Oktober 2015 - Linnéuniversitetet

Nyhetsbrev från Nordiskå polisforskningsnåtverket: Oktober 2015
Innehåll

Allmänt ......................................................................................................... 3
Poliskris i Danmark leder till förkortad utbildning? ................................... 3
Polishögskolan i Solna avvecklas ........................................................... 3
Umeåforskare får anslag för att studera svensk polis omorganisation .... 3
Access till Cepol eNet ............................................................................. 4
Översikt: Nätverk för polisforskning ......................................................... 4
Research support from NSfK deadline 1 December ............................... 7
Projekt: Ensamkommande flyktingungdomars placering ......................... 7
Forskningsprojekt; samarbete polis volontärer och Missing People ........ 7
Proposals for Police Education in Island ................................................. 7

Böcker, rapporter, uppsatser ........................................................................ 8
Granskning av norsk behandling av Quick/Bergwall-fallet ...................... 8
Research Review 01/2015 från Polisyrkeshögskolan ............................. 8
15% personuppklaringsprocent för handlagda brott i Sverige ................. 8
Informatörer - nyttiga idioter eller viktiga medarbetare? .......................... 8
Master: politiets publikumsrettede tillitsarbeid. ........................................ 9
Utbildningsmaterial om människohandel ................................................10
Ny bok om bevis i straffesaker ...............................................................10
Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway .............................11

Artiklar, tidskrifter.........................................................................................11
Nordisk politiforskning 2/2015 temanummer om poliskulturer ................11
Fysiske ferdigheter og arrestasjonsteknikk i det norske politiet..............12
Politilederes verditenkning .....................................................................12
Myths and Practices in Reforming the Norwegian Police ......................12
The Role of Police Culture in the Police Professionalism .......................13
Profesjonelle aktørene i rettsvesenets erfaringer av DNA-bevis ............13
Police leaders make poor change agents ..............................................13
Training Program for Decision Making for Frontline Police Officers .......14
Norwegian police students' attitudes towards armament. ......................14
Kronikk: Bomskudd om politiskudd ........................................................15

Konferenser, kurser m.m. ............................................................................15
Konferens: Forskare möter praktiker – Ledarskap inom
polisen Växjö 10 – 12.5 2016
Föreläsning om socialisation till polis Växjö 30.11 .................................15
Politihøgskolens historie ........................................................................15
Temporality of Policing and the Politics of Time Oslo 2.12 ....................15
Edinburgh 26 November Policing Vulnerable People and Places ..........16
Call for papers on Crimmigration USA deadline 1 november .................16
Den nasjonale radikaliseringskonferansen 9.11 2015 ............................16
Master i etterforskning Oslo søknadsfrist 1. november ..........................16
Nordiska polisforskningskonferensen Oslo 8-9 september ....................16

Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev ..........................................17
Allmänt
Poliskris i Danmark leder till förkortad utbildning?
För att lösa en brist på poliser i Danmark diskuteras nu i den danska regeringen att
polisutbildningen skall förkortas till två år och därmed förlora sin status som bachelor
utbildning. Beslut väntas inom den närmaste tiden.
Polisforskaren Lars Holmberg ger följande kommentar:
”Vi har problemer med at få politistyrken til at hænge sammen, blandt andet grundet et
vedvarende højt terrorberedskab, og der er forhandlinger i gang om et nyt politiforlig.
Regeringen lader så til at have tænkt, at vi hurtigt kan skaffe ekstra personale ved at gøre
uddannelsen 2-årig.
Det virker lidt hovedløst, fordi den nye bacheloruddannelse først lige for nylig har sendt de
første færdiguddannede politifolk ud i kredsene – og vi har altså ikke nogen mulighed for at
vurdere fordele og ulemper ved den nye uddannelse endnu. En af tankerne var jo at integrere
politiuddannelsen i det almene uddannelsessystem, og det må man så i givet fald gå bort fra
igen. Forløbet passer meget godt til, hvad vi i øvrigt ser i øjeblikket: hele tiden ændringer,
besparelser, reformer, som gør det stort set umuligt for ledere i det offentlige at lægge mere
langsigtede planer.”
För att bli ackrediterad som bachelor utbildning har den danska polisutbildningen genomfört
stora satsningar på lärarkåren vid danska Politiskolen. Först erbjöds polislärarna att
komplettera sin polisutbildning med ett års universitetsstudier i bl.a. pedagogik. Därefter
anordnades i samarbete med Aalborg Universitet en master i politivirksomhed som
polislärarna erbjöds. Här är en tredje omgång studerande på gång för närvarande.
http://politik.tv2.dk/2015-10-15-tv-2-erfarer-regeringen-vil-lave-en-kortere-politiuddannelse
http://www.bt.dk/danmark/underviser-kritiserer-forkortelse-af-politi-uddannelsen-detkommer-betjentene-tilhttp://www.pressreader.com/denmark/politiken/20151021/281702613562823/TextView
Polishögskolan i Solna avvecklas
Polishögskolan i Solnas rektor har fått i uppdrag att avveckla Polishögskolan i Solna under
2017. Istället kommer verksamheten att tas över av Polismyndighetens HR-avdelning och de
fyra
kompetensutvecklingscentra
som
skall
svara
för
polisorganisationens
kompetensförsörjning.
Från vårterminen 2015 har grundutbildningen av poliser övertagits av Södertörns högskola.
Två kursomgångar finns dock kvara vara en går ut denna termin och en slutar hösten 2016. I
övrigt ägnar sig Polishögskolan åt vidareutbildningar och bl.a. internationell verksamhet.
