Nyhetsblad 2 - gronahusen.se

Nyhetsbladet
Nr 2 - Maj 2015
Brf Gröna Husen
Lidingö
Styrelse
Per Eriksson
Ingrid Hübner
Kenneth Ornby
Martin Rudert
Stefan Strömqvist
Ordförande:
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Owe Danielsson
Olof Blomqvist
Suppleant
Suppleant
Valberedning:
Stene Kjellgren
Johanna Lepistö
Kim Ekblom
Sammankallande
Ordinarie föreningsstämma
Föreningsstämman den 22 april
var välbesökt. 52 medlemmar
deltog, varav åtta med fullmakt
och dessutom ett 20-tal
familjemedlemmar.
Utdrag ur årsberättelsen.
Lån. Föreningen sparar nästan en miljon efter
omförhandlingen i mars till lägre räntekostnader.
Entreprenörer:
Hagslätts Markservice AB, trädgård
Alianz AB, städning
2-2-2 Fastighetsservice (genom Storholmen)
Försäkring
Sedan juni 2014 har haft Föreningen en fastighetsförsäkring i Folksam, som till en del täckt skador i
lägenheten genom ett tillägg - (kostnad 36.000 kr).
Årsmötet röstade för att detta tillägg skulle tas bort
och detta har styrelsen nu gjort.
Det är billigare för boende och framför allt förenligt
med våra stadgar att varje bostadsrättshavare
tecknar en hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt.
Proposition om ändring av stadgar
Avgift för andrahandsupplåtelse - beslutades enligt
styrelsens förslag.
Proposition om ändring av stadgar
Höjning av överlåtelseavgift - beslutades enligt
styrelsens förslag
Motion om bilkörning – beslutades att
återremittera frågan till styrelsen.
Motion om trädgård – beslutades att avslå
motionen
Motion om jordfelsbrytare – beslutades att
återremittera frågan till styrelsen.
Motion om frivilligt kapitaltillskott – beslutades
att förslaget måste utredas grundligt.
Protokollet från årsmötet kan erhållas efter
kontakt med styrelsen på e-post:
[email protected]
From den 1 juni 2015 skall alltså varje
bostadsrättshavare ansvara för att de har en
hemförsäkring med bostadsrättstillägg.
Möteskvart i Parken
onsdagen den 27 maj kl 1800
Gröna Husen-dagen
Ett 80-tal personer närvarade vid arrangemanget
Gröna Husen-dagen med information,
demonstration av produkter och samvaro.
Modell på uteplats
Se bif skiss.
Under dagen fanns följande företag som visade sina
produkter:
Brandvarnare, brandfilt och brandsläckare –
finns hos www.cupola.se
I sommar kommer garaget att städas. Därefter får
däck eller andra föremål inte förvaras i garaget.
Närmare information om tidpunkten för detta
kommer att anslås i portarna.
Cykelförrådet
En rensning i cykelförråden kommer att utföras.
Närmare information om tidpunkten för detta
kommer att anslås i portarna.
HEMSIDAN – www.gronahusen.se
Här kommer nu information att läggas in fortlöpande.
OVK – obligatorisk ventilationskontroll
Inglasning av balkonger
www.nika.se har av styrelsen fått uppdraget att göra
inglasningen till de som så önskar.
av myndighet ålagd och övervakas av Lidingö Stad
miljö och hälsa
Styrelsen ansöker om gemensamt bygglov och
meddelar när detta är klart.
Kontrollen är klar i samtliga lägenheter - utförd av
HA Ventilation AB.
Ingen enskild boende skall alltså ansöka om
bygglov för detta.
Systemet skall nu injusteras och kanalerna rensas.
Den som är intresserad av inglasning kan
kontakta [email protected] så sätter vi i
styrelsen ihop en intresselista så vi kan
förhandla ner priset.
Persienner och markiser
www.persiennekompaniet.se har tagit fram förslag
som kan passa för vår förening.
Lidingö Stads Brandstation informerade om
vikten av att ha en fungerande
brandvarnare i taket, brandfilt
och ev. brandsläckare.
Styrelsen har uppdragit åt HA Ventilation AB att
också utföra injusteringen i alla lägenheter.
För att detta skall kunna genomföras behöver de få
tillgång till samtliga lägenheter.
Information om när detta skall ske kommer att anslås
i portarna.
Om ytterligare avisering krävs, då tillträde inte
lämnats, kommer detta att kosta extra, och den
avgiften debiteras den boende.
Stamventiler för varm och kallvatten har bytts.
Borätterna – medlemskap
När brandmännen gjorde en
genomgång av våra trapphus
och förråd visade det sig att det
på flertalet ställen var god
ordning. Vid en brand är det extremt bråttom och
dom måste kunna komma fram med sitt material och
vattenslangar.
Styrelsen har tecknat ett medlemskap i Borätterna –
som för resterande året är kostnadsfritt. Där finns
information om boende i bostadsrätt och vi har vissa
förmåner genom medlemskapet.
Så vi ska fortsätta hjälpas åt att hålla god ordning i
trapphusen för allas säkerhet.
Vi har fått nya hemsnickrade blomlådor som satts ut i
vårt område. Förutom att där är blommor planterade
som trevnad i vår utemiljö är dom avsedda att
begränsa trafiken i området.
Regler för god ordning enligt
brandmyndigheten:
I barnvagnsförråd och trapphus får det endast finnas
rollatorer och barnvagnar utan insats. Övriga föremål
kommer därför att avlägsnas vid de regelbundna
ronderingar som görs.
I källare får inga brandfarliga vätskor finnas.
-
Blomlådor
Styrelsen
Redaktion:
Ingrid Hübner
Peter Antoni