Gy Vård och omsorg i pdf

MMXV
Vård & Omsorg
Barn & Fritid
Läromedel
Läromedel
Vård & omsorg
Att förstå
sig själv och
andra bättre
Intervju med Gabriella Bernerson
2015
Intervju med Katri Cronlund
Barn & fritid
Låt alla bli sedda
och skapa en
bättre värld
MMX V
Lärande och
utveckling
Vård & Omsorg Barn & Fritid
Läromedel
Gabriella Bernerson
18
2 015
4
6
16
Vård- och omsorgsprogrammet
Att förstå sig själv
och andra bättre
Intervju med
Gabriella Bernerson
16
18
20
4
Låt alla bli sedda
och skapa
en bättre värld
Intervju med Katri Cronlund
Redaktion Lena Rydorff, Sanoma Utbildning och AB Huset Makalösa
Tryck Scanprint
Reservation för eventuella prisändringar efter publikationens tryckning.
Aktuella priser finns på www.sanomautbildning.se
2
Barn- och
fritidsprogrammet
Kurslitteratur
Universitet /Högskola
21
Titelregister
22
Beställningssedel
23
Försäljningsvillkor
Vi söker alltid personer med undervisningserfaranhet
från Vård och omsorgs­ och Barn­ och fritidsprogrammet som har tankar och
idéer kring morgondagens läromedel. Du kanske har en färdig idé till en bok
eller bara funderingar i allmänhet inom ditt område? Ta då kontakt med oss.
Lyssna direkt
i mobilen, surfplattan
eller datorn!
Mp3­filer och studiehandled­
ningar finns kostnadsfritt på
www.sanomautbildning.se
Vill du
bli författare?
Ladda ner
vår app!
app
De flesta av våra läromedel finns
även för Ipad och Android.
Ladda ner appen Sanoma Utb på
App Store (för iPad) eller Google
Play (för Android). Appen fungerar
även offline! Läs mer på:
www.sanomautbildning.se/digitalt
Förläggare [email protected]
Redaktör [email protected]
Redaktör petra.hasselströ[email protected]
@
Beställ
vårt digitala
nyhetsbrev!
Vill du ta del av nyheter
om vår utgivning och våra
fortbildningar? Anmäl dig
till vårt nyhetsbrev på
www.sanomautbildning.se
Planerar ni
nätverksträffar eller
andra konferenser för lärare
på Vård- och omsorgs programmet,
eller Barn-och fritidsprogrammet?
Vid sådana tillfällen deltar vi
gärna samt berättar om och visar
våra läromedel.
Sanoma Utbildning 2015
3
Låt alla bli sedda
och skapa
en bättre värld
Intervju med
Text Ulrika Almquist Foto Juliana Wiklund
Katri Cronlund
4
Rektor Katri Cronlund, som tidigare var lärare i samhällskunskap och psykologi, har bland annat skrivit böckerna
”Lev i tiden – Psykologi 1” och ”Etik och människans
livsvillkor”. Både under intervjun och i böckerna återkommer Katri till vikten av utveckling, reflektion och mångfald
för att vi alla ska kunna bli bättre på att bemöta varandra
med respekt och se allas lika värde. Det gäller såväl i
vardagen som inom vård och omsorg.
Mångfald M M X V Psykologi
atri Cronlund som
ursprungligen kom­
mer från Finland,
gifte sig med en
svensk man och flyttade till Sverige
1975. Katris skrivande tog fart redan
innan hon kom till Sverige, men när hon
flyttade hit upplevde hon att hon ”tap­
pat” sitt skrivspråk; att hon inte kunde
skriva på svenska trots att hon kunde
språket. Rektorn på den landstings­
vårdskola där Katri arbetade fick en
förfrågan från ett förlag om hon visste
någon som kunde författa läromedel.
Katri fick skriva ett provkapitel och blev
sedan kontrakterad av förlaget. Det var
så hennes författarskap inleddes.
Din bok ”Lev i tiden – Psykologi 1”
har levt i hela 20 år.
Vad tror du att det beror på?
Andra lärare säger att eleverna har lätt
för att ta till sig språket i boken. Kanske
beror det på att jag som skriver på ”ett
andra språk”, uttrycker mig mer avska­
lat och tydligt. Jag tänker alltid på att
jag skriver till en elev, så att det auto­
matiskt blir ett elevperspektiv. Jag
använder många exempel i boken, det
gör att den blir verklighetsförankrad.
Numera känner kanske fler igen min
bok och då bidrar det också till att fler
blir intresserade av den.
Vad är god etik?
Även om värderingar och moral kan se
olika ut så är den gemensamma näm­
naren och det viktigaste med en god
etik att man inte skadar andra.
Vem är du?
NAMN Katri Cronlund
YRKE Tidigare lärare i
samhällskunskap och
psykologi, numera rektor
FAMILJ Gift, 3 utflugna
barn, 3 barnbarn
BOR I Enhörna utanför
Södertälje
INTRESSEN Litteratur,
samhällsfrågor, kultur,
motion
INSIKT Alla behöver frisk
luft varje dag, man mår
bra av det.
FRAMTIDEN Nu har jag
skrivit 6 böcker och jag
kommer att fortsätta
skriva.
Vi människor behöver bli bättre på
att förankra etiken i vårt vardagsliv för
att sedan ha den med oss i arbetet också.
Boken beskrivs som en upptäcktsresa
i psykologi. Varför?
De flesta elever som läser boken kan
inte så mycket om teorier, forskning och
evidensbaserad kunskap. Det blir
intressant när man upptäcker hur fakta
förklarar vad till exempel olika beteen­
den kan bero på.
Vilken är din intention med din andra
bok ”Etik och människans livsvillkor”?
Inom vård och omsorg kommer du i
kontakt med många olika människor,
med olika etnicitet, könsidentitet och så
vidare. Boken lägger fokus på hur vi
bemöter och behandlar varandra. Vi
människor behöver bli bättre på att för­
ankra etiken i vårt vardagsliv för att
sedan ha den med oss även i arbetet.
Vilken betydelse har mångfald
för människans och samhällets
utveckling?
Mångfald berikar ett samhälle. Män­
niskor med olika förmågor och olika
egenskaper bidrar till utveckling. I en
grupp där alla tänker lika händer inte
mycket. Det behövs förändring för att
nå utveckling. Mångfald kan vara
jobbigt, då det kan innebära att vi
behöver tänka annorlunda. Det kan
också skapa konflikter. På så sätt
kräver mångfald mer av oss. Därför är
det extra viktigt att vi hela tiden jobbar
med mångfald för att visa att den är
något som berikar oss. Och som lärare
och personal behöver vi vara före­
bilder och ambassadörer genom att
lyssna på alla.
Hur kan vi se till att människor
får utrymme för sin integritet även
när de är i behov av vård?
Genom ständig utbildning och reflek­
tion. Vissa sjukhus har exempelvis
etikronder, vilket jag tycker är ett gott
initiativ.
En annan sak jag tycker är viktig för
att vi ska bli mer mänskliga mot var­
andra är att vi ser helheten och har ett
holistiskt perspektiv. Att till exempel
hos en patient inte bara se en brusten
blindtarm, utan även kunna förstå den
oro som patienten kanske känner för
att få ett ärr på sin kropp. Vi måste se
hela bilden, hela människan!
Är vi ibland alltför snara med
att döma våra medmänniskor
i vår allt snabbare värld?
Vi har mycket mer sociala kontakter
än tidigare generationer. Det gör att vi
måste bli snabbare på att bedöma
och då finns risken att vi dömer utifrån
våra fördomar.
Vi behöver alla tänka på hur vi
pratar med barn redan när de är små.
Att istället för att säga ”vad söt du är”
som premierar det yttre, plocka fram
en egenskap man vill berömma.
Alla människor mår bra av att bli
sedda och accepterade. Om vi bemö­
ter alla med respekt och ser till allas
lika värde så bidrar vi till en bättre
psykisk hälsa.
Till vem vänder sig dina böcker?
I första hand till de som tänkt sig att
arbeta inom vård och omsorg, både
unga och vuxna. Jag har jobbat med
båda grupperna och det finns fler lik­
heter än skillnader.
Som medmänniska, vad vill du
bidra med här i världen?
Om jag genom de utbildningar jag
organiserar kan hjälpa människor
vidare, ännu en bit på vägen till ett
bättre liv, så är jag tacksam.
Jag vill gärna passa på att dela med
mig av siouxindianernas bön som jag
tycker mycket om: “Store ande, må jag
bara döma dem i vilkas mockasiner jag
vandrat.”
Mer info om Lev i tiden – Psykologi 1
och Etik och människans livs­v illkor
www.sanomautbildning.se
Sanoma Utbildning 2015 5
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och
omsorgsarbete 2
Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och
omsorgsarbete 1
Vård- och
omsorgsarbete 2
Monica Imborn • Britta Åsbrink
Monica Imborn • Britta Åsbrink
Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven grundläggande kunskaper
i vård och omsorg och utvecklar förmågan att utföra arbetsupp­
gifter på ett yrkesmässigt, etiskt, hygieniskt, rehabiliterande och
pedagogiskt sätt.
