Fraktur? - Medicinska fakulteten

Extremitetstrauma/Frakturer
Cecilia Rogmark
Överläkare, docent
Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö
Svenska Höftprotesregistret
Frakturens utseende?
• En frakturlinje – tvåfragmentsfraktur
– Frakturen kan då vara stabil (”inkilad”)
• Flera frakturlinjer – flerfragmentsfraktur
– Frakturen kan då vara komminut eller uppsplittrad
• Odislocerad
• Dislocerad
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Frakturens utseende?
• Om frakturen är dislocerad föreligger:
• Rotation?
• Vinkelfelställning
– Volar eller dorsal öppen vinkel?
– Varus eller valgus?
• Ad latus?
• Förkortning?
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Frakturens lokalisation
•
•
•
•
Rörben:
Diafysär fraktur – ”skaftfraktur”
Metafysär fraktur
Epifysär fraktur
• Speciellt viktigt hos barn
att vara uppmärksam på
fys-/epifysfrakturer
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Frakturens lokalisation
• Alla frakturer som går in i en led medför risk för bestående
besvär
– Broskskada
– Ojämnhet i ledytan
– Mjukdelsskador
– Ändrad belastning
• Risk för sekundär artros
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Frakturens lokalisation
• Blodförsörjningens anatomi gör att frakturläkningen
försvåras vid fraktur i t.ex.:
– Scaphoideum
– Talus
– Collum femoris
• Utebliven läkning (pseudartros) eller vävnadsdöd (nekros)
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Förutsättningar
för frakturläkning
• Tillväxtfaktorer
• Omogna bindvävsceller
– Utvecklas till ben, brosk och fibrös bindväv
– Differentieringen av hematom styrs av signaler från
omgivningen
• Kärlinväxt
– Kräver ett visst mått av stabilitet
Bild: Katarina Le Blanc, Läkartidningen 2002
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Frakturläkning
Absolut stabilitet direkt
frakturläkning
Relativ stabilitet indirekt
frakturläkning
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Läkningshastighet
• Hur mycket kärl finns i området?
– Diafysära frakturer kräver 2 – 4 ggr så lång läkningstid
som metafysära
• Hur ”aktivt” är skelettet?
– Humerusfraktur vid födelsen stabil efter 1 v
– Dito hos vuxen 6 – 8 v
– Men normal läkning vid osteoporos!
– Endast vid mycket dåligt AT försämras läkningen
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Varför läker vissa frakturer sämre?
• Högenergiskada
– Skadad blodförsörjning, skadade mjukdelar
– Felställning, bitar saknas (bendefekt)
– Mjukdelar inslagna i frakturspalten
– Hematomet får ”fel signaler” från mjukdelsskadan, cellerna
blir ”mjuka” istället för ben
• Infektion
• Rörlighet eller total immobilisering
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Läkningskomplikationer I
• Infektion
– Öppen fraktur som är kontaminerad
– Öppen/sluten fraktur med postoperativ infektion
• God op-hygien
• Antibiotikaprofylax
• Skölj öppna frakturer lagom mycket
(behåll celler och substanser i området)
• Ta bort nekroser och täck med frisk vävnad
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Läkningskomplikationer II
• Fördröjd läkning / delayed union
– Rörlighet i frakturen efter 3 – 4 mån
• Pseudartros / non-union
– Rörlighet i frakturen efter 6 mån
• Rökare har större risk för fördröjd läkning
• NSAID försämrar (sannolikt) läkningen
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Osteoporos- eller fragilitetsfraktur
• Lågenergiskada
• Drabbar särskilt trabekulärt ben
– Kotkroppar
– Metafyser till långa rörben
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Vanliga fragilitetsfrakturer
Axel och handled
Ryggkota
Bäcken och höft
Knä
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Anamnes - undersökning
• Kolla journalen!
• Observera patienten / skadad kroppsdel
• Bedöm vad som rimligen kan ha inträffat i
förhållandet till traumat / anamnesen
• Undersök strukturerat!
• VÅGA TA I PATIENTEN
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Fraktur?
•
•
•
•
•
•
Smärtpåverkan
Svullnad, missfärgning, hematom,
Yttre felställning
Ömhet
Funktion, rörelseomfång
Gör en MEDVETEN undersökning – noggrann,
men minsta möjliga smärta
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Diagnostik
•
•
•
•
Klassisk undersökning
Punktion
Rtg – eller inte? Riktad röntgenundersökning
CT/MR – bara om det påverkar handläggningen
• Fördröj inte behandlingen med undersökningar
• Odla innan antibiotika sättes in
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Sluten eller öppen fraktur?
• Öppen fraktur har ökad risk för infektion och
läkningskomplikationer
• Gustillo grad 1 – 3
– 1. Genomstick – kan i princip behandlas som sluten
fraktur
– 2. Öppet sår
– 3. Öppet sår med substansdefekt – kräver ofta
sekundära operationer (transplantation etc.)
