Rapport- Framtidens cykelstråk

Forma framtidens
cykelstråk
Beskrivning
I ett framtida levande, hållbart och mångfacetterat Linköping som lockar nya
invånare och behåller redan inflyttade studenter krävs bland annat att en attraktiv
och tillgänglig trafik återfinns.
Ett växande Linköping är ett tätare och livfullare Linköping där en strid ström av
cyklister trafikerar stadens pendelstråk på morgnarna.
I Linköping, där idéer blir verklighet, skapas nu ett innovativt och nyskapande
cykelkoncept för pendlare i samarbete med stadens medborgare som en del i
arbetet med framtidens attraktiva stad och cykeltrafik.
I januari gick vi ut med webbenkäten Forma framtidens cykelstråk.
120 linköpingscyklister svarade och deras tankar och visioner om hur en ny mer
attraktivare nivå ska kunna uppnås på våra cykelstråk visas i denna rapport.
Det kan snabbt konstateras att en högre skötselnivå, kortare restider och en
trafiksäkrare miljö efterfrågas allra mest för kommande cykelsatsningar i
Linköping.
Resultatet ligger till grund i arbetet med att forma kriterier för vad som är
attraktiva cykelstråk i Linköping och vad kommande satsningar ska innehålla.
Läsarhänvisning
Enkätens två första frågor innehöll olika svarsalternativ vilka skulle rangordnas.
En etta skulle sättas på det som svararen ansåg som viktigast och en två på det
näst mest viktiga. Det har fått innebörden att det lägsta medelvärdet anses ha
högst prioritet. De tre alternativ som ansetts som allra viktigast har markerats med
grönt.
Forma framtidens cykelstråk – Resultat från enkätundersökning
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
2015-03-04
1. Vad utgör ett attraktivt cykelstråk?
(Gradera 1-7 där siffran 1 är prioritet ett)
Antal svarande: 120
1
2
3
4
5
6
7
Totalt
Medelvärde
Hög skötselnivå
26
22
19
24
15
8
6
120
3,23
Tilltalande formspråk
17
5
3
6
2
17
70
120
5,52
God komfort
3
13
26
19
31
21
7
120
4,28
Hög trygghetsfaktor
9
16
16
25
22
22
10
120
4,18
Hög trafiksäkerhet
27
33
21
9
7
11
12
120
3,14
God framkomlighet
34
19
18
16
14
13
6
120
3,17
Lättorienterat
4
12
17
21
29
28
9
120
4,49
120
120
120
120
120
120
120
840
4
Totalt
2. Vad skulle du känna var viktigast av följande åtgärder?
(Gradera 1-10 där siffran 1 är prioritet ett)
Antal svarande: 120
Medelvär
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totalt
16
10
16
10
8
14
14
16
12
4
120
5,18
4
13
15
15
15
12
16
14
11
5
120
5,46
13
20
13
13
16
9
13
7
8
8
120
4,81
19
14
6
18
16
12
12
12
6
5
120
4,78
8
8
22
19
17
16
12
7
6
5
120
4,93
Tillräckliga bredder för omkörning
1
9
13
19
18
14
19
14
7
6
120
5,63
Fler cykelpumpar, cykelställ och servicestationer
4
10
10
7
6
12
11
10
28
22
120
6,78
13
5
5
3
5
4
5
10
23
47
120
7,43
24
21
9
11
10
15
9
11
5
5
120
4,36
18
10
11
5
9
12
9
19
14
13
120
5,66
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1200
5,5
Bättre belysning
Bättre sikt (mindre otrygg vegetation och andra
hinder)
Högre prioritet för cyklister (grön våg och upphöjda
korsningar)
Separering mellan gående och cyklister(jag vill inte
riskera att krocka med gående)
Bättre asfalt (jag vill inte ha en guppfest när jag
cyklar)
Unika stråk med egen karaktär och namn(jag ska
lätt kunna veta vart jag är och hitta dit jag ska)
Bättre skötsel (bättre snöröjning och sopning av löv
och grus)
Genare och rakare utan hinder (Ingen svängfest
tack!)
Totalt
Forma framtidens cykelstråk – Resultat från enkätundersökning
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
2015-03-04
de
3. Saknade du något alternativ i förra frågan?
Antal svarande: 107
Fritextsvar: Ja
Planfria korsningar mellan cyklister och bilar
Mindre motvind
Inga avbrott i stråken utan jämn standard hela vägen.
