Kemi Bas 2 150602

Kemi Bas 2
7,5 högskolepoäng
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
Tentamen
40S08A
TNBas1, Tekniskt/Naturvetenskapligt basår
Namn:
(Ifylles av student)
Personnummer:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
2015 06 02
9:00-13:00
Hjälpmedel:
Papper, penna, radergummi, kalkylator och formelsamling
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
20p – 3, 30p – 4, 40p - 5
50 poäng
Allmänna anvisningar:
Nästkommande tentamenstillfälle:
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Tatiana Svedén
070 541 64 86
1
1. Diagramet beskriver reaktionen
2HI(g) ↔ H2(g) + I2(g)
∆H = +53 kJ
som sker i en sluten rundkolv med volymen 500 cm3 vid en viss temperatur.
a)
b)
c)
d)
Beskriv reaktionsförloppet under de första 300 sekunderna.
(2p)
Uppskatta reaktionshastigheten efter 150 sekunder.
(2p)
Uppskatta reaktionshastigheten efter 350 sekunder.
(1p)
På vilket sätt kam man öka substansmängden vätejodid utan att öppna behållaren?
(1p)
2. Reaktionen från vänster till höger är exoterm:
2SO2 (g) + O2 (g) ↔ 2SO3 (g)
Hur påverkas jämviktsläget för reaktionen ovan om man:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
ökar O2 – koncentrationen
höjer temperaturen
ökar trycket
tillför mer svaveldioxid
tar bort syrgas
tillsätter katalysator.
(3p)
3. Man löser 2,40 g natriumhydroxid i vatten och späder lösningen till volymen
1,00 dm3.
a)
b)
c)
d)
Beräkna lösningens koncentration.
Beräkna [Na+] och [OH-] i lösningen.
Vad är [NaOH] i lösningen?
Beräkna pOH i lösningen.
(2p)
4. Filmjölk får sin syrliga smak av mjölksyra. Den bildas genom bakteriers inverkan på
det mjölksocker som finns i mjölken. Mjölksyra är en svag syra med pKa = 3,86 vid
25 °C. Dess salt kallas laktat (eng. Lactic acid). Man kan beteckna mjölksyran HL.
Beräkna pKb och Kb för laktatjonen, L-.
(3p)
5. Man titrerade 25,00 cm3 bariumhydroxidlösning med 0,0103 mol/dm3 saltsyra. Vid
titreringen gick det åt 24,35 cm3 saltsyra. Vid ekvivalenspunkten innehöll titrerkolven
bariumkloridlösning.
a) Skriv reaktionsformel.
b) Beräkna bariumhydroxidlösningens koncentration.
c) Vilken koncentration hade den erhållna bariumkloridlösningen?
(5p)
6. Ange ämnesklass för:
a) CH3-CH2-CH=CH2
b) CH3-CH2-CH(OH)-COOH
c) C4H9-O-C4H9
d) C4H9O-CO-C3H7
(4p)
7. Vad menas med begreppen: nukleofil resp. elektrofil? Ge exempel för varje begrepp.
(2p)
8.
a) Vad kallas sådana ämnen som innehåller en eller flera bensenringar? Ge exempel.
(1p)
b) På vilket sätt bildas etrar, aldehyder och ketoner.
(3p)
9. Vilka delar av cellen kan förknippas med:
a) proteinsyntes,
b) glykolys,
c) energiomvandling,
d) arvsmassa.
(2p)
10.
a)
b)
c)
d)
Rita en generell strukturformel för en aminosyra.
(1p)
Vad menas med zwitterjon?
(1p)
Rita strukturformel för en dipeptid. Ange bindningstyp.
(2p)
Vilka typer av kemisk bindning medverkar till att stabilisera proteinets tertiära
struktur?
(3p)
11. Glukosmetabolismen kan delas upp i tre steg. Ange i vilket eller vilka steg följande
processer sker:
a) dekarboxylering
b) oxidation av vätebärare
c) reaktion mellan koenzym A och oxalacetat
d) bildning av ATP
(4p)
12.
a) Beskriv hur DNA är uppbygd.
b) Rita en figur och förklara hur replikationen sker.
13. Förklara begreppen
a) anabolism
b) katabolism
c) metabolism.
(2p)
(3p)
(3p)