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Distalstatus !!!
• Undersökning av området distalt om skada i rygg
eller extremitet
• Motorik = förmåga att aktivt röra
• Sensorik = känsel
• Cirkulation = puls/kapillärgenomblödning
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
På olycksplatsen/akutintaget
• Grovreposition
• Temporär
stabilisering
• Spinal board
• Halskrage
• Temporärt sträck
(Tomas splint, hare)
• Trokantergördel
• Skena/vakuumkudde
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Behandling av frakturer
•
•
•
•
•
Reposition!
Mjukt stödförband
Gips – cirkulär eller skena
Extern fixation
Intern fixation – cerclage (ståltråd), stift, skruv,
platta, märgspik
• Ledprotes
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Märgspikning
• Diafysfrakturer på långa rörben hos vuxna
• Ev. femurfrakturer hos barn >9 år
• Tunna märgspikar (TEN) till yngre barn
• Fördelar:
– ingen gips, ofta belastningsstabilitet
• Nackdelar:
– eventuella operationskomplikationer
– märgpartiklar sprids till lungkretsloppet
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Plattfixation
• Lednära frakturer
• Frakturer i spongiöst ben, t ex bäcken, häl
• Underarmsfrakturer
• Fördelar
– exakt reposition och relativ stabilitet
• Nackdelar
– eventuella operationskomplikationer
– om periostet skadas blir cirkulationen dålig
– behöver ofta kompletteras med gips
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Stiftning
• Finger- och handfrakturer
• Barnfrakturer
• Fördelar
– percutan teknik
• Nackdelar
– dålig stabilitet, måste komb. med gips eller ex.fix
– måste oftast avlägnas (lämna över/under huden?)
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Cerclage (ståltråd)
• Olecranon-, patellar-, distal fibulafraktur
• ”Hjälpcerclage” som komplement till platta, märgspik eller
höftprotes (tas ibland bort innan såret slutes)
• Fördelar
– ”nätt” osteosyntesmaterial
• Nackdelar
– brister relativt lätt
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Extern fixation
•
•
•
•
Instabila bäckenfrakturer
Öppna frakturer
Pilonfrakturer
Multipla skador
• Kan vara temporär behandling före märgspik, plattfixation
eller gips
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Extern fixation II
• Fördelar:
– Snabb och relativt enkel operation
– Medger kontroller av sår och mjukdelar
– Frakturen orörd
• Nackdelar:
– Pinninfektioner, kan förhindra sekundär märgspikning
– Otympligt för patienten
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Ledprotes
• Cervikal höftfraktur
• Axelfraktur
• (Armbågsfraktur)
• Fördelar:
– Medger omedelbar rörelseträning
• Nackdelar:
– Omfattande och tekniskt krävande operation
– ”Definitivt” ingrepp, skelettdelar tas bort
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Handledsfraktur – radiusfraktur, ”Colles fx”
• Alla åldrar och kön, men olika traumatyp
• Fragilitetsfraktur hos (kvinnor) >50 år
• Barn:
• Vuxna:
Sluten reposition och gips
Funktionsnivå? Compliance?
Börja ALLTID med sluten reposition
Gips enbart – (extern fixation) – platta
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Armbågsfrakturer
• Från ”enklast tänkbara” – spricka i caput radii – till
komplexa frakturluxationer
• Armbågen mycket viktig för tillfredsställande armhand-funktion
• Ofta operationsfall
• Mål: Kongruent led, ingen felställning, acceptabelt
rörelseomfång
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Axelfrakturer – collum chirurgicum fx
• Alla åldrar och kön, men olika traumatyp
• Fragilitetsfraktur hos (kvinnor) >50 år
• Barn: God läkning och remodellering gör att
ganska stora felställningar accepteras.
Immobilisering i slynga
• Vuxna:
Immobilisering i slynga
Operation med osteosyntes
Axelledsprotes
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Bäckenfraktur - högenergiskada
Livshotande !
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Urakut åtgärd – Minskad blödning
1. Adducera ben och inåtrotera fötterna
2. Draglakan eller gördel över trokantrarna för att hålla ihop
bäckenet
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Instabil bäckenfraktur – fortsatt behandling
• Angiografi – embolisering
• Extern fixation – ram
 Öppen kirurgi
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Knäfrakturer
• Distala femurfrakturer
– Fragilitetsfraktur hos äldre, ffa. kvinnor
– Högenergiskador
– Relaterat till höft- eller
knäprotes
Fundera på om patienten
har en sådan!
• Operationsfall!
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Knäfrakturer
• Patellafrakturer
– Rakt benlyft?
– Hydrops? Hemartros? Fettpärlor?
