Ärende 23: Detaljplan för Utsälje 1:48 m.fl. – beslut om granskning

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
Paragraf
14 januari 2015
§ 10
Diarienummer KS-2013/244.313
Detaljplan för Utsälje 1:48 m fl - beslut om granskning
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Granskningsutställning av förslag till detaljplan för Utsälje 1:48 m fl får ske.
Sammanfattning
Planområdet är beläget strax norr om Gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Snättringe. Fastigheterna Utsälje 1:40, 1:45 och 1:46 samt Källbrink 1:1,
Glömsta 2:1 och Utsälje 1:101 är i kommunens ägo, resterande fastigheter är
privatägda. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar. Hela området saknar detaljplan.
Fastigheterna Utsälje 1:41–44, 1:47 och 1:49 är idag bebyggda med enbostadshus,
övriga fastigheter är obebyggda. Syftet med planen är att bidra till att uppfylla
kommunens önskan om fler bostäder, större blandning av bebyggelsetyper samt mer
underlag för kollektivtrafik.
Planen innebär att flerbostadshus, radhus, villor samt en förskola kan tillkomma inom
fastigheterna Utsälje 1:40–53 i Snättringe. Totalt bedöms planen kunna generera ca
100 nya bostäder. Förskolan bedöms kunna rymma 4-5 avdelningar. Gamla
Stockholmsvägen är utpekad som viktig att bevara ur ett kulturmiljöperspektiv.
Vägen har dock dåliga siktförhållanden, smal vägbredd samt saknar separat utrymme
för gående och cyklister. I planen föreslås en nivåjustering av vägen för bättre sikt
och anpassning mot bebyggelse samt en separat gång- och cykelväg. Detaljplanen
grundar sig på ett planprogram, ”Program för Utsälje 1:48 m fl”. Plansamråd har skett
under tiden 22 maj-31 juli 2014.
De flesta remissinstanser är positiva till förslaget och har inte några större
invändningar mot förslaget. Samrådssynpunkterna från fastighetsägare och boende i
närområdet har bl.a. rört: förändring av områdets karaktär, ökad trafik i området,
exploateringens storlek, flerbostadshusen och dess våningsantal,
dagvattenhanteringen samt att grönska försvinner. Genomförande av planen bedöms
inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Överläggning
Katharina Wallenborg (DP), Britt Björneke (V), mark- och exploateringschef
Charlotta Thureson Giberg och Karl Henriksson (KD). Härefter förklaras
överläggningen avslutad.
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
HANDLÄGGARE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2014-12-19
Rev 2015-01-02
Rev 2015-02-20
SBN 2012-1887
1 (6)
Samhällsbyggnadsutskottet
Susanna Udd
08-535 364 28
[email protected]
Detaljplan för Utsälje 1:48 m fl – beslut om granskning
Förslag till beslut
1. Granskningsutställning av förslag till detaljplan för Utsälje 1:48 m fl
får ske.
Sammanfattning
Planområdet är beläget strax norr om Gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Snättringe. Fastigheterna Utsälje 1:40, 1:45 och 1:46 samt Källbrink
1:1, Glömsta 2:1 och Utsälje 1:101 är i kommunens ägo, resterande fastigheter är
privatägda. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar. Hela området saknar detaljplan.
Fastigheterna Utsälje 1:41–44, 1:47 och 1:49 är idag bebyggda med enbostadshus, övriga fastigheter är obebyggda.
Syftet med planen är att bidra till att uppfylla kommunens önskan om fler
bostäder, större blandning av bebyggelsetyper samt mer underlag för kollektivtrafik. Planen innebär att flerbostadshus, radhus, villor samt en förskola
kan tillkomma inom fastigheterna Utsälje 1:40–53 i Snättringe. Totalt bedöms
planen kunna generera ca 100 nya bostäder. Förskolan bedöms kunna rymma
4-5 avdelningar. Skolbehovet täcks dels av en utbyggnad av Utsäljeskolan
samt nybyggnation av Långsjöskolan, vilket generar cirka 700 nya skolplatser. Planläggning av utbyggnaden av Utsäljeskolan och Långsjöskolan startas
under 2015.
Gamla Stockholmsvägen är utpekad som viktig att bevara ur ett kulturmiljöperspektiv. Vägen har dock dåliga siktförhållanden, smal vägbredd samt saknar separat utrymme för gående och cyklister. I planen föreslås en nivåjustering av vägen för bättre sikt och anpassning mot bebyggelse samt en separat
gång- och cykelväg.
Detaljplanen grundar sig på ett planprogram, ”Program för Utsälje 1:48 m fl”.
Plansamråd har skett under tiden 22 maj-31 juli 2014.
De flesta remissinstanser är positiva till förslaget och har inte några större
invändningar mot förslaget. Samrådssynpunkterna från fastighetsägare och
boende i närområdet har bl.a. rört: förändring av områdets karaktär, ökad traPOSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
141 85 Huddinge
Sjödalsvägen 29
Huddinge
08-535 366 00 (kundtjänst)
08-535 363 80
[email protected]
www.huddinge.se
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
fik i området, exploateringens storlek, flerbostadshusen och dess våningsantal, dagvattenhanteringen samt att grönska försvinner.
Genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Bakgrund
Projektet finns med i kommunens projektplan för åren 2013-15. Detaljplaneförslaget har föregåtts av ett planprogram. Planprogrammet var på samråd
mellan 8 februari och 22 mars 2013. I programmet föreslogs en blandad bebyggelse bestående av gruppbebyggda och friliggande småhus i upp till två
våningar samt flerbostadshus i upp till fyra våningar. Efter samrådet reviderades inriktningen främst avseende våningsantal för flerbostadshus. I det slutgiltiga planprogrammet, tillstyrktes i SBN 29 augusti 2013, rekommenderades flerbostadshus till högst tre våningar.
Planuppdrag och samråd
Ett planuppdrag gavs av kommunstyrelsen till SBN 16 december 2013 i samband med godkännandet av planprogram ”Program för Utsälje 1:48 m fl”. I
planuppdraget prövas åter fyra våningar i enlighet med tjänsteutlåtandet. Bebyggelsen med flerbostadshus blir fortsatt väl inpassad då den, till största del,
förläggs nedanför en ca 30 meter hög skogsbrant inom området.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 15 maj 2014 att plansamråd av detaljplan för Utsälje 1:48 m.fl. får ske. Samråd har skett under tiden 22 maj-31 juli
2014. Planhandlingar har sänts enligt remisslista till myndigheter, kommunala
nämnder och organisationer samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på
Huddinge kommuns hemsida under: www.huddinge.se/utsalje. Ett informationsmöte hölls i Källbrinksskolans matsal den 2 juni 2014, cirka 10 besökare
närvarade, samt fyra tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt en person från Frentab AB. Under och efter samrådstiden har 16
yttranden lämnats. En samrådsredogörelse har upprättats. Planbeskrivningen
har uppdaterats och vissa planbestämmelser förtydligats och tillkommit.
Förändringar av planförslaget
Följande förändringar görs bl. a med hänsyn till synpunkterna i samrådet:
Förändringar i plankartan
- Plankartan har försetts med en planbestämmelse angående trafikbuller.
- Plankartan har försetts med en planbestämmelse som reglerar totalhöjden
för flerbostadshusen.
2 (6)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
- En planbestämmelse som reglerar höjden på förskolan/skolan har lagts till
och planbestämmelsen som reglerar våningsantalet för förskolan har tagits
bort.
- Den västra delen av planområdet, fastigheterna Utsälje 1:40 och 1:41 har
försetts med planbestämmelsen BS1, detta för att förutom bostäder även
tillåta förskola på fastigheterna. Detta som ett svar på den akuta bristen på
förskoleplatser i kommunen.
Förändringar av planbeskrivningen
- Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats med text och bilder
angående vattenstatus, dagvattenhanteringen, luftkvalitet, buller, kulturmiljö samt med uppgifter ur PM angående mark- och grundläggningsförhållanden.
- Beskrivningen av konsekvenser med anledning av genomförande av förslaget inom den östra delen av planområdet har förtydligats med vybilder
sett från tre fastigheter norr om planområdet.
- Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter angående hur skolbehovet tillgodoses för tillkommande bebyggelse inom planområdet.
Planområdet
Planområdet är beläget strax norr om Gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Snättringe och består av fastigheterna Utsälje 1:40-1:53 samt del av
fastigheterna Källbrink 1:6, Källbrink 1:1, Glömsta 2:1, Utsälje 1:101 och
Källbrinksskolan 3. Fastigheterna Utsälje 1:40, 1:45 och 1:46 samt Källbrink 1:1,
Glömsta 2:1 och Utsälje 1:101 är i kommunens ägo, resterande fastigheter är
privatägda. Källbrinksskolan 3 ägs av Huge Fastigheter AB. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar.
3 (6)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Detaljplanen
Planområdet markerat med svart streckad linje.
Syftet med planen är att bidra till att uppfylla kommunens önskan om fler
bostäder, större blandning av bebyggelsetyper samt mer underlag för kollektivtrafik. Planen innebär att flerbostadshus, radhus, villor samt en förskola
kan tillkomma inom fastigheterna Utsälje 1:40–53 i Snättringe. Totalt bedöms
planen kunna generera ca 100 nya bostäder. Förskolan bedöms kunna rymma
4-5 avdelningar. Hela området saknar detaljplan. Fastigheterna Utsälje 1:41–
44, 1:47 och 1:49 är idag bebyggda med enbostadshus, övriga fastigheter är
obebyggda.
Vision av planområdet från ovan fullt utbyggt. Total Arkitektur och Urbanism.
I planen föreslås två olika sätt att bygga ut området. I den östra delen, Utsälje
1:45–53, föreslås en i tid och rum sammanhållen utbyggnad med en högre
och tätare exploatering bestående av flerbostadshus i fyra våningar samt
4 (6)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
gruppbebyggda småhus i två våningar. Den redan utbyggda västra delen, Utsälje 1:40–44, regleras till gängse standard för villabebyggelse. Fastigheterna
Utsälje 1:40-1:41 regleras förutom till gängse standard för villabebyggelse
även med möjlighet till förskola. De kommunägda fastigheterna Utsälje 1:45
och 1:46 planläggs för skola (förskola). Skolbehovet täcks dels av en utbyggnad av Utsäljeskolan samt nybyggnation av Långsjöskolan, vilket generar
cirka 700 nya skolplatser. Planläggning av utbyggnaden av Utsäljeskolan och
Långsjöskolan startas under 2015.
Längs Gamla Stockholmsvägen sparas två kommunalt skötta naturområden,
varav ett hyser den rödlistade arten Knölvial. Gamla Stockholmsvägen är
utpekad som viktig att bevara ur ett kulturmiljöperspektiv. Vägen har dock
dåliga siktförhållanden, smal vägbredd, höga hastigheter samt saknar separat
utrymme för gående och cyklister. I planen föreslås en nivåjustering av vägen
för bättre sikt och anpassning mot bebyggelse samt en separat gång- och cykelväg. Ingen uträtning, som tidigare förslogs, är aktuell. Den ”säckgata” (del
av Gamla Stockholmsvägen liksom av fastigheten Utsälje 1:50), rustas upp
och övergår till kommunalt huvudmannaskap. En gatukostnadsutredning visar
hur kostnaderna för fördelas på anslutande fastigheter.
Detaljplanen grundar sig på ett planprogram, ”Program för Utsälje 1:48 m fl”.
Föreslagen detaljplan följer planprogrammet intentioner med undantag från
våningsantal, Gamla Stockholmsvägens sträckning och omfattning av kommunal natur. Avstegen har bedömts nödvändiga efter att planarbetet visat på
andra och delvis ändrade behov för området.
Genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan
och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas.
Genomförande
Genomförandetiden är 10 år. Utbyggnad av gator och ledningar liksom ny
bebyggelse kan tidigast ske från och med sommaren 2015. I detaljplanen är
gatu- och naturmark utlagd som allmän platsmark (allmänt tillgänglig mark)
med kommunalt huvudmannaskap. Enligt plan- och bygglagen har kommunen som huvudman skyldighet och rättighet att förvärva all allmän platsmark.
Huddinge kommuns förvärv av allmän platsmark kommer att ske genom fastighetsregleringar när detaljplanen har vunnit laga kraft. Förrättningskostnader för detta betalas av Huddinge kommun. Totalt bedöms kostnaden för upprustning av Gamla Stockholmsvägen och anläggningen av nya lokalgator till
13 miljoner kronor. Kommunens kostnader för drift och underhåll kommer
årligen öka med 50 000 kr.
5 (6)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Kostnader för fastighetsägarna till Utsälje 1:47–53
Finansieringen för nya lokalgator liksom för delar av den upprustning som
krävs av Gamla Stockholmsvägen ska regleras i exploateringsavtal. Ett ramavtal mellan fastighetsägaren till Utsälje 1:45–53 och kommunen har godkänts av kommunstyrelsen i samband med att planuppdrag gavs.
Kostnader för fastighetsägarna till Utsälje 1:40–44
En gatukostnadsutredning har gjorts för fastigheterna Utsälje 1:40–44. Den
upprustning som är aktuell i dagsläget och som kommer omfattas av gatukostnadsutredningen gäller ”säckgatan”, idag del av fastigheten Utsälje 1:50,
som försörjer fastigheterna Utsälje 1:40–44.
Detaljplanen kommer med stor sannolikhet att innebära en ökning av fastighetsvärdet då fastigheten ges en reglerad byggrätt. Samtidigt kan en planläggning innebära avgifter och kostnader för bland annat markförvärv, fastighetsbildning samt gatubyggnad. Enligt gatukostnadsreglementet i Huddinge
kommun ska gatukostnader fördelas på alla fastigheter, nuvarande som tillkommande, inom ett fördelningsområde. De obebyggda delar av fastigheter
som genom detaljplanen kan bilda nya fastigheter med byggrätt räknas som
tillkommande fastighet. Inom aktuellt område finns det fem befintliga fastigheter. Fem ytterligare fastigheter beräknas kunna tillkomma i och med den
nya detaljplanen. De befintliga fastigheterna tilldelas, enligt gatukostnadsregementet andelstal 0,5, och tillkommande fastigheter andelstal 1. Kostnaden
uppskattas till 104 800 SEK för befintliga fastigheter samt till 209 600 SEK
för tillkommande fastighet. Beräkningar är gjorda på vad det erfarenhetmässigt kostar att i motsvarande utförande anlägga eller förbättra gator. Kostnaden
debiteras fastighetsägarna först efter det att gatan är utbyggd och kan användas för sitt ändamål.