Umeåforskare får anslag för att studera svensk polis
omorganisation
”En polis i förändring” är namnet på projektet som forskare vid Umeå universitet beviljats 2,6
miljoner kronor i stöd för av forskningsrådet Forte.
Projektet beskrivs som ”en studie av vardagligt meningsskapande/givande i den största
myndighetsförändringen i Sverige genom tiderna.” Projektets syfte:
− Vilken mening knyter aktörerna till de roller och funktioner som berörts av de
geografiska utmaningarna till följd av förändringen av polisverksamheten?
− Hur påverkar tidsperspektiv och geografiska hänsyn hur mening skapas under en
period då den aktuella organisationen står under högt förändringstryck?
Ansvarig för projektet är Markus Hällgren, professor vid Handelshögskolan vid Umeå
universitet
Se
http://polistidningen.se/2015/10/umeaforskare-ska-studera-omorganisationen/
Access till Cepol eNet
I septembernumret av Nordisk Polisforskning presenterades att CEPOL nu tillhandahåller
tillgång till flertalet ledande tidskrifter inom polisforskning. Tjänsten borde innebära att de
som inte befinner sig på ett universitet med tillgång till alla dessa tidskrifter ändå kan läsa och
ladda ner de tidskrifter som ingår.
Förutsättningen är emellertid att man har access till CEPOL eNet på ” Academic user” level”.
Generellt gäller att alla som är verksamma i en polisorganisation automatiskt får en sådan
access efter ansökan. Åtminstone i Sverige får dessutom alla som har en email-adress kopplad
till någon myndighet inom rättsväsendet access. Polisstudenter med tillgång till Polar blir
därmed generellt accepterade via en adress med fö[email protected]
Vid övriga ansökningar gäller generellt en personlig e-postadress knuten till den organisation
(universitet etc.) man tillhör. Möjligen behöver man motivera sitt behov av access. Värt att
notera är att inga ”anonyma” domäner, såsom hotmail, gmail, yahoo o.s.v. godkänns.
Ansökan görs här:
https://enet.cepol.europa.eu/index.php?id=login-apply
Översikt: Nätverk för polisforskning
Nedan följer en översikt över några nätverk m.m. för polisforskning med nordisk relevans.
Om något saknas tar vi gärna emot förslag.
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)
The Scandinavian Research Council for Criminology was established in 1962 by the
Ministries of Justice in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
The purpose of the Council is to further criminological research within the member
countries and advise the Scandinavian governments on issues related to criminology.
Among activities are:
− The Council arranges contact seminars, research seminars and workshops.
− The Council awards research and travel grants.
− The Council publishes journal in English, reports from its seminars, a newsletter ten
times per year in Scandinavian languages that is available on-line and an annual
report.
http://www.nsfk.org/HOME
Nordiska polisforskningsnätverket
Nordiska polisforskningsnätverket är ett löst sammansatt nätverk som ursprungligen bildades
av representanter för de nordiska polisutbildningarna. Nätverkets syfte är att stimulera och
bidra till utbyte av polisforskning i de nordiska länderna. Utöver detta nyhetsbrev anordnas
vartannat år polisforskningskonferenser i nätverkets namn. Nästa konferens kommer att
anordnas 8-9 september 2016 i Oslo.
The international investigative interviewing research group (iIIRG)
The iIIRG is a worldwide network of interviewing professionals, working tirelessly with
national and International bodies committed to improving investigative interviewing and
ensuring all improvements are underpinned by a robust evidence base.
We also work in close collaboration with many other national and International
Governmental bodies, institutions and other organisations, including The International
Criminal Court, The Hague, and The United Nations.
http://www.iiirg.org/
http://www.iiirg.org/research/areas/
Young Nordic Police Research Network (YNPRN)
The Young Nordic Police Research Network brings together researchers interested in police
and policing for annual seminars with themes that are particularly relevant in the Nordic
countries, and issues that are interesting to examine in light of Nordic practice.
It targets researchers who are young in the sense that they do not hold a professorship; the
limitation to ‘young’ researchers is fruitful because it is of great value to have a forum for
early career researchers to freely exchange new ideas.
Such collaboration is also profitable for fostering academic milieus across the Nordic
borders, since our ambition is also to connect researchers within more specific sub-fields.
While there are already informal networks of researchers within police and policing
research in the Nordic countries, our formalization will facilitate concrete collaborative
research projects, joint publications and several seminars in the years to come.
Facebook https://www.facebook.com/YNPRN
Homepage http://www.jus.uio.no/ior/english/research/networks/nordic-police-research/
Nordisk Nettverk for historiske studiar av strafferettsapparatet
Historiske studiar om kriminalitet, strafferett og kriminologi har foregått i ei årrekke ved ulike
institusjonar og fag i Skandinavia, men i liten grad har det vært systematisert
forskingsformidling på tvers av institusjons- og fagdisiplinar.
Nettverk for historiske studiar av kriminalitet, kriminologi og strafferettsapparatet/ Crime,
Criminal Law and Criminology in History Network (CCCH) er eit tverrfagleg nettverk som
fungerar som eit møtefora for fagleg utveksling mellom institusjonar frå først og fremst
Nordiske, men og andre land.
Temaer nettverket er opptatt av er fengselets, barnevernets, politiets, strafferettens- og
kriminalvitenskapene si historie.
Målsetjing er å ha ein nettverkskonferanse kvart andre år i Norden. I tillegg arrangeres 1-2
seminarer kvart semester.
http://www.jus.uio.no/ikrs/forskning/forskningsnettverk/crimecrimhist/index.html
Forum for politi, rett og historie
Forum for politi, rett og historie er et nettverk for forskere og andre med interesse for politiets
rettslige historie, og skal fungere som en ressurs for økt forståelse av politirettens historiske
dimensjon.