Inte försätta vilken sida av bilvägen man cyklar på när man placerar trafikljus
Trafikljus som reagerar på cykeltrafik
Säkrare överfarter. Bygg bort bilarna från oskyddade trafikanter, gör övergångar bättre.
Färre stolpar mitt i cykelbanorna.
Betyg snarare än prioritet!
Bredare vägar i kurvor och korsningar
Värdelöst att bara kunna prioritera relativt de olika alternativen.
Fler cykelvägar
Fler cykeltrafikljus
Tydligare markering i asfalten lite då och då på vilken sida cyklist och fotgängare ska gå.
Undvik onödiga backar/kullar, undvika att lägga cykelstråk längs hårt trafikerade bilvägar
Tydlig(are) enkelriktning där dubbelriktad cykeltrafik är olämplig
Att formuläret funkar att fylla i på Mac!
Att det finns en cykelväg över huvud taget. Prio 1 för mig!
Bilfri innerstad
4. Ge oss din vision för framtidens cykelstråk.
Antal svarande: 75
1. Stråk där cyklar prioriteras före bilar. Vindskyddande vegetation. Så rakt som möjligt. Bra
asfalt, utan gropar. bra belysning, så att bilister ser mig.
2. Genomtänkta vägar där man inte helt plötsligt får stanna pga. cykelfärd helt plötsligt
upphör. Alla vägar ses över regelbundet så att man inte ska behöva väja för att träd och
buskar växer över cykelbanan eller hänger ner pga. regn.
3. Gör cykelväg till Linghem. Borde vara av högsta prioritet då det går att cykla åt alla andra
förorter via cykelväg men ej dit. Framförallt när det är så tung trafikerad väg med många
cyklister.
4. Släta fina asfalterade cykelvägar som hålls snö och isfria på vintern med planfria
korsningar över dom större gatorna.
5. Säkert, snabbåkt d.v.s. bra asfalt utan grus. is och löv och naturskön miljö.
6. Jag skulle önska att Linköpings barn kunde cykla till skolan på asfalterad cykelbana utan
att behöva korsa bilvägar! Där jag bor, i lilla Mjärdevi-Lambohov, har man inte ens
möjlighet till det. Det vore en fin start om kommunen kunde fixa en trygg cykelväg med
asfalt åt våra barn innan andra storvulna projekt tar över.
7. Vägen för cyklister behöver vara bättre plogad och skött än vägen för bilar, nu är det inte så!
Oftast är vägen för bilarna mycket välplogad och slät medan cykelvägen är ojämn, full med
vattenpölar eller snöslask.
Forma framtidens cykelstråk – Resultat från enkätundersökning
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
2015-03-04
8. Jag vill känna mig prioriterad som cyklist - inte förnärmad och livrädd när jag ger mig ut i
december för att det inte är saltat eller plogat.
9. Enkelriktade stråk, helst enkom för cyklar, annars blandat med bilar i låg hastighet. Inga
GC-stråk. Höjdskillnad mellan G och C. Varför ska cykeln åka ner för kanten när man
passerar en bilväg, varför inte höja bilvägen istället. Alternativt lägg cykelbanan på samma
höjd som bilarna.
10. Cykelparkeringshus
11. Separerat mellan gående och cyklar, trafiksäkra övergångar där bilar och cyklar använder
samma yta (gärna med fungerande lysen) samt bra året runt skötsel och en asfalts yta som
tål tunga motorfordon för snöröjningen, parkförvaltning, transporter och annat löst folk
kommer att använda cykelbanan och är asfalten för tunn och underlaget för dåligt blir det
som en sönderkörd skogsväg istället för en trevlig cykelbana (många exempel på det i
Linköping).
12. Cykelvägarna ska vara de prioriterade stråken som går rakt fram och inte har en massa
nivåskillnader. Bilar får passera om det är möjligt men ska inte vara det prioriterade
trafikslaget. Om jag måste kryssa eller vänta när jag kör bil för att släppa fram cyklarna så
är det OK. Snöröjning måste ske oftare än nu och får inte (som nu) handla om att
cykelvägen plogas (först, vilket är bra) sedan bilvägen (måste göras) och man sedan inte
kollar att cykelvägen fortfarande är fri. Allt för ofta ser man ställen där plogningen av
bilvägen lämnar drivor över cykelvägen eller har sprutat nya drivor över den nyss plogade
cykelvägen igen.