Christina Gortcheva
planchef
Susanna Udd
planarkitekt
Bilagor:
1. Planhandlingar (planbeskrivning, plankarta)
2. Samrådsredogörelse
6 (6)
Al
tig
ps
en
17
61.5
43.8
7
3
4
6
44.9
15
44.4
42.3
12
2
16
POSTILJONEN
1
5
Lr
43.3
43.4
1:48
38.4
HUVUDGATA
37.9
37.6
1:100
II e21600
42.8
1:42
B
34.8
34.7
+52
9
LOKALGATA
11
Lokaltrafik
NATUR
Kvartersmark
E
a9
1:47
ga:2
BS1
67.5
19
S:1
1:43
B
E
67.9
37.8
Lr
Lr
LO
u
31.4
II e1
36.7
KA
34.4
1:40
1:49
UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
33.4
15.0
1:50
1:44
v2
1:46
Lr
IV
z
32.5
32.3
LO
34.5
z
NATUR
32.4
34.1
30
Lr
TU
NA
Lr
v2
KA
B
35
Lr
e21600
1:54
+52
34.1
31.9
taklutning 27 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 4.0 meter
LG
33.1
30.6
+52
34.9
1:45
1:41
e1
B
AT z
A
BS1 II e3
29.1
+31.4
36.3
LG
32.5
29.6
S
z
e3
1:50
IV
AT
47.3
fastighetsarean bebyggas.
+52
A
1:52
IV
42.7
u
m1
z
+52
1:51
m1
33.5
1:53
serv
Utformning
R
IV
29.1
15.0
38.9
1:6
+0.0
II
31.5
v2
28.7
z
32.1
m1
30.6
30.7
32.8
35.8
E
29.7
29.5
35.5
a9
Ej bindande illustrationer:
29.5
30.3
29.1
Grundkarta
Beteckningar
7
HUDDINGE
KOMMUN
6
Planprogram
Planbeskrivning
Granskningshandling
PBL 2010:900
Illustration
inom kommundelen
i Huddinge kommun
Staket,
bullerplank
feb 2014
Beslutsdatum
Instans
+00.0
Antagande
+00.0
Bef. huvudbyggnad, geodetisk
resp. fotogrammetrisk
Bef. uthus eller garage geodetisk
resp. fotogrammetriskt
Koordinatsystem
Skala 1:1000 (orginalformat A2)
0
10
20
30
40
50
Dike
Huddinge kommun
KF/SBN
Reviderad 2014-12-19
Laga kraft
SBN PL 2014-001493
100 m
Susanna Udd
Landskapsarkitekt
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
DATUM
DIARIENR
SIDA
2014-12-19
Rev 2015-02-20
SBN 2012-1887
1 (30)
Planbeskrivning – granskningshandling
Visionsbild av östra delen av planområdet. Total Arkitektur och Urbanism
Detaljplan för
Utsälje 1:48 m fl.
inom kommundelen Snättringe
Huddinge kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, december 2014
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................................... 4 Behov av miljöbedömning ................................................................................................. 5 Genomförande .................................................................................................................... 5 DETALJPLAN ..................................................................................... 6 Planens syfte och huvuddrag .......................................................................................... 6 Plandata ................................................................................................................................. 7 Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden .......................................................... 7 Tidigare ställningstaganden ............................................................................................. 8 Regionplan .......................................................................................................................... 8 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden ................................................. 8 Planuppdrag och program för detaljplanen .................................................................... 8 Planens förenlighet med miljöbalken ............................................................................. 8 Behovsbedömning............................................................................................................... 9 Sammanfattning och motiverat ställningstagande .......................................................... 9 Ekologisk kompensation .................................................................................................. 10 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser ..................................................... 10 Natur.................................................................................................................................. 10
Mark och vegetation ..................................................................................................... 10 Naturvärden .................................................................................................................. 11 Knölvial ......................................................................................................................... 11 Rekreation och friluftsliv ............................................................................................. 11 Geologiska förhållanden .............................................................................................. 12 Hydrologiska förhållanden .......................................................................................... 12 Miljökvalitetsnormer för vatten(MKN) ..................................................................... 12 Bebyggelse ......................................................................................................................... 14
Landskapsbild/stadsbild .............................................................................................. 14 Kulturhistoriska miljöer .............................................................................................. 15 Bostäder och förskola ................................................................................................... 16 Offentlig service ............................................................................................................ 19 Kommersiell service ..................................................................................................... 19 Gator och trafik ................................................................................................................ 19 Gång- och cykeltrafik ................................................................................................... 20 Kollektivtrafik .............................................................................................................. 20 Angöring ........................................................................................................................ 20 Transporteffekter ......................................................................................................... 21 Parkering för bil och cykel .......................................................................................... 21 Störningar och risker ....................................................................................................... 21 Förorenad mark ........................................................................................................... 21 Luft, lukt ....................................................................................................................... 21 Buller, vibrationer ........................................................................................................ 22 Teknisk försörjning .......................................................................................................... 23 2 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Vattenförsörjning, spillvatten...................................................................................... 23 Dagvatten ...................................................................................................................... 23 Elförsörjning ................................................................................................................. 24 Energiförsörjning ......................................................................................................... 25 Avfallshantering ........................................................................................................... 25 Räddningstjänst ............................................................................................................ 25 GENOMFÖRANDE ........................................................................... 26 Organisatoriska frågor ..................................................................................................... 26 Planförfarande .................................................................................................................. 26 Tidplan .............................................................................................................................. 26 Genomförandetid.............................................................................................................. 26 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap ............................................................................ 26 Avtal .................................................................................................................................. 26 Fastighetsrättsliga frågor ................................................................................................ 27
Fastighetsbildning ........................................................................................................ 28
Slänt/mur på tomtmark, z-område ............................................................................. 28 Ledningsrätt .................................................................................................................. 28
Gemensamhetsanläggningar........................................................................................ 28 Ekonomiska frågor ............................................................................................................ 28 Kostnader för fastighetsägarna till Utsälje 1:47–53 ...................................................... 28 Kostnader för fastighetsägarna till Utsälje 1:40–44 ...................................................... 28 Vatten och avlopp ......................................................................................................... 29 Slänt/mur på tomtmark, z-område ............................................................................. 29 Ersättning vid markförvärv/försäljning ..................................................................... 29 Planavgift ...................................................................................................................... 30 Fastighetsbildning ........................................................................................................ 30
Kostnader för miljöskyddsåtgärder............................................................................ 30
Tekniska frågor .................................................................................................................. 30 Tekniska utredningar....................................................................................................... 30 Administrativa frågor........................................................................................................ 30 3 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Sammanfattning
Planområdet inritad med svart streckad linje.
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att bidra till att uppfylla kommunens önskan om fler
bostäder, större blandning av bebyggelsetyper samt mer underlag för kollektivtrafik. Planen innebär att flerbostadshus, radhus, villor samt en förskola
kan tillkomma inom fastigheterna Utsälje 1:40–53 i Snättringe. Totalt bedöms
planen kunna generera ca 100 nya bostäder. Förskolan bedöms kunna rymma
4-5 avdelningar.
Hela området saknar detaljplan. Fastigheterna Utsälje 1:41–44, 1:47 och 1:49
är idag bebyggda med enbostadshus, övriga fastigheter är obebyggda. I planen föreslås två olika sätt att bygga ut området. I den östra delen, Utsälje
1:45–53, föreslås en i tid och rum sammanhållen utbyggnad med en högre
och tätare exploatering bestående av flerbostadshus i fyra våningar samt
gruppbebyggda småhus i två våningar. Den redan utbyggda västra delen, Utsälje 1:40–44, regleras till gängse standard för villabebyggelse. Fastigheterna
Utsälje 1:40-1:41 regleras förutom till gängse standard för villabebyggelse
även med möjlighet till förskola. De kommunägda fastigheterna Utsälje 1:45
och 1:46 planläggs för skola (förskola). Skolbehovet täcks dels av en utbyggnad av Utsäljeskolan samt nybyggnation av Långsjöskolan, vilket generar
cirka 700 nya skolplatser. Planläggning av utbyggnaden av Utsäljeskolan och
Långsjöskolan startas under 2015.
4 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Gamla Stockholmsvägen är utpekad som viktig att bevara ur ett kulturmiljöperspektiv. Vägen har dock dåliga siktförhållanden, smal vägbredd, höga hastigheter samt saknar separat utrymme för gående och cyklister. I planen föreslås en nivåjustering av vägen för bättre sikt och anpassning mot bebyggelse
samt en separat gång- och cykelväg. Ingen uträtning, som tidigare förslogs, är
aktuell. Längs vägen sparas två kommunalt skötta naturområden, varav ett
hyser den rödlistade arten Knölvial.
Den säckgata (del av Gamla Stockholmsvägen liksom av fastigheten Utsälje
1:50), rustas upp och övergår till kommunalt huvudmannaskap. En gatukostnadsutredning visar hur kostnaderna för fördelas på anslutande fastigheter.
Detaljplanen grundar sig på ett planprogram, ”Program för Utsälje 1:48 m fl”.
Föreslagen detaljplan följer planprogrammets intentioner med undantag från
våningsantal, Gamla Stockholmsvägens sträckning och omfattning av kommunal natur. Avstegen har bedömts nödvändiga efter att planarbetet visat på
andra och delvis ändrade behov för området.
Behov av miljöbedömning
Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning.
Genomförande
En utbyggnad kan tidigast ske från sommaren 2015.
5 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Detaljplan
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att bidra till att uppfylla kommunens önskan om fler
bostäder, större blandning av bebyggelsetyper samt mer underlag för kollektivtrafik. Planen innebär att flerbostadshus, radhus, villor samt en förskola
kan tillkomma inom fastigheterna Utsälje 1:40–53 i Snättringe. Totalt bedöms
planen kunna generera ca 100 nya bostäder. Förskolan bedöms kunna rymma
4-5 avdelningar.
Hela området saknar detaljplan. Fastigheterna Utsälje 1:41–44, 1:47 och 1:49
är idag bebyggda med enbostadshus, övriga fastigheter är obebyggda. I planen föreslås två olika sätt att bygga ut området. I den östra delen, Utsälje
1:45–53, föreslås en i tid och rum sammanhållen utbyggnad med en högre
och tätare exploatering bestående av flerbostadshus i fyra våningar samt
gruppbebyggda småhus i två våningar. Den redan utbyggda västra delen, Utsälje 1:40–44, regleras till gängse standard för villabebyggelse. Fastigheterna
Utsälje 1:40-1:41 regleras förutom till gängse standard för villabebyggelse
även med möjlighet till förskola. De kommunägda fastigheterna Utsälje 1:45
och 1:46 planläggs för skola (förskola). Skolbehovet täcks dels av en utbyggnad av Utsäljeskolan samt nybyggnation av Långsjöskolan, vilket generar
cirka 700 nya skolplatser. Planläggning av utbyggnaden av Utsäljeskolan och
Långsjöskolan startas under 2015.
Gamla Stockholmsvägen är utpekad som viktig att bevara ur ett kulturmiljöperspektiv. Vägen har dock dåliga siktförhållanden, smal vägbredd, höga hastigheter samt saknar separat utrymme för gående och cyklister. I planen föreslås en nivåjustering av vägen för bättre sikt och anpassning mot bebyggelse
samt en separat gång- och cykelväg. Ingen uträtning, som tidigare förslogs, är
aktuell. Källbrinks källa som anses vara den källa som givit namn åt området
Källbrink har funnits i planområdets östra delen invid eller under Gamla
Stockholmsvägen men är idag i stort sett dold av vägkroppen. Om det går att
synliggöra den, exempelvis med skylt, i samband med nivåjustering av vägen
så bör detta göras. Längs vägen sparas två kommunalt skötta naturområden,
varav ett hyser den rödlistade arten Knölvial.
6 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Den säckgata (del av Gamla Stockholmsvägen liksom av fastigheten Utsälje
1:50), rustas upp och övergår till kommunalt huvudmannaskap. En gatukostnadsutredning visar hur kostnaderna fördelas på anslutande fastigheter.
Detaljplanen grundar sig på ett planprogram, ”Program för Utsälje 1:48 m fl”.
Föreslagen detaljplan följer planprogrammets intentioner med undantag av
våningsantal, Gamla Stockholmsvägens sträckning och omfattning av kommunal natur. Avstegen har bedömts nödvändiga efter att planarbetet visat på
andra och delvis ändrade behov för området.
Vision av planområdet från ovan fullt utbyggt. Total Arkitektur och Urbanism.
Plandata
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget strax norr om Gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Snättringe och består av fastigheterna Utsälje 1:40-1:53 samt del av
fastigheterna Källbrink 1:6, Källbrink 1:1, Glömsta 2:1, Utsälje 1:101 och
Källbrinksskolan 3. Fastigheterna Utsälje 1:40, 1:45 och 1:46 samt Källbrink 1:1
och 1:163, Glömsta 2:1 och Utsälje 1:101 är i kommunens ägo, resterande fastigheter är privatägda. Källbrinksskolan 3 ägs av Huge Fastigheter AB. Planområdet omfattar ca 4,5 hektar.
7 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Tidigare ställningstaganden
Regionplan
RUFS, Stockholms regionala utvecklingsplan, anger området som ”övrig regional stadsbygd”. Aktuellt förslag bedöms vara förenligt med regionplanen.
Översiktsplan
En ny översiktsplan (ÖP 2030) har beslutats av kommunen. Den övergripande
inriktningen är att samtliga redan utbyggda områden inom Huddinge kommun
ska förtätas i rimlig utsträckning. En blandning av bebyggelsetyper är eftersträvansvärd. Gång- och cykeltrafik ska prioriteras. Ny bebyggelse ska i
första hand tillkomma kring spårstationer och i andra hand till områden angränsande till ”stamnät för kollektivtrafik”. Aktuellt planområde ligger ca 200
meter från ett föreslaget stamnät inom sekundärt förtätnings- och utbyggnadsområde med bebyggelseutveckling längs kollektivstrafikstråk. Aktuellt
planförslag bedöms som förenligt med översiktsplanen.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Området är inte tidigare planlagt. Schaktningsförbud berör området direkt
söder om Gamla Stockholmsvägen liksom delar av själva vägen. Schaktningsförbudet upphävs inom planområdet under administrativa bestämmelser
på plankartan.
Planuppdrag och program för detaljplanen
Projektet finns med i kommunens projektplan för åren 2013-15. Ett planuppdrag gavs av kommunstyrelsen till SBN 16 december 2013 i samband med
godkännandet av planprogram ”Program för Utsälje 1:48 m fl”. Planprogrammet var på samråd mellan 8 februari och 22 mars 2013. I programmet
föreslogs en blandad bebyggelse bestående av gruppbebyggda och friliggande
småhus i upp till två våningar samt flerbostadshus i upp till fyra våningar.
Efter samrådet reviderades inriktningen främst avseende våningsantal för
flerbostadshus. I det slutgiltiga planprogrammet, tillstyrktes i SBN 29 augusti
2013, rekommenderades flerbostadshus till högst tre våningar. I aktuellt förslag prövas dock åter fyra våningar i enlighet med planuppdraget. Bebyggelsen med flerbostadshus blir fortsatt väl inpassad då den, till största del, förläggs nedanför en ca 30 meter hög skogsbrant inom området.
Planens förenlighet med miljöbalken
Markanvändningen i planförslaget är förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken. Vid
8 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt
miljöbalken 5 kap 3 §. Miljökvalitetsnormerna kommer inte att överskridas
med föreslaget ändamål.
Behovsbedömning
Enligt 4 kap. 34 § PBL plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Planen
Detaljplanen innebär att ett idag till stor del obebyggt område utvecklas till
bostadsområde med blandad bebyggelse. Planen syftar även till att reglera
redan uppförd villabebyggelse. Bevarandevärd vegetation såsom den rödlistade växten Knölvial samt de mest kuperade delarna kommer att förbli obebyggda.
Platsen
De nordöstra och nordvästra delarna av planområdet är kraftigt kuperade och
skogsklädda. Sydöstra delen av området är öppet och består av tidigare betesmark med inslag av två enklare enbostadshus från 1900-tal. Västra delen av området består av villabebyggelse.
Påverkan
Planen innebär att tidigare betesmark ersätts med byggnader och vägar i varierande omfattning. I och med planens genomförande kommer biltrafiken att
öka. Planen bedöms dock inte innebära några risker för människors hälsa eller
för miljön.
Sammanfattning och motiverat ställningstagande
Planen innebär en förtätning angränsande till ett redan utbyggt villaområde
(Snättringe) vilket är i linje med den kommunens inriktning att förtäta inom
redan utbyggda delar. Sammantaget bedöms planen verka för en hållbar utveckling med en högre befolkningstäthet och ett mer effektivt markutnyttjande vilket kan leda till större underlag för kollektivtrafik. Det bedöms inte
finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen (1998:905)
om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande miljöpåverkan bedöms enligt
ovan inte bli följden av planens genomförande.
9 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Ekologisk kompensation
Den 16 april 2012 godkände kommunfullmäktige ”Metod för ekologisk kompensation i den fysiska planeringsprocessen”. Ekologisk kompensation bygger på balanseringsprincipen och innebär i stort att ekologiska kompensationsåtgärder tillämpas när olika typer av grönmark tas i anspråk i samband
med bebyggelseplanering i den kommunala fysiska planeringen.
Kompensationsåtgärder i denna plan är att ett område sparas enbart för växten
Knölvial och att en anpassad skötselplan ska upprättas. I skötselplanen ingår
även regelbunden uppföljning av beståndet.
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Planområdet sett från norr och inritad med vit linje.
Natur
Mark och vegetation
Terrängen är typisk för regionen med omväxlande starkt kuperade partier och
flacka dalgångar. Inom planområdet finns relativt stora terrängskillnader, +
61 m som högst och + 29 m som lägst. I planområdets norra del finns en
skogsbeklädd kulle med bland annat tall och björk samt stora buskage med
exempelvis slån. I övrigt är planområdet gräsbevuxet.
10 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Norra delen av programområdet består av kraftigt kuperade och skogsklädda
partier. Söderut är området mer flackt och öppet och består av tidigare betesmark med uppvuxna träd och dungar.
Naturvärden
Strax väster om föreslagen in/utfart till området växer den rödlistade arten
Knölvial. Övriga naturvärden är ringa.
Knölvial
Knölvial (Lathyrus tuberosus) är en flerårig klättrande, 5–10 dm hög ärtväxt
och blommar i juli-augusti. Arten har påträffats i planområdets södra del strax
väster om befintlig infart till fastigheterna Utsälje 1:46-50. Arten är både fridlyst och rödlistad (som sårbar, VU) i Sverige. Den har endast tre kända växtplatser i Huddinge, Utsälje, Snättringe och Huddinge centrum med osäker
förekomst vid de två senare. Knölvial förekommer i kulturpåverkade miljöer
såsom åkerkanter och vägrenar, övergivna åkrar, trädgårdar. Den växer framför allt på näringsrik lerjord. Bestånd av Knölvial kan lätt utplånas om markanvändningen ändras eller det sker någon form markexploatering. Vidare
kan alltför intensiv vägkantslåtter vara negativ, eftersom arten då inte får möjlighet att blomma och sätta frukt. Viss röjning måste dock förekomma, eftersom den annars kan konkurreras ut av buskar och träd eller högvuxna örter
och gräs. Ogräsbekämpning utgör också ett hot. Växtplatsen för Knölvial
undantas från exploatering och skötsel bör utföras regelbundet av kommunen.
Området bör hägnas in för att ytterligare skydd, exempelvis med gärdsgård.
Blommande Knölvial respektive gärdsgård som ett exempel på inhägnad.
Rekreation och friluftsliv
Området har idag en begränsad funktion för det rörliga friluftslivet då området är delvis inhägnat och snårigt. Den förändrade markanvändningen minskar rekreationsmöjligheterna något men ökar möjligheten att röra sig i och
genom planområdet till omgivande målpunkter.
11 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Geologiska förhållanden
I området består de uppstickande partierna av morän och berg i dagen med
den lägre liggande terrängen utgörs av lera. Lokalt finns även fyllning utlagd.
Hydrologiska förhållanden
Planområdet ingår i Tyresåns sjösystem och avvattnas mot sjön Trehörningen
och vidare mot Magelungen och Drevviken, sådana sjöar som räknas som så
kallade vattenförekomster och som omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN)
för vatten. Trehörningen har tidigare tagit emot avloppsvatten från hushåll
och verksamheter, men numera består det inkommande vattnet till största
delen av dagvatten. Ambitionen är att genom olika åtgärder begränsa föroreningarna till sjön via dagvatten från ny bebyggelse och nya anläggningar. I
första hand bör påverkan från inkommande flöden begränsas, så att inte vattenkvaliteten försämras nedströms i de efterföljande vattenförekomsterna.
Planen får inte medföra att vattenkvaliteten i sjösystemet försämras.
Grundvattennivån bedöms i den östra delen av planområdet ligga högt, ca 1-2
meter under markytan. Inga grundvattenmätningar har genomförts (mars
2014). Se separat utredning, Ulf Johnsson Geo AB; ”PM angående mark- och
grundläggningsförhållanden”.
Miljökvalitetsnormer för vatten(MKN)
Magelungen och Drevviken inkl. deras vattendrag är sådana sjöar som räknas
som så kallade vattenförekomster och som omfattas av miljökvalitetsnormer
för vatten. Miljökvalitetsnormerna innebär att sjöarna ska nå god ekologisk
vattenstatus år 2021. Trehörningen saknar miljökvalitetsnorm, eftersom den
är för liten, men den påverkar vattenområdena nedströms med sitt mycket
näringsrika vatten. Det är därför viktigt att åtgärder görs för att komma till
rätta med befintliga brister. Sjöarnas nuvarande status är ”måttlig” och får
inte försämras. För att uppnå ”god ekologisk status” behöver näringshalterna i
sjöarna mer än halveras. Båda sjöarna har stor betydelse för friluftslivet.
Avrinning av dagvatten från området kommer att öka då den planerade anläggningen medför att planområdet får fler hårdgjorda ytor bland annat i form
av parkeringsplatser, takytor samt byggnader. En dagvattenutredning har genomförts för aktuell plan. I utredning föreslås åtgärder som ger möjlighet att
ta hand om dagvattnet utan att näringstillförsel eller flöden från området ökar.
Exempel på föreslagna åtgärder är avskärande öppna diken, infiltrerande ytor
samt magasin. En breddning vid häftiga regn kan ske via kulvert till
Källbrinksdammarna söder om Gamla Stockholmsvägen. Se vidare under
rubriken dagvatten.
12 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Risk för skred/höga vattenstånd
Huddinge kommun har tagit fram en översiktlig klimat- och
sårbarhetsanalys för Huddinge (IVL 2012). Syftet är undersöka hur
klimatförändringarna kommer att påverka Huddinge kommuns geografiska
område, hur man bör planera för att undvika ökad sårbarhet samt föreslå
anpassningsåtgärder. Klimat och sårbarhetsanalysen pekar översiktligt ut
områden med risk för ras och skred, erosion och översvämning. Planområdet
är inte utpekat som särskilt riskområde i denna utredning.
Områdets totalstabilitet bedöms vara tillfredsställande för en maximalt ca 3
meter hög uppfyllning. Skredrisken är med andra ord låg under förutsättning
att markens uppfyllning inte överstiger 3 meter. Inom de områden där uppfyllning behöver utföras finns det dock risk för att marksättningar kan inträffa. Detta gäller särskilt inom den södra delen där lösa lerlager förekommer. Risken för marksättningar kan minskas genom att höjdsätta området så
lågt som möjligt. I detta skede har inga sättningsberäkningar utförts. För att
kunna göra beräkningar av sättningarnas förväntade storlek krävs det kompletteringar av den geotekniska undersökningen genom kolvprovtagning på
leran och så kallat ödometerförsök på laboratorium.
Det norra radhusområdet bedöms bli grundlagt med plattor på dels berg, dels
morän och dels packad fyllning efter urgrävning av lera. Det södra radhusområdet och de fyra punkthusen bedöms få en blandad grundläggning med både
plattor och pålar, eventuellt även plintar i övergångszonerna. Gränserna mellan olika grundläggningssätt kan inte avgöras i nuläget utan kräver kompletterande undersökningar i huslägena.
Markförstärkningsåtgärder kan komma att bli nödvändiga inom områden där
marksättningarna beräknas bli större än vad som normalt kan accepteras.
Lämplig metod är i så fall att utföra uppfyllningen med lättfyllning (lättklinker, skumglas eller cellplast). En annan tänkbar metod är att förbelasta marken med överlast, men då krävs det 1 à 2 års liggtid innan överlasten kan tas
bort. Med befintligt underlag går det inte att bedöma omfattningen av markförstärkningsbehovet, utan det krävs först kompletterande undersökningar och
därefter beräkningar av sättningarnas storlek inom lerområdena. Det går dock
redan nu att se att risken för markförstärkningar är störst inom områdets södra
delar inklusive längs lokalgatan där uppfyllningen planeras bli cirka två meter
hög. Viss risk finns även för att den planerade uppfyllningen av Gamla
Stockholmsvägen kommer att medföra sättningar om inga åtgärder vidtas.
Befintlig grundläggning för huvudvattenledningen behöver studeras/ undersökas så att den planerade uppfyllningen för lokalgatan kan utföras utan risk
13 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
för sättningar under ledningen. Om det skulle finnas sättningsbenägen lera
under ledningen kan det krävas åtgärder (t ex lättfyllning) även för delar av
vägen.
Bebyggelse
Landskapsbild/stadsbild
Planens genomförande innebär att tidigare obebyggd mark av lantlig karaktär
ersätts med blandad bostadsbebyggelse och nya gator. Sparad vegetation och
bergsknallar skärmar i viss mån ny bebyggelse från Gamla Stockholmsvägen.
Ny bebyggelse knyter an till den kraftiga höjden inom området och tydliggör
ett avslut för det redan utbyggda småhusområdet Snättringe norr om planområdet.
Vy från ovan med den tillkommande bebyggelsen i planområdets östra del. Illustration: Total Arkitektur
och Urbanism.
14 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Vy med den nya lokalgatan med flerbostadshus. Illustration: Total Arkitektur och Urbanism.
Vy med den nya lokalgatan med det nya radhusområdet i norr. Illustration: Total Arkitektur och Urbanism.
Kulturhistoriska miljöer
Gamla Stockholmsvägen är redovisad i kommunens kulturmiljöinventering,
rapport 2003:20, som viktig att bevara: ”Det är av största vikt att Gamla
Stockholmsvägen bevaras avseende sträckning och utformning. Till karaktären hör de närmast liggande tomterna med bland annat 1900-talets sportstugor. Särskild hänsyn måste tas till de torp som ligger längs vägen samt till
15 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Fullersta kvarn, anläggningar som på ett självklart och pedagogiskt sätt vittnar om traktens äldre struktur”.
Den föreslagna förändringen berör en mindre sträcka av den norra delen av
vägen. Denna del har i viss mån förlorat kulturhistoriskt värde på grund av
förändringar som gjorts av vägdragning och bebyggelse under de senaste decennierna. Byggnader har tillkommit längs vägen vars läge har justerats i dess
anslutning till Stråkvägen. En nivåjustering och en ny gång- och cykelväg ger
en avsevärt förbättrad trafiksäkerhet för boende nu och i framtiden. Vägens
horisontalläge förblir oförändrad och längs vägen sparas två kommunalt
skötta naturområden.
I områdets sydöstra del längs med Gamla Stockholmsvägen strax efter korsningen med Stråkvägen bedöms det tidigare funnits Källbrinks källa, den
källa som ska givit namn åt området Källbrink. Denna källa blev övertäckt i
samband med att man breddade Gamla Stockholmsvägen på 1960-talet och
kan idag inte skönjas. När en nivåjustering görs av Gamla Stockholmsvägen
så ska om möjligt denna källa synliggöras, med skylt eller liknande.
Jan Svensson visar var Källbrinkskällan låg vid Gamla Stockholmsvägen. Foto: Rolf Hjerter.
Bostäder och förskola
I planen föreslås två olika sätt att bygga ut området. I den östra delen, Utsälje
1:45–53, föreslås en i tid och rum sammanhållen utbyggnad med en högre
16 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
och tätare exploatering bestående av flerbostadshus i fyra våningar samt
gruppbebyggda småhus i två våningar. Den redan utbyggda västra delen, Utsälje 1:40–44, regleras till gängse standard för villabebyggelse samt möjlighet
till förskola. De kommunägda fastigheterna Utsälje 1:45 och 1:46 planläggs
för skola (förskola). Planen medger totalt cirka 100 nya bostäder i form av
villor, radhus och flerbostadshus. Antal nya villor in området beräknas till
två, antal nya radhus till 28 och antal bostäder i flerbostadshus till cirka 70.
Våningsantal begränsas till två för villor och radhus samt fyra för flerbostadshus, för två av dessa medges även souterrängvåning utöver angivna fyra våningar. En yta lämplig för en förskola om cirka 4-5 avdelningar reserveras
centralt i området. Bebyggelsen regleras med prickad mark, våningsantal,
totalhöjd över nollplan samt med exploateringstal.
Vision av planområdet från ovan fullt utbyggt. Total Arkitektur och Urbanism.
17 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Vy från Norrskogsvägen 15 mot radhusen. Illustration: Total Arkitektur och Urbanism.
Vy från Norrskogsvägen 17 mot radhusen. Illustration: Total Arkitektur och Urbanism.
18 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Vy från Stråkvägen 3 mot flerbostadshusen. Illustration: Total Arkitektur och Urbanism.
Offentlig service
Ett område avsett för ny förskola reserveras inom planområdet. Även inom
den redan utbyggda västra delen, på fastigheterna Utsälje 1:40–41, regleras
till gängse standard för villabebyggelse samt möjlighet till förskola.
Källbrinksskolan är belägen ca 300 meter söder om programområdet. Skolbehovet täcks dels av en utbyggnad av Utsäljeskolan samt nybyggnation av
Långsjöskolan, vilket generar cirka 700 nya skolplatser. Planläggning av utbyggnaden av Utsäljeskolan och Långsjöskolan startas under 2015.
Kommersiell service
En livsmedelsbutik finns ca 500 m nordöst om området vid Snättringleden/Kallkärsvägen. Övrig service finns att tillgå i Stuvsta respektive Huddinge Centrum samt i Kungens kurva.
Lek och rekreation
Möjligheterna för lek och utevistelse är goda för området. Gömmarens naturreservat och Källbrinks idrottsplats finns inom gångavstånd. Platser för närlek
anordnas inom området.