Forumets aktiviteter er primært gjennomføring av nettverksmøter, «Politirettshistorisk
lunsj», med ett til to møte/-er i semesteret. Til nettverksmøtene inviteres forskere for å innlede
om et politirettshistorisk emne, med påfølgende samtale.
http://www.phs.no/forskning/forum-for-politi-rett-og-historie/
New Trends in Modern Policing
«New Trends in Modern Policing» explores the merging of policing methods used before and
after crime has taken place through empirical work with five cases related to the policing of: 1
% biker gangs, organized and economic crime, mobile property offenders and transnational
policing.
New methods raise issues regarding the role of police in society. This project will provide
empirical knowledge about police work that, as of yet, is under-explored internationally and
in Norway. Up-to-date empirical knowledge and theory development on policing will
contribute substantially to the continued education of a highly qualified police force.
http://www.phs.no/en/research/forskningsomrader/politiets-strategier-praksis-metoder/newtrends-in-modern-policing/
Center for Police Research Uppsala
The purpose of the Center for Police Research at Uppsala University is to make use of the
complete university's possibilities to co-ordinate police research and police higher education
in an endeavor to become a national knowledge partner and an internationally leading
research node in the areas of police research and police-relevant research.
http://www.polisforsk.uu.se/Startsida/tabid/3095/language/en-US/Default.aspx
The Policing Network UK
The Policing Network aims to bring together academics, researchers, policy makers and
practitioners who are interested in developing better understanding of contemporary issues
relating to policing. The remit of the Network is broad, reflecting our desire to include a wide
range of specialists interested in current debates about policing. Academic interest in policing
has expanded in terms of the volume of scholarly and policy work. Additionally, this
expansion has been informed by a broader conceptualisation of policing as a process of
governance and regulation that encompasses agencies across and beyond the criminal justice
system. The work of the Policing Network reflects these developments and provides a forum
for scholars, policy-makers and practitioners to exchange and debate contemporary issues.
The Policing Network is a specialist group constituted under the auspices of the British
Society of Criminology (BSC), although membership is open to anyone who is interested. The
Network aims to open communication and facilitate critical reflection and exchange within
and between the academic, policy and practice communities nationally and internationally.
http://bscpolicingnetwork.com/research-showcase/
Research Network on Police Culture UK
This work is led by Dr. Jonathan Dunnage and Dr. Chris Millington at Swansea University,
UK; Dunnage and Millington applied for funding for such a network in spring 2015 from the
Arts and Humanities Research Council, and expect to know more by November 2015. If the
application is funded, the goal is to host three workshops at Swansea University from the
summer of 2016, as well to establish a website. Those who wish to learn more about the
project can contact Dr Jonathan Dunnage: [email protected] Brita Bjørkelo is
involved from the Norwegian Police University College.
See also the Nordic Police Network Newsletter (December 2014–January 2015, web:
http://lnu.se/polopoly_fs/1.113474!Nyhetsbrev%20december%202014januari%202015%20.pdf).
Research support from NSfK deadline 1 December
Please note that the deadline for application for financial research support for 2016 is 1
December 2015.
You should also note the special possibility of applying for 150,000 Euro for one large Nordic
project.
See more about the possibilities of applying for financial research support and find
application form at
http://www.nsfk.org/GRANTS/Research-Grants.
Projekt: Ensamkommande flyktingungdomars placering
Polisutbildningen vid Umeå universitet har beviljats 4,9 miljoner kronor för en tre årig
forskningsprojekt som handlar om ensamkommande flyktingungdomars placering på SiS
särskilda ungdomshem. Forskningsprojektet ska analysera orsaker, innehåll och eftervård av
ensamkommande flyktingungdomarna i relation till ett antal samhällsaktörer bland annat
polisen.
Projektet är ett samarbete mellan flera institutioner vid Umeå universitet. Dessa
institutioner utöver Polisutbildningen är Statsvetenskapliga institutionen, Institutionen för
socialt arbete och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Forskningsprojektet innebär
att flera forskare knyts till Polisutbildningen genom externa forskningsmedel. Enheten för
polisutbildning vid Umeå universitet är projektägare. Projektet kommer att ledas av professor
Mehdi Ghazinour, forskningsledare vid Polisutbildningen i Umeå.
Forskningsprojekt; samarbete polis volontärer och Missing People
Sara Uhnoo (huvudsökande) och Cecilia Hansen Löfstrand har beviljats 1 096 532 kr för
forskningsprojektet: ”Partnerskap mellan polis och medborgare: Polisens volontärer och
Missing People Sweden”, från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Proposals for Police Education in Island
The working group on the review of police training has delivered its report to the Ministry of
the Interior. The main proposal of the group is the establishment of an Education and Career
Development Center for law enforcement. It is proposed that basic police education will be
two years completed with a diploma in higher education. Those who complete an additional
year will graduate as police technicians. The proposals are now being examined in the
Ministry.
Böcker, rapporter, uppsatser
Granskning av norsk behandling av Quick/Bergwall-fallet
Dessarud Anne Cecilie, Løken Geir-Egil, Rachlew Asbjørn, Sandstad Arnfinn, Solheim Erik
& Sundet Kim (2015. Norsk politi og påtalemyndighets behandling av straffesakene mot
Sture Bergwall – Hva kan vi lære? Rapport fra arbeidsgruppe. Riksadvokatens publikasjoner
nr. 3/2015. Oslo: Riksadvokaten
På uppdrag av norska Riksadvokaten har en arbetsgrupp granskat de norska kopplingarna till
utredningarna mot Sture Bergwall/Thomas Quick ur ett lärandeperspektiv. Rapporten pekar
bl.a. på en groupthink-liknande brist på kritisk distans från norsk polis och åklagarmyndighet
som gjort att man förbisett grundläggande rättsprinciper.
