5 RoK med lysande utsikter

Dalslandsstugan 2.0
5 RoK med lysande utsikter
Typhusutmaningar:
Dalslandsstugan 2.0 vill bära sitt arv utan att vara historiserande. Den vill visa arkitektur
med egen karaktär, som inte överskuggar landskapet, utan är en del av det. Den vill utrycka
självförtroende, men inte på bekostnad av den befintliga bebyggelsen.
Dalslandsstugan 2.0 är byggd helt i trä, med hållbara detaljer och ett rejält sadeltak som står
emot väder och vind. Den öppnar sig mot Dalslands vackra vyer men vill också skapa avskildhet
för dem som bor där, för att många människor skall kunna njuta av samma vackra landskap, sida
vid sida.
FÖRKLARINGAR
Mått i mm.
F
G
K
L
ST
T
TM
plats för kontor,
klädkammare eller
läshörna
- frys
- garderob
- kyl
- linneskåp
- städskåp
- teknikutrymme
- tvättmaskin
balkong
PLAN 2, 59 m²
1:100
balkong
D
förråd under trappan
vindskyddad altan
A
C
matplats och
vardagsrum mot
utsikten
tvättstuga och badrum i
husets bakkant
extra förvaring under tak
längs hela hallen
PLAN 1, 59 m²
1:100
utsikt vid
diskbänken
entréerna har sittbänkar
möjlig huvudentré med
sittbänk
B
Grundläggning: Huset skall inte göra avtryck
alltid riktas mot utsikten.
i känsliga miljöer genom t.ex. sprängning.
Husen byggs därför på plintar vilket också skyddar dem från fukt i vattennära lägen. Med plintgrund kan man bygga varsamt i dramatisk terräng. Entréernas träverandor ger möjlighet att
lösa tillgängligheten med t.ex. altaner och ramper på ett sätt som smälter väl in med husets
övriga arkitektur.
Terrängen: Vattennära lägen lutar med få undantag mot
Ekologiska material & konstruktion:
utsikten
Utsikten: Gemensamhetsytorna har ett stort glasparti som
vattnet. Med plintgrund kan huset byggas på en sluttande
tomt och sprängning unviks. Slutna utrymmen som tvättstuga
och badrum finns tillsammans med entrén i byggnades bakkant för att inte skymma för utsikten. Med entré i detta läge
kan tillgängligheten lösas på ett bra sätt även om huset i övrigt
kragar ut över landskapet.
terrängen och vattnet
Entrén: Planlösningen är utformad så att huvudentrén kan
möjlig huvudentré med
sittbänk
rymlig och
vindskyddad altan
Typhusens dilemma är att de ofta har svårt att ta tillvara platsens förutsättningar. När uteplatsen placerats åt rätt håll
hamnar entrén t.ex. oftast åt fel håll i förhållande till tomten.
Omfattande sprängningsarbeten är mer regel än undantag.
Dalslandsstugan 2.0 är utformad för att lösa denna problematik, den har förmågan att ta till vara tomtens förutsättningar
och landskapets kvalitéer.
Ekologi,hållbarhet,
konstruktion & energi
< 40°
lösas från båda håll, beroende på vad som passar tomten bäst.
Den entré som inte är huvudingång kan ersättas med ett fönster, användas som groventré, kopplas till en vinterträdgård eller ansluta till en framtida tillbyggnad (även på plan 2). Genomsikten i entrén ger rymd och ljus. Utsikten är något som
får upptäckas först när man gått in en bit huset. Entrén har
rikligt med förvaring ända upp i till tak.
Solförhållanden: När huset riktats mot utsikten vänds
köket alltid åt det håll som har mest sol under dagen. Utsikten
kan njutas från en rejäl, vindskyddad uteplats, men byggnaden har även en uteplats i motsatta gaveln för att ta till vara sol
(eller skugga) under andra tider på dygnet. Köket har en fönsterdörr för att skapa en koppling direkt till trädgården, och där
kan vid behov en uteplats anläggas. I dramatisk terräng där
man behöver en extra altan, kan denna ersättas av ett fönster.
genomgående entrézon
köket placeras på den soligaste
sidan i förhållande till
utsikten
Avskildhet: Att husen avskärmar sig åt två håll ger möj-
lighet att känna sig privat även om husen placeras tätt intill
varandra.
de öppnare sidorna
Flexibilitet & ekonomi: Typuset är 118 m² (BOA), min-
SEKTION E-E 1:100
SEKTION F-F 1:100
solceller
FASADER 1:100
A
B
C
dre än vad som vanligen byggs idag. En mindre byggnad har
inte lika stor inverkan på miljön, ekologiskt och energimässigt.
Det är rimligt att bygga 118 kvm för 2 miljoner kronor, exkl.
grundläggning. Huset är också utformat med tanke på eventuella tillbyggnader i framtiden, genom husets tvärkoppling. När
typhusen skall placeras tillsammans kan ytterligare kvalitéer
skapas genom rumsbildningar tillsammans med komplementbyggnader. Om man jobbar hemifrån kan det vara psykologisk
fördelaktigt att gå till sitt kontor i form av en mindre fristående
byggnad. På exempeltomterna presenteras husen såväl solitära, som med komplementbyggnader och vinterträdgårdar för
att visa på denna flexibilitet.
