Centrala pensionärsrådet protokoll 2015-01-29

1
Centrala Pensionärsrådet
PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-01-29
Tid och plats
Kl 9.30-12.00, Stadshuset Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5
Omfattning
§§ 1-19
Närvarande
Lena Palmén, kommunstyrelsen, ordförande
Annette Carlson, Kommunstyrelsen
Rune Johansson, PRO, vice ordf
Marja Lindstedt, PRO
Kjell Eliasson, PRO
Lars Lyborg, SPF
Ritha Mårtensson, SPF
Bruno Karlsson, SPRF
Jerry Hagberg, Svenska kommunalp.
Margit Thorén, FAS
Ersättare
Ida Legnemark, Kommunstyrelsen
Bengt-Ivar Skogström, PRO
Sirkka Kähönen, PRO
Lennart Eliasson, PRO
Christina Sundin, SPF
Anna-Lisa Nyström, SPF
Marianne Johansson, SPRF
Mona Carlbom, Svenska kommunalp
Lotta Löfgren Hjelm, FAS
Övriga
Susanne Arneborg, Miljöförvaltningen
Karin Wahlin, Stadsdelsförv. Öster
Fredrik Arvevik, Stadsdelsförv. Öster
Ingegerd Eriksson, Stadskansliet
Carin Liesén Lindqvist, Stadskansliet, sekr
§ 1 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 2 Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare utses Margit Thorén, FAS.
§ 3 Föregående mötes protokoll
Protokollet läggs till handlingarna.
2
Centrala Pensionärsrådet
§ 4 Vice ordförande
Till vice ordförandes för mandatperioden välj Rune Johanssson, PRO.
§ 5 Avtackning av avgående ledamöter
Ordförande tackar avgående ledamöter för tiden i CPR: Göran Carlén, Inger Ceasar,
Maj-Britt Magnusson, Bengt Fridén, Alf Svanberg, Ann-Margret Sundin och Lars
Ahlberg. Dessa kommer att få en blomstercheck hemskickade.
§ 6 Övergång till nyckelfria lås och digitala larm
Fredrik Arvevik visar hur ett nyckelfritt lås fungerar. Ingen åverkan görs på dörren,
vanlig nyckel fungerar som tidigare och dörrvredet är mycket lättanvänt. En vanlig
nyckel behålls av larmet som extra säkerhet för brukaren, övriga återlämnas. Vid
borttag av nyckelfritt lås sätts gamla låset tillbaka. En app i personalens mobil låser
upp låset, inloggning i systemet krävs och appen är säkerställd till område och mobil.
Vid upplåsning/låsning registreras tid. Låset kräver batteri som i god tid signalerar
byte i systemet. Det finns en off-line om hela systemet skulle vara nere. Kostnad per
enhet är ca 1400 kr, för brukaren är det kostnadsfritt. Idag är nästan alla lägenhetslås
utbytta och ca en tredjedel av entrélåsen. Lösningen är mycket uppskattad av
omvårdnadspersonalen. Larmåtgärder går också mycket snabbare när larmpersonal
slipper hämta nycklar.
Karin Wahlin berättar om de digitala larmen. 2016 ska alla larm vara utbytta, med viss
försening p g a upphandling. Idag finns 853 analoga larm kvar, övriga 2640 är
utbytta. För kommunen har bytet inneburit nya kostnader och för larmgrupperna har
det betytt en specialisering med all ny teknik. Jämfört med övriga landet är Borås
långt framme. Larmpersonal och kvälls-nattorganisationen är positiva till övergången.
§ 7 Remiss: ”Energi- och klimatstrategi”
Susanne Arneborg går igenom förslaget om ny energi- och klimatstrategi och de olika
framtidsbilder som finns i förslaget. Borås ska vara en tät och funktionsblandad stad,
både småskalig och storskalig, och en ledande miljöstad som är öppen för ny
kunskap inom området.
Centrala pensionärsrådet avstår från att svara på remissen. Förslaget anses för svårt
att sätta sig in i.
§ 8 Remiss: ”Riktlinjer för anhörigstöd”
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget med följande kommentar:
Anhörigstödet ska vara bra för brukaren. Avstämning bör därför göras efter halva
mandatperioden.
§ 9 Remiss: ”Program för tillgänglighet”
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget.
3
Centrala Pensionärsrådet
§ 10 Access City Award 2015
Lena Palmén visar upp statyetten och berättar stolt om det europeiska
tillgänglighetspriset. Nu är det viktigt att fortsätta leva upp till utmärkelsen och
inspirera andra kommuner m fl som kommer på studiebesök i stor skala.
§ 11 Information från projekt äldreomsorg
Ingegerd Eriksson delar ut en sammanställning och berättar om de områden som har
identifierats som de viktigaste framtidsfrågorna:
boendefrågan d v s tillgängliga lägenheter inom trygghetsboende, Bokvämt och med
riktlinjer för vård- och omsorgsboende
meningsfull fritid d v s egen påverkan både vad gäller individuella val och vid
gruppaktiviteter, ”en väg in” – det ska vara lätt att hitta aktiviteterna
hemtjänsten d v s hela processen från beslut till utförande, enhällig stark upplevelse att
personalen har så bråttom
kompetensförsörjning d v s bristen på undersköterskor och svårigheten att rekrytera chefer, självbilden behöver lyftas, studerande på omvårdnadsprogrammet ges anställning
i kommunen direkt när de är klara
En handlingsplan kommer att utarbetas. Projektet önskar förslag på vad som är
kvalitet för brukarna – se projektet på Borås Stads webbsida. Kjell Eliasson tar genast
upp IT för äldre, inte bara som hjälpmedel utan som kommunikationsredskap.
