26/8 - Skellefteå kommun

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-08-26
Närvarande: Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson,
Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Åsa Israelsson,
Eva Åkerlund, sekreterare
Föregående protokoll
Vid förra mötet, 12 augusti, hade ledningsgruppen en allmän diskussion om verksamheten.
Inga beslut fattades och det skrevs inget protokoll.
Information från socialkontorets ledningsgrupp
Åsa informerar om ärenden från socialkontorets ledningsgrupp som berör Stöd och service.
Sommarutvärdering
Verksamheterna är på det hela taget väldigt nöjda med årets sommarvikarier. Det mesta har
fungerat bra ur personalsynpunkt, liksom servicen från bemanningen.
Ledningsgruppen noterar att det också vore av intresse att veta hur brukarna upplevt sommaren.
Förslag till ny målstyrningsmodell
Förslag till ny målstyrningsmodell är framtagen av KLK.
Ej verkställda beslut SoL och LSS
Till socialnämnden redovisades att vi har X ej verkställda beslut SoL och X ej verkställda beslut LSS. Ett mycket bra arbete har genomförts under våren.
Resursavdelningen till Stöd och service
Arbetet med att föra över skol- och kulturkontorets resursavdelning till Stöd och service inleds nu, under förutsättning av fullmäktiges beslut, och förväntas vara helt genomfört vid
årsskiftet 15-16.
Formellt beslut om organisationsförändringen fattas av kommunfullmäktige i september.
Solkraft och matutkörning - förslag på hantering av kostnader
Stöd och service har matleveranser via Solkraft till vissa dagliga verksamheter.
Lena Sjölin får i uppdrag att kontakta måltidsenheten och lämna Stöd och service synpunkter.
Statsbidrag till ökad bemanning
Kommunerna får de närmsta åren statsbidrag till ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Ledningsgruppen ställer sig frågan om även Stöd och service kan komma ifråga för förstärkning eftersom det också finns äldre personer med insats enligt SoL som får stöd hos oss.
Utställning Hon, Han, Hen november 2015
En utställning på temat jämställdhet där förvaltningarna får tillfälle att medverka. Lena Sjölin
undersöker med Nöjesfabriken om de har möjlighet att delta som representant för Stöd
och service.
Urval till HBT-utbildning i Piteå 2 och 3 november
Alla chefer erbjuds att delta, utöver dessa ytterligare 10 personer från Stöd och service.
Åsa får i uppdrag att utse vilka personer/funktioner som ska erbjudas utbildningen.
Praktik samhällselever v.41 och 42
Stöd och service tar emot en praktikant. Maria Wikström fungerar som handledare.
Ledningsgruppen noterar informationen.
Förslag till organisationsförändring av utvecklings- och ekonomienheten
Åsa informerar ledningsgruppen om arbetsgången för förslag till förändrad organisation av
utvecklings- och ekonomienheten.
Förslaget innebär en delning av nuvarande utvecklings- och ekonomienheten i två grenar;
centrum för planering och samordning respektive enheten för verksamhetsstöd. Nya enhetschefer utses och Åsa lämnar chefskapet.
Berörd personal har fått information och en konsekvensanalys kommer att göras.
De fackliga organisationerna får information i ärendet 1 september och har därefter två
veckor på sig att lämna in synpunkter till arbetsgivaren. Formell samverkan sker 21 september.
Ledningsgruppen noterar informationen
Ekonomi
Uppföljning av fyrfältaren
Alla ansvariga lämnar kommentarer om läget i sina verksamheter för områdena produktion,
kvalité, personal och ekonomi.
Delårsrapport Augusti
Underlag för delårsrapport augusti 2015 finns klart. Verksamheterna får i uppdrag att titta
igenom materialet för sina områden innan det extra ledningsmötet 3 september. Åsa sammanställer sedan delårsrapporten.
Stödet från PUE
Personalutvecklingsenheten ska ha en verksamhetsutvecklingsdag i september. Inför den vill
HR-chef Camilla Lindström träffa Åsa för att höra hur SSF upplever stödet från PUE. Vad är
bra och vad kan utvecklas?
Hon vill också ha en övergripande diskussion om framtida behov.
Åsa ger i uppdrag till verksamhetscheferna att komma med synpunkter och erfarenheter
som hon kan ta med sig till träffen.
Registrering av boenden i Solen Pro
Solen är ett geografiskt informationssystem. Basen är en karta där användaren kan lägga in
geografisk information som sedan blir sökbar.
Peder visar vad han hittills åstadkommit i Solen Pro. Han har lagt in alla boenden och ärenden inom personlig assistans (dock utan personnamn) och ska nu börja med stöd i ordinärt
boende.
Han vill nu veta om detta är av värde för Stöd och service i arbetet med t.ex. nattöversyn
eller om han ska stanna där.
Ledningsgruppen menar att detta är ett bra verktyg som också kan vara till nytta för andra
än nattpersonal.
Ledningsgruppen beslutar uppdra till Peder att fortsätta arbetet.
Kommungemensam projektlista
Socialkontoret har tidigare haft en lista över aktuella projekt på organisationsytan på Insidan. Den listan är nu avvecklad och projekten överförda till en ny kommungemensam projektlista.
Här kan man se alla projekt som Skellefteå kommuns förvaltningar arbetar med.
http://insidan/information/service/Projektlistan/Webbdelssidor/Projektlistan.aspx
Ledningsgruppen noterar informationen
Punkter till samverkan
Av dagens ärenden är det förslaget till omorganisation av utvecklings- och ekonomienheten
som ska samverkas på avdelningsnivå.
Under denna punkt informerar Åsa också om den planerade samverkansutbildningen 3 november.
Förmiddagen ska ägnas åt regelverket kring samverkan och eftermiddagen åt att hitta bra
och fungerande samarbetsformer mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.
Ledningsgruppen noterar informationen
Vid protokollet
Eva Åkerlund