13. Cyklister, bilister, fotgängare och kollektiv se alla som lika viktiga. Cykelbanor upphör inte
tio meter före korsningar för att återuppstå tio meter efter.
14. Cykelstråken i Linköping är bra men behöver mer underhåll vad gäller asfaltering,
snö/löv/grusröjning, ersätta trasig belysning, salta/sanda vid halka osv. Cyklar varje dag
till mitt jobb och vill gärna fortsätta med det utan att vara rädd för att en olycka ska ske
pga. ovanstående orsaker.
15. Effektiva säkra cykelvägar. Transport, inte sightseeing.
16. Tydligare skyltning, särskilt vid tillfälliga omdirigeringar.
17. Det är bra när man inte behöver korsa vältrafikerade bilvägar.
18. Linköping - där cykeln alltid går snabbare än bilen.
19. Tanken med prioritering är fel. Vissa saker är absoluta. Jag vill ha fler och bättre
cykelvägar i allmänhet men de måste vara säkra. Så är det absolut. I Linköping är det
nästan alltid två vägar som båda är lika långa. Låt cykelbanor skära igenom så att det är
närmast fågelvägen som möjligt. Planera och använd tillgänglig vetenskap och i världen
samlad forskning så att det blir bra. Kunskap är något av det viktigaste.Bygg så att
underhållskostnader minimeras. Tänk på hur vegetation och mark förändras med tid, mm.
Hur rinner smältvatten NÄR de vanliga vägarna för vattnet fryst. Inför jämställd
prioriterad plogning. Det finns ett antal stråk som inte finns som borde finnas: Skäggetorp
- Ryd. Låt en cykelväg gå raka vägen från Skäggetorp centrum till Ryd centrum. Oavsett
hur det blir med tågdragningen är olika alternativ lämpliga. Järnvägsövergång eller
undergång och oplanerade vägar inne i Rydskogen för att ändå bevara den fint. Det är även
cykelbanor ute i Landsbygdsområdet som behöver byggas. Sedan är det en idé att ha koll
på hur folk cyklar. Beroende på start, mål skulle olika vägar vara att föredra beroende på
höjdskillnader. Man vill kunna ha med sig farten och inte efter en nedförsbacke bli
hindrad.
Det finns även andra tekniska lösningar som bör övervägas. Ett exempel är att knyta ihop
områden med höjdskillnad med rulltrappor/hiss. Ordna upp de cykelstölder som är vanliga
i staden. Flera personer undviker att cykla för att de blivit av med flera cyklar. Lös! Det
finns flera sätt att hjälpa till. TVABs app för slocknade belysning är hyfsat bra men jag
Forma framtidens cykelstråk – Resultat från enkätundersökning
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
2015-03-04
skulle vilja ha en funktion att jag tar ett kort, geotaggar, och skickar som MMS eller via
Facebook för att meddela. T.ex. fota en krossad glasflaska som behöver sopas upp.
Samarbeta med privatpersoner och fastighetsbolag och andra företag om att kunna vara
ute snabbt och fixa småsaker som just lite glas på cykelbanan.
20. Bättre asfalt. Bättre snöröjning. Vita linjer o markeringar som tydligt visar var man
cyklar/går. Bort med cyklisterna i Trädgårdsföreningen.
21. Bra underhållna, direkta och sammanhängande, ordentligt snöröjda och lagas i rimlig tid,
blockeras inte så fort en telefonkiosk ska flyttas. Om blockeringen idag så räcker det med
den minsta tänkbara ombyggnationen i stan för att "Gående och cyklar var god gå upp i rök
skyltarna ska komma upp". Dessa oftast formulerade som "hänvisas till andra sidan." Där
andra sidan kan vara icke existerande, en grusgrop med biltrafik eller lite vad som helst.
För bilar görs ordentlig omdirigering med pilar och skyltar. För cyklar kommer bara "var
god gå upp i rök skyltarna upp". Direkta, bra stråk till många ställen utan att behöva cyklar
runt hela stan. Sammanhängande, en ordentligt markerad och definierad cykelbana borde
inte bara sluta i en sväng ner på en trafikerad gata.
