Handbok för skolhälsan

METODBOK FÖR ELEVHÄLSAN
Elevhälsans medicinska enhet
Vaccinationer 5.5
2015-10-01
MÄSSLING/PÅSSJUKA/RÖDA HUND (MPR)
Program för barn födda t o m 2001
Injektion 1:
Vid 18 månaders ålder. BHV.
Injektion 2:
Vid 12 års ålder under skolår 6. SHV.
Detta program är nu inaktuellt.
Program för barn födda 2002 eller senare
Injektion 1:
Vid 18 månaders ålder, BHV.
Injektion 2:
Vid 6-8 år under skolår 1 eller 2. Elevhälsan. I Örebro län ges
vaccinationen under skolår 2.
Allmänt
Skolhälsovården i Örebro län började ge MPR under skolår 2 läsåret 2010-11 till barn
födda 2002.
Även om eleven uppges ha haft någon av sjukdomarna bör vaccination ges eftersom
diagnoserna ofta är osäkra. När det gäller kombinationer med andra vacciner finns
flera inskränkningar att ta hänsyn till, se under Allmänt om vaccinationer.
Preparat
Priorix
Frystorkad suspension av försvagade levande stammar av mässlings-, påssjuke- och
rubellavirus.
Metod
Injektion 0,5 ml intramuskulärt i vänster överarm. Kan också ges subkutant. Får inte
ges intravaskulärt. Vaccinet färdigställs i direkt anslutning till injektionen. Eventuellt
desinfektionsmedel skall avdunsta från huden före injektion. Enligt Socialstyrelsen
krävs inte desinficering i samband med vaccination inom hälsovården. Vaccinet ges
subkutant på patienter med trombocytopeni eller någon koagulationssjukdom.
Kontraindikationer
Överkänslighet mot neomycin eller mot någon annan beståndsdel i vaccinet.
Nedsatt immunförsvar (malignitet, immundefekt, kollagenos, cytostatika- eller
cortisonbehandling, tuberkulos, HIV-infektion).
Tidigare anafylaktisk reaktion mot ägg.
Akut infektion med feber.
Observera de tidsgränser som bör gälla mellan MPR och exempelvis BCG,
immunglobulin och blodtransfusion. Se PM 5.1, kombinationer av vacciner.
1(2)
METODBOK FÖR ELEVHÄLSAN
Elevhälsans medicinska enhet
Vaccinationer 5.5
2015-10-01
Ofullständig vaccination
Rekommendationen är numera att alla barn får två doser av MPR. Vaccination före
12 månaders ålder räknas inte in. Om barnet vaccinerats före 12 månaders ålder ges
en ny dos vid ordinarie tidpunkt vid 18 månader och enligt programmet vid 6-8 år.
Intervallet mellan doserna behöver inte vara längre än en månad men det är en
fördel om det är längre. Ovaccinerade barn under åtta år erbjuds en vaccination, följt
av en andra vaccination vid ordinarie tidpunkt. Äldre elever erbjuds också två
vaccinationer. Intervallet kan alltså vara så kort som en månad men i praktiken är det
ju ofta inte så bråttom utan man kan planera in andra dosen efter vad som bedöms
lämpligt. Oftast är det bra om vaccinationerna är klara innan eleverna börjar
gymnasieskolan. För de äldre eleverna får gymnasieskolan ta ansvar för att
vaccinationerna utförs.
När det gäller vaccination av äldre elever måste eventuell graviditet efterfrågas först.
En vaccinerad flicka får ej bli gravid de närmaste tre månaderna efter vaccination.
Känner man sig osäker på detta förhållande ska man diskutera frågan närmare och
eventuellt avstå från vaccination. Eventuellt behov av preventivmedel kan behöva
diskuteras. Om barnet tidigare fått vaccin mot enbart en av sjukdomarna ger man det
kombinerade vaccinet framöver.
Biverkningar
Rodnad, svullnad och ömhet på stickstället.
Regional lymfkörtelsvullnad.
Feber, utslag kan förekomma 1-2 veckor efter vaccinering.
Ovanligt eller sällsynt är lindrig ledvärk, feberkramper, allergiska reaktioner.
För övrigt se FASS.
2(2)