Gator och trafik
Området nås idag via Gamla Stockholmsvägen som ansluter till Stråkvägen i
öster. Skyltad hastighet är idag 40 km/h på Gamla Stockholmsvägen.
19 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Gång- och cykeltrafik
Ingen gång eller cykelväg finns idag utmed Gamla Stockholmsvägen. En ny
gång- och cykelväg planeras i samband exploateringen och ska sträcka sig
från Stråkvägen till det regionala cykelstråket på Gamla Stockholmsvägens
norra sida. Planområdet kopplas till befintligt bostadsområde i norr med
gångvägar.
Kollektivtrafik
Planområdet ligger ca 2 km fågelvägen från Stuvsta pendeltågstation liksom
från Huddinge Centrum och räknas inte som kollektivtrafiknära enligt Riplan.
Området ligger ca 200 meter från Snättringeleden som i förslag till ny översiktsplan (ÖP2030) är utpekad som stamnät för kollektivtrafik. Gamla Stockholmsvägen tillhör kommunens huvudvägnät och trafikeras av kollektivtrafik.
Vägbredden uppfyller inte kommunens standard för bussgata. Vägen ska
breddas till 6,5 m körbana. Busslinje 706 har en hållplats i västra delen av
planområdet. Standarden på hållplatsen är låg och den föreslås flytta till nytt
läge inom planområdet och kommer därmed få högre standard.
Angöring
Befintlig del av Gamla Stockholmsvägen (”säckgatan”) rustas upp till lokalgata typ L3. Planområdets östra del ansluts till kommunalt vägnät från Gamla
Stockholmsvägen med ny lokalgata typ L1 som även blir angöringsgata för
planerad förskola. Ingen bilkoppling kommer att finnas mellan befintlig bebyggelse i norr.
Gatutyper inom området, L3 respektive L1.
20 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Utfarter
Utfart från fastighet ska inte luta mer än 5 procent närmast gata.
Transporteffekter
Biltrafik till och från ett bostadsområde utgörs inte enbart av resor som utförs
av de boende. En rätt betydande del utgörs av resor och transporter som genereras utanför området. Det kan vara besökare, hantverkare eller service till
bostäder eller allmänna anläggningar inom området, taxi, sophämtning, leveranser. En helårsbostad alstrar i genomsnitt 4 bilresor per dygn. Detta betyder
att den föreslagna bebyggelsen ger ett trafiktillskott på ca 400 fordon per
dygn.
Cirka 160 trafikrörelser per dag genereras av förskolans verksamhet med antagandet att 80 procent skjutsas med bil. Med trafikrörelse menas en resa till
eller från förskolan. Den sammanlagda trafikökningen till vägnätet beräknas
uppgå till cirka 560 fordon per dygn. Med upprustning av Gamla Stockholmvägen kommer detta trafiktillskott att kunna hanteras på befintligt vägnät.
Parkering för bil och cykel
Parkering ska anordnas på kvartersmark enligt kommunens gällande parkeringstal. Byggherren ska vid utbyggnaden redovisa hur tillräcklig parkering
ordnas enligt följande riktvärden. För flerfamiljshus innebär det 11 parkeringsplatser per 1000 kvm BTA. Av dessa kan 1,5 bilplats per 1000 kvm räknas som besöksparkering och kan ordnas utmed lokalgatans norra sida. Radhus kräver 2 platser per hus, eller 1,5 om parkeringen är gemensam.
För flerbostadsbebyggelsen ska ca 1 procent av platserna utformas för handikapptillgänglighet samt reserveras för detta ändamål. Minst en plats anordnas
även för mindre parkeringsanläggningar. Boverkets byggregler, 3:122, anger
att en angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon ska kunna
ordnas inom 25 m gångavstånd från en sådan entré som ska vara tillgänglig
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Väderskyddad
och lätt tillgänglig parkering för cykel ska ordnas på kvartersmark för flerbostadsbebyggelsen motsvarande 2 platser per lägenhet.
Störningar och risker
Förorenad mark
Olovlig eldningsverksamhet har under ett antal år förekommit på fastigheten
Utsälje 1:47. På plankartan regleras att bygglov endast kan beviljas efter att
21 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att markföroreningen avhjälpts.
Luft, lukt
Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer
enligt miljöbalkens 5 kap 3 §. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft gäller för
olika föroreningar i utomhusluften. För närvarande finns miljökvalitetsnormer
för bl.a. kvävedioxid (NO2), svaveldioxid, bly, bensen, kväveoxider, partiklar
(PM 10 och PM 2,5) kolmonoxid, bensen och ozon. Svårast att klara är normernaför PM10 och kvävedioxid. Vid starkt trafikerade gator i stadskärnor
och utmed större infarter ligger halterna i närheten av eller över normvärdena.
Miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte inom planområdet. Enligt den
översiktliga karteringen (http://www.slb.nu/lvf/) ligger halterna av till exempel svaveldioxid och bly är numera så pass låga att normerna klaras överallt
med god marginal. Även för bensen, kolmonoxid och kväveoxider uppfylls
normerna på de flesta platser. Svårast att klara är normerna för PM10 och
kvävedioxid. Vid starkt trafikerade gator i stadskärnor och utmed större infarter ligger halterna i närheten av eller över normvärdena.
Enligt den översiktliga karteringen (http://www.slb.nu/lvf/) ligger PM10 halterna i intervallet 18-20 μg/m3. Dygnsmedelvärdet som inte får överskridas är
50 μg/m3. För kvävedioxid ligger halterna i intervallet 18-24 μg/m3. Dygnsmedelvärdet som inte får överskridas är 60 μg/ m3.
Buller, vibrationer
Gamla Stockholmsvägen har en vardagsmedeltrafik på ca 3000 antal passerande fordon, varav ca 6 % är tunga fordon såsom buss. Den skyltade hastigheten är 40 km/tim. En separat bullerutredning har genomförts. Alla lägenheter får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och på uteplats. Maximalnivån överstiger 70 dBA vid vissa fasader. Punkthusen behöver studeras
närmare avseende maximalnivån vid uteplats, t ex kan krävas delvis inglasade
balkonger. En planbestämmelse anger att bullernivåerna utomhus från trafik inte
får överstiga maximal nivå 70 dB (A) vid uteplats. Riktvärden för buller kan
uppnås med föreslagen plan.
Bebyggelsen ska uppföras vibrationssäkert. Bullerutredningens resultat visar
att vibrationsnivåer inte kommer att överskrida riktvärdet 0,4 mm/s RMS i
planområdet.
22 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Huddinge kommuns översiktliga bullerkartering (Tyréns 2012). Planområdet är markerat med röd linje.
Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, spillvatten
En yta för en pumpstation har reserverats söder om Gamla Stockholmsvägen.
Stationen är placerad för minimera störning av eventuell lukt.
Dagvatten
Området ligger inom Stockholm Vatten AB:s verksamhetsområde för dagvatten. Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten är begränsade
med lerig mark. För att inte öka avrinningen från området eller bidra till
ökade utsläpp av näringsämnen föreslås en rad åtgärder i separat upprättad
dagvattenutredning. Utifrån de platsgivna förutsättningarna och de krav som
bör ställas på dagvattenhanteringen föreslås följande åtgärder:
• Ingen direktavledning av dagvatten. Allt (om möjligt) vatten leds ut
över mark innan vidare avledning. För att detta ska fungera är det viktigt
med en genomtänkt höjdsättning av hus/gator, grönytor och svackor/
avrinningsstråk.
• Rent dagvatten från tak, grönytor och gångytor leds i möjligaste mån till
infiltrerbar mark (i den övre delen av planområdet eller i skärningen
mellan berg och lera). Vi behov förbättras förutsättningar för infiltration
genom anläggande av "stenkista"/perkolationsmagasin.
23 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
• I områden där grundvattenytan tidvis står nära markytan fylls marken ut
och dagvatten infiltreras/utjämnas i denna fyllning (i den över delen av
området). Det krävs en sorterad fyllningsfraktion där fyllningen ska
fungera som magasin.
• På icke infiltrerbar mark leds dagvatten (t.ex. från utkastare från stuprör)
över grönytor som lutar från byggnaderna. Vatten samlas upp i öppna
diken (med flacka slänter) eller grusfyllda diken utmed lokalgator.
• Potentiellt förorenat dagvatten (gator, parkeringar) led över grönytor till
diken eller infiltrationsdiken.
• Använd helst genomsläppliga beläggningar på parkeringsytor.
• Den nedre parkeringen (närmast Gamla Stockholmsvägen) behöver
byggas på fyllning då detta område är låglänt och sankt. Denna fyllning
kan användas som avslutande utjämningsmagasin innan vattnet leds vidare
mot Källbrinksdammen.
• Det är viktigt att ta hänsyn till utströmningsområden för grundvatten och
att detta vatten avleds så att det inte skapar problem med instängda vattensamlingar eller riskerar att skada byggnader.
• Ytavrinning från höjdområden som avvattnas mot byggnader behöver
tas omhand i kringskärande diken (om marken inte är infiltrerbar).
• Se till att det finns avvattningsstråk för vatten vid långvarig eller kraftig
nederbörd, så att vatten vi dessa situationer inte riskerar att skada byggnader.
För utförlig beskrivning se separat dagvattenutredning.
Med en konsekvent utformad dagvattenhantering, där dagvatten leds ut över
mark och infiltreras till grundvatten alternativt utjämnas i diken och utjämningsmagasin, så bedöms inte avrinningen och föroreningstransporten från
området öka annat än marginellt.
Elförsörjning
Ett område för transformatorstation (E-område) finns reserverat i norra delen
av planområdet.
24 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Energiförsörjning
En utbyggnad bör följa de riktlinjer som anges i kommunens Klimat- och
energiplan. Området går att försörja med fjärrvärme.
Avfallshantering
Planen ska möjliggöra avfallshämtning med sopbil. Närmaste återvinningsstation finns ca 850 meter från planområdet i korsningen Vänhemsvägen/
Åvägen.
Räddningstjänst
Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 och 609 angående framkomlighet
och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i projekteringen.
Planerad bebyggelse klassas som Br1-byggnader. Brandförsvarsförbundet
önskar bli kallat till tekniskt samråd i samband med bygglov.
25 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Genomförande
Genomförandebeskrivningen svarar på frågorna när, hur och av vem, hur
mycket kostar det och vem betalar för att planens olika moment ska kunna
genomföras. Den ska framför allt ange de medel som krävs för att genomföra
planen.
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Planarbetet sker enligt PBL 2010:900. Planen har föregåtts av ett programskede.
Tidplan
Programsamråd:
Plansamråd:
Granskning:
Godkännande:
Antagande:
Laga kraft:
8 februari-22 mars 2013
22 maj-31 juli 2014
första kvartalet 2015
april 2015
maj 2015
ca fyra veckor efter antagande
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 10 år
är en lämplig avvägning mellan förutsebarhet och flexibilitet.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Huddinge kommun ska vara huvudman för allmänna platser (gatu- och naturmark).
Avtal
Ett ramavtal mellan fastighetsägaren till Utsälje 1:45–53 och kommunen har
godkänts av kommunstyrelsen i samband med att planuppdrag gavs. Ett exploateringsavtal ska i ett senare skede reglera marköverlåtelser samt frågor
som rör kostnader och ansvarsförhållanden rörande genomförandet av detaljplanen. Ett plankostnadsavtal mellan fastighetsägaren och Huddinge kom-
26 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
muns planavdelning har tecknas och reglerar detaljplanarbetes fortsatta bedrivande och kostnader.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Ändrade kvartersgränser i detaljplanen kommer innebära att fastighetsägare
inom området behöver förvärva eller sälja mark för att anpassa fastigheter till
nya kvartersgränser. Minsta tomtstorlek i västra delen av planområdet är 800
kvm för bostäder. Att detaljplanens bestämmelse om minsta tomtstorlek uppfylls är dock ingen garanti för att avstyckning är möjlig. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning. Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva.
Enligt plan- och bygglagen har kommunen som huvudman skyldighet och
rättighet att förvärva (inlösa) mark som har lagts ut som allmän platsmark.
Huddinge kommun förvärv av allmän platsmark kommer i första hand ske
genom fastighetsregleringar. Följande fastigheter berörs av inlösen av allmän
platsmark inom planområdet: Källbrink 1:6 och 1:163, Källbrinkskolan 3,
Utsälje 1:40-41, 1:44-46, 1:48-53.
Den blivande skolfastigheten kommer behöva förvärva mark från Utsälje 1:47
och 1:50, samt avstå ett markområde till Utsälje 1:47, för att överensstämma
med användningsgränser i detaljplanen.
Följande fastigheter måste förvärva kvartersmark från kommunalägda fastigheter för att överensstämma med användningsgränser i detaljplanen; Utsälje
1:40, 1:41 och 1:46, samt alla bostadsfastigheter i den östra delen av planområdet.
Slänt/mur på tomtmark, z-område
En slänt eller mur innebär att en höjning eller sänkning av marknivån på fastigheten krävs för att jämna ut höjdskillnad mellan gata och fastighet samt för
att få en bra anslutning av fastigheten till gatan, exempelvis vid infart.
Huddinge kommun arbetar efter principen att slänter/murar längs med gatorna
ska vara förlagda inom tomtmark. Istället för att kommunen förvärvar den
mark som berörs blir slänten/muren en del av tomtmarken. Slänten/muren
anläggs i samband med ny- och ombyggnad av gatorna. På plankartan anges
därför området närmast gatan med beteckningen z = slänt får anläggas eller
mur får uppföras.
27 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Fastigheter som berörs av z-område är Utsälje 1:40-44, bostadsfastigheter i
den östra delen av planområdet samt förskoletomten.
Ledningsrätt
Inom planområdet finns allmänna ledningar vars fortbestånd säkras med ledningsrätt.
Gemensamhetsanläggningar
Vid en eventuell framtida avstyckning av bostadsområdet norr om den blivande skoltomten kan gemensamhetsanläggningar för vatten- och avloppsledningar, in- och utfartsväg etcetera behövas bildas för de avstyckade fastigheterna.
Ekonomiska frågor
I detaljplanen är gatu- och naturmark utlagd som allmän platsmark (allmänt
tillgänglig mark) med kommunalt huvudmannaskap. Enligt plan- och bygglagen har kommunen som huvudman skyldighet och rättighet att förvärva all
allmän platsmark. Huddinge kommuns förvärv av allmän platsmark kommer
att ske genom fastighetsregleringar när detaljplanen har vunnit laga kraft.
Förrättningskostnader för detta betalas av Huddinge kommun.
Kostnader för fastighetsägarna till Utsälje 1:47–53
Finansieringen för nya lokalgator liksom för delar av den upprustning som
krävs av Gamla Stockholmsvägen ska regleras i exploateringsavtal.
Kostnader för fastighetsägarna till Utsälje 1:40–44
En gatukostnadsutredning har gjorts för fastigheterna Utsälje 1:40–44. Den
upprustning som är aktuell i dagsläget och som kommer omfattas av gatukostnadsutredningen gäller ”säckgatan”, idag del av fastigheten Utsälje 1:50,
som försörjer fastigheterna Utsälje 1:40–44.
Detaljplanen kommer med stor sannolikhet att innebära en ökning av fastighetsvärdet då fastigheten ges en reglerad byggrätt och en möjlighet till avstyckning. Samtidigt kan en planläggning innebära avgifter och kostnader för
bland annat markförvärv, fastighetsbildning samt gatubyggnad. Enligt gatukostnadsreglementet i Huddinge kommun ska gatukostnader fördelas på alla
fastigheter, nuvarande som tillkommande, inom ett fördelningsområde. De
obebyggda delar av fastigheter som genom detaljplanen kan bilda nya fastig-
28 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
heter med byggrätt räknas som tillkommande fastighet. Inom aktuellt område
finns det fem befintliga fastigheter. Ytterligare fem fastigheter beräknas
kunna tillkomma i och med den nya detaljplanen. De befintliga fastigheterna
tilldelas, enligt gatukostnadsregementet andelstal 0,5, och tillkommande fastigheter andelstal 1. Två stycken befintliga fastigheter samt två stycken tillkommande fastigheter ges i detaljplanen möjlighet att bedrivas som bostäder
eller som förskola. Dessa fastigheter tilldelas dock inget särskilt andelstal för
en eventuellt framtida användning som förskola, utan kommer att debiteras
enligt fördelningsgrunden ovan.
Kostnaden uppskattas till 104 800 kronor för befintliga fastigheter samt till
209 600 kronor för tillkommande fastigheter. Beräkningar är gjorda på vad
det erfarenhetsmässigt kostar att i motsvarande utförande anlägga eller förbättra gator. Kostnaden debiteras fastighetsägarna först efter det att gatan är
utbyggd och kan användas för sitt ändamål.
Vatten och avlopp
För nya anslutningspunkter till det allmänna VA- och dagvattennätet utgår
kostnader enligt Stockholm Vatten ABs taxa. Avgiften utgörs av anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift).
Slänt/mur på tomtmark, z-område
En slänt eller mur innebär att en höjning eller sänkning av marknivån på fastigheten krävs för att jämna ut höjdskillnad mellan gata och fastighet samt för
att få en bra anslutning av fastigheten till gatan, exempelvis vid infart. Huddinge kommun arbetar efter principen att slänter/murar längs med gatorna ska
vara förlagda inom tomtmark. Istället för att kommunen förvärvar den mark
som berörs blir slänten/muren en del av tomtmarken. Slänten/muren anläggs i
samband med ny- och ombyggnad av gatorna. På plankartan anges därför
området närmast gatan med beteckningen z = slänt får anläggas eller mur får
uppföras.
Ersättning vid markförvärv/försäljning
Huddinge kommun kommer att träffa avtal/överenskommelser med de fastighetsägare som berörs av släntintrång (z-område). Kommunen kommer också
att träffa avtal/överenskommelser med berörda fastighetsägare avseende mark
som ska förvärvas (inlösas) för att bli allmän plats. Kommunen kommer att
kontakta berörda fastighetsägare efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Fastigheter som berörs av inlösen är Källbrink 1:6 och 1:163, Källbrinkskolan
3, Utsälje 1:40-41, 1:44-46, 1:48-53. Fastigheter som berörs av z-område är
29 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
förutom ovanstående även Utsälje 1:42 och 43 liksom hela den östra delen av
planområdet inklusive förskoletomten.
Planavgift
Kostnaden för framtagandet av planen regleras med plankostnadsavtal för
fastigheterna Utsälje 1:47–53. För övriga fastigheter inom planområdet gäller
planavgift i samband med bygglov.
Fastighetsbildning
Kostnader för lantmäteriförrättning för nybildning av fastigheter genom t ex
avstyckning belastar fastighetsägaren. Kostnaden är bl a beroende av tidsåtgången för förrättningen.
Kostnader för miljöskyddsåtgärder
Eventuella åtgärder för bullerskydd för blivande bebyggelse åligger fastighetsägaren.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Utredningar rörande geoteknik, dagvatten, buller och markföroreningar har
legat till grund för planens utformning.
Administrativa frågor
Deltagare i detaljplanenearbetet är Jonas Pettersson, mark- och exploateringsavdelningen, Nicklas Johansson, naturvårdsavdelningen, Susanna Udd och
Ludvig Netré, planavdelningen, Alexandra Mattsson och Johanna Weibel,
gatu- och trafikavdelningen och Emilie Ulander Gille, lantmäteriavdelningen.
Projektledare för planprogram och detaljplan är Ludvig Netré (till och med
våren 2014) och Susanna Udd (från och med våren 2014). För övriga faser i
projektet ansvarar huvudprojektledaren Jonas Pettersson.
Leverantörer av underlag för detaljplanen:
Arkitektur/vägar: Total Arkitektur och Urbansism/Håkan Dillman
Geoteknik: Ulf Johnson Geo AB
Dagvatten: Water Revival Systems
Buller: Bernström Akustik HB
Susanna Udd
Planhandläggare
30 (30)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
HANDLÄGGARE
SAMRÅDREDOGÖRELSE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2014-12-19
Rev 2015-02-20
SBN 2012-1887
1 (24)
Kommunstyrelsen
Susanna Udd
08-535 364 28
[email protected]
Detaljplan för Utsälje 1:48 m fl, SBN 2012-1887
Sammanfattning
Remissinstanser
Länsstyrelsen efterlyser komplettering av planbeskrivningen vad gäller vattenstatus, dagvattenhantering, mark- och grundläggningsförhållanden och en
planbestämmelse angående buller. Länsstyrelsen framhåller vikten av att bevara Gamla Stockholmsvägens karaktär i enlighet med kulturmiljöinventeringen.
Grundskolenämnden är positiva till planförslaget och framhåller vikten av att
förskoletomten planläggs med en planbestämmelse som tillåter både förskola
och skola.
Miljönämnden framhåller att Huddinge kommuns dagvattenstrategi,
riksdagens uppsatta bullerriktvärden för nybyggnad av bostäder och
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus ska följas och den
ekvivalenta bullernivån från trafik utomhus på maximal 55 dB(A) inte ska
överskridas. Vidare framhålls att förskolan ska placeras på tillräckligt avstånd
från vägen så att inte olägenhet för barnens hälsa uppstår. Nämnden anser att
skötselplan för knölvialen ska tas fram.
Naturskyddsföreningen i Huddinge betonar att det är absolut nödvändigt att
planens bestämmelser utformas så att maximalt skydd ges åt knölvialen. Samt
att full ekologisk kompensation tillämpas för den ianspråktagna naturmarken.
Föreningen ifrågasätter om det sparade området för Knölvialen med tillhörande skötselplan ger tillräcklig kompensation och ser gärna en redovisning
av gjorda bedömningar och beräkningar.
Trafikverket ser gärna att kommunen arbetar aktivt med att begränsa användandet av bil. Bland annat kan detta ske genom att arbeta för att en attraktiv
kollektivtrafik finns på plats i samband med inflyttning samt att gång- och
cykelnätet är sammanhängande och av hög standard. Trafikverket anser att en
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
141 85 Huddinge
Sjödalsvägen 29
Huddinge
08-535 366 00 (kundtjänst)
08-535 363 80
[email protected]
www.huddinge.se
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
flyghinderanalys bör upprättas och att Försvarsmakten ska ges tillfälle att
yttra sig i ärendet.
Försvarsmakten har inget att erinra i ärendet.
SRV återvinning AB betonar vikten av att utformning och dimensionering av
transportvägar och utrymmen för avfallshantering.
Trafikförvaltningen ser positivt på att kommunen planerar att höja standarden
av busshållplatsen väster om planområdet. Det är viktigt att hänsyn tas till
riktlinjer i RiBuss vad gäller lutningar och gatubredder samt utformningar av
hållplatser när dessa projekteras. Trafikförvaltningen vill delta i det fortsatta
planeringsarbetet när det gäller dessa frågor. För planerad bebyggelse som
vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformningen av fastigheterna ske
så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i
sovrum. Vid den förskola som planeras ska åtgärder vidtas så att nyetableringsriktvärdena avseende ekvivalentnivåer för trafikbuller innehålls på
hela skolgården/lekplatsen.
Södertörns Brandförsvarsförbund anser det önskvärt att vägförbättringen av
Gamla Stockholmsvägen görs fram t.o.m. Kvarnlyckevägen. PM 615 gällande alternativ utrymning vid byggnader över 2 våningar bör beaktas i projekteringen. Har inget nytt att erinra utan hänvisar till lämnat yttrande under
programsamrådet. Södertörns brandförsvarsförbund önskar bli kallat till
tekniskt samråd och även i övrigt beredas möjlighet att som byggnadsnämndens sakkunnige inom brandskydd delta i kommande byggprocess vid
behov. Det gäller den planerade bebyggelse som klassas som en BrO- eller
Brl-byggnad och/eller uppfyller kraven för att lämna in skriftlig redogörelse
för brandskyddet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Södertörns Fjärrvärme AB föreslår att uppvärmning sker med vattenburna
system som kan ansluta till fjärrvärmenätet.
Vattenfall Eldistribution AB har elanläggningar inom och i närheten av planområdet. Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av
Vattenfall, men bekostas av exploatören. Vattenfall har ej något ytterligare att
erinra mot rubricerad detaljplan.
Sakägare
Yttranden från ett tiotal sakägare har inkommit. Svar på de vanligast förekommande synpunkterna återfinns nedan:
2 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
1.Bebyggelsen anses inte smälta in i befintlig bebyggelse samt vara för tät
och hög. Förslaget är inte anpassat till angränsande område. Större hänsyn bör
tas till den ursprungliga karaktären i området. Normaltomter om minst 800
kvm förespråkas framför flerbostadshus.
Enligt kommunens översiktsplan ska en blandad bebyggelse eftersträvas inom
kommunen. Kommunen avses växa med 40 000 personer fram till 2030 och
nya bostäder ska uppföras genom förtätning inom redan utbyggda bebyggelseområden. Resterande mark utgörs primärt av naturreservat. Den övergripande inriktningen i översiktsplanen är att samtliga redan utbyggda områden
inom Huddinge kommun ska förtätas i rimlig utsträckning. En blandning av
bebyggelsetyper är eftersträvansvärd. Gång- och cykeltrafik ska prioriteras.
Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma kring spårstationer och i andra
hand till områden angränsande till ”stamnät för kollektivtrafik”. Aktuellt
planområde ligger ca 200 meter från ett föreslaget stamnät inom sekundärt
förtätnings- och utbyggnadsområde med bebyggelseutveckling längs kollektivstrafikstråk.
Höjden på flerbostadshusen regleras på plankartan genom en planbestämmelse om högsta tillåtna totalhöjd.
2. Den gröna yta med träd som fanns i ursprungsförslaget bör återinföras och
breddas.
Föreslagna radhus i norra delen av planområdet är placerade på ett normalt
avstånd till fastighetsgräns. Detta avstånd bedöms inte behöva utökas då förslagnen bebyggelse i denna del endast tillåts i två våningar, precis som för en
normal villatomt. De föreslagna radhusen ligger dessutom lägre än befintliga
villor norr om planområdet.
3.Vybilder från den egna fastigheten mot planerad ny bebyggelse efterfrågas
av flera fastighetsägare.
Ett antal vybilder från intilliggande fastigheter mot föreslagen bebyggelse
har tagits fram och infogats i planbeskrivningen. Detta för att belysa hur tillkommande bebyggelse kommer att te sig från kringliggande fastigheter.
4. Den bullerutredning som har gjorts tar bara hänsyn till normalt trafikbuller.
Idag är idrottsevenemang på Källbrink samt utryckningsfordon den största
ljudkällan. Hur detta kommer att påverkas om all skog avverkas är inte utrett i
förslaget.
Riksdagens uppsatta bullerriktvärden för nybyggnad av bostäder ska följas.
Plankartan har försetts med en planbestämmelse angående trafikbuller. På
3 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
förskolan bedöms inte de riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om buller inomhus eller den ekvivalenta bullernivån från trafik
utomhus på maximal 55 dB(A) överskridas. Buller från idrottsevenemang och
utryckningsfordon regleras inte i detaljplanen.
5. Förslaget leder till ökad trafik på Glömstavägen bortanför Källbrink.
Trafiksituationen och vägstandard är bedrövlig på den sträckan med stora
olycksrisker trots sänkt hastighet. Vi anser att det är fel att ytterligare öka
trafiken genom att tillföra så många bostäder plus dagishämtning innan den
här vägen är åtgärdad.
I och med den tillkommande bebyggelsen kommer trafiken att öka något.
Vägstandard på befintlig väg utanför planområdet behandlas ej i detta planarbete.
6. Sänkan där de norra radhusen skall placeras fungerar som lågpunkt och
uppsamling av dagvatten från omkringliggande fastigheter. Det finns under
den våta delen av året en fritt strömmande källa eller underjordisk bäck som
mynnar där. I dagvattenutredningen är inte detta redovisat och inte heller
redovisat vart vattnet kommer att ta vägen om området fylls ut. Vi befarar att
det då kommer att stanna på våra tomter.
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter ur dagvattenutredningen
för att tydliggöra hur dagvattnet inom planområdet avses omhändertas.
Generellt gäller kommunens dagvattenstrategi som säger att allt dagvatten
ska fördröjas och omhändertas på den egna fastigheten.
Förändringar i detaljplanen
- Planbeskrivningen har kompletterats med text och bilder angående vattenstatus, dagvattenhanteringen, luftkvalitet, buller och kulturmiljö samt med
uppgifter ur PM angående mark- och grundläggningsförhållanden.
Plankartan har försetts med en planbestämmelse angående buller.
Angående kulturmiljön så bevaras vägens sträckning och utformning i
stort, men åtgärdas inom planområdet där vägen bedöms brista i trafiksäkerhet. I planen föreslås en nivåjustering av vägen för bättre sikt och
anpassning mot bebyggelse samt en separat gång- och cykelväg byggs
bredvid ny bebyggelse för att skydda annars oskyddade trafikanter. Ingen
uträtning som tidigare föreslogs i programmet är aktuell. En
planbestämmelse som reglerar totalhöjden för flerbostadshusen har lagts
till. Även en planbestämmelse som reglerar höjden på förskolan/skolan har
lagts till och planbestämmelsen som reglerar våningsantalet för förskolan
har tagits bort. Även den västra delen av planområdet har försetts med
planbestämmelsen BS1, detta för att förutom bostäder även tillåta förskola
4 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
på fastigheterna. Detta som ett svar på den akuta bristen på förskoleplatser
i kommunen. Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter angående
hur skolbehovet tillgodoses för tillkommande bebyggelse inom planområdet.
Bakgrund
Projektet finns med i kommunens projektplan för åren 2013-15. Ett planuppdrag gavs av kommunstyrelsen till SBN 16 december 2013 i samband med
godkännandet av planprogram ”Program för Utsälje 1:48 m fl”. Planprogrammet var på samråd mellan 8 februari och 22 mars 2013. I programmet
föreslogs en blandad bebyggelse bestående av gruppbebyggda och friliggande
småhus i upp till två våningar samt flerbostadshus i upp till fyra våningar.
Efter samrådet reviderades inriktningen främst avseende våningsantal för
flerbostadshus. I det slutgiltiga planprogrammet, tillstyrktes i SBN 29 augusti
2013, rekommenderades flerbostadshus till högst tre våningar. I plansamrådsförslag prövas dock åter fyra våningar då det kan ge mer sparad mark och
bättre exploateringsekonomi. Bebyggelsen med flerbostadshus blir fortsatt väl
inpassad då den, till största del, förläggs nedanför en ca 30 meter hög skogsbrant inom området.
Fastigheterna Utsälje 1:41-44 samt 1:47 och 1:49 är idag bebyggda med enbostadshus. Övriga fastigheter är obebyggda. Hela området saknar detaljplan.
Planområdet omfattar ca 4,5 ha
Detaljplaneförslaget för Utsälje 1:48 m fl har tagits fram av en projektgrupp
under ledning av planavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Hur har plansamrådet gått till?
Samråd har skett under tiden 22 maj – 31 juli 2014. Planhandlingar har sänts
enligt remisslista till myndigheter, kommunala nämnder och organisationer
samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Handlingarna har funnits
tillgängliga i Tekniska nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida
under: www.huddinge.se/utsalje. Ett informationsmöte hölls i Källbrinksskolans matsal den 2 juni 2014, cirka 10 besökare närvarade.
5 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Yttranden
Följande remissinstanser har inte svarat
Lantmäterimyndigheten, Regionplanenämnden, Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Gymnasienämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Äldreomsorgsnämnden, Socialnämnden, Stockholms läns museum, Snättringe Fastighetsägareförening, Södertörns polismästardistrikt.
Följande remissinstanser har ingen erinran
Södertörns fjärrvärme AB, Vattenfall Eldistribution AB, SRV Återvinning
AB, Försvarsmakten.
Remissinstanser
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har följande synpunkter:
Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att det inte finns skäl
att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva
detaljplanen med stöd av 11 kap. 11 § PBL. Denna bedömning förutsätter att
kommunen beaktar de synpunkter som framförs nedan.
De statliga ingripandegrunderna enligt 11 kap. PBL
Nedan redovisas Länsstyrelsens syn på hur planförslaget förhåller sig till de
statliga ingripandegrunderna.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet ingår i Tyresåns sjösystem och avvattnas mot sjön Trehörningen
och vidare mot Magelungen och Drevviken. Länsstyrelsen anser att
planhandlingama behöver kompletteras så att det framgår vilken status
berörda vattenförekomsterna har. Aktuell information finns i vattendatabasen
VISS http://www.viss.lansstyrelsen.se/.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att en dagvattenutredning har tagits
fram för planförslaget {Dagvattenutredning för Utsälje 1:48 m fl i Snättringe,
WRS, 2014- 02-27). Av utredningen framgår att målsättningen med
dagvattenhanteringen bör vara att flödet från planområdet och föroreningsbelastningen efter exploateringen inte ökar jämfört med dagsläget.
Länsstyrelsen anser att föreslagna dagvattenåtgärder för att utjämna och rena
dagvatten inom planområdet bör framgå också av planbeskrivningen.
Trafikbuller
6 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Föreslagna bostäder och skola ligger intill Gamla Stockholmsvägen. Till
planförslaget har en bullerutredning tagits fram {Redovisning av trafikbuller,
Bernström akustik, 2014-03-01). Av bullerutredningen framgår att alla
lägenheter kan klara 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Den maximala
ljudnivån överstiger 70 dB(A) vid vissa fasader i den södra delen av planområdet. Bullerredovisningen visar att det krävs en 1,8 meter hög skärm mot
vägen för att klara 70 dB(A) vid uteplats i markplan. Länsstyrelsen anser att
det är lämpligt att införa en bestämmelse om störningsskydd för att säkerställa
att föreslagna bostäder kan få tillgång till en uteplats med maximalt 70 dB(A).
Föroreningar
Länsstyrelsen är positiv till att möjliga föroreningar från olovlig eldningsverksamhet beaktas i planen och till ställningstagandet där det framgår att
marken ska åtgärdas med avseende på föroreningar innan marken bebyggs.
Det finns inga kända objekt inom planområdet i Länsstyrelsens databas över
eventuellt förorenade områden. Databasen är dock inte heltäckande och det
kan ha funnits verksamheter inom det planlagda området som Länsstyrelsen
inte har någon kännedom om.
Geologiska hållanden
Markförhållandena utgörs av morän och berg i dagen i de högre liggande
partierna och av lera i de lägre liggande delarna. En PM {PM angående markoch grundläggningsförhållanden, Ulf Johnson Geo AB, 2014-03-10)
angående mark- och grundläggningsförhållanden har tagits fram för planområdet. Länsstyrelsen anser att vad utredningen redovisar avseende markens
stabilitet och risk marksättningar bör framgå av planbeskrivningen till nästa
skede för att visa hur marken är lämplig att bebygga. Av planbeskrivningen
bör också framgå vad som eventuellt behöver utredas vidare. Länsstyrelsen
vill framhålla att markstabiliteten kan komma att påverkas negativt vid
framtida klimatförändringar med ökad nederbörd.
Råd om tillämpningen av 2 kap. PBL
Kulturmiljö
Planområdet ligger intill Gamla Stockholmsvägen som har kulturhistoriska
värden då den utgör en tidigare del av Göta landsväg och fortfarande har kvar
en för äldre vägar typiskt slingrande karaktär. I Huddinge kommuns kulturmiljöprogram sägs att det är av stor vikt att vägens sträckning och utformning
bevaras. Länsstyrelsen instämmer i detta och vill framhålla vikten av att
vägens karaktär bevaras.
Övriga frågor av betydelse för planens genomförande
7 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med text angående vattenstatus och dagvattenhanteringen. Plankartan har försetts med en planbestämmelse angående buller. Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter ur PM angående mark- och grundläggningsförhållanden. Angående
kulturmiljön så bevaras vägens sträckning och utformning i stort, men åtgärdas inom planområdet där vägen bedöms brista i trafiksäkerhet. I planen
föreslås en nivåjustering av vägen för bättre sikt och anpassning mot
bebyggelse samt en separat gång- och cykelväg byggs bredvid ny bebyggelse
för att skydda annars oskyddade trafikanter. Ingen uträtning som tidigare
föreslogs i programmet är aktuell.
Grundskolenämnden
Grundskolenämnden har följande synpunkter:
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Planområdet är beläget strax norr om Gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i Snättringe och omfattar cirka 4,5 hektar. Detaljplanen för
utbyggnad av Utsälje 1:48 m.fl. beräknas generera cirka 100 nya bostäder.
Ytterligare en detaljplan, Styrmannen 31 m.fl., vid korsningen Snättringeleden /Kallkärrsvägen beräknas ge cirka 35-40 nya bostäder.
Byggande av två nya grundskolor pågår, Kästa förskola och skola för 500
barn/elever F-6 i Flemingsberg med färdigställande till hösten 2015 och
Glömsta skola i Vistaberg för 720 elever F-9 med planerat färdigställande till
hösten 2016.
De senaste årens kraftiga bostadsexploatering har ökat trycket på elevplatser
och behovet av tomtmark för byggnation av ytterligare grundskolor är mycket
stort i de centrala delarna av Segeltorp. Det är angeläget att skyndsamt detaljplanelägga de tomter i Segeltorp som nu undersöks för placering av grundskolor. Aktuellt planområde omfattar cirka 4100 kvadratmeter och möjliggör
endast uppförande av en ny förskola.
8 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Lokalkapaciteten i kommundelen Segeltorp räcker inte till trots om- och
nybyggnation av Segeltorpsskolan och tillfällig paviljonguppsättning vid
Utsäljeskolan för att ta emot den ökade andelen elever. Bristen på elevplatser
har gjort att förskolan Skansberget från hösten 2014 delvis kommer att återställas till grundskola för att fullt ut ett år senare vara en F-3 skola. Juringe
Gårdsskolan, som drivs av Pysslingen, tar sedan en tid endast emot ett
begränsat antal Huddingeelever jämfört med sin totala kapacitet.
Förvaltningen föreslår däremot att byggande av ny förskola i Utsälje 1:48
m.fl. ska utformas flexibelt så att den i framtiden även kan fungera för skola
till yngre elever. Förvaltningen ställer sig i övrigt positiv till planerat bostadsbyggande i Utsälje och att utbyggnaden sker genom förtätning av området.
Kommentar: En dialog mellan berörda förvaltningar har förts under planarbetet kring hur befintliga och kommande behov av för- och grundskoleplatser
bäst kan tillgodoses. På plankartan regleras området för förskolan med ett S,
vilket även medger skolverksamhet. Förskolan regleras också med en planbestämmelse om högst tillåtna nockhöjd.
Fastigheterna Utsälje 1:40 och 1:41i den västra delen av planområdet har
försetts med planbestämmelsen BS1, detta för att förutom bostäder även tilllåta förskola på fastigheterna.
Miljönämnden
Miljönämnden har följande synpunkter:
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att lämna över tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
Sammanfattning
Syftet med planen är att pröva lämpligheten av att planlägga fastigheterna
Utsälje l :40-53, norr om Källbrinksdammen och längs Gamla Stockholmsvägen för bostadsändamål. Idag är Utsälje 1:41-44, 1:47 och 1:49 bebyggda
med enbostadshus och övriga fastigheter är obebyggda. Hela området saknar
detaljplan. Utsälje 1:45 och 1:46 ägs av kommunen och planläggs för
förskola.
Planen föreslår två olika sätt att exploatera området. I den västra delen av
området föreslås villabebyggelse. I den östra delen föreslås en högre och
tätare exploatering bestående av grupphusbebyggelse och flerfamiljshus i upp
till fyra våningar. Planen bedöms generera ca 100 nya bostäder. Planområdet
angränsar och har sin angöring till Gamla Stockholmsvägen som ur ett kultur-
9 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
miljöperspektiv utgör en viktig del av regionens historia med anor från fornoch medeltid. I planen föreslås en nivåjustering av vägen för bättre sikt och
anpassning mot bebyggelse samt en separat gång- och cykelväg. Ingen
uträtning som tidigare föreslogs är aktuell.
Sammanfattande synpunkter
Miljötillsynsavdelningen anser att Huddinge kommuns dagvattenstrategi ska
följas. Riksdagens uppsatta bullerriktvärden för nybyggnad av bostäder ska
följas. På förskolan ska inte de riktvärden som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus eller den ekvivalenta bullernivån från
trafik utomhus på maximal 55 dB(A) överskridas. Barn är mer känsliga än
vad vuxna är mot luftföroreningar och förskolan ska därför placeras på tillräckligt avstånd så att olägenhet för barnens hälsa inte uppstår. Inom
programområdet finns den enda lokalen i Huddinge kommun för knölvial,
som är en rödlistad och fridlyst ärtväxt. I planarbetet ska det utarbetas
noggranna skötselbeskrivningar, så att arten kan finnas kvar.
Beskrivning av ärendet
Syftet med planen är att bidra till att uppfylla kommunens önskan om fler
bostäder, större blandning av bebyggelsetyper samt mer underlag för
kollektivtrafik. Planen innebär att ett flerbostadhus, radhus, villor samt en
förskola kan tillkomma inom fastigheterna Utsälje 1:40-53 norr om Källbrinksdammen och längs Gamla Stockholmsvägen för bostadsändamål.
Utsälje 1:41-44 och 1:47 och 1:49 är idag bebyggda med enbostadshus.
Övriga fastigheter är obebyggda. Området är inte detaljplanelagt och ingår
inte i ett tidigare övergripande program. Söder om Gamla Stockholmsvägen
finns ett schaktningsförbud som kan komma att upphävas i anslutning till
planområdets södra gräns. Totalt bedöms planen genererar 100 nya bostäder.
Förskolan bedöms kunna rymma 4-5 avdelningar. I program-området föreslås
två sinsemellan olika sätt att exploatera området. I den västra delen av
området, Utsälje 1:40-45 föreslås en reglering av bebyggelsen till den gängse
standarden för villabebyggelse i kommunen. I den östra delen 1:45-53 föreslås en högre och tätare exploatering bestående av flerbostadhus i fyra
våningar samt gruppbebyggda småhus i två våningar. Den del av området där
flerfamiljshus föreslås är belägen strax söder om en skogsklädd brant, platsen
är fri från insyn och därför lämplig för en relativt hög hushöjd. Utsälje 1:45
och 1:46 planläggs för skola (förskola).
Gamla Stockholmsvägen är utpekad som viktig att bevara ur ett kulturmiljöperspektiv. Vägen har dåliga siktförhållanden, smal vägbredd och hög hastighet samt saknar utrymme för gående och cyklister. I planen föreslås en nivå-
10 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
justering av vägen för bättre sikt och anpassning mot bebyggelse samt en
separat gång- och cykelväg.
Nuvarande bebyggelse
Närområdet domineras av villabebyggelse från 1900-talet med enstaka inslag
av större byggnader såsom brandstation och skola. Inom programområdet
finns sex enbostadshus varav fyra i den västra delen. Två enbostadshus finns i
den östra delen av området på Utsälje 1:47 och 1:49.
Natur och dagvatten
Norra delen av programområdet består av kraftigt kuperade och skogsklädda
partier. Söderut är området mer flackt och öppet och består av tidigare betesmark med uppvuxna träd och dungar. 1 programmet föreslås att främst de låglänta östra delarna tas i anspråk för byggnader och vägar liksom en del av en i
området centralt belägen bergknallen. Den rödlistade växten knölvial har en
känd förekomst i programområdets centrala, södra del och ytan kring denna
undantas från exploatering Den mesta kuperade delen av området i öster
undantas helt från exploateringen. Planområdet ingår i Tyresöåns avrinningsområde. En dagvattenutredning av genomförts för aktuell plan. I utredningen
föreslås åtgärder som ger möjlighet att ta om hand dagvatten utan att näringstillförsel eller att flöden från området ökar. Exempel på föreslagna åtgärder är
avskärande öppna diken, infiltrerande ytor samt magasin.
Knölvial
Knölvial är en flerårig ärtväxt som är 5-10 dm hög och blommar juli-augusti.
Arten har påträffats i programområdets södra del strax väster om befintlig
infart till fastigheterna Utsälje 1:46-50. Arten är fridlyst och rödlistad. I
Huddinge har växten tre kända växtplatser, Utsälje, Snättringe och Huddinge
centrum. Vid de två senare platserna är förekomsten osäker. Knölvial förekommer i kulturpåverkade miljöer så som åkerkanter, vägrenar, övergivna
åkrar och trädgårdar. Den växer framförallt på näringsrik lerjord. Bestånd av
knölvial kan lätt utplånas om markanvändningen ändras eller det sker någon
form av markexploatering. Vidare kan alltför intensiv vägkantsslåtter vara
negativ eftersom arten, då den inte får möjlighet att blomma och sätta frukt.