22. Roosegaardes van Gogh glow in the dark cykelstråk
http://www.dezeen.com/2014/11/12/daan-roosegaarde-van-gogh-bicycle-path-glowingpatterns-nuenen-netherlands/
23. Säkerhet framför allt!
24. Viktigast är att det är avskilt från trafik. Naturligtvis trevlig med fin omgivning och att det
inte ligger parallellt med bilvägen.
25. Tycker det var svårt att prioritera här, det ena behöver ju inte utesluta det andra!
26. Asfalt som man har lagt ut slätt/plant. Att stora maskiner tar en annan väg och inte kör
sönder cykelbanor. Att det inte kommer upp stolpar som blockerar snöplogen.
http://kartor.eniro.se/m/rQvfE
Gullig röd asfalt hjälper inte om den inte är slät (om det är kullersten bredvid så kan det
vara svårt att lägga ut asfalten platt). Färre kanter o gupp vid korsningar.
27. Har inga visioner, men att slippa korsa bilvägar och undvika trafikljus/stopp så långt det
går skulle vara skönt.
28. Fler och bredare stråk som är separerade från fotgängare och bilister.
29. Frågorna ovan har bra alternativ, men det kändes lite som att jag i en bil skulle behöva
välja om jag helst skulle ha bilbälte, krockkudde, stötfångare, växelspak eller ratt ... 85-90%
av de där alternativen/komponenterna borde vara självklara vid planering av infrastruktur!
Så min vision för framtidens cykelstråk är att infrastrukturen ska genomsyras av hänsyn till
utrymme och framkomlighet för alla trafikslag. Ändringar och nykonstruktioner ska vara
utformade med en helhetssyn, där det totala väg-/gatuutrymmet disponerats med hänsyn
till både gång-, cykel- och motortrafik. Gång- och cykelbanor ska vara tydligt och
konsekvent utformade, med så få korsningar som möjligt dem emellan. Kurvor och backar
ska vara mjuka och böljande, och det ska finnas gott om plats för oskyddade trafikanter vid
korsningarna. Jag tror att det skulle räcka långt om någon i beslutande/verkställande
position faktiskt har utforskat gång- och cykelnätet till fots och på cykel.
30. Ett cykelstråk där cykeln verkligen prioriteras! Där personer till fots får gå någon
annanstans och bilar inte är välkomna. Tydliga cykelleder genom stadskärnan.
31. Att cyklister behandlas som likvärdiga med bilister. Att inte asfalten är så sprucken och
hålig att jag cyklar omkull när jag kör min racercykel med smala däck. Att inte
cykelbanorna går i ologiska omvägar och plötsligt upphör. Att inte snöröjare och
vägarbetare använder cykelbanan som upplagsplats. Att inte cykelbanorna dras bakom
buskage eller in i svängar vid grönområden som gör mig otrygg som kvinnlig cyklist i
mörker. Att Linköping tar efter Köpenhamn och Amsterdam i cykelvänlighet.
Forma framtidens cykelstråk – Resultat från enkätundersökning
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
2015-03-04
32. Jag vill inte ha cykelstråk, jag vill ha en genomtänkt infrastruktur för miljövänliga
trafikanter! En samhällsbyggnad där fotgängare och framför allt cyklister respekteras och
inte marginaliseras. En trafikmiljö där man som cyklist upplever att man tas på allvar och
inte förväntas vara kreativ och mer eller mindre tvingas bryta mot trafikregler för att kunna
ta sig fram på ett rimligt sätt.
33. Snabbcykelvägar anpassade för hastigheter 25-40 km/h, markerade med separat färg i
vägbanan, och upphöjd vid bilvägskorsningar med företräde för cykeltrafik. 50-100 cm
breddning i kurvor och korsningar så man kan behålla en del av farten utan att behöva
riskera att komma ut i mötande körfält.
34. Cykelbanor som är lika väl underhållna, belysta, relativt breda, platta, snöröjda och raka
som dagens bilvägar. Framförallt cykel på pendeln och Kustpilen precis som i alla andra
län med exakt samma fordon.
35. Jag skulle vilja ha bra cykelväg mellan Linköping och Norrköping. Ja, det skulle kosta en
del men i dagsläget finns det extremt ont om bra vägar för sportcykling, där man inte
ständigt behöver riskera livet för att folk kör som idioter. Jämfört med hur mycket som
läggs på anläggningar för exempelvis fotboll, friidrott och ridning vore det en rimlig
summa. Dessutom är det ju en bra möjlighet till transport mellan Östergötlands största
städer, och i förhållande till hur mycket som läggs på bilvägar skulle det nästan inte kosta
någonting.
