Bruksanvisning fjärrstart - MaxControl, inte bara ett fordonslarm

Ver: 1.0.3
R-600
FS
Fjärrstartsystem
BRUKSANVISNING
1
Ver: 1.0.3
Senaste version av denna anvisning finns att ladda ned på: www.maxcontrol.se
INNEHÅLL:
A. HANDHAVANDE AV FJÄRRKONTROLL (LCD).………………………………….……………………......
B. KNAPPLÅS.…………………………………………………..……………………………………….………....
C. BLINKDIODINDIKERINGAR..…………………………….………………………………………….………...
D. BAGAGE ÖPPNING (KANAL 3) UTGÅNG….……..………………………………………………..…….....
E. KANAL 4 TIMER STYRD UTGÅNG…….………..………………………………………………..….…........
F. KANAL 5 TIMER STYRD UTGÅNG…… ………..…………………………………………….….…..….......
G. KANAL 6 TIMER STYRD UTGÅNG ………..………………………………………………….……….….....
ATT FJÄRRSTARTA FORDONET:
A. HUR MAN FJÄRRSTARTAR FORDONET..………………………………………………………....……...
Säker start (Barnsäkert läge)
B. PROCEDUR VID MOTORSTART FÖR FORDON MED MANUELL VÄXELLÅDA…………….... …....
C. HUR MAN HANTERAR ETT FORDON SOM ÄR FJÄRRSTARTAT……….. ……………………..........
D. ATT LÄMNA FORDONET IGÅNG EN KORTARE STUND…….………….…………………….…...……
E. TIMER / TEMPERATUR START …………………………………………….…………….………..…..…....
3 timmars timer start med Temperatur-kontroll av
3 timmars timer start med Temperatur-kontroll daglig timer start
Avsluta timerstarten
F. TEMPERATURKONTROLL………….………………………………………………….….……….…….......
G. ATT STÄNGA AV FJÄRRSTARTEN..………………………………………………….….…….……...…....
H. SÄKERHETSAVSTÄNGNING AV FJÄRRSTART…………………………….……………………….…....
I. URKOPPLING AV FJÄRRSTART.……………..…………………………….………………………….…....
LCD FJÄRRKONTROLL:
A. BYTE AV BATTERI………. ……………………………….…………………………………………………....
B. LCD FJÄRRKONTROLLENS IKONER OCH FUNKTIONER……………………………………………....
C. PROGRAMMERA LCD FJÄRRKONTROLLEN.….….…... ………………………………………………...
1. Display belysning PÅ
2. Batteri spar läge
3. Ta bort ikoner och melodi
4. Ta bort melodi
5. Knapp lås
6. Vibrator / melodi
7. Aktivera /avaktivera ”beep” ljud vid knapptryckningar
8. Svagt batteri indikering
9. Ställa in fast nedräkningstimer
10.Utom räckhåll kontroll
D. INSTÄLLNING AV TID & TIMER…………………………………………………………………………...…
1. Tidsinställning
2. Inställning av “påminnelsetimer”
3. Inställning av nedräkningstimer
4. Tidsinställning av “daglig starttimer”
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
9
INSTALLATIONSINTYG…………………………………………………………………………...……………… 11
VARNING:
Precis som med alla typer av system som utför automatiska funktioner, är det vissa säkerhetsåtgärder som
måste göras och beaktas:
1. Se till att inte fjärrkontrollen kan komma inom räckhåll för barn.
2. Lämna aldrig personer kvar i fordonet när det är fjärrstartat.
3. Meddela alltid din serviceverkstad att fordonet kan fjärrstartas.
4. Fjärrstarta aldrig fordonet när det är parkerat i instängda utrymmen såsom garage o dyl.
5. Lägg alltid i handbromsen och lås fordonet när du lämnar det.
6. Fordonets fönster måste vara stängda.
7. Skulle systemet gå sönder, koppla ur säkringen tills det att problemet är åtgärdat.
8. Användaren av detta system är ytterst ansvarig för säkerheten.
9. Vissa områden kan ha speciella restriktioner för tomgångskörning.
2
Ver: 1.0.3
10.Fjärrstarta aldrig ett fordon med manuell växellåda som är parkerat i brant lutning.
