Beslutsexempel

Beslut
Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare
till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till
och omfattning av fukt och mikroorganismer i Svante Svantessons lägenhet nr
4. Utredningen ska utföras av särskild sakkunnig och redovisas till
miljöförvaltningen senast fyra veckor efter att ni har fått del av detta beslut.
Lagstöd: 2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§ och 26 kap. 9, 19 och 22 §§
miljöbalken samt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Lagstöd: 26 kap. 26 § miljöbalken
Miljöförvaltningen beslutar att sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Lagstöd: 26 kap. 15 § miljöbalken
Hur man överklagar se bilaga
Bakgrund
Svante Svantesson inkom med klagomål till miljöförvaltningen den 2 december
2012. Klagomålet gällde fukt och mögel i hans bostad. Han uppgav att han
sedan han flyttade in i lägenheten för två år sedan haft problem med irritation i
ögon och luftvägar, huvudvärk och trötthet. Han har inte samma problem när
han vistas i andra miljöer. Vidare uppgav Svante Svantesson att det finns
fuktfläckar på väggarna i sovrummet och att det luktar mögel i badrummet.
Miljöförvaltningen kontaktade hyresvärden God Bostad den 3 december.
Bolaget uppgav att man har inspekterat lägenheten men inte funnit något som
tyder på fuktproblem. Dessutom har inte tidigare hyresgäster klagat.
Den 12 december inspekterade miljöförvaltningen lägenheten och
konstaterade då synliga fuktskador på väggar och tak och kondens på insidan
av fönster. Viss mögellukt observerades också.
Miljöförvaltningen har därefter varit i kontakt med Svante Svantesson vid ett
tillfälle och God Bostad vid två tillfällen. Svante Svantesson har uppgett att han
mått mycket dåligt på grund av den dåliga inomhusluften. Bolaget har framfört
att man inte anser sig skyldig att vidta några åtgärder.
Miljöförvaltningen underrättade bolaget den 20 januari inför beslut om krav på
åtgärder. God Bostad fick också möjlighet att yttra sig innan nämnden fattar
beslut men något yttrande har inte kommit in.
Skäl för beslut
Lagstöd
I 2 kap. 2 § miljöbalken (MB) anges att alla som bedriver en verksamhet ska
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller
olägenhet.
Av 2 kap. 3 § MB följer att alla som bedriver en verksamhet ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt 2 kap. 7 § MB gäller dessa krav i den utsträckning det inte kan anses
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till
nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna
för sådana åtgärder.
I 9 kap. 3 § MB anges att med olägenhet för människors hälsa avses störning
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt
och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska enligt 9 kap. 9 § MB brukas på
ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.
Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter
för människors hälsa.
I enlighet med 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken
ska följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte
tillgripas.
I 26 kap. 19 § MB anges bland annat att den som bedriver verksamhet som kan
befaras medföra olägenheter för människors hälsa fortlöpande ska planera och
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.
Den som bedriver sådan verksamhet ska också genom egna undersökningar
eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön.
Den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för
människors hälsa eller miljön är skyldig att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller
den som upplåter en byggnad för bostäder om det finns skäl att anta att
byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa. Detta följer av 26
kap. 22 § MB.
Om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande mot någon i egenskap
av ägare till en fastighet får myndigheten enligt 26 kap. 15 § MB sända beslutet
till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet mot ny ägare av fastigheten.
Vidare får en tillsynsmyndighet i enlighet med 26 kap. 26 § MB bestämma att
dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.
I 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att i syfte
att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en bostad särskilt
ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon,
luftföroreningar och andra liknande störningar.
Bedömning
De brister miljöförvaltningen observerat vid inspektion bedöms utgöra en risk
för olägenhet för människors hälsa. I förarbetena till miljöbalken, prop.
1997/98:45 Del 2 s. 107, anges att en störning bör vara av någon betydenhet
och inte av helt tillfällig natur samt kunna vara skadlig i antingen fysiskt eller
psykiskt hänseende på en människas hälsotillstånd. I enlighet med den praxis
som har utvecklats enligt hälsoskyddslagen omfattas även sådana störningar
som i första hand påverkar välbefinnandet i inte ringa grad t.ex. buller, lukt och
termiskt inomhusklimat. Termiskt inomhusklimat omfattar de faktorer som
påverkar människans värmeutbyte med omgivningen, framför allt faktorer som
lufttemperatur, luftfuktighet och luftens hastighet (drag). Med störningar som
påverkar välbefinnandet avses störningar som inte är av sådan karaktär att de
kan visas vara direkt hälsoskadliga men som ändå påtagligt inverkar på
människors psykiska välbefinnande. Vidare anges att bedömningen måste utgå
från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan inte enbart
baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Även bedömningen
om en störning ska anses vara ringa är beroende av hur människor i allmänhet
uppfattar störningen. Hänsyn ska dock tas till personer som är något känsligare
än normalt, t.ex. allergiker.
Vid inspektionen gjordes en okulär besiktning och miljöförvaltningen
observerade flera fuktfläckar på väggar och tak i sovrummet, kondens på
insidan av fönster och också viss lukt av mögel i badrummet. Fukt och mögel
kan allvarligt påverka hälsan. Socialstyrelsen skriver i Meddelandeblad,
november 2006, ”Hälsorisker vid fuktproblem i byggnader”, att det kan
innebära hälsorisker att regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem. Det
rör sig framförallt om luftvägssymtom som luftvägsinfektion, hosta, väsande
andning och astmatiska besvär. Även snuva, irritation i näsa och ögon och
generella besvär som trötthet och huvudvärk kan förekomma. Svante
Svantesson har uppgett att fukten i hans bostad påverkar honom såväl fysiskt,
med irritation i ögon och luftvägar och huvudvärk, som psykiskt med oro och
sömnsvårigheter. Miljöförvaltningen bedömer att störningen varken är ringa
eller helt tillfällig.
Fastighetsägaren har ansvaret för att undanröja risker för olägenhet för
människors hälsa i inomhusmiljön. Som angetts ovan ska ägare eller
nyttjanderättshavare till en bostad i enlighet med 9 kap. 9 § MB vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja
olägenheter för människors hälsa. Bostäder ska ha en sådan beskaffenhet att
de ger ett betryggande skydd mot störningar som kan medföra olägenheter för
människors hälsa och så att uppkomsten av sådana olägenheter förhindras.
Miljöförvaltningen anser att det är viktigt att en utredning görs för att få
klarhet i om det föreligger fukt- och mögelproblem i bostaden och i vilken
omfattning. Om analysresultatet visar att förekomsten är av sådan omfattning
att det är risk för hälsan ämnar miljöförvaltningen därefter att ställa krav på
åtgärder.
Det är den som bedriver en verksamhet som medför olägenhet för människors
hälsa eller miljön som har bevisbördan för att kostnaden för en åtgärd inte är
miljömässigt motiverad eller att den är orimligt betungande. God Bostad har
uppgett att kostnaden för en utredning, som beräknas uppgå till cirka 50 000
kronor, är alltför betungande. Miljöförvaltningen anser att vid en avvägning
mellan kostnaden för bolaget och den nytta utredningen innebär ur
hälsosynpunkt är kraven inte orimliga att uppfylla.
Med beaktande av att bristerna i bostaden har funnits under lång tid, de stora
besvär Svante Svantesson upplever och att en utredning inte är orimligt dyr
anser miljöförvaltningen att det är skäligt att beslutet ska gälla omedelbart
även om det överklagas.
På miljönämndens uppdrag
NN
Bilagor:
Hur man överklagar
Inspektionsrapport med fotodokumentation