– Om frakturtecken enligt ovan -> rtg
• Tvärgående fraktur oftast operation, annars gips
• Längsgående fraktur ev. enbart el.binda
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Knäfrakturer
• Tibiakondylfrakturer
– Alla vuxna åldrar
– Kompression- och vacklingsvåld
– Hydrops? Hemartros? Fettpärlor?
– Om frakturtecken enligt ovan -> rtg
• Oftast operation, alltid avlastning ~3 mån
• Risk för inkongruens i leden och
sekundär artros
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Fotledsfraktur
• Diagnosen kan vara lätt
vid felställning
• Bråttom att grovreponera
• Dra i längsriktningen och
för foten i rätt läge
• Görs ofta av ambulanspersonalen
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Fotledsfraktur
• Alla åldrar
1
3
2
• Typer
– Isolerad lateral (vanligast) el. medial
malleolärfraktur
– Bimalleolär fraktur
– Trimalleolär fraktur
– Kombination med ledbandsskada
• Observera att en ”fotledsfraktur” kan sitta i
övre delen av fibula!
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Fotledsfraktur II
• Diagnostik:
• Ömhet över skelett – Ottawa-reglerna
• Oförmåga att belasta (?)
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Ottawa ankle rules.
medial
Bachmann L M et al. BMJ 2003;326:417
©2003 byLunds
British Medical
Journal Publishing
Group
universitet
Medicinska
fakulteten
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Fotledsfraktur III
• Behandling:
• Om instabilitet i fotleden måste skadan opereras,
annars enbart gips (ev. ortos, elastisk binda)
•
•
•
•
Differentialdiagnoser:
Hälseneruptur!!!
Syndesmosruptur enbart
Övriga mjukdelsskador
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Höftfraktur
• Ensamboende kvinna
• Medelålder 80+
• Var tredje 80-årig kvinna
har haft en höftfraktur!
• 17 000 per år i Sverige
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Före höftfrakturen…
• Operation infördes på 1930 – 40-talet
• Dagens patienter har kanske minnesbilder
från förr...och nu
• 80% av äldre kvinnor skulle hellre dö än få
en komplicerad höftfraktur
»Salkeld et al, BMJ 2000
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Efter höftfrakturen…
• Nedstämdhet, rädsla och negativ förväntan
(30 % deprimerade – jmf 13 % bland jämngamla)
• Förlorat självförtroende
• Social isolering
• Rehabiliteringen försvåras
• Inte bara kroppen utan
själen måste tränas!
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Höftfraktur är en dödlig skada!
• 25% av patienterna dör inom första året!
• Kan vi påverka dödligheten?
Operation i rätt tid
Förebygga komplikationer
• Vi kan i alla fall öka deras livskvalitet!
Tryggt omhändertagande
Operera med rätt metod
Bra rehabilitering
Förebygga komplikationer
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Diagnos
• Typisk bild via anmnes och klinisk undersökning
– ålder
– sjuklighet
– förkortat/utåtroterat ben
• Röntgen konfirmerar diagnosen
• …om inte – gå vidare med MR
• …alternativt ny röntgen om en vecka
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Livsfarligt att vänta!
• Dödligheten ökar vid ”administrativ fördröjning”
av höftfrakturoperation
• Immobilisering och smärta
trombos/lungemboli, pneumoni, hjärtinfarkt,
förvirring, trycksår
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Höftfraktur - typer
• Cervikal fraktur
• Pertrokantär fraktur
Basocervikal fraktur
Subtrokantär fraktur
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Cervikal fraktur
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Pertrochantär
fraktur
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Stabil pertrochantär fraktur
• Opereras med glidskruv
och platta
(Richard, DHS, Twinhook)
• Får belasta fullt och
mobiliseras tidigt
• Läker oftast utan
komplikationer (~2% reop)
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Instabil pertrochantär fraktur
• Opereras med olika typer av
glidskruv/platta eller märgspik
• Rekommenderas ofta att avlasta
6 - 8 veckor postoperativt
• Lite större risk för
läkningsstörningar (~3-8%)
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Cervikal höftfraktur
• Brott på den egentliga lårbenshalsen
• Kan vara odislocerad (”inkilad”), dvs ligga i
rätt läge. Patienten kan ibland gå trots fraktur.
• Vanligare med dislocerad (felställd) fraktur,
ledkulan roterad i förhållande till
lårbenshalsen.
