LPP FYSIK Kraft tryck och rörelse Syfte Du ska utveckla din förmåga

Magnus Sjöberg
Djurgårdsskolan
2015-08-19
LPP FYSIK
Kraft tryck och rörelse
Syfte
Du ska utveckla din förmåga att:
- granska information, kommunicera, ta ställning i frågor som rör energi,
teknik, miljö, samhälle
- genomföra undersökningar
- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara i naturen och samhället.
Undervisningsmål:
Målet med detta arbetsområde är att du ska lära dig om:
-
krafter
tyngd/massa
tyngdpunkt och stödyta
hävstänger och vridmoment
tryck; lufttryck, komprimerade gaser, vattentryck
vattentorn, kommunicerande kärl
lyftkraft, Arkimedes princip
medelhastighet, acceleration, hastighet och fart
friktion
tröghet
gränshastighet
kaströrelse
Undervisning:
Lärobok, instuderingsfrågor, genomgångar, experiment, läxor, prov m.m.
Bedömning:
Förmågan att använda kunskaper i
fysik för att granska information,
kommunicera och ta ställning i
frågor som rör energi, teknik, miljö
och samhälle
E
C
A
Samtala/diskutera
För samtalet till viss del framåt
För samtalet framåt
Anpassa texter/arbeten
Uttrycker åsikter på enkelt sätt med
viss anpassning till syfte
Enkla resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet
Enkla resonemang
Utvecklat sätt med relativt
god anpassning till syfte
Utvecklade resonemang
För samtalet framåt, breddar och
fördjupar
Välutvecklat sätt med god
anpassning till syfte
Välutvecklade resonemang
Utvecklade
välutvecklade
Förmågan att genomföra
systematiska undersökningar i fysik
E
C
A
Dokumentationer
Enkel dokumentation av
undersökningar
Enkla resonemang kring resultatens
rimlighet och bidrar till att ge förslag
på hur undersökningen kan
förbättras.
utvecklad
välutvecklad
Utvecklade resonemang
Välutvecklade resonemang i
relation till möjliga felkällor
Ger förslag
Ger förslag
Söka information
Argumentera, ta ställning, motivera
Resultatens rimlighet och
förbättringar av undersökningen
Användning av utrustning
Visar på nya tänkbara
frågeställningar att undersöka
Säkert och ändamålsenligt och
effektivt sätt
Välutvecklade slutsatser med god
koppling till teorin
Säkert och i huvudsak fungerande
sätt
Eleven kan jämföra resultaten och
frågeställningarna och drar då enkla
slutsatser kopplat till teorin
Säkert och ändamålsenligt
sätt
Utvecklade slutsatser med
relativt god koppling till
teorin.
Eleven kan bidra till att planera en
laboration som det går att arbeta
efter
Eleven kan bidra till att formulera en
planering av en laboration
Kan formulera en planering som
det går att arbeta efter
Förmågan att använda fysikens
begrepp, modeller och teorier för att
beskriva och förklara fysikaliska
samband i naturen och i samhället
Elevens kunskaper i fysik
Elevens förmåga att resonera där
företeelser i vardagen och samhället
kopplas ihop med krafter, rörelser,
hävarmar, ljus, ljud och elektricitet
Fysikaliska modeller för att beskriva
och förklara uppkomsten av
partikelstrålning och
elektromagnetisk strålning
E
Kan formulera en planering
som det efter viss
bearbetning går att arbeta
efter
C
Grundläggande
Eleven kan föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang
goda
Utvecklade och relativt
underbyggda resonemang
Mycket goda
Välutvecklade och väl underbyggda
resonemang
Använder modeller på ett i huvudsak
fungerande sätt
Relativt fungerande sätt
Väl fungerande sätt
Upptäcker och världsbilder, dess
betydelse för teknik, miljö, samhälle
och levnadsvillkor.
Eleven kan ge exempel på och
beskriva några centrala
naturvetenskapliga upptäckter och
deras betydelse för människors
levnadsvillkor.
Förklara och visa på samband
Förklara och generalisera
Jämföra resultat med
frågeställning/hypotes och dra
slutsatser kopplat till teori
Modeller, teorier och deras
begränsningar, giltighet och
föränderlighet
A