För nedladdning:
http://www.riksadvokaten.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=952
Se även
http://www.dagbladet.no/2015/10/15/kultur/meninger/kommentar/kriminalitetrettsvesen/quick
-saken/41519117/
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ny-rapport-Norsk-politi-var-ikke-kritisk-nok-iQuick-sakene-8203826.html
Research Review 01/2015 från Polisyrkeshögskolan
Ett nytt nummer av Research Review, som är Polisyrkeshögskolans sammanfattning av sin
forskningsverksamhet, har utkommit.
För nedladdning
http://polamk.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polamkwwwstructure/
39545_researchreview_1_2015.pdf?5c4a3181cac8d288
15% personuppklaringsprocent för handlagda brott i Sverige
Brå rapporterar att personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten (tidigare kallad
uppklarade brott) uppgick till 15 procent under det första halvåret 2015.
Under första halvåret 2015 handlades 752 000 brott. För 51 procent av de handlagda
brotten hade en utredning bedrivits, medan resterande 49 procent var direktavskrivna.
Omkring 4 procent av brotten förundersökningsbegränsades.
Cirka en tredjedel (33 procent) av de handlagda brotten hade minst en skäligen misstänkt
person kopplad till sig.
Lagföringsprocenten, som beräknar andelen personuppklarade brott utav de utredda
brotten, uppgick till 31 procent.
För ytterligare upplysningar och nedladdning av halvårsrapporten:
http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/handlagda-brott.html
Informatörer - nyttiga idioter eller viktiga medarbetare?
Nzamba, Patrick (2015) Polisens informatörer Nyttiga idioter eller viktiga medarbetare?
Examensarbete Juristprogrammet. Göteborg: Göteborgs universitet, Handelshögskolan,
Juridiska institutionen.
Abstract
This paper deals with the legal uncertainty for police informantsand the legal risks of the police approach to the
use of informants. The police use of informants isimportant and need to rest on a solid legal foundation. That
would mean that both the informants and the police can feel safe about the regulations. That is not the case
today. The police have always been dependent on information from the public to solve crimes. The most serious
crimes are many times committed by people associated with criminal networks that the police have difficulty
getting information about. Therefore the police recruit people with special access to this information. The
recruited people are called informants. An informant can cooperate with the police for several years. The police
often give informants missions to seek and obtain certain information. The informant takes great personal risk to
help the police. For the performance the informant can receive financial compensation. There is no specific
legislation for the use of informants. This leads to that an informant, no matter how much he has helped the
police, lacks the legal rights given by labor law, tax law and tort law. This paper shows that this fact lacks solid
legal foundation. Labour law, tax law and tort law are all, in relation to regulations regarding the use of
informants, solid areas of law. In the event of an informant suing the police, the legal outcome is uncertain. It
can have unpredictable consequences for the police use of informants. Publicity principle makes it impossible for
an informant to anonymously sue the police in court without having to reveal hisidentity. It would be fatal for
both the informant and his family. With specific legislation on the use of informants even an informant would be
able to defend his rights against the police.
För nedladdning:
http://hdl.handle.net/2077/40761
Master: politiets publikumsrettede tillitsarbeid.
Berge, S. (2015). Et politiblikk på tillit: En studie av politiets publikumsrettede tillitsarbeid.
(Masteravhandling). Oslo: Politihøgskolen.
Sammendrag:
I denne studien ser forfatteren nærmere på publikums tillit til politiet - fra politiets perspektiv.
Forfatteren undersøker om polititjenestemenn og kvinner opplever publikums tillit som viktig,
og hvilke faktorer de i så fall vektlegger i sitt tillitsskapende arbeid. Problemstillingen
undersøkes gjennom 11 intervjuer med et strategisk utvalg polititjenestemenn og kvinner som
alle arbeider i nær kontakt med publikum ved ordens- og forebyggendeavdelinger.
Undersøkelsen er utført ved to mellomstore politistasjoner i to forskjellige politidistrikt.
Intervjuene viser at polititjenestemenn og kvinner er opptatt av publikums tillit og mener den
er viktig for deres arbeid, men at dette ikke er et tema som diskuteres ved politistasjonene.
Ansatte i politiet fremhever betydningen av god kvalitet i publikumsmøtene, og vektlegger
dialogkompetanse som avgjørende for at publikum skal være fornøyd med deres arbeid. Det
viser seg at politiets fokus på kvalitet i publikumsmøtene er svært avgjørende i tillitsskapende
arbeid. Dette arbeidet kan imidlertid møte motstand i en politirolle hvor det «harde»
politiarbeidet har forrang foran det «myke». I et mer operativt fokus fremmes synlighet og
effektivitet som viktige mål for at politiet skal ha tillit hos publikum, men det viser seg at det
er innholdet i synligheten og effektiviteten - samt rettferdighet og likebehandling - som har
betydning for publikums tillit til politiet. Et fravær av ledelse og målstyring i politiets
tillitsskapende arbeidet virker å stå i sterkt kontrast til den betydningen tillit har for politiet
selv i deres arbeid. Politiets oppgaveløsning i det tillitsskapende arbeid virker i dag å være
tilfeldig og personavhengig. At politiet i Norge har svært høy tillit hos publikum, er ikke noe
de bør ta lett på. Det er viktig at tilliten opprettholdes for at politiet skal ha mulighet til å
utføre sitt arbeid på en god måte. Studien viser at det kan være behov for mer inngående
kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for publikums tillit. Studien viser også at
politiet i sitt arbeid i stor grad har fokus på og prioriterer faktorer som ikke har betydning i
tillitsskapende arbeid. Selv om politiets oppgaveløsning ikke ensidig kan ta hensyn til å
opprettholde høy tillit hos publikum, kan slik kunnskap gi en mer helhetlig forståelse av
politiets publikumsrettede arbeid. Mye tyder på at politiets ledere bør ha mer fokus på
hvordan deres ansatte møter publikum og utøver sin autoritet, og mindre på antall
arrestasjoner (se fullstendig sammendrag i oppgaven).
