Tenta 150115

Linköpings Universitet
Institutionen för fysik, kemi och biologi
Marcus Ekholm
NFYA02/TEN1: Fysikaliska principer och
nanovetenskaplig introduktion
Tentamen Fysikaliska principer
15 januari 2015
14:00–18:00
Tentamen består av två delar, A och B.
På del A behövs endast svar, ingen redovisad lösning krävs.
På del B fordras fullständig lösningar. Lösningar vara välmotiverade samt
följa en tydlig lösningsgång. Låt gärna din lösning åtföljas av en figur.
Numeriska värden på fysikaliska storheter skall anges med enhet. Det skall
tydligt framgå av redovisningen vad som är det slutgiltiga svaret på varje
uppgift. Markera gärna ditt svar med exempelvis ”Svar: ”.
Skriv bara på ena sidan av pappret, och behandla högst en uppgift per
blad. Skriv AID-nummer på varje blad!
Tillåtna hjälpmedel:
• räknedosa (även grafritande) med tömt minne
• Nordling & Österman: Physics Handbook for Science and Engineering
(Studentlitteratur)
• bifogat formelblad
Preliminära betygsgränser:
betyg 3
betyg 4
betyg 5
8 poäng
12 poäng
16 poäng
Examinator, Marcus Ekholm, besöker skrivningssalen vid två tillfällen och
nås i övrigt via telefon, nr 013-28 25 69.
Lycka till!
1
150115 NFYA02
Del A
Till dessa uppgifter behöver endast svar anges.
Uppgift 1
a) I ett endimensionellt problem påverkas en partikel av en kraft F , som
beror på partikelns läge, x. Kraften kan tecknas:
F (x) = −αx3
där α är en konstant. Ange ett uttryck för partikelns potentiella energi
som funktion av x, i förhållande till referenspunkten x = 0.
(1 p)
b) Kommer partikeln att utföra harmonisk svängning? Motivera ditt svar.
(1 p)
Uppgift 2
Två personer, A och B, med massorna 70 respektive 20 kg står på mycket
hal is. De har ett 80 m långt rep mellan sig. På en given signal börjar båda
två hala in repet så att de rör sig mot varandra. Hur långt har B rört sig
då de möts?
(2 p)
Uppgift 3
a) I solens inre, där fusionsprocesserna sker, är temperaturen omkring
107 K. Vid vilken våglängd skulle solljusets spektrum ha sin maximala
emittans per våglängdsenhet om vi hade strålningskontakt med detta heta
inre?
(1 p)
b) Antag att en stjärna skulle ha yttemperaturen 107 K, men ändå ha
samma utstrålade effekt som solen. Hur stor radie skulle denna stjärna ha?
Solens utstrålade effekt är cirka 1026 W.
(1 p)
2
150115 NFYA02
Uppgift 4
a) I ett antiferromagnetiskt material är nettomagnetiseringen noll. Om
man studerar dipolernas inbördes ordning vid olika temperaturer märker
man att vid ett viss temperatur, TN , så sker en kvalitativ förändring.
Förklara vad denna förändring innebär. Rita gärna skisser av ordningen
över och under TN för att underlätta förståelsen av ditt resonemang. (1 p)
b) Utgå ifrån exemplet med antiferromagneten ovan, och förklara
skillnaden mellan begreppen mikro- och makrotillstånd.
(1 p)
energi
Uppgift 5
I nedanstående graf visas kvalitativt hur energin hos elektroner förändras
då fria atomer bildar ett fast material. Energin visas på den vertikala axeln,
och avståndet (separationen) mellan atomkärnorna visas på den horisontella
axeln. Längst till höger i grafen är avståndet som störst, vilket motsvarar
fria, oberoende atomer.
?
avstånd
Utgå ifrån fallet då avståndet mellan atomerna är stort, och förklara den
fysikaliska innebörden av grafen då avståndet minskar. Kommentera
särskilt vad som menas med de utmarkerade energiområdena. Förklara
även utgående ifrån grafen vad som skiljer mellan metaller, isolatorer och
Tuesday, January 13, 2015
halvledare. Förklara på ett sådant sätt att en kurskamrat skulle kunna
förstå.
(2 p)
3
150115 NFYA02
Del B
Till dessa uppgifter fordras fullständiga lösningar.
Uppgift 6
En viss fjäder kan betraktas som masslös. Då man hänger en liten
metallvikt i fjädern förlängs den med 3,0 cm. Om man för vikten uppåt en
liten sträcka och därefter släpper kommer vikten att utföra en harmonisk
svängningsrörelse. Beräkna ett numeriskt värde för svängningstiden.
(2 p)
Uppgift 7
Ett kvantmekaniskt uttryck har utseendet:
B=A
ehν/(kT ) − e−hν/(kT )
.
hν
Ange motsvarande klassiska uttryck för storheten B.
(1 p)
Uppgift 8
En av Saturnus månar heter Titan. Dess radie är cirka 40% av jordradien,
medan dess massa endast är 2,25% av Jordens massa. Beräkna ett värde
på flykthastigheten från Titan. Din redovisning bör även innehålla en
härledning av ett analytiskt uttryck för flykthastigheten.
(2 p)
Uppgift 9
Vågfunktionen för grundtillståndet för en partikel i endimensionell låda ges
av uttrycket:
�
�π �
2
ψ=
· sin
x
a
a
där a är lådans längd. Detta uttryck gäller för 0 ≤ x ≤ a. För övriga xvärden är ψ = 0. Beräkna sannolikheten att hitta partikeln i intervallet
0 ≤ x ≤ a/5. Ange både ett exakt uttryck och ett approximativt svar med
två värdesiffrors noggrannhet.
(2 p)
150115 NFYA02
4
Uppgift 10
En person står och väger sig på en våg utomhus, samtidigt som en intensiv
hagelskur drar fram. Hagelkornen bombarderar personens axlar och huvud,
och studsar sedan (genomsnittligt) horisontellt ut åt sidan. Inget hagel
träffar själva vågen.
Trots att det inte ansamlas hagelkorn någonstans där de kan bidra till
vågens utslag bör ändå själv bombardemanget kunna bidra. Utred detta på
ett tydligt och välmotiverat sätt!
Personens träffyta sedd från ovan (huvud+axlar) är A. Varje hagelkorn
har genomsnittliga massan m0 . Deras genomsnittliga fart i fallrörelsen är v
och det finns n hagelkorn per volymsenhet i hagelskuren. Ange ett analytiskt
uttryck i givna storheter, samt eventuellt naturkonstanter.
(3 p)