Future City Modell

Oktahamn
Vårat koncept Vårt koncept bygger på att minska energiåtgången på alla tänkbara sätt. Endast förbruka vad vi kan producera, både gällande elektricitet och livsmedel. Vi vill alltså få en stark gemenskap bland medborgarna genom gemensamma odlingar och livsmedelsbutiker där man kan byta varor man odlat mot andra man behöver. Gemenskapen gör staden trevligare och man värnar om den. Tanken är också att staden och dess invånare ska vara självförsörjande på grönsaker och liknande, det kött som kommer att säljas i butikerna kommer att vara från gårdar rund omkring staden. Ägg kommer kunna produceras i boföreningarna, boföreningarna är ett form av u­formade hus med inglasade odlingsmöjligheter i mitten för att behålla värmen, där alla hjälps åt att odla. Transporter inom statskärnan sker till fots och på cykelsadeln. För att undvika utsläpp av både farliga kolväten och koldioxider. Biltransporter sker istället i det underjordiska vägnätet. Resor sker med eldrivna fordon och några förbränningsfordon. De går på biogas för att återvinna mat­ och avloppsavfall, fordonen är oftast lokaltrafik då biogasen har högre vridmoment och kan driva tyngre fordon. Utsläpp som sker renas från miljö­ och hälsoskadliga ämnen. Koldioxiden används i växthus för att omvandlas till syre och få bäst effekt av fotosyntes. Längre transporter i staden sker med tunnelbana, spårvagn och Magnettåg (de 2 sista finns inte på modellen). Spårbanan är avsedd för äldre och funktionshindrade som inte klarar längre sträckor till fots. Biltrafik sker mest utanför staden. Vid inköp av stora och tunga varor, finns upphämtningsplatser i det underjordiska vägnätet. Energi Vår energiproduktion består av sol, vind och vatten då dessa energikällor är gratis och miljövänliga. Dock ger dessa mindre energi jämfört med andra kraftverk. Så vi lägger fokus på att utnyttja energin på ett gynnsamt. Solen använder vi dubbelt, med solpaneler som även reflekterar solstrålningen till andra solceller. Solen används även för uppvärmning och rening av vatten i exempelvis solvärmepaneler. Vind används genom vindturbiner, hög höjd effektiviserar detta. Vatten utvinner vi kraften ur på alla möjliga sätt, genom att öka fallhöjden i vattenkraftverk. Avlopps­ och regnvatten utvinner vi el från genom turbiner. Ejektorpumpar används flitigt för att inte slösa energi. Vattenkraftverken byggs under staden för att öka trivsel och inte störa medborgarna. Det ger bra fallhöjd på kraftverket, vattnet går sedan till ett reningsverk för att bli dricksvatten. Därefter pumpas vattnet upp med huvudsakligen Ejektorpumpar. För uppvärming kalla dagar och för att få tillgång till varmvatten solfria dagar används sopor och biogas som uppvärmningsbränslen. Förbränningen renas från skadliga kolväten för att inte förorena exempelvis regnvatten. För att ta vara på energin så har vi många cirkulära byggnader som är lätta att värma upp. Därav namnet Oktahamn. För att behålla värme i husen så använder vi luftvärmepumpar som används istället för att vädra. Fönstrena släpper in mycket solljus och värme, men inte ut. Regnvatten samlas i vissa hus in för att kunna användas i bevattningssyfte. Miljö aspekter
Utifrån miljöaspekterna så fungerar staden bra med solceller, vattenverk, 3­glasfönster m.m, ex halvcirkelformade utbuktande byggnader som släpper in sol och värme så att det inte blir kallt i husen. Tack vare minskade utsläpp så finns nästan inga gifter eller farliga ämnen i luften. Stadens trivsamma miljö gör att folk inte vill skräpa ned och då blir föroreningarna färre. De sopor och det avfall som folk slänger kommer att återvinnas eller utnyttjas till biogas. Dagvattnet används även i turbiner innan det renas och släpps ut i vattendragen. Detta för dagvattnet tar med sig föroreningar och liknande. Annat regnvatten tas tillvara på, för bevattning och elproduktion. Utnyttjan av trafiken m.m.
Trafiken i vägnätet under staden bildar koldioxid som renas och utnyttjas för att effektivisera växternas fotosyntes i växthusen. Stadsplanering
Tanken med de färgrika byggnaderna är att skapa en uppmuntrande stämning. Tanken är även att ha många grönytor och parker tillgängligt för alla. Gällande aktiviteter och liknande i staden så är idrottande en stor och gemensam aktivitet. Samt Museum och liknande en bra sysselsättning. Arbeten Då staden är innovativ och självförsörjande så ska det vara en förebild för andra städer. Samt underlätta andra städers arbete för en hållbar framtid. Därför jobbar den större delen av befolkningen med matproduktion av ekologiska varor och med produktion av miljöfordon. Såsom biogas­ och eldrivna fordon. Varorna transporteras till omliggande städer. På stadens många universitet forskas det om miljövänligt och framåtsträvande byggande, återvinning och transportmedel. Studerande från hela världen ska utbildas här med målet att sprida konceptet och få ett bättre samhälle. Modellen Modellen är byggd i skala 1:500. För att få plats med det viktigast i staden. Vi hade gärna gjort den i en större skala och lite mer detaljerad. Eftersom det var ett begränsat utrymme att bygga på så fick det inte plats. Kostnaden på bygget är ca 300kr. Kontaktuppgifter: Kunskapsskolan Linköping Lärare: Emil Theologou ​
[email protected] Kontaktperson elev: Johan Hälleberg ​
[email protected]