Ladda ner CV

Konsultprofil - Anders Bergqvist
• INTRODUKTION
Jag är saklig och enkel och har sällan problem med att ta mig an nya utmaningar eller att angripa
ett problem. Jag utvecklas genom utmanade uppgifter och genom möten med människor.
Hög kvalitet på ett arbete att göra det man lovar. Jag ogillar att hamna i ett projekt som från
början varit så dåligt planerade, har givits så dåliga förutsättningar eller fått så vag målbild att det
krävts tur, "hjälteinsatser" eller mycket övertid i slutet av projektet för att lyckas. Det brukar
leda till att ingen blir helt nöjd. För att undvika detta lägger jag mycket fokus på att informera
och kommunicera i mina projekt eftersom förståelse är grunden för ett väl utfört arbete. Vidare
är det bästa sättet att känna av läget i projekten och det ger möjlighet att ligga i framkant när
det gäller att bemöta problem eller oförutsedda händelser.
- Mycket goda ledaregenskaper med lång erfarenhet inom privat och offentlig sektor från bl a: Projektledning, komplexa tekniska projekt
- Förändringsledning, processutveckling, implementering och utvärdering/uppföljning
- Produktutveckling av tekniska system samt etablering av förvaltning inom elektronik-,
livsmedels- och medicinteknisk industri och inom offentlig transportindustri
- Erfarenheter från ett flertal utrednings- och utvecklingsprojekt inom Trafikverket, inom
Anläggningsstyrning för Drift och underhåll, Investering, Signalteknik och Systemstandarder.
- Lett och deltagit i framtagning av beslutsunderlag för strategiska beslut (t ex
verksamhetsomställningar) innefattande bl a benchmarking,
besparings-/effektiviseringsberäkningar.
- God kännedom om för hur en företagsledning fungerar i stora organisationer
- Goda kunskaper om modeller och metoder för projektstyrning
• KOMPETENSOMRÅDEN
- Projektledning
- Riskanalys
- Förändringsledning
- Verksamhetsutveckling
- Managementkonsult
• UTBILDNING
- Datateknik, LuTH (1986-1991)
• SPRÅKKUNSKAPER
- Svenska - modersmål
- Engelska - mycket god i tal och text
BEROTEC AB
KARLSTAD/ÖREBRO
Kontakt:
Jan Erlandsson
Sida 1/3
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Anders Bergqvist
• ANSTÄLLNINGAR
- Programansvarig projektledare, Trafikverket (2014-2015)
- Egen verksamhet, Berotec, (2015-)
- Konsult inom ledarskap/Projektledning, Egen/Xmentor (2006-2014)
- Kundkoordinator och Strategisk utvecklare, Prevas (2000-2005)
- Utvecklare, Projektledare, Chef, Prouktledare, Ericsson (1991-2000)
• EXEMPEL PÅ UPPDRAG
Program för Signalställverksutbyte
Trafikverket
2014 -2015
Uppgifter: Programansvarig projektledare
Tekniker: MBEST-K, Stlv 95, Stlv65, utveckling projektmetodiker
Projektledning för nationellt program på Trafikverket. Införande av signalställverk på 10 platser i
landet i ett gemensamt program. Omfattning ca 1000 msek.
Anläggningsövervakning
Trafikverket
2006 -2014
Uppgifter: Projektledning
Tekniker: Signalutbyte, RTU, Provning, Utbildning, Idrifttagning
Projektledning för projekt inom Banverket/Trafikverket. Arbete med framtagning av styrningoch övervakningssystem för säkerhetskritiska system i Citytunneln i Malmö, Citybanan i
Stockholm samt Hallandsås. Innefattar ansvar och delaktighet i allt från specifikation, utveckling,
installation, provning, utbildning, rekrytering och idrifttagning.
Strategisk produktutveckling
Prevas
2000 -2005
Uppgifter: Utredning, analys, IT-utvekling, ledning
Tekniker: Spårbarhet, Kvalitet, Provning, Elektronik, Livsmedel
Kvalitetsansvarig (QA) för Prevas Products and Customer Support med bla ansvar för intern
audit och kvalitetsuppföljningar samt stöd vid externa granskningar.
Metodikutveckling - arbete med support av Prevas interna IT support, systemsupport samt Shop
Floor Control (SFC) produktsupport. Produkter: Bartrack, QSP, Testnet, Snitcher/TULP och
Pharmaline. Systemen för spårbarhet, testning, kvalitet materialhantering och lagerhantering vid
tillverkning av medicin, elektronik och livsmedel.
Affärsmässigt och teknisk ansvarig för introduktion av en ny produkt (TULP)
Utnämnd till Senior projektledare med ansvar för framtagning av nästa generations
systemplattform (Snitcher) i .Net.
Strategiutredare kring SFC produkterna. När verksamhet överläts från Ericsson till Prevas
Sida 2/3
BEROTEC AB
KARLSTAD/ÖREBRO
Kontakt:
Jan Erlandsson
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Anders Bergqvist
behövdes ett underlag för strategiska vägval. Det gick ut på att kartlägga nuvarande kunder,
konkurrenter och finna egna nischer.
Customer coordinator - CC har ansvar för att samordna kundleveranser och
tilläggsbeställningar, främst hos redan befintliga kunder (eftermarknad). Upprätthålla en bred
kontaktyta och på så sätt hålla sig uppdaterad om såväl personal-, ansvars- och tekniska
förändringar. CC-ansvar kräver god ordning och kapacitet att hålla liv i flera olika
kontaktkanaler.
I rollen var jag ofta ute på fabrikerna tillsammans med Marknadsrepresentanter som tekniskt
säljstöd.
Pruduktutveckling och förvaltning
Ericsson
1991 -2000
Uppgifter: Projektledning, Linjechef, Produktledare, IT-Utveckling
Tekniker: IT produktionssystem, Kvalitet, Spårbarhet, Produktförvaltning, Eftermarknad,
MPS-system
Chef för sektionen SFC med produkterna Bartrack, QSP, Testnet och SID. Löser
informationsbehov/krav för spårbarhet, kvalitet, testning och sammanställning av (främst)
ekonomiska nyckeltal i produktionen.
Sektionen bestod av ca 25 medarbetare.
Produktledare Bartrack -ansvar för livscykelplanering, prioritering och införande av nya krav.
Projektledare Bartrack - Implementationsplanering (roll-out) av system på Ericssons fabriker. Ca
25 fabriker berörda (Ericsson och underleverantörer).
Projektledare Test Information System, TIS. Ca 30 personer under ca 1 år utvecklade ett
testsystemsplattform.
Designansvarig TIS - Design manager och delprojektledare för en avgränsad del i projektet.
Huvudsakligen kravinsamling, specifikation och lösningsförslag.
Som stöd till marknadsbearbetning och installationer arbetade jag med dimensionering av AXE
telefonväxlar till marknader i Mellanöstern
Installation och datakonvertering MPS system på Ericsson Radios Systems AB fabriker.
MPS-systemet C:M från Cincom Systems utrullning, kravhantering, specificering och
implementation av funktionstillägg och installation på fabrikerna.
• CERTIFIKAT
- PMP, Project Management Professional, PMI® Project Management Institute, Pennsylvania, US,
2003
BEROTEC AB
KARLSTAD/ÖREBRO
Kontakt:
Jan Erlandsson
Sida 3/3
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se