Tilgjengelig i PIA: http://hdl.handle.net/11250/2358418
Utbildningsmaterial om människohandel
Som en del i ett EU-projekt (Briseis) har Brottsoffermyndigheten tagit fram ett
utbildningsmaterial om människohandel som syftar till tvångsarbete. Materialet består av en
webbplats, en manual för yrkesverksamma och en handbok som riktar sig till näringslivet.
I manualen finns bland annat konkreta råd till poliser, ideella organisationer och
socialtjänsten, personal inom hälso- och sjukvården, arbetsmiljöinspektörer och personal på
Migrationsverket. Handboken riktar sig till arbetsgivare och näringsliv och ger vägledning för
att de ska kunna identifiera och förhindra tvångsarbete.
För ytterligare information och nedladdning se:
http://brom.se/nyheter/nytt-utbildningsmaterial-om-manniskohandel
Ny bok om bevis i straffesaker
Aarli Ragna, Hedlund Mary-Ann & Jebens Sverre Erik (2015). Bevis i straffesaker. Utvalgte
emner. Oslo: Gyldendal
Ur förlagets presentation:
«Bevis i straffesaker» omhandler rettslige normer og menneskelige faktorer som har
betydning ved fastleggingen av det faktiske grunnlaget i en straffesak. Boken omfatter
innhenting og behandling av faktisk materiale under etterforskingen, føring av bevis for
domstolene og prinsippene for rettens bevisvurdering. Erfarne bevisbedømmere og
bevisforskere med bakgrunn fra domstolene, politiet, påtalemyndigheten, Den rettsmedisinske
kommisjon og ulike forskningsinstitusjoner har bidratt med kapitler innenfor seks
hovedområder:
 utviklingslinjer i bevisteorien og i det praktiske bevisbildet
 bevisrettens rammer: grunnprinsipper og hovedregler
 bevissikring i etterforskningsfasen
 bevisføring og bevisavskjæring
 beviskrav og bevisvurdering
 sakkyndighet og særlige bevismidler
Bl.a. ingår
 Hamremoen, E. (2015). Politiets åstedsundersøkelse. I Bevis i straffesaker: Utvalgte
emner (s. 197-224). Oslo: Gyldendal Akademisk.
 Rachlew, A. A & Fahsing, I. A. (2015). Politiavhøret. I Bevis i straffesaker: Utvalgte
emner (s. 225-254). Oslo: Gyldendal Akademisk.
 Sunde, I. M. (2015). Databevis. I Bevis i straffesaker: Utvalgte emner (s. 599-633).
Oslo: Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Bevis-i-straffesaker
Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway
Hemmingby, Cato & Bjørgo, Tore (2015). The Dynamics of a Terrorist Targeting Process:
Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway. Palgrave Pivot.
Omtale:
This book provides an in-depth analysis of probably the most horrific solo terrorist operation
the world has ever seen. On 22 July 2011 Anders Behring Breivik killed 77 people when he
bombed the Government District in Oslo, before he conducted a shooting attack against a
political youth camp at Utøya. The main focus of the book is on the operational aspects of the
events, particularly the target selection and decision-making process. Why did Breivik choose
the targets he finally attacked, what influenced his decision-making and how did he do it?
Using unique source material, providing details never published before, the authors accurately
explain how even this ruthless terrorist acted under a number of constraints in a profoundly
dynamic process. This momentous work is a must read for scholars, students and practitioners
within law enforcement, intelligence, security and terrorism studies.
http://www.palgrave.com/page/detail/the-dynamics-of-a-terrorist-targeting-process-catohemmingby/?isb=9781137579980
Artiklar, tidskrifter
Nordisk politiforskning 2/2015 temanummer om poliskulturer
Höstnumret av Nordisk politiforskning har följande innehåll (artiklarna presenteras separat):
− Til minne om Nils Christie
− Pål Lagestad: Utviklingen av fysiske ferdigheter og arrestasjonsteknikk i det norske
politiet
− Tania Randby: Garthus Verdibevisst politiledelse
− Stig O. Johannessen: Reforming the Norwegian Police
− Tom Cockcroft: Golden Ages, Red Herrings and Post-Keynesian Policing
− Pål Winnæss Håvard Helland Politistudentene: Et svar til Fekjær
För nedladdning:
https://www.idunn.no/nordisk_politiforskning/2015/02
Call for articles
Nordisk politiforskning/ Nordic Journal of Studies in Policing have been in print for two
years. It is an open access journal published by The Norwegian University Press. The scope
of the publication is wide, it will be covering studies in policing, not only police research. It is
published in the Scandinavian languages of Danish, Swedish and Norwegian, but also in
English.
