av 119 att
stödet från Kulturbryggan haft ”stor” eller ”avgörande betydelse”.
VALET FÖLL PÅ KULTURBRYGGAN
På frågan varför projektägarna valde att söka stöd hos Kulturbryggan var det vanligaste svaret
inom Startstöd, 38 av 94, Vi har aldrig sökt stöd hos projektet hos andra instanser för att det inte
funnits relevanta stödformer. Inom Genomförandestödet svarade en betydande del, totalt 18
av 25, att Projektet var väldigt kostsamt och vi behövde flera parter som finansiärer, varav Kultur­
bryggan var en.
KULTURBRYGGEDAGEN
I oktober 2014 anordnades den första Kulturbryggedagen, en heldag med fokus på projekt
som fått stöd från Kulturbryggan. Sex projektägare från Stockholmstrakten bjöds in för att
inför kommitté, kansli och kollegor presentera sina projekt. Presentationer följdes av frågor
och diskussion. Eftermiddagen ägnades åt runda-bord-samtal där ansökningsförfarande,
bedömningsprocesser och framtid diskuterades. Kulturbryggedagen kommer att genomföras
runtom i landet för att skapa en närmare relation mellan kommitté, kansli och kulturliv.
Det är ett värdefullt verktyg för att synliggöra mångfalden bland projekten som fått stöd.
Bidragsgivningen 2014 – en översikt
Totalt under året har 1 176 ansökningar inkommit och bedömts. Utöver dessa har 71 ansök­
ningar kommit in till Kulturbryggan, vilka inte har gått vidare i bedömningsprocessen på
grund av att de inte uppfyllt de formella kraven alternativt att projektägaren i ett tidigt skede
har dragit tillbaka sin ansökan. Totalt har 151 projekt beviljats stöd – eller 13 procent av samt­
liga inkomna ansökningar – om en totalsumma av 24 986 381 kr. Det totala sökta beloppet
sett till samtliga utlysningar under 2014 var 224 060 140 kr. Detta avsnitt är endast över­
gripande, se bilagor för en mer detaljerad statistisk översikt.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
27
UTLYSNING 1
I den första utlysningen har 400 ansökningar bedömts, 256 inom Startstöd omgång 7 och 144
inom Genomförandestöd omgång 5. 24 ansökningar uppfyllde inte Kulturbryggans formella
krav och gick därför inte vidare till bedömning i Bedömarpoolen. Vid beslutsmötet den
28 april beviljades 35 Startstöd om totalt 3 432 206 kr och 15 Genomförandestöd om totalt
5 110 000 kr.
UTLYSNING 2
I den andra utlysningen har 332 ansökningar bedömts, 170 inom Startstöd omgång 8 och 162
inom Tema 2014: Kultur & Politik. Antalet ansökningar som inte gick vidare till bedömning i
Bedömarpoolen uppgick till 20 stycken. Vid beslutsmötet den 16 juni beviljades 38 Startstöd
om totalt 3 707 875 kr och 17 projekt inom Tema 2014: Kultur & Politik beviljades ett totalt
stöd om 3 820 000 kr.
UTLYSNING 3
I den tredje och sista utlysningen har 444 ansökningar bedömts, varav 286 inom Startstöd
9 och 158 inom Genomförandestöd 6. 27 ansökningar gick inte vidare till bedömning i
Bedömarpoolen. Den 6 november beslutade kommittén om att bevilja 38 Startstöd totalt
3 686 300 kr och 8 Genomförandestöd totalt 5 230 000 kr.
Medfinansiering 2014
2014 års totala medfinansiering i de beviljade projekten uppgick till 13 167 266 kr, och intäkts­
fördelningen såg ut på följande sätt:
Diagram 1: Intäktsfördelning för beviljade projektansökningar 2014
9%
11%
14%
BEVILJAT BELOPP FRÅN KULTURBRYGGAN
66%
BEVILJAD OFFENTLIG FINANSIERING
SÄKRAD EGENFINANSIERNG
SÄKRAD EXTERN PRIVAT/ICKE-OFFENTLIG
FINANSIERNG
Medfinansieringen var mindre än föregående år. Under 2013 uppgick den totala medfinansie­
ringen till 34 553 042 kr. Minskningen skedde till helt övervägande del inom den offentliga
finansieringen från annan än Kulturbryggan (från 34 procent till 14 procent). Den viktigaste
förklaringen ligger sannolikt i borttagandet av den tidigare kravgränsen om minst 50 procent
medfinansiering. Belysande är att jämföra medfinansieringsgraden mellan de två utlysta
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
28
KAPITEL 2 VERKSAMHETEN 2014
Genomförandestöden under 2014. Genomförandestöd omgång 5 på våren hade fortfarande
den tidigare kravgränsen på 50 procent och där var medfinansieringsgraden 115 procent.
Vid höstens utlysning och Genomförandestöd omgång 6 var kravgränsen borttagen och
medfinansieringsgraden uppgick då till 74 procent.
Att göra direkta jämförelser mellan endast två utlysningsomgångar utifrån medfinan­
sieringsgraden är vanskligt. Ändå kan ytterligare en jämförelse vara intressant, nämligen att
se på alla delar av de totala intäktsfördelningarna 2013 och 2014.
Diagram 2: Intäktsfördelning för beviljade projektansökningar 2013
24%
42%
34%
BEVILJAT BELOPP FRÅN KULTURBRYGGAN
BEVILJAD OFFENTLIG FINANSIERING
SÄKRAD EXTERN PRIVAT/ICKE-OFFENTLIG
FINANSIERNG
Diagram 1 och Diagram 2 visar tydligt att den offentliga medfinansieringen har minskat
kraftigt och mer än halverats (59 procent) mellan 2013 och 2014. Kulturbryggan är av upp­
fattningen att det är en önskvärd och positiv utveckling eftersom den bättre stämmer
överens med uppdraget att verka som en alternativ finansieringskälla till övriga offentliga
stödinstanser. Kulturbryggan tog under 2014 helt enkelt ett större eget finansiellt ansvar
i de projekt som beviljades stöd och samfinansierade dessa projekt tillsammans med ickeoffentliga källor i högre utsträckning än året innan.
När det gäller den icke-offentliga medfinansieringen framgår att Diagram 2 bara
innehåller tre fält, medan Diagram 1 innehåller fyra. Det beror på att Kulturbryggan nu
särredovisar extern privat/icke-offentlig finansiering och egenfinansiering. Den relevanta
jämförelsen är därför 20 procent under 2014 (9 plus 11 procent) med 24 procent under 2013,
en minskning med 4 procentenheter.
Det var först under 2014 som Kulturbryggan systematiskt började differentiera mellan
dessa kategorier i den ekonomiska granskningen och uppföljningen. Egenfinansiering
existerade även under 2013 men den föll in under kategorin Säkrad privat/icke-offentlig
finansiering. Avsikten med denna förändring är att tydliggöra den icke-offentliga finansie­
ringens art genom att se vilken finansiering som kommer från projektägaren själv och vilket
ekonomiskt stöd som kommer utifrån – därför har också den privata/icke-offentliga finan­
sieringen benämnts extern. Målet är att i framtiden i högre utsträckning stödja projekt vars
ekonomiska kalkyler innehåller mindre egenfinansiering och offentligt stöd samt mer extern
privat/icke-offentlig finansiering. För att kunna ta fram skarpa förslag på förändringar för att
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
29
åstadkomma detta behövde Kulturbryggan förfina det statistiska underlaget för att mer
i detalj kunna följa projektens finansiering.
Ett ytterligare skäl till att medfinansieringen är mindre 2014 än 2013 är skillnaden i
maximalt sökbart belopp inom de två årens tematiska stöd. Det är inte en lika tungt vägande
orsak som borttagandet av kravgränsen men det bidrar något till utfallet. I Tema 2013: Inter­
nationell samverkan gick det som högst att söka 100 000 kr och i Tema 2014: Kultur & Politik
maximalt 300 000 kr. Även om båda dessa stöd syftade till utvecklingen av nya projekt, i det
avseendet liknande Startstödets syfte, förefaller de projekt som erhöll stöd inom Tema 2013:
Internationell samverkan ha haft behov av mer medfinansiering eftersom denna låg på totalt
2 753 000 kr, medan den högre beloppsgränsen inom Tema 2014: Kultur & Politik verkar
ha bidragit till att dessa projekt inte behövde mer finansiering än det sökta beloppet från
Kulturbryggan, då medfinansieringen här uppgick till endast 512 000 kr.
Projektägarnas valda kompetenser
Bland de mest önskade kompetenserna i årets första utlysnings återfanns Interaktivitet och
Metodutveckling med en andel på 7 procent vardera. Därefter var Bild, Film/Rörliga bilder
och Teater/talat ord de vanligaste önskemålen med en andel på respektive 6 procent. Bland
bifallen var Film/rörliga bilder, Interaktivitet och Performance de kompetensområden som
förekom flest gånger med vardera 7 procent.
I Utlysning 2 var den mest önskade kompetensen Interaktivitet, som hade en andel på
10 procent. Näst vanligast var Bild, Metodutveckling och Mångfald med vardera 7 procent.
Interaktivitet var den mest önskade kompetensen vilket också återspeglades i bifallen då
Interaktivitet utgjorde störst andel med 11 procent. Varken Bild, Metodutveckling eller Mång­
fald var bland de mest förekommande utan det var istället Film/Rörliga bilder med 9 procent
och Teater/Talat ord med 8 procent.
I den sista utlysningen 2014 var Film/Rörliga bilder, Interaktivitet och Metodutveckling
de vanligast förekommande önskemålen om kompetenser, med 7 procent vardera. Bland
bifallen var Metodutveckling avgjort mest frekvent med en andel på 12 procent, sedan kom
Performance med 8 procent samt slutligen Interaktivitet, Teater/Talat ord och Teknik/IT med
en andel på respektive 7 procent vardera.
Sett över samtliga utlysningar blir det tydligt vilka önskade kompetenser som var vanligast.
Här återfanns Interaktivitet och Metodutveckling i alla utlysningar. Av de konstnärliga- och
kulturella kompetenserna önskades Film/Rörliga bilder och Bild mest. Interaktivitet var
också det mest förekommande önskemålet bland bifallen. Därefter kom Film/Rörliga bilder,
Teater/Talat ord och Performance.
Nya sökande
En ihållande tendens tycks vara att Kulturbryggan fortfarande – under sitt fjärde verksamma
år som stödinstans – attraherar många sökande som inte tidigare har sökt stöd.8 Det gäller
8 Begreppet ”nya” i nedanstående text ska tolkas som nya sökande i förhållande till Kulturbryggans tidigare
bidragsgivning.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
30
KAPITEL 2 VERKSAMHETEN 2014
alla stödformer som varit aktuella under året. Ytterligare en positiv signal är att andelen nya
sökanden såväl som andelen nya sökanden som beviljas stöd, har ökat från föregående år.
Av samtliga 1 176 inkomna och bedömda ansökningar kom 725 från nya sökanden,
vilket motsvarar 62 procent. Under 2013 var motsvarande andel 61 procent.
Bland de ansökningar som också beviljades stöd, uppvisar statistiken liknande siffror.
Sett till bifallen i bidragsgivningen som helhet under året, har 57 procent av beviljade ansök­
ningar varit från nya projektägare. Under 2013 var motsvarande andel 54 procent.
Geografisk spridning
Det stora flertalet ansökningar till Kulturbryggan under 2014 kom ifrån storstadslänen
Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Liksom tidigare år har de flesta ansökningar kommit
från Stockholmsområdet. Andelen ansökningar från Stockholms län var 45 procent (här bor
22 procent av landets befolkning), från Västra Götalands län 17 procent (här bor 17 procent av
befolkningen) och från Skåne län 19 procent (här bor 13 procent av befolkningen). Övriga län
var i allmänhet svagt representerade. Lägst antal ansökningar kom från Blekinge län, Krono­
bergs län och Västernorrlands län. Det är län som Kulturbryggan kommer att ha extra fokus
på i sitt kommunikationsarbete framöver.
För beviljade ansökningar rådde även där en övervikt för storstadslänen. Stockholms län
stod för den största andelen bifall med 52 procent, efterföljt av Skåne län som hade 18 procent
och Västra Götalands län som hade 17 procent. Viktigt i sammanhanget är att ha i åtanke
att det som statistiken grundar sig på är projektägarens hemort, inget annat. Var de beviljade
pro­jekten sker eller genomförs säger statistiken inget om, projekten kan vara såväl regionala och
lokala som nationella – de kan sträcka sig från att vara exempelvis mobila utställningar/föreställ­
ningar till infrastrukturella utvecklingar inom flertalet konstnärliga- och kulturella områden.
Jämställdhet
Fördelningen av ansökningar från projekt där projektledaren varit man respektive kvinna
har under Kulturbryggans verksamma tid varit förhållandevis jämn. Under 2014 kom 59 procent
av ansökningarna från projekt vars projektledare var kvinna, och följaktligen 41 procent
från projekt med manlig projektledare. Motsvarande fördelning under 2013 var 57 procent
(kvinnliga projektledare) respektive 43 procent (manliga projektledare).
Fördelningen av beviljade stöd uppvisar inte heller några anmärkningsvärda skillnader
mellan könen. Under 2014 stod projekt med kvinnlig respektive manlig projektledare för
54 procent respektive 46 procent av bifallen. Motsvarande andelar 2013 var 63 procent
(kvinnlig projektledare) respektive 37 procent (manlig projektledare).
Kommunikationen
Under 2014 har Kulturbryggan satsat på att intensifiera sin närvaro runtom i Sverige samt
utveckla sin profil som mötesplats för kultur- och näringslivsaktörer. Kulturbryggan har
utvecklat och testat två nya koncept, Samverkstad och Kulturbryggan in Residence (se nedan
under eget kapitel för utförlig beskrivning av det senare). Under året har även hemsidan
utvecklats genom Projektrummet, en digital katalog av de projekt som Kulturbryggan gett
stöd till.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
31
SAMVERKSTAD 2014
Under 2013 ingick Kulturbryggan i ett samarbete med Innovativ Kultur för att utveckla ett
möteskoncept för kulturaktörer och näringslivsrepresentanter. Syftet var att undersöka vilka
förutsättningar som finns för att dessa två målgrupper skall kunna närma sig varandra. Efter
två lyckade rundabordssamtal på våren 2013 påbörjades arbetet med att få ihop ett större
möte, en samverkstad, med fokus på praktiskt innehåll snarare än en konferens. Resultatet
blev en heldagsworkshop, Samverkstad 2014, som ägde rum i april 2014 i Atrium Ljungbergs
nya lokaler i Sickla. Konkreta övningar som skapandet av en gemensam språknyckel och
utformningen av gemensamma projektidéer varvades med korta presentationer av projekt där
icke-offentliga aktörer gått in och stöttat kulturprojekt. Närmare 50 personer, jämnt förde­
lade mellan målgrupperna, deltog under dagen. I samband med Samverkstad 2014 skapades
även en mikrosida endast för deltagarna, där de kunde dela med sig av idéer, förslag och annan
information både före och efter workshopen.
Resultatet var enligt både den interna utvärderingen och deltagarnas enkäter, lyckad
och givande. Kulturbryggans ambition är att genomföra ytterligare samverkstäder i andra
regioner och skräddarsy formatet efter lokala förutsättningar och i samarbete med andra
regionala aktörer.
PROJEKTRUMMET
Det har länge varit Kulturbryggans ambition att skapa en plats på den digitala plattformen
där projekt som fått stöd kan presenteras. Projektrummet är ett enklare ”showcase” eller
en katalog, där projekt kan visa bilder, både foton och videoklipp, samt beskriva projektet
och länka till externa sidor. Arbetet med att fylla Projektrummet har påbörjats under 2014 och
kommer att fortsätta under 2015.
Utöver dessa konkreta nytillskott har Kulturbryggan fortsatt att satsa på tillgängligheten,
synligheten och att bygga vidare på relationen till kulturlivet. Kulturbryggan har deltagit
i representationssammanhang tillsammans med andra finansiärer, utökat sina öppettider i
samband med deadlines och aktivt förmedlat kontakter till andra instanser i de fall Kultur­
bryggan inte är rätt för den sökande.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
3
KULTURBRYGGAN
IN RESIDENCE
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
34
KAPITEL 3 KULTURBRYGGAN IN RESIDENCE
Bakgrund
Enligt uppdraget ska Kulturbryggan stötta nyskapande kulturprojekt för att bidra till för­
nyelse och utveckling av det svenska kulturlivet. Eftersom Kulturbryggan har i uppdrag att
agera som alternativ bidragsgivare togs redan vid starten 2011 en kommunikationsstrategi
fram i syfte att tydliggöra verksamhetens särart för att på så sätt stödja bidragsgivningen
genom att nå ut till nya grupper av professionella aktörer inom kultursektorn. Flera koncept
och format har utvecklats och testats, från informationsmöten till pitchverkstäder. Detta
arbete till trots har en stor andel av ansökningarna kommit från Stockholmsområdet, men
även andra storstadsområden har varit överrepresenterade. Samma förhållande har gällt
bidragsgivningen. Under 2013 utvecklades därför ett nytt koncept, Kulturbryggan in Residence,
i syfte att öka bidragsgivningens spridning i landet.
Målsättningar
För Kulturbryggan in Residence satte vi upp sju målsättningar:
†† minska det ”mentala” avståndet mellan glesbygden och storstaden, särskilt Stockholm,
†† nå ut till kulturaktörer runtom i landet, både de som redan känner till Kulturbryggan och
de som hör talas om Kulturbryggan för första gången,
†† skapa mötestillfällen för projektägare som redan fått stöd och då inhämta synpunkter,
förslag och kritik samt sammanföra nyskapande aktörer,
†† får kännedom om de kulturella landskapens regionala särarter, de nyskapande projekt­
ägarnas utmaningar, behov och drivkrafter,
†† etablera kontakter och samarbetsparter på regional och lokal nivå inför framtida
samarbeten,
†† nå ut till kommande generationer kulturskapare via de konstnärliga högskolorna,
†† på ett proaktivt sätt bidra till en kvalitetshöjning av ansökningar.
Vad har vi gjort?
Under 2014 har fyra Kulturbryggan in Residence genomförts. I nämnd ordning är det Västra
Götaland, Region Skåne, båda i maj, Region Västerbotten i oktober samt Region Norrbotten
i november som har besökts. Under 2014 har Kulturbryggan därigenom haft träffar med
projektägare från Kiruna i norr till Ystad i söder.
KONTAKT MED REGIONERNA
Det första steget i etableringen av konceptet var att följa upp tidigare kontakter i Västra
Götaland och Skåne, två regioner vi gjort nedslag i redan under 2011 och där vi haft goda
samarbeten. Gemensamt med lokala företrädare har vi resonerat oss fram till vilka orter som
är viktiga att besöka under residensveckan, vilka organisationer, institutioner och fria aktörer
som är viktiga att ha kontakt med samt vilka temaområden som varit viktiga att belysa i
seminarier eller liknande. De två första residensen genomfördes i regioner med ett stort
antal potentiella sökande. Tanken med det var att testa och utveckla konceptet, för att sedan
i utvecklad form genomföra det i län som varit underrepresenterade i verksamheten. Erfaren­
heterna från de två första residensen användes för att förbättra och utveckla konceptet och
sedan tillämpa det i regioner med lägre antal ansökningar, Västerbotten och Norrbotten.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
35
Goda relationer med regionerna är avgörande för att Kulturbryggan ska kunna genomföra
sin kommunikationsstrategi. Erfarenheterna av residensverksamheten är mycket goda.
Tillsammans med regioner och lokala aktörer har Kulturbryggan kunnat nå ut på ett effek­
tivt och relevant sätt, särskilt till dem som inte känner till verksamheten sedan tidigare.