Vägen Linköping-Vikingstad är min nya favorit, men det är en väldigt kort sträcka. Jag har
cyklat Linköping-Ö Harg-Norsholm-Kimstad-Norrköping över tjugo gånger och man möter
en hel del cyklister på de vägarna under sommarhalvåret. Det är inte lika fullt som
Linköping-Berg-Ljungsbro, men skulle cykelväg Linköping-Norrköping byggas är jag
övertygad om att det skulle bli den nya favoriten bland nästan alla sportcyklister i både
Linköping och Norrköping. 5 mil är klart överkomligt även för en dålig cyklist och det går
ju att bara cykla delar av vägen om man vill.
36. Breda jämna och raka cykelvägar utan plötsliga 90-graderskurvor, skymda korsningar,
stolpar, betongsuggor och liknande. Cykelstråk som går genom hela stan, exempelvis bra
cykelväg hela vägen från Sturefors till Skäggetorp där man enkelt kan ta sig fram utan att
behöva ge sig in i bostadsområden och fundera på vart cykelvägen tog vägen. Att man kan
ta sig fram utan att behöva stanna onödigt mycket (planskilda korsningar vid rondeller och
vid tätt trafikerade gator). Bra skyltning.
37. Allt det som gäller för motorvägar gäller också för cykelstråk som inte är stadstrafik - flacka
lutningar, stora kurvradier, utrymme för trafik i olika hastigheter, inga stopp, slät och ren
beläggning ... Allt det som gäller för stadstrafik gäller också för cyklar i staden "mjukhetsprioritet", hänsyn, trafikregler måste följas, orienterbarhet, flexibilitet.
38. Att även vi som bor på landet, nära stadsgränsen och saknar kollektivtrafik har tillgång till
cykelbana. T.ex. sträckan mellan hjulsbro och vårdsbergsrondellen. Det skulle innebära att
boende på landet kan ta sig med cykel eller till fots till staden och att stadsbor får tillgång
till rekreationsstråk utanför staden. En vinna vinna situation!
39. Snabbt tryggt och enkelt.
40. Alltid säkert och snabbt.
41. Planare, rakare och slippa åka där bilar åker vintertid.
42. Upphöjda cykelbanor där cykelbanor går parallellt med motortrafik, på Lambohovsleden
ligger cykelbanan lägre än bilvägen. Bättre bredd på cykelbanor på Djurgårdsgatan.
43. Tydligare skyltat för trafikregler. Underlaget är mycket viktigt för att man ska våga cykla.
44. Snabbt och effektivt.
Forma framtidens cykelstråk – Resultat från enkätundersökning
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
2015-03-04
45. Tydliga vägskyltar och där skyltarna är ska det vara belysning. Infokartor på vissa ställen
för arr tipsa om cykelvägar. Mer info om cykelstråk, hur planerarna har tänkt att man ska
ta sig mellan olika områden.
46. Vad jag framför vill att man tänker på för cykelvägar är att försöka undvika allt som gör att
man tappar fart (för det är jobbigt att få upp den igen). Snäva kurvor, rödljus, stopplikt
(alla särskilt i nedförsbackar) samt branta backar (kör hellre längre men platt) bör
undvikas. Kan man lägga cykelbanor så det blir vindskydd/lä, t.ex. genom skog är det
bättre än på öppna fält. Undvik att lägga cykelvägar i avgaserna invid de största
biltrafiklederna. Undvik att leda ut cykelbana in i smala filer som delas med bil/buss
(dåliga exempel bron från Djurgården till Garnisonen, Drottninggatan vid korsningen med
Hamngatan). Och apropå dåliga exempel så är ju nya bron på Gelbjutargatan mot Saab
efterföljande med 4-vägsstopp en katastrof med trafikflöden bilar/cyklar/gångare som helt
i onödan tvingas korsa varandra flera gånger. Fråga 2 ovan är lite svår att sortera. Flera av
sakerna som nämns är viktiga för mig men de är redan bra så därför hamnar de långt ned i
prioritetsordningen.
47. Viktigast är att de byggs i syfte att göra det lättare att ta sig fram snabbt och säkert med
cykel - inte att få bort cyklar från vägarna så att bilisterna kan ta sig fram lättare.
Exempelvis cykelbanorna längs Västanågatan synes vara ett misslyckande i detta avseende.