HANDHAVANDE:
A. LCD FJÄRRKONTROLL:
Tryck på:
Funktion
-
-
Tryck 2 gånger inom 3 sekunder
+
Kanal # 4 Timer utgång (4)
+
Kanal # 5 Timer utgång (5)
+
Kanal # 6 Timer utgång (6)
(C) Larmminnes kontroll
(C) Status kontroll av system
-
-
Tryck inom 3 sekunder
Tryck inom 3 sekunder
Knapp lås
Tryck inom 3 sekunder och håll
Förar sökning (tillval)
knappen intryckt 2 sekunder
Tryck inom 3 sekunder
Avläsa kupé temperatur
Tryck inom 3 sekunder
Daglig timer start
Tryck inom 3 sekunder
LCD display tänd i 5 sekunder
Ta bort ikoner och melodi på LCD
displayen
Tryck och håll kvar i 1 sekund
Tryck inom 3 sekunder
( )
-
( )
-
( )
-
(
-
Anmärkning
AV / PÅ aktivera fjärrstart
-
)
B. KNAPPLÅS:
Denna funktion är användbar när man vill förhindra att av misstag trycka på någon av knapparna på
fjärrkontrollen.
Tryck först på
knappen, inom tre sekunder, tryck och håll in
två sekunder för att AV eller PÅ aktivera knapplåset
( ) knappen i
ikonen kommer att visas i LCD displayen för att visa att knapplåset är på.
C. BLINKDIOD INDIKERINGAR:
DIOD
Av
Blink
På (konstant)
Paus PÅ
FUNKTION
Systemet avstängt
Automatisk start av
Verkstads läge
Pinkod avstängd
KONTROLL AV SYSTEMETS STATUS:
När du vill se systemets nuvarande status med hjälp av LCD displayen, tryck på
(C) knappen. Den svarar med
knapp 2 gånger, inom 3 tryck på
fjärrkontrollen
en melodi, LCD skärmen skall tändas upp.
3
Ver: 1.0.3
D. BAGAGELUCKEÖPPNING (KANAL 3) UTGÅNG:
Tryck in
knappen på fjärrkontrollen i 2 sekunder för att fjärrkontrollera bagageluckan,
eller annan elektronisk utrustning.
E. KANAL 4 TIMERKONTROLLERAD UTGÅNG: (Se larmfunktioner III – 5 Programmering.)
och
knappar samtidigt för att aktivera funktionen på kanal 4. Kanal 4 är av
Tryck på fjärrkontrollens
användaren en programmerbar utgång. Det går att programmera utgången till att skicka ut en minus signal
under valfri tid från 1 sekund till 120 sekunder. Detta kan man till exempel använda för att slå på extraljus,
styra el fönsterhissar eller taklucka mm. Fabriksinställningen är en momentan puls.
F. KANAL 5 TIMERKONTROLLERAD UTGÅNG: (se larmfunktioner III – 6 Programmering.)
Tryck på fjärrkontrollens
och
knappar samtidigt för att aktivera funktionen på kanal 4. Kanal 4 är av
användaren en programmerbar utgång. Det går att programmera utgången till att skicka ut en minus signal
under valfri tid från 1 sekund till 120 sekunder. Detta kan man till exempel använda för att slå på extraljus,
styra el fönsterhissar eller taklucka mm. Fabriksinställningen är en momentan puls.
G. KANAL 6 TIMERKONTROLLERAD UTGÅNG: (se larmfunktioner III – 6 Programmering.)
Tryck på fjärrkontrollens
och
knappar samtidigt för att aktivera funktionen på kanal 4. Kanal 4 är
av användaren en programmerbar utgång. Det går att programmera utgången till att skicka ut en minus
signal under valfri tid från 1 sekund till 120 sekunder. Detta kan man till exempel använda för att slå på
extraljus, styra el fönsterhissar eller taklucka mm. Fabriksinställningen är en momentan puls.
HANTERING AV FJÄRRSTART:
A. ATT FJÄRRSTARTA FORDONET:
När du vill fjärrstarta fordonet.
Fjärrstarta
fordonet
1. Tryck 2 gånger på
knappen.
2. Blinkers kommer att aktiveras för att indikera att signalen är mottagen.
3. Motorn kommer att startas inom ca: 5 sekunder.
4. När väl motorn startats, kommer blinkers att återigen tändas och förbli på, och
klimatkontrollen kommer att aktiveras samt justera temperaturen till den av dig
för inställda värdet.