KONSULTATIONER
Den huvudsakliga aktiviteten under residensveckorna är individuella konsultationer där
kulturskapare fått möjlighet att diskutera sina projektidéer tillsammans med en eller ett par
personer från Kulturbryggans kansli. Konsultationerna har varit av olika karaktär, ibland en
första introduktion till Kulturbryggan och dess stödgivning, ibland ett tillfälle att diskutera
en ansökan som har fått avslag eller ge tips och råd inför en kommande ansökan. Inte sällan
har det handlat om att lotsa ett projekt vidare till en annan instans om Kulturbryggan inte
är rätt för just det projektet. På så sätt är konsultationerna ett utvecklande samtal för kultur­
skaparna, med målet att långsiktigt öka kvaliteten på ansökningarna och göra dem mer
ändamålsenliga.
KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLOR
En viktig målgrupp för Kulturbryggan är studenterna vid de olika konstnärliga högskolorna.
Där finns i hög utsträckning den nya generationens kulturskapare. Konstnärliga studenter
förväntas, inte helt utan anledning, ha en nyskapande kraft och ambition. I samtliga regioner
där Kulturbryggan hållit residensveckor har därför informationsmöten hållits med studenter
inom olika discipliner. På flera av dessa möten har också studierektorer, informatörer och
annan personal deltagit, vilket är viktigt för att kännedomen om Kulturbryggan ska finnas
kvar länge vid respektive utbildningsinstitution.
PROJEKTÄGARTRÄFFAR
En annan viktig målgrupp för Kulturbryggan är de projektägare som redan fått ekonomiskt
stöd och som tillsammans bidrar till profileringen av verksamheten och exemplifierar vad som
kan vara nyskapande kultur. I tre av fyra regioner (Västra Götaland, Skåne och Västerbotten)
har projektägarträffar anordnats för att skapa en mötesplats där man på ett informellt sätt
öppnar upp för diskussion kring ansökningsförfarandet, svåra begrepp (som till exempel
nyskapande och alternativ finansiering) och beslutsunderlag. Dessa möten har visat sig
värdefulla för projektägarna själva, dels för att man fått tillfälle att ställa frågor och framföra
synpunkter direkt till kansliet, dels för att få träffa andra som fått stöd och som det kanske
finns potentiella samarbetsmöjligheter med. Projektägarträffarna har också varit en bra
möjlighet att ta in synpunkter från projektägare om hur de har upplevt kommunikationen
och samarbetet med Kulturbryggan, från ansökan till slutredovisning.
I Norrbotten låg fokus på konsultationer eftersom Kulturbryggan ännu inte har särskilt
många projektägare från den regionen.
PITCHVERKSTÄDER
Ett tidigt koncept som utvecklats inom ramarna för kommunikationsstrategin är pitchverk­
stan. Att kunna ”pitcha” (presentera och levandegöra) en idé på ett slagkraftigt och koncist
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
36
KAPITEL 3 KULTURBRYGGAN IN RESIDENCE
sätt bidrar inte bara till formuleringen av idén utan i förlängningen också till en bättre
ansökan. Pitchverkstan har ingått som moment i residenskonceptet för att ge sökande en
chans att inför kollegor och kansliet få direkt återkoppling på sin idé. Det har också varit
ett bra sätt att plocka upp de aktörer som inte haft en möjlighet att träffa Kulturbryggan på
konsultation. Pitchverkstäder har genomförts i Skåne och Västra Götaland där det varit ett
stort tryck på just konsultationstider.
SEMINARIER OCH INFOMÖTEN
Ett värdefullt sätt att diskutera viktiga frågor har varit de seminarier som anordnats under
residensveckorna. Kulturbryggans uppdrag inbegriper en rad svåra frågor och begrepp som
behöver diskuteras och resoneras kring tillsammans med olika kulturaktörer. Det ingår i
kommunikationsstrategin att problematisera till exempel nyskapande och alternativ finan­
siering eftersom samtalen bidrar till att klargöra Kulturbryggans uppdrag och de målsätt­
ningar som finns för verksamheten.
MÖTEN MED ORGANISATIONER
Förutom existerande och potentiella sökande innehåller residensveckorna möten med andra
aktörer i kultursektorn som på olika sätt kan bidra till att Kulturbryggan når ut. Gerlesborgs­
skolan i Västra Götaland, Creative Plot i Skåne och Filmpool Nord är exempel på organisationer
vi har mött under residensveckorna. Det är organisationer som har breda kontaktnät och som
därmed kan sprida information om till exempel kommande utlysningar.
Resultat
Kulturbryggan in Residence är ett koncept som alltför sällan används av offentliga finansiärer
inom kulturområdet. Därför fanns ett visst mått av osäkerhet inför genomförandet av sär­
skilt de första två veckorna i Västra Götaland och i Skåne. Det fanns en osäkerhet kring om
det skulle finnas intresse, om tonläget i kommunikationen och informationen var rätt och
om genomslaget var tillräckligt. Med få undantag har dock möten och samtal varit välbesökta,
långt fler personer än de som anmält sig har kommit till möten och ofta har extra konsul­
tationssamtal genomförts på luncher och andra pauser. Det samlade intrycket är därför att
formatet är ett uppskattat och välkommet initiativ. Erfarenheterna från de första residensen
har varit vägledande vid genomförandet av de efterföljande.
En starkt bidragande orsak till att konceptet kommit att fungera så bra är det positiva
och engagerade mottagandet från de regionala och lokala organisationerna och aktörerna.
Det har varit enkelt att etablera konstruktiva och initierade samarbeten i en öppen och
samverkansorienterad anda. Initiativet är i linje med tillgänglighetsmålen som lyfts fram
i kulturpolitiken.
UTARBETAT OCH FINJUSTERAT KONCEPTET
Med tanke på att residenskonceptet är nytt och att det genomförts på platser som har olika
förutsättningar och behov har det efterhand skett en hel del justeringar av konceptet mellan
de fyra residensveckorna. Att kunna skräddarsy residensveckorna efter regionernas specifika
behov har varit en viktig förutsättning för att kunna etablera god kontakt med samarbets­
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
37
parterna och kulturaktörerna som vi försöker nå. I Skåne fanns det till exempel ett stort
behov av en pitchverkstad, medan det i Västerbotten fanns en större efterfrågan och behov
av individuella konsultationer.
BYGGT ETT KONTAKTNÄT
Kulturbryggan in Residence är en långsiktig satsning. Målet är att genomföra residensveckor
med jämna mellanrum och återkomma till samma regioner men på olika orter. Utifrån detta
perspektiv är de kontakter och relationer vi bygger upp ovärderliga. Det gör också att engage­
manget förankras brett inom regioner och kommuner som vi samarbetar med. Detta ökar
Kulturbryggans kontaktytor med Sveriges kulturliv avsevärt.
ERFARENHETER
Residensveckorna har ”ritat om ” kartan en hel del, där olika sammanhang även påverkar
nyckelbegrepp såsom nyskapande och kvalitet. En annan lärdom, eller bekräftelse, har varit
vikten av tillgängligheten som Kulturbryggan erbjuder och som är en grundläggande princip
för verksamheten. Att kunna sitta ner tillsammans och prata informellt om sitt projekt eller
sina projektidéer och få guidning inför framtiden har varit goodwillskapande, inneburit
kontakt med ansökningsovana aktörer och har förstärkt en positiv bild av Kulturbryggan.
EFFEKTER
Tidigare informationsinsatser i landet har tydligt avspeglat sig i de inkommande ansöknings­
omgångarna på sätt att det de ökat från de områden Kulturbryggan besökt. Det är ännu för
tidigt att dra några slutsatser för hur Kulturbryggan in Residence påverkat ansökningssitua­
tionen och spridningen i hela landet. Tendensen är så här långt är att antalet ansökningar
från årets residensregioner har ökat och därmed spridningen utanför storstadsregionerna
förbättrats.
RESIDENSVERKSAMHETEN 2015
Under den fortsatta försöksverksamheten under 2015 finns det möjlighet att fortsätta med
residensverksamheten. Det finns fler regioner där verksamma aktörer fortfarande inte är
tillräckligt medvetna om, eller insatta i Kulturbryggans stödgivning. Ambitionen är att göra
nedslag på en rad nya platser under 2015. Kontaktarbetet kommer att påbörjas under det
första kvartalet av 2015. Prioriterade län bör vara Blekinge län, Kronobergs län och Väster­
norrlands län.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
4
FÖRTECKNING ÖVER
BEVILJADE PROJEKT
40
KAPITEL 4 FÖRTECKNING ÖVER BEVILJADE PROJEKT
Startstöd omgång 7
BEVILJAT
BELOPP
PROJEKTÄGARE
PROJEKTTITEL
Per.får.mens
Punktmarkering
100 000
Erik Åberg
Lejonträdet
100 000
Erik Björk
Den omänskliga faktorn
100 000
Åke Parmerud
Den osynliga scenen
100 000
Jon Jonsson Consulting AB
Det självklara "Atarimae-no-koto
100 000
Musikmakarna Edgren
Varför känna skam?
100 000
Ruben Heijloo
Your Cinema
Teatro Baó
Mekanisk, Akustisk och Scenisk musikproduktion
i nycirkus
100 000
FMR Produktion
Palatset
100 000
c.off
c.along – en förstudie i performativa former för
samtal
100 000
Maria McShane
MiniBladet – barnens nyhetsmaterial
100 000
Alessandro Perini
An artistic approach to tactile sound
90 000
Micaela Gustafsson
Musik för bebisar
FRIM/SYD
Inter Labs. To work between – to act among
Nordisk Panorama/
Kulturförvaltningen Malmö Stad
NP Hackathon model
100 000
Shima Niavarani
Shima is a punkrocker – förberedelsen
100 000
Emma Gustafsson
Hitlerdansen
100 000
Föreningen SPUNKmobilen
Spunka spillet
100 000
Axel Brechensbauer
Ornamentera staden
100 000
Scenlaboratoriet
I en kodad verklighet
100 000
Henrik Bromander
Våld och pedagogik
100 000
Ruben Wätte
Internationellt Vatten
100 000
Farsans Penna AB
Kamikaze Victory
100 000
Femtastic
Future sound of Femtastic
100 000
Fasad Production
Choices
100 000
Fredrik Hagstedts Medvetenhetsverkstad
Lyssnande ledare
100 000
DRAMALABBET
Paret – förstudien
100 000
RåFILM
Brev från verkställigheten
100 000
Elin Magnusson
Out of Margins
97 000
Voces Nordicae
Earth and Wind
100 000
Isak Mozard
StreetScreening
100 000
Svante Aulis Löwenborg
Ljudgalleriet i Göteborg
100 000
Björn Ehrlemark
Framtidsatlas
Anna Efraimsson
THE BLOB
100 000
Artworks
CAO – Putting the arts at the heart of business
100 000
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
70 000
100 000
95 206
80 000
41
Genomförandestöd omgång 5
BEVILJAT
BELOPP
PROJEKTÄGARE
PROJEKTTITEL
Kim Einarsson
Nordenskiöldsmodellen:
en bok om samtida alkemi
120 000
Reich + Szyber AB
Titus Andronicus – en triptyk
500 000
Lena Berglin
Vague Research Studios och det Dolda
600 000
Folkets Bio Malmö
Barnens Biograf – etablering och uppstart
800 000
Doris film ekonomisk förening
Doris Dataspel
600 000
Linda Petersson
Modernist Monuments
200 000
Umeå Teaterförening
Nycirkusfestivalen 2014
160 000
Share Music Sweden
Mondgewächse
300 000
Våra Gårdar
Digitala events
375 000
Strandade
Carousell / Strandede
270 000
Virpi Pahkinen Dance Company
Volti Subito
200 000
Platform Stockholm
Curatron
120 000
Anna-Mi Fredriksson
The Economic Body
Teater Galeasen
WINTERREISE
– Skådespelandets radikala potential
485 000
Västarvet
Kan Själv – en ljudupplevelse för de allra minsta
310 000
70 000
Tema 2014: Kultur & Politik
BEVILJAT
BELOPP
PROJEKTÄGARE
PROJEKTTITEL
Troja – Scenkonst
Politisk terapi
150 000
Die Bühne
Politico
300 000
Kompani Nomad
"Vi är osynliga genom oss kan man gå"
300 000
Marita Isaksson
I en demokrati finns det inte plats för idioter.
300 000
Föreningen Doc Lounge
Doc Lounge Connect
300 000
Folkets Bio Västeråsavd
Filmfestivalet
100 000
Niklas Fransson
Skräp – en återvunnen föreställning
165 000
Klara Levin
Samhällssår
– en antologi med filmer inför valet 2014
Frida Klingberg
Bastu för arbetslösa
134 000
Kulturföreningen Trixter Produktion
“Technologies of the Self”
193 000
Mario Adamson
Det osynliga monumentet
300 000
RåFILM
Antifascistisk sommarcykelbio
128 000
FemKul
Europa Europa Podcast
255 000
Hanna Wildow
Släktmiddagen
250 000
Dokument Press
Urban art camp – Gatukonstkollo
300 000
Olle Bjerkås
Byggfritidsgård
300 000
Lattjo Drom
Tradra pre varvet – Drömresan
285 000
60 000
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
42
KAPITEL 4 FÖRTECKNING ÖVER BEVILJADE PROJEKT
Startstöd omgång 8
BEVILJAT
BELOPP
PROJEKTÄGARE
PROJEKTTITEL
Bella Musik & Scenkonst c/o Chrichian
Larson
Ny musikscen i Stockholm.
100 000
Peter Lång/Scen3
Frozen Music Hackathon
100 000
Simon Karlsson
A Song for Viggo
100 000
Håkan Lidbo/Libido Music AB
Sagan Om Den Stora Datamaskinen
95 000
WG Film AB
LAND Awareness On Landgrabbing
100 000
Bergmancenter på Fårö
Förstudie för ny utställningsverksamhet
100 000
Kulturföreningen Inkonst
Projektering: Festival Spectalistik
Lesbisk Makt
Your Lesbian Life
94 000
70 000
Cecilia Malmström Olsson/Samtidsverket Samtidsverket
100 000
Flytande Galleriet/Malin Skoglund
Anaayafågeln
100 000
Anna Wadström
FelFoton
100 000
Kids Hack Day
Kids Hack Day Club
100 000
Odissi Dansproduktion
Wet people: förstudier och workshop
Umami Produktion AB
Romanens rörelse
100 000
Wikimedia Sverige
Pilot för inspelning av fri svensk musik
100 000
Truls Nord
Sinnenas parkour
100 000
Sara Thuresson
Musikinspelning på Hinsebergs kvinnoanstalt
Jonas Åkesson
I protagonistens huvud
TeaterVariant
Förberedelser för Scener ur ett Europa
100 000
Folkets Bio Malmö
Förstudier – Kulturkluster på Möllevången
100 000
NORDISKA KONSTFÖRBUNDET
Studio Surfing
Helios13
Förstudie Heliso13
100 000
Krock
Signal/Noise
100 000
Region Västerbotten/Länsbiblioteket
i Västerbotten
Litteratur- och författarapp i Västerbotten
100 000
UngaTur
I gränslandet
100 000
Bombina Bombast
Förstudie till There Goes My Local Hero
100 000
Pelle Cahndlerby
Digital ångestsimulator
100 000
Momento Film AB
Arbetstitel: KANALEN
100 000
Henrik Frisk
Contemporary methods for improvisation
Danscentrum Syd
Nästa:dans
86 000
Råfilm
Naturlig(k)t
100 000
Olle Jernberg
Medelklassterroristerna
– En podcast om en teaterprocess
100 000
Jun-Hi Wennergren Nordling
Creambeam.com
100 000
Rough Studios
The Pearl Of Africa – Distributionsmodell
100 000
Louvaio Productions
Lovisa, min egen
100 000
Norrform Ekonomiska Förening
Norrform
100 000
Briweha
The child of leaves
100 000
Johanna Bratel
Borderline
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
90 000
95 000
90 000
90 000
99 875
98 000
43
Startstöd omgång 9
BEVILJAT
BELOPP
PROJEKTÄGARE
PROJEKTTITEL
Integrationsteatern
Utanför innanförskapet
100 000
Lena Bergendahl
Immersiva experiment
100 000
Ann-Christin Högnabba
Hon som fick veta
100 000
Föreningen Svenska Tonsättare
Metodutveckling – Stadstonsättare
100 000
FAS – Föreningen Art & Science
”Carnegie Hall” – Transdisciplinär studio
100 000
Svenska Migrationscentret
Fader i nytt fädernesland, moder i ny modersjord
100 000
Simulator IF
If trees had ears
100 000
Göteborgs kyrkliga Stadsmission
PROJEKT: INNANFÖRSKAP
100 000
Sofia Romberg
Pussochkramfåglar
Lucky Star Music
Från ströbrödsjobb till stora scenen
100 000
Magmanus Group
Havet
100 000
Härjedalens Kulturcentrum
Tvärkulturell Smältdegel
100 000
Maja Kekonius
The Event Films
100 000
Guringo AB
Den Ruttna Generationen – vårt andra skinn
100 000
Johan Martinsson Frilans
Den Polygona Spegeln
100 000
Karl Fredrik Mattsson
Jag tänker bli miljonär
100 000
De Andra
No space in space
100 000
Sara Kaaman
The Name of the Game
100 000
Sebastian Lingserius Enskild Firma
homeros – oudeis
Alexander Berman
AI_am – dans möter artificiell intelligens
100 000
Lena Lucki Stein
RUKELI – på romani chib ett ungt träd
100 000
Kulturföreningen Street Art Österlen
Street Art Österlen
100 000
MARIA LARSSON
Tallars tal
Tomas Rajnai
Radio, ballet and the transparent shadow
100 000
Banditsagor
Digital dialogue with the audience
100 000
Lilla Parken
Biljettmonster
Brevnoveller
Noveller blir till film!
100 000
Pontus Pettersson
catwalk – dom första stegen
100 000
Astarte Produtkion
Hippocampus – En mässa för minnet
100 000
Anna Asplind
Den Ekologiska Teatern
100 000
Dunkelbyrån
De Nya Pennorna
100 000
Åsa Maria Hedberg
Förstudie HEMMA – UTRIKES – HAMMERDAL
Galleri Mikaela
PV Art for environmental awareness
100 000
Karin Linderoth
NON interdisciplinärt förlag
100 000
Jeanette Schäring
Konst och vetenskap vävs samman
i kulturfärgväxten Vejde
100 000
Anna Bloch
Samtida Mecenatskap
100 000
(Teatergruppen) Institutet
Den Inneboende
100 000
Karin Toll
Ut med kulturen in med avantgardistiska barn
100 000
41 800
99 000
96 000
50 000
99 500
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
44
KAPITEL 4 FÖRTECKNING ÖVER BEVILJADE PROJEKT
Genomförandestöd omgång 6
BEVILJAT
BELOPP
PROJEKTÄGARE
PROJEKTTITEL
Biografcentralen
NETDIST – Digitalt fil(m)distributionssystem
Folkrörelsernas Konstfrämjande
Stockholmsskolan – den nya konstbildningen
DRIFT scenkonst
2070 – En trilogi om landskapets tillstånd
Tempo Dokumentärfestival
Transmedia Meet-up Stockholm
Josephsson Jupither & Co
Ny produktionsmodell för scenkonst
1 000 000
Gynoïdes Project
Gynoïdes Project
1 000 000
Atelier Slice
Accelerating Stockholm
350 000
Eva-Johanna Isestig
Den som väntar...
460 000
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
480 000
690 000
1 000 000
250 000
45
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
5
PROJEKTPRESENTATION
– ETT URVAL
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
I följande kapitel presenteras ett litet urval av de
projekt som fått stöd av Kulturbryggan. Urvalet
ger en antydan om bredden på de nyskapande
idéer som genom Kulturbryggans insatser bidrar
till kulturlivets förnyelse och utveckling. Citaten
är projektägarnas egna.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
KAPITEL 5 PROJEKTPRESENTATIONER – ETT URVAL
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
FOTO Handelshögskolan i Stockholm
FOTO Benedicte Damslora
FOTO Erik Widman
48
49
”
enom projektet har jag lärt mig att det krävs ett sammanhang
G
för att tvärdisciplinär diskussion och reflektion ska uppstå, och
en koreograf har möjligheten att skapa detta sammanhang
genom den konstnärliga processen.
