Kan solen ge kyla?

Kan solen ge kyla?
En studie av solenergi för komfortkyla
SyŌe
Staben
Vad finns det för möjligheter ll a täcka kylpumpars effektbehov med solel? Sommar d finns mycket solinstrålning och
behov av e svalt inomhusklimat. Därför är solenergi e
naturligt alterna v a driva en komfortkyleanläggning med.
I projektet utreddes det ifall fas gheten Stabens kylanläggning
kunde drivas med el från solceller.
Staben är e kontorsfas ghet beläget i Uppsala
Science Park. Fas gheten renoverades 2013 och
e komfortkylsystem installerades. Genom a simulera installa on av solceller på e parkeringshustak så kan möjligheterna
för a driva kylpumparna
med solel undersökas.
Simulering
För a ta reda på hur mycket el som kylsystemet
förbrukade och hur mycket solel som kunde utvinnas
gjordes simuleringar i Simulink. Med utgångspunkt i
kunskaper om hur solcellssystem byggs upp (och antaganden om vårt systems funk oner) u ormades en
simulerings-modell. Data på solinstrålning, temperatur
och Stabens elförbrukning implementerades.
Modellen innehöll bland
annat en del som simulerade solcellernas och växelriktarens verkningsgrad, en
del för försäljning och inköp
av el, och en del som
simulerade en ba eribank
och dess funk on.
Sol
Är projektet genomförbart?
Resultatet från simuleringen var a kylsystemet
drog 3,5 MWh på e år. Den simulerade storleken
på anläggningen blev 3 kW, vilket är orealis skt litet. Enligt valideringsberäkningar behövde anläggningen istället vara 3,8 kW. Märkeffekten är i båda
fallen liten, och elen som produceras räcker ll kylsystemets elbehov på årsbasis. Anläggningen skulle
kosta c:a 70 000 kr, och får en återbetalnings d på
10-15 år.
Enligt beräkningar från valideringen bör solcellsanläggningen vara 3,8 kW. Slutsatsen av de a är a
en solcellsanläggning på 3 kW kan vara underdimensionerad. Valideringen tar nämligen hänsyn ll
förluster som simuleringen inte gjort.
Temperatur
E er en undersökning kring sambandet mellan
temperatur och solinstrålning visade det sig finnas e posi vt samband mellan solinstrålning
och temperatur. De a indikerar a solceller är
lämpliga för kylpumparnas dri behov, vilket
stärker anledningarna ll a driva kylsystem
med hjälp av solceller y erligare!
Resultat
x
Det går inte a täcka kylpumparnas behov momentant
x
För a täcka kylpumparnas behov totalt under e år
dimensionerades anläggningen ll 3 kW
x
Solcellsanläggningen på 3 kW producerar ingen översko sel
x
Återbetalnings den varierar mellan 13-14 år och
grundinvesteringen ligger på cirka 70 000 kr
x
En validering för a undersöka om vårt resultat är rimligt
gjordes, resultatet från den visade a en solcellsanläggning på
3 kW kan vara underdimensionerad.
Christoffer Aalhuizen
Olle Levin
Emilie Nordlander
Anna Franzén
Sara Magnusson
Joakim Stålnacke
Anna Tikhonova