Brev till VFU ledare HT 15

Till VFU-ledare för sammanhängande VFU-period.
Hej!
Måndagen den 31 augusti startar LAU325, HT 2015.
Tider för VFU:
Fredagen den 11 september är en VFU-dag med fokus på planering av studentens
undervisning samt utvecklingsarbete.
Sammanhängande VFU-period är mellan 21 september till 21 oktober
.
Studenterna ska vara på VFU-platsen på heltid, följa den lokala lärarutbildaren/arbetslaget och aktivt delta i arbetets alla delar. De ska nu i hög grad leda/ta ansvar
för barn-/elevgruppen och verksamheten. Studenten ska arbeta självständigt, men i
samråd med LLU, planera, genomföra och följa upp aktiviteter/undervisning. Studenten
bör i möjligaste mån delta i föräldrasamverkan, t.ex. genom att förbereda och, om möjligt, vara med vid föräldramöten och/eller utvecklingssamtal, liksom arbetsplatsträffar,
idrotts- /studiedagar etc.
Förslag på hur studenten kan göra återkopplingar från HFU:n till VFU:n kan innebära
att t.ex. skaffa sig information om och reflektera över frågor som:
Vilken betydelse har lärares syn på lärande och barn/elever?
Vilken betydelse har lärares yrkesspråk och yrkesetik?
Hur tolkas och används styrdokumenten i verksamheten?
Hur ter sig relationen mellan kollektiva och individuella behov?
Hur arbetar lärare med kvalitet, utvärdering, bedömning och betyg?
Hur förbereds och genomförs föräldramöten, utvecklingssamtal?
I samband med VFU:n ska en sammanfattande bedömning i relation till uppsatta mål
göras. Vid VFU-ledarens besök och i samtal med studenten kring bedömningen ska studentens självvärdering, steg 4, finnas med som underlag. Den lokala lärarutbildarens
omdöme är också ett viktigt bidrag, inte minst om VFU-ledaren av olika skäl inte har haft
möjlighet att följa studentens utveckling fullt ut.
I VFU-ledarens underlag ingår även en närvaroblankett som den lokala lärarutbildaren
fyller i och skriver under. Studenten ansvarar för att VFU-ledaren får blanketten efter
avslutad VFU. Information om VFU-bedömningen generellt och blanketten/underlagen
för VFU-ledarensbedömning samt studentens självvärdering finns på LUN:s hemsida.
http://www.lun.gu.se.
GÖTEBORGS UNIVERSITET/PEDAGOGEN
Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg
Besöksadress: V. Hamngatan 25
Telefon, vxl: 031 – 786 10 00
Bedömning i LAU325
LAU325, som är en av kurserna inom AUO 3, innehåller lika delar VFU och HFU, där VFU
är en del av examinationen.
Ur Riktlinjer för VFU:
Ansvaret för bedömning av studenternas VFU åvilar kursansvarig/inriktningsansvarig.
Underlaget för beslutet skall inhämtas från VFU-ledare och lokala lärarutbildare. Kursmålen examineras alltid inom ramen för den aktuella kursen och av kursledare. Skriftligt underlag för
bedömning av studentens successiva utveckling mot att nå examensmålen under utbildningstiden lämnas av VFU-ledaren till kursansvariga* i AUO 2 och 3.
Vid fall av tveksamhet om studentens möjlighet att uppfylla examensordningens krav och då
tveksamheten är knuten till studentens VFU meddelar den kurs-/ inriktnings- eller AUOansvarige detta till LUN som sedan tar kontakt med studenten för studievägledande samtal.
LAU 325 lämnas underlaget till respektive seminarielärare.
Vi ber att VFU-ledaren lämnar ett underlag för bedömning av studentens utveckling i
relation till uppsatta mål.
VFU-ledarens sammanfattande bedömning skickas med underskrift per post till
respektive seminarieledare .
Först då vi fått era omdömen är det möjligt för oss att ge slutbetyg i kursen. Vi ber att ni
skickar in den sammanfattande bedömningen så tidigt som möjligt,
Dock senast 30 oktober, 2015.
Adress :
Seminarieledarens namn, (OBS, inte till kursansvarig)
Göteborgs universitet/Pedagogen,
Box 300
405 30 Göteborg
En kopia lämnas till studenten.
OBS! Skulle det vara omöjligt för er att inhämta underlag för ett omdöme är det av stor
vikt att ni kommer överens med någon annan VFU-ledare att göra denna bedömning.
Kontakta VFU-ansvariga på LUN för att lösa ev. problem kring detta.
För kännedom om bedömning och betygsättning i kursen som helhet
utgör VFUn en del av betygsunderlaget på kursen. I underlaget ingår dessutom litteraturseminarier, muntlig och skriftlig examination av ett utvecklingsarbete. Utifrån de
olika delarna i bedömningsunderlaget gör examinerande lärare en helhetsbedömning av
varje students prestationer i relation till kursmålen och ger sedan ett slutligt betyg på
hela kursen. VFU-ledaren bedömer studentens utveckling visavi VFU-målen, medan det
sammanfattande betyget sätts i relation till kursmålen. LAU325 ligger i slutet av utbildningen och innebär ökade krav på förmågan att integrera och använda kunskaper, hantera komplexa företeelser och situationer, agera på ett självständigt sätt etc. Kontakta
gärna seminarieledare eller kursledare vid behov av att diskutera bedömningen.
Med vänliga hälsningar
Kursledningen
Mailadresser och telefonnummer:
Kursansvarig,
Inger Lindvall,
[email protected]
tel: 031-786 2775
VFU- ansvarig, LUN
Lena Lundholm, [email protected]
tel: 031-786 58 85