Konsultativt ledarskap

Konsultativt
ledarskap
Hur ska jag göra för
att påverka ‘den svarta
lådan’ – andra människor med hjälp av mina redskap
och mitt eget agerande?
För dig som
- är chef eller stabsperson
- vill öka din förmåga att
kunna påverka andra
- vill granska och utveckla
ditt arbetssätt
Ledarskapets komplexitet och innehållet i detta seminarium beskrivet med en
konstnärs intuition i en originalbild av Stig ”Slas” Claesson.
Tecknad för Jan Asplinds bok ”Strövtåg i organisationien”.
Seminarium i La Garde Freinet i södra Frankrike 2009
Seminarium 1 söndag 15 mars – söndag 22 mars
Seminarium 2 söndag 19 april – 26 april
Seminarium 3 söndag 6 september – 13 september
Kraven på ledarskapet ökar, vare sig det utövas i en chefsroll, i en stabsfunktion, som projektledare eller i
ytterligare andra former.
Medarbetarna ställer allt högre krav på ledare - de ska vara tillgängliga både
tidsmässigt och mentalt.
Ibland kan chefen eller stabspersonen yrket bäst men har svårigheter att överföra sina kunskaper och
erfarenheter till medarbetarna.
Ibland kan medarbetaren eller kollegan sitt yrke bättre än chefen eller stabspersonen – ändå förväntas dessa
vara en meningsfull samtalspartner och rådgivare: ”Du ska förstå vad jag säger utan att begripa vad jag gör –
och du ska hjälpa mig utföra mitt arbete bättre!”
Vi, Gunilla och Jan Asplind, har tillsammans mer än 50 års erfarenhet av att arbeta med ledarskap och
utvecklingsarbete i företag och myndigheter.
Med den erfarenheten som bakgrund har vi skapat seminariet för att hjälpa ledare förbättra sin förmåga att
hantera de krav ett rådgivande, konsulterande ledarskap ställer.
Vi vet att det går att effektivisera sitt ledarskap via träning, kunskap och insikter. Vi vet att det går att lära sig
hantera de fenomen som uppträder i en rådgivande situation så att råd inte bara ges utan verkligen tas!
Efter att ha genomfört dessa seminarier i 15 år och med fler än 400 deltagare vet vi att det är främst fyra
faktorer de värdesätter och som leder till bestående effekter hos dem:
TIDEN – en hel vecka för att arbeta med sig själv och sin ledaruppgift.
PLATSEN – en miljö som möjliggör avspänd koncentration och fokusering.
UPPGIFTEN – att vi arbetar i en liten grupp på åtta personer med deras verkliga arbetssituation och deras egna
personliga behov i yrkesrollen.
HANDLEDNINGEN – att från handledare och deltagare få återkoppling på det egna agerandet samt konkret
och tydlig hjälp till fortsatt utveckling.
Seminariet kan uppfattas som mycket arbetsamt och krävande därför vill vi peka på de förutsättningar som
gäller för deltagande i seminariet:
Du måste vara
- medveten om att vi arbetar med din egen verkliga situation i ledarrollen, alltså inte med rollspel eller
konstruerade övningar!
- villig att diskutera viktiga frågeställningar i den egna uppgiften
- beredd att få tydlig och konkret återkoppling på hur du hanterar ditt ledarskap.
Upplägg
En normaldag
o startar klockan halv nio på morgonen
o har fyra arbetspass på 1 ½ tim (två
träningspass samt två diskussionsoch teoripass)
o slutar klockan sex på kvällen
o tre timmar (en plus två) för egna
reflektioner
o dagen avslutas vid åttatiden med
gemensam middag för deltagarna.
Arbetspass
Varje deltagare
o får under två arbetspass möjlighet att
få konkret hjälp med egna verkliga
arbetsuppgifter eller problem.
o får under två arbetspass hjälpa andra
deltagare med deras verkliga
arbetsuppgifter eller problem.
o får i fyra arbetspass ge återkoppling på
hur dessa har genomförts.
o får återkoppling från övriga deltagare
och oss på det egna agerandet.
Teorier och begrepp
Efter varje arbetspass försöker vi med begrepp, teorier och diskussioner belysa frågeställningar och problematik
som framkommit under arbetspassen.
Dessa begrepp och teorier kan som exempel röra sig inom följande områden:
Metoder, arbetsuppgifter och förhållningssätt i det personliga ledarskapet
o
o
o
o
o
att skapa kontakt
komma överens om vad som ska göras och hur det ska ske
problemdiagnos - diagnoser av uppdrag och hjälpbehov
öppna och slutna problem
parallellprocesser, konfrontation och stöd, närhet och distans
Att göra diagnoser och ingrepp i organisationer
o systemdiagnos av organisationer
o förändringar och angreppssätt i förändringsarbeten
o tillfälliga och varaktiga system
Svåra förhållanden i ledarskapet
o konflikter - störningar och motstånd
o auktoritetsproblematik och beroendeförhållanden
Den egna personen
o professionell hållning
o egna reaktioner som instrument i ledarskapet
o ambitioner, ideal, talang, färdigheter och förmåga
KOSTNADER
Seminarieavgift: 19 500 - (plus moms)
Resor, mat, logi: 17 000: - (ej moms)
Inkluderar flygresa Stockholm-Nice T/R, marktransporter i Frankrike, frukostar,
luncher, middagar, samt 7 hotellnätter.
Kostnaden baseras på Eurokurs 9.50. Kursförändring +/- 5 % påverkar priset i
motsvarande omfattning.
ANMÄLAN
till seminarium 15-22 mars - senast 2 februari
till seminarium 19-26 april - senast 2 mars
till seminarium 6-13 september - senast 3 augusti
Vi tar endast emot 8 deltagare per seminarium och i den ordning de anmäler sig.
REFERENSER
Det bästa sättet att förstå uppläggningen och det bestående värdet av detta seminarium är att
tala med tidigare deltagare, därför lämnar vi gärna referenser till dem om du vill det.
Uppföljningsmöte med Gunilla Asplind
inom ett halvår efter seminariet ingår i seminarieavgiften