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Odislocerad cervikal fraktur
• Opereras med två spikar
eller skruvar
• Får belasta fullt och
mobiliseras tidigt
• Relativt goda läkningsbetingelser (~10% reop)
LIHspikar
(Swemac)
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Dislocerad cervikal fraktur
Blodcirkulationen störs vid
skadetillfället vilket medför
läknings-problem för
nästan 50%
– Pseudartros
– Caputnekros
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Dislocerad cervikal fraktur
Behandlingsval:
• Osteosyntes
• Ledplastik
Totalplastik
Halvplastik
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Dislocerad cervikal fraktur
• Osteosyntes
– Brottet sammanfogas med spik eller skruv
– Vanligaste behandlingen i Sverige 80-90-tal
– 40 – 60% får allvarliga höftproblem:
• Utebliven läkning – pseudartros
• Skrumpning av ledkulan – caputnekros
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Dislocerad cervikal fraktur
• Ledplastik
– Den skadade höftleden ersättes med en
konstgjord led
– Sedan ~2000 i Sverige
– Forskningen ca 5% får allvarliga
höftproblem
• Urledvridning - luxation
• Djup infektion
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Höftplastikens fördelar
• Mindre smärta i läkningsförloppet
• Bättre gångförmåga
• Bättre livskvalitet
• Färre komplikationer/reop
• Kostnadseffektivt!
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Dislocerad cervikal fraktur
Halvplastik
Totalplastik
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Halvplastik
• Risk mot nytta
lämpligt till individer
• ..med funktionsbegränsningar
• ..med kognitiv svikt
• ..med allvarliga sjukdomar
– operationsrisk
– kort återstående livslängd
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Dislocerad cervikal fraktur
• <60 år – spikning eller skruvning
• Självständiga individer >60 år – helprotes
• Funktionsnedsatta >60 år – halvprotes
• Oavsett operation - full belastning och tidig
mobilisering
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Reposition av luxationer
• Olika metoder – välj en och lär Dig den
•
•
•
•
Stesolid och Morfin i.v. – ganska dåligt
Ketalar – om ambulansen är kvar
Propofol etc. – av anestesi? Av akutläkare?
Lokalanestesi i leden!!!
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Reposition av axelluxation
• LA + lite Morfin + Stesolid
• Bukläge på diagonalen över brits
• Axeln fri från britskanten, armen
hängande fritt (höj britsen)
• Mer Mo + Stesolid
• Avslappning – armens tyngd kan
räcka
• Fingrar i axillen, manipulera caput,
drag i armen, ev. olika riktningar
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Reposition av armbågsluxation
•
•
•
•
Ovanligt, men mkt lättare än axellux
Morfin + Stesolid
Ryggläge på brits
Assistent har mothåll
(handduk kring överarmen)
• Stå på motsatt sida
• Drag i semiflekterad arm,
olika grader av flektion
• Gips >90 grader
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Reposition av höftprotesluxation
Lätt – svårt – omöjligt (kolla journalen!)
Morfin + Stesolid
Ryggläge på brits
Drag i rakt ben
Sänk britsen, eget knä
under låret, 90-90-flektion
höft-knä, dra uppåt och
rotera
• Assistent kan ev. hålla ned
bäckenet
•
•
•
•
•
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Luxation och missbruk
• Lär er känna igen habituella luxerare med
beroende!
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Övriga komplikationer
• Infektion
• Läkningsstörningar
• …har vi redan talat om….
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Compartmentsyndrom Underben, underarm m fl
• Blödning och svullnad
inom muskelfacket
överstiger kapillärtrycket
• Leder till muskeldöd
• Diagnos
–
–
–
–
Morfinresistent smärta
Förlust av aktiv rörlighet
Smärta vid passiv rörelse
Hård vävnad
• DISTALSTATUS !
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Behandling av compartment-sdm
• Öppna upp
muskelfacken innan
muskulaturen dör –
fasciotomi
• Ev. VAC-behandling
• När vävnaden
svullnat av –
sekundär sutur eller
delhudstransplantat
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Fettembolisyndrom
- komplicerad bild och många namn
•
•
•
•
•
Fettembolisyndrom
ARDS (Adult respiratory distress syndrome)
Chocklunga
DIC (dissiminerad intravasal koagulation)
SIRS (Systemic Inflammatory Response
Syndrome)
• MOF (Multiple Organic Failure)
Lungembolisering av benmärgsfett? Stress med perifer lipolys ?
Intravasal koagulation???
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Fettembolisyndrom
- komplicerad bild och många namn
•
•
•
•
•
Fettembolisyndrom
Vätska, blod
ARDS (Adult respiratory distress syndrome)
Smärtstillande,
Chocklunga
lugnande
DIC (dissiminerad intravasal koagulation)
frakturfixation
SIRS (SystemicTidig
Inflammatory
Response
Syndrome)
(inom ett dygn)
• MOF (Multiple Organic Failure)
Lungembolisering av benmärgsfett? Stress med perifer lipolys ?
Intravasal koagulation???
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Trombos
• Trombos med åtföljande lungemboli är en fruktad och
livshotande komplikation till ortopediska skador ffa. nedom
midjan
• Ge trombosprofylax – speciellt vid…
– Fraktur
– Immobilisering ( = gips )
– Operation
– Riskfaktorer för trombos
Lunds universitet Medicinska fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö