03. Rapporter tillsynsprojekt

Handläggare
Kristine Bergius
Maria Eidrup
Daniel Jönsson
Datum
2015-07-09
Leksaksinventering
Tillsynsprojekt 2014
Bakgrund
Under 2014 genomförde miljöenheten ett tillsynsprojekt där vi informerade
och delvis inventerade leksaker och hobbymaterial på förskolorna i kommunen. Vårt projekt ingick i den årliga tillsynen som utförs på samtliga förskolor.
Syftet med projektet var inte att döma ut produkter utan att ge handfasta råd så
att verksamheterna själva kan bedöma vilka produkter som är lämpliga eller
mindre lämpliga i en förskolemiljö.
Förberedelser
Vi undersökte hur andra kommuner arbetat med kemikalier i leksaker och
grundade vårt projekt delvis på detta material. Som underlag användes, liksom
hos andra kommuner, delar ur Naturskyddsföreningens projekt ”Operation
Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen”.
Samhällsbyggnadskontoret│ Miljöavdelningen
Adress Box: 611, 391 26 Kalmar │ Besök: Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 00 00 │ Fax: 0480-45 04 29│
E-post: [email protected]
2 (3)
Genomförande
Inspektionerna var förbokade och inleddes med en diskussion med förskolechef samt eventuellt vaktmästare eller övrig personal på förskolan beträffande
projektet. En svepande visuell inventering av leksaker och hobbymaterial genomfördes därefter, samt en kort summering utifrån inventeringen.
Resultat och slutsatser
Vi skrev inga förelägganden om åtgärder. Detta innebär inte att det inte fanns
leksaker eller hobbymaterial som är mindre lämpliga för barn på förskolorna.
För att med säkerhet kunna bedöma detta skulle det krävas att produkter
skickades in på analys.
Några reflektioner som gjordes vid besöken var:
•
Vissa förskolor använder sig av en hel del byggmaterial som en kreativ
del i pedagogiken.
•
På de flesta förskolor fanns gammal elektronik som barnen fick leka
med.
•
En del hobbymaterial saknade innehållsförteckning.
•
Många plastleksaker kom från Asien.
Den stora skillnaden mellan kommunala och privata förskolor är att huvuddelen av de kommunala leksakerna och hobbymaterialen köps in via centralförrådet. Åtminstone nyare leksaker som köpts in därifrån uppfyller lagkraven.
Det skilde väldigt mycket mellan både privata och kommunala förskolor gällande mängd och typ av leksaker/hobbymaterial.
En efterföljande inspektionsrapport skickades ut till förskolorna. Den del i
inspektionsrapporten som berörde leksaks- och hobbymaterialinventeringen
inleddes med en kort summering av besöket och projektet, samt tips och råd
på vad man ska tänka på beträffande leksaker.
Det fanns i stort sett ingen förskola som hade någon rutin för inköp av leksaker och hobbymaterial, eller mottagande av gåvor, vilket också efterfrågades.
Följande tips och råd skickades med:
•
•
•
1
Ju äldre plastleksakerna är desto troligare är att det finns farliga
kemikalier i dem. 2007 ändrades lagstiftningen för leksaker och många
kemikalier förbjöds, så undvik därför i så hög grad som möjligt äldre
plastleksaker än 2007 1.
CE-märkta leksaker innebär att de ska uppfylla EU-lagstiftning, vilka är
de strängaste globalt. Undvik i så hög grad som möjligt icke CE-märkta
leksaker.
Rensa bort äldre mjuka plastleksaker som bollar, badankor, dockor
och små plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta ftalater som
misstänks kunna störa hormonsystemet. Just den här sortens kemikalier
2011 började ett nytt leksaksdirektiv att gälla i EU. I detta direktiv skärptes kemikaliekraven
för leksaker ytterligare, varför det viss litteratur även hänvisas till detta årtal. Vi valde dock att
använda 2007 som gräns i detta projekt.
3 (3)
•
•
•
•
•
•
•
är barn extra känsliga för. Gallra samtidigt ut leksaker som luktar
plastigt eller känns lite kladdiga eller hala när du tar i dem.