När fordonet är igång kommer "minuterna" visade i displayen att blinka för att indikera
nedräknings timern som är för inställt av din verkstad på 5, 10 eller 30 minuters gångtid.
5. Fordonet kommer att vara igång 5 till 30 minuter, och därefter stängas av.
Fordonet startat
När fjärrstarten stängs av kommer nedräknings timern att släckas samt en melodi
kommer att spelas upp.
OBS: Fjärrstarten kommer ej att starta fordonet om något av följande har skett.
1. Motorhuven är öppen.
2. Bromspedalen är nedtryckt
3. Växelväljaren är i annat läge än "NEUTRAL" eller "PARKERING"
SÄKER START: (Barnsäkert läge) (Se start funktioner I – 5 Programmering.)
knappen startar fordonet. Om man önskar ett säkrare sätt att
Från fabrik är systemet inställt att 2 tryck på
aktivera starten, och därigenom eliminera start av misstag, gör på följande sätt.
Användaren trycker på
och
knapparna samtidigt för att starta fordonet.
B. MOTORSTARTSMINNE (För fordon med manuell växellåda)
(klipp av den lila kabeln på centralen för fordon med manuell växellåda.)
Systemet känner av att systemet är i manuellt läge och inga extra inställningar behöver göras. Systemet
kommer i detta läge att göra på följande sätt när du lämnar fordonet kommer systemet att känna av och
memorisera det manuella läget i växellådan. (Om fordonet har automatisk växellåda kommer detta inte att
göras.)
4
Ver: 1.0.3
1. När motorn är igång, dra åt handbromsen och lägg växelväljaren i läge "neutral"
2. Innan motorn stängs av tryck på
knappen två gånger.
Blinkdioden kommer att blinka 3 gånger för att kvittera detta.
3. Ta ur tändningsnyckeln från lås cylindern.
Motorn fortsätter att gå tills det att den förinställda tiden gått ut, alternativt när låsknappen
4. Stig ur fordonet och stäng alla dörrar.
Motorn kommer fortfarande att gå och detta är som det skall.
trycks in.
5. Inom 1 minut från steg 1, tryck på
knappen för att låsa dörrarna
6-1. Om motorn stängs av direkt är systemet redo för att därefter fjärrstartas.
6-2. Om motorn EJ stängs av direkt, har systemet ej memoriserat starten korrekt.
Repetera då proceduren ovan igen.
Om någon av dörrarna efter ovan beskrivna procedur öppnas, kommer fjärrstartfunktionen EJ att fungera,
då måste proceduren göras om.
OBS: Om motorstartsminnet har aktiverats kommer den fördröjda innerbelysningen att tillfälligt kopplas ur.
C. ATT HANTERA ETT FJÄRRSTARTAT FORDON:
Sätt i tändningsnyckeln och vrid den till "ON" (inte start) läget
Tryck ner bromspedalen.
Observera: Om bromspedalen trycks in före tändningen är i läge "ON" kommer bilen att stanna.
D. STANNA TILLFÄLLIGT:
Denna funktion gör att du kan lämna fordonet igång efter det att nyckeln tagits ur för att lämna och låsa
fordonet en kortare period, användbart om det t.ex. är väldigt kallt eller varmt ute och man vill behålla
temperaturen i fordonet.
1.Innan du stänger av fordonet, tryck på
knappen 2 gånger och lysdioden kommer att blinka 3 gånger för
att bekräfta detta.
2. Vrid AV tändningen.(motorn kommer att fortsätta vara igång).
3.Motorn kommer att vara igång under den förprogrammerade tiden, alternativt tills det att en "avstängnings
trigg" kommer.
OBS: För fordon med manuell växellåda, dra åt handbromsen före du trycker på
knappen.
E. TIMER / TEMPERATUR START:
Detta system kan programmeras att startas motorn var tredje timme, eller startats en viss tid varje dag,
motorn kommer då att gå under den önskade tiden och därefter stängas av.
VIKTIGT! Timer Start får ENDAST användas vid öppna områden, starta aldrig fordonet i stängda utrymmen
såsom garage etc.
3 timmars start med temperatur kontroll AV: Denna funktion är avsedd för extremt kalla områden,
systemet startar fordonet var tredje timme för att förhindra nedkylning av motorn med startproblem som
påföljd.
ANTALET STARTER ÄR BEGRÄNSAT TILL 6 GÅNGER.
3 timmars start med temperatur kontroll. (Se start funktioner I – 8 Programmering.)
Om du har installerat tillbehöret temperatursensor, och programmerat PÅ denna funktion, kan systemet
programmeras att automatiskt fjärrstarta motorn om temperaturen inne i fordonet ändras från den
förprogrammerade temperaturen.. Systemet kommer att kontrollera temperaturen var tredje timme och
kommer att starta fordonet för att återställa önskad temperatur. Det finns 3 lägen att välja på.
Daglig timer start av fordon: Denna funktion är väldigt användbar om föraren åker samma tid varje
morgon. Innan du aktiverar din dagliga timer start skall du ställa in tiden för när fordonet skall startas. Se
"timer inställning för daglig start", sid 16.
GÖR SÅ HÄR:
knappen 2 gånger för att fjärrstarta fordonet. Så snart fordonet har startat och blinker tänts,
1. Tryck på
2. Tryck direkt på
knappen 1 gång, inom 2 sekunder.
3-a. 3 Timmars start: Tryck snabbt på
knappen (eller tryck in
+
knapparna, om du programmerar
med
+ knapparna =Start/Stop knappar) Blinkers kommer att kvittera 3 gånger. Sirénen kommer
att kvittera 3 gånger. Fordonet är nu programmerat att startas var tredje
3-b. Daglig timer start: Tryck på
knappen först, inom 3 sekunder tryck
på
( )
knappen. Blinker kommer att blinka 6 gånger och sirénen kvittera 6 gånger. Fordonet är
nu programmerat att starta den aktuella tiden nästkommande dag.
Den valda tiden är nu inställd och visas ungefär 3 sekunder på LCD displayen,
därefter kommer ikonen
att visas i displayen.
5
Ver: 1.0.3
4. Tryck på bromspedalen för att stanna motorn.
Avaktivera timerstarten:
Timer starten kan av aktiveras manuellt igenom att gör på följande sätt:
Se till att fordonet inte är aktiverat med fjärrstart.
2. Vrid PÅ tändningen, blinkdioden kommer att blinka.
knappen 2 gånger för att fjärrstarta fordonet. Så snart motorn går
1. Tryck på
2. Tryck direkt på
knappen, därefter tryck och håll in
knappen i 2 sekunder. (Eller tryck in
+
knapparna, om du programmerat +
knapparna att vara Start/Stop knappar.)
Fordonet är inte längre programmerat att startas automatiskt.
F. TEMPERATUR KONTROLL
Om du installerat en temperatursensor, visas aktuell temperatur i kupén, i LCD
displayen, innan du värmer upp eller kyler ner fordonet med hjälp av fjärrstarten.
Tryck på
knappen först, inom 3 sekunder tryck på
( ) knappen, kupé
temperaturen kommer att visas i LCD displayen. Detta värde kan vara högre än
utomhus p.g.a. att det är ett slutet utrymme.
G. ATT STÄNGA AV FJÄRRSTARTEN:
När motorn är igång (fjärrstartad), och du vill stoppa den,
knappen på fjärrkontrollen 2 gånger under fjärrstartsläget..
Tryck på
Ställ (tillbehör) brytaren för urkoppling av fjärrstart i läge AV om sådan är
installerad.
Tryck på bromspedalen
Koppla ur handbromsen, (för de fordon med manuell växellåda)
Fordonet kommer att stängas av och slå av lyset för att indikera att motorn är
avstängd.
H. AVSTÄNGNINGSINGÅNGAR FÖR FJÄRRSTARTEN:
Om något av följande lägen existerar, kommer motorn ej att starta, eller eventuellt stängas av på en gång:
1. Huven är öppen.
2. Bromspedalen är nedtryckt.
3. Handbromsen är urkopplad ( gäller fordon med manuell växellåda)
4. Motorn är övervarvad (Endast varvtalskontrollerade system)
5. Den förprogrammerade tiden har gått ut. /10 / 20 / 30 minuter)
6. Tryck på
knappen 2 gånger när fordonet är fjärrstartat.
7. Ställ (tillbehör) brytaren för urkoppling av fjärrstart i läge AV om sådan är installerad.
8. Motorn gick inte igång efter 3 startförsök.
I. KOPPLA BORT FJÄRRSTARTEN (vid installerad avstängningsbrytare)
Denna funktion tillåter dig att tillfälligt koppla bort fjärrstartsfunktionen, för att undvika att den går igång av
misstag. T.ex. om fordonet är på verkstad eller förvaras i ett instängt utrymme. För att koppla bort fjärrstarten,
ställ avstängningsbrytaren i läge AV.
6
Ver: 1.0.3
LCD FJÄRRKONTROLLEN:
OBS: Om systemet är stört av starka radiosignaler, eller
höga byggnader samt högspännings kablar i luften,
kan räckvidden bli något mindre än normalt p.g.a.
att systemet ligger på en låg-effekts frekvens.
A. BYTE AV BATTERI:
Ett 1.5V typ AAA Alkaline batteri strömförsörjer fjärrkontrollen. När
ikonen att visas i displayen.. När
batteriet blir svagt kommer
det gamla batteriet är utbytt mot ett nytt, kommer det att kvittera
med ett "beep" ljud som bevis på att batteriet är ok och klockan
kommer att stå på AM 12: 00 efter det att alla ikoner har visats.
Justera tiden igenom att trycka på
tiden ställs in. ( Se tids inställning)
i 3 sekunder före det att
OBS: Tryck på
knappen 2 gånger när batteriet är
borttaget, sätt DÄREFTER i ett nytt batteri.
B. LCD FJÄRRKONTROLLENS IKONER OCH FUNKTIONER:
Fjärrkontrollen sänder
Det sänds en signal till systemet från
fjärrkontrollen.
Stöt sensor utlöst (tillval)
Stöt sensorn har reagerat (Zon 4)
Motorn startas
Fordonet fjärrstartas / tändning
påslagen
Timer kontrollerad start
Motorn startas automatiskt nästa dag
vid samma tid, alternativt var tredje
timme.
Tidsvisning
7
Mottagnings indikator
Du är inom räckhåll från systemets
utsignal.
Varnings sensor (tillval)
Varningssensorn har reagerat. (Zon
1)
Motorn är igång
Fordonets motor är igång
Temperatur visning
Kupé temperaturen i fordonet visas.
Väcknings larm
Du har ställ in tid för väckning
Ver: 1.0.3
Sparläge
Sparar batteriet på fjärrkontrollen.
Förbrukningen blir "0" mA.
Knapp lås
Kopplar bort tangenterna på
fjärrkontrollen tillfälligt.
Batteri styrka låg
Batteriet måste bytas på
fjärrkontrollen.
Nedräknings timer
Påminnelse om när parkeringstiden
är slut.
Vibrator läge
Fjärrkontrollen vibrerar när systemet
skickar signal till fjärrkontrollen.
Sökning av föraren (tillval) Någon
söker dig vi ditt fordon.
C. PROGRAMMERING AV LCD FJÄRRKONTROLLEN:
Fjärrkontrollens knappar
(1 sekund)
Beskrivning
LCD skärmen tänds i 5 sekunder.
(3 sekunder)
Timer Programmerings läge.
(5 sekunder)
Batteri sparläge
-
Nollställning av blinkande ikoner och
melodier på LCD displayen.
-
(2 sekunder)
-
Tryck inom 3 sekunder
Knapp lås (
) av /på
(2 sekunder)
Melodi / Vibrator (
(2 sekunder)
Programmera nedräkningstimer(
)
(10Min / 20min / 30min /1Timme /1.5
Timmar / 2.0 Timmar)
AV / PÅ aktivera "beep" ljud när
knapparna trycks ned.
(2 sekunder)
Handhavande
Tryck in knappen i 1 sekund
1 melodi bekräftar påslaget.
Tryck in i 3 sekunder
2-melodier bekräftar påslaget
Tryck och håll in i 5 sekunder.
1 melodi bekräftar påslaget.
Tryck inom 3 sekunder
) läge.
Tryck inom 3 sekunder
Tryck inom 3 sekunder
*När detta läge lämnas blinkar
knappen 1 sekund, med en melodi bekräftas aktiveringen och
1. Bakgrundsbelysning PÅ: Tryck in
belysningen tänds i 5 sekunder.
2. Batteri sparläge. När batteri sparläget är på drar fjärrkontrollen "0" ström för att spara batteriet i
fjärrkontrollen.
knappen i 5 sekunder, med en melodi och ikonen
Aktivera: 1.Tryck in
indikeras att läget är aktivt.
2. Eller vrid PÅ tändningen, i detta läge aktiveras sparläget automatiskt.
Av aktivera: Tryck på någon av knapparna på LCD fjärrkontrollen för att gå ur läget.
3. Nollställning av blinkande ikoner samt melodier: Tryck på
knappen 3 gånger inom 3 sekunder för
att nollställa displayen på LCD displayen.
4. Stänga av melodierna när systemet skickar information till /från fjärrkontrollen: När systemet skickar
information kommer LCD displayen att visa blinkande ikoner samt spela melodier, för att ta bort dessa ljud,
tryck bara på någon av knapparna på fjärrkontrollen.
5. Knapp lås: Detta är bekvämt om man temporärt vill undvika att skicka information från fjärrkontrollen till
systemet oavsiktligt.
Tryck på
knappen, inom 3 sekunder tryck in
AV eller PÅ knapp låset.
knapp låset är PÅ.
( ) knappen i 2 sekunder för att
ikonen kommer att visas i LCD displayen för att visa att
8
Ver: 1.0.3
6. Vibrator/ melodi läge:
Detta är användbart när man är på platser där det kan vara svårt att höra melodierna från
fjärrkontrollen. Vibratorn kommer då att vibrera för att indikera en signal från ditt system.
Tryck på
knappen först, inom 3 sekunder tryck och håll in
sekunder för att välja läge, melodi eller vibrator. Ikonen
vibrator är PÅ.
9
(
) knappen i 2
kommer att visa när läge
Ver: 1.0.3
7. AV / PÅ aktivera "Beep" ljud vid knapptryckning:
Fjärrkontrollen har ett kort "beep" ljud för att kvittera knapptryckningar. Om du önskar koppla bort detta tryck
på
knappen först, inom 3 sekunder tryck och håll in
knappen i 2 sekunder.
8. Svagt batteri indikation:
När batteriet börjar bli svagt kommer 2 korta "beep" ljud att höras och ikonen
på fjärrkontrollen sker.
visas när knapptryckning
9. Inställning av nedräkningstimer:
1. Tryck på
ikonen
knappen först, inom 3 sekunder tryck in
(
) knappen i 2 sekunder. LCD displayen visar
och timer. Tex ( 0:10) ,
2. Tryck på
(
) knappen igen för att visa nästa val av timer. Tex (.0:20),sedan (0:30)…..osv.
3. Gå ur detta läge när ikonen
blinkar.
Obs: 1.Nedräkningsperioderna är satta till 10 min, 20 min, 30 min, 1 timme, 1.5 timme, och 2 timmar
maximalt.
2. När nedräkningstimern visar 0:00 menas att tiden gått ut.
3. Tryck på
knappen för att se den korrekta tiden, när timern räknar ned.
10. Utom räckhåll indikation:
1. Om du är inom räckhåll för systemet visas
2. Om du är utom räckhåll för systemet kommer
ikonen på LCD displayen.
ikonen att försvinna.
D. TID & TIMER INSTÄLLNING PÅ FJÄRRKONTROLLEN:
Fjärrkontrolls knapp:
1
2
3
4
Beskrivning:
Tidsinställning (Hour) blinkar för
justering
tryck på knapp:
för
– och
för +
Tidsinställning (Minute)
blinkar för justering
för
– och
för +
knappen 1
Väcknings timer inställning (Hour)
blinkar för justering
för
– och
för +
Tryck på
gång.
knappen 1
Väcknings timer inställning
(Minute) blinkar för inställning
för
– och
för +
Tryck på
gång.
knappen 1
Väcknings larm AV/PÅ
för OFF och
Tryck på
gång.
knappen 1
för
– och
för +
Tryck på
gång.
knappen 1
Nedräkningstimer (Hour)
blinkar för justering
(Max.19 timmar och 59 minuter)
Nedräkningstimer inställning (Minute)
blinkar för inställning
för
– och
för +
Tryck på
gång.
knappen 1
Nedräkningstimer AV/PÅ
för OFF och
Tryck in
sekunder.
knappen i 2
Daglig timer start inställning
för
tryck in
sekunder.
knappen i 3
Tryck på
gång.
knappen 1
Tryck på
gång.
