Kraftverk för VD/Ledare

Avsätt tid för att utveckla dig och
bolaget
KRAFTVERKET – mentorprogram för
FÖR VD OCH LEDARE
KRAFTVERKET är
mentorgrupper för VD och
insikter, bättre beslut, och fokus på tillväxt
och resultat
ledare som har operativt
Har du känt behov av att testa dina
ansvar för företagets tillväxt,
idéer på kompetenta och erfarna
personal och resultat.
personer utanför ditt bolag?
FORMAT
Söker du möjlighet att ventilera frågor
Tio personer träffas 5 gånger
som inte kan diskuteras inom det egna
under 12 – 15 månader.
företaget eller med styrelsen?
KRAFTVERKET leds av
Vill du få tillgång till modeller, metoder
två professionella, erfarna
och beprövade upplägg som ger direkt
processledare. Tre av
resultat i det egna företaget?
träffarna är lunch – lunch inkl
övernattning och övriga tillfällen
Behöver du fokus på din utveckling som
är två halvdagar.
ledare och katalysator, insikt om ditt
eget beteende och drivkrafter?
GRUPPEN
Då är KRAFTVERKET rätt för Dig!
Celavi tar ansvar för att
skapa grupper med samma
delegeringsnivå vilket gör
De flesta chefer är medvetna om hur viktigt
Alla deltagare har ansvar på strategisk nivå
att grupperna kan dela
det är att avsätta tid för egen utveckling. Nya
och de allra flesta är VD.
erfarenheter och problem
insikter, ny kunskap och influenser från andra
Vi beskriver KRAFTVERKET som en
med samma utgångspunkt.
är förutsättningar för att utvecklas i sin roll
mentorgrupp, ett resultat av 15 års
och driva bolagets utveckling. Framgången
utveckling.
INVESTERING
beror ofta på den enskilde chefens intresse
28 500 kr per deltagare.
och fallenhet. En organisations utveckling
Logikostnader tillkommer vid
beror ofta på chefens öppenhet och vilja att
träffar med övernattning.
utveckla sig själv och sin organisation.
[email protected] och ange att
det avser KRAFTVERKET
storlek på verksamheter har deltagit och alla
har uppskattat styrkan i KRAFTVERKET,
eftersom det har hjälpt dem till att ta bättre
beslut för sin verksamhet men också att
ANMÄLAN
Skicka din intresseanmälan till
Ett stort antal företagsledare i olika typer och
KRAFTVERKET ger dig möjligheten att bli en
hjälpa övriga i gruppen med att utveckla sina
del av en grupp där alla har samma behov
verksamheter.
och utmaningar och där din insats blir en
Mentorskap innebär att ge råd och vägleda.
värdefull del för hela gruppens utveckling.
KRAFTVERKET ger dig tillgång till en grupp
Att delta i ett Kraftverk är en helt unik
av mentorer som också får nytta av dig som
upplevelse.
mentor.
.
.
Välkommen till nästa KRAFTVERK
EXEMPEL PÅ INNEHÅLL
•
Hur skapar man tillväxt i
organisationen efter perioder av
KRAFTVERKET – insikter, bättre
beslut,
- fokus på tillväxt och resultat
besparingar
•
Hur driver jag strategiska
Är KRAFTVERKET något som kan
frågor I styrelsen eller
utveckla dig och ditt företag till bättre
ledningsgruppen
•
tillväxt och ökad lönsamhet?
Hur får jag ledningsgruppen att
fungera bättre
•
Hur bygger man en positiv och
vinnande företagskultur
•
Hur skapar jag en tydlig målbild
•
Hur blir jag mer visionär
•
Hur följer jag upp
OM DU SVARAR JA på dessa frågor
OM DU SVARAR JA på dessa frågor
• Du har inte tillräcklig tid för att
• Jag lägger tillräckligt med tid på
reflektera över företagets utveckling
OMDÖMEN
Vi har genomfört KRAFTVERKET i
mer än 15 år. Några kommentarer
från deltagare:
“ KRAFTVERKET har haft effekt på
strategiska frågor
• Behöver du ibland ett oberoende
• Jag tar mig tid för reflektion
bollplank
• Jag har en oberoende mentor att bolla
• Känner du dig ensam, i rollen som VD
frågeställningar med
• Lägger du för lite tid på strategiskt,
• Jag känner att jag alltid tar rätt beslut
långsiktigt arbete och planering
då är KRAFTVERKET något för dig!
• Jag når alltid de mål jag sätter upp
då är KRAFTVERKET inte något för dig!
hur vi lyckas. Jag har blivit bättre på
att fokusera på rätt saker”
PROCESS
Vårt unika sätta att skapa en bra mentorgrupp och ett värdefullt KRAFTVERK:
“ KRAFTVERKET är ett bra
program som når målet. Jag har
•
Alla intresserade potentiella deltagare intervjuas, för att kartlägga erfarenheter nu och
fått konkreta råd om hur jag skall
tidigare i sitt arbetsliv och vilka utmaningar och problem man har framför sig i verksamheten,
utveckla min verksamhet.”
på marknaden, styrelse, ägarförhållanden mm.
“ Blandningen av erfarenheter och
branscher gör våra diskussioner
•
Efter intervjuerna matchar vi ihop en grupp som kan få ett bra utbyte av varandra.
•
2 processledare leder träffarna, båda med egen erfarenhet av att leda företag
•
Kraftverket fokuserar på och tänker tillväxt
•
Gruppen sätter agendan. Processledarna ser till att man fokuserar på ämnet och fördjupar till
intressanta och givande”
en nivå, så att alla deltagare får något med sig.
•
Allt vi talar om dokumenteras, anonymiseras och skickas ut till deltagarna
ANMÄLAN
•
Kraftverket pågår under 12-15 månader. Utveckling måste få ta tid för att bli bestående
Skicka din intresseanmälan till
•
När ett Kraftverk har startat är gruppen fast och vi byter aldrig ut eller ersätter någon
[email protected] och ange att det
avser KRAFTVERKET
deltagare i gruppen under pågående Kraftverk