The Journal is open for articles by non-Nordic researchers. If you would be interested in
contributing to the Journal we would be thankful. Spread the word!
https://www.idunn.no/nordisk_politiforskning/2015/02
Fysiske ferdigheter og arrestasjonsteknikk i det norske politiet
Lagestad Pål (2015). Utviklingen av fysiske ferdigheter og arrestasjonsteknikk i det norske
politiet. Nordisk politiforskning/ Nordic Journal of Studies in Policing. 2-2015, årgang 2
Summary
The main objective of this study was to examine the frequency of police officers’ training and use of arresting
techniques and to investigate police officers’ attitudes to annual physical tests of physical skills and arresting
techniques. The study also examines the officers’ assessment of their own physical skills. The results show that
most of the police officers rarely use arresting techniques during police work, and only train arresting techniques
two to five times a year. It is argued that this is insufficient to maintain and develop adequate skills. However,
the results also show that the police officers are in general positive to annual physical tests of physical skills and
arresting techniques – a strategy that may increase the training frequency. Finally, the police officers assessed
their own physical skills as being at the same level after three years in the job.
För nedladdning:
https://www.idunn.no/sok#?q=Fysiske%20ferdigheter%20og%20arrestasjonsteknikk&j=nordi
sk_politiforskning
Politilederes verditenkning
Randby Garthus Tania (2015) Verdibevisst politiledelse - En analyse av politilederes
verditenkning i et verdibasert ledelsesperspektiv. Nordisk politiforskning/ Nordic Journal of
Studies in Policing. 2-2015, årgang 2
Sammendrag
Artikkelen søker å belyse hvordan man kan forstå og analysere verdiene som opererer i politiorganisasjonen.
Med utgangspunkt i noen politilederes verditenkning blir deres verdier knyttet opp mot sentrale begrep innenfor
ledelsesverktøyet verdibasert ledelse. På denne måten synliggjør artikkelen hvordan bevisstgjøring på verdier
kan skje. Gjennom større kunnskap om verdienes betydning og hvordan de er organisert, vil ledere kunne bli
bevisste på hvilke verdier som er styrende i organisasjonen, hvilke verdier som står over andre verdier, og om
verdiene i kulturen samsvarer med organisasjonsverdiene. Ledere vil også kunne bli bevisst på egne verdier,
hvilke verdier som bør endres, og hvilken betydning verdier har for lederrollen.
För nedladdning:
https://www.idunn.no/nordisk_politiforskning/2015/02/verdibevisst_politiledelse__en_analyse_av_politilederes_ve
Myths and Practices in Reforming the Norwegian Police
Johannessen Stig O. (2015). Reforming the Norwegian Police - Cultural Change as a
Restoration of Organizational Ideologies, Myths and Practices. Nordisk politiforskning/
Nordic Journal of Studies in Policing. 2-2015, årgang 2.
Abstract
The paper lays out the origins of the organizational culture myth and how ideas from populist movements of
cultural change together with organizational control ideologies have come to be adopted as the panacea for the
ills of the Norwegian Police. The paper then draws attention to how the above trends can be explored from a
process theoretical perspective with a view towards organizational culture as practices emerging from patterns of
communication, power, identity and moral ethics. The discussion further deconstructs changes in the mythology
of official statements to demonstrate how the changes in the official values are solidifying a fantasy of sectarian
unity, which at the same time threatens to collapse the functionality of the police organization. A recent example
of whistleblowing demonstrates the antithesis of this development: the importance of breaking the unity in order
to avoid organizational collapse and regain constructive functionality by a different understanding of leadership
and moral ethics. The paper is a contribution to a broader discussion and a call for deeper knowledge of what
organizational and cultural change and reform means both in the Norwegian police and other police
organizations undergoing similar processes.
För nedladdning:
https://www.idunn.no/nordisk_politiforskning/2015/02/reforming_the_norwegian_police__cultural_change_as_a_resto
The Role of Police Culture in the Police Professionalism
Cockcroft Tom (2015). Golden Ages, Red Herrings and Post-Keynesian Policing Understanding the Role of Police Culture in the Police Professionalism Debate. Nordisk
politiforskning/ Nordic Journal of Studies in Policing. 2-2015, årgang 2.
Abstract
This paper seeks to further our understanding of the role played by police culture in debates surrounding police
professionalization. It begins with a brief overview of the ‘Golden Age’ of policing which has become the
benchmark for public satisfaction against which subsequent eras of British policing are now judged. This is
followed by an introduction to the concepts of police professionalism and police culture and an overview of
some existing literature that highlights the cultural challenges of police ‘professionalization’. The paper then
seeks to position police professionalization agendas as a direct result of social change and the emergence of postKeynesian policing. This leads into an exploration on how professionalization agendas (in their broadest sense)
can be viewed as an attempt to impose, rather than remove, control from practitioners. Finally, the paper
develops two related themes. First, that the discretion which is synonymous with the police role makes the
imposition of greater occupational control problematic and, second, that being seen to control occupational
culture is increasingly viewed as a measure of effective police leadership.
För nedladdning:
https://www.idunn.no/nordisk_politiforskning/2015/02/golden_ages_red_herrings_and_postkeynesian_policing_-_und
Profesjonelle aktørene i rettsvesenets erfaringer av DNA-bevis
Dahl, Johanne Yttri (2015). DNA-bevis i retten: De profesjonelle aktørene i rettsvesenets
erfaringer og oppfatninger. Tidsskrift for Rettsvitenskap
Abstract:
Denne artikkelen bygger på en spørreundersøkelse besvart av rettsvesenets profesjonelle aktører; politi,
påtalemyndighet, dommere/dommerfullmektiger og forsvars-/bistandsadvokater. Artikkelen belyser og
analyserer disse aktørenes erfaringer og oppfatninger av ulike momenter knyttet til DNA-bevis i retten. Funnene
viser at de fleste respondenter mener at behandlingen av DNA-bevis i retten er grundig og flere respondenter er
enige enn uenige i at mer bruk av sakkyndige i retten vil bedre beslutningsgrunnlaget for dommerne. En stor
overvekt av respondentene opplever ikke at det forekommer noen CSI-effekt i norske rettssaler. Det er også jevnt
over en tiltro til at DNA-bevis har betydning for utfallet i saker samt at det bidrar til flere domfellelser – også
riktigere domfellelser ved at DNA bidrar til å øke rettssikkerheten. Politi og påtalemyndigheten er
gjennomgående mer positive til DNA enn dommere og forsvarsadvokater, og dommere er gjennomgående mer
positive enn forsvarsadvokater.