– Anna-Mi Fredriksson
Projekt 1: The Economic Body
Projektägare: Anna-Mi Fredriksson, Stockholm
GENOMFÖRANDESTÖD 5, 28 APRIL 2014
På vilket sätt koreograferas individers
beteende av socialt konstruerade system och
strukturer? I en process bestående av reflek­
tion, diskussion och koreografiska experi­
ment skapades The Economic Body, ett verk
som belyser och problematiserar koreografins
och ekonomins performativa aspekter.
Bakom projektet står Anna-Mi Fredriks­
son, klassiskt skolad dansare tillika student
vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon
har genom den studentdrivna organisatio­
nen SASSE Art Division etablerat ett unikt
samarbete mellan Handelshögskolan och
Weld, en konstnärsdriven plattform för dans
och konst. Anna-Mi Fredriksson upplever
att intresset för projektet har växt både inom
och utanför samarbetsinstitutionerna.
”
Jag upplever att det finns ett behov av
att skapa fler möjligheter till utbyte av
kunskap och idéer mellan den ekonomiska och kulturella samhällssfären kring
hur kulturell verksamhet kan samverka med
det ekonomiska området för en bättre
samhällsutveckling.
– Anna-Mi Fredriksson
Projektet har presenterats för en bred publik
vid den internationella forskningskonfe­
rensen Art of Management & Organization
(AoMO) Conference på Copenhagen
Business School (CBS), på Handelshög­
skolans doktorspromotion i Blå Hallen,
samt under två föreställningar på Weld.
Vid dessa tillfällen bjöds publiken in att
delta i interaktiva moment, som till exempel
i processens initiala skede då en diskussion
hölls med forskare och studerande inom
ekonomi, sociologi, filosofi och konst, samt
vid föreställningarna på Weld, där inter­
aktiva reflektioner från publiken dokumen­
terades.
Kulturbryggan menar att liknande
frågor har ställts inom konsten tidigare,
men när projektägaren ställer dessa från
rätt plats – inifrån ekonomins egen högborg
på Handelshögskolan i Stockholm och ges
tillgång till både lärare och studenter, har
man möjlighet att på allvar påverka attityder
och tänkande i den ekonomiska sfären.
Projektet fortätter att utvecklas. Med
utgångspunkt i publikens reflektioner från
Weld drivs processen vidare tillsammans
med dansarna Kajsa Sandström och Mia
Hjelte. Nu planeras, i samarbete med orga­
nisationen Fluxum Foundation i Schweiz
medverkan i MIA Milan Image Art Fair
i april 2015 samt en kortfilm för framtida
utställningsmöjligheter.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
KAPITEL 5 PROJEKTPRESENTATIONER – ETT URVAL
FOTO Dominic Idier
FOTO Dominic Idier
FOTO Maria Reihs
50
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
51
”
Ett arbete där konst och vetenskap
för varandra framåt och människor
närmare varandra.
– Maria Reihs
Projekt 2: Brain/computerinterface och kvantfysik i föreställning
Projektägare: Inter Arts Center, Malmö
STARTSTÖD 6, 5 NOVEMBER 2013
Målet med projektet var att ta fram en för­
studie som testar hur kvantfysiska fenomen
kan gestaltas och utforskas sceniskt, för
att i ett senare skede skapa en interaktiv
föreställning där konst och vetenskap för
varandra framåt.
Under fyra intensiva dagar på Inter Arts
Center i Malmö har konstnärliga aktörer,
forskare och programmerare träffats för
att diskutera kvantfysik och astrofysik ur
både konstnärliga – och forskningsmässiga
perspektiv. Därefter har improvisationer och
praktiska sessioner ägt rum för att diskutera
hur dessa fenomen kan gestaltas med ljud,
ljus, koreografi, dans och projektioner, samt
hur ”brain computer interface” kan påverka
upplevelsen för deltagarna, som genom
tekniken blir både publik och medskapare.
Mycket fokus i projektet har legat på
tillgänglighet. För den interaktiva föreställ­
ningen som projektägarna ville skapa har det
varit viktigt att alla har möjlighet att delta
utifrån sina egna förutsättningar, oavsett
funktionsutmaningar såsom synskador,
hörselnedsättning eller rörelsehinder. För att
så minimalt som möjligt kompromissa med
upplevelsen valdes därför teknik och effek­
ter utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Projektägaren Maria Reihs anser att Kul­
turbryggans Startstöd har öppnat upp för
ett fördjupat arbete och anser att även om
det fanns en produktion i baktanke var det
undersökande och utforskande arbetet
i fokus.
”
Att fokusera utan produktionshets, kunna
pröva och ta ut svängarna, är guld värt
och något som gör att alla kommer framåt.
– Maria Reihs
Intresset för Brain/computerinterface och
kvantfysik i föreställning har varit påtagligt.
Förstudien har bland annat resulterat i besök
på observatoriet Super-Kamiokande och
forskningscentret Reality Media LAB
i Japan. Hemma i Sverige har projektet upp­
märksammats till den grad att projektägaren
blivit tillfrågad om att ingå i en tvärveten­
skaplig grupp av forskare och konstnärer där
mörk materia undersöks.
Denna typ av nyskapande projekt,
som befinner sig gränslandet mellan konst,
teknik och interaktion är ett tydligt exempel
på projekt som Kulturbryggan kan stödja
under utvecklingsfasen, dvs projekt som
inte riktigt kan placeras in i ett fack, utan
utvecklas bäst när de får flyta emellan.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
FOTO John Huntington
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
FOTO John Huntington
FOTO Cameron Macleod
FOTO Cameron Macleod
FOTO Cameron Macleod
52
KAPITEL 5 PROJEKTPRESENTATIONER – ETT URVAL
53
”
Nätbaserade och deltagande praktiker
är ett viktigt område för framtidens
konstproduktion.
– Cameron Macleod
Projekt 3: Curatron
Projektägare: Platform Stockholm, Stockholm
STARTSTÖD 5, 28 MAJ 2013; GENOMFÖRANDESTÖD 5, 28 APRIL 2014
Under projektnamnet Curatron sätts den
traditionella curatorns roll som gatekeeper åt
sidan för att istället låta konstnärerna själva
vara med och utforma utställningens utbud.
Genom en digital plattform som tagits fram
för ändamålet får alla konst­närer som söker
till en utställning ange vilka de helst vill
samarbeta med. Utifrån dessa val räknar
sedan en algoritm ut en lämplig utställnings­
grupp baserad på hur konst­närerna själva
anser att de bäst passar ihop. Systemet kan
sägas ta fram en kollektiv smak eller konst­
närlig fingertoppskänsla. Och det här är
bara början. Projektägarna bakom Curatron,
Platform Stockholm, menar att projektets
utvecklingsmöjligheter växt exponentiellt
under projektets gång och att det relativt
enkla system som byggts upp, har en enorm
potential att vidareutveckla funktioner och
tillämpningar framöver.
Curatron är ett tydligt exempel på ett
tvåstegprojekt, det vill säga ett projekt som
erhållit både Startstöd och sedan Genom­
förandestöd. Genom Startstödet har projekt­
ägarna haft möjlighet att experimentera med
nya metoder för medbestämmande, samar­
bete och deltagande för att i ett senare skede,
med hjälp av Genomförandestödet, utveckla
det onlinebaserade systemet ytterligare och
genomföra en rad grupputställningar.
Fascinerande, enligt projektägarna,
var det under utställningarnas ansöknings­
omgångar, då det var spännande att se vilken
grupp som slutligen blev utvald, vilka genrer
av konst som syntes mest och vilka konst­
närliga uttryck som var mest intressanta
för det större kollektivet. Nästa steg för
projektägarna blir att utveckla det hittills
nationellt baserade projektet till att bli
Curatron Nordic med utställningar i Norge,
Danmark och Sverige. Genom ett samarbete
med Flaggfabrikken i Bergen och Fabrikken
i Köpenhamn kommer systemet att utveck­
las ytterligare och förhoppningsvis leda till
internationella samarbetsmöjligheter.
Kulturbryggan anser att projektet håller
en hög grad av nyskapande och att dess pro­
gressiva framtoning gör det till ett intressant
inslag i den traditionella urvalsprocessen
som råder inom konstvärlden. Projektet är
på många sätt radikalt i en konstvärld styrd
av urval, tycke, smak och kumulativitet där
det ofta är curatorn och institutionerna som
väljer. Nytänkande inom samtidskonsten
behövs.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
FOTO Karin Ahnefelt-Rønne
FOTO Ana Sesto
FOTO Ana Sesto
KAPITEL 5 PROJEKTPRESENTATIONER – ETT URVAL
FOTO Ana Sesto
54
55
”
En spännande, svår, rolig och oerhört lärorik
process som har trampat upp en klar stig mellan
nordiska och kroatiska scenkonstnärer.
– Karin Ahnfelt-Rønne
Projekt 4: Fatalistiska Historier Norden/Kroatien
Projektägare: Prospero Performing Arts Center, Landskrona
TEMA2013: INTERNATIONELL SAMVERKAN, 5 NOVEMBER 2013
Hur släpper man taget om det som är ”själv­
klart”? Och hur gör man för att ta det där
extra klivet som krävs för att komma utanför
sin trygga zon och utforska det nyskapande?
Lösningen är att arbeta interkulturellt, säger
projektägarna Prospero Performing Arts
Center.
Fatalistiska Historier Norden/Kroatien
är ett internationellt samarbetsprojekt, som
genom att skapa en internationell barn- och
ungdomsföreställning bygger broar mellan
människor och kulturer i syfte att främja
den interkulturella förståelsen. Prospero
Performing Arts Center i Landskorna är
en nordisk plattform för internationell
tvärkulturell scenkonst för barn och unga.
Tillsammans med samarbetsparterna Lands­
krona Stad, Passepartout Theatre Production
i Danmark samt teatern Mala Scena i Kroa­
tien har Prospero Performing Arts Center
arbetat fram en struktur för utveckling och
utväxling av internationella samproduk­
tioner av hög kvalitet.
Förarbetet har varit omfattande och
väsentligt för att skapa en gemensam grund
att stå på och potentialen att lyckas ansågs
som hög av Kulturbryggan. Detaljerade
genomgångar av förväntningar, traditioner,
lagar och regler samt de ekonomiska och
kulturpolitiska förhållanden parterna emellan,
har avhandlats under en intensiv period.
Repetitioner på både svensk och kroatisk
mark tillsammans med publikarbete ute på
skolor i Landskrona har slutligen resulterat
i en gränsöverskridande icke-verbal före­
ställning, där kroatisk teknik möter dansk
drama­turgi i dialog med den svenska publi­
kens förväntningar och reaktioner.
Projektet fick inte stöd från EU men
med ett starkt samarbete kunde man utnyttja
olika kompetenser och investeringar vilket
möjliggjorde repetitionsarbetet i Kroatien
den 1 september. I oktober flyttade processen
till Landskrona där man uppsökte och bjöd
in såväl skolor, föreningar och andra till
öppna repetitioner och samtal. Landskrona
har många invånare med annan etnisk bak­
grund än den svenska och var i det avseendet
en intressant kommun för samarbetet. Trots
stor tröghet i publikarbetet medförde pro­
jektet många nya kontakter och liv i dialogen
som kommer kunna användas när föreställ­
ningen spelas i regionen framöver.
Föreställningen lever vidare och kom­
mer till hösten 2015 åka ut på nordisk turné
med start i Danmark. Vidare planerar
projektägarna att hålla en internationell
workshop för dramatiker och producenter
inom barnteater. Tolv kvalificerade deltagare
från Uganda, Burkina Faso och Nepal har
bjudits in för att under tre veckor arbeta
tillsammans med svenska, danska och norska
scenkonstaktörer, något som projektägarna
hoppas ska resultera i nya samarbetsprojekt
med potentialen att bryta ny mark och driva
det interkulturella perspektivet ännu längre.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
FOTO Another New Design Studio
FOTO Another New Design Studio
FOTO Another New Design Studio
FOTO Another New Design Studio
56
KAPITEL 5 PROJEKTPRESENTATIONER – ETT URVAL
57
”
Tiden i palliativ vård associeras ofta med negativa
känslor och förtvivlan, tänk om den gick att förbättra
till en känsla av levande närvaro i nuet och ett mer
trösterikt avslut av livet.
– Prang Lerttaweewit
Projekt 5: Memory Sphere
Projektägare: Prang Lerttaweewit/Another New Design Studio, Stockholm
STARTSTÖD 4, 12 NOVEMBER 2012
Memory Sphere är ett Experience Design
– projekt vars syfte är att höja den psyko­
sociala miljön i palliativ vård. I projektet
arbetar Prang Lerttaweewit tillsammans
med Josefin Vargö, sommelier Mischa Billing
och nya Palliativa Centrum i Uppsala.
Hjälpmedlet som skapats i projektet är
en handbunden bok innehållandes 40 ut­
valda dofter som på olika vis representerar
de svenska årstiderna. På de marmorerade
pappren kan patienten, familjemedlemmar
och vårdgivare skriva, måla, sätta fast bilder
eller andra minnen och på så vis kan boken
symbolisera patienten och patientens liv.
Boken kan också ses som en extra kommu­
nikationskanal i livets sista skede. Genom
att förlita sig på doftminnet kan ordlösa
konversationer äga rum och underlätta
de svåra tystnaderna som kan uppstå på
hospice.
Dofterna i kombination med minnen
skapar ett individuellt anpassningsbart
hjälpmedel vars syfte är att ge vidare mening
och förgylla sista tiden för människor i
palliativ vård.
Trots att liknande typ av teknologi
använts sedan slutet på 70-talet menar Kul­
turbryggan att Memory Sphere är ett projekt
med hög nyskapande ansats som visar på
verklig och kreativ samverkan mellan vitt
skilda discipliner – konst, design, medicin
och gastronomi – djupt förankrat både i en
vilja att göra skillnad i människors liv och
att utveckla konst och design.
För tillfället befinner sig projektet i en
fas av kvalitativ utvärdering för att under­
söka om det går att utveckla designen och
effektivisera produktionen. Strävan är att
producera fler prover för hospice och per­
soner som vårdas i hemmet och är intres­
serade av att delta. Efter det vill projekt­
ägaren se om detta hjälpmedel skulle kunna
gynna äldre som lider av demens, samt göra
en prototyp för barn som befinner sig på
barnhospice.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
FOTO Linda Petersson
FOTO Linda Petersson
FOTO Linda Petersson
FOTO Linda Petersson
FOTO Linda Petersson
58
KAPITEL 5 PROJEKTPRESENTATIONER – ETT URVAL
59
”
Jag fascineras av byggnaderna då de likt
majestätiska stora kroppar sticker upp
Oväntat i skogen längs älvarna.
– Linda Petersson
Projekt 6: Modernismens Monument
Projektägare: Linda Petersson, Östersund
STARTSTÖD 4, 12 NOVEMBER 2012; GENOMFÖRANDESTÖD 5, 28 APRIL 2014
Projektägaren Linda Petersson vill genom
projektet Modernismens Monument kasta
nytt ljus på det historiska kulturarv som
döljer sig i ståtliga kraftverk i Norrlands
inland. I de överdådiga kraftverken som
vittnar om historisk arkitektur med påkostad
design. Här finns platsspecifika konstverk
och exklusiva material som skiffer och
marmor. Till denna miljö har Linda Peters­
son bjudit in dansare, performance-artister
och musiker för att utveckla ett konstnärligt
videoverk i den unika miljön. Genom att
belysa kraftverkens estetiska byggnadskonst
hoppas projektägaren uppmärksamma ägarna
om det immateriella värde egen­domarna
har och på så vis skydda dem från förfall
i tider då flera kraftverk fjärrstyrs från
större anläggningar.
Videoverket som spelats in har visats
på bland annat Storsjöteatern samt under
Östersundsbaserade festivalen Storsjöyran.
Tillsammans med samarbetsparter som
Fortum, Länsstyrelsen i Jämtland och
enskilda drifttekniker ute på kraftverken
har projektet vidareutvecklats och nått nya
målgrupper som vanligtvis inte besöker
gallerier. Detta har i sin tur lett till att ryktet
spridits till både Jämtkraft och Länsstyrelsen
i Kalmar som efterfrågat mer information
om projektet.
Kulturbryggan menar att projektets
styrka ligger i dess undersökande natur och
vilja att leta i det dolda och förgångna för att
finna det verkligt nyskapande. Att samtidigt
arbeta med flera konstnärliga uttryck stärker
Modernismens Monument ytterligare.
Projektet fortsätter att utvecklas och för
projektägaren arbetar med en bok om kraft­
verkens historia och de konstverk som nu
skapas i dess miljöer. Samtidigt planeras ut­
ställningar på Luleå konsthall, Färgfabriken
Stockholm och Ahlbergshallen i Östersund.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
BILAGOR
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
62
BILAGOR
Bilaga 1: Kommittédirektiv och aktuellt tilläggsdirektiv
Dir. 2010:77
Kulturbryggan – en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet
(Ku 2010:04)
Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010
Sammanfattning
Kommittén ska bl.a.
†† lämna förslag på vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidrags­
givning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet,
†† etablera en försöksverksamhet som under 2011–2012 fördelar avsatta medel som bidrag
till nyskapande kulturprojekt.
För verksamheten beräknas 25 miljoner kronor per år avsättas. Av särskild vikt är att den
bidragsgivande verksamheten ska ha en oberoende ställning som alternativ bidragsgivare och
kunna hantera och främja kulturområdets hela omfattning. Kommittén ska sträva efter att
hitta samverkan med andra finansiärer.
Kommittén ska särskilt överväga hur de nya kulturpolitiska målen kan få genomslag,
såväl i försöksverksamheten som i förslagen om en långsiktig verksamhet.
Stiftelsen framtidens kultur upphör
Stiftelsen framtidens kultur bildades genom ett regeringsbeslut i juni 1994 med kapital från
de upplösta löntagarfonderna. Stiftelsen, som kommer att upplösas 2011, har bidragit till att
knyta samman olika verksamheter och till att nya intressanta samarbetsprojekt inom kultur­
området kommit till stånd. I sin verksamhet har stiftelsen ofta betonat möjligheten att
bistå med kulturellt ”riskkapital”, vilket har gett utrymme för ännu inte etablerade kultur­
verksamheter att utvecklas. Genom åren har stiftelsen gett stöd till uppbyggnad och drift
av långsiktig verksamhet som Akvarellmuseet i Skärhamn, Måltidens hus i Grythyttan och
Hälsinglands Träteater i Järvsö, men framför allt till mer tidsbegränsade kulturprojekt.
I och med att Stiftelsen framtidens kultur upphör försvinner en av få mer betydande
nationella kulturfonder i Sverige. I våra nordiska grannländer spelar de nationella kultur­
fonderna en stor roll för kulturlivet. Även i många andra länder i Europa och andra jämför­
bara länder runt om i världen är oberoende privata eller ideella kulturfonder viktiga aktörer
och alternativ till de offentliga stödsystemen inom kulturområdet.