Författarna betonar värdet av att vård och omsorg förenas, vilket
skapar en helhetssyn på den enskilde personen som är i behov av
hjälp och stöd. Eleven ska ges möjlighet att utveckla ett empatiskt
förhållningssätt. Boken innehåller berättelser och studieuppgifter,
samt är skriven på lättbegriplig svenska.
Ur innehållet:
Historiskt perspektiv, Centrala begrepp, Kommunikation,
Bemötande och etiskt förhållningssätt, Gerontologi, Hygien,
Personlig vård, Mat­dryck­vila, Observationer och medicintekniska
uppgifter, Förflyttningsteknik och tekniska hjälpmedel.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård­
och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.
Vård- och omsorgsarbete 1
523­0758­8
333:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2447­9
122:­
Författare
Monica Imborn lärare i vård och omsorg
Britta Åsbrink leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare
Vård- och omsorgsarbete 2 består av två delar:
Del 1 beskriver den fysiska och psykosociala arbetsmiljön inom
vård och omsorg, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och
säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till konkreta
hjälp­ och stödinsatser.
Hälso­ och sjukvårdens och socialtjänstens organisation samt
aktuell lagstiftning förklaras ingående. Socialtjänstens insatser för
barn, familjer, personer med funktionsnedsättning och äldre be­
skrivs i ett särskilt kapitel. I kapitlet Anhöriga lyfter författarna fram
de anhörigas roll och socialtjänstens insatser för anhöriga.
Del 2 beskriver vården och omsorgen vid vanliga sjukdomar och hur
rehabilitering och habilitering planeras utifrån personens behov,
önskemål och förutsättningar. I kapitlet Hälso­ och sjukvårdsupp­
gifter beskrivs bland annat syrgasbehandling, sugning av övre
luftvägar, sondmatning, katetrisering och blodprovstagning.
Kapitlen innehåller berättelser och studieuppgifter.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård­ och
omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.
Vård- och omsorgsarbete 2
523­1518­7
338:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2448­6
122:­
Författare
Monica Imborn lärare i vård och omsorg
Britta Åsbrink leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare
Digitalt material
Onlineböcker
Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller
funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva
och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och
anteckningar.
Läs mer på www.sanomautbildning.se
app
6
Vårdpedagogik och
handledning
Vård- och
omsorgsarbete 1–3
Vård- och omsorgsprogrammet
eina linder åse lundèn welden anJa arOnssOn
Vårdpedagogik
och handledning
Nyhet
Vård och omsorg 1–3
Agneta Blohm
Hannu Sparre
Utkommer hösten 2015.
Vård- och omsorgsarbete 1–3 ger eleven grundläggande och för­
djupade kunskaper i vård och omsorg. Bokens innehåll syftar till att
utveckla elevens förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård och
omsorg på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Författarna har bearbetat och anpassat boken utifrån Vård­ och
omsorgsarbete 1 och 2. Boken har en grundläggande del och en för­
djupningsdel som följer det centrala innehållet för kurserna Vård
och omsorg 1­3 inom gymnasiesärskolan.
Boken har lättläst text med många bilder och berättelser från vård­
och omsorgssituationer med fokus på äldreomsorg.
I varje kapitel finns även ”Samtala om” som ger lärare och elever
möjlighet att stanna upp, repetera och reflektera över bild­ och text­
innehåll.
Till boken finns en studiehandledning med studieuppgifter, för­
slag på studiebesök, filmer, litteratur och övningar.
Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård­ och om­
sorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård­
och egenvårdsuppgifter. I boken beskrivs också hur handledaren
hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt förhåll­
ningssätt under sitt lärande på arbetsplatsen, APL.
Berättelser tränar elevens förmåga att reflektera över vilka
pedagogiska behov som finns i vård­ och omsorgssituationer samt
hur undervisning eller handledning ska anpassas till den enskildes
behov och förutsättningar. Kunskaper om kommunikation går som
en röd tråd genom boken.
Ur innehållet:
Vård och omsorg, Kommunikation och Bemötande, Serviceuppgifter
och Sociala aktiviter i vård och omsorgsarbete, Hygien, Säkra för­
flyttningar, Hjälpmedel.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård­ och
omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.
Ur innehållet:
Kunskap och kompetens inom vård och omsorg, Handledarrollen,
Validering, Empowerment, Begrepp och teorier, Motiverande samtal,
Dokumentation, Utvärdering, Bedömningssamtal.
Läran om åldrandet, Att möta personer med demenssjukdomar.
Avsedd för:
Gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg, yrkesinrik­
tad särskild utbildning för vuxna samt för elever i behov av ett an­
passat och lättläst läromedel
Vård­ och omsorgsarbete 1–3
523­2920­7
Författare
Anja Aronsson leg. sjuksköterska, vård­och
omsorgslärare
Eina Linder verksamhetschef inom yrkesinriktad
särskild utbildning för vuxna, har flerårig
erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever
i behov av anpassat studiematerial.
Åse Lundén-Welden yrkeslärare inom särskild
utbildning för vuxna, tidigare projektledare på
FUB /AL A .
Vårdpedagogik
och handledning
523­1426­5
304:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2727­2
122:­
Författare
Agneta Blohm pedagog och Marte Meo­handledare
Hannu Sparre omvårdnadslärare
338:­
Handbok i vård och omsorg
Handbok i vård och omsorg visar 100 prak­
tiska vård­ och omsorgsuppgifter.
Metodbeskrivningarna är illustrerade med
pedagogiska teckningar och placerade i al­
fabetisk ordning. Handboken är en utmärkt
uppslagsbok och är lätt att bära med sig.
Ur innehållet:
Basala hygienrutiner, Förflyttningar, Hjärt­
och lungräddning, Sondmatning med PEG,
Såromläggning.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet samt för
personal inom vård och omsorg.
Handbok i vård och omsorg
523­2157­7
166:­
Författare Britta Åsbrink och Helle Ploug Hansen
7
Medicin 1
Medicin 1
Vård- och omsorgsprogrammet
Medicin 1
Urban Gillå
Boken beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och
funktion samt orsaker och symtom på vanliga sjukdomar.
För varje diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika
behandlingar. Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika sjuk­
domstillstånd. Dessa kunskaper ska utveckla elevens förmåga att
observera och rapportera förändringar i patientens och brukarens
hälsotillstånd samt förmåga att handla vid akuta sjukdomstillstånd
och skador.
Den medicinska terminologin ingår som en naturlig del i texten.
Berättelser ger eleven möjlighet att på ett nyanserat sätt få kun­
skaper om sambandet mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Varje kapitel avslutas med studieuppgifter.
Medicin 1 är rikt illustrerad med teckningar gjorda av Kari C Tove­
rud, CMI, certifierad medicinsk tecknare.
Ur innehållet:
Vanliga läkemedel och deras användningsområden, Läkemedels­
biverkningar, Lagstiftning inom hälso­ och sjukvård, Smittsprid­
ning, Mikrobiologi, Fortplantning, Hjärt–lungräddning, Samhällets
insatser vid krig och katastrofer, Brandsäkerhet.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård­ och
omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.
Medicin 1
523­0222­4
434:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2449­3
155:­
Boken beskriver människokroppens uppbyggnad och funktion.
Inom varje organsystem görs en genomgång av den friska männis­
kans anatomi och fysiologi, därefter beskrivs förändringar vid olika
sjukdomstillstånd.
Vanliga sjukdomar, deras orsaker, symtom, diagnos, undersök­
ningar, behandlingar och prognos tas upp. Berättelser levandegör
sjukdomsbeskrivningarna. Medicinsk terminologi ingår genomgå­
ende och förklaras på svenska i sitt sammanhang.
I boken finns även kapitel om Mikrobiologi, Undersökningsmeto­
der, Läkemedel, Första hjälpen vid akuta sjukdomar och skador, Bo­
ken är översatt från danska av Elisabeth Dominique Lindström. Kjell
Hjelm, lärare i vård och omsorg, har granskat och bearbetat texten
samt utarbetat studieuppgifter. Han har även skrivit de kapitel som
tillkommit i den svenska utgåvan, samhällets insatser vid krig och
katastrofer och Brandsäkerhet.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, Naturveten­
skapsprogrammet, gymnasiekurser som behandlar människo­
kroppens byggnad och funktion samt Yrkeshögskolan, t.ex. utbild­
ning av medicinska sekreterare.
Medicin 1
Författare Urban Gillå omvårdnadslärare
Studiehandledningar och mp3­filer finns kostnadsfritt
på www.sanomautbildning.se
8
523­0224­8
434:­
Författare
Kjell Hjelm leg. sjuksköterska, leg. lärare i vård och
omsorg, Vibeke von der Lieth, Marianne Looft, Inge
Olsen, Henrik Andersen och Lissi Hansen
Etik och människans
livsvillkor
Lev i tiden
– Psykologi 1
Hälsopedagogik
Vård- och omsorgsprogrammet
Etik och
Hälsopedagogik
människans livsvillkor
Anna-Karin Axelsson
Katri Cronlund
Etik och människans livsvillkor ger eleven
kunskaper om hur människors livsåskåd­
ning och kultur påverkar synen på hälsa,
ohälsa och funktionsnedsättning. Att möta,
kommunicera och samarbeta med män­
niskor är några av de viktigaste utgångs­
punkterna inom vård och omsorg. Etik
och människosyn har en central roll inom
yrkesområdet.
Etiska begrepp och riktlinjer, rätten till
självbestämmande och integritet samt
bemötande och förhållningssätt är viktiga
begrepp inom vård och omsorg. Detta går
som en röd tråd genom boken.
Berättelser ger eleven möjlighet att på
ett nyanserat sätt reflektera, diskutera och
beskriva hur etik och människosyn påverkar
vårt sätt att handla och agera.
Kapitlen avslutas med studieuppgifter
samt film­ och boktips.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, kompe­
tensutveckling för vård­ och omsorgsperso­
nal samt Yrkeshögskolan.
Etik och människans livsvillkor 523­0757­1
310:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
122:­
523­2632­9
Hur gör vi en rättvis personbedömning?
Varför använder vi försvarsmekanismer?
Vilka upplevelser stannar kvar i minnet?
Det mänskliga psyket är en aldrig sinande
källa till ny kunskap. Är du nyfiken på män­
niskan så följ med på en upptäcktsresa i
psykologi.
Varje kapitel innehåller frågeställningen
”Fundera” och avslutas med ”Sammanfatt­
ning”. I boken finns tips på skönlitteratur och
filmer som kan fungera som diskussionsun­
derlag och fördjupning i ämnet.
Ur innehållet :
Anknytningsteorier, Olika perspektiv på
psykologi, Neuropsykologi, Kommunikation,
Socialpsykologi, Stress och stresshantering,
Kriser och krishantering, Behandling av
psykisk ohälsa.
Hälsopedagogik ger kunskaper om män­
niskors hälsa, hälsorelaterade levnads­
vanor och livsvillkor sett ur olika teorier
och perspektiv – historiskt, internationellt,
socialt och kulturellt samt miljö.
Att självständigt och i samarbete med
andra planera, genomföra, utvärdera och
dokumentera hälsofrämjande aktiviteter
ska ge eleven kunskaper om ett hälsopeda­
gogiskt förhållningssätt.
Att diskutera egna och andras värde­
ringar och attityder samt att kritiskt granska
olika källors tillförlitlighet är en viktig del av
innehållet.
Kapitlet Övningar ger tips och råd hur
lärare och elever kan arbeta utifrån ett
hälsopedagogiskt förhållningssätt. Varje
kapitel avslutas med studieuppgifter.
Ur innehållet:
Prevention, Promotion, Salutogent förhåll­
ningssätt, Barns och ungas hälsa, Hälso­
diplomering, Friskvårdsaktiviteter, Coping,
Äldres hälsa, Kommunikation, Interaktion.
Avsedd för:
Psykologi för gymnasiet.
Lev i tiden – Psykologi 1
523­2208­6
330:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2729­6
122:­
Författare Katri Cronlund
lärare i samhällskunskap och psykologi
Författare Katri Cronlund
lärare i samhällskunskap och psykologi
Digitalt material
app
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, Barn­ och
fritidsprogrammet, kompetensutveckling
för vård­ och omsorgspersonal och per­
sonal inom förskola och fritidsverksamhet
samt Yrkeshögskolan.
Hälsopedagogik
523­0923­0
311:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2730­2
122:­
Författare Anna-Karin Axelsson
gymnasielärare och skolledare
Onlineböcker
Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funk­
tioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita
samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar.
Läs mer på www.sanomautbildning.se
9
Specialpedagogik 1
Vård- och omsorgsprogrammet
Specialpedagogik 2
Socialpedagogik
Specialpedagogik 2 fördjupar och utveck­
lar kunskaperna inom specialpedagogiken.
I boken har författaren lyft fram barnper­
spektivet även om innehållet ska kunna
användas i verksamheter som vänder sig till
alla åldrar.
Innehållet i boken präglas av det saluto­
gena perspektivet och de fyra grundpelarna
i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet
– hänsyn – respekt – tillit. Med utgångspunkt
i berättelser vill författaren förtydliga be­
grepp och förklaringar samt ge eleven möj­
lighet till reflektion över etiska dilemman.
Varje kapitel avslutas med sammanfattning
och diskussionsuppgifter.
Socialpedagogik beskriver det mångfa­
cetterade arbetet med personer i utan­
förskap eller de som riskerar att hamna i
utanförskap. Fokus är lagt på lärande och
den enskildes möjligheter till utveckling.
Författaren tar upp olika förklaringsmodel­
ler till utanförskap och problematiska livs­
situationer, samt beskriver olika arbetssätt
och metoder.
Det mellanmänskliga, professionella och
dialogiska förhållningssättets betydelse
går som en röd tråd genom boken.
I kapitlet som behandlar APL ger förfat­
taren förslag på uppgifter som eleven
kan göra under sin praktik inom vård och
omsorg.
Nyhet
Specialpedagogik 1
Sonja Svensson Höstfält
Specialpedagogik 1 ger en övergripande
introduktion till det specialpedagogiska
området. Boken ger grundläggande kun­
skaper om olika funktionsnedsättningar
och hur de påverkar människors liv och
delaktighet i samhället. Utgångspunkten är
ett perspektiv och ett förhållningssätt som
medverkar till att personer med funktions­
nedsättning ska inkluderas i samhället.
Boken innehåller diskussionsuppgifter,
sammanfattningar och exempel som för­
tydligar begrepp och fakta.
Ur innehållet:
Historik, Kommunikation, Pedagogik,
Funktionsnedsättningar, Metoder, Stöd och
hjälpmedel, Anhörigas roll, Dokumentation.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, Barn­ och
fritidsprogrammet, kompetensutveckling
för vård­ och omsorgspersonal och per­
sonal inom barn­ och fritidsområdet samt
Yrkeshögskolan.
Specialpedagogik 1
523­0946­9
310:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2624­4
122:­
Ur innehållet:
Integrering, Exkludering, Delaktighet,
Empowerment, Evidensbaserat arbetssätt,
Strategier för handikappolitiken, Intresseor­
ganisationer, Dokumentation, Lagstiftning.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, Barn­ och
fritidsprogrammet, kompetensutveckling
för vård­ och omsorgspersonal och per­
sonal inom förskola och fritidsverksamhet
samt Yrkeshögskolan.
Författare Sonja Svensson Höstfält vårdlärare.
Specialpedagogik 2
523­1606­1
310:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2726­5
122:­
Författare Sonja Svensson Höstfält vårdlärare
Ur innehållet:
Centrala begrepp, Problemlösande samtal,
Livsvillkor, Omsorgsarenor, Livsvärld – Sys­
temvärld, Empowerment, Kommunikativa
och strategiska handlingar, Social­
pedagogik ur ett historiskt perspektiv.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, fritidsle­
darutbildning, utbildning för personliga
assistenter, kompetensutveckling för
personal som arbetar med personer som
befinner sig i en utsatt livssituation samt
Yrkeshögskolan.
Socialpedagogik
523­2353­3
330:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år 523­3174­3 122:­
Författare Helen Carlander vård­ och omsorgslärare
med inriktning mot socialpedagogik
Studiehandledningar och mp3­filer finns kostnadsfritt
på www.sanomautbildning.se
10
Psykiatri 1
Psykiatri 2
Samhällsbaserad
psykiatri
Vård- och omsorgsprogrammet
Psykiatri 2
Psykiatri 1
Inger Andersson Höglund
Ann-Marie Göransson
Psykiatri 1 beskriver hur personer med
olika psykiska funktionsnedsättningar
upplever att drabbas av psykisk ohälsa.
Deras berättelser åtföljs av strukturerade
beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta
sig uttryck i form av olika symtom och andra
kännetecken.
Dessa berättelser bidrar till att utveckla
elevens förmåga att möta personer, som
mår psykiskt dåligt, med respekt, lyhördhet
och empati.
Kommunikation och möte med patient
och brukare kräver kunskap om olika former
av psykiatrisk behandling, omvårdnad,
omsorg samt bemötande och förhållnings­
sätt. Innehållet utgår från evidensbaserad
kunskap och beprövad erfarenhet. Kapitlen
avslutas med ”Reflektera” och ”Diskutera”.
Britt Hedman Ahlström
Psykiatri 2 ger fördjupade kunskaper i vård,
omsorg, omvårdnad och prevention vid min­
dre vanliga psykiska funktionsnedsättning­
ar. Med hjälp av berättelser beskriver förfat­
tarna kunskaper om behovsbedömning,
planering, genomförande, dokumentation
och utvärdering av vården och omsorgen
för personer med psykisk funktionsnedsätt­
ning. I ett särskilt kapitel belyses tvångs­
lagstiftning och andra bestämmelser inom
psykiatrisk vård och socialtjänst.
Ett kapitel beskriver förbättrings­ och
kvalitetsarbete inom den psykiatriska
omvårdnaden.
Intresse­ och anhörigorganisationernas
viktiga arbete för att påverka utvecklingen
av vården och omsorgen lyfts fram i boken.
Ur innehållet:
Samverkan mellan yrkesgrupper, Kontakt­
mannaskap, Samsjuklighet, Tvång i öppen­
vård, Beroendeproblematik.
Boken innehåller tre delar:
Del 1 Psykiatrins historia
Del 2 Psykisk hälsa, Psykisk ohälsa,
Psykiatrin i dag, Yrkeskompetens
Del 3 Olika former av psykisk ohälsa.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, kompe­
tensutveckling för personal inom psykia­
trisk omvårdnad och Yrkeshögskolan.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet,
kompetensutveckling för vård­ och
omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.
Psykiatri 1
523­0759­5
310:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2631­2
122:­
Författare Ann-Marie Göransson omvårdnadslärare
a
p
p
Psykiatri 2
523­1641­2
350:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2743­2
122:­
Författare
Inger Andersson Höglund omvårdnadslärare
och handledare
Britt Hedman Ahlström lektor och forskare
inom omvårdnad
Samhällsbaserad psykiatri beskriver den
öppna psykiatriska verksamheten som be­
drivs av kommuner, landsting och regioner.
Författarna lägger tonvikten på perso­
nalens attityder och förhållningssätt till
psykisk hälsa och ohälsa samt till personer
med psykisk funktionsnedsättning.
Återhämtning från psykisk sjukdom,
rehabilitering, arbete och sysselsättning är
områden som också tas upp i boken. Berät­
telser ger eleven möjlighet till reflektion och
ökad förståelse. Studieuppgifter avslutar
varje kapitel.
Ur innehållet:
Stigmatisering, Kommunikation, Hjälp­ och
stödåtgärder, Samtalsmetodik, Kvalitets­
arbete, Samverkan.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet och
kompetensutveckling för personal inom
socialpsykiatri och psykiatrisk omvårdnad
samt Yrkeshögskolan.
Samhällsbaserad psykiatri
523­1516­3
287:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2745­6
122:­
Författare
Inger Andersson Höglund omvårdnadslärare
och handledare
Britt Hedman Ahlström lektor och forskare
inom omvårdnad
Digitalt material
Onlineböcker
Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller
funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva
och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar och
anteckningar.
Läs mer på www.sanomautbildning.se/digitalt
11
Äldres hälsa och livskvalitet
Vård och omsorg vid
demenssjukdomar
Vård- och omsorgsprogrammet
Äldres hälsa
och livskvalitet
Margareta Skog Margareta Grafström
Äldres hälsa och livskvalitet lyfter fram hälsoperspektivet och
hur en aktiv livsstil kan påverka den äldres hälsa och livskvalitet.
Boken tar även upp hur åldrandet påverkar personer med utveck­
lingsstörning, och hur det är att bli äldre som homo­, bi­, queer­ och
transsexuell person.
Boken är indelad i fem delar:
· Hälsa och livskvalitet under åldrandet
· Kommunikation och förhållningssätt
· Prevention, boendemiljö och sociala aktiviteter
· Funktionsbevarande vård och omsorg samt rehabilitering
· Vanliga sjukdomar vid åldrande.
Ur innehållet:
Kosten och måltidens betydelse, Kommunikation och svåra samtal,
Fallprevention, Kulturell mångfald, Samverkan med anhöriga.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgspersonal, kompetensutveckling för vård­ och
omsorgspersonal och Yrkeshögskola.
Äldres hälsa och livskvalitet
523­1521­7
350:­
Författare
Margareta Skog
leg. sjuksköterska, med. dr med inriktning mot
omvårdnad av äldre och fil.mag. i vårdpedagogik,
vårdutvecklingssamordnare på Karolinska
Universitetssjukhuset, vårdforskningschef Stockholms
Borgerskap samt rektor för stiftelsen Silviahemmet
Margareta Grafström
leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap
och docent i omvårdnad vid Karolinska institutet,
professor emerita i vårdvetenskap och sakkunnig
vid Sveriges Pensionärsförbund, Stockholm
Vård och omsorg vid demenssjukdomar presenteras utifrån det
palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommuni­
kation och relation, närståendestöd och teamarbete. En faktadel om
demenssjukdomar inleder boken.
Kapitlen avslutas med frågor och funderingar som manar till
eftertanke och reflektion.
Boken tar upp alla områden som finns i Socialstyrelsens riktlinjer
om demensvård.
Ur innehållet:
Konsten att vårda, Etiska aspekter och dilemman, Bemötande och
förhållningssätt, Aktiviteter – sång, musik och dans, Levnadsbe­
rättelsen, Miljöns betydelse, Vård­ och omsorgsplanering, Social
dokumentation, Demensvårdens A–Ö, en uppslagsdel
med ordförklaringar.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för personal
inom demensomsorg och Yrkeshögskolan.
Vård och omsorg vid
demenssjukdomar
523­1966­6
335:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2740­1
122:­
Författare
Margareta Skog
leg. sjuksköterska, med. dr med inriktning mot
omvårdnad av äldre och fil.mag. i vårdpedagogik,
vårdutvecklingssamordnare på Karolinska
Universitetssjukhuset, vårdforskningschef Stockholms
Borgerskap samt rektor för stiftelsen Silviahemmet
Digitalt material
Onlineböcker
app
Böckerna finns även som onlineböcker.
De innehåller funktioner som uppläsning
av text, zoomverktyg, skriva och rita
samt sätta ut bokmärken, göra noteringar
och anteckningar.
Läs mer på www.sanomautbildning.se
12
Kost, måltid
och munhälsa
Teknik i vård
och omsorg
Palliativ vård
Palliativ
vård
MONICA IMbOrN brITTA ÅSbrINK
sellin marklund löf skagert
Vård- och omsorgsprogrammet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Teknik i vård
och omsorg
Kost, måltid
och munhälsa
margareta widell
Utkommer ht 2015.
Utkommer ht 2015.
Utkommer ht 2015.
Kost, måltid och munhälsa ger eleven
fördjupade kunskaper och bygger vidare på
Vård­ och omsorgsprogrammets grundläg­
gande kurser.
Vård­ och omsorgspersonal möter ofta
människor som har problem med ät­ och
sväljsvårigheter, nedsatt munhälsa eller ett
försämrat näringstillstånd.
Goda teoretiska kunskaper och praktisk
erfarenhet hos vård­ och omsorgspersona­
len är en förutsättning för att patienter eller
brukare ska uppnå en god hälsa, ett gott
näringstillstånd och en god livskvalitet.
Författarna har valt att belysa etiska,
kulturella och sociala aspekter på måltider
och ätande. Dessa aspekter tillsammans med
måltidsmiljön är av lika stor betydelse som
den mat som serveras. Boken har fakta­
granskats av tandhygienist, logoped, dietist,
arbetsterapeut och tandläkare.
Teknik i vård och omsorg beskriver och ger
exempel på olika former av teknisk utrust­
ning som vård­ och omsorgspersonal möter
i sitt arbete.
Tekniska hjälpmedel för med sig flera
fördelar för både personal, brukare och
patienter men kan även leda till olika svå­
righeter. I boken beskrivs samspelet mellan
människa, miljö och teknik. Berättelser ger
exempel på hur det kan vara att leva med
tekniska hjälpmedel både som brukare,
patient och närstående.
I boken behandlas även vikten av att per­
sonalen har goda kunskaper om tekniken
för att kunna stödja personen som använder
den.
Palliativ vård beskriver hur man kan
erbjuda svårt sjuka och deras närstående
lindring och stöd under den sista tiden i livet.
Boken redogör för den palliativa vårdens
fyra hörnstenar: symtomlindring, kontinuitet
och kommunikation inom vårdteamet samt
mellan vårdteamet och patienten och den­
nes närstående, samarbete i ett mångpro­
fessionellt arbetslag samt stöd till närstå­
ende under sjukdomen och efter dödsfallet.
De olika existentiella aspekter som
ofta aktualiseras hos den döende och de
närstående belyses också. Kommunikation,
bemötande och etiskt förhållningssätt löper
som en röd tråd genom boken.
Ur innehållet:
Hur man anpassar kosten vid olika sjuk­
domstillstånd samt vid svälj­ och matsmält­
ningsbesvär, Kost och måltid ur ett kulturellt,
estetiskt och psykosocialt perspektiv, Recept
och måltidsförslag, Munhygien och munvård,
Livsmedelshygien och livsmedelshantering.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, Yrkeshög­
skolan. Kompetensutveckling för vård och
omsorgspersonal samt personliga assisten­
ter.
Kost, måltid och munhälsa 523­2432­5
Ur innehållet:
Kognitiva hjälpmedel, Hörsel­ och synhjälp­
medel, Hjälpmedel vid förflyttning, Grund­
läggande gas­ och elsäkerhet, Medicin­
tekniska informationsdatasystem, Teknisk
utrustning vid provtagning, Hjälpmedel vid
respiration, nutrition och diabetes.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, kompe­
tensutveckling för vård­ och omsorgsper­
sonal och personliga assistenter samt
Yrkeshögskolan.
Ur innehållet:
Symtomlindring vid till exempel smärta, illa­
mående och ångest., Etiska frågeställningar
i samband med vård vid livets slutskede,
Kriser, krisreaktioner och psykosocialt
stöd, Kost och näringsbehov, Omvårdnads­
planering, Dokumentation.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, fortbild­
ning för personal inom vård och omsorg
samt Yrkeshögskolan.
Palliativ vård
Teknik i vård och omsorg
523­2352­6
291:­
523­1929­1
325:­
Författare Margareta Widell distriktssköterska
Författare Monica Imborn, lärare i vård och omsorg­
Britta Åsbrink, leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare
330:­
Författare
Ingela Sellin Marklund vård­ och omsorgslärare
Annika Löf vård­ och omsorgslärare
Kerstin Skagert legitimerad dietist
Studiehandledningar och
mp3­filer finns kostnadsfritt på
www.sanomautbildning.se
13
Akutsjukvård
”
Hemsjukvård
Räddningsmedicin
Akutsjukvård
Johan Strömberg
Johan Strömberg
Johan Strömberg
Vård- och omsorgsprodiagnos, behandling,
sjukdomar samt arbetså sjukhus, vårdcentraler
Akutsjukvård
Vård- och omsorgsprogrammet
har försovit sig och
ömmer cykelhjälom till rött, men
något komma
ta vad det är.
Räddningsmedicin
kuta sjukdomstillstånd
tientens hälsotillstånd
a möjlighet att värdera,
utsjukvård.
ärare och skolledare.
(523-1520-0)
2012-10-23 16.19
Akutsjukvård beskriver orsak, symtom,
diagnos och behandling vid akuta sjuk­
domstillstånd samt arbetsuppgifter för
vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och
andra vård­ och omsorgsinstitutioner.
Ingående kunskaper om kroppens
vätske­balans, vård och omsorg vid bränn­
och köldskador samt kunskaper om smärta
och smärtlindring beskrivs också.
Att snabbt kunna identifiera och åtgärda
akuta sjukdomstillstånd och skador samt
bedöma förändringar i patientens hälsotill­
stånd är ett genomgående tema i boken.
Berättelser, studieuppgifter ger eleven
möjlighet att värdera, fördjupa och granska
ny kunskap inom akutsjukvård.
Ur innehållet:
Pre­ per­ och postoperativ vård och omsorg,
Avancerad transplantationskirurgi,
Medicintekniska uppgifter, Rapportering
och dokumentation, Akutsjukvårdens orga­
nisation.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, kompe­
tensutveckling för vård­ och omsorgsperso­
nal samt Yrkeshögskolan.
Akutsjukvård
523­1520­0
344:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2731­9
122:­
Författare Johan Strömberg
leg. sjuksköterska ,omvårdnadslärare och skolledare.
Räddningsmedicin beskriver Första hjälpen
vid olycksfall, akut insjuknande och psyko­
socialt omhändertagande. Bemötande av
skadade samt fysiska och psykiska reaktio­
ner hos den drabbade, anhöriga, närstå­
ende och insatspersonal ingår också.
Ett kapitel beskriver hur den statliga och
kommunala räddningstjänsten samt den
prehospitala akutsjukvården är organise­
rade. I boken förklaras hur organisationer
och myndigheter samarbetar vid olyckor,
katastrofer och krissituationer.
Risker med transport och hantering av far­
ligt gods samt hur man handlar vid olyckor
där farligt gods är involverat belyses också.
Berättelser och studieuppgifter ger eleven
möjlighet att värdera, fördjupa och granska
ny kunskap inom prehospital akutsjukvård.
Hemsjukvård beskriver vård­ och omsorgs­
personalens roll och arbetsuppgifter och
samarbetet med övriga personalkategorier.
Områden som speciellt betonas i boken är
etik, bemötande och förmåga att kommu­
nicera med patienter och kollegor. Dessa
aspekter är särskilt viktiga inom hemsjuk­
vården och löper därför som en röd tråd
genom hela boken.
I boken beskrivs hur hemsjukvårdens olika
vårdformer ökar och står under ständig
utveckling. Organisatoriska reformer, den
medicintekniska utvecklingen och kompe­
tensutveckling för vård­ och omsorgsperso­
nalen medför att allt fler behandlingsmeto­
der och även omvårdnad kan genomföras
utanför sjukhuset med bibehållen patient­
säkerhet.
Ur innehållet:
Räddningstjänstens organisation,
Prehospital akutsjukvård, Medicinteknisk
utrustning, Katastrofmedicin, Etiska dilem­
man och krishantering, Transport av farligt
gods, Hjälporganisationer.
Ur innehållet:
Hemsjukvården – framtidens vårdform,
Arbetsmiljö i enskilt hem, Att uppmärksam­
ma symtom och förändringar, Risk­
bedömningar, Vårdhygien och att förebyg­
ga smitta, Vårdplanering, Samordning, IT i
hemsjukvården.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet,
kompetensutveckling för vård­ och
omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.
Räddningsmedicin
523­1522­4
320:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2744­9
122:­
Författare Johan Strömberg
leg. sjuksköterska ,omvårdnadslärare och skolledare.
Studiehandledningar och mp3­filer finns kostnadsfritt
på www.sanomautbildning.se
14
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet och kompe­
tensutveckling för vård­ och omsorgsperso­
nal samt Yrkeshögskolan.
Hemsjukvård
523­1517­0
315:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2741­8
122:­
Författare Elisabeth Levy omvårdnadslärare
Komplementärmedicin
Mental träning
Internationellt arbete
Vård- och omsorgsprogrammet
Nyhet
Mental träning
Maria Braula
Internationellt
arbete
Eva Björklund
PEtra Björklund
Komplementärmedicin beskriver olika
komplementära behandlingsmetoder
och deras verkningssätt för att lindra och
bota sjukdom. Kunskaper om miljöns och
livs stilens betydelse för hälsa och välbe­
finnande ska utveckla elevens förmåga att
arbeta hälsofrämjande utifrån ett saluto­
gent och holistiskt förhållningssätt.
I boken förklaras skillnaden mellan skol­
medicin och komplementärmedicin och hur
de kan samverka. Med hjälp av diskussions­
och studieuppgifter, får eleven möjlighet att
reflektera och diskutera egna och andras
värderingar.
Mental träning beskriver hur man genom
olika mentala avslappnings­ och tränings­
metoder kan bli bättre på stresshantering
och på att skapa strategier för att nå sina
mål. Boken ger en kort introduktion till den
mentala träningens historik och den forsk­
ning som har gjorts inom området.
Författaren visar i boken att mental
träning kan ha många olika användnings­
områden; bland annat kan man förbättra sin
studieteknik, lättare hitta och förstärka sin
motivation samt formulera målbilder som
hjälper en att uppnå det man har föresatt
sig.
Ur innehållet:
Traditionell kinesisk medicin, Mindfulness,
Antroposofisk medicin, Mat som medicin,
Sinnesterapier, Massage och beröring,
Lagar och bestämmelser, Yrkesetik.
Ur innehållet:
Stress och stresshantering, Motivation
och prestationer i ett kulturellt perspektiv,
Mental träning som personlig utveckling,
Studieteknik, kreativitet och samarbete.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, kompe­
tensutveckling för personal inom vård och
omsorg, utbildningar inom komplementär­
medicin, friskvård och hälsa samt Yrkes­
högskolan.
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, Barn­ och
fritidsprogrammet, Estetiska programmet,
idrottsklasser och folkhögskolor.
Ur innehållet:
Världen idag, Vård­ och omsorgsstrukturer
i olika delar av världen, Kulturens påverkan
och det egna förhållningssättet, Etik, normer
och värderingar, Sociala aspekter och genu­
saspekter, Internationella överenskommel­
ser, Biståndsorganisationer.
Till kapitlen finns studieuppgifter, reflek­
tions­ och diskussionsfrågor samt vägledda
övningar finns på bokens hemsida
www.sanomautbildning.se/mentaltraning
Avsedd för:
Vård­ och omsorgsprogrammet, folkhög­
skolor med utbildning som har internationell
inriktning och Yrkeshögskolan.
Komplementärmedicin
523­1519­4
320:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2746­3
122:­
Författare Eva Björklund omvårdnadslärare
Mental träning
523­2595­7
315:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2845­3
122:­
Författare Maria Braula lärare i idrott,
mental träning och svenska
Internationellt arbete skildrar svårighe­
ter, men också möjligheter att ge vård och
omsorg i länder där materiella resurser,
hygieniska förutsättningar och normer
och värderingar är väsensskilda från det
vi är vana vid. Internationellt arbete ger en
överblick över olika internationella bestäm­
melser som reglerar biståndsarbete och
fördelningen av resurser och olika insatser.
Det dagliga vård­ och omsorgsarbe­
tet färgas också av det aktuella landets
politiska, religiösa, ekonomiska och sociala
system.
För att tydliggöra det komplexa och
utmanande i att möta och verka i en annan
kultur, innehåller boken reseberättelser från
studerande och yrkesverksamma.
Internationellt arbete
523­2429­5
330:­
Författare
Eva Björklund, vård­ och omsorgslärare
samt friskvårdsterapeut
Petra Björklund, stöd­assistent med studier i sociologi
samt utveckling och internationellt samarbete
Digitalt material
Onlineböcker
Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller funktioner
som uppläsning av text, zoomverktyg, skriva och rita samt sätta
ut bokmärken, göra noteringar och anteckningar.
www.sanomautbildning.se
app
15
Att förstå sig själv
och andra bättre
Intervju med Gabriella Bernerson
Vem är du?
NAMN Gabriella Bernerson.
YRKE Lärare i pedagogik,
psykologi och samhälls­
kunskap.
FAMILJ Jag bor på Södermalm
med min man och två söner
på 12 och 15 år.
INSIKT Bra att byta miljö själv
ibland för att bredda sina
egna referenser. Jag var
exempelvis lärare på svenska
skolan i Kenya under ett år.
INTRESSEN Som ung tränade
jag karate, numera mixad
träning, kultur, matlagning,
resor.
FRAMTIDEN Att skriva var
roligare än vad jag visste, det
kommer jag att göra mer!
Gabriella Bernerson
16
Text Ulrika Almquist Foto Juliana Wiklund
Uppväxtmiljö M M X V Lärande och utveckling
Gabriella Bernerson har alltid tyckt om att arbeta med
barn och unga och under lärarutbildningen arbetade hon
parallellt som kollo-ledare. Idag arbetar Gabriella som
gymnasielärare i pedagogik, psykologi och samhälls­
kunskap. Nu har hon skrivit boken hon själv saknade,
”Lärande och utveckling”, som hon hoppas ska bidra till
insikter om hur vi utvecklas och lär genom livet.
är Gabriella
Bernerson under­
visade i den tidi­
gare kursen
”Utveckling, lärande och socialisation”
som sedan blev ”Lärande och utveck­
ling”, upplevde hon att det inte fanns
tillräckligt bra läromedel. Energisk
som hon är tog hon saken i egna
händer och skrev ett läromedel.
Vad är ditt högsta syfte med boken?
Jag hoppas att boken ska bidra till att
eleverna blir ännu klokare, och bättre
förstår hur vi människor utvecklas och
lär genom hela livet. Hur vi formas utifrån den omgivning vi växer upp i och
hur det påverkar våra personligheter
och egenskaper. Kan vi förstå oss
själva och andra bättre ger det möjlighet för oss alla att leva ett bättre liv.
Boken tar bland annat upp hur
vår uppväxtmiljö påverkar oss
människor. Berätta!
Allt påverkar; familj, syskon/ensam­
barn, hur föräldrarna mår, hur skolan
är, vilka kamrater jag har, idrottsfören­
ingar med mera. Hur mycket jag kan
utvecklas i skolan påverkas av om
uppväxten varit lugn och harmonisk
eller om det varit hinder i vägen som
kanske gjort att jag fått dåliga betyg
fast det egentligen inte hade behövt
vara så. Framtida val och hälsa
påverkas också. Kan vi som jobbar
med barn och unga se och fånga varje
individ så kan vi bättre hjälpa.
Vi kan inte
’hälla’ kunskap
över eleverna, vi ska
möta dem där de är.
Boken tar också upp betydelsen av
samspelet med andra. Hur är det
avgörande?
Livet är en växelverkan mellan
uppväxtmiljö och samspelet med
andra. Socialpsykologiskt påverkas
självkänslan exempelvis av om vi
blivit mobbade eller stärkta av
omgivningen. Det i sin tur påverkar
hur vifungerar i grupp, vilken roll vi
tar, med mera.
Det här med kön, genus och identitet.
Hur kan vi tänka kring det för allas
bästa?
Könsidentitet och sexuell identitet är
känsliga ämnen i gymnasieåldern.
Vi lärare behöver se till att de som
känner att de inte är normen får
bekräftelse i det, att de känner ”jag är
jag och jag är okej som den jag är”.
Jag är förtjust i Grynets (Elin Ek) citat
”Man får bli kär i vem man vill”, och
”Ta ingen skit.”
Hur kan vi bli bättre på att skapa
lust att lära och försäkra oss om
att vi tar till vara på varje individs
skaparkraft?
Genom att lära av varandra! Fråga
eleverna hur de tänker kring saker
och ting. Vi kan inte ”hälla” kunskap
över eleverna, vi ska möta dem där de
är. Vi behöver vara lyhörda.
Vilka aktörer bär ansvaret för att
barn och ungdomar får den hjälp
och den omsorg i samhället som
de behöver och har rätt till?
Först och främst är det föräldrarna,
sedan kommunerna som behöver
komplettera och agera ställföre­
trädandeom föräldrarna inte klarar
att ta sitt ansvar. Sedan följer ett stat­
ligt ansvar att ge kommuner och
föräldrar goda förutsättningar och
därefter ett internationellt ansvar.
Vi brister på alla nivåer, varför det är
ännu viktigare att vi bryr oss om
varandra.
Mathilda Gardenmark, en av Gabriellas
elever, säger så här om boken:
Väldigt lättförstådd. Den lär
om hur barn utvecklas och hur
det är i andra länder. När jag blir
lärare blir det en viktigkunskap
att ha med mig.
Vem vänder sig boken till?
Till Barn- och fritidsprogrammet och
Samhällsvetenskapsprogrammet,
inriktning beteendevetenskap samt
som kompetensutveckling inom
förskola och fritidsverksamhet.
Hur blir boken ett verktyg i
undervisningen?
Eleverna kan i efterhand själva läsa om
det vi pratat om på lektionerna och få
en fördjupning. Varje kapitel avslutas
med diskussionsfrågor för att inspi­
rera till reflektioner. Själv använder jag
också bilderna i boken, som jag tycker
är väldigt väl valda, för att sätta i gång
funderingar.
Vilket är ditt viktigaste råd som du vill
dela med dig av för att vi alla ska
kunna bidra till en bättre värld där
alla får leva sin fulla potential?
Var snälla mot varandra. Bry dig om
din medmänniska.
Bläddra i Lärande och utveckling
av Gabriella Bernersson
på www.sanomautbildning.se
Sanoma Utbildning 2015 17
Hälsopedagogik
Lärande och
utveckling
Pedagogiskt
ledarskap
Hälsopedagogik
Anna-Karin Axelsson
Gabriella Bernerson
Anna-Karin Axelsson Agneta Blohm
Lärande och utveckling ger eleven inblick i
olika teorier om människans utveckling och
socialisation. Hur vi formas av den miljö vi
växer upp i och hur vår personlighet utveck­
las eller hämmas i samspel med andra.
Boken ger också en förståelse för olika
pedagogiska teorier och inriktningar samt
hur de har färgat synen på vad kunskap
och inlärning är fram till våra dagar. Hur vi
skapar en inlärningsmiljö som främjar lust
att lära och som tar vara på varje individs
inneboende skaparkraft belyses också.
Kunskaper om vad barn behöver för att
utvecklas till harmoniska individer synlig­
görs samt kunskaper om barns och ung­
domars olika förutsättningar för lärande.
Varje kapitel avslutas med diskussions­ och
studieuppgifter.
Hälsopedagogik ger kunskaper om män­
niskors hälsa, hälsorelaterade levnads­
vanor och livsvillkor sett ur olika teorier
och perspektiv – historiskt, internatio­
nellt, socialt och kulturellt samt miljö. Att
självständigt och i samarbete med andra
planera, genomföra, utvärdera och doku­
mentera hälsofrämjande aktiviteter ska ge
eleven kunskaper om ett hälsopedagogiskt
förhållningssätt.
Att diskutera egna och andras värde­
ringar och attityder samt att kritiskt granska
olika källors tillförlitlighet är en viktig del av
innehållet. Kapitlet Övningar ger tips och
råd hur lärare och elever kan arbeta utifrån
ett hälsopedagogiskt förhållningssätt.
Varje kapitel avslutas med studieuppgifter.
Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på
individen, gruppen och ledaren. I boken
beskriver författarna synen på kunskap och
teorier om lärande samt hur olika pedago­
giska synsätt påverkat och påverkar den
pedagogiska ledarens arbetssätt.
Ett kapitel beskriver hur värderingar på­
verkar våra ställningstaganden i livet, våra
attityder till andra och händelser i tillvaron.
Innehållet i boken lyfter även fram genus ­
och jämställdhetsperspektivet och hur
detta bör genomsyra den pedagogiska
ledarens arbete. Hur förändringar inom
arbetslivet påverkar den enskilde individen
och arbetsgruppen belyses också.
Ur innehållet:
Organisationsteorier, Ledarskap, Feedback­
och utvärderingsmodeller, Kommunika­
tionsteorier, Konflikthantering och svåra
samtal, Lösningsfokuserat förhållningssätt,
Källor och källkritik.
Ur innehållet:
Vetenskap och forskning, Samspel med
andra, Kön, genus och identitet, Lärande och
pedagogik, Uppväxtvillkor.
Ur innehållet:
Prevention, Promotion, Salutogent förhåll­
ningssätt, Barns och ungas hälsa, Hälso­
diplomering, Friskvårdsaktiviteter, Coping,
Äldres hälsa, Kommunikation, Interaktion.
Avsedd för:
Barn­ och fritidsprogrammet, Samhällsve­
tenskapsprogrammet, inriktning beteen­
devetenskap och kompetensutveckling för
personal inom förskola och fritidsverksam­
het samt Yrkeshögskolan.
Avsedd för:
Barn­ och fritidsprogrammet, Vård­ och
omsorgsprogrammet, kompetensutveck­
ling för vård­ och omsorgspersonal samt
personal inom förskola och fritidsverksam­
het och Yrkeshögskolan.
Avsedd för:
Barn­ och fritids­, Humanistiska­, Samhälls­
vetenskaps­ och Tekniska programmet,
kompetensutveckling för personal inom
förskola och fritidsverksamhet samt andra
som arbetar som pedagogisk ledare samt
Yrkeshögskolan.
Lärande och utveckling
523­1578­1
313:­
Hälsopedagogik
523­0923­0
311:­
Pedagogiskt ledarskap
523­1906­2
315:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2728­9
122:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2730­2
122:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­3173­6
122:­
Författare Gabriella Bernerson lärare
i pedagogik, psykologi och samhällskunskap
Författare Anna-Karin Axelsson
gymnasielärare och skolledare
För att vara en bra ledare måste man känna
sig själv och sina värderingar. Det gäller
oavsett om man kommer att jobba med små
barn, tonåringar, som personlig assistent
eller som företagsledare.
Agneta Blohm
18
Nyhet
Barn- och fritidsprogrammet
Lärande och
utveckling
Pedagogiskt
ledarskap
Författare
Anna-Karin Axelsson gymnasielärare och skolledare
Agneta Blohm pedagog och Marte Meo­handledare
Studiehandledning
och mp3­filer finns
kostnadsfritt på
www.sanomautbildning.se
Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 2
Specialpedagogik 2
Sonja Svensson Höstfält
Sonja Svensson Höstfält
Barn- och fritidsprogrammet
Specialpedagogik 1
Mental träning
Mental träning
Maria Braula
Specialpedagogik 1 ger en övergripande
introduktion till det specialpedagogiska
området. Boken ger grundläggande kun­
skaper om olika funktionsnedsättningar
och hur de påverkar människors liv och
delaktighet i samhället. Utgångspunkten är
ett perspektiv och ett förhållningssätt som
medverkar till att personer med funktions­
nedsättning ska inkluderas i samhället.
Boken innehåller diskussionsuppgifter,
sammanfattningar och exempel som för­
tydligar begrepp och fakta.
Ur innehållet:
Historik, Kommunikation, Pedagogik,
Funktionsnedsättningar, Metoder, Stöd och
hjälpmedel, Anhörigas roll, Dokumentation.
Avsedd för:
Barn­ och fritidsprogrammet, Vård­ och om­
sorgsprogrammet, kompetensutveckling
för personal inom förskola och fritidsverk­
samhet samt Yrkeshögskolan.
Specialpedagogik 1
523­0946­9
310:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2624­4
122:­
Specialpedagogik 2 fördjupar och utveck­
lar kunskaperna inom specialpedagogiken.
I boken har författaren lyft fram barnper­
spektivet även om innehållet ska kunna
användas i verksamheter som vänder sig till
alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det
salutogena perspektivet och de fyra grund­
pelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig
trygghet – hänsyn – respekt – tillit.
Med utgångspunkt i berättelser vill förfat­
taren förtydliga begrepp och förklaringar
samt ge eleven möjlighet till reflektion över
etiska dilemman. Varje kapitel avslutas med
sammanfattning och diskussionsuppgifter.
Mental träning beskriver hur man genom
olika mentala avslappnings­ och tränings­
metoder kan bli bättre på stresshantering
och på att skapa strategier för att nå sina
mål. Boken ger en kort introduktion till den
mentala träningens historik och den forsk­
ning som har gjorts inom området.
Författaren visar i boken att mental trä­
ning kan ha många olika användningsom­
råden; bland annat kan man förbättra sin
studieteknik, lättare hitta och förstärka sin
motivation samt formulera målbilder som
hjälper en att uppnå det man har föresatt
sig.
Ur innehållet:
Integrering, Exkludering, Delaktighet,
Empowerment, Evidensbaserat arbetssätt,
Strategier för handikappolitiken, Intresseor­
ganisationer, Dokumentation, Lagstiftning.
Ur innehållet:
Stress och stresshantering, Motivation
och prestationer i ett kulturellt perspektiv,
Mental träning som personlig utveckling,
Studieteknik, kreativitet och samarbete.
Avsedd för:
Barn­ och fritidsprogrammet, Vård­ och
omsorgsprogrammet, kompetensutveck­
ling för vård­ och omsorgspersonal och
personal inom förskola och fritidsverksam­
het samt Yrkeshögskolan.
Avsedd för:
Barn­ och fritidsprogrammet, Vård­ och om­
sorgsprogrammet, Estetiska programmet,
idrottsklasser och folkhögskolor.
Författare Sonja Svensson Höstfält vårdlärare
Specialpedagogik 2
523­1606­1
310:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2726­5
122:­
Till kapitlen finns studieuppgifter, reflek­
tions­och diskussionsfrågor samt vägledda
övningar som är inlästa av författaren och
finns att hämta på bokens hemsida.
www.sanomautbildning.se/mentaltraning
Författare Sonja Svensson Höstfält vårdlärare
Mental träning
523­2595­7
315:­
Onlinebok (elevlicens) 1 år
523­2845­3
122:­
Författare Maria Braula lärare i idrott,
mental träning och svenska
Digitalt material
app
Onlineböcker
Böckerna finns även som onlineböcker. De innehåller
funktioner som uppläsning av text, zoomverktyg,
skriva och rita samt sätta ut bokmärken, göra noteringar
och anteckningar.
Läs mer på www.sanomautbildning.se
19
Hälsopsykologi
Nyhet
Ny upplaga
Kurslitteratur Universitet /Högskola
Hälso
psykologi
Health Management
Psykolo g isk a asP
asPe
as
P e kte r
På
å Hälsa
hälsa o cH
ch sj u k d om
olof r ydén
u lf ste nström
fj ä r d e u P P l a g a n
I denna fjärde upplaga har författarna genomgående uppdaterat
text och litteraturreferenser så att de senaste årens utveckling inom
hälsopsykologi finns representerad. Författarna beskriver hur man
idag med allt större precision kan koppla psykologiska och sociala
faktorer till hälsotillståndet, bland annat personlighetens roll och
tänkbara orsaker till ”varför patienten inte gör som doktorn säger”.
Ett nytt kapitel om smärta har tillkommit eftersom smärta är det
symptom som föranleder flest besök inom hälso­ och sjukvården.
Författarna redogör för ny forskning som klarlägger det intrikata
samspelet mellan kroppsliga och psykologiska faktorer, vilka kan
vara orsaken till smärtproblematik. I kapitlet beskrivs också nya
multidisciplinära behandlingsmetoder, främst inriktade mot lång­
varig smärta.
Avsedd för:
Högskoleutbildningar inom hälsopsykologi, hälsovetenskap, vård­
vetenskap och psykologi.
Hälsopsykologi
523­3113­2
273:­
Health Management förklarar fördelarna med att leda och organi­
sera hälsoverksamheter utifrån ett serviceperspektiv. I vardagslivet
såväl som på arbetsplatser har det blivit allt viktigare att vara frisk,
en utveckling som ställer nya krav på organisation av service och
tjänster samt lagstiftning och ledarskap. Forskare vid Lunds univer­
sitet klargör hur service främjar bättre hälsa, effektivare verksam­
heter och tjänster med hög kvalitet inom hälso­ och sjukvård.
Ur innehållet:
· Nära människan
· Hälsa på arbetsplatsen
· ledarskap och organisering
· Hälsa, kropp, kultur och samhälle
Avsedd för:
Health Management vänder sig till dig som studerar företagsekono­
mi, Service Management, offentlig förvaltning och andra samhälls­
vetenskapliga discipliner. Boken är lika relevant för utbildningar
inom hälsofrämjande verksamheter såsom folkhälsovetenskap,
vårdvetenskap och medicinsk ledning.
Författare
Olof Rydén, professor emeritus i personlighetspsyko­
logi vid Lunds universitet. Ulf Stenström, fil.dr. Docent
PhD. Associate Professor vid Linnéuniversitetet,
Institutionen för psykologi Växjö.
Health Management
Psykiatri som socialt arbete
Social Psykiatri
Människor drabbas av psykiska
problem. Det är problem som uppstår
i sociala sammanhang oavsett vilken
förklaring, medicinsk eller psykolo­
gisk, man tillgriper för att förstå dem.
Människor söker hjälp i sociala sam­
manhang, psykiatrin är ett sådant och
socialtjänsten ett annat. I och genom
det sociala arbetet formas en an­
norlunda praktik och nya kunskaper
utvecklas.
523­0814­1
253:­
Författare Magnus Sundgren, Alain Topor (red.),
Gunnel Andersson, Larry Davidson, Anne Denhov,
Emma Freiman, Lisbeth Sachs och Bengt Starrin
20
253:­
Förändrade sociala förhållanden
har avgörande betydelse för många
psykiskt störda personers återhämt­
ning. Sociala insatser kan i många fall
ha bättre effekt än medicinsk­psykia­
triska insatser. Här ges både praktisk
och teoretisk kunskap som hjälp i det
dagliga arbetet inom socialtjänst och
psykiatri.
Avsedd för:
Utbildning av socionomer, sjukskö­
terskor, mentalskötare samt behand­
lingspersonal inom socialtjänsten och
olika psykiatriska verksamheter.
Avsedd för:
Utbildning av socionomer, sjuksköter­
skor, mentalskötare samt behand­
lingspersonal inom socialtjänsten och
olika psykiatriska verksamheter.