D
7,2 m² gäststuga eller hemmakontor, även den med lysande
utsikt.
Dalslandsstugande byggs av lokala material då
den konstrueras helt i trä – från insidan med
vitmålad stående träpanel på vägg och tak,
stommen och isoleringen, till utsidans stående
träfasad med skiftande virkesbredder. Träregelväggen har återvunnen cellulosafiberisolering
(av typ som ej innehåller borsalt eller borsyra)
och med ångbroms i papp istället för plastfolie,
för att konstruktionens fuktbuffrande förmåga skall bidra till ett bättre inomhusklimat.
Även taket utförs med träpanel lika vägg, det
är både vackert, miljövänligt och identitetsskapande. Träpaneler och detaljer består av rent
trä, för att det skall kunna torka ut. En omålad
panel är mer hållbar än en målad (källa SP). Av
estetiska skäl behandlas dock panel på yttervägg och tak med järnvitriol för att snabbare få
en jämn kulör. En silverfärgad träfasad smälter
in i de mest skiftande sorters landskap. Invändigt målas väggarna med ekologisk emulsionsfärg.
I våtutrymmen används träullitskivor i taket
med fuktbuffrande och ljuddämpande kapacitet för ett bättre och jämnare inneklimat. De lokalt tillverkade träfönstren är målade med linoljefärg i en grå kulör, något mörkare än panelen.
Energi: Fånluftsvärmepump är en förhållan-
devis billig och driftssäker lösning för att återvinna energi. Solceller är billiga och det är en
självklarhet att den nya Dalslandsstugan tillverkar en del av sin el själv. Det stora glaspartiet
mot utsikten är en energimässig utmaning. Den
kraftiga solinstrålningen på sommaren hanteras
därför genom ett stort takutsprång, samt med
spaljéer på dess sidor. När solen står lägre på
vintern når dock solen in och skapar härliga ljusförhållanden och gratisvärme. För att kompensera de stora fönsterytorna i gaveln utförs övriga fönster mindre än vad som är brukligt. Detta
bidrar till den privata känslan i husets slutnare
delar, och skapar en spännande kontrast till den
öppna fasaden mot utsikten.
LYSANDE UTSIKTER 1
Dalslandsstugan 2.0
Dals-Ed - Äng 10:1
parkeringar i armerat gräs
ny stig ansluter till
befintlig strandpromenad
soltrappa,
bryggor i trä
För att kompensera intrånget i miljön för dem som
bor i området idag, skapas en ny koppling från Södra
Moränvägen och ner till vattnet.
En lekplats och odlingslotter på ängen blir den
nya samlingsplatsen för stadsdelens nuvarande
och inflyttade boende. Stigar och trappor leder ned
till vattnet där bryggor och soltrappor byggs, samt
en bastu som får hyras av alla. Så många träd som
möjligt sparas på ängen och i slänten för att bevara
områdets skogskaraktär.
De nya husens entréer nås via bryggor. Den branta
lutningen ger hus som svävar hög ovanför den vackra
utsikten och vattnet.
UTSIKT FRÅN STORA SOVRUMMET
bastu som alla
får hyra
soltrappa
HUSENS FÖRHÅLLANDE TILL TERRÄNGEN & VATTNET
längs med stigen
finns bänkar med fina
utblickar och spännande,
naturintegrerade små
konstinstallationer för
stora och små
lekplats med
naturtema
odlingslotter
Det anvisade exteriörerspektivet är taget på ängen med odlingarna och lekplatsen.
Husen visas nedan i det alternativa exteriörperspektivet.
skala
1:400
SITUATIONSPLAN
1:400
EXTERIÖRPERSPEKTIV
LYSANDE
UTSIKTER
LYSANDE
UTSIKTER
2
Dalslandsstugan 2.0
Mellerud - Upperud 9:10
Bengtsfors - Kvarnviken 1:53
hemmakontor
vinterträdgård
OMRÅDET
SITUATIONSPLAN 1:400
SITUATIONSPLAN 1:400
SITUATIONSPLAN 1:800
EXTERIÖRPERSPEKTIV
UTSIKT FRÅN KÖKET
SITUATIONSPLAN 1:800
VY FRÅN MATPLATSEN
EXTERIÖRPERSPEKTIV
UTSIKT FRÅN MATPLATSEN
LYSANDE
UTSIKTER
LYSANDE
UTSIKTER
3
Dalslandsstugan 2.0
Vänersborg - Hopperud 1:12
Årjäng - Silbodals-Näs 1:71
vinterträdgård
gästuga
SITUATIONSPLAN 1:2000
hemmakontor
SITUATIONSPLAN 1:400
SITUATIONSPLAN 1:800
EXTERIÖRPERSPEKTIV
SMART FÖRVARING I ENTRÉN
VY FRÅN TRAPPAN
SITUATIONSPLAN 1:400
EXTERIÖRPERSPEKTIV
UTSIKT FRÅN ALLRUM OCH SOVRUM
LYSANDE
UTSIKTER
LYSANDE
UTSIKTER
4