Delaktighet och inflytande nämns. Angående kostnader ligger Borås Stad bra till i
jämförelse med andra kommuner men medel behöver omprioriteras. Lena P poängterar chefens roll för att skapa en långsiktig kultur och ett bra förhållningssätt. Nulägesbeskrivning delas ut. Rådet önskar sammanställning över förslagen vid nästa möte.
§ 12 Information om innehåll i budget 2015 och
stadens styrning
Lena P går igenom de punkter i alliansens budget som blocken är överens om.
Respektive nämnd styr över när och hur uppdragen i budgeten ska verkställas.
För äldreomsorgen:
Hemtjänstbrukare med 100 timmar/månad ska erbjudas plats på vård- och
omsorgsboende.
Byttorpsklint ska upphandlas.
Utredning om eventuella två privata boenden.
Utredning om eventuell matcheck.
Kompetensutvecklingsplan ska tas fram.
Trygghetsboende för personer from 85 år.
Utredning om kostnad/plats i vård- och omsorgsboende – bör vara likvärdig med
andra kommuner (en plats i Borås kostar idag 159.000 kr mer än i Halland).
Följa SDF Norr som hittat en bra lösning vad gäller heltider och borttag av delade
turer.
Annette Carlsson poängterar att alliansen aldrig kommer att styra ihop med SD.
Olika frågor avgörs med hoppande majoritet. Äldreomsorgen har i budget fått en
ökad ram med 5 miljoner men ingen pott för borttag av delade turer. Budget anger
att LOV-frågorna ska utvecklas, bl a för personer under 65 år.
4
Centrala Pensionärsrådet
Lena P diskuterar de formella reglerna i proportionella val och den inträdesordning
som gäller – fyllnadsval går inte att göra i de nämnder som har proportionella val.
§ 13 CPR – förväntningar och rådets roll
Rådet uppskattar initiativet att klargöra roll och förväntningar i början av
mandatperioden. Rådet är enigt om att reglementet är bra och heltäckande. Tillägg
kan göras efterhand under de fyra mandatåren. Planerad utbildning för rådet bör vara
mer inriktat på äldreomsorgsfrågor än tidigare. Projektet skapar en grund för
detaljfrågor, och vid ändring av driftsformer mm behöver rådet mer tid för att ta
ställning i sakfrågan.
§ 14 Kollektivtrafikfrågor
Tom Andersson kommer att medverka och redovisa kollektivtrafikdiskussionerna vid
nästkommande möte i maj.
Även det nationella samarbetet kring västragötalandsbanan tas upp nästa gång.
§ 15 Statistik och åtgärder fallolyckor
Bra sammanställd statistik saknas för fallolyckor. Intern statistik delas ut. Carin LL
berättar om trenderna utifrån utdelat/utskickat material. Rådets frågor handlar både
om fallskador inomhus och utomhus, för äldreomsorgens brukare och övriga äldre,
och för Borås (inte allmänt nationellt eller för VGR). Hur förändras antalet över år
för boråsarna? Vilken typ av fallolyckor är det och för vilka åldrar? Hur åtgärdas det?
Vilka konsekvenser får det? Vad ser MAS/MAR i sin statistik?
Rådet önskar en dragning om äldre och läkemedel om ca ett år, kopplat till
fallolyckor.
§ 16 Aktivitetshus och övriga lokaler
Bruno Karlsson för talan: rådet vill ha en dragning över vilka lokaler som ska tas bort
när Simonsland kommer igång. Hur ser tillgången till större lokal ut? Presentation av
Simonsland önskas. Beslut att bjuda in nyanställd samordnare för Simonsland till
nästa möte.
§ 17 Rapportering Närsamverkan
Lena P rapporterar att Borås kommer att delta med följande representanter: Eva
Hjort Björklund och Peter Rosholm.
§ 18 Önskemål om lokaler för kommande
sammanträden
Rådet önskar vara i Simonsland vid nästa sammanträde. Även andra lokaler är
intressanta framöver för att bilda sig en uppfattning om kommunens verksamhet.
§ 19 Övriga frågor
Lars Lyborg meddelar att gemensam seniormässa planeras i mars/april av
mässanordnare. Önskemål att stadsdelsförvaltningarna kan enas om en gemensam.
5
Centrala Pensionärsrådet
Fixartjänst fungerar inte riktigt bra, behöver kopplas närmare SDF. Informationen i
folder behöver komma ut i de lokala råden. Marja Lindstedt poängterar att fixartjänst
vänder sig till dem som inte har hjälp. Frågan kan bli aktuell i ett gott liv-projketet.
Rådet vill ha information om biståndshandläggarnas arbete, process, rutiner och
ställningstaganden. Lämpligt att bjuda in någon i höst.
Rådet önskar att allt material skickas ut per post i stället för via mail. Många har svårt
att skriva ut mängder av remissidor. Ledamot får själv avsäga sig utskick. Rådet vill
också att handlingar skickas ut i god tid, för inläsning och ställningstagande.
Nästa möte är 7 maj klockan 09.30-12.00. Förmöte från kl 08.30. Troligen är vi på
Simonsland, se kommande kallelse.
Vid protokollet
Carin Liesén Lindqvist
Justeras
Lena Palmén
Margit Thorén, FAS