Psykiatri som socialt arbete
523­2667­1
Författare Henrik Loodin doktor i sociologi Lunds
universitet och Lars Nordgren ekonomie dr. och docent
i tjänstevetenskap
Social Psykiatri
622­6489­5
344:­
Författare Magnus Sundgren, Alain Topor (red.)
G. Andersson, S. Bäärnhielm, P. Bülow, A. Denhov,
H. Kihlström, U. Markström, B. Sandström och
A. Skerfving
Titelregister
Akutsjukvård......................................................................................... 14
Etik och människans livsvillkor.....................................................9
Handbok i vård och omsorg...........................................................7
Health Management........................................................................20
Hemsjukvård......................................................................................... 14
Hälsopedagogik ........................................................................... 9, 18
Hälsopsykologi...................................................................................20
Internationellt arbete ...................................................................... 15
Komplementärmedicin.................................................................. 15
Kost, måltid och munhälsa.......................................................... 13
Lev i tiden – Psykologi 1.....................................................................9
Lärande och utveckling.................................................................. 18
Medicin 1 ...................................................................................................8
Mental träning...............................................................................15, 19
Psykiatri 1................................................................................................11
Psykiatri 2................................................................................................11
Psykiatri som socialt arbete........................................................20
Räddningsmedicin............................................................................ 14
Samhällsbaserad psykiatri..........................................................11
Social Psykiatri....................................................................................20
Socialpedagogik................................................................................ 10
Specialpedagogik 1 ................................................................ 10, 19
Specialpedagogik 2................................................................. 10, 19
Teknik i vård och omsorg.............................................................. 13
Vård och omsorg vid demenssjukdomar............................ 12
Vård- och omsorgsarbete 1...........................................................6
Vård- och omsorgsarbete 2 .........................................................6
Vård- och omsorgsarbete 1–3......................................................7
Vårdpedagogik och handledning..............................................7
Äldres hälsa och livskvalitet........................................................ 12
Palliativ vård ......................................................................................... 13
Pedagogiskt ledarskap................................................................. 18
21
Beställning
Kundnummer
Kundtjänst
Fax
Faktura- och leveransadress
Leveransadress (om annan än fakturaadress)
Skola/Namn
Skola/Namn
Gata, väg eller box
Gata, väg eller box
Postnummer Ort
Postnummer Ort
Märkning leverans
Märkning faktura
Best. nr
Antal Titel
Moms och frakt tillkommer. Kopiera gärna beställningen.
Posta eller faxa din beställning till: Sanoma Utbildning, Box 30091, 104 25 Stockholm.
22
f-pris
08-587 642 10
08-587 642 02
Försäljningsvillkor
Orderadress
SANOMA UTBILDNING
Box 30091, 104 25 Stockholm
Frakter
Frakter betalas av köparen. Frakt för restno­
terade titlar inräknas vid fraktberäkningen
vid första leveranstillfället, och restnoterade
titlar expedieras sedan utan fraktdebitering.
Vid palleverans debiteras 90 kr per pall om
pallregistreringsnummer för mottagande
kund inte lämnats till förlaget.
Telefon: 08-587 642 10
Telefax: 08-587 642 02
Beställ gärna via vår hemsida:
www.sanomautbildning.se
Priser
Samtliga priser i katalogen är f-priser (för­
lagsnettopriser) exkl moms. Priserna gäller
vid leverans direkt från förlaget. Sanoma
Utbildning reserverar sig för eventuella pris­
ändringar efter katalogens tryckning.
F-pris gäller för bokhandlare och andra av
förlaget erkända återförsäljare, statliga,
kommunala och landstingskommunala
skolor och studieförbund samt, efter be­
dömning, utbildningsanordnare som bedri­
ver organiserad utbildning. F-priset är det
pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl.
moms. F-priset utgör basen för rabattsätt­
ning och fakturering.
Orderbegrepp
Med order avses
·· en samlad beställning för leverans till
·· en adressat vid
·· ett tillfälle och där godset har
·· en godsmärkning
Beställningsnummer för varje artikel ska
alltid anges på ordern. Aktuella beställ­
ningsnummer finns i Sanoma Utbildnings
kataloger och på www.sanomautbildning.se
Rabatter
Två typer av rabatter tillämpas:
Ordervärdesrabatt och samordningsrabatt.
·· Ordervärdesrabatt lämnas med ut­
gångspunkt från orderns f-prisvärde
exkl moms.
·· Samordningsrabatt. Vid offertförfaranden
lämnar Sanoma Utbildning inga rabatter.
Samordningsrabatt lämnas om en titel
förekommer endast en gång per order.
Samordningsrabattens storlek är,
liksom ordervärdesrabatten, beroende
av orderns f-prisvärde:
Ordervärde kr Rabatt i procent
Order- Sam- Total
värde ordning rabatt
0
–
14 999000
15 000 –
34 999 2
0
2
35 000 –
79 999 2
1
3
80 000 – 179 999 2
2
4
180 000 – 269 999 2
3
5
270 000 – 599 999 3
4
7
600 000 – 4
5
9
Plats för gods avlämnande
Godset ska i köprättsligt hänseende anses
som avlämnat till köparen då självständig
transportör mottagit varorna. Avläm­
nandeplatsen är m.a.o. normalt förlagets
lageranläggning.
Betalningsvillkor och leveranstider
30 dagar netto från fakturadatum. För hu­
vudleveranser till statliga, kommunala och
landstingskommunala skolor (direkt eller
via kommunal samordningsfunktion) under
april t.o.m. juli är dock kredittiden förlängd
till den 31 augusti samma år.
Observera: Om specificerade krav på
leveranstid under perioden april t.o.m. juli
önskas, ska detta anges vid orderläggning
och betalningsvillkor 30 dagar netto gäller.
Om önskemål om bestämd leveranstid ej
kan tillgodoses meddelar förlaget kunden
detta.
kopia på faktura eller följesedel. Returfrak­
ten betalas av köparen. Returnerade varor
krediteras vid mottagandet. Kreditering
sker till varans f-pris den 15 oktober med ett
avdrag på 20%.
Lageradress:
Samdistribution Logistik Sverige AB,
Sanoma Utbildnings returlager
Metallvägen 31
195 75 Rosersberg
I de fall varor har beställts via en annan
distributör/kanal än Sanoma Utbildning ska
reklamationer och returer handhas av den
distributören.
Kommentarer
·· Om alla i en order ingående artiklar inte kan
levereras vid samma tillfälle medräknas
dessa ändå i ordervärdet och debiteras
vid leveransen med ursprungsorderns
rabatt. Då en artikel restnoteras är ej alltid
det slutliga priset bestämt. För beräkning
av det sammanlagda ordervärdet åsätts
artikeln ett preliminärt pris som kan skilja
sig från det pris som senare debiteras.
Detta preliminära pris ligger till grund för
rabattberäkningen enligt ovan.
Försenad betalning: Om betalning inte er­
läggs inom föreskriven tid är förlaget berät­
tigat att debitera dröjsmålsränta efter en
räntesats som är anpassad till det aktuella
ränteläget.
·· Med ”specificerade krav om leveranstid”
under rubriken Betalningsvillkor avses
varje krav om vecka eller månad då
leverans ska ske, liksom krav om senaste
vecka eller månad då leverans ska ha
skett. Krav om bestämt leveransdatum
kan aldrig beaktas.
Skador och felaktiga leveranser
Levererade varor skall kontrolleras omedel­
bart efter mottagandet. Vid transportskada
är mottagaren skyldig att senast inom sju
arbetsdagar göra anmälan om detta till
transportföretaget. Om något kolli saknas
ska detta anges på fraktsedeln innan kvit­
tens sker.
·· Hämtning av leverans med kundens eget
fraktfordon eller av befraktare, kontrak­
terad av kunden, kan ske om tidpunkten
får bestämmas av förlaget och dess dist­
ributionsenhet samt om hämtning kan ske
inom 48 timmar efter påringning från för­
laget till en i ordern angiven kontaktman
hos kunden resp hos kundens befraktare.
Observera: Transportskadat gods ska som
regel inte återsändas till förlaget. Om en
leverans i något annat avseende är felaktig
ska anmälan göras till Sanoma Utbildnings
Kundtjänst senast 30 dagar från leverans­
dagen. Eventuellt återsändande får ske
endast efter godkännande från Kundtjänst,
som då också ger besked om hur återsän­
dandet ska ske. Fraktkostnaden för återsän­
dandet betalas av Sanoma Utbildning.
Välkommen med din beställning!
Kontakta vår kompetenta kundtjänst om
du har frågor.
Gäller från 2015-01-01
Returer
Titlar som inköpts under perioden 1 april
t.o.m. 30 september får returneras och ska
då vara SAMDISTRIBUTION tillhanda senast
den 15 oktober samma år. För bokhandlare
är tiden utsträckt till 15 november. Lägsta
returantal för gottgörelse är fem omärkta,
felfria exemplar av samma titel. Kunden
ska utan anmaning styrka att inköpet skett
under den angivna perioden genom att
med de returnerade läromedlen bipacka
23
B
Returadress: Big Box AB, Box 55, 184 21 Åkersberga
Kontakta oss!
Kundtjänst telefon 08-587 642 10 [email protected] www.sanomautbildning.se
24
SVERIGE
PORTO
BETALT
PORT PAYÉ