Stiftelsen framtidens kultur har haft en relativt liten administration och till stiftelsen
har olika expert- och sakkunnig-grupper knutits, som gjort kvalitativa och konstnärliga
bedömningar av projektförslagen. Stiftelsen har också haft samarbete med Statens kultur­
råd, Konstnärsnämnden, Sveriges författarfond, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet samt
med regionala och lokala kulturförvaltningar. Stiftelsen framtidens kultur har också genom
seminarieverksamhet och informationsspridning bidragit till ökad kunskap och till att skapa
och stödja nätverk mellan kulturlivets olika intressenter.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
63
Uppdraget
I den kulturpolitiska propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) gör regeringen bedöm­
ningen att det behövs ett komplement till de befintliga statliga ordningarna för bidrags­
givning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Regeringen menar alltså att det
är viktigt att Stiftelsen framtidens kultur får en efterföljare. Det är en angelägen uppgift
att hitta nya och alternativa finansieringsmöjligheter för att stödja förnyelse och utveckling
inom kulturområdet. En fungerande ”riskkapitalförsörjning” inom kultursektorn är viktig
för att ge förutsättningar för innovativt och gränsöverskridande kulturskapande. Det ger
också möjligheter att hitta nya former för att organisera kulturskapande verksamhet och
för breddad samverkan. För att motsvara den bidragsfördelning som Stiftelsen framtidens
kultur haft under senare år avsätts, fr.o.m. 2011, ett årligt anslag på 25 miljoner kronor för
verksamheten. Regeringen ser det också som avgörande att bidragsgivningen ger incita­
ment till finansiering från flera parter. För Kulturdepartementets räkning har ett fördjupat
underlag om verksamhetens inriktning och förutsättningar tagits fram (dnr Ku2009/2273/
KT). Övervägandena i underlaget om verksamhetens inriktning bör vara en utgångspunkt
för kommittén.
Nyskapande kultur och kulturell förnyelse tar ofta form i småskaliga verksamheter och
genom enskilda kulturutövares engagemang, men uppstår även i mötet mellan olika typer av
aktörer eller där kulturområdet möter andra samhällsområden.
En kommitté ska mot denna bakgrund lämna förslag rörande en ny bidragsgivande statlig
verksamhet som ska ha i uppgift att stödja förnyelse och utveckling inom kultur­området.
Av särskild vikt är att den bidragsgivande verksamheten ska ha en oberoende ställning som
alternativ bidragsgivare och kunna hantera och främja kulturområdets hela omfattning.
Detta ställer särskilda krav på såväl dialogformer som uppföljning.
KOMMITTÉN SKA UTFÖRA FÖLJANDE UPPGIFTER:
Lämna förslag på vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidrags­
givning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet och som utgör ett alternativ
till befintliga bidragsordningar. Förslag ska bl.a. lämnas om verksamhetsmål, organisa­
tion och budget för den nya verksamheten. Förslag ska också lämnas om eventuella nya
förordningar eller förordningsändringar som krävs för den föreslagna verksamhetsformen
och, om förslaget inbegriper bildande av en ny myndighet, förslag till instruktion och
regleringsbrev.
†† Etablera en försöksverksamhet som under 2011–2012 fördelar avsatta medel som bidrag
till nyskapande kulturprojekt. Kommittén ska fatta beslut om bidragsfördelning efter
föredragning av kansliet.
†† Sträva efter att etablera samverkan med andra finansiärer.
†† Särskilt överväga hur de nya kulturpolitiska målen kan få genomslag, såväl i försöksverk­
samheten som i förslagen om en långsiktig verksamhet.
Kommittén ska förutom att redovisa de överväganden som ligger till grund för dess
förslag, särskilt redovisa hur förslagen bidrar till ökad effektivisering och helhetssyn inom
den statliga verksamheten på kulturområdet.
††
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
64
BILAGOR
Arbetsformer och redovisning av uppdraget
Det är av särskild vikt att kommittén kontinuerligt samråder med berörda myndigheter
och aktörer inom kulturlivet och näringslivet.
Kommittén ska löpande informera Regeringskansliet (Kulturdepartementet) om
uppdragets genomförande.
En första delrapport, med förslag till en plan för försöksverksamheten under 2011–2012,
ska redovisas senast den 30 november 2010. Rapporten ska även innehålla förslag till bidrags­
förordning för försöksverksamheten.
En rapport med förslag till en långsiktig verksamhetsform ska lämnas senast den 31 mars
2012. En plan för uppföljning av bidragsgivningen inom försöksverksamheten ska ingå i det
förslag till långsiktig verksamhetsform som kommittén lämnar.
En slutrapport om försöksverksamheten ska lämnas senast den 31 december 2012.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
65
Dir. 2014:151
Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan – en ny form för stöd till förnyelse och utveckling
inom kulturområdet (Ku 2010:04)
Beslut vid regeringssammanträde den 27 november 2014
FÖRLÄNGD TID FÖR UPPDRAGET
Regeringen beslutade den 8 juli 2010 kommittédirektiv som ger en kommitté i uppdrag att
bl.a. föreslå vilken verksamhetsform som är ändamålsenlig för en långsiktig bidragsgivning
till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Vidare ingår i uppdraget att etablera en
tidsbegränsad försöksverksamhet med bidragsgivning till nyskapande kulturprojekt
(dir. 2010:77).
Kommittén lämnade den 30 mars 2012 delbetänkandet Att angöra en kulturbrygga
(SOU 2012:16) med förslag till en långsiktig verksamhetsform.
Tiden för uppdraget har tidigare förlängts genom tilläggsdirektiv (dir. 2012:71 och
dir. 2013:99).
Utredningstiden förlängs nu till den 31 december 2015. Försöksverksamheten med att
fördela bidrag till nyskapande kulturprojekt för 2014 ska redovisas senast den 28 februari 2015.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
66
BILAGOR
Bilaga 2: Bidragsförordning
Förordning (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur
SFS NR: 2011:317
DEPARTEMENT/MYNDIGHET: Kulturdepartementet
UTFÄRDAD: 2011-03-24
TIDSBEGRÄNSAD: 2016-01-01 00:00:00
ÄNDRAD: t.o.m. SFS 2014:1417
KÄLLA: Regeringskansliet/Lagrummet
Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till nyskapande kultur.
Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Ändamålet med statsbidraget
2 § Upphör att gälla U:2015-01-01/ Ändamålet med statsbidraget är att främja förnyelse
och utveckling inom kulturområdet med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska
målen. Förordning (2012:904).
2 § Träder i kraft I:2015-01-01/ Ändamålet med statsbidraget är att främja förnyelse och
utveckling inom kulturområdet i hela landet med utgångspunkt i de nationella kultur­
politiska målen. Förordning (2014:1417).
Villkor för statsbidrag
3 § Statsbidrag får ges till
1. sådan nyskapande kulturell verksamhet av professionell art och hög kvalitet som
bedrivs i projektform,
2.samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former för att bedriva kulturell
verksamhet, eller
3.projekt som syftar till att utveckla nya sätt att finansiera kulturell verksamhet.
Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde eller vara konstområdes­
överskridande. De kan också bygga på samverkan mellan kultursektorn och andra
samhällsområden. Förordning (2012:904).
4 § Statsbidrag får lämnas till fysiska eller juridiska personer.
5 § Vid fördelningen av bidrag ska det fria kulturlivet prioriteras.
6 § Upphör att gälla U:2015-01-01/ Krav på finansiering även från annan part ska ställas
som villkor för statsbidrag. Om det finns särskilda skäl, behöver dock sådant krav inte
ställas om bidrag ges för att påbörja en försöksverksamhet eller för att vidareutveckla
en projektidé.
6 § Träder i kraft I:2015-01-01/ Krav på finansiering även från annan part bör ställas som
villkor för statsbidrag. Sådant krav behöver inte ställas om bidrag ges för att påbörja en
försöksverksamhet eller för att vidareutveckla en projektidé. Förordning (2014:1417).
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
67
Ärendenas handläggning
7 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av kommittén Kulturbryggan
(Ku 2010:04).
8 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen hos Kulturbryggan. Ansökan ska innehålla
de uppgifter som behövs för prövningen.
9 § Innan ett bidrag beviljas ska Kulturbryggan låta minst en extern bedömare med kunskap
inom relevanta konst- och kulturområden yttra sig över ansökan.
10 § Kulturbryggan ska i beslut om bidrag ange vilket ändamål bidraget beviljas för och vilka
villkor som ska gälla för bidraget. I beslutet ska också sista dag för redovisning anges.
11 § Bidrag beviljas för högst ett år i taget.
Redovisning
12 § Mottagare av statsbidrag enligt denna förordning ska, vid den tidpunkt som angetts
i beslutet om bidrag, redovisa för Kulturbryggan hur medlen har använts och lämna
de övriga uppgifter som Kulturbryggan behöver för uppföljning och utvärdering.
Återbetalning och återkrav
13 § Kulturbryggan får besluta att ett beviljat bidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det
kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.
14 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt
har orsakat att bidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för
högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
3. bidraget inte används för det ändamål som det har beviljats för,
4. det projekt som bidraget har lämnats för inte slutförs eller om bidraget av någon
annan anledning inte förbrukats,
5. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §, eller
6. villkor i beslutet inte har följts.
15 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Kulturbryggan besluta
att helt eller delvis kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad mottagaren oriktigt
har fått. Om det finns särskilda skäl, får Kulturbryggan helt eller delvis efterge krav
på återbetalning.
16 § Om ett belopp som har återkrävts enligt 15 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta
tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tilllämpliga delar räntelagen
(1975:635).
Överklagande
17 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
68
BILAGOR
Bilaga 3: Statistik från projektens redovisningar
Nedan redovisas samtliga svar från de genomförda projekt som inkommit med sina redovis­
ningar under perioden 28 november 2013–12 december 2013. 2013 uppdaterades frågorna och
svarsalternativen i redovisningsblanketten. Därför redovisas statsistiken för de inkomna
redovisningarna i två sammanställningar. Den första sammanställningen visar de som
erhållit stöd mellan 2011–2012, totalt 48 fördelat på 39 Startstöd samt 9 Genomförandestöd,
och den andra de som erhållit stöd mellan 2013–2014, totalt 71 fördelat på 55 Startstöd och
16 Genomförandestöd.
2011–2012
1. HAR PROJEKTET FÖRÄNDRATS PÅ NÅGOT SÄTT MOT VAD NI ANGAV I ANSÖKAN?
NEJ
EJ SVAR
2%
20
0
JA
29%
40
69%
60
80
100
2. I VILKEN OMFATTNING HAR PROJEKTET BIDRAGIT TILL ATT UTVECKLA DET HUVUDSAKLIGA
OMRÅDE NI VERKAR INOM? DET HUVUDSAKLIGA OMRÅDET MOTSVARAR DET NI ANGAV SOM
ÖNSKEMÅL OM PRIMÄR BEDÖMARKOMPETENS.
INTE ALLS
2%
I MARGINELL OMFATTNING
0%
I MÅTTLIG OMFATTNING
19%
I STOR OMFATTNING
EJ SVAR
8%
20
0
40
60
71%
80
100
3. I VILKEN OMFATTNING HAR PROJEKTET BIDRAGIT TILL ATT PÅVERKA OMRÅDEN UTANFÖR
ERT HUVUDSAKLIGA OMRÅDE? DET HUVUDSAKLIGA OMRÅDET MOTSVARAR DET NI ANGAV
SOM ÖNSKEMÅL OM PRIMÄR BEDÖMARKOMPETENS.
INTE ALLS
8%
I MARGINELL OMFATTNING
13%
I MÅTTLIG OMFATTNING
27%
I STOR OMFATTNING
EJ SVAR
0
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
8%
20
40
60
44%
80
100
69
4. I VILKEN OMFATTNING HAR PROJEKTET HAFT BETYDELSE INOM FÖLJANDE OMRÅDEN
AV DE NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅLEN:
A) FRÄMJAT ALLAS MÖJLIGHET TILL KULTURUPPLEVELSER
INTE ALLS
2%
I MARGINELL OMFATTNING
19%
25%
I MÅTTLIG OMFATTNING
I STOR OMFATTNING
EJ SVAR
2%
20
0
40
52%
60
80
100
B) FRÄMJAT KVALITET OCH KONSTNÄRLIG FÖRNYELSE
INTE ALLS
2%
I MARGINELL OMFATTNING
I MÅTTLIG OMFATTNING
EJ SVAR
4%
8%
I STOR OMFATTNING
83%
2%
20
0
40
60
80
100
80
100
80
100
C) FRÄMJAT ETT LEVANDE KULTURARV
INTE ALLS
17%
15%
I MÅTTLIG OMFATTNING 25%
I MARGINELL OMFATTNING
I STOR OMFATTNING
EJ SVAR
4%
20
0
40
40%
60
D) FRÄMJAT INTERNATIONELL OCH INTERKULTURELL SAMVERKAN
INTE ALLS
6%
19%
I MÅTTLIG OMFATTNING 25%
I MARGINELL OMFATTNING
I STOR OMFATTNING
EJ SVAR
0
2%
20
40
60
48%
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
70
BILAGOR
E) UPPMÄRKSAMMAT BARNS OCH UNGAS RÄTT TILL KULTUR
INTE ALLS
19%
I MARGINELL OMFATTNING
17%
23%
I MÅTTLIG OMFATTNING
I STOR OMFATTNING
EJ SVAR
2%
20
0
40
40%
60
80
100
5. VILKEN BETYDELSE HAR STÖDET FRÅN KULTURBRYGGAN HAFT:
A) FÖR ATT GENOMFÖRA PROJEKTET
INGEN ELLER MARGINELL BETYDELSE
MÅTTLIG BETYDELSE
6%
STOR BETYDELSE
EJ SVAR
0%
17%
AVGÖRANDE BETYDELSE
77%
0%
20
0
40
60
80
100
B) FÖR ATT FÅ PRIVATA FINANSIÄRER ATT STÖDJA PROJEKTET ELLER EN FORTSÄTTNING
PÅ PROJEKTET
13%
31%
STOR BETYDELSE 35%
AVGÖRANDE BETYDELSE 21%
INGEN ELLER MARGINELL BETYDELSE
MÅTTLIG BETYDELSE
EJ SVAR
0%
20
0
40
60
80
100
C) FÖR ATT FÅ OFFENTLIGA FINANSIÄRER ATT STÖDJA PROJEKTET ELLER EN FORTSÄTTNING
PÅ PROJEKTET
INGEN ELLER MARGINELL BETYDELSE
MÅTTLIG BETYDELSE
15%
13%
STOR BETYDELSE
AVGÖRANDE BETYDELSE
EJ SVAR
0%
0
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
20
40
25%
60
48%
80
100
71
D) FÖR ATT STÄRKA PROJEKTÄGARENS OCH ÖVRIGA NYCKELPERSONERS KOMPETENSER
INGEN ELLER MARGINELL BETYDELSE
MÅTTLIG BETYDELSE
4%
6%
44%
AVGÖRANDE BETYDELSE 44%
STOR BETYDELSE
EJ SVAR
2%
20
0
40
60
80
100
E) FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP OCH KÄNNEDOM OM PROJEKTET
INGEN ELLER MARGINELL BETYDELSE
MÅTTLIG BETYDELSE
17%
13%
STOR BETYDELSE
AVGÖRANDE BETYDELSE
EJ SVAR
0%
20
0
19%
40
52%
60
80
100
6. VILKET PÅSTÅENDE STÄMMER BÄST ÖVERENS MED VARFÖR NI SÖKTE STÖD
FRÅN KULTURBRYGGAN?
VI FICK AVSLAG PÅ ANSÖKAN HOS ANDRA
INSTANSER OCH TESTADE DÄRFÖR KULTURBRYGGAN
6%
EFTERSOM DET INTE STÄLLDES NÅGOT KRAV
PÅ MEDFINANSIERING PASSADE DET OSS BÄST
23%
VI HAR ALDRIG SÖKT STÖD FÖR PROJEKTET
HOS ANDRA INSTANSER FÖR ATT DET INTE
HAR FUNNITS RELEVANTA STÖDFORMER
PROJEKTET VAR VÄLDIGT KOSTSAMT
OCH VI BEHÖVDE FLERA PARTER SOM
FINANSIÄRER, VARAV KULTURBRYGGAN VAR EN
31%
RENT TIDSMÄSSIGT PASSADE DET OSS
BÄST ATT SÖKA INOM ANGIVEN STÖDFORM
EJ SVAR
0
27%
13%
0%
20
40
60
80
100
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
72
BILAGOR
2013–2014
1. I VILKEN OMFATTNING HAR PROJEKTET MEDVERKAT TILL ATT ETABLERA ELLER UTVECKLA
NYSKAPANDE FORMER FÖR KULTUR?
INGEN ELLER KNAPP OMFATTNING
I MÅTTLIG OMFATTNING
3%
3%
I STOR OMFATTNING
I MYCKET STOR OMFATTNING
EJ SVAR
1%
20
0
40
32%
60
61%
80
100
2. I VILKEN OMFATTNING HAR PROJEKTET BIDRAGIT TILL ATT PÅVERKA ELLER UTVECKLA
DE OMRÅDEN SOM MOTSVARAR ERA ÖNSKEMÅL OM KOMPETENSER?
3%
10%
INGEN ELLER KNAPP OMFATTNING
I MÅTTLIG OMFATTNING
I STOR OMFATTNING
I MYCKET STOR OMFATTNING
EJ SVAR
1%
20
0
40
27%
60
59%
80
100
3. I VILKEN OMFATTNING HAR PROJEKTET VARIT RELEVANT I TERMER AV KONSTNÄRLIG ELLER
KULTURELL AKTUALITET, AMBITION OCH INTEGRITET?
INGEN ELLER KNAPP OMFATTNING
I MÅTTLIG OMFATTNING
4%
1%
I STOR OMFATTNING
38%
I MYCKET STOR OMFATTNING
EJ SVAR
0%
20
0
40
60
56%
80
100
4. I VILKEN OMFATTNING HAR PROJEKTETS EVENTUELLA SAMARBETEN VARIT RELEVANTA
FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE OCH UTGÅNG?
0%
6%
INGEN ELLER KNAPP OMFATTNING
I MÅTTLIG OMFATTNING
I STOR OMFATTNING
32%
I MYCKET STOR OMFATTNING
EJ SVAR
3%
0
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
20
40
60
80
59%
100
73
5. I VILKEN OMFATTNING HAR PROJEKTET HAFT BETYDELSE INOM FÖLJANDE OMRÅDEN
AV DE NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅLEN:
A) FRÄMJAT ALLAS MÖJLIGHET TILL KULTURUPPLEVELSER
INGEN ELLER KNAPP OMFATTNING
7%
32%
32%
I MYCKET STOR OMFATTNING 28%
I MÅTTLIG OMFATTNING
I STOR OMFATTNING
EJ SVAR
0%
20
0
40
60
80
100
B) FRÄMJAT KVALITET OCH KONSTNÄRLIG FÖRNYELSE
INGEN ELLER KNAPP OMFATTNING
I MÅTTLIG OMFATTNING
4%
0%
I STOR OMFATTNING
39%
I MYCKET STOR OMFATTNING
EJ SVAR
0%
20
0
40
60
56%
80
100
80
100
80
100
C) FRÄMJAT ETT LEVANDE KULTURARV
INGEN ELLER KNAPP OMFATTNING
28%
I STOR OMFATTNING 24%
I MYCKET STOR OMFATTNING 21%
25%
I MÅTTLIG OMFATTNING
EJ SVAR
1%
20
0
40
60
D) FRÄMJAT INTERNATIONELL OCH INTERKULTURELL SAMVERKAN
11%
27%
I STOR OMFATTNING 31%
INGEN ELLER KNAPP OMFATTNING
I MÅTTLIG OMFATTNING
I MYCKET STOR OMFATTNING
EJ SVAR
0
1%
20
40
30%
60
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
74
BILAGOR
E) UPPMÄRKSAMMAT BARNS OCH UNGAS RÄTT TILL KULTUR
INGEN ELLER KNAPP OMFATTNING
23%
21%
I MYCKET STOR OMFATTNING 24%
31%
I MÅTTLIG OMFATTNING
I STOR OMFATTNING
EJ SVAR
1%
20
0
40
60
80
100
6. VILKET PÅSTÅENDE STÄMMER BÄST ÖVERENS MED VARFÖR NI SÖKTE STÖD
FRÅN KULTURBRYGGAN?
RENT TIDSMÄSSIGT PASSADE DET OSS
BÄST ATT SÖKA INOM ANGIVEN STÖDFORM
8%
PROJEKTET VAR VÄLDIGT KOSTSAMT
OCH VI BEHÖVDE FLERA PARTER SOM
FINANSIÄRER, VARAV KULTURBRYGGAN VAR EN
VI HAR ALDRIG SÖKT STÖD FÖR PROJEKTET
HOS ANDRA INSTANSER FÖR ATT DET INTE
HAR FUNNITS RELEVANTA STÖDFORMER
EFTERSOM DET INTE STÄLLDES NÅGOT KRAV
PÅ MEDFINANSIERING PASSADE DET OSS BÄST
VI FICK AVSLAG PÅ ANSÖKAN HOS ANDRA
INSTANSER OCH TESTADE DÄRFÖR KULTURBRYGGAN
EJ SVAR
30%
35%
23%
4%
0%
20
0
40
60
80
100
7. VILKEN BETYDELSE HAR STÖDET FRÅN KULTURBRYGGAN HAFT:
A) FÖR ATT GENOMFÖRA PROJEKTET
INGEN ELLER MARGINELL BETYDELSE
MÅTTLIG BETYDELSE
1%
STOR BETYDELSE
EJ SVAR
0%
15%
AVGÖRANDE BETYDELSE
83%
0%
20
0
40
60
80
100
80
100
B) FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP OCH KÄNNEDOM OM PROJEKTET
10%
27%
STOR BETYDELSE 35%
AVGÖRANDE BETYDELSE 28%
INGEN ELLER MARGINELL BETYDELSE
MÅTTLIG BETYDELSE
EJ SVAR
0%
0
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
20
40
60
75
C) FÖR ATT FÅ PRIVATA FINANSIÄRER ATT STÖDJA PROJEKTET ELLER EN FORTSÄTTNING
PÅ PROJEKTET
INGEN ELLER MARGINELL BETYDELSE
MÅTTLIG BETYDELSE
21%
21%
STOR BETYDELSE
AVGÖRANDE BETYDELSE
EJ SVAR
0%
20
0
15%
40
42%
60
80
100
D) FÖR ATT FÅ OFFENTLIGA FINANSIÄRER ATT STÖDJA PROJEKTET ELLER EN FORTSÄTTNING
PÅ PROJEKTET
INGEN ELLER MARGINELL BETYDELSE
MÅTTLIG BETYDELSE
14%
15%
STOR BETYDELSE
AVGÖRANDE BETYDELSE
EJ SVAR
0%
20
0
40
27%
44%
60
80
100
E) FÖR ATT STÄRKA PROJEKTÄGARENS OCH ÖVRIGA NYCKELPERSONERS KOMPETENSER
0%
MÅTTLIG BETYDELSE 17%
INGEN ELLER MARGINELL BETYDELSE
46%
AVGÖRANDE BETYDELSE 37%
STOR BETYDELSE
EJ SVAR
0
0%
20
40
60
80
100
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
76
BILAGOR
Bilaga 4: Kulturbryggans bedömarpool 2014
Bedömare
Bostadsort
Stefan Andersson
Örnsköldsvik
Maria Backman
Stockholm
Henric Benesch
Göteborg
Susan Bolgar
Stockholm
Aja Bugge
Hilleröd, Danmark
Stefan Böhm
Stockholm
Monica Danielson
Göteborg
Göran du Rees
Stockholm
Stefan Elgh
Enköping
Ann Margret Hauknes
Bergen, Norge
Rasmus Heyman
Göteborg
Mårten Janson
Stockholm
Svenolof Karlsson
Nynäshamn
Erik Krikortz
Berlin, Tyskland
Vanessa Labanino
Göteborg
Niclas Lindblad
Stockholm
Lisa Lindén
Göteborg
Pether Lindgren
Malmö
Stefan Lundblad
Stockholm
Anna Lyrevik
Skivarp
Katarina Macleod
Stockholm
Ulrika Rang
Malmö
Mattias Rickardsson
Göteborg
Niels Righolt
Köpenhamn, Danmark
Johan Sjöström
Göteborg
Pontus Stenshäll
Stockholm
Maria Stålhammar
Göteborg
Johan Söderman
Malmö
Britta Söderqvist
Göteborg
Christjan Wegner
Stockholm
Lena Weman
Montreal, Kanada
Lina Zavalia
Stockholm
Clara Åhlvik
Göteborg
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
78
BILAGOR
Bilaga 5: Exempel på utvärdering av bedömare
Utlåtande om dina bedömningar
NAMN: NN
UTLYSNING: 1 och 2, 2014
ANTAL BEDÖMDA ANSÖKNINGAR: XX
VARAV ANTAL RESULTERADE I BIFALL: XX
ANTAL AVVIKELSER FRÅN ANVISNINGAR FÖR REKOMMENDATION FÖR STÖD 1 : XX
Tabell 1. Procentuell fördelning mellan olika omdömen
i bedömningsgrunderna (Utlysning 1)
Bedömningsgrund/Utlåtande
Din procentuella Snittet för samtliga
fördelning
bedömare
Rekommendation för stöd
3%
20 %
2. Måttlig rekommendation för stöd
64 %
41 %
3. Stark rekommendation för stöd
28 %
27 %
5%
11 %
8%
16 %
2. Projektet uppvisar godtagbara tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
59 %
40 %
3. Projektet uppvisar relevanta tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
28 %
30 %
5%
15 %
1. Ingen eller knapp rekommendation för stöd
4. Mycket stark rekommendation för stöd
Nyskapande
1. Projektet uppvisar inga eller knappa tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
4. Projektet uppvisar utomordentliga tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
Kvalitet
1. Projektet uppvisar inga eller knappa tecken på aktualitet, ambition eller integritet
2. Projektet uppvisar godtagbara tecken på aktualitet, ambition eller integritet
3%
8%
56 %
35 %
3. Projektet uppvisar relevanta tecken på aktualitet, ambition eller integritet
31 %
38 %
4. Projektet uppvisar utomordentliga tecken på aktualitet, ambition eller integritet
10 %
20 %
0%
4%
2. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa godtagbar
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
36 %
25 %
3. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa relevant
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
51 %
48 %
4. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa utomordentlig
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
13 %
23 %
Kompetens och genomförbarhet
1. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms inte kunna tillämpa relevant
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
1 Här avses de fall då bedömaren angett en högre rekommendation för stöd än vad anvisningarna föreskriver.
Det vill säga ifall bedömaren exempelvis har gett en mycket stark rekommendation för stöd (4) för projekt som har
lägre än 4 i både Nyskapande och Kvalitet. Mer information kring detta finns i arbetsbeskrivningen för bedömare.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
79
Bedömningsgrund/Utlåtande
Din procentuella Snittet för samtliga
fördelning
bedömare
Samverkan
1. Befintliga eller potentiella samarbetspartners saknas eller bedöms inte vara intressanta
eller relevanta för projektet
0%
10 %
2. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara måttligt intressanta
eller relevanta för projektet
54 %
32 %
3. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara intressanta
eller relevanta för projektet
38 %
41 %
8%
17 %
4. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara ytterst intressanta
eller relevanta för projektet
Tabell 2. Procentuell fördelning mellan olika omdömen
i bedömningsgrunderna (Utlysning 2)
Bedömningsgrund/Utlåtande
Din procentuella Snittet för samtliga
fördelning
bedömare
Rekommendation för stöd
14 %
20 %
2. Måttlig rekommendation för stöd
61 %
42 %
3. Stark rekommendation för stöd
25 %
26 %
0%
12 %
7%
20 %
2. Projektet uppvisar godtagbara tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
68 %
37 %
3. Projektet uppvisar relevanta tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
18 %
27 %
7%
16 %
7%
9%
1. Ingen eller knapp rekommendation för stöd
4. Mycket stark rekommendation för stöd
Nyskapande
1. Projektet uppvisar inga eller knappa tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
4. Projektet uppvisar utomordentliga tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
Kvalitet
1. Projektet uppvisar inga eller knappa tecken på aktualitet, ambition eller integritet
2. Projektet uppvisar godtagbara tecken på aktualitet, ambition eller integritet
54 %
33 %
3. Projektet uppvisar relevanta tecken på aktualitet, ambition eller integritet
32 %
38 %
7%
19 %
7%
7%
2. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa godtagbar
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
32 %
19 %
3. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa relevant
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
61 %
53 %
0%
20 %
4. Projektet uppvisar utomordentliga tecken på aktualitet, ambition eller integritet
Kompetens och genomförbarhet
1. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms inte kunna tillämpa relevant
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
4. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa utomordentlig
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
80
BILAGOR
Bedömningsgrund/Utlåtande
Din procentuella Snittet för samtliga
fördelning
bedömare
Samverkan
1. Befintliga eller potentiella samarbetspartners saknas eller bedöms inte vara intressanta
eller relevanta för projektet
11 %
13 %
2. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara måttligt intressanta
eller relevanta för projektet
46 %
28 %
3. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara intressanta
eller relevanta för projektet
36 %
44 %
7%
15 %
4. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara ytterst intressanta
eller relevanta för projektet
Om dina motiveringar och omdömen
Överlag disponerar du dina bedömningar på ett tillfredställande sätt. I flera fall är dock dina
återgivningar/beskrivningar långa i förhållande till den del där du argumenterar för vad du
tycker. Dina motiveringar skulle gynnas av att återgivningen/beskrivningen av projekten var
kortare och själva argumentationen fylligare. Dina motiveringar skulle även bli bättre om du
i högre utsträckning gjorde det tydligt utifrån vilka kompetenser du bedömer ansökan och
att du där argumenterar för på vilka sätt ett projekt exempelvis är nyskapande eller kvalita­
tivt. Som exempel kan nämnas (SS7 – 3641) där du ägnar större delen av din argumentation
kring projektets målgrupp för att slutligen landa i ett resonemang kring att projektet till
formen och i egentlig mening inte är nyskapande i sig.
Överlag är följsamheten mellan dina omdömen i bedömningsgrunderna och Ansökans
tydlighet i relation till det du skriver i motiveringen tillfredställande. I vissa fall behöver
du dock se över denna relation och säkerställa att följsamheten är rimlig. Exempelvis
(SS8 – 3981), tenderar du att inleda din argumentation med att konstatera att projektet till
formen har funnits i århundraden, men där du gett projektet det näst högsta omdömet
i Nyskapande. Här måste du antingen sänka nivån i Nyskapande eller skarpare argumentera
för nivån på omdömet. Överlag bör du även försöka koppla omdömet i Ansökans tydlighet
till vad som sägs i ansökan utifrån de kompetenser du har tilldelats. Du behöver heller inte
inleda dina argumentationsstycken med vad du anser om Ansökans tydlighet eftersom det
finns ett omdöme för det.
Överlag har du ett bra grepp om Kulturbryggans roll och syfte. Dina motiveringar skulle
dock gynnas av att du drog en skarpare gräns mellan Startstöd och Genomförandestöd.
Du behöver i högre utsträckning beakta att Startstödet är ett stöd för förstudier och plane­
ringsarbeten. I vissa fall uttrycker du farhågor kring projektets möjlighet att lyckas pga dess
omfattning i relation till Startstödet. Är det så bör du istället kanske fördjupa läsningen
och se ifall ansökan kanske inte är missriktad i förhållande till sökt stödform.
Ett genomgående drag du verkar tillämpa är att ställa frågor. Det kan vara ett effektivt
sätt att uppmärksamma framförallt projektägaren på brister i ansökan. I vissa fall (SS7 – 3310)
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
81
avslutar du dock din argumentation med en frågeställning som du egentligen bör kunna
besvara själv (”Är det möjligt att uppnå målen som anges i ansökan?”). Försök att undvika
detta eftersom det skulle kunna framstå som om du inte behärskar den kompetens utifrån
vilken du bedömer ansökan.
Sett till dina tidigare insatser för Kulturbryggan anser vi att du tagit flera steg i rätt
riktning. Dina dispositioner har blivit tydligare, din argumentation fylligare och ditt språk
bättre. Ta även nogsamt del av de uppdaterade anvisningar som kommer med innevarande
utlysnings utskick. De innefattar en hel del viktiga förändringar.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
82
BILAGOR
Utlåtande om dina bedömningar
NAMN: NN
UTLYSNING: 1 och 2, 2014
ANTAL BEDÖMDA ANSÖKNINGAR TOTALT: XX
VARAV ANTAL RESULTERADE I BIFALL: XX
ANTAL AVVIKELSER FRÅN ANVISNINGAR FÖR REKOMMENDATION FÖR STÖD TOTALT2: XX
Tabell 1. Procentuell fördelning mellan olika omdömen
i bedömningsgrunderna (Utlysning 1)
Bedömningsgrund/Utlåtande
Din procentuella Snittet för samtliga
fördelning
bedömare
Rekommendation för stöd
1. Ingen eller knapp rekommendation för stöd
4%
20 %
2. Måttlig rekommendation för stöd
50 %
41 %
3. Stark rekommendation för stöd
21 %
27 %
4. Mycket stark rekommendation för stöd
25 %
11 %
4%
16 %
2. Projektet uppvisar godtagbara tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
50 %
40 %
3. Projektet uppvisar relevanta tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
17 %
30 %
4. Projektet uppvisar utomordentliga tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
29 %
15 %
Nyskapande
1. Projektet uppvisar inga eller knappa tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
Kvalitet
1. Projektet uppvisar inga eller knappa tecken på aktualitet, ambition eller integritet
2. Projektet uppvisar godtagbara tecken på aktualitet, ambition eller integritet
0%
8%
33 %
35 %
3. Projektet uppvisar relevanta tecken på aktualitet, ambition eller integritet
38 %
38 %
4. Projektet uppvisar utomordentliga tecken på aktualitet, ambition eller integritet
29 %
20 %
1. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms inte kunna tillämpa relevant
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
4%
4%
2. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa godtagbar
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
8%
25 %
3. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa relevant
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
67 %
48 %
4. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa utomordentlig
hanzverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
21 %
23 %
Kompetens och genomförbarhet
2 Här avses de fall då bedömaren angett en högre rekommendation för stöd än vad anvisningarna föreskriver.
Det vill säga ifall bedömaren exempelvis har gett en mycket stark rekommendation för stöd (4) för projekt som har
lägre än 4 i både Nyskapande och Kvalitet. Mer information kring detta finns i arbetsbeskrivningen för bedömare.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
83
Bedömningsgrund/Utlåtande
Din procentuella Snittet för samtliga
fördelning
bedömare
Samverkan
1. Befintliga eller potentiella samarbetspartners saknas eller bedöms inte vara intressanta
eller relevanta för projektet
8%
10 %
2. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara måttligt intressanta
eller relevanta för projektet
13 %
32 %
3. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara intressanta
eller relevanta för projektet
58 %
41 %
4. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara ytterst intressanta
eller relevanta för projektet
21 %
17 %
Tabell 2. Procentuell fördelning mellan olika omdömen
i bedömningsgrunderna (Utlysning 2)
Bedömningsgrund/Utlåtande
Din procentuella Snittet för samtliga
fördelning
bedömare
Rekommendation för stöd
1. Ingen eller knapp rekommendation för stöd
11 %
20 %
2. Måttlig rekommendation för stöd
39 %
42 %
3. Stark rekommendation för stöd
22 %
26 %
4. Mycket stark rekommendation för stöd
28 %
12 %
1. Projektet uppvisar inga eller knappa tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
11 %
20 %
2. Projektet uppvisar godtagbara tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
33 %
37 %
3. Projektet uppvisar relevanta tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
28 %
27 %
4. Projektet uppvisar utomordentliga tecken på experimentlust, nytänkande,
omvärldsbevakning eller originalitet
28 %
16 %
Nyskapande
Kvalitet
1. Projektet uppvisar inga eller knappa tecken på aktualitet, ambition eller integritet
2. Projektet uppvisar godtagbara tecken på aktualitet, ambition eller integritet
6%
9%
33 %
33 %
3. Projektet uppvisar relevanta tecken på aktualitet, ambition eller integritet
33 %
38 %
4. Projektet uppvisar utomordentliga tecken på aktualitet, ambition eller integritet
28 %
19 %
0%
7%
2. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa godtagbar
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
11 %
19 %
3. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa relevant
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
61 %
53 %
4. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms kunna tillämpa utomordentlig
hanzverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
28 %
20 %
Kompetens och genomförbarhet
1. Projektägaren och övriga nyckelpersoner bedöms inte kunna tillämpa relevant
hantverksskicklighet eller kommunikativ förmåga i projektet
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
84
BILAGOR
Bedömningsgrund/Utlåtande
Din procentuella Snittet för samtliga
fördelning
bedömare
Samverkan
1. Befintliga eller potentiella samarbetspartners saknas eller bedöms inte vara intressanta
eller relevanta för projektet
6%
13 %
2. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara måttligt intressanta
eller relevanta för projektet
11 %
28 %
3. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara intressanta
eller relevanta för projektet
56 %
44 %
4. Befintliga eller potentiella samarbetspartners bedöms vara ytterst intressanta
eller relevanta för projektet
28 %
15 %
Om dina motiveringar och omdömen
Överlag är du väldigt konsekvent i hur du disponerar dina motiveringar där balansen mellan
återgivningar/beskrivningar av projekten och dina sakkunniga omdömen är bra. Här skulle
vi dock efterlysa något fylligare information om vad projekten består i samt även betydligt
fylligare information gällande vad du anser om projekten.
När du ska synliggöra din sakkunskap behöver du i högre utsträckning argumentera
varför du tycker det ena eller det andra. Just nu är dina sakliga omdömen något summariska,
bitvis helt konstaterande utan att förklara varför. Försök helt enkelt bara att fylla på den
delen med lite mer argumentation. I många fall verkar det uppenbart att projekten inte
innehåller någon argumentation eller beskrivning utifrån dina anvisade kompetenser.
Här kan du gärna beskriva vilken typ av information du skulle behöva för att kunna göra
en mer rättvisande bedömning.
När det gäller hur du bedömer projekten utifrån anvisade kompetenser är du mycket
konsekvent. Ett extra plus för att du så tydligt differentierar mellan olika anvisade kompe­
tenser i dina motiveringar.
Vad gäller följsamheten mellan dina omdömen i bedömningsgrunderna och Ansökans
tydlighet i förhållande till vad du säger i motiveringen är den oftast mycket god. I de fall
du väljer att genomgående ge höga omdömen så skulle vi dock gärna efterlysa lite fylligare
förklaringar till varför projektet genererar så höga omdömen.
Språkligt skriver du enkelt och tydligt vilket gör det lätt att följa dina resonemang.
En sak vi noterat är att du ofta använder dig av ”kan” när du ska bedöma något (”projektet
kan innehålla vissa nyskapande delar”). Vi förstår att detta ofta refererar till att information
utelämnats i projektbeskrivning, men det finns en risk att detta skulle kunna tolkas som
om du är osäker på din sak och kanske rentav saknar relevant omvärldsbevakning inom de
kompetenser du har anvisats. Försök därför att undvika detta.
Din förståelse för Kulturbryggans uppdrag och respektive stödforms syfte är mycket
god. Inför den sista utlysningen har vi gjort en hel del ändringar som finns beskrivna i de nya,
uppdaterade anvisningarna. I korthet handlar det om att vi vill att bedömningsprocessen ska
generera fler ändamålsenliga ansökningar. Försök tillämpa dessa så kommer dina utlåtanden
hålla mycket nivå.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
86
BILAGOR
Bilaga 6: Förteckning över och förklaring av Kulturbryggans kompetenser
Förteckningen över och förklaringar av olika kompetenser gör inga anspråk på att vara
heltäckande i någon bemärkelse, utan görs med förbehållet att Kulturbryggan är en försöks­
verksamhet med möjlighet att pröva nya och olika metoder för bedömning.