Viss röjning måste förekomma eftersom den annars kan konkurreras ut av
buskar och träd eller högvuxna örter och gräs. Ogräsbekämpning utgör även
ett hot. Växtplatsen för knölvial undantas från exploatering och ett skötselprogram bör tas fram för att säkerställa artens fortlevnad. Regelbunden
skötsel ska utföras regelbundet av kommunen. Området bör hägnas i för att få
ytterligare skydd, förslagsvis med en gärdsgård.
11 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Förorenad mark
Olovlig eldningsverksamhet i nordvästra delen av området kan ha lett till att
föroreningar i marken uppstått.
Miljötillsyns- och naturvårdsavdelningens synpunkter
Dagvatten
Huddinge kommuns dagvattenstrategi ska följas.
Markföroreningar
Påvisas marföroreningar i området ska miljötillsynsavdelningen delges
provatagningsresultat/provtagningsrapport.
Buller
Riksdagens uppsatta bullerriktvärden för nybyggnad av bostäder ska följas.
De bullerriktvärdena som gäller anger 30 dB (A) ekvivalent nivå inomhus, 45
dB(A) maximalnivå inomhus nattetid, 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid
fasad) och 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Det är
otydligt vad som bullerutredningen som finns i planavdelningens arkiv har
gett för resultat. Det saknas en tydlig bullerkarta i planen.
Rödlistad och fridlyst
Naturvårdsavdelningen har inledningsvis i projektet fört fram att den numer
enda aktuella lokalen av knölvial i Huddinge kommun ska värnas. Det finns
endast ett få tal lokaler för knölvialen i hela länet. Området för knölvialen
skulle kunna utvidgas med en smal remsa längs vägen västerut från den plats
där knövialen är ut markerad i programsamrådet. I det planarbetet ska det
utarbetas noggranna skötselbeskrivningar, så att arten kan finnas kvar. Naturvårdsavdelningen ska ges möjlighet att delta i formuleringen av skötselbeskrivningarna. Som exempelvis får inga skuggande träd planteras vid
lokalen, det är just trädplantering gjorde att en av de tidigare lokalerna i
Huddinge förstördes genom att arten skuggades helt enkelt bort. Även andra
viktiga faktorer for artens bevarande måste preciseras i det fortsatta arbetet.
(Naturvårdsavdelningen deltog i handläggning av planprogrammet).
Förskolan
Buller
Byggnaden ska utformas så att buller inomhus inte överstiger de riktvärden
som anges i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. För
den ekvivalenta bullernivån från trafik utomhus på gården gäller att det inte
12 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
ska överstiga 55 dB(A) enligt prejudicerande dom från Mark- och
miljööverdomstolen1.
Luftföroreningar
Runt trafikerade vägar förekommer olika typer av luftföroreningar. Barn är
mer känsliga än vad vuxna är mot luftföroreningar och exempelvis partiklar
påverkar deras luftvägar i hög grad negativt. Forskning har visat att förskolor
och skolor inte ska byggas för nära tätt trafikerade vägar eftersom det bland
annat ger för höga halter av partiklar (PM10 och PM2,5) såväl inomhus som
utomhus. Förskolan ska därför placeras på tillräckligt avstånd så att olägenhet
för barnens hälsa inte uppstår.
Solavskärmning
Behåll träd och växtlighet för att solavskärma. Det ska finnas möjlighet att
hitta skuggiga miljöer vid utevistelse och så mycket naturmark som möjligt
med befintliga träd bör behålla.
Kommentar: Huddinge kommuns dagvattenstrategi ska följas, vilket regleras
i avtal. Kapitlet om dagvatten i planbeskrivningen har förtydligats och visar
på hur dagvattenhanteringen inom planområdet är tänkt att ske.
Riksdagens uppsatta bullerriktvärden för nybyggnad av bostäder ska följas.
Plankartan har försetts med en planbestämmelse angående buller och
planbeskrivningen har kompletterats med ett utdrag ur kommunens
bullerkartering. På förskolan bedöms inte de riktvärden som anges i
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus eller den
ekvivalenta bullernivån från trafik utomhus på maximal 55 dB(A)
överskridas.
Luftföroreningarna vid förskolan är inte onormalt höga och förskolan ska
placeras på tillräckligt avstånd så att olägenhet för barnens hälsa inte
uppstår.
Knölvialen finns inom de två områden som i plankartan avsätts som allmän
plats naturmark med avsikten att bevara knölvialen. För att detta ska kunna
ske krävs att marken sköts på rätt sätt. Naturvårdsavdelningen kommer att
upprätta sköteselplan för nämnda områden så att arten kan finnas kvar.
1
Målnr 2000-M238, publikationsbeteckning MÖD 2000:32.
13 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
På förskoletomten regleras inte vegetationen då tomten är förhållandevis
liten och inte innehåller några enskilt skyddsvärda träd. Vid detaljprojekteringen av förskolan ingår att skapa en kvalitativ utemiljö vilken lämpligen ska
innehålla vegetation.
Naturskyddsföreningen i Huddinge
Naturskyddsföreningen i Huddinge lämnar följande synpunkter: Grunden för
dessa är främst Naturskyddsföreningens strävan att i alla sammanhang slå
vakt om vår natur men också behoven av långsiktigt arbete mot alla former av
miljö- och resursförstöring inklusive klimatförändringarna. Befintlig naturmark är till stor del inhägnad och skogspartierna branta och idag svåråtkomliga. Föreningen har inte noterat några omistliga naturvärden i de delar av
området, som föreslås bebyggas av nya bostäder. Undantag är förekomsten av
den rödlistade Knölvialen. Det är naturligtvis absolut nödvändigt att planens
bestämmelser utformas så att maximalt skydd ges åt denna växt. Det är vidare
angeläget att full ekologisk kompensation tillämpas för den ianspråktagna
naturmarken. Föreningen ifrågasätter om det sparade området för Knölvialen
med tillhörande skötselplan ger tillräcklig kompensation. Vi ser gärna en
redovisning av gjorda bedömningar och beräkningar. Föreningen vill också
framhålla vikten av att den nya bebyggelsen utformas så att den visar vägen
mot ett hållbart byggande för framtiden. Vi hänvisar i denna del till synpunkterna vi nyligen framförde på program för Vista skogshöjd. Med dessa
kommentarer kan Naturskyddsföreningen i Huddinge tillstyrka föreslagen
detaljplan.
Kommentar: Planområdet består till stor del av gräsbevuxen hagmark samt
en del uppvuxna träd, däribland gran, tall, björk och ek. Nya träd avses planteras dels mellan radhusen och Gamla Stockholmsvägen i södra delen av
planområdet samt mellan lokalgatan och gång- och cykelvägen i planområdets norra del. Knölvialen är den växt som är skyddsvärd inom planområdet,
övriga naturvärden inom planområdet är ringa.
Trafikverket
Trafikverket lämnar följande synpunkter:
Ställningstagande
Av planmaterialet framgår att den nya bebyggelsen inte placeras i ett kollektivtrafiknära läge. Trafikverket anser att det är viktigt att kommunen i sin
samhällsplanering skapar möjlighet för ett minskat bilberoende. Kommunens
Översiktsplan anger att ny bebyggelse i första hand ske i närhet till spårstationer och i andra hand till områden som angränsar till "stamnät för kollektivtrafik". Ny bebyggelse bör därmed planeras i lägen som underlättar kollektivt
14 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
resande. Planområdet ligger cirka 200 meter från ett framtida stråk med stomnätsbuss. En effektiv och attraktiv kollektivtrafik bör finnas på plats i samband med planens färdigställande. Erfarenhetsmässigt är det svårt att ändra på
ett invant beteende, därmed bör bebyggelseutvecklingen ske i samband med
utbyggnaden av ett stomnät för kollektivtrafiken längs med Häradsvägen.
Trafikverket ser positivt att kommunen i samband med exploateringen förbättrar gång- och cykelnätet. Gång- och cykelnätet bör vara sammanhängande
och ansluta till befintliga regionala stråk.
En bullerutredning har genomförts. Utredningen visar att alla lägenheter får
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och på uteplats. Vid vissa fasader
överstiger maximal ljudnivå till 70 dBA. Trafikverket ser det positivt att bullerutredningens slutsatser har tillvaratagits.
Planen har studerat detaljplanens transporteffekter och trafikalstring. Trafikverket ser gärna att kommunen arbetar aktivt med att begränsa användandet
av bil. Bland annat kan detta ske genom att arbeta för att en attraktiv kollektivtrafik finns på plats i samband med inflyttning samt att gång- och cykelnätet är sammanhängande och av hög standard. Omkringliggande vägnät, som
exempelväg väg 259 - Glömstavägen och väg 226 - Huddingevägen, är hårt
belastat och exploatering i närheten av dessa riskerar att ytterligare försvåra
trafiksituationen längs dessa.
Trafikverket vill uppmärksamma kommunen om att byggnader över 20 meter
kan påverka luftfarten. Det framgår ej i plantmaterialet om en flyghinderanalys har gjorts. Om inte anser Trafikverket att en flyghinderanalys bör genomföras innan planarbetet går vidare. Detta för att berörd(a) flygplats(er) ska ha
en möjlighet att yttra sig. LFV utför flyghinderanalyser samt prövar om det
tilltänkta objektet utgör skada på LFV:s utrustning för navigation, övervakning och kommunikation. Även Försvarsmakten ska ges tillfälle att yttra sig.
Mer information finns på Försvarsmaktens webbplats:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/ommyndigheten/samhallsplanering/
Kommentar: Huvudinriktningen i kommunens antagna trafikstrategi är att
kollektivtrafik ska vara utgångspunkten vid all planering och ska prioriteras
tillsammans med gång- och cykeltrafik. Den befintliga hållplatsens läge
kommer att kvarstå, men ses över för att göras mer attraktiv (tillgänglighetsanpassade och trafiksäkra). Hållplatsläge och utformning ses över i detaljprojekteringen, tillsammans med Trafikförvaltningen.
15 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Någon flyghinderanalys har inte gjorts då detta inte bedömts som nödvändigt.
Föreslagna flerbostadshus har på plankartan försetts med en reglering i
höjd, en totalhöjd på +52 meter, vilket gör att förslagna flerbostadshus maximalt kan blir cirka 20 meter. Befintligt berg i backkant av flerbostadshusen
är cirka tio meter högre med en höjd av +61 meter. Dessutom ingår planområdet i sammanhållen bebyggelse och då behövs endast flyghinderanalys göras om byggnader med en höjd av över 40 meter föreslås.
Samrådshandlingarna har i efterhand skickats till Försvarsmakten för eventuellt yttrande.
Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i ärendet.
SRV återvinning AB
SRV återvinning AB betonar vikten av att utformning och dimensionering av
transportvägar och utrymmen för avfallshantering.
Kommentar: Synpunkterna noteras och beaktas i detaljprojekteringen.
Trafikförvaltningen
Trafikförvaltningen lämnar följande synpunkter:
Närmaste busshållplats ligger 250 m gångväg ifrån planområdets mittpunkt
och trafikeras av buss 706. Buss 706 (Huddinge station-Källbrinks idrottsplats) och 704 (Fruängen-Björnkulla, via Huddinge och Flemingsberg)
trafikerar en busshållplats ca 500 in gångväg söder om planområdets mittpunkt. Båda hållplatserna faller således inom de riktvärden som förespråkas i
Trafikförvaltningens RiPlan vilket är positivt.
Området ligger i RUFS 2010 inom övrig regional stadsbyggd, och liksom
kommunen själv påpekar är tilltänkt bebyggelsen i linje med områdets
definition som sådan.
Trafikförvaltningen ser positivt på att kommunen planerar att höja standarden
av busshållplatsen väster om planområdet. Det är viktigt att hänsyn tas till
Trafikförvaltningens riktlinjer i RiBuss vad gäller lutningar och gatubredder
samt utformningar av hållplatser när dessa projekteras. Trafikförvaltningen
vill delta i det fortsatta planeringsarbetet när det gäller de nämnda frågorna.
Trafikförvaltningen ser positivt på att planen möjliggör förbättrade gång- och
cykelvägar till kollektivtrafiken då det är viktigt att det finns gena, trygga och
attraktiva gång- och cykelstråk mellan bebyggelsen och hållplatserna liksom
16 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
trafiksäkra passager utmed vägen i anslutning till hållplatserna. Utformningen
av vägar mellan hållplatser och bebyggelse skall vara tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning. De in- och utfarter som planeras till området bör
studeras noggrant så att det inte uppstår framkomlighetsproblem och
trafiksäkerhetsproblem för förbipasserande busstrafik.
Buller & vibrationer
Det är viktigt att eventuella störningar från busstrafik beaktas. Vad gäller
bussar är det oftast maximalnivåerna som genererar klagomål. Trafikförvaltningens erfarenhet är även att framförallt lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start upplevs som störande. Dessa problem kan t.ex. uppkomma
vid korsningar och busshållplatser. För planerad bebyggelse som vetter mot
gator som trafikeras av buss ska utformningen av fastigheterna ske så att
Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i sovrum.
Vid den förskola som planeras ska åtgärder vidtas så att nyetableringsriktvärdena avseende ekvivalentnivåer för trafikbuller innehålls på hela
skolgården/lekplatsen.
Övrigt
Trafikförvaltningen ser mycket positivt på att väderskyddade och
lättillgängliga parkeringsmöjligheter för cykel planeras för området.
Kommentar: Tillkommande bebyggelse samt de nya lokalgatorna ger ej upphov till framkomlighetsproblem för busstrafiken på huvudgata.
Riksdagens uppsatta bullerriktvärden för nybyggnad av bostäder ska följas.
Södertörns Brandförsvarsförbund
Södertörns Brandförsvarsförbund anser det önskvärt att vägförbättringen av
Gamla Stockholmsvägen görs fram t.o.m. Kvarnlyckevägen. PM 615 gällande alternativ utrymning vid byggnader över 2 våningar bör beaktas i projekteringen.
Har inget nytt att erinra utan hänvisar till lämnat yttrande under programsamrådet. Se yttrandet 2012-02-22 Diarenr 2013-0037-43. Södertörns brandförsvarsförbund önskar bli kallat till tekniskt samråd och även i övrigt beredas
möjlighet att som byggnadsnämndens sakkunnige inom brandskydd delta i
kommande byggprocess vid behov. Det gäller den planerade bebyggelse som
klassas som en BrO- eller Brl-byggnad och/eller uppfyller kraven för att
lämna in skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor.
17 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Kommentar: Brandgatan i området går från Stråkvägen till Kvarnlyckevägen.
Synpunkterna noteras och kommer att beaktas under detaljprojekteringen.
Södertörns brandförsvarsförbund kommer att kallas till tekniskt samråd.
Södertörns Fjärrvärme AB
Södertörns Fjärrvärme AB har ingen erinran. SFAB föreslår att uppvärmning
sker med vattenburna system som kan ansluta till fjärrvärmenätet. Södertörns
Fjärrvärme AB har fjärrvärme i området efter Snättringeleden och kv. Brandmannen, Källbrink 1 och Källbrinksskolan är ansluten till fjärrvärme.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att beaktas under detaljprojekteringen.
Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerad detaljplan och lämnar följande yttrande.