Cykelvägarna bör vara minst lika raka som bilvägarna och separerade från gångvägarna.
Det får inte vara något krångel eller några oklarheter när en cykelväg tar slut eller man
annars ska komma in på eller lämna cykelbanan till/från en gata med blandtrafik.
48. Bra snöröjning, gärna sopat, sandning med fin sand ej vassa stenar, inga gupp, gärna grön
våg för cyklister och tillräckligt breda cykelvägar så man kan cykla 2 bredvid varandra o
prata, om möjligt separerat från gångare o självklart separerat från biltrafik.
49. Fler cykelvägar som sköts året runt. Och glöm ej Fredriksberg så även vi kan ta oss härifrån
med cykel vintertid.
50. Skippa saltet som förstör cyklar och smutsar ner kläder (framförallt skor). Kombinationen
av sopsaltade och plogade cykelvägar är inte bra då det blir väldigt halt och moddigt på de
plogade cykelbanorna när man drar in salt på dessa. Ploga/grusa bättre och framförallt
ploga även då det är töväder så man får bort snömodden.
51. "Pendlingslinjer" så man enkelt kan cykla och följa utan behöva köra slalom på smala och
guppiga cykelbanor. Idag är t.ex. Drottninggatan bitvis väldig smal (vilket gör att man inte
kan köra om då man kommer ifatt någon), mycket folk (framför allt vid busshållplatserna
vid Gränden) och väldigt ojämn. Den smala cykelbanan är dessutom markerad med ojämn
gatsten som blir väldigt hal och slagig om man behöver lämna sitt spår vid t.ex. möte. Min
trafikantgrupp är idag fräst bilist men kommer antagligen börja pendla på elcykel till
jobbet (SAAB) från Malmslätt under våren.
52. Viktigt med bra skötsel (snöröjning, träd och buskröjning, bra asfalt, belysning) året runt
så att man cykla året runt från ytterområdena.
53. Enklare att cykla genom centrum, kommer från Ryd/Malmslätt/Valla och ska t ex till Saab.
Gör inget om det är lite längre cykelväg om den är säker, enkel och snabb (ej gångare,
trafikljus och bilister som har bråttom:) ). Begränsa bilkörning, prioritera cykla alt billigare
buss med t ex resekort.
54. Att cyklister och fotgängare blir prioriterade framför bilisterna med säkrare vägar och fler
cykelparkeringar, främst i city. Förbud mot högljudda, miljö- och trafikfarliga bilar i
centrum (el- & gasbilar är okej). Låt Enrique Peñalosas visioner om stadsbyggnad få råda.
55. Cykelbanor som inte följer vägarnas sträckning, utan närmsta vägen rakt genom en skog
eller under vägar som ligger ivägen för att komma till min destination. Typ fågelvägen vore
bra!
Forma framtidens cykelstråk – Resultat från enkätundersökning
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
2015-03-04
56. Man ska kunna hålla hög fart, utan att riskera att köra på gående. Bra underhåll så man
kan cykla alla årstider. Få hinder som gör att man behöver bromsa/stanna (trafikljus tex).
Inga cykelvägare som korsar precis vid en tunnel som är nedsänkt! När man har som högst
fart kommer korsningen, och oftast med dålig sikt. Exempelvis som i korsningen
Haningeleden/tunnel för att komma till Vidingsjö motionscentrum, superdålig sikt!
Möjlighet att ta med cykel i kollektivtrafik(hör väl inte riktigt hit). Säkra cykelstråk vad
gäller bilar mm.
57. Visionen är att 90% cyklar och de 10% som åker andra fordon respekterar cyklarna. Det
borde vara tillåtet att cykla på vägen, för där ska ändå inga bilar åka och då slipper
cyklisterna trängas med fotgängarna.
Att cyklisterna respekterar varandra och cyklar vettigt. Att det finns ordentliga
cykelparkeringar. Att cyklar prioriteras före bilar. Kommunala cykelpumpstationer är
toppen.
58. Ta ert ansvar Linköpings kommun och besluta om snarast anläggning av cykelväg mellan
Hjulsbro och Vårdsberg. Det är mycket angeläget och bör prioriteras då befintlig väg är helt
olämplig att cykla på utifrån trafiksäkerhet, vilket gör boende i och besökare till området
helt bilberoende. Ska Linköping kunna kallas för en cykelstad så ska samtliga områden
integreras i detta!