Att ringa in vad som kan tänkas känneteckna olika kompetenser är inte synonymt med
vilka projekt som bör eller kan få stöd inom ramen för Kulturbryggans olika stödformer.
Kompetenserna är inte under några omständigheter att betrakta som riktlinjer eller villkor,
utan snarare som redskap för att öka dynamiken och effektiviteten i bedömningsmodellen.
Kompetenserna är grupperade efter olika konst- eller kulturområden och generella
kompetenser. Inom samtliga nedan beskrivna kompetenser ingår även kännedom om hur en
angiven kompetens förhåller sig till en internationell kontext och dess tendenser och trender.
Det vill säga, den roll ett specifikt projekt har i ett globalt/internationellt sammanhang
utifrån vald kompetens.
Konst- eller kulturkompetenser
Arkitektur
Kompetensen Arkitektur omfattar flera olika delområden. Kompetensen avser dels kännedom
kring inredningsarkitektur, (hus)arkitektur, landskapsarkitektur och (fysisk)planering, och
dels kring arkitektonisk gestaltning/konst, teknik/konstruktion och teori/historia, samt
givetvis kombinationer av de ovan uppräknade kunskapsfälten.
Bild
Kompetensen Bild omfattar kännedom om alla former av skapande och gestaltande genom
bild (dock inte rörlig bild!). Detta innefattar således kunskap om hela bildkonsten (fotografi,
måleri, tecknande m.m. – såväl analogt som digitalt) ur såväl historiska som samtida perspektiv.
Dans
Kompetensen Dans avser kännedom om såväl professionell dans som folkdans och street/
urban dans med alla deras respektive stilar, särdrag och uttryck.
Design/Form
Kompetensen Design/Form omfattar kännedom om estetisk och ändamålsenlig gestaltning
av hantverksmässigt eller industriellt framställda produkter, miljöer och tjänster.
Film/Rörliga bilder
Kompetensen Film/Rörliga bilder avser dels kännedom kring medierna film, tv, video och
datorspel, dels kunskap om såväl dokumentärt som fiktivt berättande genom film gestaltat
antingen av levande/verkliga människor/föremål (live action) eller genom inspelningar av
konstgjorda föremål (animation).
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
87
Folkmusik/Världsmusik
Kompetensen Folkmusik/Världsmusik tangerar kunskap om all etnisk musik som huvud­
sakligen är hemmahörandes utanför den västerländska kultursfären och som också kan
kontrasteras mot den klassiska musiken i bemärkelsen att den inte nödvändigtvis framförs
av skolade musiker. Kännetecknande kan vara att musikerna är autodidakta och musiken
delvis improviserad.
Klassisk musik/Konstmusik
Kompetensen Klassisk musik/Konstmusik omfattar kännedom kring flera olika epokers
och genrers särskilda stildrag. Inom kompetensen avses såväl västerländsk konstmusik som
konstmusik bortom den västerländska kultursfären, med alltifrån tidig musik till avant­
gardistisk live-elektronik. Kännetecknande kan vara att musikerna är skolade, musiken
både improviserad och noterad och oftast, men inte uteslutande, framförd med företrädesvis
akustiska instrument.
Kulturarv – Antikvariskt perspektiv
Kompetensen Kulturarv - Antikvariskt perspektiv avser de områden inom kulturarvet vars
främsta uppgift är att tillvarata kulturarvsvärden. Kompetensen omfattar således kännedom
om exempelvis arkeologi, byggnadsvård, landskapsvård och museologi.
Kulturarv – Arkiv/Bibliotek
Kompetensen Kulturarv – Arkiv/Bibliotek avser kännedom om arkivens och bibliotekens
roll i samhället, tekniker för att bevara analoga och digitala dokument, arkiv- och biblioteks­
förteckningar och andra sökhjälpmedel samt service till arkivens och bibliotekens användare.
Litteratur och tidskrifter
Kompetensen Litteratur och tidskrifter omfattar kännedom om litterär produktion för
olika ändamål (läsning, dramatik, manus, journalistik, utgivningsverksamhet, publikations­
former m.m.) och litterär förmedling av olika slag (läs- och litteraturfrämjande, berättande m.m.)
samt övergripande kunskap om litteraturhistorien.
Musikdramatik/Opera
Kompetensen Musikdramatik/Opera omfattar kunskap om alla former av scenisk fram­
ställning som utgår från att ett narrativ berättas genom musik eller sång. Kompetensen
innefattar musikdramatik, opera, musikteater och körsång. Kännetecknande kan vara såväl
skolade som autodidakta musiker och sångare.
Performance
Kompetensen Performance omfattar kunskap om alla former av scenisk framställning som
kännetecknas av att ett narrativ företrädesvis gestaltas i flera olika former, ibland på en och
samma gång, där exempelvis det talade ordet, musik/sång och olika former av cirkus/nycirkus
kan utgöra inslag.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
88
BILAGOR
Populärmusik
Kompetensen Populärmusik omfattar kännedom kring den samling musikstilar som på ett
eller annat sätt kan sägas kontrasteras mot den klassiska musiken i bemärkelsen att den inte
nödvändigtvis framförs av skolade musiker. Populärmusiken omfattar all musik sprungen
ur en västerländsk afroamerikansk tradition (däribland blues, hiphop, jazz, reggae och rock)
samt pop och elektronisk musik med alla dessa stilars olika genrers. Kännetecknande kan
vara att musikerna är autodidakta och musiken delvis improviserad.
Teater/Talat ord
Kompetensen Teater/Talat ord omfattar kunskap om alla former av scenisk framställning
med utgångspunkt i att ett narrativ berättas genom det talade ordet. Kompetensen avser
i den meningen framförallt den vanligaste formen av gestaltande inom scenkonstområdet
(talteater), men även olika former av litterära eller semilitterära evenemang (humor, poesi­
uppläsningar, poetry slam, spoken word m.m.).
Generella kompetenser
Barn och ungdom
Kompetensen Barn och ungdom omfattar kännedom kring vad det innebär att arbeta utifrån
barns och ungdomars perspektiv. Kompetensen avser således hur för-, med- och av-perspek­
tiv rörande barn och ungdomar tillämpas för ett särskilt ändamål i olika sammanhang.
Finansiell samverkan
Kompetensen Finansiell samverkan innefattar i första hand kännedom kring de mekanismer
som möjliggör och syftar till breddad, icke-offentlig finansiering av kulturlivet på såväl
makro- som mikronivå. Med breddad finansiering avses alternativa former för finansiering
av kulturell verksamhet som exempelvis nya arbetssätt, idéer, koncept, metoder, modeller
eller samarbeten.
Forskning
Med kompetensen Forskning avses i första hand ett fördjupat förhållningssätt eller en ut­
forskande ansats till det man vill göra. Kompetensen kan svårligen generaliseras men skulle
kunna karaktäriseras av kännedom kring metodologiska och vetenskapsteoretiska perspektiv
för ett särskilt ändamål eller inom ett särskilt konst- eller kulturområde med syftet att utvinna
ny eller fördjupad kunskap.
Genus/HBTQ
Kompetensen Genus/HBTQ omfattar dels kännedom om hur genus-, homo-, bi-, trans- eller
queera perspektiv praktiskt manifesteras för ett särskilt ändamål, dels kännedom kring dessa
perspektivs innebörder och roller i historiska/teoretiska sammanhang på ett strukturellt plan.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
89
Interaktivitet
Kompetensen Interaktivitet omfattar kännedom om de sammanhang som bygger på att
ett antal människor på ett eller flera sätt skapar något genom att interagera med varandra.
Kompetensen avser således kännedom kring olika former för interaktivt och mål-, eller
processinriktat medskapande som exempelvis communitybaserat arbete, lokalt engagemang,
konst och kultur i det offentliga rummet samt deltagarkulturella projekt.
Kommunikation
Kompetensen Kommunikation avser kännedom kring vad som krävs för att kommunicera ett
projekt på ett effektivt sätt. Kompetensen kan sägas omfatta marknadsföring, publikarbete
och varumärkesbyggande m.m. i såväl analoga/traditionella som digitala/nya former.
Metodutveckling
Kompetensen Metodutveckling avser kännedom kring utvecklingen av nya arbetssätt, fråge­
ställningar, metoder, metodutbyten, redskap m.m. där experimenterandet står i centrum
inom såväl målinriktat som processbaserat arbete.
Miljö
Kompetensen Miljö omfattar kännedom kring människans och naturens ömsesidiga påverkan
på varandra. Kompetensen avser hur miljöperspektivet tillgodoses och tillämpas i syfte att
förbättra och i förlängningen medverka till en hållbar utveckling.
Mångfald
Kompetensen Mångfald avser etnisk mångfald och en mångfald av kulturer utifrån ett
antropologiskt synsätt och omfattar kännedom kring identitetsskapande utifrån enskilda
individers och/eller gruppers olika berättelser, erfarenheter, förhållningssätt, möten, per­
spektiv, utgångspunkter och åsikter.
Partnerskap
Kompetensen Partnerskap avser kännedom kring nätverksbyggande och etablerandet av
olika former av partnerskap och samarbeten för ett särskilt ändamål. Kompetensen kan dels
kännetecknas av hur man går tillväga för att etablera partnerskap, dels kring samarbets­
parternas betydelse för projektets genomförande och resultat.
Publika evenemang
Kompetensen Publika evenemang omfattar kännedom kring arrangörskap, produktion,
rekvisita/scenografi och utställningsverksamhet (curatorisk kunskap) eller motsvarande för
en publik. Kompetensen kan tillämpas inom flera konst- och kulturområden på olika sätt.
Icke desto mindre finns det gemensamma beröringspunkter kring vad det är som får ett
publikt evenemang att fungera oavsett innehåll.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
90
BILAGOR
Teknik och IT
Kompetensen Teknik och IT avser kännedom kring teknisk innovation och utveckling, och
hur dessa förhåller sig till framväxten av och förändringar inom alla konst- och kulturområden.
Det gäller såväl tillkomstprocesser som spridning (distribution/tillgängliggörande) och
utsuddandet av gränser mellan dessa.
Tillgänglighet
Kompetensen Tillgänglighet avser kännedom kring hur pass väl en verksamhet, plats eller
lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska
beskaffenhet, tillgången till information (analogt och digitalt) och ett bra bemötande.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
92
BILAGOR
Bilaga 7: Konferenser och andra evenemang under 2014
††
††
††
††
††
††
††
††
††
††
††
††
††
††
††
28 januari: Seminarium på Grand Hotel om kreativa näringar (deltagare).
7 februari: Bedömarmöte (arrangör).
31 mars: Möte/presentation inför SKL Regionschefer (talare).
29 april: Seminarium om kommunikationsstrategi inför samtliga pågående statliga
utredningar (presentation).
27 maj: Konferens tillsammans med Kulturkraft Stockholm i Stockholm (medarrangör).
4 juni: Infomöte anordnat av Kulturrådet (presentation).
Hösten 2014: Möten med S, V och MP före valet för att berätta om Kulturbryggans
verksamhet.
4 september: Bedömarmöte (arrangör).
23–24 september: Tillväxtverkets konferens "Impact on Culture" i Umeå (deltagare).
15 oktober: Kulturbryggedagen för utvalda projektägare och kommittén (arrangör).
20 oktober: Kulturmässan i Malmö (deltagare/utställare).
3 november: Kulturpolitiskt seminarium anordnat av Myndigheten för Kulturanalys
(talare/deltagare).
3 december: Infomässa anordnad av Innovativ Kultur för samtliga kulturfinansiärer
(presentation/utställare).
8 december: Intercults konferens " De europeiska kulturinstitutionernas framtid"
i Kulturhuset (deltagare).
10 december: Bedömarmöte – avslutning (arrangör).
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
94
BILAGOR
Bilaga 8: Statistik 2014
Önskemål om kompetenser 2014
Önskad kompetens
Annat önskemål*
Arkitektur
Barn och ungdom
Antal önskemål
Andel önskemål
Antal bifall
Andel bifall**
Andel bifall***
175
4%
23
4%
13 %
76
2%
9
2%
12 %
219
6%
20
4%
9%
Bild
246
6%
28
5%
11 %
Dans
113
3%
20
4%
18 %
Design/Form
115
3%
15
3%
13 %
Film/Rörliga bilder
258
6%
38
7%
15 %
Finansiell samverkan
74
2%
11
2%
15 %
Folkmusik/Världsmusik
54
1%
5
1%
9%
Forskning
130
3%
19
4%
15 %
Genus/HBTQ
124
3%
17
3%
14 %
Interaktivitet
301
8%
45
9%
15 %
Klassisk musik/Konstmusik
127
3%
21
4%
17 %
Kommunikation
139
3%
10
2%
7%
Kulturarv – antikvariskt perspektiv
60
2%
5
1%
8%
Kulturarv – arkiv och bibliotek
42
1%
1
0%
2%
Litteratur och tidskrifter
Metodutveckling
97
2%
13
2%
13 %
268
7%
42
8%
16 %
Miljö
76
2%
11
2%
14 %
Musikdramatik/Opera
50
1%
7
1%
14 %
Mångfald
239
6%
28
5%
12 %
Partnerskap
100
3%
7
1%
7%
Performance
200
5%
36
7%
18 %
Populärmusik
80
2%
5
1%
6%
Publika evenemang
202
5%
19
4%
9%
Teater/Talat ord
239
6%
34
7%
14 %
Teknik och IT
119
3%
28
5%
24 %
Tillgänglighet
58
1%
6
1%
10 %
Summa/Snitt:
3981
100 %
523
100 %
13 %
* Avser önskemål om kompetenser som projektägarna själv har definierat.
** Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
*** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive önskad kompetens.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
95
Genomförandestöd omgång 5
Önskad kompetens
Antal önskemål
Andel önskemål
Antal bifall
Andel bifall**
Andel bifall***
Annat önskemål*
14
3%
2
4%
14 %
Arkitektur
13
3%
1
2%
8%
Barn och ungdom
27
5%
4
7%
15 %
Bild
35
7%
5
9%
14 %
Dans
14
3%
3
5%
21 %
Design/Form
15
3%
1
2%
7%
Film/Rörliga bilder
28
6%
4
7%
14 %
Finansiell samverkan
16
3%
2
4%
13 %
9
2%
1
2%
11 %
Forskning
15
3%
3
5%
20 %
Genus/HBTQ
16
3%
2
4%
13 %
Interaktivitet
33
7%
5
9%
15 %
Klassisk musik/Konstmusik
18
4%
4
7%
22 %
Kommunikation
16
3%
0
0%
0%
Folkmusik/Världsmusik
Kulturarv – antikvariskt perspektiv
7
1%
1
2%
14 %
Kulturarv – arkiv och bibliotek
7
1%
1
2%
14 %
Litteratur och tidskrifter
12
2%
0
0%
0%
Metodutveckling
27
5%
3
5%
11 %
Miljö
8
2%
0
0%
0%
Musikdramatik/Opera
8
2%
0
0%
0%
Mångfald
26
5%
3
5%
12 %
Partnerskap
16
3%
0
0%
0%
Performance
30
6%
3
5%
10 %
Populärmusik
12
2%
0
0%
0%
Publika evenemang
32
6%
2
4%
6%
Teater/Talat ord
30
6%
1
2%
3%
Teknik och IT
10
2%
2
4%
20 %
Tillgänglighet
8
2%
2
4%
25 %
Summa/Snitt:
502
100 %
55
100 %
11 %
* Avser önskemål om kompetenser som projektägarna själv har definierat.
** Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
*** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive önskad kompetens.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
96
BILAGOR
Startstöd omgång 7
Önskad kompetens
Antal önskemål
Andel önskemål
Antal bifall
Andel bifall**
Andel bifall***
Annat önskemål*
56
6%
9
7%
13 %
Arkitektur
16
2%
2
2%
13 %
Barn och ungdom
47
5%
6
5%
13 %
Bild
54
6%
4
3%
7%
Dans
23
3%
5
4%
22 %
Design/Form
35
4%
5
4%
14 %
Film/Rörliga bilder
58
6%
8
6%
14 %
Finansiell samverkan
16
2%
1
1%
6%
Folkmusik/Världsmusik
13
1%
3
2%
23 %
Forskning
34
4%
5
4%
15 %
Genus/HBTQ
31
3%
7
6%
23 %
Interaktivitet
63
7%
8
6%
13 %
Klassisk musik/Konstmusik
30
3%
6
5%
20 %
Kommunikation
33
4%
1
1%
3%
Kulturarv – antikvariskt perspektiv
19
2%
0
0%
0%
Kulturarv – arkiv och bibliotek
7
1%
0
0%
0%
Litteratur och tidskrifter
27
3%
4
3%
15 %
Metodutveckling
66
7%
8
6%
12 %
Miljö
18
2%
4
3%
22 %
8
1%
3
2%
38 %
Mångfald
Musikdramatik/Opera
45
5%
6
5%
13 %
Partnerskap
30
3%
3
2%
10 %
Performance
42
5%
9
7%
21 %
Populärmusik
16
2%
3
2%
19 %
Publika evenemang
36
4%
4
3%
11 %
Teater/Talat ord
50
5%
8
6%
16 %
Teknik och IT
29
3%
4
3%
14 %
Tillgänglighet
12
1%
1
1%
8%
Summa/Snitt:
914
100 %
127
100 %
14 %
* Avser önskemål om kompetenser som projektägarna själv har definierat.
** Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
*** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive önskad kompetens.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
97
Tema 2014: Kultur & Politik
Önskad kompetens
Antal önskemål
Andel önskemål
Antal bifall
Andel bifall**
Andel bifall***
Annat önskemål*
21
4%
3
5%
14 %
Arkitektur
12
2%
1
2%
8%
Barn och ungdom
26
5%
2
3%
8%
Bild
38
7%
2
3%
5%
Dans
10
2%
1
2%
10 %
9
2%
2
3%
22 %
Design/Form
Film/Rörliga bilder
Finansiell samverkan
Folkmusik/Världsmusik
36
7%
6
10 %
17 %
7
1%
0
0%
0%
5
1%
0
0%
0%
Forskning
16
3%
1
2%
6%
Genus/HBTQ
20
4%
3
5%
15 %
Interaktivitet
64
12 %
9
14 %
14 %
Klassisk musik/Konstmusik
Kommunikation
Kulturarv – antikvariskt perspektiv
Kulturarv – arkiv och bibliotek
5
1%
0
0%
0%
28
5%
2
3%
7%
3
1%
0
0%
0%
7
1%
0
0%
0%
Litteratur och tidskrifter
12
2%
0
0%
0%
Metodutveckling
36
7%
5
8%
14 %
9
2%
2
3%
22 %
Miljö
Musikdramatik/Opera
2
0%
0
0%
0%
Mångfald
46
9%
7
11 %
15 %
Partnerskap
11
2%
0
0%
0%
Performance
31
6%
5
8%
16 %
Populärmusik
3
1%
0
0%
0%
Publika evenemang
35
6%
4
6%
11 %
Teater/Talat ord
35
6%
5
8%
14 %
6
1%
2
3%
33 %
Teknik och IT
Tillgänglighet
7
1%
1
2%
14 %
Summa/Snitt:
540
100 %
63
100 %
12 %
* Avser önskemål om kompetenser som projektägarna själv har definierat.
** Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
*** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive önskad kompetens.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
98
BILAGOR
Startstöd omgång 8
Önskad kompetens
Antal önskemål
Andel önskemål
Antal bifall
Andel bifall**
25
4%
5
4%
20 %
6
1%
2
2%
33 %
Barn och ungdom
35
6%
3
2%
9%
Bild
39
7%
9
7%
23 %
Dans
19
3%
6
5%
32 %
Design/Form
16
3%
2
2%
13 %
Film/Rörliga bilder
36
6%
12
9%
33 %
Finansiell samverkan
10
2%
2
2%
20 %
Annat önskemål*
Arkitektur
Andel bifall***
Folkmusik/Världsmusik
8
1%
1
1%
13 %
Forskning
9
2%
5
4%
56 %
Genus/HBTQ
12
2%
2
2%
17 %
Interaktivitet
42
7%
12
9%
29 %
Klassisk musik/Konstmusik
26
5%
5
4%
19 %
Kommunikation
15
3%
4
3%
27 %
Kulturarv – antikvariskt perspektiv
10
2%
3
2%
30 %
Kulturarv – arkiv och bibliotek
5
1%
0
0%
0%
Litteratur och tidskrifter
14
2%
3
2%
21 %
Metodutveckling
38
7%
9
7%
24 %
8
1%
1
1%
13 %
Miljö
9
2%
2
2%
22 %
Mångfald
Musikdramatik/Opera
35
6%
7
5%
20 %
Partnerskap
13
2%
1
1%
8%
Performance
26
5%
7
5%
27 %
Populärmusik
22
4%
2
2%
9%
Publika evenemang
28
5%
4
3%
14 %
Teater/Talat ord
30
5%
10
8%
33 %
Teknik och IT
25
4%
10
8%
40 %
Tillgänglighet
7
1%
2
2%
29 %
Summa/Snitt:
568
100 %
131
100 %
23 %
* Avser önskemål om kompetenser som projektägarna själv har definierat.
** Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
*** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive önskad kompetens.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
99
Genomförandestöd omgång 6
Önskad kompetens
Antal önskemål
Andel önskemål
Antal bifall
Andel bifall**
Annat önskemål*
23
5%
0
0%
0%
Arkitektur
10
2%
2
10 %
20 %
Barn och ungdom
31
6%
2
10 %
6%
Bild
29
6%
1
5%
3%
Dans
12
2%
0
0%
0%
9
2%
1
5%
11 %
Film/Rörliga bilder
46
9%
2
10 %
4%
Finansiell samverkan
10
2%
2
10 %
20 %
Folkmusik/Världsmusik
11
2%
0
0%
0%
Forskning
15
3%
1
5%
7%
Genus/HBTQ
14
3%
1
5%
7%
Interaktivitet
28
6%
0
0%
0%
Klassisk musik/Konstmusik
14
3%
0
0%
0%
Kommunikation
12
2%
0
0%
0%
Kulturarv – antikvariskt perspektiv
6
1%
1
5%
17 %
Kulturarv – arkiv och bibliotek
6
1%
0
0%
0%
Litteratur och tidskrifter
9
2%
0
0%
0%
Metodutveckling
29
6%
3
14 %
10 %
Miljö
13
3%
0
0%
0%
Musikdramatik/Opera
10
2%
0
0%
0%
Mångfald
39
8%
0
0%
0%
Partnerskap
10
2%
0
0%
0%
Performance
25
5%
1
5%
4%
Populärmusik
10
2%
0
0%
0%
Publika evenemang
29
6%
0
0%
0%
Teater/Talat ord
31
6%
1
5%
3%
Teknik och IT
16
3%
3
14 %
19 %
Design/Form
Andel bifall***
Tillgänglighet
6
1%
0
0%
0%
Summa/Snitt:
503
100 %
21
100 %
4%
* Avser önskemål om kompetenser som projektägarna själv har definierat.
** Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
*** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive önskad kompetens.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
100
BILAGOR
Startstöd omgång 9
Önskad kompetens
Antal önskemål
Andel önskemål
Antal bifall
Andel bifall**
Andel bifall***
Annat önskemål*
36
4%
4
3%
11 %
Arkitektur
19
2%
1
1%
5%
Barn och ungdom
53
6%
3
2%
6%
Bild
51
5%
7
6%
14 %
Dans
35
4%
5
4%
14 %
Design/Form
31
3%
4
3%
13 %
Film/Rörliga bilder
54
6%
6
5%
11 %
Finansiell samverkan
15
2%
4
3%
27 %
Folkmusik/Världsmusik
8
1%
0
0%
0%
Forskning
41
4%
4
3%
10 %
Genus/HBTQ
31
3%
2
2%
6%
Interaktivitet
71
7%
11
9%
15 %
Klassisk musik/Konstmusik
34
4%
6
5%
18 %
Kommunikation
35
4%
3
2%
9%
Kulturarv – antikvariskt perspektiv
15
2%
0
0%
0%
Kulturarv – arkiv och bibliotek
10
1%
0
0%
0%
Litteratur och tidskrifter
23
2%
6
5%
26 %
Metodutveckling
72
8%
14
11 %
19 %
Miljö
20
2%
4
3%
20 %
Musikdramatik/Opera
13
1%
2
2%
15 %
Mångfald
48
5%
5
4%
10 %
Partnerskap
20
2%
3
2%
15 %
Performance
46
5%
11
9%
24 %
Populärmusik
17
2%
0
0%
0%
Publika evenemang
42
4%
5
4%
12 %
Teater/Talat ord
63
7%
9
7%
14 %
Teknik och IT
33
3%
7
6%
21 %
Tillgänglighet
18
2%
0
0%
0%
Summa/Snitt:
954
100 %
126
100 %
13 %
* Avser önskemål om kompetenser som projektägarna själv har definierat.
** Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
*** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive önskad kompetens.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
101
Geografisk spridning
2014
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
Blekinge län
4
0%
0
0%
0%
Dalarnas län
11
1%
0
0%
0%
Gotlands län
16
1%
3
2%
19 %
Gävleborgs län
Projektägarens hemort
25
2%
0
0%
0%
Hallands län
9
1%
0
0%
0%
Jämtlands län
24
2%
4
3%
17 %
Jönköpings län
6
1%
1
1%
17 %
Kalmar län
10
1%
0
0%
0%
Kronobergs län
2
0%
0
0%
0%
Norrbottens län
13
1%
0
0%
0%
Skåne län
224
19 %
27
18 %
12 %
Stockholms län
525
45 %
78
52 %
15 %
Södermanlands län
14
1%
1
1%
7%
Uppsala län
17
1%
2
1%
12 %
9
1%
2
1%
22 %
24
2%
3
2%
13 %
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
4
0%
2
1%
50 %
Västmanlands län
6
1%
2
1%
33 %
200
17 %
26
17 %
13 %
7
1%
0
0%
0%
26
2%
0
0%
0%
0
0%
0
0%
0%
1176
100 %
151
100 %
13 %
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län
Utanför Sverige
Summa/Snitt:
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive län.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
102
BILAGOR
Genomförandestöd omgång 5
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
Blekinge län
2
1%
0
0%
0%
Dalarnas län
2
1%
0
0%
0%
Gotlands län
3
2%
0
0%
0%
Gävleborgs län
3
2%
0
0%
0%
Hallands län
0
0%
0
0%
0%
Jämtlands län
4
3%
1
7%
25 %
Jönköpings län
1
1%
1
7%
100 %
Kalmar län
2
1%
0
0%
0%
Kronobergs län
0
0%
0
0%
0%
Norrbottens län
0
0%
0
0%
0%
Skåne län
34
24 %
2
13 %
6%
Stockholms län
64
44 %
7
47 %
11 %
Södermanlands län
0
0%
0
0%
0%
Uppsala län
1
1%
0
0%
0%
Värmlands län
0
0%
0
0%
0%
Västerbottens län
3
2%
1
7%
0%
Västernorrlands län
0
0%
0
0%
0%
Västmanlands län
0
0%
0
0%
0%
20
14 %
3
20 %
15 %
Örebro län
1
1%
0
0%
0%
Östergötlands län
4
3%
0
0%
0%
Projektägarens hemort
Västra Götalands län
Utanför Sverige
Summa/Snitt:
0
0%
0
0%
0%
144
100 %
15
100 %
10 %
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive län.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
103
Startstöd omgång 7
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
Blekinge län
2
1%
0
0%
0%
Dalarnas län
1
0%
0
0%
0%
Projektägarens hemort
Gotlands län
4
2%
2
6%
50 %
Gävleborgs län
6
2%
0
0%
0%
Hallands län
3
1%
0
0%
0%
Jämtlands län
7
3%
1
3%
14 %
Jönköpings län
0
0%
0
0%
0%
Kalmar län
4
2%
0
0%
0%
Kronobergs län
1
0%
0
0%
0%
Norrbottens län
4
2%
0
0%
0%
Skåne län
42
16 %
5
14 %
12 %
107
42 %
18
51 %
17 %
Södermanlands län
4
2%
0
0%
0%
Uppsala län
3
1%
1
3%
33 %
Värmlands län
2
1%
0
0%
0%
Västerbottens län
9
4%
0
0%
0%
Västernorrlands län
1
0%
1
3%
100 %
Västmanlands län
2
1%
0
0%
0%
43
17 %
7
20 %
16 %
Örebro län
2
1%
0
0%
0%
Östergötlands län
9
4%
0
0%
0%
Stockholms län
Västra Götalands län
Utanför Sverige
Summa/Snitt:
0
0%
0
0%
0%
256
100 %
35
100 %
14 %
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive län.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
104
BILAGOR
Tema 2014: Kultur & Politik
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
Blekinge län
0
0%
0
0%
0%
Dalarnas län
0
0%
0
0%
0%
Gotlands län
1
1%
0
0%
0%
Gävleborgs län
3
2%
0
0%
0%
Hallands län
1
1%
0
0%
0%
Jämtlands län
3
2%
0
0%
0%
Jönköpings län
0
0%
0
0%
0%
Kalmar län
2
1%
0
0%
0%
Kronobergs län
0
0%
0
0%
0%
Norrbottens län
2
1%
0
0%
0%
Skåne län
29
18 %
2
12 %
7%
Stockholms län
78
48 %
9
53 %
12 %
Södermanlands län
1
1%
0
0%
0%
Uppsala län
4
2%
0
0%
0%
Värmlands län
1
1%
0
0%
0%
Västerbottens län
3
2%
0
0%
0%
Västernorrlands län
0
0%
0
0%
0%
Västmanlands län
2
1%
1
6%
50 %
30
19 %
5
29 %
17 %
Örebro län
1
1%
0
0%
0%
Östergötlands län
1
1%
0
0%
0%
Projektägarens hemort
Västra Götalands län
Utanför Sverige
Summa/Snitt:
0
0%
0
0%
0%
162
100 %
17
100 %
10 %
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive län.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
105
Startstöd omgång 8
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
Blekinge län
0
0%
0
0%
0%
Dalarnas län
3
2%
0
0%
0%
Projektägarens hemort
Gotlands län
2
1%
1
3%
50 %
Gävleborgs län
5
3%
0
0%
0%
Hallands län
0
0%
0
0%
0%
Jämtlands län
2
1%
0
0%
0%
Jönköpings län
2
1%
0
0%
0%
Kalmar län
0
0%
0
0%
0%
Kronobergs län
0
0%
0
0%
0%
Norrbottens län
2
1%
0
0%
0%
Skåne län
43
25 %
14
37 %
33 %
Stockholms län
72
42 %
17
45 %
24 %
Södermanlands län
2
1%
1
3%
50 %
Uppsala län
2
1%
1
3%
50 %
Värmlands län
2
1%
0
0%
0%
Västerbottens län
2
1%
1
3%
50 %
Västernorrlands län
1
1%
1
3%
100 %
Västmanlands län
0
0%
0
0%
0%
26
15 %
2
5%
8%
Örebro län
2
1%
0
0%
0%
Östergötlands län
2
1%
0
0%
0%
Västra Götalands län
Utanför Sverige
Summa/Snitt:
0
0%
0
0%
0%
170
100 %
38
100 %
22 %
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive län.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
106
BILAGOR
Genomförandestöd omgång 6
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
Blekinge län
0
0%
0
0%
0%
Dalarnas län
0
0%
0
0%
0%
Gotlands län
4
3%
0
0%
0%
Gävleborgs län
3
2%
0
0%
0%
Hallands län
3
2%
0
0%
0%
Jämtlands län
3
2%
0
0%
0%
Jönköpings län
0
0%
0
0%
0%
Kalmar län
1
1%
0
0%
0%
Kronobergs län
0
0%
0
0%
0%
Norrbottens län
2
1%
0
0%
0%
Skåne län
32
20 %
0
0%
0%
Stockholms län
70
44 %
6
75 %
9%
Södermanlands län
4
3%
0
0%
0%
Uppsala län
1
1%
0
0%
0%
Värmlands län
0
0%
0
0%
0%
Västerbottens län
2
1%
0
0%
0%
Västernorrlands län
1
1%
0
0%
0%
Västmanlands län
1
1%
0
0%
0%
29
18 %
2
25 %
7%
Örebro län
0
0%
0
0%
0%
Östergötlands län
2
1%
0
0%
0%
0
0%
0
0%
0%
158
100 %
8
100 %
5%
Projektägarens hemort
Västra Götalands län
Utanför Sverige
Summa/Snitt:
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive län.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
107
Startstöd omgång 9
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
Blekinge län
0
0%
0
0%
0%
Dalarnas län
5
2%
0
0%
0%
Gotlands län
2
1%
0
0%
0%
Gävleborgs län
5
2%
0
0%
0%
Hallands län
2
1%
0
0%
0%
Jämtlands län
5
2%
2
5%
40 %
Jönköpings län
3
1%
0
0%
0%
Kalmar län
1
0%
0
0%
0%
Kronobergs län
1
0%
0
0%
0%
Norrbottens län
3
1%
0
0%
0%
Projektägarens hemort
Skåne län
44
15 %
4
11 %
9%
134
47 %
21
55 %
16 %
Södermanlands län
3
1%
0
0%
0%
Uppsala län
6
2%
0
0%
0%
Stockholms län
Värmlands län
4
1%
2
5%
50 %
Västerbottens län
5
2%
1
3%
20 %
Västernorrlands län
1
0%
0
0%
0%
Västmanlands län
1
0%
1
3%
100 %
52
18 %
7
18 %
13 %
Örebro län
1
0%
0
0%
0%
Östergötlands län
8
3%
0
0%
0%
Västra Götalands län
Utanför Sverige
Summa/Snitt:
0
0%
0
0%
0%
286
100 %
38
100 %
13 %
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive län.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
108
BILAGOR
Jämställdhet
2014
Projektledarens kön
Antal ansökningar
Andel ansökningar
Antal bifall
Andel bifall**
Kvinna
692
59 %
82
12 %
Man
483
41 %
69
14 %
1
0%
0
0%
1176
100 %
151
13 %
Ej angivet*
Summa/Snitt:
* En projektledare har inte velat uppge projektledarens kön.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar med kvinnlig resp. manlig projektledare.
Genomförandestöd omgång 5
Projektledarens kön
Antal ansökningar
Andel ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Kvinna
77
53 %
9
12 %
Man
67
47 %
6
9%
0
0%
0
0%
144
100 %
15
10 %
Ej angivet
Summa/Snitt:
* Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar med kvinnlig resp. manlig projektledare.
Startstöd omgång 7
Projektledarens kön
Antal ansökningar
Andel ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Kvinna
152
59 %
15
10 %
Man
104
41 %
20
19 %
0
0%
0
0%
256
100 %
35
14 %
Ej angivet
Summa/Snitt:
* Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar med kvinnlig resp. manlig projektledare.
Tema 2014: Kultur & Politik
Projektledarens kön
Kvinna
Man
Ej angivet
Summa/Snitt:
Antal ansökningar
Andel ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
103
64 %
12
12 %
59
36 %
5
8%
0
0%
0
0%
162
100 %
17
10 %
* Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar med kvinnlig resp. manlig projektledare.
Startstöd omgång 8
Projektledarens kön
Kvinna
Man
Ej angivet
Summa/Snitt:
Antal ansökningar
Andel ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
100
59 %
18
18 %
70
41 %
20
29 %
0
0%
0
0%
170
100 %
38
22 %
* Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar med kvinnlig resp. manlig projektledare.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
109
Genomförandestöd omgång 6
Projektledarens kön
Antal ansökningar
Andel ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Kvinna
90
57 %
5
6%
Man
68
43 %
3
4%
0
0%
0
0%
158
100 %
8
5%
Ej angivet
Summa/Snitt:
* Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar med kvinnlig resp. manlig projektledare.
Startstöd omgång 9
Projektledarens kön
Antal ansökningar
Andel ansökningar
Antal bifall
Andel bifall**
Kvinna
692
59 %
82
12 %
Man
483
41 %
69
14 %
Ej angivet*
Summa/Snitt:
1
0%
0
0%
1176
100 %
151
13 %
* En projektledare har inte velat uppge projektledarens kön.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar med kvinnlig resp. manlig projektledare.
Organisationsform
2014
Projektägarens
organisationsform
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
173
15 %
17
11 %
10 %
Ekonomisk förening
56
5%
8
5%
14 %
Enkelt bolag
16
1%
0
0%
0%
Enskild firma med F-skatt
351
30 %
52
34 %
15 %
Fysisk person med A-skatt
123
10 %
12
8%
10 %
28
2%
2
1%
7%
1
0%
0
0%
0%
Aktiebolag
Handelsbolag
Högskola/Universitet
Ideell förening
384
33 %
55
36 %
14 %
Kommun, landsting eller region
20
2%
3
2%
15 %
Stiftelse
24
2%
2
1%
8%
Ej angivet
0
0%
0
0%
0%
1176
100 %
151
100 %
13 %
Summa/Snitt:
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive organisationsform.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
110
BILAGOR
Genomförandestöd omgång 5
Projektägarens
organisationsform
Aktiebolag
Ekonomisk förening
Enkelt bolag
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
35
24 %
2
13 %
6%
6
4%
3
20 %
50 %
Andel bifall**
2
1%
0
0%
0%
Enskild firma med F-skatt
23
16 %
4
27 %
17 %
Fysisk person med A-skatt
8
6%
0
0%
0%
Handelsbolag
1
1%
0
0%
0%
0
0%
0
0%
0%
67
47 %
5
33 %
7%
Högskola/Universitet
Ideell förening
Kommun, landsting eller region
2
1%
1
7%
50 %
Stiftelse
0
0%
0
0%
0%
Ej angivet
Summa/Snitt:
0
0%
0
0%
0%
144
100 %
15
100 %
10 %
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive organisationsform.
Startstöd omgång 7
Projektägarens
organisationsform
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
Aktiebolag
31
12 %
6
17 %
19 %
Ekonomisk förening
12
5%
1
3%
8%
2
1%
0
0%
0%
Enskild firma med F-skatt
96
38 %
14
40 %
15 %
Fysisk person med A-skatt
32
13 %
3
9%
9%
Handelsbolag
10
4%
1
3%
10 %
0
0%
0
0%
0%
Enkelt bolag
Högskola/Universitet
Ideell förening
66
26 %
9
26 %
14 %
Kommun, landsting eller region
6
2%
1
3%
17 %
Stiftelse
1
0%
0
0%
0%
Ej angivet
0
0%
0
0%
0%
256
100 %
35
100 %
14 %
Summa/Snitt:
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive organisationsform.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
111
Tema 2014: Kultur & Politik
Projektägarens
organisationsform
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
Aktiebolag
22
14 %
1
6%
5%
Ekonomisk förening
11
7%
1
6%
9%
2
1%
0
0%
0%
37
23 %
5
29 %
14 %
Enkelt bolag
Enskild firma med F-skatt
Fysisk person med A-skatt
8
5%
2
12 %
25 %
Handelsbolag
5
3%
0
0%
0%
0
0%
0
0%
0%
71
44 %
8
47 %
11 %
Högskola/Universitet
Ideell förening
Kommun, landsting eller region
2
1%
0
0%
0%
Stiftelse
4
2%
0
0%
0%
Ej angivet
Summa/Snitt:
0
0%
0
0%
0%
162
100 %
17
100 %
10 %
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive organisationsform.
