ASSA Pando ™ mini reader - Ruko e-shop

ASSA Pando ™ mini reader
Om ASSA Pando
ASSA Pando mini är en Hi-O MIFARE DESFire läsare. Som standard läser
Pando mini serienummer men läsaren kan konfigureras för sektorläsning av
MIFARE Classic, Applikations läsning av MIFARE DESFire, iCLASS eller SEOS.
All konfigurering av lästekniker sker med ett för anläggningen unikt setup-kort.
Hi-O installation
Hi-O enheter är enkla att installera, alla enheter ansluts parallellt med hjälp av
fyra trådar. Enheter på Hi-O bussen får sin matningsspänning från DAC 530,
DAC564 eller LCU9101.
Ändra Hi-O grupp In -> Ut/Ut->In läsare
Läsaren levereras som in-läsare. Om läsaren önskas ändras till
ut-läsare eller tillbaka till in-läsare, behöver stegen nedan göras.
Ändringen måste göras innan läsaren låses på Hi-O bussen.
1)
Placera läsaren upp och ned med fronten mot dig.
Indikeringar för Pando mini
Läsaren har en grön samt en röd LED. Funktionen för dessa beskrivs i tabellen
nedan för de olika faserna vid konfiguration samt i drift.
Indikeringar vid uppstart
Grön LED
Blinkar i upp till 90 sekunder, i en sekunders
intervaller, läsaren väntar på ett setup-kort.
(Sekvensen kan avbrytas med ett valfritt användarkort.)
Röd LED
Läsaren är oinitierad på Hi-O bussen, läsaren är
(Släckt vid uppstart)
inte låst till en specifik Hi-O buss.
Röd LED
Läsaren är låst till en specifik Hi-O buss, röd
(Lyser vid uppstart)
indikerar att läsaren är låst och krypterad.
Summer
In-läsare (Default)
(Ett pip vid uppstart)
Summer
Ut-läsare
(Två pip vid uppstart)
Indikeringar i drift
Grön LED
Röd LED
Grön blinkar
Röd Blinkar
Lyser vid olåst dörr samt vid giltigt kort.
Lyser vid ogiltigt kort.
Snabb blink och en tre sekunders paus, läsaren är
offline på Hi-O bussen eller inte initierad med en
DAC/LCU.
DAC offline från central
Kalibrering av sabotageindikering på Pando mini.
Läsaren är försedd med en lägessensor som reagerar om läsaren rör sig från sitt
inlärda standardläge. Pando mini lär sig sin position under de 5 första
sekunderna vid uppstart, se därför till att läsaren är placerad i sin slutliga
position där den ska vara installerad när läsaren spänningssätts.
Om läsaren flyttas från detta läge efter de 5 sekunderna kommer sabotage larm
att sändas till systemet.
Om läsaren rör sig under de 5 första sekunderna vid uppstart kommer ingen
standard position att lagras och sabotagefunktionen kommer därmed att vara
avstängd i läsaren.
Kalibreringen sker varje gång läsaren startar.
Teknisk dokumentation och support
Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella tryckfel och uppdatera informationen efter utskrift. På
hemsidan finns utförliga manualer tillgängliga för ARX passersystem.
Om du inte hittar svar på dina frågor i manualen hänvisar vi till ASSA tekniska support, de nås på +46
(0)8 775 16 60 alternativt: [email protected]
Konfiguration av kortteknologi (Sektorläsning, DESFire applikation, iCLASS)
1)
Bryt och slå till spänningen till läsaren.
2)
Grön indikering blinkar under 90 sekunder.
3)
Visa setup-kortet för läsaren innan den slutar blinka.
4)
Läsaren indikerar med ett ”kvitter” att programmeringen är klar och den
gröna indikeringen slocknar.
5)
Läsaren är nu programmerad med anläggningens krypteringsnycklar.
OBS! Om ett kort som presenteras för en ASSA Pando läsare inte har
krypteringsnycklar som överensstämmer med de i läsaren kommer den inte att visa
någon indikering.
2)
Anslut spänningen.
(Läsaren är i konfigurations mode i 90 sekunder)
3)
Visa och håll kvar ett valfritt användarkort framför läsaren
i minst 7 sekunder.
4)
Läsaren piper två gånger och blinkar med grön LED två
gånger. Avlägsna kortet från läsaren, läsaren är
nu en ut-läsare.
(Om kortet hålls kvar i ytterligare fem sekunder återgår läsaren
till att var en in-läsare, ett summer pip samt ett blink på grön
LED indikerar det. Hi-O gruppen kommer att växla var femte
sekund mellan in och ut, om kortet hålls kvar vid läsaren.)
5)
Placera läsaren åt rätt håll samt initiera läsaren till
DAC/LCU, Se manual för DAC/LCU.
Deaktivera kortavläsnings pip
Läsaren levereras med kortavläsnings pip aktiverat, det är bara om
kortavläsnings pip inte önskas som manövern nedan behöver
göras.
1)
Placera läsaren åt sidan, med fronten mot dig.
Tekniska specifikationer
Matningsspänning
Strömförbrukning vid
Säkring
Rekommenderad kabel
Kabel på läsaren
Hi-O Kabellängd
Temperatur
Luftfuktighet
IP
12-24 V DC (min 10.8V, max 27,6V DC)
12V: 58mA, 27,6V: 25mA
Läsare anslutas till avsäkrad ASSA enhet som
DAC eller LCU
EKKX 2x2x0,2
5m
Totalt:
Max. 50 m
Kabelgren längd: Max. 10 m
– 30°C till + 70°C
5 % to 95 %
65
Kabel
Vit
Brun
Grön
Gul
CAN-H
CAN-L
+12-24 V DC
0V
Anslutning till Hi-O buss LCU9101, DAC530 eller
DAC564
Matning läsare via avsäkrad ASSA enhet som
LCU9101, DAC530 eller DAC564
Lås upp en Hi-O låst Pando mini läsare.
Normalt låser man upp läsaren via den DAC eller LCU den är ansluten till, men om
man behöver låsa upp läsaren utan DAC eller den LCU den har blivit låst via, gör
enligt följande.
1)
Håll läsaren upp och ned
2)
Anslut spänningen
2)
3)
Visa och håll kvar ett valfritt användarkort framför läsaren
i minst 7 sekunder.
Slå på spänningen till läsaren.
Röd LED lyser fast, som indikerar att läsaren är låst.
3)
Inom 20 sekunder vicka läsaren fram och tillbaka 6 till 10 gånger.
Läsaren piper samt växlar till röd LED, summer av.
4)
När läsarens röda LED slocknar är läsaren upplåst från Hi-O bussen.
4)
(Om kortet hålls kvar i ytterligare fem sekunder växlar läsaren till
Grön LED, kort avläsnings pip är åter aktiverat.)
ASSA Pando ™ mini reader
About ASSA Pando
Change the Hi-O group In -> Out / Out -> in reader
ASSA Pando reader is a Hi-O reader. By default the Pando mini reader reads
serial number on the cards but the reader can be configured for sector reading of
MIFARE Classic, applications reading of MIFARE DESFire, iCLASS or SEOS.
All configuration are made with a customer specific Setup card.
The reader is supplied as an in reader, If you want to change it to an
1)
out reader, the configuration below needs to be done
.
2)
The change must be made before the reader is locked in Hi-O bus.
3)
1) Place the reader upside down with the front toward you.
4)
Hi-O Installation
Hi-O devices are easy to install, all devices are connected in parallel and just
using four wires. Units on the Hi-O bus gets its supply voltage from the
DAC 530, DAC564 or LCU9101.
5)
Indications for Pando mini
The reader has a green and a red LED, the function of these are described in
the table below, during the various phases of configuration and operation.
Indications on startup
Green LED
Flash for up to 90 seconds, in one second
intervals. The reader is waiting for a setup card.
(The sequence can be interrupted with a common
access card.)
Red LED
The reader is uninitialized at Hi-O bus, the reader
(Not lit at startup)
is not locked to a specific Hi-O bus.
Red LED
The reader is locked to a specific Hi-O bus, red
(Lit at startup)
indicates that the reader is locked and encrypted.
Buzzer
Reader in (Default)
(One beep at startup)
Buzzer
Reader out
(Two beeps at startup)
Indications in operation
Green LED
Lit when valid card is shown or at an unlocked
door.
Red LED
Lit when invalid card in shown
Green flashing
Rapid flash and a three-second pause, the reader
are offline from the Hi-O bus or not initialized to a
DAC or a LCU.
Red flash
DAC offline from LCU
2)
Connect the power.
(The reader is in configuration mode in 90 seconds)
3)
Show and hold any user card in front of the reader for at least 7
seconds.
4)
The reader will beep twice and flash with green LED twice.
Remove the card from the reader, the reader is now an out
reader.
(If the card is kept for another five seconds, the reader will switch back
to be an in reader, buzzer beep and green LED flash to indicates that.
The Hi-O group will alternate every five seconds between in and out,
as long as the card is shown for the reader.)
5)
Place the reader in the right direction and initiate the reader
into the DAC / LCU, See manual for the DAC / LCU
Disabling the card read beep
The reader is shipped with the reading beep on, If you want to
deactivate the beep, the following steps must be done.
1)
Place the reader to the side, with the front toward you.
Technical documentation and support
We reserve the right to correct printing errors and update the information after printing.
At the website (https://teknisksupport.assa.se/) technical support can you find detailed manuals
available for the ARX access control system. If you cannot find answers to your questions in the
manuals, we refer to the ASSA technical support in your country.
IS559683940PA12
Disconnect and connect the power to the reader.
Green indication flashes for 90 seconds.
Show the Setup card to the reader, before it stops flashing.
The reader indicates that the programming is finished with a “chirp” and the
green indication is unlit.
The reader is now programmed with the encryption keys of the site.
Note! If a card presented to an ASSA Pando mini reader doesn’t have encryption
keys corresponding with the reader the reader will not indicate that anything is wrong
and the reader will not send any data.
Technical specifications
Power supply
Power Consumption at
Fuse
Cable on the reader
Hi-O Cable length
Temperature
Humidity
IP
12-24 V DC (min 10.8V, max 27,6V DC)
12V: 58mA, 27,6V: 25mA
Connected the reader to a fused ASSA unit DAC
or a LCU
5m
Total:
Max. 50 m
Cable branch length: Max. 10 m
– 30°C to + 70°C (– 22°F to + 158°F)
5 % to 95 %
65
Cable
White
Brown
Green
Yellow
CAN-H
CAN-L
+12-24 V DC
0V
Connection to the Hi-O bus
LCU9101, DAC530 or DAC564
Power to the reader, through a fused ASSA unit
as LCU9101, DAC530 or DAC564.
Unlock a locked Hi-O reader.
Calibration of the tamper indication on the Pando mini reader.
Pando mini is provided with a position sensor that responds if the reader is
moved from its memorized default position.
The reader learns its position during the first 5 seconds at start up, so make sure
that the reader is placed in its final position where it will be installed when the
reader is powered up. If the reader is moved from this position after the 5
seconds, a tamper alarm will be sent to the system.
If the reader is moves during the first 5 seconds at startup no default position
will be stored and the tamper alarm will not work in the reader.
Calibration is done each time the reader starts up.
Configuration of the card technology (Sector Reading, DESFire application, iCLASS)
2)
Connect the power
3)
Show and hold any user card in front of the reader for at least 7
seconds.
4)
The reader will beep and switch to red LED, the beep is
inactivated. (If the card is kept for another five seconds the reader will
enable the beep again. The Green LED flash, card readout beep is
activated again.)
Normally you unlock the reader through the DAC or the LCU that is connected to, but
if you need to unlock the reader without the DAC or the LCU it has been locked by
the following steps need to be done
1)
Hold the reader upside down
2)
Turn the power on to the reader.
Red LED remains lit during the startup time, indicating that the reader is locked.
3)
Within 20 seconds, wiggle the reader back and forth 6 to 10 times.
4)
When the reader's red LED goes off, the reader is unlocked from the Hi-O bus.