Föräldraråd JTG 150520

Föräldraråd, Järntorgets förskola 2015-05-20
Kl. 18.00-19.30
Närvarande: Emelie (förälder Solen), Isabella (förälder Regnbågen), Karolina (förälder
Regnbågen), Annelie, Margareta B, Gunilla (personal), Andreas (förskolechef)
Genomläsning av punkter. Övriga frågor/punkter att ta upp idag?
Inga övriga punkter fanns.
Kort beskrivning av förskoleverksamheten i kommunen
Beslut har fattats om att bygga en ny förskola bredvid Hagbyängens förskola. Den nya
förskolan får fyra avdelningar och som det ser ut nu sker inflyttning tidigast januari 2017. När
den öppnas kommer två andra förskoleavdelningar i kommunen att läggas ner. Det blir alltså
ett tillskott på två avdelningar.
En privat aktör (Solberga förskolor AB) vill öppna i Nora (före detta Ica Punktens lokaler).
Deras ansökan kommer inte att prövas fullt ut förrän de har fått beviljat bygglov.
Omorganisation på Järntorgets förskola, ht-15
Inför höstterminen 2015 sker en omorganisation på Järntorgets förskola. Det har Andreas
tidigare informerat om och ett föräldramöte har också genomförts i mars. Syftet är att få en
organisation med bättre förutsättningar till organisatorisk stabilitet från år till år och att på
ett bättre sätt kunna möta de enskilda barnens behov. Vi behöver också lämna tillbaka
lånade lokaler (nuvarande avdelning Stjärnan) till Järntorgsskolan eftersom den växer i antal
elever.
Vi skapar åldersindelade avdelningar från och med vecka 32. Kapacitetsmässigt räknas vi
som fyra avdelningar även om vi i praktiken endast kommer att ha två avdelningar från och
med ht-15 (Solen och Regnbågen). På Solen kommer det gå barn 1-3år och på Regnbågen
barn 3-5år. Avdelningen med yngre barn blir lite mindre än avdelningen med äldre barn. De
barn som är födda 2012 kommer alltså att fördelas mellan avdelningarna. Besked om detta
ges till berörda föräldrar under juni månad. Under hösten påbörjas också vårt arbete med att
utveckla våra pedagogiska miljöer och på sikt även kunna bli en förskola inspirerad av Reggio
Emilia. Allt kommer inte att ske på en gång utan vi tar lite i taget.
Det blir en del personalförändringar också. Bland annat en minskning av personal eftersom
vi minskar i storlek då vi lämnar tillbaka lånade lokaler till skolan. Jenkie Dahl, Theres Ryman
och Ildiko Fazakas kommer att börja arbeta på andra förskolor i Nora till hösten.
Andreas presenterade förslaget på personalfördelning inför hösten. Förslaget har utgått från
att få en någorlunda jämn fördelning av personal från nuvarande avdelningar och att få en
bra sammansättning av kompetens i de nya arbetslagen. Även individuella önskemål från
personalen har tagits med i arbetet.
Förslaget presenterades:
Solen (yngre)
Regnbågen (äldre)
Margareta Bark
Barbro Vestberg
Annelie Bohlin
Emelie Yourston
Barbro Göthberg
Ingrid Rörick-Richter
Theres Svahn
Maria Berger
Gunilla Lindkvist
Joachim Tadell
Malin Strömberg
Mona Simonsson
Eventuellt tillkommer en ytterligare person (deltid) på äldre avdelningen, för att täcka upp
för tjänstledigheter, men det är inte klart ännu. Inga synpunkter på förslaget framfördes av
närvarande föräldrar.
Förslaget är nu beslutat att gälla från höstterminen 2015.
Samverkan med vårdnadshavare, hur kan vi utvecklas?
Vi hade en diskussion kring hur vi ska kunna locka fler föräldrar att komma på dessa möten,
som är av mer övergripande karaktär och handlar om hela förskolans verksamhet.
Närvarande föräldrar skulle försöka prata om det när de träffar andra föräldrar på olika
fritidsaktiviteter. En framgångsfaktor kan vara att försöka fånga upp föräldrarnas intresse
redan vid inskolningen och prata om vilka förväntningar föräldrarna har på förskolan och om
de vet vad förskolan kan bidra med i deras barns lärande och utveckling. Drop-in-fika är alltid
uppskattat. Det kan också vara en bra idé att samlas i höst för att informera mer om Reggio
Emilia.
Föräldraenkät
Svarstiden är förlängd till sista maj så det finns fortfarande tid att svara om man inte hunnit.
Svarsfrekvensen för Järntorgets förskola är i nuläget ca 30%.
Sammanfattat av Andreas Jonsson