Blinkande
/
(Hours) för justering
ikoner
– och
för ON
för ON
för +
och
AVSLUTA: Tryck in
knappen i 2 sekunder eller låt den vara i 10 sekunder, så kommer systemet att avsluta
programmerings läget.
1. Tidsinställning: Tex till: AM10:30
1. Tryck in
2. Tryck på
3. Tryck på
4. Tryck på
knappen i 3 sekunder, 2 melodier och “Hours” visas för justering.
eller
knappen för att minska eller öka “Hour” tills det att AM10:xx visas
knappen 1 gång till så visas “Minutes” för justering.
eller
knappen för att öka eller minska “Minutes” tills det att AM 10:30
10
Ver: 1.0.3
knappen i 2 sekunder med en melodi som kvittering på att timer programmeringsläget är
5. Tryck på
avslutat.
2. Väcknings alarm inställning: Exempel till PM 6:30
1. Tryck in
knappen i 3 sekunder, med 2 melodier och “Hours” blinkar för justering.
2. Tryck in
knappen 2 gånger, LCD displayen visar
3. Tryck in
4. Tryck in
5. Tryck in
6. Tryck in
7. Tryck på
8. Tryck på
9. Tryck på
eller
ikonen och “Hours” blinkar för justering.
knappen för att öka eller minska “Hour” tills det att PM 6:xx visas.
knappen 1 gång till och då visas “Minutes” för justering.
eller
knappen för att öka eller minska “Minutes” tills det att PM 6:30 visas.
knappen 1 gång till och då visas
ikonen för väcknings larm AV/PÅ inställning.
knappen för att starta väcknings larm timer och ikonen "ON" kommer att visas.
knappen för att stoppa väcknings alarm timern, och ikonen "OFF" kommer att visas.
knappen 2 gånger med en melodi för att bekräfta att väcknings alarm timer läget är avslutat.
3. Nedräknings timerinställning: Ex nedräkning på 2:30
1. Tryck och håll in
2. Tryck på
justering.
3. Tryck på
4. Tryck på
5. Tryck på
6. Tryck på
7. Tryck på
Tryck på
knappen i 3 sekunder, med 2 melodier och "Hours" som bekräftelse om justering.
knappen 5 gånger, LCD displayen kommer att visa
eller
ikonen och “Hours” blinkar för
knappen för att miska eller öka “Hour”tills det att 2:xx visas.
knappen 1 gång till för att “Minutes” skall börja blinka för justering.
eller
knappen för att minska eller öka “Minutes” tills det att 2:30 visas.
knappen 1 gång till och
ikonen blinkar för inställning av PÅ eller AV av nedräkningstimer.
knappen för att starta nedräkningstimern och ikonen "ON" kommer att visas i displayen.
knappen för att stanna nedräkningstimern, och ikonen "OFF" kommer att visas i displayen.
knappen i 2 sekunder, med 1 melodi som bekräftar avslutning av timer läget.
8. Tryck på
Obs: Maximal tid är 19 timmar.
4. Tidsinställning för daglig timer start: Ex till AM 6:30
1. Tryck in
knappen i 3 sekunder, med 2 melodier och "Hours" som bekräftelse på start av justering.
2. Tryck in
knappen i 2 sekunder, LCD displayen kommer att blinka med
för inställning.
3. Tryck på
4. Tryck på
5. Tryck på
6. Tryck på
eller
/
ikoner och "Hours"
knappen för att minska eller öka timmarna tills det att AM 6:00 visas.
knappen igen så visas "Minute" blinkande.
eller
knappen för att minska eller öka minuterna tills det att AM 6:30 visas.
knappen i 2 sekunder med 1 melodi som bekräftelse på avslut.
Härmed intygar ILV Industri AB att detta fjärrstartsystem står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG
11
Ver: 1.0.3
INSTALLATIONSINTYG
Härmed intygas att den beskrivna utrustningen installerats av undertecknad behörig
installatör och i enlighet med tillverkarens anvisning.
Följande installationspunkter är obligatoriska och har anslutits:
Lysdiod placerad väl synligt utifrån
Verkstadsbrytare Placering:_________________________________________________
Stämpel och namnteckning:
Bilmodell:
Reg nr:
Datum:
Modell: MaxControl R-600 Advance
Distributör: ILV INDUSTRI AB
12