WIFOTEK - 4Web.fi

I
likhet med vindkraften har solenergin inte slagit genom på någon
bredare front i Finland. Jämfört
med de västra grannländerna tenderar landet att vara ett eller rentav
flera steg efter.
Men Mauritz Ketola, styrelseordförande för värmeföretaget Wifotek i
Ytteresse, tror absolut på en bättre
framtid för den alternativa, förnyelsebara energikällan.
– Användningen av solenergi ökar
hela tiden. Om antalet anläggningar
och användare skulle bli tillräckligt
stort i bostadsområdena – om energikällan så att säga blev på modet - så
skulle det säkert ta fart på allvar.
– Här i Österbotten brukar antalet
soltimmar vanligen vara ganska högt
från mitten av februari fram till oktober, betonar Ketola.
som fungerar med solceller. De
sistnämnda finns tillgängliga i tre
modeller: 650 watt, 1300 watt och
två kilowatt.
Steget till att börja satsa på solenergi kan ändå vara långt. Hushållen
tycks vara klart mindre tveksamma
när det gäller anskaffningar av en
ny tv, bil eller soffa. Detta trots att
det är fråga om en investering som
är lönsam i det långa loppet, säger
Ketola.
– Efter att man har gjort en investering är driftskostnaderna noll
i fortsättningen. Alla dagar med
solsken alstrar extra energi.
– Det är satsningar som gagnar
hushållen. Vanligtvis är återbetalningstiden något kortare för solvärme än för solel.
Satsar långsiktigt
Ifjol sålde Wifotek ett tiotal solenergianläggningar. I år räknar man med
att försäljningen ökar.
Vad kostar det egentligen att
skaffa solenergi? Mauritz Ketola
kalkylerar att en anläggning för solvärme för ett hushåll bestående av
fyra personer kan komma att kosta
upp mot cirka 5000 euro inklusive
installationskostnader.
– Själv har vi haft solvärme i tre
år. Vi erhåller till exempel extra energi till golvvärmen. I maj kan jag
stänga av vår pelletspanna, säger
Ketola.
Wifotek satsar långsiktigt på att förmedla solvärme och solel, mestadels
i form av hybridanläggningar.
– Det handlar om hybridvärme och
laddningsbara ackumulatortankar,
säger Mauritz Ketola.
Solenergi kan vara en kompletterande värme- och elenergikälla för
hushållen. Det kan vara en väg till
sänkta uppvärmningskostnader. Exempelvis kan man värma bruksvatten
eller få tillskott till golvvärmen.
Värme produceras med vacuumrörbaserade solfångare medan elektricitet erhålls via solelanläggningar
Vad kostar det?
Solceller i paneler alstrar elektricitet när de träffas av solstrålar.
Kapaciteten varierar mellan 650 watt och två kilowatt. (Bild: Wifotek)
WIFOTEK
•Grundat i Ytteresse 2006 av Mauritz Ketola, Ulf-Peter Wiss, Christian Wiss och Tommy Forsman.
•Numera jobbar även Joel Sundqvist i företaget.
•Förutom solenergi och pellets
säljer företaget bland annat
torvströprodukter, reningsverk,
tjeckiska gjutjärnspannor och
gjutjärnsarmaturer. De sistnämnda har blivit på modet som
retroföremål.
•Tidigare hade företaget också
transportverksamhet. Men den
biten har numera lagts ner.
Solelanläggningar för
globala marknaden
Wifoteks kundkrets består i huvudsak
av privata konsumenter i den österbottniska kustremsan.
I vår vidgar företaget emellertid
vyerna med besked då man på hemmaplan i Ytteresse börjar tillverka 50
solföljande solelanläggningar som
ska exporteras till olika världsdelar.
– Förutom olika europeiska länder
riktas produkterna till USA, Sydafrika
och Australien, säger Mauritz Ketola.
För marknadsföringen och försäljningen svarar det åländska företaget
Heliozenit som äger produkten.
Vilken är bakgrunden till det här
spännande projektet?
– Förra sommaren åkte vi ner till
Mariehamn för att diskutera med Heliozenit. Resultatet blev det aktuella
samarbetet. Det åländska företaget
lanserade en lyckad kickstartkampanj i höstas och projektet kördes
därefter igång.
Heliozenit säljer solföljande solfångare och solelanläggningar. Att
tekniken är solföljande innebär en
kontinuerlig vridning mot solen enligt
dess förflyttningar. Detta medför att
den totala energiproduktionen blir
jämnare.
En av Wifoteks ägare, Tommy
Forsman, har ett eget företag vid
namn Forslight. Det är i det företagets lokaliteter som produktionen av
forts. nästa sida
Företagsnyckeln 1/2015
19