Startstöd omgång 8
Projektägarens
organisationsform
Aktiebolag
Ekonomisk förening
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
17
10 %
5
13 %
5%
9
5%
2
5%
11 %
Enkelt bolag
62
36 %
11
29 %
0%
Enskild firma med F-skatt
22
13 %
3
8%
17 %
Fysisk person med A-skatt
3
2%
0
0%
8%
Handelsbolag
1
1%
0
0%
0%
Högskola/Universitet
3
2%
1
3%
0%
49
29 %
14
37 %
18 %
2
1%
1
3%
0%
Ideell förening
Kommun, landsting eller region
Stiftelse
2
1%
1
3%
13 %
Ej angivet
0
0%
0
0%
0%
170
100 %
38
100 %
22 %
Summa/Snitt:
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive organisationsform.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
112
BILAGOR
Genomförandestöd omgång 6
Projektägarens
organisationsform
Aktiebolag
Ekonomisk förening
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
Antal bifall
Andel bifall*
Andel bifall**
30
19 %
1
13 %
3%
9
6%
0
0%
0%
41
26 %
2
25 %
5%
Enskild firma med F-skatt
5
3%
0
0%
0%
Fysisk person med A-skatt
3
2%
0
0%
0%
Handelsbolag
0
0%
0
0%
0%
Högskola/Universitet
7
4%
0
0%
0%
Enkelt bolag
Ideell förening
53
34 %
5
63 %
9%
Kommun, landsting eller region
1
1%
0
0%
0%
Stiftelse
9
6%
0
0%
0%
0
0%
0
0%
0%
158
100 %
8
100 %
5%
Andel bifall*
Andel bifall**
Ej angivet
Summa/Snitt:
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive organisationsform.
Startstöd omgång 9
Projektägarens
organisationsform
Aktiebolag
Ekonomisk förening
Antal ansökningar
Andel
ansökningar
38
13 %
2
5%
5%
9
3%
1
3%
11 %
Antal bifall
Enkelt bolag
92
32 %
16
42 %
17 %
Enskild firma med F-skatt
48
17 %
4
11 %
8%
Fysisk person med A-skatt
4
1%
0
0%
0%
Handelsbolag
0
0%
0
0%
0%
Högskola/Universitet
2
1%
0
0%
0%
78
27 %
14
37 %
18 %
Kommun, landsting eller region
7
2%
0
0%
0%
Stiftelse
8
3%
1
3%
13 %
Ej angivet
0
0%
0
0%
0%
286
100 %
38
100 %
13 %
Ideell förening
Summa/Snitt:
* Andel bifall i förhållande till det totala antalet bifall.
** Andel bifall i förhållande till antalet ansökningar från respektive organisationsform.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
113
2014
Nya sökande
Stödform
Antal ansökningar
Antal nya sökande
Andel nya sökande
Startstöd omgång 7
256
173
68 %
Startstöd omgång 8
170
132
78 %
Startstöd omgång 9
286
180
63 %
Genomförandestöd omgång 5
144
76
53 %
Genomförandestöd omgång 6
158
71
45 %
Tema 2014: Kultur & Politik
162
93
57 %
1176
725
62 %
Summa/Andel:
Nya sökande – beviljade projekt
Stödform
Antal ansökningar
Antal nya sökande
Andel nya sökande
Startstöd omgång 7
35
24
69 %
Startstöd omgång 8
38
24
63 %
Startstöd omgång 9
38
21
55 %
Genomförandestöd omgång 5
15
3
20 %
Genomförandestöd omgång 6
Tema 2014: Kultur & Politik
Summa/Andel:
8
3
38 %
17
11
65 %
151
86
57 %
Andel nya sökande
2013
Nya sökande
Stödform
Antal ansökningar
Antal nya sökande
Startstöd omgång 5
233
151
65 %
Startstöd omgång 6
198
132
67 %
Genomförandestöd omgång 3
148
82
55 %
Genomförandestöd omgång 4
107
54
50 %
Tema 2013: Internationell samverkan
143
85
59 %
Summa/Andel:
829
504
61 %
Antal ansökningar
Antal nya sökande
Andel nya sökande
31
19
61 %
Startstöd omgång 6
41
26
63 %
Genomförandestöd omgång 3
12
5
42 %
Nya sökande – beviljade projekt
Stödform
Startstöd omgång 5
Genomförandestöd omgång 4
22
8
36 %
Tema 2013: Internationell samverkan
32
16
50 %
138
74
54 %
Summa/Andel:
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
114
BILAGOR
Projektens finansiering efter län*
2014
Beviljat belopp (kr)
Offentlig
medfinansiering i
kontanta medel (kr)
Offentlig
medfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total offentlig
medfinansiering (kr)
Egenfinansiering i
kontanta medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
300 000
0
0
0
5 000
Gävleborgs län
0
0
0
0
0
0
Hallands län
0
0
0
0
0
0
Antal
bifall
Blekinge län
0
Dalarnas län
Gotlands län
Projektägarens hemort
Jämtlands län
4
469 500
150 000
0
150 000
0
Jönköpings län
1
300 000
225 000
0
225 000
0
Kalmar län
0
0
0
0
0
0
Kronobergs län
0
0
0
0
0
0
Norrbottens län
0
0
0
0
0
0
Skåne län
27
3 688 206
823 000
0
823 000
250 000
Stockholms län
78
13 005 800
1 590 000
1 805 141
3 395 141
823 000
Södermanlands län
1
100 000
0
0
0
180 000
Uppsala län
2
199 875
0
0
0
0
Värmlands län
2
200 000
0
0
0
0
Västerbottens län
3
360 000
0
150 000
150 000
0
Västernorrlands län
2
200 000
0
0
0
0
Västmanlands län
2
200 000
0
0
0
190 000
Västra Götalands län
26
5 963 000
340 000
492 000
832 000
472 000
Örebro län
0
0
0
0
0
0
Östergötlands län
0
0
0
0
0
0
Utanför Sverige
0
0
0
0
0
0
151
24 986 381
3 128 000
2 447 141
5 575 141
1 920 000
Summa
* Avser beviljad/säkrad finansiering vid ansökningstillfället eller efter reviderad finansieringsplan
– alltså ej det verkliga utfallet efter redovisning.
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
115
Extern privat/ickeTotal extern privat/ Total privat/ickeoffentlig finanoffentlig medfinanicke-offentlig
siering i tjänster/
siering (kr)
finansiering (kr)
varor (kr)
Egenfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total
egenfinansiering
(kr)
Extern privat/ickeoffentlig finansiering i kontanta
medel (kr)
0
0
0
0
0
0
Total
medfinansiering
(kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
10 000
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
50 000
0
50 000
65 000
215 000
0
0
0
78 000
78 000
78 000
303 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163 000
413 000
207 000
18 000
225 000
638 000
1 461 000
1 262 600
2 085 600
1 625 000
391 000
2 016 000
4 101 600
7 496 741
0
180 000
0
0
0
180 000
180 000
0
0
0
0
0
0
0
30 000
30 000
0
0
0
30 000
30 000
21 000
21 000
0
10 000
10 000
31 000
181 000
0
0
0
0
0
0
0
0
190 000
0
0
0
190 000
190 000
531 325
1 003 325
210 000
1 055 200
1 265 200
2 268 525
3 100 525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 027 925
3 947 925
2 092 000
1 552 200
3 644 200
7 592 125
13 167 266
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
116
BILAGOR
Genomförandestöd omgång 5
Beviljat belopp (kr)
Offentlig
medfinansiering i
kontanta medel (kr)
Offentlig
medfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total offentlig
medfinansiering (kr)
Egenfinansiering i
kontanta medel (kr)
0
0
0
0
0
0
Dalarnas län
0
0
0
0
0
0
Gotlands län
0
0
0
0
0
0
Gävleborgs län
0
0
0
0
0
0
Hallands län
0
0
0
0
0
0
Antal
bifall
Blekinge län
Projektägarens hemort
Jämtlands län
1
200 000
150 000
0
150 000
0
Jönköpings län
1
300 000
225 000
0
225 000
0
Kalmar län
0
0
0
0
0
0
Kronobergs län
0
0
0
0
0
0
Norrbottens län
0
0
0
0
0
0
Skåne län
2
1 070 000
673 000
0
673 000
200 000
Stockholms län
7
1 870 000
1 260 000
355 000
1 615 000
455 000
Södermanlands län
0
0
0
0
0
0
Uppsala län
0
0
0
0
0
0
Värmlands län
0
0
0
0
0
0
Västerbottens län
1
160 000
0
150 000
150 000
0
Västernorrlands län
0
0
0
0
0
0
Västmanlands län
0
0
0
0
0
0
Västra Götalands län
3
1 510 000
240 000
470 000
710 000
372 000
Örebro län
0
0
0
0
0
0
Östergötlands län
0
0
0
0
0
0
Utanför Sverige
0
0
0
0
0
0
Summa
15
5 110 000
2 548 000
975 000
3 523 000
1 027 000
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
117
Extern privat/ickeTotal extern privat/ Total privat/ickeoffentlig finanoffentlig medfinanicke-offentlig
siering i tjänster/
siering (kr)
finansiering (kr)
varor (kr)
Egenfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total
egenfinansiering
(kr)
Extern privat/ickeoffentlig finansiering i kontanta
medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
0
50 000
50 000
200 000
0
0
0
78 000
78 000
78 000
303 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
medfinansiering
(kr)
0
200 000
200 000
18 000
218 000
418 000
1 091 000
290 000
745 000
175 000
166 000
341 000
1 086 000
2 701 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
10 000
160 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 000
462 000
200 000
592 200
792 200
1 254 200
1 964 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
380 000
1 407 000
625 000
864 200
1 489 200
2 896 200
6 419 200
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
118
BILAGOR
Startstöd omgång 7
Beviljat belopp (kr)
Offentlig
medfinansiering i
kontanta medel (kr)
Offentlig
medfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total offentlig
medfinansiering (kr)
Egenfinansiering i
kontanta medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gotlands län
2
200 000
0
0
0
5 000
Gävleborgs län
0
0
0
0
0
0
Hallands län
0
0
0
0
0
0
Jämtlands län
1
70 000
0
0
0
0
Jönköpings län
0
0
0
0
0
0
Kalmar län
0
0
0
0
0
0
Kronobergs län
0
0
0
0
0
0
Norrbottens län
0
0
0
0
0
0
Skåne län
5
495 206
0
0
0
0
Stockholms län
18
1 767 000
0
0
0
16 000
Södermanlands län
0
0
0
0
0
0
Uppsala län
1
100 000
0
0
0
0
Värmlands län
0
0
0
0
0
0
Västerbottens län
0
0
0
0
0
0
Västernorrlands län
1
100 000
0
0
0
0
Västmanlands län
0
0
0
0
0
0
Västra Götalands län
7
700 000
60 000
0
60 000
20 000
Örebro län
0
0
0
0
0
0
Östergötlands län
0
0
0
0
0
0
Antal
bifall
Blekinge län
Dalarnas län
Projektägarens hemort
Utanför Sverige
0
0
0
0
0
0
Summa
35
3 432 206
60 000
0
60 000
41 000
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
119
Extern privat/ickeTotal extern privat/ Total privat/ickeoffentlig finanoffentlig medfinanicke-offentlig
siering i tjänster/
siering (kr)
finansiering (kr)
varor (kr)
Egenfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total
egenfinansiering
(kr)
Extern privat/ickeoffentlig finansiering i kontanta
medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
10 000
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
medfinansiering
(kr)
0
0
0
0
0
0
0
42 000
42 000
0
0
0
42 000
42 000
192 500
208 500
0
0
0
208 500
208 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157 000
177 000
0
60 000
60 000
237 000
297 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
396 500
437 500
0
60 000
60 000
497 500
557 500
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
120
BILAGOR
Tema 2014: Kultur & Politik
Beviljat belopp (kr)
Offentlig
medfinansiering i
kontanta medel (kr)
Offentlig
medfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total offentlig
medfinansiering (kr)
Egenfinansiering i
kontanta medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gotlands län
0
0
0
0
0
0
Gävleborgs län
0
0
0
0
0
0
Hallands län
0
0
0
0
0
0
Jämtlands län
0
0
0
0
0
0
Jönköpings län
0
0
0
0
0
0
Kalmar län
0
0
0
0
0
0
Kronobergs län
0
0
0
0
0
0
Norrbottens län
0
0
0
0
0
0
Skåne län
2
360 000
0
0
0
0
Antal
bifall
Blekinge län
Dalarnas län
Projektägarens hemort
Stockholms län
9
1 967 000
220 000
7 500
227 500
20 000
Södermanlands län
0
0
0
0
0
0
Uppsala län
0
0
0
0
0
0
Värmlands län
0
0
0
0
0
0
Västerbottens län
0
0
0
0
0
0
Västernorrlands län
0
0
0
0
0
0
Västmanlands län
1
100 000
0
0
0
190 000
Västra Götalands län
5
1 393 000
0
0
0
0
Örebro län
0
0
0
0
0
0
Östergötlands län
0
0
0
0
0
0
Utanför Sverige
0
0
0
0
0
Summa
17
3 820 000
220 000
7 500
227 500
210 000
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
121
Extern privat/ickeTotal extern privat/ Total privat/ickeoffentlig finanoffentlig medfinanicke-offentlig
siering i tjänster/
siering (kr)
finansiering (kr)
varor (kr)
Egenfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total
egenfinansiering
(kr)
Extern privat/ickeoffentlig finansiering i kontanta
medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
medfinansiering
(kr)
0
0
0
0
0
0
0
50 000
50 000
0
0
0
50 000
50 000
47 500
67 500
0
30 000
30 000
97 500
325 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190 000
0
0
0
190 000
190 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97 500
307 500
0
30 000
30 000
337 500
565 000
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
122
BILAGOR
Startstöd omgång 8
Beviljat belopp (kr)
Offentlig
medfinansiering i
kontanta medel (kr)
Offentlig
medfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total offentlig
medfinansiering (kr)
Egenfinansiering i
kontanta medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gotlands län
1
100 000
0
0
0
0
Gävleborgs län
0
0
0
0
0
0
Hallands län
0
0
0
0
0
0
Jämtlands län
0
0
0
0
0
0
Jönköpings län
0
0
0
0
0
0
Kalmar län
0
0
0
0
0
0
Kronobergs län
0
0
0
0
0
0
Antal
bifall
Blekinge län
Dalarnas län
Projektägarens hemort
Norrbottens län
0
0
0
0
0
0
Skåne län
14
1 363 000
150 000
0
150 000
0
Stockholms län
17
1 645 000
90 000
20 000
110 000
55 000
Södermanlands län
1
100 000
0
0
0
180 000
Uppsala län
1
99 875
0
0
0
0
Värmlands län
0
0
0
0
0
0
Västerbottens län
1
100 000
0
0
0
0
Västernorrlands län
1
100 000
0
0
0
0
Västmanlands län
0
0
0
0
0
0
Västra Götalands län
2
200 000
0
0
0
30 000
Örebro län
0
0
0
0
0
0
Östergötlands län
0
0
0
0
0
0
Utanför Sverige
0
0
0
0
0
0
Summa
38
3 707 875
240 000
20 000
260 000
265 000
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
123
Extern privat/ickeTotal extern privat/ Total privat/ickeoffentlig finanoffentlig medfinanicke-offentlig
siering i tjänster/
siering (kr)
finansiering (kr)
varor (kr)
Egenfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total
egenfinansiering
(kr)
Extern privat/ickeoffentlig finansiering i kontanta
medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
medfinansiering
(kr)
0
0
0
0
0
0
0
71 000
71 000
7 000
0
7 000
78 000
228 000
292 000
347 000
40 000
25 000
65 000
412 000
522 000
0
180 000
0
0
0
180 000
180 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 000
21 000
0
0
0
21 000
21 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
50 000
0
0
0
50 000
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
404 000
669 000
47 000
25 000
72 000
741 000
1 001 000
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
124
BILAGOR
Genomförandestöd omgång 6
Beviljat belopp (kr)
Offentlig
medfinansiering i
kontanta medel (kr)
Offentlig
medfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total offentlig
medfinansiering (kr)
Egenfinansiering i
kontanta medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gotlands län
0
0
0
0
0
0
Gävleborgs län
0
0
0
0
0
0
Hallands län
0
0
0
0
0
0
Jämtlands län
0
0
0
0
0
0
Jönköpings län
0
0
0
0
0
0
Kalmar län
0
0
0
0
0
0
Kronobergs län
0
0
0
0
0
0
Norrbottens län
0
0
0
0
0
0
Skåne län
0
0
0
0
0
0
Antal
bifall
Blekinge län
Dalarnas län
Projektägarens hemort
Stockholms län
6
3 770 000
0
1 422 641
1 422 641
200 000
Södermanlands län
0
0
0
0
0
0
Uppsala län
0
0
0
0
0
0
Värmlands län
0
0
0
0
0
0
Västerbottens län
0
0
0
0
0
0
Västernorrlands län
0
0
0
0
0
0
Västmanlands län
0
0
0
0
0
0
Västra Götalands län
2
1 460 000
0
0
0
0
Örebro län
0
0
0
0
0
0
Östergötlands län
0
0
0
0
0
0
Utanför Sverige
0
0
0
0
0
0
Summa
8
5 230 000
0
1 422 641
1 422 641
200 000
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
125
Extern privat/ickeTotal extern privat/ Total privat/ickeoffentlig finanoffentlig medfinanicke-offentlig
siering i tjänster/
siering (kr)
finansiering (kr)
varor (kr)
Egenfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total
egenfinansiering
(kr)
Extern privat/ickeoffentlig finansiering i kontanta
medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330 000
530 000
1 410 000
130 000
1 540 000
2 070 000
3 492 641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
medfinansiering
(kr)
0
0
0
0
0
0
0
20 000
20 000
10 000
323 000
333 000
353 000
353 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350 000
550 000
1 420 000
453 000
1 873 000
2 423 000
3 845 641
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
126
BILAGOR
Startstöd omgång 9
Beviljat belopp (kr)
Offentlig
medfinansiering i
kontanta medel (kr)
Offentlig
medfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total offentlig
medfinansiering (kr)
Egenfinansiering i
kontanta medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gotlands län
0
0
0
0
0
0
Gävleborgs län
0
0
0
0
0
0
Hallands län
0
0
0
0
0
0
Jämtlands län
2
199 500
0
0
0
0
Jönköpings län
0
0
0
0
0
0
Kalmar län
0
0
0
0
0
0
Kronobergs län
0
0
0
0
0
0
Norrbottens län
0
0
0
0
0
0
Skåne län
4
400 000
0
0
0
50 000
Antal
bifall
Blekinge län
Dalarnas län
Projektägarens hemort
Stockholms län
21
1 986 800
20 000
0
20 000
77 000
Södermanlands län
0
0
0
0
0
0
Uppsala län
0
0
0
0
0
0
Värmlands län
2
200 000
0
0
0
0
Västerbottens län
1
100 000
0
0
0
0
Västernorrlands län
0
0
0
0
0
0
Västmanlands län
1
100 000
0
0
0
0
Västra Götalands län
7
700 000
40 000
22 000
62 000
50 000
Örebro län
0
0
0
0
0
0
Östergötlands län
0
0
0
0
0
0
Utanför Sverige
0
0
0
0
0
0
Summa
38
3 686 300
60 000
22 000
82 000
177 000
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
127
Extern privat/ickeTotal extern privat/ Total privat/ickeoffentlig finanoffentlig medfinanicke-offentlig
siering i tjänster/
siering (kr)
finansiering (kr)
varor (kr)
Egenfinansiering i
tjänster/varor (kr)
Total
egenfinansiering
(kr)
Extern privat/ickeoffentlig finansiering i kontanta
medel (kr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
medfinansiering
(kr)
0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
0
0
0
50 000
50 000
110 600
187 600
0
40 000
40 000
227 600
247 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000
30 000
0
0
0
30 000
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
244 325
294 325
0
80 000
80 000
374 325
436 325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
399 925
576 925
0
120 000
120 000
696 925
778 925
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
K U LT U R B R Y G G A N 2 014
Grafisk form och produktion Blomquist Annonsbyrå | Tryck Elanders
Publikation nr 4