Plocka bort gamla mobiler, uttjänta tangentbord och annan elektronik
som hamnat i leksakslådan. Prylar som inte är tillverkade för att vara
leksaker har inte lika hårda miljökrav som äkta leksaker och kan därför
innehålla mer farliga ämnen. Detta gäller särskilt gammal
elektronik.
Tvätta nyinköpta textilier såsom frottéöverdrag, kuddar, filtar och lakan
och gosedjur innan de får barnens kärlek.
Städningen på förskolan är jätteviktig eftersom många av
miljögifterna samlas i dammet där barnen leker. Särskilt de minsta
barnen får i sig miljögifter via dammet.
Var extra uppmärksam på innehållsförteckningen på material som
barnen arbetar med ”kroppsnära” såsom fingerfärger, lera,
utklädningskläder, slajm med mera.
Hitta på sikt alternativ till sovmadrasser/hoppmadrasser med
skumgummi och/eller PVC-överdrag.
Gör en översyn på vad som finns utomhus. Ofta hamnar gamla
leksaker utomhus istället för att slängas. Rena obehandlade
naturmaterial är att föredra. Försök i möjligaste mån i utomhusmiljön
undvika gamla bildäck, tryckimpregnerat trämaterial, slipers och pressat
trä då dessa innehåller massa skadliga ämnen.
Satsa på kvalitet istället för kvantitet.
Vi hoppas att projektet har fått förskolorna att fundera på vilka leksaker och
hobbymaterial som finns i deras verksamheter, samt att de allteftersom rensar
bort det som kan innebära en risk för barnens hälsa och att man vid köp av
nya leksaker och hobbymaterial funderar en gång extra på vad man köper in.
Läs mer
Mer om projektet finna att läsa på naturskyddsföreningens hemsida:
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola
Daniel Jönsson/20150709
Smycken i detaljhandeln (SMID) 2014
Bakgrund
Projektet Smycken i detaljhandeln (SMID) bedrevs av Kemikalieinspektionen (KemI)
tillsammans med ca 100 av landets kommuner under 2014. Syftet var att kontrollera farliga
metaller i smycken, samt att minska riskerna för konsumenter och för miljön genom information
om reglerna till de butiker som besöktes.
Förberedelser
KemI anordnade utbildningar för landets inspektörer och stod för vägledningsmaterial och
löpande hjälp under projekttiden. KemI har även stått för kostnaderna för analyser av smycken.
Genomförande
I Kalmar inspekterades sju butiker. Samtliga har fått information inför och i samband med
inspektionerna om de regler som gäller för smycken. I varje butik valdes två smycken ut som
skickades till KemI för analys. Analysen bestod av en första screening där smycken som visade på
för höga halter av farliga metaller skickades vidare till en extern analys.
Resultat
Totalt har kommunerna inspekterat cirka 500 butiker och KemI cirka 100 importörer och
tillverkare. Totalt analyserades 1162 smycken i projektet. Resultatet av smyckesanalyserna visar att
18 procent av alla smycken som kontrollerades innehöll kadmium eller bly över gränsvärdet
alternativt avgav för hög halt nickel. Det var dock betydligt fler smycken som enligt den första
screeningen innehöll för mycket bly eller kadmium, men eftersom smyckena var utsläppta på
marknaden före det att reglerna trädde i kraft omfattas de inte av lagstiftningen. Samtliga
smycken som inte följde reglerna har dragits tillbaka från marknaden.
Från Kalmar skickades 14 smycken till KemI och av dessa innehöll fyra stycken för höga halter
bly. Butiker med brister slutade frivilligt med försäljning av smyckena, även om de i samtliga fall
fick fortsätta att säljas eftersom det visade sig att de köpts in före det att reglerna trädde i kraft.
Reglerna om bly och kadmium i smycken är relativt nya, vilket kan förklara en del av resultatet.
Många företag hade inte tillräckliga kunskaper om regelverket och vilket ansvar de har vid
försäljning.
Vi hoppas att projektet lett till ökad kunskap hos butiksinnehavarna om reglerna för metaller i
smycken och vilket ansvar man som företag har för att sälja säkra produkter. Förhoppningsvis
blir företagen som säljer smycken också bättre på att ställa krav på sina leverantörer vid framtida
inköp.
Läs mer
Läs gärna mer om projektet på www.kemikalieinspektionen.se och sök på ”SMID”.
Kristine Bergius/2015-07-09