59. Varför är Vårdsberg/Degeryd som en vit fläck på Linköpings karta? Vi har tre (3!) km till
Hjulsbro där vi har stadsbussar och affär. Tyvärr kan vi inte cykla eller gå dit eftersom det
inte ens finns en vägren utan man får gå/cykla ute i biltrafiken. Större lastbilar har inte ens
plats att vika ut när de får möte och vi är många som tvingats ner i diket för att klara oss.
Även vi som bor här ute borde ha rätt till trafiksäkerhet! Skulle det finnas en cykelväg
mellan Hjulsbro och Vårdsberg (och gärna vidare till Linghem) skulle det underlätta för
både boende, besökare, sportutövare och pendlare. Gör något nytt och skapa en
kombinerad cykel/gång/löpar-och ridbana utmed Vårdsbergsvägen och gör Linköping
runt!
Vi vill cykla och inte använda bilen för korta resor!
60. De längre stråken in till staden skall vara välplanerade, raka, väl upplysta och välskötta
från snö, is och löv, samt i möjligaste mån med planfria korsningar till övrig trafik.
Cykelbanorna i centrala Linköping behöver bättre separareras från gångtrafik, t.ex. med
räcken. Överfarten över Stora Torget är en katastrof. Där sker ständigt olyckor, fotgängare
går på cykelbanan och cyklister cyklar på gångbanan. Torghandeln där lockar också
fotgängare ut på cykelbanan.
61. Bygg cykelväg mellan Hjulsbro och Vårdsberg snarast. Finns ingen annan sträcka inom
Linköpings kommun som är så stadsnära, med väg som är så trafikfarlig för cykeltrafik,
med så stor population boende och besökare, med så hög volym motorfordon, med så hög
medelhastighet och som saknar cykelväg, som mellan Hjulsbro-Vårdsberg, del av väg 716
eller nr 16 enligt Linköping kommuns beteckning. Ändå har politiker och tjänstemän under
flera år nonchalerat och underprioriterat nämnd sträcka.
62. Lätta att orientera på, bra väglag, god framkomlighet även om man har tung och bred last
som en cykelkärra.
63. Att man "gör färdigt" dvs inte som idag att cykelbanor/stråk helt plötsligt slutar utan att
det finns någonstans att ta vägen tex blir man intvingad tillsammans med övrig trafik i
flera cirkulationsplatser och över broar
64. Genomför den förändring som står med i Översiktsplanen: "Emmaboda och Ådala
koloniområden bevaras i enlighet med översiktsplanen från 1997 och strandområdet
öppnas för allmänheten och en gång- och cykelväg anläggs hela vägen efter Stångån.” Det
är bra att ni gjort en cykelväg på andra sidan Stångån, men det skulle vara till gagn för
pendlare och för friluftscykling om cykelvägen mellan Hjulsbro och Stan knöts ihop genom
föreslagna åtgärder i översiktsplanen. En vision vore också att det fanns ett tydligare stråk
från Ekholmen/Hjulsbro till Mjärdevi för att få ner antalet bilpendlare.
Forma framtidens cykelstråk – Resultat från enkätundersökning
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
2015-03-04
65. Våga vara visionära och låt cykeln ta plats! Och sätt igång nu tack!
66. Välskötta cykelvägar skild från motortrafik, där cykelvägarna ligger i markplan, och
bilvägar går på broar eller i tunnlar under cykelvägarna.
67. Just nu är det snöröjningen, som jag anser är ett hån! 1 cm på prioriterade cykelvägar.
Provat efter Lambohovsleden ner till sjukhusets södra entré och vidare efter södra sidan på
Folkungavallen? Saltat; Ja! Sopat/plogat; mycket bristfälligt. Olyckstillbud; sett flera
stycken. På gränsen till oframkomligt med cykel, för mig som försöker cykla mellan
Lambohov och Saab Tannefors.
68. De skall planeras av cyklister och gångare, inte av bilister som verkar vara fallet nu.
Tinnerbäcksravinen är väl ett bra exempel, korsningen vid den nedre bron över bäcken där
man medvetet byggde upp en kulle som skymmer sikten och skapar trafikfara (incidenter
dagligen). Att också planera så att både gångare och cyklister trivs är väldigt viktigt då det
inte är rimligt att kunna separera dessa speciellt ofta.Vidare bör stråken givetvis åter få det
vinterunderhåll dom hade tidigare. Denna vinter är helt katastrofal, trots minimalt med
snö.