För nedladdning:
http://hdl.handle.net/11250/2357995
Police leaders make poor change agents
Haake Ulrika, Rantatalo Oscar & Lindberg Ola (2015) Police leaders make poor change
agents: leadership practice in the face of a major organisational reform. Policing and Society.
Published online: 16 Oct 2015.
Abstract
The present article examines expectations on police leaders during major organisational change pressures. Based
on policy analysis and interviews with 28 police leaders, the paper seeks to answer the following question: How
do police leaders’ accounts of leadership practice relate to expectations from higher ranks (above), subordinates
(below) and police policies concerning leadership? The results of the paper indicate that police leaders are
squeezed into a position between demands from above (top management) and demands from below (lower
organisational tiers). Some of the perceived expectations and practiced leadership actions are also gendered. For
example, women feel the need to prove their credibility as leaders and to act in both a caring and daring manner,
something that is not evident for male police leaders. Furthermore, the material indicates a considerable
mismatch between the different sets of demands expressed in interviews and expectations regarding leadership
expressed in police policy discourse, wherein core values and leadership criteria are articulated. In conclusion,
the findings indicate a discrepancy between official rhetoric and practice, where the leadership constructed at a
policy level deviates from leadership constructed in practice. This discrepancy is argued to represent an effective
barrier for change initiatives, and hence the idea that police leaders will be able to function as agents of change
promoting organisational reform is highly uncertain.
För nedladdning (access krävs):
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10439463.2015.1099653
För access via CEPOL eNet ansök här: https://enet.cepol.europa.eu/index.php?id=login-apply
Training Program for Decision Making for Frontline Police Officers
Johnsen Bjørn Helge, Espevik Roar, Saus Evelyn Rose, Sanden Sverre & Kjellevold Olsen
Olav (2013). Note on a Training Program for Brief Decision Making for Frontline Police
Officers. Journal of Police and Criminal Psychology, pp 1-7.
Abstract
Purpose
The present paper describes the theoretical basis for a brief decision-making training program for frontline police
officers as well as an outline of the training program, officers’ evaluation of perceived relevance and perceived
learning effects.
Design
A between group design was used in order to test for differences in evaluation between officers at different
training levels.
Results
High scores were obtained on all four items related to the evaluation (>84% scored in the highest category).
When separating the subjects into groups based on their previous training (regular police response personnel vs.
SWAT-type personnel), regular police response personnel obtained higher scores on perceived learning.
However, both groups showed high scores on perceived learning. Both groups scored high on their evaluation of
perceived relevance of the training program and no difference was found between the two groups.
Practical implications
The brief decision making training program that expands ordinary tactical training was highly appreciated by
police officers and was seen as complementary to ordinary training.
For downloading (access required):
http://link.springer.com/article/10.1007/s11896-015-9180-7
För access via CEPOL eNet ansök här: https://enet.cepol.europa.eu/index.php?id=login-apply
Norwegian police students' attitudes towards armament.
Fekjær, Silje Fekjær, Silje Bringsrud & Strype, Jon (2015). Norwegian police students’
attitudes towards armament. International Journal of Police Science & Management, 17(3),
182-188.
Abstract
Whether the police should routinely carry firearms is an ongoing debate in Norway. Although the police can
carry weapons under special circumstances, the normal situation for the police in Norway is to store firearms in
sealed cases in the police cars until armament orders are given by the police chief. In the present study, we
examine attitudes towards routine police armament among Norwegian police students. First, we investigate the
distribution of these attitudes among the students, and then we study possible factors influencing their views on
the matter. Specifically, we ask how gender, educational background, career plans and perceptions of police
work influence their attitudes about armament. Our study is based on survey data from the research project
Recruitment, Education and Careers in the Police (RECPOL). Our sample included one cohort of students from
the Norwegian Police University College graduating in 2013 (N = 513). Students were divided on the armament
question, with roughly one third in favour of armament, one third against and one third undecided. The results of
multinomial logistic regression analyses show that men are more likely than women to be in favour of armament,
rather than being against. However, the gender difference is largely explained by differences in career plans and
perceptions of the police role. Students who foresee a police career in patrol work and have an autonomous, nonlegalistic perception of the police role are more likely to prefer armament. Previous education does not seem to
influence students’ opinion on this issue.
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2357985
Kronikk: Bomskudd om politiskudd
Tor-Geir Myhrer publiserte kronikken Bomskudd om politiskudd, 5. oktober på NRK Ytring.
Les hele kronikken: http://www.nrk.no/ytring/bomskudd-om-politiskudd-1.12583303
Konferenser, kurser m.m.
Föreläsning om socialisation till polis Växjö 30.11
Den 30.11 kl. 13.15 -1430 föreläser Otto Pettersson om sin avhandling: Att bli polis. Från
utbildningens förväntningar till gatans norm. Plats: Linnéuniversitetet i Växjö Lokal:Myrdal.
Föreläsningen är gratis och alla är välkomna.