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas
av bifogad karta (finns i planavd arkiv, reds anm), turkos linje = 22 kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV lågspänningsledning. Streckade linjer är
markförlagda kablar och heldragna linjer är luftledningar. Ledningarnas/ kablarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart blixtförsedd
kvadrat. Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av
Vattenfall, men bekostas av exploatören. Vattenfall har ej något ytterligare att
erinra mot rubricerad detaljplan. Vattenfall informerar därför endast om
följande krav: […] Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och
permanent servis, beställs via www.vattenfall.se/sv/anslutning-till-elnatet.htm
eller på telefon: 020 82 10 00. Vid eventuella schaktningsarbeten skall
kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens
www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst
på telefon: 020-82 10 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren.
Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet. Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och
Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.
Kommentar: Synpunkterna noteras och kommer att beaktas under detaljprojekteringen.
18 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Sakägare
Postiljonen 2
Generellt
De omarbetningar som gjorts efter att vi har lämnat synpunkter på programsamrådet har alla gått stick i stäv med våra synpunkter. Förändringarna har
enbart medfört försämringar för oss med fastigheter i det norra området. Mest
hänsyn har tagit till exploatörens önskemål att maximera uttaget av bostäder
och den tidigare begränsade hänsyn som togs till befintliga angränsande
fastigheter har helt offrats. Vi ger dock inte upp utan försöker en gång till.
Anpassning till intilliggande område
Förslaget är inte anpassat till angränsande område. Större hänsyn bör tas till
detaljplanen på vår sida av tomtgränsen så att bebyggelsen i det nya området
bättre smälter in. Vi vill att en del av ursprungliga karaktären i området kan
bevaras. Genom att bygga så tätt och så nära så förstörs områdets unika
karaktär från 30-talet. Det är inte redovisat i förslaget hur vår vy mot söder
kommer att förändras men max bygghöjd för radhusen ligger 10m över vår
tomtmark vilket vi anser är för högt. Vi vill att en bättre beskrivning av hur
förslaget påverkar vår utsikt tas fram. T.ex en vybild åt SÖ från vår tomts
horisont. Vi vill vidare att den gröna yta med träd som fanns i ursprungsförslaget återinförs och breddas. En allmänning med bevarade träd kostar inte
så mycket mark i ett så svårbyggt område men har många positiva effekter för
hela planen. Vi vill vidare att området bebyggs med villor på normaltomter
om minst 800 kvm.
Buller
Den bullerutredning som har gjorts tar bara hänsyn till normalt trafikbuller.
Idag är idrottsevenemang på Källbrink samt utryckningsfordon den största
ljudkällan. Hur detta kommer att påverkas om all skog avverkas är inte utrett i
förslaget.
Trafiksituationen
Förslaget kommer oundvikligen att leda till ökad trafik på Glömstavägen
bortanför Källbrink. Trafiksituationen och vägstandard är bedrövlig på den
sträckan med stora olycksrisker trots sänkt hastighet. Vi anser att det är fel att
ytterligare öka trafiken genom att tillföra så många bostäder plus dagishämtning innan den här vägen är åtgärdad. Avvakta med flerfamiljshus och
förskola tills trafikfrågan är löst.
Dagvatten
19 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Det är väl känt att sänkan(kärret) där de norra radhusen skall placeras
fungerar som lågpunkt och uppsamling av dagvatten från omkringliggande
fastigheter. Det finns under den våta delen av året en fritt strömmande källa
eller underjordisk bäck som mynnar där. I dagvatten utredningen är inte detta
redovisat och inte heller redovisat vart vattnet kommer att ta vägen om
området fylls ut. Vi befarar att det då kommer att stanna på våra tomter.
Under tiden vi har bott i området har vattenmängderna ökat troligen pga. Av
att fler ytor har asfalterats och hårdgjorts t.ex. vid utbyggnaden av Klyftvägen. Tomthöjderna måste redovisas så man åstadkommer fall i SÖ riktning.
Bakfall så att vattnet leds tillbaka mot befintliga fastigheter är inte
acceptabelt. Även här skulle en allmänning som bevarar dagens naturliga
dagvattenlösning vara ett bra alternativ. Med förhoppning att våra synpunkter
beaktas bättre den här gången.
Öppet brev till Ledamöter i Huddinge Samhällsbyggnadsnämd Jag har för första gången kommit i kontakt med detaljplaneprocessen
och samrådsprocessen i Huddinge i och med att jag är berörd av den nya
detaljplanen för Utsälje 1:48 m.fl. Jag vill redan från början klargöra att
jag har en stor förståelse för att kommunen måste växa och bostäder
byggas även i mitt närområde. Jag kan inte heller se att långa och
resurskrävande överklagande är något positivt för samhället i stort. Nu
är det dock så att jag anser att planprocessen som jag har upplevt den
leder till konflikt och strid. Jag ska redogöra varför.
Vi kallades till programsamråd om en ny detaljplan våren 2013 och blev
presenterade förslaget till ny bebyggelse. Vi lämnade våra synpunkter på
förslaget som i huvudsak handlade om hur den nya bebyggelsen skulle
ansluta till befintlig detaljplan på vår sida om tomtgränsen. Vi har flyttat till
området mycket beroende på de stora tomterna och den speciella miljön med
stora trädgårdstomter. I det förslag som presenterades hade en del hänsyn
hade tagits till detta genom att man bevarade en remsa med träd mellan
områdena. Vi fick intrycket att planen utarbetats med kommunen som
uppdragsgivare och finansiär och vi tyckte att dialogen kändes ganska bra.
Vi blev därför mycket förvånade och upprörda när detaljplaneförslaget damp
ner i våra brevlådor i maj. Justeringarna har gått tvärs emot våra önskemål.
Den gröna remsan har försvunnit, radhus planeras med en bygghöjd 10m över
vår tomt på minsta möjliga avstånd. Det förslag som visades hade utarbetats
av en arkitektbyrå som bekostades av den utsedda exploatören. På
plansamråds var en representant med för exploatören och kommunens
tjänsteman ville att han skulle få höra våra synpunkter. Jag tror att det är ett
dåligt sätt att ta till vara på våra önskemål att be exploatören att vara lyhörd.
20 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
På frågan om vilken hänsyn han kunde tänka sig att ta till befintliga tomter
var svaret att hans mål var att skapa säljbara fastigheter, inget om att ta
hänsyn till helheten. Vi anser att våra önskemål är ganska rimliga. Våra hus
har funnits där sedan 30-talet och vi vill bara försöka bevara en del av den
karaktären. Planen omfattar cirka 100 nya bostäder och vårt önskemål skulle
beröra ett par av dessa på tomtmark som är svårbyggd och skulle göra stor
nytta för dagvattenavrinning. Gröna ytor har dessutom ett stort värde i sig
både för nya och gamla bostäder.
Samråd innebär för mig en avvägning av olika interessen för att uppnå bästa
möjliga lösning. Klarar kommunens tjänstemän att göra dessa avvägningar
om det viktigaste arbetet utförs av konsultfirmor som styrs och bekostas av de
som endast har kortsiktiga ekonomiska intressen för handen? Ger processen
dem förutsättningar att göra objektiva förslag? Vi kan inte förvänta oss att en
exploatör ska ta den långsiktiga sammanvägda hänsynen som bör ligga till
grund för detaljplanen. Här handlar det om att maximera avkastningen. Om
det blir en strid med bara ekonomiska argument så återstår bara för oss att
driva överklagande till högsta instans. Vårt hopp får då stå till att kalkylen tid
mot pengar ska tippa till vår fördel när inte sakargument hjälper. Nu har vi
inte helt gett upp hoppet, vi har blivit uppmanade att lämna in samma synpunkter som vid programsamrådet en gång till och hoppas nu att nästa förslag
tar hänsyn även till våra önskemål om en klok och objektiv hantering av allas
intressen.
Kommentar: Se kommentarer på sidan 2-4.
Kommunen tar fram och styr arbetet med framtagandet av erforderliga planhandlingar. Det är kommunen som väger allmänna och enskilda intresse mot
varandra. Exploatören beställer och beskostar alltid underlagsmaterial till
planarbetet efter direktiv från kommunen. Kommunen granskar alltid framtagna utredningar och begär kompletteringar om så krävs.
Postiljonen 6
Vi var många som lämnade synpunkter på tidigare förslag och tyvärr togs det
ingen hänsyn till dessa i det nya förslaget. När man läser programsamrådsredogörelse har man i kommentarerna ändrat på våningsantalet i flerfamiljshusen från 4 våningar till 3 våningar efter synpunkter från remissinstanserna
för att sedan återgå till 4 våningar i planbeskrivningen? Vid en så hög
exploateringsgrad som 100 bostäder samt förskola med 4-5 avdelningar, hur
har man tänkt att lösa trafiksituationen, kollektivtrafiken och få till serviceutbud? Om inte förutsättningarna finns just här varför kan man inte blanda
21 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
minivillor, parhus och kedjeradhus som ex Ängshyddevägen och Oxelvägen.
Förutsättningar för flerfamiljshus är bättre i Styrmannen 31 diarie nr: SBN
2012- 542 där det redan finns en etablerad mataffär och bättre förutsättningar
att lösa kollektivfrågan och övrig service. Vi förstår och har inget emot att
man vill exploatera marken men det är ändå ett relativt litet område vi pratar
om och vi hoppas att man tar hänsyn till områdets befintliga karaktär, dom
boende och dom förutsättningar som finns på platsen vad gäller trafiksituation, möjlighet att bygga ut kollektivtrafiken och övrig service mm.
Positivt från första förslaget var grönområden upp emot befintlig bebyggelse
minivillorna, radhus och kedjehusen kanske att man kan arbeta vidare med
för att komma fram till en lösning som alla kan acceptera.
Kommentar: Se kommentarer på sidan 2-4.
Postiljonen 7
Generellt tycker jag att förändringarna enbart har medfört försämringar för
oss med fastigheter i det norra området. Mest hänsyn har tagits till exploatörens önskemål att maximera uttaget av bostäder och den tidigare begränsade
hänsyn som togs till befintliga angränsande fastigheter har helt offrats vilket
jag starkt emotsätter mig. Förslaget är inte anpassat till angränsande område.
Större hänsyn bör tas till detaljplanen på vår sida av tomtgränsen så att bebyggelsen i det nya området bättre smälter in. Jag önskar att en del av ursprungliga karaktären i området kan bevaras, genom att bygga så tätt och så nära så
förstörs områdets unika karaktär från 30-talet. Jag önskar också att den gröna
yta med träd som fanns i ursprungsförslaget återinförs och breddas. En
allmänning med bevarade träd kostar inte så mycket mark i ett så pass svårbebyggt område men har många positiva effekter för hela planen och utsikten
från norra delen. Det är inte redovisat i förslaget hur vår vy mot söder
kommer att förändras men max bygghöjd för radhusen ligger 10m över vår
tomtmark vilket vi anser är för högt. Jag vill att en bättre beskrivning av hur
förslaget påverkar vår utsikt tas fram. T.ex en vybild åt SÖ från vår tomts
horisont. Vi vill vidare att området bebyggs med villor på normaltomter om
minst 800 kvm.
Jag tycker heller inte att den bullerutredning som har gjorts beskriver hur
förändringen kommer att påverka norra delen i form av ökat ljud och buller,
tar bara hänsyn till normalt trafikbuller. Idag är idrottsevenemang på Källbrink samt utryckningsfordon den största ljudkällan. Hur detta kommer att
påverkas om all skog avverkas är inte utrett i förslaget. Med förhoppning att
våra synpunkter beaktas bättre den här gången.
22 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Kommentar: Se kommentarer på sidan 2-4.
Utsälje 1:42
Gatukostnader
Förslaget föreslår att kostnader om ca 100 000 för befintliga fastigheter och
ca 200 000 för ev tillkommande fastigheter. Idag finns en asfalterad väg som
mer än nog uppfyller behoven för en återvändsgata. Ingen av fastigheterna
längs med vägen ser ett behov av att "förbättra" vägen och ser inga vinster
med detta. Reglerna för gatukostnadsuttag ses just nu över pga av oskäligheten att betala flera hundra tusen kronor för en enskild fastighetsägare.
Sannolikt kommer möjligheten att ta ut gatukostnader för befintliga fastigheter att tas bort. Till det så är det ett fåtal kommuner i landet som tolkat
lagen på ett sådant sätt att man får ta ut gatukostnader. Därför bör förslaget
ändras så att gatan inte "förbättras". Skulle så beslutas så bör inte gatukostnader tas ut av enskilda fastighetsägare avseende Utsälje 1:48 m.fl.
Förskola
En förskola innebär olägenheter för de närmast boende i.o.m ökad trafik,
buller och minskat värde. Det är orimligt att lägga in en förskola så pass nära
en precis nybyggd förskola som har en så stor kapacitet. Det kommer att innebära än mer olägenheter för de närmast boende. Vidare så kommer upptagningsområdet tvingas att bli större då koncentrationen av förskoleplatser blir
så stor. Idag är Gamla Stockholmsvägen dålig ur en säkerhetssynpunkt. Den
är smal och har mycket kurvor. Det är dessutom farligt dålig sikt längs större
delen av vägen. Att då öka belastningen avsevärt kommer öka risken för
allvarliga olyckor inte minst för barn i området. Därför bör förslaget inte
innefatta en förskola
Höghus
Vid byggandet av lägenhetshus (speciellt vid många våningar) bör så ske i
närheten till mycket goda kommunikationer. I Huddinge har så skett genom
att man bygger lägenheter nära pendeltågsstationerna och inte som i det här
fallet. Området består av villabebyggelse från 30-40 talet och höghus skulle
förstöra områdets unika karaktär. Exempel på lägenhetshus som smälter in på
ett på ett bra sätt i villaområdet är de nedanför Hemköp på Ängshyddevägen.
Därför bör förslaget inte innehålla lägenhetshus. Skulle det ändå beslutas bör
det begränsas till max två våningar.
Kommentar: Kommunens gatukostnadsreglemente reglerar hur uttag av
gatukostander ska ske.
23 (24)
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
SBN 2012-1887
Plats för förskola/skola efterfrågas av kommunens barn- och utbildningsförvaltning. Det råder redan idag stor brist på framför allt förskoleplatser i
kommunen och alla platser som anses lämpade för detta ändamål kommer att
planläggas för att möjliggöra detta ändamål.
Se kommentarer på sidan 2-4.
Utsälje 1:54
Vi vill på det bestämdaste säja NEJ till de fyra fyravåningshus som finns med
i programförslaget. Då det ej passar in i vare sig naturens (forntidsmark) eller
till det befintliga bostadsområdet med äldre bebyggelse. Dessutom klarar inte
vägnätet ökad trafik. Kommentar på detta mail (en. ovan) är från miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen är: de tidigare föreslagna fyravåningshus har
efter samråd minskats till tre våningar. Hänsyn bör tas, i framtagande av detaljplan, till områdets nuvarande karaktär osv. Men på informationsmötet 2/6
fick vi i skrift där de står bla flerfamiljshus i upp till fyra våningar. Vi vidhåller NEJ till fyra våningar.
Kommentar: Se kommentarer på sidan 2-4.
Susanna Udd
Handläggare
24 (24)