69. Ni har redan många bra förslag och visioner. För oss boende i Hjulsbro - både pendlare,
skolbarn och motionärer är genomförandet att cykelstråket emmalund Jakobsdal av
yttersta vikt. Det borde få minst 2 i prioritet.
70. Ett cykelstråk mellan Emmalund och Jakobsdal längs med ån skulle förbättra
cykelframkomligheten oerhört mycket för alla de som bor i norra Hjulsbro. Idag måste jag
först cykla under Brokindsleden och sedan över den igen innan jag kommer in på bra
cykelvägar vidare in mot stan. Detta försinkar mig och ökar riskerna för olyckor. Om det
mot förmodan inte går att bygga en cykelväg på denna sida ån så kunde en bro vara ett
alternativ. Bron skulle då placeras i närheten av Jakobsdal och sammanbinda den delen av
Hjulsbro med den befintliga (nybyggda) cykelvägen in mot stan. Denna cykelväg är redan
en fantastisk förbättring för oss men som sagt så hjälper den inte oss på den sidan ån
särskilt mycket.
71. Säkrare trafiklösningar där cykelbanor blir upphöjda och separeras från fotgängare (som
ofta missar snabba cyklister). I och med att fler och fler elcyklar kommer in i trafiken höjs
hastigheten. Här blir det även viktigare med omkörningsmöjligheter. Ta gärna en titt på
http://www.copenhagenize.com/ för goda lösningar för cykeltrafiken i Köpenhamn, bl.a.
olika stopplinjer för cyklar och bilar. Stöd vid rödljus och upphöjda cykelbanor i
korsningar.
72. Högst prioriterat färdmedel. Tydligt utmärkta cykelbanor i två filer, gärna i någon färg.
Egna cykelgator. Gärna upphöjda cykelbanor i lägen där det är svårt att kombinera med
annan trafik.
73. I framtiden betraktas inte cyklister längre som låtsastrafikanter; ett pittoreskt inslag där
det är viktigare att cykelvägen "ser lite mysig ut" snarare än att den har hög framkomlighet.
Jag både cyklar och kör bil (i Linköpings innerstad) och det är slående hur tydligt den s.k.
trafikmaktordningen märks. Som bilist har jag bred och rak asfalt. Jag har separering från
gående och får köra rakt eller svänga lätt i korsningar. Som cyklist har jag en smal, guppig
remsa uppe på trottoaren. Det är svängfest som gäller (Drottninggatan och
Djurgårdsgatan) eftersom cykelbanan är dragen lite där den fick plats (tanken med
enkelriktade cykelbanor är dock bra men det har inte gjorts hela vägen). Tyvärr blir det inte
bättre när rondeller byggs och trafiksäkerhet ska prioriteras eftersom det innebär att
cyklister (och gående för den delen) tvingar till långa omvägar i underfarter UNDER
bilvägen. Cykelbanorna som byggdes samtidigt som Råbergaleden är ett skräckexempel och
de används därför knappt. Konstigt nog är stadens bästa cykelväg Storgatan. Den är lagom
bred, spikrak, och har lite trafik. Tydlig separering från gående och jag får svänga i
korsningar som om jag vore en bil. I framtiden ser alla vägar i staden ut så.
74. Jag som gillar att cykla året runt har därmed en bra pendlarcykel som är gjord för
asfaltkörning. Kanter vid övergångar, hål och dåliga lagningar blir man ständigt förbannad
Forma framtidens cykelstråk – Resultat från enkätundersökning
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
2015-03-04
över. Likaså övergångar där man inte kommer åt knappen (men det borde inte behövas för
det ska vara avkännare i marken eller på stolpen). Fixa samtliga övergångar och mindre
vägar omkring resecentrum som dagligen måste passeras av tusen cyklister om inte mer. Så
dåligt så man nästan vänder och hämtar bilen istället.
5. Ålder:
Antal svarande: 120
6. Vilken trafikantgrupp skulle du främst beskriva dig som?
Antal svarande: 120
Tack för alla enkätsvar!
Nu fortsätter arbetet med att översätta visionerna till ett helhetskoncept. Mer
information kommer under våren 2015.
Forma framtidens cykelstråk – Resultat från enkätundersökning
Miljö- och samhälsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun
2015-03-04