Otto Peterssons avhandling presenterades i septembers nyhetsbrev. Se även:
http://polistidningen.se/2015/02/granser-flyttas-ute-i-vardagen/
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/gatans-praktik-forandrar-polisen
Politihøgskolens historie
Politihøgskolens 100 års jubileum nærmer seg. I forbindelse med den planlagte markering vil
Forum for politi, rett og historie vie en del av sin tid til å arbeide med Politihøgskolens
historie. 12. november kl. 12.00 kommer i den anledning professor Jan Messel ved Senter for
profesjonsstudier, ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Jan Messel vil innlede over arbeidet med boka Profesjonshistorier fra 2014, der Messel var
redaktør sammen med professor emeritus ved Institutt for samfunnsforskning, Rune Slagstad.
http://www.phs.no/forskning/forum-for-politi-rett-og-historie/
Temporality of Policing and the Politics of Time Oslo 2.12
Velkommen til foredrag og diskusjon over temaet "The Temporality of Policing and the
Politics of Time". Seminaret innledes ved Didier Fassin, James Wolfensohn Professor of
Social Science at the Institute for Advanced Study of Princeton and Director of Studies at the
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.
Seminaret er åpent for alle, ingen påmelding påkrevet. Tid og sted:2. des. 2015 14:15 16:00, Blindern, Eilert Sundts hus, rom 648 i 6 etg.
Abstract:
Boredom has been studied by philosophers and literary scholars respectively as existential experience and as
historical construct, but may have not benefitted from all the attention it deserves from sociologists and
anthropologists as a banal fact of life. In the case of the police, it presents an interesting singularity since it is
simultaneously lived on a daily basis while being systematically denied by officers and ignored by
commentators. Whereas the imagination of police work is associated with action and excitement, the reality of it
is made for the most part of monotony and tediousness. Having spent fifteen months with regular units as well
as anticrime squads in the banlieues of Paris around the time of major urban unrest, and having myself faced the
profound ennui of eventless evenings and nights, I reflect on the consequences it has on law enforcement
practices and on the reasons why this slowness of time is usually absent from criminological literature. Boredom,
as a trivial ordeal, thus becomes a key to the understanding of policing as well as the practice of ethnography.
Edinburgh 26 November Policing Vulnerable People and Places
The Scottish International Policing Conference will include the James Smart Memorial
Lecture and Breakout Sessions covering: Missing Persons, Policing Vulnerable Places,
Policing Vulnerability, Policing and Mental Health, and Gender-Based Violence.
Places are free, but are limited to 180 delegates. Book online by 6th november:
http://www.sipr.ac.uk/IPC2015/register.php
Call for papers on Crimmigration USA deadline 1 november
Crimmigration in the Shadow of Sovereignity. Third CINETS Conference—6th and 7th
October 2016 University of Maryland, College Park, Maryland.
Themes 1) Federalisms and sovereignties 2) Technologies and control 3) Borders,
enforcement and detention 4) Trafficking and forced migration.
http://www.crimmigrationcontrol.com/content/news/CallForPapers_3CINNETS_Conference.
pdf
Den nasjonale radikaliseringskonferansen 9.11 2015
Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til nasjonal konferanse mot radikalisering og
voldelig ekstremisme i Bærum 9. november.
Se:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/den-nasjonale-radikaliseringskonferansen2015/id2454057/
Master i etterforskning Oslo søknadsfrist 1. november
Den masterutbildning Erfaringsbasert masterstudium i etterforskning som presenterades i
septembers nyhetsbrev har fått ett sista ansökningsdatum: 1 november.
http://www.phs.no/studietilbud/master/
Nordiska polisforskningskonferensen Oslo 8-9 september
Den sjätte Nordiska polisforskningskonferensen kommer att äga rum i Oslo 8-9 september
2016.
Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev
Nordiska polisforskningsnätverket utgår från polisutbildningarna i Norden. Nätverkets syfte
är att stimulera polisforskning i Norden. Utöver nyhetsbrevet anordnas vartannat år nordiska
polisforskningskonferenser.
Nordiska polisforskningsnätverkets nyhetsbrev har funnits sedan 2008 och erbjuder en
översikt över vad som händer inom polisforskning i Norden.1 I uppläggningen eftersträvas att
ge snabblästa, kortfattade och överskådliga presentationer med kompletterande webbadresser
alt. bilagor för ytterligare information. Bl.a. presenteras nyheter, publicerade texter och
evenemang med anknytning till polisforskning.
Bidrag till nyhetsbrevet mottages tacksamt.
Redaktör:
Rolf Granér, [email protected]
Tatanya Valland, [email protected]
Redaktion/ kontaktpersoner:
Danmark: Anne-Stina Sørensen [email protected]
Lars Nørr Mikkelsen [email protected]
Finland:
Vesa Huotari, [email protected]
Jarmo Houtsonen, [email protected]
Norge:
Mette Berg, [email protected]
Sverige:
Jonas Hansson: [email protected]
Oscar Rantatalo: [email protected]
Alla intresserade kan anmäla sig till nyhetsbrevet. Anmälan kan göras här:
http://mlist.lnu.se/mailman/listinfo/polisforskningsnatverket
Tidigare nyhetsbrev kan ses här:
http://lnu.se/institutioner/polisutbildningen/forskning/nyhetsbrev
Vid problem med att anmäla sig till nyhetsbrevet kan detta ske direkt till [email protected]
För
1 För generell information om vad som händer inom det kriminologiska området i Norden rekommenderas det
månatliga nyhetsbrevet Nordisk Kriminologi. Prenumeration kan ske här: http://www.nsfk.org